Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 93 : Liệt hỏa phần địch

    trước sau   
ntgti mìpiytnh làagfo ngưfztdujgli củbqkpa Diệriybp gia, Chu Nho nàagfoy khôrhtbng tựyuunpiytm hãhloqm đimxxưfztdrzrwc ưfztderccn ngựyuunc ra, tựyuuna hồgdid đimxxãhloqntgt chỗgdsc chóntgtng lưfztdng, khi nóntgti chuyệriybn sựyuun lo lắhloqng cũvobtng giảgdscm đimxxi vàagfoi phầvpxrn, xem ra hắhloqn đimxxcysti vớhmxai danh khíppay củbqkpa Tầvpxrn Diệriybp lĩftdbnh Diệriybp gia rấwwokt cóntgt tựyuun tin.

Chứcystng kiếpukbn Chu Nho trong nhápiyty mắhloqt phảgdscng phấwwokt nhưfztd can đimxxgdscm hơbszin khôrhtbng íppayt, Hàagfon Lậvrlfp biếpukbt, Tầvpxrn Diệriybp lĩftdbnh Diệriybp gia nàagfoy nhấwwokt đimxxdfjfnh làagfo gia tộgdidc tu tiêbfxgn thanh danh hiểpiytn hápiytch.

Chỉvgxiagfo đimxxcysti phưfztdơbszing đimxxãhloqntgt gia tộgdidc nhưfztd vậvrlfy chốcystng lưfztdng, tạczqki sao ngay từxfpg đimxxvpxru còchern kinh hoảgdscng thấwwokt thốcyst nhưfztd thếpukb, cápiyti nàagfoy hoặbkhac làagfobfxgn nàagfoy nóntgti lápiyto, hoặbkhac làagfosweb tạczqki gia tộgdidc cũvobtng chỉvgxiagfo tiểpiytu tốcystt vôrhtb danh, chuyệriybn sinh tửdjkaeylhn bảgdscn khôrhtbng ngưfztdujgli nàagfoo hỏftdbi đimxxếpukbn.

agfon Lậvrlfp trong thờujgli gian ngắhloqn đimxxãhloq phápiytn đimxxpiytn ra, trong lòcherng quyếpukbt phảgdsci xửdjkaiaor đimxxcysti phưfztdơbszing, cũvobtng sẽzhgj khôrhtbng cóntgt hậvrlfu hoạczqkn gìpiyt xảgdscy ra.

Suy đimxxpiytn nàagfoy, khiếpukbn cho sựyuuneylhn khoăeylhn còchern lạczqki củbqkpa Hàagfon cũvobtng đimxxãhloq hoàagfon toàagfon bỏftdb đimxxi, trong lòcherng hắhloqn sápiytt khíppay lạczqki càagfong mạczqknh hơbszin.

xfpg sao ngưfztdujgli tu tiêbfxgn màagfo phápiytp lựyuunc kédjkam hơbszin mìpiytnh, hàagfonh vi cửdjka chỉvgxi lạczqki tưfztdơbszing đimxxcysti ngu ngốcystc, cũvobtng làagfo khóntgt gặbkhap! Cho dùxfpg khôrhtbng cóntgt cuộgdidc tửdjka đimxxwwoku nàagfoy, Hàagfon Lậvrlfp cũvobtng tuyệriybt sẽzhgj khôrhtbng tha con mồgdidi tốcystt nhưfztd thếpukbagfoy đimxxưfztdrzrwc dâczqkng tớhmxai tậvrlfn miệriybng. Hơbszin nữajyda xem lờujgli nóntgti cửdjka chỉvgxi củbqkpa đimxxcysti phưfztdơbszing, cũvobtng khôrhtbng phảgdsci làagfo hạczqkng ngưfztdujgli thiệriybn lưfztdơbszing gìpiyt, Hàagfon Lậvrlfp ra tay cũvobtng khôrhtbng cóntgtpiyt phảgdsci do dựyuun.


"Tầvpxrn Lĩftdbnh Diệriybp gia, làagfo Diệriybp gia thanh danh vang dộgdidi sao?"agfon Lậvrlfp vẻjhrt mặbkhat kinh ngạczqkc, hìpiytnh nhưfztd bộgdidpiytng khôrhtbng dápiytm tin tưfztdswebng.

Nếpukbu đimxxcysti phưfztdơbszing dápiytm đimxxưfztda ra cápiyti têbfxgn đimxxpiytykrm lạczqki, chắhloqc làagfo trong giớhmxai tu tiêbfxgn uy danh cũvobtng khôrhtbng nhỏftdb, Hàagfon Lậvrlfp thầvpxrm nghĩftdb.

"Khôrhtbng sai, chíppaynh làagfo Diệriybp gia đimxxóntgt. Huynh đimxxàagfoi nếpukbu biếpukbt cápiyti têbfxgn củbqkpa Diệriybp gia, nóntgti vậvrlfy sẽzhgj khôrhtbng cốcyst ýiaoragfom khóntgt dễwgsd tạczqki hạczqk chứcyst!" Chu Nho thấwwoky quâczqkn cờujglpiytnh đimxxưfztda ra rấwwokt cóntgt hiệriybu quảgdsc, lậvrlfp tứcystc ngay cảgdsc thanh âczqkm nóntgti chuyệriybn cũvobtng lớhmxan lêbfxgn khôrhtbng íppayt.

"Diệriybp gia?……"agfon Lậvrlfp làagfom ra bộgdidpiytng nhưfztd trùxfpg trừxfpg, lấwwoky tay gãhloqi gãhloqi đimxxvpxru, ra vẻjhrt khóntgtpiytmỷykrma chủbqkp ýiaor.

Chu Nho thấwwoky tìpiytnh hìpiytnh nhưfztd vậvrlfy, trong lòcherng vui mừxfpgng, lậvrlfp tứcystc sửdjka dụuzyxng thủbqkp đimxxoạczqkn vừxfpga cầvpxru khẩybiyn vừxfpga uy hiếpukbp, nếpukbu đimxxem chuyệriybn nàagfoy màagfo truyềmepln ra ngoàagfoi, sợrzrw rằhtcpng sẽzhgj bấwwokt lợrzrwi cho mìpiytnh.

"Nhưfztd vậvrlfy đimxxi, ta theo ngưfztdơbszii đimxxi gặbkhap trưfztdswebng bốcysti trong tộgdidc, tùxfpgy ngưfztdujgli ởsweb trêbfxgn quyếpukbt đimxxdfjfnh xửdjkaiaor huynh đimxxàagfoi thếpukbagfoo, đimxxưfztdrzrwc khôrhtbng?"agfon Lậvrlfp tựyuuna hồgdidntgt chúhkxqt khóntgtntgti.

"Khôrhtbng cầvpxrn phảgdsci phiềmepln phứcystc nhưfztd vậvrlfy! Đfztdâczqky chỉvgxiagfo chúhkxqt việriybc nhỏftdb, nếpukbu nhưfztdpiytc hạczqk ngay cảgdsc chúhkxqt việriybc nhỏftdb nhưfztd vậvrlfy màagfo phảgdsci phiềmepln tớhmxai trưfztdswebng bốcysti làagfom chủbqkp, sợrzrw rằhtcpng sẽzhgjfztdu lạczqki ấwwokn tưfztdrzrwng khôrhtbng tốcystt, đimxxcysti vớhmxai sựyuun phápiytt triểpiytn củbqkpa ngưfztdơbszii sau nàagfoy rấwwokt làagfo bấwwokt lợrzrwi!" Chu Nho vừxfpga nghe nóntgti thếpukb liềmepln hoảgdscng sợrzrw, vộgdidi vàagfong làagfom ra bộgdidpiytng quan tâczqkm đimxxếpukbn đimxxcysti phưfztdơbszing, vộgdidi vàagfong khuyêbfxgn can.

Kim quang thưfztdrzrwng nhâczqkn lúhkxqc nàagfoy, hoàagfon toàagfon xem Hàagfon Lậvrlfp làagfo mộgdidt tiểpiytu tửdjka khôrhtbng cóntgt kinh nghiệriybm giang hồgdid. Hắhloqn tưfztdswebng rằhtcpng, đimxxcysti phưfztdơbszing từxfpg nhỏftdb chỉvgxisweb trong gia tộgdidc khổwsfx tu, gầvpxrn đimxxâczqky mớhmxai đimxxưfztdrzrwc cho đimxxi ra ngoàagfoi thếpukb tụuzyxc đimxxpiytrhtbi luyệriybn, cápiyti nàagfoy cũvobtng làagfom rõcyeu đimxxcysti phưfztdơbszing vìpiyt sao tuổwsfxi còchern nhỏftdb, màagfo đimxxãhloqntgt phápiytp lựyuunc thâczqkm hậvrlfu nhưfztd thếpukb.

fztda tạczqk huynh đimxxàagfoi nhắhloqc nhởsweb!"agfon Lậvrlfp tựyuuna hồgdid rấwwokt cảgdscm đimxxgdidng, sau khi cúhkxqi đimxxvpxru suy nghĩftdb mộgdidt chúhkxqt, liềmepln đimxxưfztda tay ra, lấwwoky từxfpg trong ngựyuunc ra tấwwokm phùxfpg lụuzyxc cóntgt vẽzhgj thanh tiểpiytu kiếpukbm.

"Ta vàagfopiytc hạczqk lầvpxrn đimxxvpxru gặbkhap mặbkhat, huynh đimxxàagfoi lạczqki quan tâczqkm đimxxcysti vóntgti tạczqki hạczqk nhưfztd thếpukb, bảgdsco vậvrlft nàagfoy cũvobtng nêbfxgn trảgdsc lạczqki nguyêbfxgn ngủbqkp!"agfon Lậvrlfp nóntgti rấwwokt thàagfonh khẩybiyn, thầvpxrn sắhloqc cũvobtng cóntgt mộgdidt chúhkxqt luyếpukbn tiếpukbc.

Chu Nho mừxfpgng rỡercc, khôrhtbng nghĩftdb tớhmxai thanh niêbfxgn trưfztdhmxac mắhloqt lạczqki khờujgl khạczqko nhưfztd thếpukb, bảgdsco bốcysti đimxxãhloq tớhmxai tay lạczqki còchern mang ra trảgdsc lạczqki cho mìpiytnh.

Hắhloqn khôrhtbng kịdfjfp suy nghĩftdb nhiềmeplu, sợrzrw đimxxcysti phưfztdơbszing thay đimxxwsfxi chủbqkp ýiaor, vộgdidi vàagfong tay vung phápiytp quyếpukbt, kim trápiyto trêbfxgn ngưfztdujgli lậvrlfp tứcystc biếpukbn mấwwokt khôrhtbng còchern mộgdidt chúhkxqt nàagfoo. Tiếpukbp theo vưfztdơbszin tay ra, vộgdidi vàagfong nhậvrlfn lấwwoky tấwwokm phùxfpg lụuzyxc, trong miệriybng vẫscxjn làagfom mặbkhat dàagfoy nóntgti: "Nếpukbu cápiytc hạczqk đimxxãhloq thàagfonh tâczqkm nhưfztd thếpukb, vậvrlfy tạczqki hạczqkvobtng khôrhtbng khápiytch khíppay!"

Mắhloqt thấwwoky Chu Nho vưfztdơbszin tay phảgdsci ra cầvpxrm lấwwoky tấwwokm phùxfpg lụuzyxc, Hàagfon Lậvrlfp sắhloqc mặbkhat đimxxgdidt nhiêbfxgn đimxxczqki biếpukbn, ápiytnh mắhloqt ngạczqkc nhiêbfxgn hưfztdhmxang vềmepl phíppaya sau lưfztdng Chu Nho, thấwwokt thanh kêbfxgu lêbfxgn: "Tộgdidc trưfztdswebng, lãhloqo nhâczqkn gia ngưfztdujgli tạczqki sao lạczqki tựyuunpiytnh tớhmxai đimxxâczqky!"


Chu Nho vừxfpga nghe nóntgti thếpukb, lậvrlfp tứcystc run rẩybiyy, bịdfjf dọdhoja đimxxếpukbn bấwwokt chấwwokp bảgdsco vậvrlft, vộgdidi vàagfong quay đimxxvpxru nhìpiytn vềmepl phíppaya sau.

Hắhloqn ngâczqky ngẩybiyn cảgdsc ngưfztdujgli, phíppaya sau đimxxmeplu tĩftdbnh lặbkhang, khôrhtbng cóntgt mộgdidt bóntgtng ngưfztdujgli.

"Khôrhtbng hay!" Chu Nho cũvobtng khôrhtbng quápiyt ngu dốcystt, hiệriybn tạczqki cũvobtng biếpukbt nêbfxgn rúhkxqt lui. Hắhloqn chưfztda kịdfjfp quay đimxxvpxru lạczqki, đimxxãhloq cảgdscm thấwwoky trưfztdhmxac ngựyuunc nóntgtng lêbfxgn, tiếpukbp theo trong mắhloqt thấwwoky ápiytnh lửdjkaa đimxxftdb hồgdidng, thâczqkn thểpiyt bịdfjf ngọdhojn lửdjkaa hung hãhloqn thiêbfxgu chápiyty, trong chớhmxap mắhloqt Chu Nho đimxxãhloq biếpukbn thàagfonh tro bụuzyxi trong ngọdhojn lửdjkaa.

hkxqc nàagfoy, Hàagfon Lậvrlfp mớhmxai thởsweb ra mộgdidt hơbszii, đimxxem cápiytnh tay mớhmxai vừxfpga bắhloqn ra hỏftdba cầvpxru rụuzyxt trởsweb vềmepl. Cóntgt thểpiytxfpgng "Hỏftdba đimxxczqkn thuậvrlft" nho nhỏftdb mộgdidt đimxxòchern đimxxápiytnh chếpukbt đimxxcysti phưfztdơbszing, cảgdsc quápiyt trìpiytnh trôrhtbng nhưfztd đimxxơbszin giảgdscn, nhưfztdng thậvrlft ra tốcystn hao củbqkpa hắhloqn khôrhtbng íppayt tâczqkm tưfztd, hơbszin nữajyda ápiytp lựyuunc tâczqkm lýiaorvobtng khôrhtbng nhẹdhoj. Hôrhtbm nay đimxxápiytnh lédjkan thàagfonh côrhtbng thuậvrlfn lợrzrwi nhưfztd thếpukb, làagfom cho Hàagfon Lậvrlfp cũvobtng âczqkm thầvpxrm cho làagfo may mắhloqn, trêbfxgn mặbkhat cóntgtagfoi phầvpxrn vui mừxfpgng.

Đfztdápiytm ngưfztdujgli Cổwsfx Thiêbfxgn Long vàagfofztdơbszing Tuyệriybt Sởsweb đimxxcysti vớhmxai sựyuun việriybc phápiytt sinh vừxfpga rồgdidi, thấwwoky rấwwokt rõcyeuagfong, nhưfztdng rốcystt cuộgdidc làagfo chuyệriybn gìpiyt xảgdscy ra, mộgdidt chúhkxqt cũvobtng khôrhtbng hiểpiytu. Bởswebi vìpiytagfon Lậvrlfp vàagfo Chu Nho khôrhtbng muốcystn đimxxpiyt cho ngưfztdujgli khápiytc nghe đimxxưfztdrzrwc nộgdidi dung cuộgdidc nóntgti chuyệriybn, cho nêbfxgn bọdhojn họdhoj khi nóntgti chuyệriybn vẫscxjn làagfo đimxxèajyddjkan thanh âczqkm xuốcystng, nhữajydng ngưfztdujgli xung quanh bởswebi vìpiytsweb quápiyt xa, căeylhn bảgdscn nghe khôrhtbng rõcyeu thanh âczqkm củbqkpa hai ngưfztdujgli.

Chỉvgxi biếpukbt làagfo Chu Nho vừxfpga thấwwoky Hàagfon Lậvrlfp, tựyuuna hồgdidntgt chúhkxqt sợrzrwhloqi, sau đimxxóntgtntgti chuyệriybn vớhmxai nhau vàagfoi câczqku, Chu Nho khôrhtbng ngừxfpgng khẩybiyn cầvpxru đimxxcysti phưfztdơbszing cápiyti gìpiyt đimxxóntgt, cuốcysti cùxfpgng thấwwoky Hàagfon Lậvrlfp thừxfpga dịdfjfp Chu Nho sơbszi hởsweb quay đimxxvpxru lạczqki, từxfpg khôrhtbng trung hóntgta ra mộgdidt hỏftdba cầvpxru, đimxxem trấwwokn sơbszin củbqkpa Dãhloq Lang bang - Kim quang thưfztdrzrwng nhâczqkn, dễwgsdagfong đimxxcystt thàagfonh mộgdidt đimxxcystng tro trắhloqng.

Cổwsfx Thiêbfxgn Long trong miệriybng bâczqky giờujgl, phi thưfztdujglng khổwsfx sởsweb, hơbszin nữajyda làagfo khổwsfx sởsweb tậvrlfn trong tâczqkm phếpukb. Đfztdâczqky làagfo chuyệriybn gìpiyt xảgdscy ra? Tìpiytnh thếpukb vốcystn đimxxang rấwwokt tốcystt, ởsweb tạczqki trong đimxxápiytm đimxxriyb tửdjka khôrhtbng ra gìpiyt củbqkpa Thấwwokt huyềmepln môrhtbn lạczqki xuấwwokt hiệriybn đimxxgdidt phápiyt, xuấwwokt hiệriybn mộgdidt ngưfztdujgli màagfo ngay cảgdsc Kim quang thưfztdrzrwng nhâczqkn tiêbfxgn sưfztd, cũvobtng bịdfjf hắhloqn đimxxcystt chếpukbt đimxxi.

agfofztdơbszing Tuyệriybt Sởsweb, tựyuun nhiêbfxgn trong tửdjka đimxxwwoku lạczqki cảgdscm thụuzyx hoàagfon toàagfon trápiyti ngưfztdrzrwc. Hắhloqn cầvpxrm chắhloqc trưfztdujglng kiếpukbm bêbfxgn hôrhtbng, dùxfpgng ápiytnh mắhloqt hưfztdng phấwwokn nhìpiytn, đimxxang dùxfpgng tưfztd thếpukb rấwwokt cuồgdidng nhiệriybt, ôrhtbm chặbkhat lấwwoky Hàagfon Lậvrlfp, trêbfxgn mặbkhat hiệriybn ra vẻjhrt vui mừxfpgng khôrhtbn cùxfpgng.

agfon Lậvrlfp lúhkxqc nàagfoy cũvobtng rấwwokt kíppaych đimxxgdidng, bấwwokt quápiyt hắhloqn cũvobtng khôrhtbng phảgdsci làagfofztdng phấwwokn, chỉvgxipiyt trong đimxxcystng tro tàagfon củbqkpa Chu Nho, lấwwoky ra vàagfoi móntgtn vậvrlft phẩybiym khôrhtbng bịdfjf thiêbfxgu hủbqkpy màagfo cao hứcystng.

Đfztdgdid khôrhtbng nhiềmeplu lắhloqm, tổwsfxng cộgdidng cóntgt mộgdidt đimxxczqko phùxfpg, mộgdidt khốcysti lệriybnh bàagfoi vàagfo mộgdidt quyểpiytn sápiytch.

Đfztdczqko phùxfpg nọdhoj, chíppaynh làagfo Chu Nho sửdjka dụuzyxng đimxxpiyt tạczqko ra kim quang, làagfo phùxfpg lụuzyxc hìpiytnh thàagfonh kim trápiyto, mặbkhac dùxfpgchern khôrhtbng biếpukbt khẩybiyu quyếpukbt chúhkxq ngữajyd, nhưfztdng cũvobtng làagfom cho Hàagfon Lậvrlfp mừxfpgng nhưfztd đimxxbfxgn, phảgdsci biếpukbt rằhtcpng vậvrlft nàagfoy đimxxcysti vớhmxai hắhloqn, chíppaynh làagfo thủbqkp đimxxoạczqkn đimxxpiyt hộgdid thâczqkn.

Lệriybnh bàagfoi làagfo mộgdidt khốcysti đimxxen nhápiytnh hìpiytnh tam giápiytc, mộgdidt mặbkhat cóntgt hai chữajyd cổwsfx "Thăeylhng tiêbfxgn", mặbkhat khápiytc cóntgt mộgdidt chữajyd "Lệriybnh" bằhtcpng bạczqkc, cảgdsc khốcysti lệriybnh bàagfoi thoạczqkt nhìpiytn khôrhtbng giốcystng kim loạczqki, đimxxếpukbn khi cầvpxrm lêbfxgn lạczqki thấwwoky khápiyt nặbkhang, cũvobtng khôrhtbng biếpukbt đimxxpiytagfom cápiyti gìpiyt.

Vềmepl phầvpxrn quyểpiytn sápiytch kia, Hàagfon Lậvrlfp vốcystn tưfztdswebng rằhtcpng cóntgt thểpiyt tồgdidn tạczqki dưfztdhmxai "Hỏftdba đimxxczqkn thuậvrlft", khẳimxxng đimxxdfjfnh cũvobtng khôrhtbng phảgdsci làagfo vậvrlft tầvpxrm thưfztdujglng, ai ngờujgl sau khi lậvrlft vàagfoi tờujgl mớhmxai phápiytt hiệriybn, sápiytch nàagfoy làagfo mộgdidt quyểpiytn tộgdidc phổwsfx, ghi têbfxgn họdhoj ngưfztdujgli trong tộgdidc, cũvobtng khôrhtbng biếpukbt cso quan hệriybpiyt vớhmxai Kim quang thưfztdrzrwng nhâczqkn, lạczqki đimxxem bêbfxgn ngưfztdujgli nhưfztd vậvrlfy.

"Chu Nho nàagfoy tựyuunfztdng làagfo ngưfztdujgli củbqkpa Diệriybp gia, lạczqki đimxxem theo mộgdidt quyểpiytn Tầvpxrn thịdfjf tộgdidc phổwsfx, chẳimxxng lẽzhgjagfo con tưfztd sinh củbqkpa Diệriybp gia sao?"agfon Lậvrlfp sau khi thấwwokt vọdhojng, cóntgt chúhkxqt ápiytc ýiaoragfo đimxxpiytn nhưfztd vậvrlfy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.