Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 92 : Kiếm phù

    trước sau   
Mọtfgfi ngưtuywrycbi chứxjcpng kiếynihn mộmqtdt màedvsn nhưtuyw vậybdmy, đmnzbzlipu cótfgf cảiyomm giáqbszc mìahxunh cótfgf phảiyomi bịnmxk hoa mắmqtdt hay khôtibmng.

dcdxc đmnzbanaau mọtfgfi ngưtuywrycbi thấojbny luồadcvng sáqbszng lờrycb mờrycb kia quay đmnzbanaau bay vềzlip phíhfnqa đmnzbáqbszm ngưtuywrycbi Thấojbnt huyềzlipn môtibmn, còcarpn tưtuywzvvfng rằrycbng Chu Nho thay đmnzbngaji ýjaej nghĩumgq, đmnzbnmxknh giếyniht hếyniht nhữmqolng đmnzbbfcd tửiomltfgfsydftibmng yếynihu kéhqfxm trưtuywybgtc,[sau đmnzbótfgf mớybgti trởzvvf vềzlip đmnzbnhtzi phótfgf vớybgti ngưtuywrycbi áqbszo xáqbszm.

Vậybdmy màedvs luồadcvng sáqbszng lờrycb mờrycb nọtfgf vừtfgfa bay đmnzbếynihn trưtuywybgtc đmnzbáqbszm ngưtuywrycbi, đmnzbãwdxb bịnmxk mộmqtdt gãwdxb đmnzbbfcd tửioml thoạzlipt nhìahxun rấojbnt bìahxunh thưtuywrycbng, đmnzbưtuywa tay lêhxcpn dễtieaedvsng thu hồadcvi, diềzlipu nàedvsy thậybdmt làedvsm cho ngưtuywrycbi ta khótfgftfgf thểcarp tin đmnzbưtuywvfwoc!

hxcpn phíhfnqa Thấojbnt huyềzlipn môtibmn, kểcarp cảiyomtuywơbusgng môtibmn chủumgqedvs ngưtuywrycbi áqbszo xáqbszm, đmnzbzlipu chưtuywa từtfgfng thấojbny chuyệbfcdn nhưtuyw vậybdmy xảiyomy ra, vừtfgfa vui mừtfgfng vừtfgfa sợvfwowdxbi.

tuywơbusgng Tuyệbfcdt Sởzvvf mừtfgfng nhưtuyw đmnzbhxcpn, cảiyomm thấojbny bảiyomn thâtuywn đmnzbáqbszp ứxjcpng đmnzbcarp cho Hàedvsn Lậybdmp tham gia tửioml đmnzbojbnu làedvs cựedvsc kỳofzoqbszng suốnhtzt, hếyniht sứxjcpc may mắmqtdn. Hắmqtdn biếyniht, hôtibmm nay mọtfgfi ngưtuywrycbi cótfgf sốnhtzng sótfgft đmnzbưtuywvfwoc hay khôtibmng, Thấojbnt huyềzlipn môtibmn sau nàedvsy cótfgf tồadcvn tạzlipi hay khôtibmng, tấojbnt cảiyom đmnzbzlipu trôtibmng cậybdmy vàedvso Hàedvsn đmnzbzlipi phu đmnzbmqtdt nhiêhxcpn trởzvvfhxcpn cao thâtuywm khótfgftuywrycbng nhưtuyw vậybdmy.

edvs ngay cảiyom Lệbfcd Phi Vũojbn đmnzbnhtzi vớybgti Hàedvsn Lậybdmp cũojbnng rấojbnt làedvs thâtuywn thiếyniht, giờrycb phúdcdxt nàedvsy cũojbnng háqbsz hốnhtzc miệbfcdng, hồadcvi lâtuywu cũojbnng khôtibmng khéhqfxp lạzlipi đmnzbưtuywvfwoc. Hắmqtdn mặnmxkc dùwdxb biếyniht ngưtuywrycbi bạzlipn tốnhtzt nàedvsy khôtibmng giốnhtzng vớybgti mọtfgfi ngưtuywrycbi, nhưtuywng cótfgf thểcarp thu đmnzbi phi kiếynihm củumgqa kiếynihm tiêhxcpn nhưtuyw vậybdmy, thậybdmt làedvs cho hắmqtdn cảiyomm thấojbny u u mêhxcphxcp nhưtuywedvs nằrycbm mởzvvf giữmqola ban ngàedvsy.


Vềzlip phầanaan Trưtuywơbusgng Tụvfwo Nhi, Lýjaej trưtuywzvvfng lãwdxbo cùwdxbng đmnzbáqbszm ngưtuywrycbi Cổngaj Thiêhxcpn Long đmnzbnhtzi diệbfcdn, càedvsng làedvs trợvfwon mắmqtdt cứxjcpng lưtuywvfwoi, vẻxlil mặnmxkt vạzlipn phầanaan đmnzbnmxkc sắmqtdc khótfgfedvs diễtiean tảiyom nổngaji.

Trong áqbsznh mắmqtdt bao hàedvsm sựedvs e ngạzlipi, nghi vấojbnn, vui mừtfgfng vàedvs sợvfwowdxbi, tấojbnt cảiyom đmnzbzlipu dồadcvn hếyniht vềzlip phíhfnqa Hàedvsn Lậybdmp, màedvsedvsn Lậybdmp áqbsznh mắmqtdt vẫkfiun tựedvs nhiêhxcpn, thủumgqy chung vẫkfiun mỉnozkm cưtuywrycbi, tựedvsa hồadcv đmnzbnhtzi việbfcdc việbfcdc bịnmxk nhiềzlipu ngưtuywrycbi nhìahxun nhưtuyw vậybdmy, mộmqtdt chúdcdxt cũojbnng khôtibmng đmnzbcarpzvvf trong lòcarpng.

Nhưtuywng khôtibmng ai biếyniht đmnzbưtuywvfwoc, bềzlip ngoàedvsi Hàedvsn Lậybdmp trôtibmng thong dong thoảiyomi máqbszi nhưtuyw vậybdmy, nhưtuywng thậybdmt ra nộmqtdi tâtuywm giờrycb phúdcdxt nàedvsy đmnzbang lo lắmqtdng khôtibmng thôtibmi.

tfgf trờrycbi mớybgti hiểcarpu đmnzbưtuywvfwoc, Hàedvsn Lậybdmp cămnzbn bảiyomn khôtibmng muốnhtzn ra tay vàedvsdcdxc nàedvsy! Hắmqtdn vốnhtzn đmnzbnmxknh đmnzbvfwoi khi Chu Nho sơbusg suấojbnt khinh thưtuywrycbng bỏsydf đmnzbi vầanaang kim tráqbszo, thìahxu mớybgti ra tay đmnzbáqbsznh léhqfxn đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng. Khi đmnzbótfgf, hắmqtdn chỉnozk cầanaan âtuywm thầanaam lẻxliln ra sau lưtuywng, dùwdxbng mộmqtdt quảiyom "Hỏsydfa đmnzbzlipn" nho nhỏsydf, làedvstfgf thểcarp dễtieaedvsng kếyniht liễtieau đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng.

Nhưtuywng ai biếyniht ngưtuywrycbi tíhfnqnh khôtibmng bằrycbng trờrycbi tíhfnqnh, Hàedvsn Lậybdmp chỉnozkedvs bởzvvfi vìahxu thấojbny luồadcvng sáqbszng lờrycb mờrycb bay tớybgti bay lui, cũojbnng cảiyomm thấojbny khótfgf chịnmxku, bấojbnt tri bấojbnt giáqbszc, xửioml ra "Khu vậybdmt thuậybdmt"edvs hắmqtdn đmnzbãwdxb luyệbfcdn qua vôtibm sốnhtz lầanaan, kếyniht quảiyomedvs dễtieaedvsng đmnzboạzlipt lấojbny vậybdmt kia.

Thủumgq đmnzboạzlipn cưtuywybgtp đmnzboạzlipt quáqbsz dểcarpedvsng, quáqbsz sứxjcpc ngoàedvsi dựedvshfnqnh. Hắmqtdn chỉnozkedvs đmnzbem pháqbszp lựedvsc áqbszp lêhxcpn luồadcvng sáqbszng lờrycb mờrycb, làedvs dễtieaedvsng bỏsydf đmnzbi linh lựedvsc củumgqa Chu Nho trêhxcpn đmnzbótfgf, thàedvsnh lậybdmp mốnhtzi liêhxcpn hệbfcd mớybgti giữmqola bảiyomn thâtuywn vàedvs luồadcvng sáqbszng lờrycb mờrycb kia. Luồadcvng sáqbszng lờrycb mờrycb nọtfgftuywybgti sựedvs chỉnozk huy củumgqa hắmqtdn, giốnhtzng nhưtuyw đmnzbxjcpa trẻxlil vừtfgfa mớybgti tậybdmp đmnzbi, nhảiyomy tưtuywng tưtuywng nay đmnzbếynihn bêhxcpn cạzlipnh, đmnzbcarp hắmqtdn thuậybdmn lợvfwoi nhậybdmn lấojbny.

edvsn Lậybdmp hôtibmm nay, dểcarpedvsng đmnzboạzlipt đmnzbưtuywvfwoc bảiyomo vậybdmt trưtuywybgtc mặnmxkt đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng, trong lòcarpng cũojbnng rấojbnt vui. Vềzlip phưtuywơbusgng diệbfcdn kháqbszc, vi phảiyomi khôtibmng thểcarp khôtibmng đmnzbnhtzi mặnmxkt vớybgti Chu Nho, cũojbnng cótfgf chúdcdxt lo lắmqtdng.

Hắmqtdn rấojbnt rõsydfedvsng, bảiyomn thâtuywn cxung khôtibmng nắmqtdm chắmqtdc đmnzbưtuywvfwoc bao nhiêhxcpu phầanaan cótfgf thểcarp mạzlipnh mẽxbynhfnqch pháqbsz đmnzbưtuywvfwoc cáqbszi mai rùwdxba nàedvsy củumgqa đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng, đmnzbiềzlipu duy nhấojbnt khiếynihn cho hắmqtdn cótfgfedvsi phầanaan tựedvs tin, đmnzbótfgfedvs pháqbszp lựedvsc củumgqa mìahxunh thâtuywm hậybdmu hơbusgn mấojbny lầanaan so vớybgti đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng.

Đwkfeưtuywơbusgng nhiêhxcpn theo vẻxlil mặnmxkt củumgqa Hàedvsn Lậybdmp, cũojbnng nhìahxun khôtibmng ra bấojbnt kỳofzo dấojbnu hiệbfcdu lo lắmqtdng nàedvso. Bởzvvfi vìahxu hắmqtdn biếyniht rõsydf, nếynihu chiếynihm đmnzbưtuywvfwoc thếynih thưtuywvfwong phong vềzlip mặnmxkt tâtuywm lýjaej, nhưtuyw vậybdmy khi thựedvsc tếynih giao phong cũojbnng sẽxbyn chiếynihm đmnzbưtuywvfwoc khôtibmng íhfnqt ưtuywu thếynih, nhưtuyw vậybdmy phầanaan thắmqtdng cũojbnng sẽxbyn thêhxcpm đmnzbưtuywvfwoc mấojbny phầanaan, đmnzbiềzlipu nàedvsy hắmqtdn đmnzbãwdxb họtfgfc đmnzbưtuywvfwoc trong Tráqbszt nhãwdxbn kiếynihm phổngaj.

Bởzvvfi vậybdmy, khi thấojbny Chu Nho cótfgf bộmqtdqbszng nhưtuywtuywm đmnzbzlipi đmnzbnmxkch, Hàedvsn Lậybdmp ngưtuywvfwoc lạzlipi, lộmqtd ra vẻxlil mặnmxkt hếyniht sứxjcpc tựedvs tin.

Hắmqtdn hiệbfcdn tạzlipi đmnzbang chúdcdx ýjaejedvso bảiyomo vậybdmt ởzvvf trong tay. Luồadcvng sáqbszng lờrycb mờrycbzvvf trong tay, vẫkfiun mưtuywrycbi phầanaan linh tíhfnqnh nhảiyomy nhótfgft bấojbnt đmnzbnmxknh, hàedvsn quang bắmqtdn ra, làedvsm cho ngưtuywrycbi ta nhìahxun khôtibmng rõsydfahxunh dáqbszng thậybdmt.

edvsn Lậybdmp ngẩvfwong đmnzbanaau nhìahxun thoáqbszng qua Chu Nho sắmqtdc mặnmxkt hơbusgi trắmqtdng bệbfcdch, cưtuywrycbi mỉnozkm, hắmqtdn vậybdmn pháqbszp lựedvsc bao lấojbny hai tay, đmnzbem luồadcvng sáqbszng lờrycb mờrycb nhẹahxu nhàedvsng kẹahxup ởzvvf giữmqola hai tay, cáqbszc tia sáqbszng ởzvvf trêhxcpn luồadcvng sáqbszng lờrycb mờrycb lậybdmp tứxjcpc tiêhxcpu táqbszn hếyniht, lộmqtd ra rõsydfedvsng. Thìahxu ra lạzlipi làedvs mộmqtdt đmnzbzlipo phùwdxb lụvfwoc, đmnzbzlipo phùwdxb lụvfwoc kháqbsz kỳofzo lạzliptfgf vẽxbyn mộmqtdt thanh tiểcarpu kiếynihm màedvsu xáqbszm ởzvvf trêhxcpn.

Thanh tiểcarpu kiếynihm màedvsu xáqbszm ởzvvf trêhxcpn tấojbnm phùwdxb, đmnzbưtuywvfwoc khắmqtdc họtfgfa trôtibmng rấojbnt sốnhtzng đmnzbmqtdng, giốnhtzng nhưtuyw thậybdmt vậybdmy, cho dùwdxb khôtibmng cótfgf pháqbszp lựedvsc thúdcdxc dụvfwoc, trêhxcpn tiểcarpu kiếynihm vẫkfiun tựedvs tảiyomn ra lưtuywu quang nhàedvsn nhạzlipt, hìahxunh nhưtuyw thậybdmt sựedvs giốnhtzng nhưtuywedvs mộmqtdt thanh tuyệbfcdt thếynih lợvfwoi kiếynihm, hàedvsn khíhfnq bứxjcpc ngưtuywrycbi.


edvsn Lậybdmp thấojbny vậybdmy, trong lòcarpng cótfgf chúdcdxt thấojbnt vọtfgfng, cáqbszi nàedvsy rõsydfedvsng cũojbnng khôtibmng phảiyomi làedvs pháqbszp bảiyomo phi kiếynihm gìahxu, tuy cótfgf cổngaj quáqbszi mộmqtdt chúdcdxt, nhưtuywng vẫkfiun chỉnozkedvs mộmqtdt đmnzbzlipo bùwdxba.

Bấojbnt quáqbsz hắmqtdn nghĩumgq lạzlipi lúdcdxc đmnzbzlipo phùwdxb lụvfwoc nàedvsy đmnzbzlipi triểcarpn thầanaan uy, lạzlipi cảiyomm giáqbszc cótfgf chúdcdxt vui mừtfgfng, dùwdxb sao sựedvs lợvfwoi hạzlipi củumgqa nótfgf bảiyomn than đmnzbãwdxb chíhfnqnh mắmqtdt thấojbny, đmnzbnhtzi vớybgti hắmqtdn sau nàedvsy khẳvfwong đmnzbnmxknh làedvstfgf chỗojbn hữmqolu dụvfwong.

edvsn Lậybdmp thuậybdmn tay đmnzbem láqbszwdxba nhéhqfxt vàedvso trong ngựedvsc, hắmqtdn cũojbnng khôtibmng dáqbszm trưtuywybgtc mặnmxkt nguyêhxcpn chủumgq nhâtuywn củumgqa nótfgf, màedvs nghêhxcpnh ngang sửioml dụvfwong vậybdmt nàedvsy, ai màedvs biếyniht đmnzbưtuywvfwoc đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng trêhxcpn phùwdxb lụvfwoc cũojbnng khôtibmng cótfgf đmnzbmqtdng tay đmnzbmqtdng châtuywn gìahxu, hơbusgn nữmqola "Khu vậybdmt thuậybdmt"ojbnng chỉnozk mớybgti lầanaan đmnzbanaau sửioml dụvfwong ởzvvf thựedvsc tếynih, do đmnzbótfgftfgf sửioml dụvfwong vậybdmt nàedvsy, cũojbnng rấojbnt khótfgfedvs đmnzbiyom thưtuywơbusgng đmnzbưtuywvfwoc đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng.

Kim quang thưtuywvfwong nhâtuywn ởzvvf phíhfnqa đmnzbnhtzi diệbfcdn trơbusg mắmqtdt nhìahxun Hàedvsn Lậybdmp đmnzbem bảiyomo vậybdmt củumgqa hắmqtdn thu vàedvso trong áqbszo, khôtibmng nhịnmxkn đmnzbưtuywvfwoc lửiomla giậybdmn đmnzbùwdxbng đmnzbùwdxbng, nhưtuywng lạzlipi khôtibmng cótfgfojbnng khíhfnq tiếynihn lêhxcpn đmnzbáqbsznh, phảiyomi biếyniht rằrycbng đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng nếynihu cótfgf thểcarp dễtieaedvsng xótfgfa đmnzbi linh lựedvsc củumgqa hắmqtdn trêhxcpn phùwdxb lụvfwoc, cũojbnng đmnzbãwdxbtfgfi lêhxcpn pháqbszp lựedvsc củumgqa đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng thâtuywm hậybdmu hơbusgn hắmqtdn nhiềzlipu, hắmqtdn thậybdmt sựedvs khôtibmng cótfgf can đmnzbiyomm tranh đmnzbojbnu.

edvsn Lậybdmp thấojbny Chu Nho co tay rúdcdxt châtuywn, bộmqtdqbszng giậybdmn màedvs khôtibmng dáqbszm nótfgfi gìahxu, biếyniht đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng đmnzbãwdxb bịnmxkahxunh hoàedvsn toàedvsn trấojbnn áqbszp, cũojbnng rõsydfedvsng chi tiếyniht vềzlipahxunh, láqbsz gan củumgqa hắmqtdn khôtibmng khỏsydfi càedvsng lớybgtn hơbusgn.

edvsn Lậybdmp quyếyniht đmnzbnmxknh giảiyom quỷxbyn giảiyom thầanaan, hắmqtdn liềzlipn thi triểcarpn Ngựedvs Phong quyếyniht, thâtuywn hìahxunh xẹahxut qua mấojbny cáqbszi, đmnzbãwdxb tớybgti trưtuywybgtc mặnmxkt Chu Nho.

Kim quang thưtuywvfwong nhâtuywn thấojbny Hàedvsn Lậybdmp xuấojbnt quỷxbyn nhậybdmp thầanaan nhưtuyw thếynih, ýjaej sợvfwowdxbi trong lòcarpng càedvsng tămnzbng lêhxcpn, hắmqtdn cũojbnng khôtibmng tựedvsahxum hãwdxbm đmnzbưtuywvfwoc lui ra sau mấojbny bưtuywybgtc, sợvfwo sệbfcdt thấojbnp giọtfgfng nótfgfi:

"Ngưtuywơbusgi muốnhtzn làedvsm gìahxu? Ta cũojbnng khôtibmng cótfgftuywm chiếynihm quáqbszng sảiyomn nơbusgi đmnzbâtuywy, cũojbnng khôtibmng cótfgfqbszi linh thảiyomo linh dưtuywvfwoc, chỉnozkedvs kiếynihm mộmqtdt chúdcdxt tiềzlipn vàedvsng củumgqa tụvfwoc nhâtuywn màedvs thôtibmi, cũojbnng khôtibmng cótfgftuywm phạzlipm lợvfwoi íhfnqch củumgqa gia tộmqtdc cáqbszc ngưtuywrycbi, ngưtuywơbusgi khôtibmng cótfgfjaej do gìahxu đmnzbcarp giếyniht ta".

edvsn Lậybdmp vừtfgfa nghe nhữmqolng lờrycbi nàedvsy, trong lòcarpng vui mừtfgfng, biếyniht đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng hiểcarpu lầanaam mìahxunh làedvs ngưtuywrycbi trong gia tộmqtdc tu tiêhxcpn, nhấojbnt thờrycbi sựedvs tin tưtuywzvvfng lạzlipi tămnzbng thêhxcpm vàedvsi phầanaan, hắmqtdn cốnhtz ýjaej thảiyomn nhiêhxcpn cưtuywrycbi, sau đmnzbótfgfedvsm bộmqtd nhưtuyw thầanaan bíhfnq nhỏsydf giọtfgfng hỏsydfi: "Khôtibmng biếyniht cáqbszc hạzlipedvs ai? Tạzlipi sao lạzlipi chủumgq đmnzbmqtdng tham dựedvs việbfcdc củumgqa tụvfwoc nhâtuywn, nhiễtieau loạzlipn trậybdmt tựedvs củumgqa thếynih tụvfwoc, đmnzbiềzlipu nàedvsy làedvsm cho gia tộmqtdc củumgqa ta rấojbnt khótfgf chịnmxku!"

Chu Nho vừtfgfa nghe giọtfgfng đmnzbiệbfcdu củumgqa đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng rấojbnt ôtibmn hòcarpa, tựedvsa hồadcv khôtibmng ýjaej muốnhtzn ra tay vớybgti hắmqtdn, hắmqtdn nhấojbnt thờrycbi tinh thầanaan chấojbnn chỉnozknh lạzlipi, hai con mắmqtdt nhỏsydf sau khi xoay chuyểcarpn vàedvsi vòcarpng vộmqtdi vàedvsng nótfgfi:

"Ta làedvs Tầanaan Diệbfcdp Lĩumgqnh đmnzbbfcd tửioml củumgqa Diệbfcdp gia, tớybgti nơbusgi nàedvsy chỉnozkedvs đmnzbi ngang qua màedvs thôtibmi, chỉnozkahxutfgf chúdcdxt quen biếyniht vớybgti Bang chủumgqwdxb Lang bang, cho nêhxcpn bấojbnt quáqbsz do đmnzbnhtzi phưtuywơbusgng khẩvfwon cầanaau, nêhxcpn đmnzbãwdxb ra tay giúdcdxp mộmqtdt chúdcdxt. Tuyệbfcdt khôtibmng cótfgf cốnhtz ýjaejdcdxc phạzlipm gia tộmqtdc cáqbszc ngưtuywrycbi, mong rằrycbng huynh đmnzbàedvsi thứxjcp lỗojbni. Khôtibmng biếyniht quýjaej gia tộmqtdc xưtuywng hôtibm nhưtuyw thếynihedvso? Tạzlipi hạzlip sau nàedvsy nhấojbnt đmnzbnmxknh đmnzbếynihn đmnzbcarp tạzlip tộmqtdi!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.