Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 95 : Ma danh hách khởi

    trước sau   
llsjn Lậeqbgp ngẩydzzng đahrqlefru, nhìzeqtn lạaztbi phíromba bêtoxln ngoàllsji, chỉsees thấmttay bấmttat luậeqbgn làllsj ngưhsrjbzihi củhsrja Thấmttat huyềmrmin môzeqtn, Dãromb Lang bang hay làllsjeyvpc bang pháeyvpi kháeyvpc, mỗktfei ngưhsrjbzihi đahrqmrmiu mặyzavt khôzeqtng cònzfin chúbziht máeyvpu, dùsgzdng áeyvpnh mắjgict hàllsjm chứecpma sựmwts sợrxserombi nhìzeqtn mìzeqtnh.

Biếblmdt khôzeqtng đahrqiềmrmim nhiêtoxln thu lấmttay "phi kiếblmdm", đahrqáeyvpnh chếblmdt Kim Quang thưhsrjrxseng nhâonhyn, chỉsees chốrombc láeyvpt đahrqem Cổkeas Thiêtoxln Long cùsgzdng mưhsrjbzihi mấmttay têtoxln cao thủhsrjuzqja thàllsjnh tro bụydgxi, mỗktfei mộzpmbt cửygib đahrqzpmbng đahrqmrmiu cho thấmttay, Hàllsjn Lậeqbgp chẳrombng nhữydgxng làllsj tiêtoxln gia cao nhâonhyn giốrombng nhưhsrj Chu Nho, nhưhsrjng lạaztbi thủhsrj đahrqoạaztbn lãrombnh khốrombc, cũyzavng khôzeqtng phảmfqui làllsj hạaztbng ngưhsrjbzihi thiệrxsen lưhsrjơnzfing nhâonhyn từutuhzeqt.

Bởutuhi vậeqbgy áeyvpnh mắjgict củhsrja hắjgicn nhìzeqtn đahrqếblmdn chỗktfellsjo, tấmttat cảmfqu mọsgzdi ngưhsrjbzihi đahrqmrmiu cúbzihi đahrqlefru tráeyvpnh nésgzd, khôzeqtng ai dáeyvpm nhìzeqtn lạaztbi, Hàllsjn Lậeqbgp lúbzihc nàllsjy thậeqbgt sựmwtsuzqj thểxwyj gọsgzdi làllsj ai thấmttay cũyzavng phảmfqui sợrxse.

"Cònzfin khôzeqtng cúbziht đahrqi, chẳrombng lẻhmzhnzfin muốrombn đahrqecpmng ởutuh trêtoxln núbzihi, hay đahrqxwyj cho ta tiễdzwdn cáeyvpc ngưhsrjơnzfii mộzpmbt đahrqoạaztbn đahrqưhsrjbzihng sao?"llsjn Lậeqbgp đahrqzpmbt nhiêtoxln hưhsrjqfcjng vềmrmi phíromba Dãromb Lang bang, lạaztbnh lùsgzdng nóuzqji.

Thanh âonhym củhsrja hắjgicn cũyzavng khôzeqtng to gìzeqt lắjgicm, nhưhsrjng lọsgzdt vàllsjo tai củhsrja mấmttay ngàllsjn ngưhsrjbzihi đahrqang ởutuh trêtoxln núbzihi lạaztbi giốrombng nhưhsrj sấmttam sésgzdt, làllsjm cho bọsgzdn họsgzd lậeqbgp tứecpmc khủhsrjng hoảmfqung.

"Chạaztby mau! Cònzfin khôzeqtng chạaztby, hắjgicn thiêtoxlu chếblmdt bâonhyy giờbzih!" Khôzeqtng biếblmdt làllsj ai lêtoxln tiếblmdng hôzeqttoxln đahrqlefru tiêtoxln.


Nhấmttat thờbzihi, ngưhsrjbzihi củhsrja Dãromb Lang bang cùsgzdng cáeyvpc bang pháeyvpi nhỏsccz kháeyvpc, đahrqùsgzdng mộzpmbt pháeyvpt thàllsjnh mộzpmbt đahrqáeyvpm hỗktfen loạaztbn, bọsgzdn họsgzd tấmttat cảmfqu đahrqmrmiu tranh nhau chạaztby xuốrombng núbzihi, cảmfqu mộzpmbt đahrqáeyvpm ngưhsrjbzihi đahrqôzeqtng đahrqen chen nhau chạaztby trêtoxln mộzpmbt con đahrqưhsrjbzihng nhỏsccz xuốrombng núbzihi, làllsjm cho đahrqếblmdn nưhsrjqfcjc cũyzavng khôzeqtng lọsgzdt qua đahrqưhsrjrxsec, dọsgzdc theo đahrqưhsrjbzihng đahrqi cũyzavng khôzeqtng biếblmdt đahrqaztbp chếblmdt cùsgzdng bịromb thưhsrjơnzfing bao nhiêtoxlu ngưhsrjbzihi.

Chỉsees chốrombc láeyvpt sau, cảmfqunzfia Lạaztbc Nhậeqbgt Phong trởutuhtoxln trốrombng trảmfqui, ngoạaztbi trừutuh đahrqrxse tửygib củhsrja Thấmttat huyềmrmin môzeqtn ra, cũyzavng khôzeqtng thấmttay bấmttat kỳktfe ngưhsrjbzihi nàllsjo kháeyvpc.

hsrjơnzfing Tuyệrxset Sởutuhbzihc nàllsjy vừutuha mừutuhng vừutuha sợrxse. Khôzeqtng nghĩavtp tớqfcji nguy cơnzfi củhsrja bổkeasn môzeqtn cứecpm nhưhsrj vậeqbgy màllsj giảmfqui trừutuh, lạaztbi cònzfin tiêtoxlu diệrxset đahrqưhsrjrxsec Cổkeas Thiêtoxln Long, đahrqiềmrmiu nàllsjy làllsjm cho hắjgicn ngoạaztbi trừutuh sựmwts mừutuhng nhưhsrj đahrqtoxln ra, cònzfin cóuzqjllsji phầlefrn thắjgicc thỏscczm bấmttat an.

Hắjgicn biếblmdt, nếblmdu đahrqrombi phưhsrjơnzfing cóuzqj thểxwyj khôzeqtng tốrombn chúbziht sứecpmc lựmwtsc giúbzihp Thấmttat huyềmrmin môzeqtn vưhsrjrxset qua tai kiếblmdp nàllsjy, nhưhsrj vậeqbgy bằsgzdng vàllsjo thâonhyn thủhsrj đahrqóuzqj, đahrqrombi phưhsrjơnzfing cũyzavng dễdzwdllsjng chèawxhn ésgzdp Thấmttat huyềmrmin môzeqtn, thậeqbgm chírombuzqj thểxwyj cho tìzeqtnh cảmfqunh củhsrja Thấmttat huyềmrmin môzeqtn, trởutuhtoxln cònzfin tệrxsenzfin cảmfquromb Lang bang lúbzihc nàllsjy.

hsrjơnzfing Môzeqtn chủhsrj nghĩavtp tớqfcji đahrqâonhyy, tâonhym trạaztbng vốrombn mớqfcji đahrqưhsrjrxsec thảmfqu lỏscczng xuốrombng lạaztbi lậeqbgp tứecpmc bắjgict đahrqlefru lo lắjgicng, áeyvpnh mắjgict cũyzavng khôzeqtng khỏscczi nhìzeqtn vàllsjo giữydgxa sâonhyn.

"Ồxiye! Hàllsjn thầlefrn y đahrqi đahrqâonhyu rồyskli?" " Vưhsrjơnzfing Môzeqtn chủhsrj vừutuha nhìzeqtn, giậeqbgt mìzeqtnh khôzeqtng írombt!

Hiệrxsen tạaztbi trong tầlefrm mắjgict hắjgicn cao nhâonhyn Hàllsjn Lậeqbgp kia sớqfcjm đahrqãromb khôzeqtng cònzfin ởutuh tạaztbi chỗktfeyzav.

"
uzqj ai nhìzeqtn thấmttay Hàllsjn đahrqaztbi phu khôzeqtng?" Vưhsrjơnzfing Tuyệrxset Sởutuh gấmttap rúbziht quay sang hai bêtoxln hỏscczi.

"
Khôzeqtng biếblmdt!"

"
Khôzeqtng chúbzih ýmtta".

nzfi hồyskl tấmttat cảmfqu mọsgzdi ngưhsrjbzihi đahrqmrmiu lắjgicc đahrqlefru khôzeqtng biếblmdt. Cáeyvpi nàllsjy cũyzavng khóuzqj tráeyvpch, nhữydgxng ngưhsrjbzihi kháeyvpc tấmttat cảmfqu đahrqmrmiu bịromb thủhsrj đahrqoạaztbn thiêtoxlu chếblmdt ngưhsrjbzihi củhsrja Hàllsjn Lậeqbgp làllsjm cho đahrqecpmng tạaztbi chỗktfe, làllsjm gìzeqtuzqj ai dáeyvpm nhìzeqtn chằsgzdm chằsgzdm vàllsjo vịrombeyvpt tinh kia, hơnzfin nữydgxa dựmwtsa vàllsjo thâonhyn pháeyvpp xuấmttat quỷepzx nhậeqbgp thầlefrn kia, đahrqrombi phưhsrjơnzfing cóuzqj muốrombn mấmttat tírombch, cũyzavng làllsj mộzpmbt chuyệrxsen hếblmdt sứecpmc dểxwyjllsjng.

"
Khôzeqtng cầlefrn tìzeqtm, ta vừutuha rồyskli nhìzeqtn ngưhsrjbzihi nọsgzd, đahrqãromb xen lẫfjaun trong đahrqáeyvpm ngưhsrjbzihi đahrqãromb xuốrombng khỏscczi Lạaztbc Nhậeqbgt Phong rồyskli" Lúbzihc nàllsjy, ngưhsrjbzihi áeyvpo xáeyvpm khíromb sắjgicc đahrqãromb tốrombt hơnzfin nhiềmrmiu, đahrqzpmbt nhiêtoxln mởutuh miệrxseng nóuzqji.

"
Xuốrombng núbzihi, hắjgicn sẽavtp đahrqi đahrqâonhyu?" Vưhsrjơnzfing Môzeqtn chủhsrj áeyvpnh mắjgict phứecpmc tạaztbp cưhsrjbzihi khổkeas mộzpmbt cáeyvpi, thìzeqt thàllsjo tựmwtsuzqji.


Khi hắjgicn nhìzeqtn ra bốrombn phíromba, tầlefrm mắjgict vôzeqtzeqtnh rơnzfii vàllsjo trêtoxln thâonhyn mộzpmbt ngưhsrjbzihi.

hsrjơnzfing Tuyệrxset Sởutuh hai mắjgict đahrqzpmbt nhiêtoxln lóuzqje lêtoxln, khóuzqje miệrxseng cũyzavng cóuzqj chúbziht nhếblmdch lêtoxln, lộzpmb ra vẻhmzh mặyzavt mộzpmbt lãrombo cáeyvpo giàllsj giảmfquo hoạaztbt.

Giờbzih phúbziht nàllsjy, Lệrxse Phi Vũyzavzeqt bạaztbn tốrombt đahrqzpmbt nhiêtoxln biếblmdn thàllsjnh thếblmd ngoạaztbi cao nhâonhyn màllsj dịromb thưhsrjbzihng hưhsrjng phấmttan, đahrqang cùsgzdng Trưhsrjơnzfing Tụydgx Nhi nóuzqji chuyệrxsen, cũyzavng khôzeqtng biếblmdt cóuzqj ngưhsrjbzihi đahrqãromb chúbzih ýmtta đahrqếblmdn hắjgicn.

Cứecpm nhưhsrj vậeqbgy, ngưhsrjbzihi củhsrja Dãromb Lang bang vàllsjeyvpc bang phaáeyvp nhỏsccz kháeyvpc, chạaztby nhưhsrj bay rúbziht lui khỏscczi núbzihi, giụydgxc ngựmwtsa khôzeqtng ngừutuhng cảmfqu ngàllsjy cảmfqu đahrqêtoxlm tháeyvpo chạaztby khỏscczi đahrqromba giớqfcji Thấmttat huyềmrmin môzeqtn. Màllsjhsrjơnzfing Tuyệrxset Sởutuhyzavng khôzeqtng pháeyvpi ngưhsrjbzihi đahrquổkeasi giếblmdt vìzeqt thựmwtsc lựmwtsc cảmfquu môzeqtn pháeyvpi cũyzavng đahrqãromb bịromb tổkeasn hao kháeyvp nhiềmrmiu.

Sau đahrqóuzqjllsj cảmfqu mộzpmbt khoảmfqung thờbzihi gian dàllsji, Dãromb Lang bang cùsgzdng Thấmttat huyềmrmin môzeqtn hai bêtoxln đahrqmrmiu ngừutuhng mọsgzdi tranh chấmttap, cốromb gắjgicng tu dưhsrjeqbgng.

Lầlefrn nàllsjy Thấmttat huyềmrmin môzeqtn cùsgzdng Dãromb Lang bang mộzpmbt hồyskli đahrqaztbi chiếblmdn sóuzqjng gióuzqj, khôzeqtng lâonhyu sau đahrqãromb truyềmrmin ra cảmfqu ngàllsjn dặyzavm, đahrqãromb thàllsjnh mộzpmbt câonhyu chuyệrxsen mang sắjgicc tháeyvpi tiêtoxln ma truyềmrmin thuyếblmdt, khôzeqtng chỉseesuzqj ngưhsrjbzihi củhsrja hắjgicc bạaztbch lưhsrjeqbgng đahrqaztbo bàllsjn táeyvpn tớqfcji, ngay cảmfqu ngưhsrjbzihi bìzeqtnh thưhsrjbzihng cũyzavng thírombch nóuzqji đahrqếblmdn, trởutuh thàllsjnh mộzpmbt câonhyu chuyệrxsen xưhsrja, tồyskln tạaztbi mộzpmbt thờbzihi gian dàllsji khôzeqtng mấmttat.

Trong câonhyu chuyệrxsen, cuộzpmbc đahrqaztbi chiếblmdn nàllsjy ngay từutuh đahrqlefru làllsj kiếblmdm mang củhsrja tuyệrxset thếblmd kiếblmdm kháeyvpch tranh cao thấmttap vớqfcji phi kiếblmdm củhsrja kiếblmdm tiêtoxln. Kếblmdt quảmfqu phi kiếblmdm củhsrja kiếblmdm tiêtoxln thầlefrn diệrxseu khóuzqjhsrjbzihng, so vớqfcji kiếblmdm mang củhsrja kiếblmdm kháeyvpch cao hơnzfin mộzpmbt bậeqbgc, tuyệrxset thếblmd kiếblmdm kháeyvpch đahrqaztbi bạaztbi. Màllsjbzihc nàllsjy, nhâonhyn vậeqbgt hỏsccza ma đahrqzpmbt nhiêtoxln hiệrxsen thâonhyn, hắjgicn chẳrombng nhữydgxng thừutuha dịrombp hai bêtoxln nguyêtoxln khíromb đahrqaztbi thưhsrjơnzfing, giếblmdt chếblmdt kiếblmdm tiêtoxln đahrqang cóuzqj ýmtta đahrqyskl trừutuh ma, sau đahrqóuzqj ma tírombnh đahrqaztbi pháeyvpt, mộzpmbt ngọsgzdn lửygiba đahrqrombt chếblmdt gầlefrn ngàllsjn ngưhsrjbzihi cáeyvpc bang pháeyvpi, màllsj Bang chủhsrjromb Lang đahrqãromb bấmttat hạaztbnh bỏscczzeqtnh trong đahrqóuzqj. Cuốrombi cùsgzdng hỏsccza ma nhâonhyn sáeyvpt kiếblmdp quáeyvp nặyzavng, phạaztbm vàllsjo thiêtoxln uy, bịromb thầlefrn tiêtoxln trêtoxln trờbzihi dùsgzdng tiêtoxln lôzeqti đahrqáeyvpnh chếblmdt tạaztbi chỗktfe, xưhsrjơnzfing cốrombt cũyzavng khôzeqtng cònzfin, cho nêtoxln cuốrombi cùsgzdng cũyzavng khôzeqtng thấmttay tung tírombch.

Khi Hàllsjn Lậeqbgp trởutuh lạaztbi nơnzfii ởutuh, từutuh miệrxseng Lệrxse Phi Vũyzav nghe đahrqưhsrjrxsec bảmfqun thâonhyn bịromb đahrqyskln đahrqãrombi thàllsjnh yêtoxlu ma, hắjgicn ngạaztbc nhiêtoxln đahrqecpmng ngâonhyy ra tạaztbi chỗktfe, mộzpmbt hồyskli lâonhyu khôzeqtng nóuzqji gìzeqt. Màllsj Lệrxse Phi Vũyzav sớqfcjm đahrqãromb ôzeqtm bụydgxng cưhsrjbzihi to, hồyskli lâonhyu cũyzavng đahrqecpmng dậeqbgy khôzeqtng nổkeasi.

Giữydgxa trưhsrja năzeqtm ngàllsjy sau khi tửygib đahrqmttau chấmttam dứecpmt.

Đbbmiêtoxlm hôzeqtm ấmttay, Hàllsjn Lậeqbgp thừutuha dịrombp hỗktfen loạaztbn lặyzavng lẽavtp theo dònzfing ngưhsrjbzihi, đahrqi xuốrombng Lạaztbc Nhậeqbgt Phong, sau khi tìzeqtm đahrqưhsrjrxsec Khúbzihc Hồyskln, cùsgzdng nhau trởutuh vềmrmi trong cốrombc.

llsjn Lậeqbgp quay lạaztbi, vàllsjo trong cốrombc đahrqóuzqjng cửygiba khôzeqtng tiếblmdp kháeyvpch, khôzeqtng muốrombn gặyzavp bấmttat luậeqbgn kẻhmzhllsjo, đahrqang cảmfqu ngàllsjy cảmfqu đahrqêtoxlm túbzihc trựmwtsc ngoàllsji cốrombc vìzeqt muốrombn báeyvpi kiếblmdn hắjgicn.

Đbbmiưhsrjơnzfing nhiêtoxln dựmwtsa vàllsjo uy danh củhsrja Hàllsjn Lậeqbgp lúbzihc nàllsjy, mấmttay ngưhsrjbzihi nàllsjy cũyzavng khôzeqtng dáeyvpm cóuzqj bấmttat cứecpm sựmwts bấmttat mãrombn nàllsjo, càllsjng khôzeqtng dáeyvpm tựmwts tiệrxsen vàllsjo cốrombc, khôzeqtng thểxwyjllsjm gìzeqt kháeyvpc hơnzfin làllsj sau khi đahrqrxsei mộzpmbt thờbzihi gian, thìzeqtyzavng phảmfqui quay trởutuh vềmrmi.

Mấmttay ngàllsjy sau đahrqóuzqj, Hàllsjn Lậeqbgp dùsgzdng đahrqaztbo phùsgzd lụydgxc vũyzavzeqtnh thanh tiểxwyju kiếblmdm, bắjgict đahrqlefru luyệrxsen tậeqbgp khu vậeqbgt thuậeqbgt.

Bởutuhi vìzeqt hắjgicn biếblmdt, thờbzihi gian củhsrja bảmfqun thâonhyn cũyzavng khôzeqtng nhiềmrmiu. Cho nêtoxln mấmttay ngàllsjy qua, mỗktfei ngàllsjy Hàllsjn Lậeqbgp đahrqmrmiu dùsgzdng "
Khu vậeqbgt thuậeqbgt" đahrqem đahrqaztbo phùsgzd lụydgxc nọsgzduzqja thàllsjnh mộzpmbt đahrqaztbo áeyvpnh sáeyvpng nờbzih khôzeqtng ngừutuhng xoay chuyểxwyjn bay múbziha trong cốrombc, cho đahrqếblmdn khi pháeyvpp lựmwtsc toàllsjn thâonhyn hao hếblmdt mớqfcji thôzeqti. Sau đahrqóuzqj lẳrombng lặyzavng nhắjgicm mắjgict đahrqiềmrmiu tứecpmc, đahrqxwyj cho pháeyvpp lựmwtsc chậeqbgm rãrombi khôzeqti phụydgxc, đahrqrxsei pháeyvpp lựmwtsc hồyskli lạaztbi nhưhsrjzeqtnh thưhsrjbzihng, Hàllsjn Lậeqbgp lạaztbi tiếblmdp tụydgxc khu đahrqzpmbng phùsgzd lụydgxc, tiếblmdp tụydgxc luyệrxsen tậeqbgp.

Cứecpm nhưhsrj vậeqbgy, Hàllsjn Lậeqbgp khôzeqtng ngừutuhng cầlefrn mẫfjaun luyệrxsen tậeqbgp, loạaztbi huấmttan luyệrxsen gian khổkeasllsjy liêtoxln tụydgxc trong ba ngàllsjy, cho đahrqếblmdn khi hắjgicn cho rằsgzdng bưhsrjqfcjc đahrqlefru đahrqãromb nắjgicm giữydgxeyvpch vậeqbgn dụydgxng "
khu vậeqbgt thuậeqbgt" vàllsjo thựmwtsc tếblmd mộzpmbt cáeyvpch nhuầlefrn nhuyễdzwdn, mớqfcji chírombnh thứecpmc chấmttam dứecpmt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.