Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 93 : Liệt hỏa phần địch

    trước sau   
nlysi mìfykonh làcvez ngưipcmvtedi củbqlua Diệyxzop gia, Chu Nho nàcvezy khôdhsxng tựxuexfykom hãxnsom đkiivưipcmbqluc ưipcmlujwn ngựxuexc ra, tựxuexa hồlttt đkiivãxnsonlys chỗdshu chónlysng lưipcmng, khi nónlysi chuyệyxzon sựxuex lo lắfkaang cũltttng giảqdonm đkiivi vàcvezi phầapven, xem ra hắfkaan đkiivsrevi vớivmci danh khídwtz củbqlua Tầapven Diệyxzop lĩgfdenh Diệyxzop gia rấseiyt cónlys tựxuex tin.

Chứvcxhng kiếermmn Chu Nho trong nháfldpy mắfkaat phảqdonng phấseiyt nhưipcm can đkiivqdonm hơjsron khôdhsxng ídwtzt, Hàcvezn Lậtpvyp biếermmt, Tầapven Diệyxzop lĩgfdenh Diệyxzop gia nàcvezy nhấseiyt đkiivxbcmnh làcvez gia tộywhac tu tiêlnndn thanh danh hiểmpown háfldpch.

Chỉljimcvez đkiivsrevi phưipcmơjsrong đkiivãxnsonlys gia tộywhac nhưipcm vậtpvyy chốsrevng lưipcmng, tạrrcii sao ngay từcqok đkiivapveu còxsobn kinh hoảqdonng thấseiyt thốsrev nhưipcm thếermm, cáfldpi nàcvezy hoặgqnic làcvezlnndn nàcvezy nónlysi láfldpo, hoặgqnic làcveztoxu tạrrcii gia tộywhac cũltttng chỉljimcvez tiểmpowu tốsrevt vôdhsx danh, chuyệyxzon sinh tửqjmqkgewn bảqdonn khôdhsxng ngưipcmvtedi nàcvezo hỏjlihi đkiivếermmn.

cvezn Lậtpvyp trong thờvtedi gian ngắfkaan đkiivãxnso pháfldpn đkiivfldpn ra, trong lòxsobng quyếermmt phảqdoni xửqjmqqjmq đkiivsrevi phưipcmơjsrong, cũltttng sẽhjro khôdhsxng cónlys hậtpvyu hoạrrcin gìfyko xảqdony ra.

Suy đkiivfldpn nàcvezy, khiếermmn cho sựxuexkgewn khoăkgewn còxsobn lạrrcii củbqlua Hàcvezn cũltttng đkiivãxnso hoàcvezn toàcvezn bỏjlih đkiivi, trong lòxsobng hắfkaan sáfldpt khídwtz lạrrcii càcvezng mạrrcinh hơjsron.

rxaz sao ngưipcmvtedi tu tiêlnndn màcvez pháfldpp lựxuexc kéxsobm hơjsron mìfykonh, hàcveznh vi cửqjmq chỉljim lạrrcii tưipcmơjsrong đkiivsrevi ngu ngốsrevc, cũltttng làcvez khónlys gặgqnip! Cho dùrxaz khôdhsxng cónlys cuộywhac tửqjmq đkiivseiyu nàcvezy, Hàcvezn Lậtpvyp cũltttng tuyệyxzot sẽhjro khôdhsxng tha con mồlttti tốsrevt nhưipcm thếermmcvezy đkiivưipcmbqluc dâtwcxng tớivmci tậtpvyn miệyxzong. Hơjsron nữocvra xem lờvtedi nónlysi cửqjmq chỉljim củbqlua đkiivsrevi phưipcmơjsrong, cũltttng khôdhsxng phảqdoni làcvez hạrrcing ngưipcmvtedi thiệyxzon lưipcmơjsrong gìfyko, Hàcvezn Lậtpvyp ra tay cũltttng khôdhsxng cónlysfyko phảqdoni do dựxuex.


"Tầapven Lĩgfdenh Diệyxzop gia, làcvez Diệyxzop gia thanh danh vang dộywhai sao?"cvezn Lậtpvyp vẻivmc mặgqnit kinh ngạrrcic, hìfykonh nhưipcm bộywhafldpng khôdhsxng dáfldpm tin tưipcmtoxung.

Nếermmu đkiivsrevi phưipcmơjsrong dáfldpm đkiivưipcma ra cáfldpi têlnndn đkiivmpowqpmv lạrrcii, chắfkaac làcvez trong giớivmci tu tiêlnndn uy danh cũltttng khôdhsxng nhỏjlih, Hàcvezn Lậtpvyp thầapvem nghĩgfde.

"Khôdhsxng sai, chídwtznh làcvez Diệyxzop gia đkiivónlys. Huynh đkiivàcvezi nếermmu biếermmt cáfldpi têlnndn củbqlua Diệyxzop gia, nónlysi vậtpvyy sẽhjro khôdhsxng cốsrev ýqjmqcvezm khónlys dễvczv tạrrcii hạrrci chứvcxh!" Chu Nho thấseiyy quâtwcxn cờvtedfykonh đkiivưipcma ra rấseiyt cónlys hiệyxzou quảqdon, lậtpvyp tứvcxhc ngay cảqdon thanh âtwcxm nónlysi chuyệyxzon cũltttng lớivmcn lêlnndn khôdhsxng ídwtzt.

"Diệyxzop gia?……"cvezn Lậtpvyp làcvezm ra bộywhafldpng nhưipcm trùrxaz trừcqok, lấseiyy tay gãxnsoi gãxnsoi đkiivapveu, ra vẻivmc khónlysfykomỷqpmva chủbqlu ýqjmq.

Chu Nho thấseiyy tìfykonh hìfykonh nhưipcm vậtpvyy, trong lòxsobng vui mừcqokng, lậtpvyp tứvcxhc sửqjmq dụtokzng thủbqlu đkiivoạrrcin vừcqoka cầapveu khẩmnffn vừcqoka uy hiếermmp, nếermmu đkiivem chuyệyxzon nàcvezy màcvez truyềltttn ra ngoàcvezi, sợbqlu rằocwcng sẽhjro bấseiyt lợbqlui cho mìfykonh.

"Nhưipcm vậtpvyy đkiivi, ta theo ngưipcmơjsroi đkiivi gặgqnip trưipcmtoxung bốsrevi trong tộywhac, tùrxazy ngưipcmvtedi ởtoxu trêlnndn quyếermmt đkiivxbcmnh xửqjmqqjmq huynh đkiivàcvezi thếermmcvezo, đkiivưipcmbqluc khôdhsxng?"cvezn Lậtpvyp tựxuexa hồltttnlys chúocwct khónlysnlysi.

"Khôdhsxng cầapven phảqdoni phiềltttn phứvcxhc nhưipcm vậtpvyy! Đmpezâtwcxy chỉljimcvez chúocwct việyxzoc nhỏjlih, nếermmu nhưipcmfldpc hạrrci ngay cảqdon chúocwct việyxzoc nhỏjlih nhưipcm vậtpvyy màcvez phảqdoni phiềltttn tớivmci trưipcmtoxung bốsrevi làcvezm chủbqlu, sợbqlu rằocwcng sẽhjroipcmu lạrrcii ấseiyn tưipcmbqlung khôdhsxng tốsrevt, đkiivsrevi vớivmci sựxuex pháfldpt triểmpown củbqlua ngưipcmơjsroi sau nàcvezy rấseiyt làcvez bấseiyt lợbqlui!" Chu Nho vừcqoka nghe nónlysi thếermm liềltttn hoảqdonng sợbqlu, vộywhai vàcvezng làcvezm ra bộywhafldpng quan tâtwcxm đkiivếermmn đkiivsrevi phưipcmơjsrong, vộywhai vàcvezng khuyêlnndn can.

Kim quang thưipcmbqlung nhâtwcxn lúocwcc nàcvezy, hoàcvezn toàcvezn xem Hàcvezn Lậtpvyp làcvez mộywhat tiểmpowu tửqjmq khôdhsxng cónlys kinh nghiệyxzom giang hồlttt. Hắfkaan tưipcmtoxung rằocwcng, đkiivsrevi phưipcmơjsrong từcqok nhỏjlih chỉljimtoxu trong gia tộywhac khổlttt tu, gầapven đkiivâtwcxy mớivmci đkiivưipcmbqluc cho đkiivi ra ngoàcvezi thếermm tụtokzc đkiivmpowdhsxi luyệyxzon, cáfldpi nàcvezy cũltttng làcvezm rõdshu đkiivsrevi phưipcmơjsrong vìfyko sao tuổlttti còxsobn nhỏjlih, màcvez đkiivãxnsonlys pháfldpp lựxuexc thâtwcxm hậtpvyu nhưipcm thếermm.

mpeza tạrrci huynh đkiivàcvezi nhắfkaac nhởtoxu!"cvezn Lậtpvyp tựxuexa hồlttt rấseiyt cảqdonm đkiivywhang, sau khi cúocwci đkiivapveu suy nghĩgfde mộywhat chúocwct, liềltttn đkiivưipcma tay ra, lấseiyy từcqok trong ngựxuexc ra tấseiym phùrxaz lụtokzc cónlys vẽhjro thanh tiểmpowu kiếermmm.

"Ta vàcvezfldpc hạrrci lầapven đkiivapveu gặgqnip mặgqnit, huynh đkiivàcvezi lạrrcii quan tâtwcxm đkiivsrevi vónlysi tạrrcii hạrrci nhưipcm thếermm, bảqdono vậtpvyt nàcvezy cũltttng nêlnndn trảqdon lạrrcii nguyêlnndn ngủbqlu!"cvezn Lậtpvyp nónlysi rấseiyt thàcveznh khẩmnffn, thầapven sắfkaac cũltttng cónlys mộywhat chúocwct luyếermmn tiếermmc.

Chu Nho mừcqokng rỡlujw, khôdhsxng nghĩgfde tớivmci thanh niêlnndn trưipcmivmcc mắfkaat lạrrcii khờvted khạrrcio nhưipcm thếermm, bảqdono bốsrevi đkiivãxnso tớivmci tay lạrrcii còxsobn mang ra trảqdon lạrrcii cho mìfykonh.

Hắfkaan khôdhsxng kịxbcmp suy nghĩgfde nhiềltttu, sợbqlu đkiivsrevi phưipcmơjsrong thay đkiivlttti chủbqlu ýqjmq, vộywhai vàcvezng tay vung pháfldpp quyếermmt, kim tráfldpo trêlnndn ngưipcmvtedi lậtpvyp tứvcxhc biếermmn mấseiyt khôdhsxng còxsobn mộywhat chúocwct nàcvezo. Tiếermmp theo vưipcmơjsron tay ra, vộywhai vàcvezng nhậtpvyn lấseiyy tấseiym phùrxaz lụtokzc, trong miệyxzong vẫxsobn làcvezm mặgqnit dàcvezy nónlysi: "Nếermmu cáfldpc hạrrci đkiivãxnso thàcveznh tâtwcxm nhưipcm thếermm, vậtpvyy tạrrcii hạrrciltttng khôdhsxng kháfldpch khídwtz!"

Mắfkaat thấseiyy Chu Nho vưipcmơjsron tay phảqdoni ra cầapvem lấseiyy tấseiym phùrxaz lụtokzc, Hàcvezn Lậtpvyp sắfkaac mặgqnit đkiivywhat nhiêlnndn đkiivrrcii biếermmn, áfldpnh mắfkaat ngạrrcic nhiêlnndn hưipcmivmcng vềlttt phídwtza sau lưipcmng Chu Nho, thấseiyt thanh kêlnndu lêlnndn: "Tộywhac trưipcmtoxung, lãxnsoo nhâtwcxn gia ngưipcmvtedi tạrrcii sao lạrrcii tựxuexfykonh tớivmci đkiivâtwcxy!"


Chu Nho vừcqoka nghe nónlysi thếermm, lậtpvyp tứvcxhc run rẩmnffy, bịxbcm dọxuexa đkiivếermmn bấseiyt chấseiyp bảqdono vậtpvyt, vộywhai vàcvezng quay đkiivapveu nhìfykon vềlttt phídwtza sau.

Hắfkaan ngâtwcxy ngẩmnffn cảqdon ngưipcmvtedi, phídwtza sau đkiivltttu tĩgfdenh lặgqning, khôdhsxng cónlys mộywhat bónlysng ngưipcmvtedi.

"Khôdhsxng hay!" Chu Nho cũltttng khôdhsxng quáfldp ngu dốsrevt, hiệyxzon tạrrcii cũltttng biếermmt nêlnndn rúocwct lui. Hắfkaan chưipcma kịxbcmp quay đkiivapveu lạrrcii, đkiivãxnso cảqdonm thấseiyy trưipcmivmcc ngựxuexc nónlysng lêlnndn, tiếermmp theo trong mắfkaat thấseiyy áfldpnh lửqjmqa đkiivjlih hồltttng, thâtwcxn thểmpow bịxbcm ngọxuexn lửqjmqa hung hãxnson thiêlnndu cháfldpy, trong chớivmcp mắfkaat Chu Nho đkiivãxnso biếermmn thàcveznh tro bụtokzi trong ngọxuexn lửqjmqa.

ocwcc nàcvezy, Hàcvezn Lậtpvyp mớivmci thởtoxu ra mộywhat hơjsroi, đkiivem cáfldpnh tay mớivmci vừcqoka bắfkaan ra hỏjliha cầapveu rụtokzt trởtoxu vềlttt. Cónlys thểmpowrxazng "Hỏjliha đkiivrrcin thuậtpvyt" nho nhỏjlih mộywhat đkiivòxsobn đkiiváfldpnh chếermmt đkiivsrevi phưipcmơjsrong, cảqdon quáfldp trìfykonh trôdhsxng nhưipcm đkiivơjsron giảqdonn, nhưipcmng thậtpvyt ra tốsrevn hao củbqlua hắfkaan khôdhsxng ídwtzt tâtwcxm tưipcm, hơjsron nữocvra áfldpp lựxuexc tâtwcxm lýqjmqltttng khôdhsxng nhẹwfdl. Hôdhsxm nay đkiiváfldpnh léxsobn thàcveznh côdhsxng thuậtpvyn lợbqlui nhưipcm thếermm, làcvezm cho Hàcvezn Lậtpvyp cũltttng âtwcxm thầapvem cho làcvez may mắfkaan, trêlnndn mặgqnit cónlyscvezi phầapven vui mừcqokng.

Đmpezáfldpm ngưipcmvtedi Cổlttt Thiêlnndn Long vàcvezipcmơjsrong Tuyệyxzot Sởtoxu đkiivsrevi vớivmci sựxuex việyxzoc pháfldpt sinh vừcqoka rồlttti, thấseiyy rấseiyt rõdshucvezng, nhưipcmng rốsrevt cuộywhac làcvez chuyệyxzon gìfyko xảqdony ra, mộywhat chúocwct cũltttng khôdhsxng hiểmpowu. Bởtoxui vìfykocvezn Lậtpvyp vàcvez Chu Nho khôdhsxng muốsrevn đkiivmpow cho ngưipcmvtedi kháfldpc nghe đkiivưipcmbqluc nộywhai dung cuộywhac nónlysi chuyệyxzon, cho nêlnndn bọxuexn họxuex khi nónlysi chuyệyxzon vẫxsobn làcvez đkiivèefzpxsobn thanh âtwcxm xuốsrevng, nhữocvrng ngưipcmvtedi xung quanh bởtoxui vìfykotoxu quáfldp xa, căkgewn bảqdonn nghe khôdhsxng rõdshu thanh âtwcxm củbqlua hai ngưipcmvtedi.

Chỉljim biếermmt làcvez Chu Nho vừcqoka thấseiyy Hàcvezn Lậtpvyp, tựxuexa hồltttnlys chúocwct sợbqluxnsoi, sau đkiivónlysnlysi chuyệyxzon vớivmci nhau vàcvezi câtwcxu, Chu Nho khôdhsxng ngừcqokng khẩmnffn cầapveu đkiivsrevi phưipcmơjsrong cáfldpi gìfyko đkiivónlys, cuốsrevi cùrxazng thấseiyy Hàcvezn Lậtpvyp thừcqoka dịxbcmp Chu Nho sơjsro hởtoxu quay đkiivapveu lạrrcii, từcqok khôdhsxng trung hónlysa ra mộywhat hỏjliha cầapveu, đkiivem trấseiyn sơjsron củbqlua Dãxnso Lang bang - Kim quang thưipcmbqlung nhâtwcxn, dễvczvcvezng đkiivsrevt thàcveznh mộywhat đkiivsrevng tro trắfkaang.

Cổlttt Thiêlnndn Long trong miệyxzong bâtwcxy giờvted, phi thưipcmvtedng khổlttt sởtoxu, hơjsron nữocvra làcvez khổlttt sởtoxu tậtpvyn trong tâtwcxm phếermm. Đmpezâtwcxy làcvez chuyệyxzon gìfyko xảqdony ra? Tìfykonh thếermm vốsrevn đkiivang rấseiyt tốsrevt, ởtoxu tạrrcii trong đkiiváfldpm đkiivyxzo tửqjmq khôdhsxng ra gìfyko củbqlua Thấseiyt huyềltttn môdhsxn lạrrcii xuấseiyt hiệyxzon đkiivywhat pháfldp, xuấseiyt hiệyxzon mộywhat ngưipcmvtedi màcvez ngay cảqdon Kim quang thưipcmbqlung nhâtwcxn tiêlnndn sưipcm, cũltttng bịxbcm hắfkaan đkiivsrevt chếermmt đkiivi.

cvezipcmơjsrong Tuyệyxzot Sởtoxu, tựxuex nhiêlnndn trong tửqjmq đkiivseiyu lạrrcii cảqdonm thụtokz hoàcvezn toàcvezn tráfldpi ngưipcmbqluc. Hắfkaan cầapvem chắfkaac trưipcmvtedng kiếermmm bêlnndn hôdhsxng, dùrxazng áfldpnh mắfkaat hưipcmng phấseiyn nhìfykon, đkiivang dùrxazng tưipcm thếermm rấseiyt cuồltttng nhiệyxzot, ôdhsxm chặgqnit lấseiyy Hàcvezn Lậtpvyp, trêlnndn mặgqnit hiệyxzon ra vẻivmc vui mừcqokng khôdhsxn cùrxazng.

cvezn Lậtpvyp lúocwcc nàcvezy cũltttng rấseiyt kídwtzch đkiivywhang, bấseiyt quáfldp hắfkaan cũltttng khôdhsxng phảqdoni làcvezipcmng phấseiyn, chỉljimfyko trong đkiivsrevng tro tàcvezn củbqlua Chu Nho, lấseiyy ra vàcvezi mónlysn vậtpvyt phẩmnffm khôdhsxng bịxbcm thiêlnndu hủbqluy màcvez cao hứvcxhng.

Đmpezlttt khôdhsxng nhiềltttu lắfkaam, tổltttng cộywhang cónlys mộywhat đkiivrrcio phùrxaz, mộywhat khốsrevi lệyxzonh bàcvezi vàcvez mộywhat quyểmpown sáfldpch.

Đmpezrrcio phùrxaz nọxuex, chídwtznh làcvez Chu Nho sửqjmq dụtokzng đkiivmpow tạrrcio ra kim quang, làcvez phùrxaz lụtokzc hìfykonh thàcveznh kim tráfldpo, mặgqnic dùrxazxsobn khôdhsxng biếermmt khẩmnffu quyếermmt chúocwc ngữocvr, nhưipcmng cũltttng làcvezm cho Hàcvezn Lậtpvyp mừcqokng nhưipcm đkiivlnndn, phảqdoni biếermmt rằocwcng vậtpvyt nàcvezy đkiivsrevi vớivmci hắfkaan, chídwtznh làcvez thủbqlu đkiivoạrrcin đkiivmpow hộywha thâtwcxn.

Lệyxzonh bàcvezi làcvez mộywhat khốsrevi đkiiven nháfldpnh hìfykonh tam giáfldpc, mộywhat mặgqnit cónlys hai chữocvr cổlttt "Thăkgewng tiêlnndn", mặgqnit kháfldpc cónlys mộywhat chữocvr "Lệyxzonh" bằocwcng bạrrcic, cảqdon khốsrevi lệyxzonh bàcvezi thoạrrcit nhìfykon khôdhsxng giốsrevng kim loạrrcii, đkiivếermmn khi cầapvem lêlnndn lạrrcii thấseiyy kháfldp nặgqning, cũltttng khôdhsxng biếermmt đkiivmpowcvezm cáfldpi gìfyko.

Vềlttt phầapven quyểmpown sáfldpch kia, Hàcvezn Lậtpvyp vốsrevn tưipcmtoxung rằocwcng cónlys thểmpow tồltttn tạrrcii dưipcmivmci "Hỏjliha đkiivrrcin thuậtpvyt", khẳndmrng đkiivxbcmnh cũltttng khôdhsxng phảqdoni làcvez vậtpvyt tầapvem thưipcmvtedng, ai ngờvted sau khi lậtpvyt vàcvezi tờvted mớivmci pháfldpt hiệyxzon, sáfldpch nàcvezy làcvez mộywhat quyểmpown tộywhac phổlttt, ghi têlnndn họxuex ngưipcmvtedi trong tộywhac, cũltttng khôdhsxng biếermmt cso quan hệyxzofyko vớivmci Kim quang thưipcmbqlung nhâtwcxn, lạrrcii đkiivem bêlnndn ngưipcmvtedi nhưipcm vậtpvyy.

"Chu Nho nàcvezy tựxuexipcmng làcvez ngưipcmvtedi củbqlua Diệyxzop gia, lạrrcii đkiivem theo mộywhat quyểmpown Tầapven thịxbcm tộywhac phổlttt, chẳndmrng lẽhjrocvez con tưipcm sinh củbqlua Diệyxzop gia sao?"cvezn Lậtpvyp sau khi thấseiyt vọxuexng, cónlys chúocwct áfldpc ýqjmqcvez đkiivfldpn nhưipcm vậtpvyy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.