Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 95 : Ma danh hách khởi

    trước sau   
aribn Lậpcgxp ngẩceyhng đhvfjjdlwu, nhìfkxhn lạrlpei phíacjea bêykhkn ngoàaribi, chỉykhk thấihhwy bấihhwt luậpcgxn làarib ngưimugphqci củtgwqa Thấihhwt huyềmtfpn môutfzn, Dãgccd Lang bang hay làaribkvfic bang phákvfii khákvfic, mỗtgwqi ngưimugphqci đhvfjmtfpu mặytttt khôutfzng cògsdin chúbqdjt mákvfiu, dùattyng ákvfinh mắmzfht hàaribm chứzflya sựtgwq sợutowgccdi nhìfkxhn mìfkxhnh.

Biếsosdt khôutfzng đhvfjiềmtfpm nhiêykhkn thu lấihhwy "phi kiếsosdm", đhvfjákvfinh chếsosdt Kim Quang thưimugutowng nhâaribn, chỉykhk chốknvvc lákvfit đhvfjem Cổngco Thiêykhkn Long cùattyng mưimugphqci mấihhwy têykhkn cao thủtgwqnrava thàaribnh tro bụlbegi, mỗtgwqi mộsqhht cửxxua đhvfjsqhhng đhvfjmtfpu cho thấihhwy, Hàaribn Lậpcgxp chẳmdrung nhữrjezng làarib tiêykhkn gia cao nhâaribn giốknvvng nhưimug Chu Nho, nhưimugng lạrlpei thủtgwq đhvfjoạrlpen lãgccdnh khốknvvc, cũdkrlng khôutfzng phảckrpi làarib hạrlpeng ngưimugphqci thiệcnlln lưimugơrjezng nhâaribn từqkpgfkxh.

Bởmqpji vậpcgxy ákvfinh mắmzfht củtgwqa hắmzfhn nhìfkxhn đhvfjếsosdn chỗtgwqaribo, tấihhwt cảckrp mọykhki ngưimugphqci đhvfjmtfpu cúbqdji đhvfjjdlwu trákvfinh népvme, khôutfzng ai dákvfim nhìfkxhn lạrlpei, Hàaribn Lậpcgxp lúbqdjc nàariby thậpcgxt sựtgwqnrav thểacje gọykhki làarib ai thấihhwy cũdkrlng phảckrpi sợutow.

"Cògsdin khôutfzng cúbqdjt đhvfji, chẳmdrung lẻlohzgsdin muốknvvn đhvfjzflyng ởmqpj trêykhkn núbqdji, hay đhvfjacje cho ta tiễjnyyn cákvfic ngưimugơrjezi mộsqhht đhvfjoạrlpen đhvfjưimugphqcng sao?"aribn Lậpcgxp đhvfjsqhht nhiêykhkn hưimugqkpgng vềmtfp phíacjea Dãgccd Lang bang, lạrlpenh lùattyng nónravi.

Thanh âaribm củtgwqa hắmzfhn cũdkrlng khôutfzng to gìfkxh lắmzfhm, nhưimugng lọykhkt vàaribo tai củtgwqa mấihhwy ngàaribn ngưimugphqci đhvfjang ởmqpj trêykhkn núbqdji lạrlpei giốknvvng nhưimug sấihhwm sépvmet, làaribm cho bọykhkn họykhk lậpcgxp tứzflyc khủtgwqng hoảckrpng.

"Chạrlpey mau! Cògsdin khôutfzng chạrlpey, hắmzfhn thiêykhku chếsosdt bâariby giờphqc!" Khôutfzng biếsosdt làarib ai lêykhkn tiếsosdng hôutfzykhkn đhvfjjdlwu tiêykhkn.


Nhấihhwt thờphqci, ngưimugphqci củtgwqa Dãgccd Lang bang cùattyng cákvfic bang phákvfii nhỏknvv khákvfic, đhvfjùattyng mộsqhht phákvfit thàaribnh mộsqhht đhvfjákvfim hỗtgwqn loạrlpen, bọykhkn họykhk tấihhwt cảckrp đhvfjmtfpu tranh nhau chạrlpey xuốknvvng núbqdji, cảckrp mộsqhht đhvfjákvfim ngưimugphqci đhvfjôutfzng đhvfjen chen nhau chạrlpey trêykhkn mộsqhht con đhvfjưimugphqcng nhỏknvv xuốknvvng núbqdji, làaribm cho đhvfjếsosdn nưimugqkpgc cũdkrlng khôutfzng lọykhkt qua đhvfjưimugutowc, dọykhkc theo đhvfjưimugphqcng đhvfji cũdkrlng khôutfzng biếsosdt đhvfjrlpep chếsosdt cùattyng bịehsj thưimugơrjezng bao nhiêykhku ngưimugphqci.

Chỉykhk chốknvvc lákvfit sau, cảckrpgsdia Lạrlpec Nhậpcgxt Phong trởmqpjykhkn trốknvvng trảckrpi, ngoạrlpei trừqkpg đhvfjcnll tửxxua củtgwqa Thấihhwt huyềmtfpn môutfzn ra, cũdkrlng khôutfzng thấihhwy bấihhwt kỳbqdj ngưimugphqci nàaribo khákvfic.

imugơrjezng Tuyệcnllt Sởmqpjbqdjc nàariby vừqkpga mừqkpgng vừqkpga sợutow. Khôutfzng nghĩzfly tớqkpgi nguy cơrjez củtgwqa bổngcon môutfzn cứzfly nhưimug vậpcgxy màarib giảckrpi trừqkpg, lạrlpei cògsdin tiêykhku diệcnllt đhvfjưimugutowc Cổngco Thiêykhkn Long, đhvfjiềmtfpu nàariby làaribm cho hắmzfhn ngoạrlpei trừqkpg sựtgwq mừqkpgng nhưimug đhvfjykhkn ra, cògsdin cónravaribi phầjdlwn thắmzfhc thỏknvvm bấihhwt an.

Hắmzfhn biếsosdt, nếsosdu đhvfjknvvi phưimugơrjezng cónrav thểacje khôutfzng tốknvvn chúbqdjt sứzflyc lựtgwqc giúbqdjp Thấihhwt huyềmtfpn môutfzn vưimugutowt qua tai kiếsosdp nàariby, nhưimug vậpcgxy bằwkjpng vàaribo thâaribn thủtgwq đhvfjónrav, đhvfjknvvi phưimugơrjezng cũdkrlng dễjnyyaribng chèjdlwn épvmep Thấihhwt huyềmtfpn môutfzn, thậpcgxm chíacjenrav thểacje cho tìfkxhnh cảckrpnh củtgwqa Thấihhwt huyềmtfpn môutfzn, trởmqpjykhkn cògsdin tệcnllrjezn cảckrpgccd Lang bang lúbqdjc nàariby.

imugơrjezng Môutfzn chủtgwq nghĩzfly tớqkpgi đhvfjâariby, tâaribm trạrlpeng vốknvvn mớqkpgi đhvfjưimugutowc thảckrp lỏknvvng xuốknvvng lạrlpei lậpcgxp tứzflyc bắmzfht đhvfjjdlwu lo lắmzfhng, ákvfinh mắmzfht cũdkrlng khôutfzng khỏknvvi nhìfkxhn vàaribo giữrjeza sâaribn.

"Ồjpwu! Hàaribn thầjdlwn y đhvfji đhvfjâaribu rồewjbi?" " Vưimugơrjezng Môutfzn chủtgwq vừqkpga nhìfkxhn, giậpcgxt mìfkxhnh khôutfzng íacjet!

Hiệcnlln tạrlpei trong tầjdlwm mắmzfht hắmzfhn cao nhâaribn Hàaribn Lậpcgxp kia sớqkpgm đhvfjãgccd khôutfzng cògsdin ởmqpj tạrlpei chỗtgwqdkrl.

"
nrav ai nhìfkxhn thấihhwy Hàaribn đhvfjrlpei phu khôutfzng?" Vưimugơrjezng Tuyệcnllt Sởmqpj gấihhwp rúbqdjt quay sang hai bêykhkn hỏknvvi.

"
Khôutfzng biếsosdt!"

"
Khôutfzng chúbqdj ýrtha".

rjez hồewjb tấihhwt cảckrp mọykhki ngưimugphqci đhvfjmtfpu lắmzfhc đhvfjjdlwu khôutfzng biếsosdt. Cákvfii nàariby cũdkrlng khónrav trákvfich, nhữrjezng ngưimugphqci khákvfic tấihhwt cảckrp đhvfjmtfpu bịehsj thủtgwq đhvfjoạrlpen thiêykhku chếsosdt ngưimugphqci củtgwqa Hàaribn Lậpcgxp làaribm cho đhvfjzflyng tạrlpei chỗtgwq, làaribm gìfkxhnrav ai dákvfim nhìfkxhn chằwkjpm chằwkjpm vàaribo vịehsjkvfit tinh kia, hơrjezn nữrjeza dựtgwqa vàaribo thâaribn phákvfip xuấihhwt quỷmyta nhậpcgxp thầjdlwn kia, đhvfjknvvi phưimugơrjezng cónrav muốknvvn mấihhwt tíacjech, cũdkrlng làarib mộsqhht chuyệcnlln hếsosdt sứzflyc dểacjearibng.

"
Khôutfzng cầjdlwn tìfkxhm, ta vừqkpga rồewjbi nhìfkxhn ngưimugphqci nọykhk, đhvfjãgccd xen lẫngcon trong đhvfjákvfim ngưimugphqci đhvfjãgccd xuốknvvng khỏknvvi Lạrlpec Nhậpcgxt Phong rồewjbi" Lúbqdjc nàariby, ngưimugphqci ákvfio xákvfim khíacje sắmzfhc đhvfjãgccd tốknvvt hơrjezn nhiềmtfpu, đhvfjsqhht nhiêykhkn mởmqpj miệcnllng nónravi.

"
Xuốknvvng núbqdji, hắmzfhn sẽihhw đhvfji đhvfjâaribu?" Vưimugơrjezng Môutfzn chủtgwq ákvfinh mắmzfht phứzflyc tạrlpep cưimugphqci khổngco mộsqhht cákvfii, thìfkxh thàaribo tựtgwqnravi.


Khi hắmzfhn nhìfkxhn ra bốknvvn phíacjea, tầjdlwm mắmzfht vôutfzfkxhnh rơrjezi vàaribo trêykhkn thâaribn mộsqhht ngưimugphqci.

imugơrjezng Tuyệcnllt Sởmqpj hai mắmzfht đhvfjsqhht nhiêykhkn lónrave lêykhkn, khónrave miệcnllng cũdkrlng cónrav chúbqdjt nhếsosdch lêykhkn, lộsqhh ra vẻlohz mặytttt mộsqhht lãgccdo cákvfio giàarib giảckrpo hoạrlpet.

Giờphqc phúbqdjt nàariby, Lệcnll Phi Vũdkrlfkxh bạrlpen tốknvvt đhvfjsqhht nhiêykhkn biếsosdn thàaribnh thếsosd ngoạrlpei cao nhâaribn màarib dịehsj thưimugphqcng hưimugng phấihhwn, đhvfjang cùattyng Trưimugơrjezng Tụlbeg Nhi nónravi chuyệcnlln, cũdkrlng khôutfzng biếsosdt cónrav ngưimugphqci đhvfjãgccd chúbqdj ýrtha đhvfjếsosdn hắmzfhn.

Cứzfly nhưimug vậpcgxy, ngưimugphqci củtgwqa Dãgccd Lang bang vàaribkvfic bang phaákvfi nhỏknvv khákvfic, chạrlpey nhưimug bay rúbqdjt lui khỏknvvi núbqdji, giụlbegc ngựtgwqa khôutfzng ngừqkpgng cảckrp ngàariby cảckrp đhvfjêykhkm thákvfio chạrlpey khỏknvvi đhvfjehsja giớqkpgi Thấihhwt huyềmtfpn môutfzn. Màaribimugơrjezng Tuyệcnllt Sởmqpjdkrlng khôutfzng phákvfii ngưimugphqci đhvfjuổngcoi giếsosdt vìfkxh thựtgwqc lựtgwqc cảckrpu môutfzn phákvfii cũdkrlng đhvfjãgccd bịehsj tổngcon hao khákvfi nhiềmtfpu.

Sau đhvfjónravarib cảckrp mộsqhht khoảckrpng thờphqci gian dàaribi, Dãgccd Lang bang cùattyng Thấihhwt huyềmtfpn môutfzn hai bêykhkn đhvfjmtfpu ngừqkpgng mọykhki tranh chấihhwp, cốknvv gắmzfhng tu dưimugmpcsng.

Lầjdlwn nàariby Thấihhwt huyềmtfpn môutfzn cùattyng Dãgccd Lang bang mộsqhht hồewjbi đhvfjrlpei chiếsosdn sónravng giónrav, khôutfzng lâaribu sau đhvfjãgccd truyềmtfpn ra cảckrp ngàaribn dặytttm, đhvfjãgccd thàaribnh mộsqhht câaribu chuyệcnlln mang sắmzfhc thákvfii tiêykhkn ma truyềmtfpn thuyếsosdt, khôutfzng chỉykhknrav ngưimugphqci củtgwqa hắmzfhc bạrlpech lưimugmpcsng đhvfjrlpeo bàaribn tákvfin tớqkpgi, ngay cảckrp ngưimugphqci bìfkxhnh thưimugphqcng cũdkrlng thíacjech nónravi đhvfjếsosdn, trởmqpj thàaribnh mộsqhht câaribu chuyệcnlln xưimuga, tồewjbn tạrlpei mộsqhht thờphqci gian dàaribi khôutfzng mấihhwt.

Trong câaribu chuyệcnlln, cuộsqhhc đhvfjrlpei chiếsosdn nàariby ngay từqkpg đhvfjjdlwu làarib kiếsosdm mang củtgwqa tuyệcnllt thếsosd kiếsosdm khákvfich tranh cao thấihhwp vớqkpgi phi kiếsosdm củtgwqa kiếsosdm tiêykhkn. Kếsosdt quảckrp phi kiếsosdm củtgwqa kiếsosdm tiêykhkn thầjdlwn diệcnllu khónravimugphqcng, so vớqkpgi kiếsosdm mang củtgwqa kiếsosdm khákvfich cao hơrjezn mộsqhht bậpcgxc, tuyệcnllt thếsosd kiếsosdm khákvfich đhvfjrlpei bạrlpei. Màaribbqdjc nàariby, nhâaribn vậpcgxt hỏknvva ma đhvfjsqhht nhiêykhkn hiệcnlln thâaribn, hắmzfhn chẳmdrung nhữrjezng thừqkpga dịehsjp hai bêykhkn nguyêykhkn khíacje đhvfjrlpei thưimugơrjezng, giếsosdt chếsosdt kiếsosdm tiêykhkn đhvfjang cónrav ýrtha đhvfjewjb trừqkpg ma, sau đhvfjónrav ma tíacjenh đhvfjrlpei phákvfit, mộsqhht ngọykhkn lửxxuaa đhvfjknvvt chếsosdt gầjdlwn ngàaribn ngưimugphqci cákvfic bang phákvfii, màarib Bang chủtgwqgccd Lang đhvfjãgccd bấihhwt hạrlpenh bỏknvvfkxhnh trong đhvfjónrav. Cuốknvvi cùattyng hỏknvva ma nhâaribn sákvfit kiếsosdp quákvfi nặytttng, phạrlpem vàaribo thiêykhkn uy, bịehsj thầjdlwn tiêykhkn trêykhkn trờphqci dùattyng tiêykhkn lôutfzi đhvfjákvfinh chếsosdt tạrlpei chỗtgwq, xưimugơrjezng cốknvvt cũdkrlng khôutfzng cògsdin, cho nêykhkn cuốknvvi cùattyng cũdkrlng khôutfzng thấihhwy tung tíacjech.

Khi Hàaribn Lậpcgxp trởmqpj lạrlpei nơrjezi ởmqpj, từqkpg miệcnllng Lệcnll Phi Vũdkrl nghe đhvfjưimugutowc bảckrpn thâaribn bịehsj đhvfjewjbn đhvfjãgccdi thàaribnh yêykhku ma, hắmzfhn ngạrlpec nhiêykhkn đhvfjzflyng ngâariby ra tạrlpei chỗtgwq, mộsqhht hồewjbi lâaribu khôutfzng nónravi gìfkxh. Màarib Lệcnll Phi Vũdkrl sớqkpgm đhvfjãgccd ôutfzm bụlbegng cưimugphqci to, hồewjbi lâaribu cũdkrlng đhvfjzflyng dậpcgxy khôutfzng nổngcoi.

Giữrjeza trưimuga năjnyym ngàariby sau khi tửxxua đhvfjihhwu chấihhwm dứzflyt.

Đykhkêykhkm hôutfzm ấihhwy, Hàaribn Lậpcgxp thừqkpga dịehsjp hỗtgwqn loạrlpen lặytttng lẽihhw theo dògsding ngưimugphqci, đhvfji xuốknvvng Lạrlpec Nhậpcgxt Phong, sau khi tìfkxhm đhvfjưimugutowc Khúbqdjc Hồewjbn, cùattyng nhau trởmqpj vềmtfp trong cốknvvc.

aribn Lậpcgxp quay lạrlpei, vàaribo trong cốknvvc đhvfjónravng cửxxuaa khôutfzng tiếsosdp khákvfich, khôutfzng muốknvvn gặytttp bấihhwt luậpcgxn kẻlohzaribo, đhvfjang cảckrp ngàariby cảckrp đhvfjêykhkm túbqdjc trựtgwqc ngoàaribi cốknvvc vìfkxh muốknvvn bákvfii kiếsosdn hắmzfhn.

Đykhkưimugơrjezng nhiêykhkn dựtgwqa vàaribo uy danh củtgwqa Hàaribn Lậpcgxp lúbqdjc nàariby, mấihhwy ngưimugphqci nàariby cũdkrlng khôutfzng dákvfim cónrav bấihhwt cứzfly sựtgwq bấihhwt mãgccdn nàaribo, càaribng khôutfzng dákvfim tựtgwq tiệcnlln vàaribo cốknvvc, khôutfzng thểacjearibm gìfkxh khákvfic hơrjezn làarib sau khi đhvfjutowi mộsqhht thờphqci gian, thìfkxhdkrlng phảckrpi quay trởmqpj vềmtfp.

Mấihhwy ngàariby sau đhvfjónrav, Hàaribn Lậpcgxp dùattyng đhvfjrlpeo phùatty lụlbegc vũdkrlfkxhnh thanh tiểacjeu kiếsosdm, bắmzfht đhvfjjdlwu luyệcnlln tậpcgxp khu vậpcgxt thuậpcgxt.

Bởmqpji vìfkxh hắmzfhn biếsosdt, thờphqci gian củtgwqa bảckrpn thâaribn cũdkrlng khôutfzng nhiềmtfpu. Cho nêykhkn mấihhwy ngàariby qua, mỗtgwqi ngàariby Hàaribn Lậpcgxp đhvfjmtfpu dùattyng "
Khu vậpcgxt thuậpcgxt" đhvfjem đhvfjrlpeo phùatty lụlbegc nọykhknrava thàaribnh mộsqhht đhvfjrlpeo ákvfinh sákvfing nờphqc khôutfzng ngừqkpgng xoay chuyểacjen bay múbqdja trong cốknvvc, cho đhvfjếsosdn khi phákvfip lựtgwqc toàaribn thâaribn hao hếsosdt mớqkpgi thôutfzi. Sau đhvfjónrav lẳmdrung lặytttng nhắmzfhm mắmzfht đhvfjiềmtfpu tứzflyc, đhvfjacje cho phákvfip lựtgwqc chậpcgxm rãgccdi khôutfzi phụlbegc, đhvfjutowi phákvfip lựtgwqc hồewjbi lạrlpei nhưimugfkxhnh thưimugphqcng, Hàaribn Lậpcgxp lạrlpei tiếsosdp tụlbegc khu đhvfjsqhhng phùatty lụlbegc, tiếsosdp tụlbegc luyệcnlln tậpcgxp.

Cứzfly nhưimug vậpcgxy, Hàaribn Lậpcgxp khôutfzng ngừqkpgng cầjdlwn mẫngcon luyệcnlln tậpcgxp, loạrlpei huấihhwn luyệcnlln gian khổngcoariby liêykhkn tụlbegc trong ba ngàariby, cho đhvfjếsosdn khi hắmzfhn cho rằwkjpng bưimugqkpgc đhvfjjdlwu đhvfjãgccd nắmzfhm giữrjezkvfich vậpcgxn dụlbegng "
khu vậpcgxt thuậpcgxt" vàaribo thựtgwqc tếsosd mộsqhht cákvfich nhuầjdlwn nhuyễjnyyn, mớqkpgi chíacjenh thứzflyc chấihhwm dứzflyt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.