Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 94 : Hoàn thắng

    trước sau   
Mặvnnwc dùufsg đcgtuưdxnkrtprc ba mốjoxun đcgtunlzn, tuy cũfskqng khôdyivng thểdapi lậreoip tứvbxac sửfijo dụpgflng, nhưdxnkng Hàkphhn Lậreoip cũfskqng khôdyivng chúicokt kháamjach khíhoba gom tấeyvft cảdnkokphho.

Sau đcgtuózpdg hắqmyun đcgtuvbxang lêhkhmn, phủnxrhi tro bụpgfli trêhkhmn ngưdxnknxrhi, dùufsgng áamjanh mắqmyut nhưdxnkdxnknxrhi màkphh khôdyivng cưdxnknxrhi, nhìlfpln vềcmfi phíhobaa đcgtuáamjam ngưdxnknxrhi Dãjztb Lang bang củnxrha Cổunui Thiêhkhmn Long.

"Cáamjac ngưdxnkơbtqqi đcgtufdopnh tựnovelfplnh đcgtuyvumng thủnxrh tựnove đcgtuoạfdbnn kinh mạfdbnch, hay làkphh đcgtudapi tựnove tay ta ra tay tiễjztbn cáamjac ngưdxnkơbtqqi lêhkhmn đcgtuưdxnknxrhng?"kphhn Lậreoip nózpdgi vẫiusen rấeyvft làkphh kháamjach khíhoba, nhưdxnkng ývkpd tứvbxa trong lờnxrhi nózpdgi, cũfskqng khôdyivng đcgtudapi cho đcgtuáamjam ngưdxnknxrhi Dãjztb Lang bang con đcgtuưdxnknxrhng sốjoxung nàkphho cảdnko.

Cổunui Thiêhkhmn Long nghe nhữvnnwng lờnxrhi nàkphhy, chỉtjvo cảdnkom thấeyvfy trêhkhmn ngưdxnknxrhi pháamjat lạfdbnnh, lạfdbnnh đcgtuếvbxan nỗqjxui cảdnko ngưdxnknxrhi nhưdxnk cứvbxang lạfdbni.

Hắqmyun khôdyivng ngừhobang thầhkhmm bảdnkoo bảdnkon thâjcnln phảdnkoi tỉtjvonh táamjao, đcgtudapi nghĩlfpl ra biệfijon pháamjap đcgtujoxui phózpdg vớepkwi ngưdxnknxrhi nàkphhy, nhưdxnkng cũfskqng khôdyivng tựnove kềcmfim chếvbxa đcgtuưdxnkrtprc phảdnkoi lau mặvnnwt mộyvumt cáamjai, thấeyvfy mồnlzndyivi lạfdbnnh tuôdyivn đcgtuhkhmy tráamjan. Cổunui Thiêhkhmn Long cưdxnknxrhi khổunui, biếvbxat khôdyivng cầhkhmn soi gưdxnkơbtqqng, sắqmyuc mặvnnwt củnxrha mìlfplnh lúicokc nàkphhy khẳbtqqng đcgtufdopnh làkphh khózpdg coi cựnovec kỳeyvf.

Hắqmyun cốjoxu sứvbxac quáamjay cổunui lạfdbni, nhìlfpln mọcmfii ngưdxnknxrhi chung quanh mộyvumt chúicokt, chỉtjvo thấeyvfy nhữvnnwng ngưdxnknxrhi kháamjac sắqmyuc mặvnnwt cũfskqng trắqmyung bệfijoch, tấeyvft cảdnko đcgtucmfiu kinh khủnxrhng hoảdnkong loạfdbnn, đcgtufdbni nạfdbnn trưdxnkepkwc mắqmyut, nhữvnnwng ngưdxnknxrhi nàkphhy tay châjcnln rũfskqdxnkrtpri, nhìlfpln khôdyivng ra mộyvumt chúicokt đcgtueyvfu chíhobakphho.


Cổunui Thiêhkhmn Long trong lòqjxung mệfijot mỏefsbi, lạfdbni nhìlfpln vềcmfi phíhobaa Thấeyvft huyềcmfin môdyivn. Chỉtjvo thấeyvfy Vưdxnkơbtqqng Tuyệfijot Sởnpodnpod pháamjai đcgtujoxui diệfijon, đcgtuang dùufsgng mộyvumt loạfdbni áamjanh mắqmyut nhưdxnk xem ngưdxnknxrhi chếvbxat, lạfdbnnh lùufsgng nhìlfpln hắqmyun, nhữvnnwng ngưdxnknxrhi kháamjac, đcgtucmfiu cózpdg vẻcxfc mặvnnwt nhưdxnk đcgtufdbni cừhobau sắqmyup đcgtuưdxnkrtprc báamjao.

Cổunui Thiêhkhmn Long trong lòqjxung mờnxrh mịfdopt, áamjanh mắqmyut củnxrha hắqmyun vôdyiv thứvbxac nhìlfpln ra bêhkhmn ngoàkphhi Tửfijo đcgtueyvfu trưdxnknxrhng, nhữvnnwng ngưdxnknxrhi bêhkhmn ngoàkphhi vốjoxun làkphh nhữvnnwng kẻcxfcdxnkepkwi tay củnxrha hắqmyun. Nhữvnnwng ngưdxnknxrhi nàkphhy vẻcxfc mặvnnwt đcgtucmfiu khôdyivng giốjoxung nhau, cózpdg lo lắqmyung, cózpdghkhmn lặvnnwng, nhưdxnkng cózpdg mộyvumt sốjoxu đcgtuôdyivng ngưdxnknxrhi sắqmyuc mặvnnwt rấeyvft vui mừhobang, đcgtuang tụpgflufsgng mộyvumt chỗqjxulfpl xầhkhmm, đcgtucmfiu cózpdgzpdg chúicokt hảdnkohkhm.

"Khôdyivng đcgtuưdxnkrtprc, bảdnkon thâjcnln quyếvbxat khôdyivng thểdapi chếvbxat ởnpod chỗqjxukphhy nhưdxnk vậreoiy! Mìlfplnh nhấeyvft đcgtufdopnh cózpdg thểdapi sốjoxung sózpdgt, cózpdg thểdapi tiếvbxap tụpgflc hoàkphhn thàkphhnh báamja nghiệfijop củnxrha mìlfplnh" Thầhkhmn sắqmyuc rấeyvft khózpdg hiểdapiu, thầhkhmn kinh củnxrha Cổunui Thiêhkhmn Long dưdxnkepkwi sựnoveicokc đcgtuyvumng, trong mắqmyut đcgtuyvumt nhiêhkhmn hiệfijon ra vẻcxfc đcgtuhkhmn cuồnlznng.

"Ngưdxnknxrhi đcgtuâjcnlu! Thiếvbxat vệfijo tiếvbxan lêhkhmn, liêhkhmn nỏefsb chuẩiusen bịfdop! Nhữvnnwng ngưdxnknxrhi kháamjac, chuẩiusen bịfdop tửfijo đcgtueyvfu!" Cổunui Thiêhkhmn Long đcgtuyvumt nhiêhkhmn vậreoin hếvbxat nộyvumi lựnovec, lớepkwn tiếvbxang giậreoin dữvnnwgxrlt lêhkhmn.

Cổunui Thiêhkhmn Long khôdyivng hổunuikphh ngưdxnknxrhi đcgtuvbxang đcgtuhkhmu mộyvumt bang, tiếvbxang hôdyiviusen chứvbxaa đcgtuhkhmy nộyvumi lựnovec nàkphhy, làkphhm cho mọcmfii ngưdxnknxrhi bêhkhmn trong Tửfijo đcgtueyvfu trưdxnknxrhng giậreoit mìlfplnh, nhưdxnk đcgtuang mộyvumng mớepkwi tỉtjvonh lạfdbni. Bấeyvft kểdapikphh ngưdxnknxrhi củnxrha Dãjztb Lang bang, hay làkphh cao thủnxrhamjac bang pháamjai nhỏefsb, lúicokc nàkphhy tấeyvft cảdnko đcgtucmfiu lấeyvfy lạfdbni đcgtueyvfu chíhoba, đcgtucmfiu nắqmyum chặvnnwt lấeyvfy vũfskq khíhoba, quyếvbxat mộyvumt trậreoin tửfijo chiếvbxan.

kphhn Lậreoip hơbtqqi nhíhobau màkphhy mộyvumt chúicokt, khẽpcss hừhoba nhẹjztb mộyvumt cáamjai, sau đcgtuózpdg chắqmyup tai ra sau lưdxnkng, chậreoim rãjztbi hưdxnkepkwng vềcmfi Cổunui Thiêhkhmn Long màkphh đcgtui đcgtuếvbxan.

"Xem ra cũfskqng phảdnkoi đcgtuyvumng châjcnln đcgtuyvumng tay mộyvumt chúicokt mớepkwi đcgtuưdxnkrtprc!"kphhn Lậreoip tựnove nghĩlfpl.

"Bắqmyun têhkhmn!" Vừhobaa nhìlfpln thấeyvfy đcgtujoxui phưdxnkơbtqqng đcgtui vàkphho trong tầhkhmm bắqmyun, Cổunui Thiêhkhmn Long liềcmfin liếvbxam môdyivi mấeyvfy cáamjai, khôdyivng nhanh khôdyivng chậreoim hạfdbn lệfijonh.

Nhấeyvft thờnxrhi mấeyvfy trăfwfvm mũfskqi têhkhmn dàkphhy đcgtuvnnwc nhắqmyum vềcmfi phíhobaa Hàkphhn Lậreoip màkphh phózpdgng nhanh tớepkwi, làkphhm cho khôdyivng gian trưdxnkepkwc mặvnnwt hắqmyun đcgtuếvbxan mưdxnka giózpdgfskqng khôdyivng lọcmfit qua nổunuii.

Cụpgflc diệfijon kinh ngưdxnknxrhi xuấeyvft hiệfijon, Cổunui Thiêhkhmn Long nhìlfpln thấeyvfy, thanh niêhkhmn nọcmfi đcgtujoxui mặvnnwt vớepkwi mưdxnka têhkhmn bay tớepkwi mặvnnwt cũfskqng khôdyivng hềcmfi đcgtuunuii sắqmyuc, ngưdxnkrtprc lạfdbni hắqmyun còqjxun cưdxnknxrhi mộyvumt cáamjach quỷyhnq dịfdop, tiếvbxap theo đcgtuózpdg thâjcnln hìlfplnh bắqmyut đcgtuhkhmu mơbtqq hồnlzn khôdyivng thấeyvfy rõtgsw, cáamjac mũfskqi têhkhmn đcgtucmfiu khôdyivng chúicokt trởnpod ngạfdbni xuyêhkhmn qua ngưdxnknxrhi nàkphh], bay vúicokt ra xa, trong nháamjay mắqmyut thâjcnln thểdapi hắqmyun tựnovea hồnlzn nhưdxnk khôdyivng cózpdg thựnovec. Sau đcgtuózpdg ngưdxnknxrhi nàkphhy giữvnnwa ban ngàkphhy ban mặvnnwt, lay đcgtuyvumng mấeyvfy cáamjai, rồnlzni biếvbxan mấeyvft khôdyivng hìlfplnh khôdyivng bózpdgng.

Cổunui Thiêhkhmn Long sắqmyuc mặvnnwt xanh mégxrlt, vừhobaa đcgtufdopnh phâjcnln phózpdg kẻcxfcdxnkepkwi tay cẩiusen thậreoin mộyvumt chúicokt, Hàkphhn Lậreoip đcgtuãjztb đcgtuyvumt nhiêhkhmn xuấeyvft hiệfijon cáamjach bọcmfin họcmfi chừhobang vàkphhi chụpgflc bưdxnkepkwc.

Lầhkhmn nàkphhy khôdyivng đcgturtpri Cổunui Thiêhkhmn Long hạfdbn lệfijonh, cung nỏefsb trong tay thiếvbxat vệfijo lạfdbni lậreoip tứvbxac đcgtunlznng loạfdbnt pháamjat ra, đcgtunlznng thờnxrhi còqjxun kècgtum theo phi phiêhkhmu, tụpgfl tiếvbxan cáamjac loạfdbni áamjam khíhoba củnxrha nhữvnnwng ngưdxnknxrhi kháamjac, toàkphhn bộyvum nhưdxnk bầhkhmy ong bắqmyun vềcmfi phíhobaa Hàkphhn Lậreoip. Kếvbxat quảdnkokphhm cho nhữvnnwng ngưdxnknxrhi nàkphhy nhìlfpln nhau, đcgtujoxui phưdxnkơbtqqng lạfdbni lầhkhmn nữvnnwa dưdxnkepkwi mắqmyut mọcmfii ngưdxnknxrhi biếvbxat mấeyvft khôdyivng tăfwfvm tíhobach.

Cổunui Thiêhkhmn Long còqjxun đcgtuang sợrtprjztbi cảdnkonh giáamjac, phíhobaa sau đcgtuãjztb truyềcmfin đcgtuếvbxan hai tiếvbxang kêhkhmu kêhkhmu thảdnkom thiếvbxat thêhkhmdxnkơbtqqng, hắqmyun kinh hãjztbi vộyvumi vàkphhng quay đcgtuhkhmu nhìlfpln lạfdbni.


Chỉtjvo thấeyvfy cáamjach đcgtuózpdg khôdyivng xa hai gãjztb thiếvbxat vệfijo đcgtuyvumt nhiêhkhmn biếvbxan thàkphhnh hai bózpdg đcgtuuốjoxuc, màkphh ngưdxnknxrhi tuổunuii trẻcxfc vừhobaa mớepkwi biếvbxan mấeyvft kia, đcgtuang rúicokt hai bàkphhn tay từhoba sau lưdxnkng hai ngưdxnknxrhi nọcmfi lạfdbni, trong phúicokt chốjoxuc sau khi hai bàkphhn tay rụpgflt lạfdbni, hai gãjztb thiếvbxat vệfijo đcgtuãjztb bịfdop thiêhkhmu cháamjay, hózpdga thàkphhnh tro bụpgfli. Trêhkhmn hai lòqjxung bàkphhn tay củnxrha ngưdxnknxrhi thanh niêhkhmn nọcmfi, Cổunui Thiêhkhmn Long mơbtqq hồnlzn thấeyvfy cózpdg hồnlznng quang lózpdge ra, cũfskqng khôdyivng biếvbxat làkphh kỳeyvfdyivng mậreoit thuậreoit gìlfpl.

Cổunui Thiêhkhmn Long chứvbxang kiếvbxan mộyvumt màkphhn nhưdxnk vậreoiy, làkphhkphhn Lậreoip đcgtuem pháamjap thuậreoit vàkphhtgswdyivng cùufsgng sửfijo dụpgflng rấeyvft làkphh hoàkphhn mỹibms, hồnlznng quang trong lòqjxung bàkphhn tay củnxrha hắqmyun chíhobanh làkphh hỏefsba cầhkhmu "Hỏefsba đcgtufdbnn thuậreoit".

Pháamjap lựnovec trong cơbtqq thểdapikphhn Lậreoip chậreoim rãjztbi lưdxnku đcgtuyvumng, đcgtuem hỏefsba cầhkhmu bịfdop tiêhkhmu hao màkphh thu lạfdbni, sau khi bổunui sung cho lớepkwn lạfdbni nhưdxnk ban đcgtuhkhmu, thìlfpl thâjcnln hìlfplnh lạfdbni lầhkhmn nữvnnwa ẩiusen đcgtui khôdyivng thấeyvfy, nhưdxnkng hắqmyun lậreoip tứvbxac lạfdbni xuấeyvft hiệfijon ởnpod trong mộyvumt đcgtuáamjam ngưdxnknxrhi kháamjac, lạfdbni đcgtuem mấeyvfy ngưdxnknxrhi nữvnnwa thiêhkhmu cháamjay.

Cứvbxa nhưdxnk vậreoiy, Hàkphhn Lậreoip thoắqmyut ẩiusen thoắqmyut hiệfijon trong đcgtuáamjam ngưdxnknxrhi, mỗqjxui mộyvumt lầhkhmn hiệfijon thâjcnln, đcgtucmfiu cózpdg ngưdxnknxrhi chếvbxat, hơbtqqn nữvnnwa vôdyiv luậreoin làkphh tay hắqmyun đcgtupgflng vàkphho bấeyvft cứvbxa chỗqjxukphho củnxrha đcgtujoxui phưdxnkơbtqqng, ngưdxnknxrhi đcgtuózpdgfskqng sẽpcss lậreoip tứvbxac bịfdop thiêhkhmu cháamjay, cứvbxa nhưdxnk vậreoiy màkphh hoàkphhn toàkphhn biếvbxan mấeyvft khỏefsbi thếvbxa gian.

Cổunui Thiêhkhmn Long ngơbtqq ngáamjac nhìlfpln phíhobaa trưdxnkepkwc, trong mắqmyut khôdyivng còqjxun chúicokt thầhkhmn tháamjai nàkphho, sắqmyuc mặvnnwt cũfskqng biếvbxan thàkphhnh màkphhu xáamjam trắqmyung nhưdxnk ngưdxnknxrhi chếvbxat.

Trong nháamjay mắqmyut, ngưdxnknxrhi củnxrha hắqmyun đcgtuãjztb chếvbxat hơbtqqn phâjcnln nửfijoa, nhữvnnwng ngưdxnknxrhi còqjxun lạfdbni đcgtucmfiu tựnove biếvbxan nguy hiểdapim, bắqmyut đcgtuhkhmu tráamjanh négxrl. Nhưdxnkng dưdxnkepkwi thâjcnln pháamjap nhưdxnk u linh củnxrha đcgtujoxui phưdxnkơbtqqng, nhữvnnwng ngưdxnknxrhi nàkphhy cuốjoxui cùufsgng đcgtucmfiu bịfdop biếvbxan thàkphhnh tro bụpgfli.

Khi kẻcxfcdxnkepkwi tay cuốjoxui cùufsgng, cũfskqng bịfdop thiêhkhmu cháamjay trong ngọcmfin lửfijoa, Cổunui Thiêhkhmn Long đcgtuãjztb hoàkphhn toàkphhn chếvbxat lặvnnwng.

Hắqmyun biếvbxat, bảdnkon thâjcnln đcgtuếvbxan bâjcnly giờnxrh vẫiusen bìlfplnh yêhkhmn vôdyiv sựnove, làkphh đcgtujoxui phưdxnkơbtqqng cốjoxu ývkpdjcnly nêhkhmn, nhưdxnkng hiệfijon tạfdbni cũfskqng chỉtjvoqjxun mộyvumt mìlfplnh hắqmyun, cũfskqng chỉtjvoqjxun đcgturtpri ngọcmfin lửfijoa tửfijo thầhkhmn ấeyvfy phủnxrh xuốjoxung đcgtuhkhmu hắqmyun màkphh thôdyivi.

kphhn Lậreoip cũfskqng khôdyivng đcgtudapi cho Cổunui Thiêhkhmn Long đcgturtpri lâjcnlu, sau khi xửfijovkpd xong ngưdxnknxrhi cuốjoxui cùufsgng dưdxnkepkwi tay hắqmyun, Hàkphhn Lậreoip cũfskqng khôdyivng chầhkhmn chờnxrh, lậreoip tứvbxac tiếvbxan tớepkwi ưdxnku đcgtuãjztbi dụpgflng mộyvumt quảdnko "Hỏefsba đcgtufdbnn thuậreoit" đcgtuhkhmy đcgtunxrh, tiễjztbn Cổunui đcgtufdbni bang chủnxrhhkhmn đcgtuưdxnknxrhng.

Sau khi xửfijovkpd Cổunui Thiêhkhmn Long xong, Hàkphhn Lậreoip phủnxrhi phủnxrhi hai tay, nhẹjztb giọcmfing lẩiusem bẩiusem: "Thoạfdbnt nhìlfpln thìlfpl giếvbxat nhiềcmfiu ngưdxnknxrhi, nhưdxnkng cũfskqng khôdyivng phảdnkoi làkphh chuyệfijon khózpdg khăfwfvn lắqmyum. Đyvumãjztb sớepkwm bảdnkoo cáamjac ngưdxnkơbtqqi tựnove kếvbxat thúicokc đcgtui, thìlfpl tốjoxut rồnlzni! Khôdyivng cózpdg đcgtuau đcgtuepkwn gìlfpl. Bâjcnly giờnxrh đcgtudapi tựnove ta đcgtuyvumng thủnxrh, mùufsgi vịfdop bịfdop lửfijoa thiêhkhmu cũfskqng khôdyivng phảdnkoi làkphh thíhobach thúicoklfpl!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.