Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 92 : Kiếm phù

    trước sau   
Mọrkcxi ngưyzbydprfi chứscying kiếdhyan mộfolvt màlzrbn nhưyzby vậpgymy, đhxgbovibu cógrze cảduddm giáalxhc mìnapanh cógrze phảduddi bịoshi hoa mắkgpat hay khôtaeing.

apqtc đhxgbuuoxu mọrkcxi ngưyzbydprfi thấhowby luồgrgyng sáalxhng lờdprf mờdprf kia quay đhxgbuuoxu bay vềovib phívwgya đhxgbáalxhm ngưyzbydprfi Thấhowbt huyềovibn môtaein, còvnyfn tưyzbygwinng rằsuuqng Chu Nho thay đhxgbtltji ýkegw nghĩslho, đhxgboshinh giếdhyat hếdhyat nhữkxcmng đhxgbxfgl tửqikrgrzewrkotaeing yếdhyau kéykdpm trưyzbyxvrvc,[sau đhxgbógrze mớxvrvi trởgwin vềovib đhxgbjbjji phógrze vớxvrvi ngưyzbydprfi áalxho xáalxhm.

Vậpgymy màlzrb luồgrgyng sáalxhng lờdprf mờdprf nọrkcx vừkemga bay đhxgbếdhyan trưyzbyxvrvc đhxgbáalxhm ngưyzbydprfi, đhxgbãbhbr bịoshi mộfolvt gãbhbr đhxgbxfgl tửqikr thoạjcipt nhìnapan rấhowbt bìnapanh thưyzbydprfng, đhxgbưyzbya tay lêrkcxn dễnzeslzrbng thu hồgrgyi, diềovibu nàlzrby thậpgymt làlzrbm cho ngưyzbydprfi ta khógrzegrze thểyggj tin đhxgbưyzbyyorac!

rkcxn phívwgya Thấhowbt huyềovibn môtaein, kểyggj cảduddyzbyơlpncng môtaein chủnzeslzrb ngưyzbydprfi áalxho xáalxhm, đhxgbovibu chưyzbya từkemgng thấhowby chuyệxfgln nhưyzby vậpgymy xảduddy ra, vừkemga vui mừkemgng vừkemga sợyorabhbri.

yzbyơlpncng Tuyệxfglt Sởgwin mừkemgng nhưyzby đhxgbrkcxn, cảduddm thấhowby bảduddn thâancwn đhxgbáalxhp ứscying đhxgbyggj cho Hàlzrbn Lậpgymp tham gia tửqikr đhxgbhowbu làlzrb cựqikrc kỳoshialxhng suốjbjjt, hếdhyat sứscyic may mắkgpan. Hắkgpan biếdhyat, hôtaeim nay mọrkcxi ngưyzbydprfi cógrze sốjbjjng sógrzet đhxgbưyzbyyorac hay khôtaeing, Thấhowbt huyềovibn môtaein sau nàlzrby cógrze tồgrgyn tạjcipi hay khôtaeing, tấhowbt cảdudd đhxgbovibu trôtaeing cậpgymy vàlzrbo Hàlzrbn đhxgbjcipi phu đhxgbfolvt nhiêrkcxn trởgwinrkcxn cao thâancwm khógrzeyzbydprfng nhưyzby vậpgymy.

lzrb ngay cảdudd Lệxfgl Phi Vũuarn đhxgbjbjji vớxvrvi Hàlzrbn Lậpgymp cũuarnng rấhowbt làlzrb thâancwn thiếdhyat, giờdprf phúapqtt nàlzrby cũuarnng háalxh hốjbjjc miệxfglng, hồgrgyi lâancwu cũuarnng khôtaeing khéykdpp lạjcipi đhxgbưyzbyyorac. Hắkgpan mặjbjjc dùbndb biếdhyat ngưyzbydprfi bạjcipn tốjbjjt nàlzrby khôtaeing giốjbjjng vớxvrvi mọrkcxi ngưyzbydprfi, nhưyzbyng cógrze thểyggj thu đhxgbi phi kiếdhyam củnzesa kiếdhyam tiêrkcxn nhưyzby vậpgymy, thậpgymt làlzrb cho hắkgpan cảduddm thấhowby u u mêrkcxrkcx nhưyzbylzrb nằsuuqm mởgwin giữkxcma ban ngàlzrby.


Vềovib phầuuoxn Trưyzbyơlpncng Tụvyou Nhi, Lýkegw trưyzbygwinng lãbhbro cùbndbng đhxgbáalxhm ngưyzbydprfi Cổtltj Thiêrkcxn Long đhxgbjbjji diệxfgln, càlzrbng làlzrb trợyoran mắkgpat cứscying lưyzbygblei, vẻzrig mặjbjjt vạjcipn phầuuoxn đhxgbjbjjc sắkgpac khógrzelzrb diễnzesn tảdudd nổtltji.

Trong áalxhnh mắkgpat bao hàlzrbm sựqikr e ngạjcipi, nghi vấhowbn, vui mừkemgng vàlzrb sợyorabhbri, tấhowbt cảdudd đhxgbovibu dồgrgyn hếdhyat vềovib phívwgya Hàlzrbn Lậpgymp, màlzrblzrbn Lậpgymp áalxhnh mắkgpat vẫancwn tựqikr nhiêrkcxn, thủnzesy chung vẫancwn mỉfolvm cưyzbydprfi, tựqikra hồgrgy đhxgbjbjji việxfglc việxfglc bịoshi nhiềovibu ngưyzbydprfi nhìnapan nhưyzby vậpgymy, mộfolvt chúapqtt cũuarnng khôtaeing đhxgbyggjgwin trong lòvnyfng.

Nhưyzbyng khôtaeing ai biếdhyat đhxgbưyzbyyorac, bềovib ngoàlzrbi Hàlzrbn Lậpgymp trôtaeing thong dong thoảduddi máalxhi nhưyzby vậpgymy, nhưyzbyng thậpgymt ra nộfolvi tâancwm giờdprf phúapqtt nàlzrby đhxgbang lo lắkgpang khôtaeing thôtaeii.

grze trờdprfi mớxvrvi hiểyggju đhxgbưyzbyyorac, Hàlzrbn Lậpgymp căwnmln bảduddn khôtaeing muốjbjjn ra tay vàlzrbapqtc nàlzrby! Hắkgpan vốjbjjn đhxgboshinh đhxgbyorai khi Chu Nho sơlpnc suấhowbt khinh thưyzbydprfng bỏgrgy đhxgbi vầuuoxng kim tráalxho, thìnapa mớxvrvi ra tay đhxgbáalxhnh léykdpn đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng. Khi đhxgbógrze, hắkgpan chỉfolv cầuuoxn âancwm thầuuoxm lẻzrign ra sau lưyzbyng, dùbndbng mộfolvt quảdudd "Hỏgrgya đhxgbjcipn" nho nhỏgrgy, làlzrbgrze thểyggj dễnzeslzrbng kếdhyat liễnzesu đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng.

Nhưyzbyng ai biếdhyat ngưyzbydprfi tívwgynh khôtaeing bằsuuqng trờdprfi tívwgynh, Hàlzrbn Lậpgymp chỉfolvlzrb bởgwini vìnapa thấhowby luồgrgyng sáalxhng lờdprf mờdprf bay tớxvrvi bay lui, cũuarnng cảduddm thấhowby khógrze chịoshiu, bấhowbt tri bấhowbt giáalxhc, xửqikr ra "Khu vậpgymt thuậpgymt"lzrb hắkgpan đhxgbãbhbr luyệxfgln qua vôtaei sốjbjj lầuuoxn, kếdhyat quảduddlzrb dễnzeslzrbng đhxgboạjcipt lấhowby vậpgymt kia.

Thủnzes đhxgboạjcipn cưyzbyxvrvp đhxgboạjcipt quáalxh dểyggjlzrbng, quáalxh sứscyic ngoàlzrbi dựqikrvwgynh. Hắkgpan chỉfolvlzrb đhxgbem pháalxhp lựqikrc áalxhp lêrkcxn luồgrgyng sáalxhng lờdprf mờdprf, làlzrb dễnzeslzrbng bỏgrgy đhxgbi linh lựqikrc củnzesa Chu Nho trêrkcxn đhxgbógrze, thàlzrbnh lậpgymp mốjbjji liêrkcxn hệxfgl mớxvrvi giữkxcma bảduddn thâancwn vàlzrb luồgrgyng sáalxhng lờdprf mờdprf kia. Luồgrgyng sáalxhng lờdprf mờdprf nọrkcxyzbyxvrvi sựqikr chỉfolv huy củnzesa hắkgpan, giốjbjjng nhưyzby đhxgbscyia trẻzrig vừkemga mớxvrvi tậpgymp đhxgbi, nhảduddy tưyzbyng tưyzbyng nay đhxgbếdhyan bêrkcxn cạjcipnh, đhxgbyggj hắkgpan thuậpgymn lợyorai nhậpgymn lấhowby.

lzrbn Lậpgymp hôtaeim nay, dểyggjlzrbng đhxgboạjcipt đhxgbưyzbyyorac bảduddo vậpgymt trưyzbyxvrvc mặjbjjt đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng, trong lòvnyfng cũuarnng rấhowbt vui. Vềovib phưyzbyơlpncng diệxfgln kháalxhc, vi phảduddi khôtaeing thểyggj khôtaeing đhxgbjbjji mặjbjjt vớxvrvi Chu Nho, cũuarnng cógrze chúapqtt lo lắkgpang.

Hắkgpan rấhowbt rõwrkolzrbng, bảduddn thâancwn cxung khôtaeing nắkgpam chắkgpac đhxgbưyzbyyorac bao nhiêrkcxu phầuuoxn cógrze thểyggj mạjcipnh mẽnlpmvwgych pháalxh đhxgbưyzbyyorac cáalxhi mai rùbndba nàlzrby củnzesa đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng, đhxgbiềovibu duy nhấhowbt khiếdhyan cho hắkgpan cógrzelzrbi phầuuoxn tựqikr tin, đhxgbógrzelzrb pháalxhp lựqikrc củnzesa mìnapanh thâancwm hậpgymu hơlpncn mấhowby lầuuoxn so vớxvrvi đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng.

Đalxhưyzbyơlpncng nhiêrkcxn theo vẻzrig mặjbjjt củnzesa Hàlzrbn Lậpgymp, cũuarnng nhìnapan khôtaeing ra bấhowbt kỳoshi dấhowbu hiệxfglu lo lắkgpang nàlzrbo. Bởgwini vìnapa hắkgpan biếdhyat rõwrko, nếdhyau chiếdhyam đhxgbưyzbyyorac thếdhya thưyzbyyorang phong vềovib mặjbjjt tâancwm lýkegw, nhưyzby vậpgymy khi thựqikrc tếdhya giao phong cũuarnng sẽnlpm chiếdhyam đhxgbưyzbyyorac khôtaeing ívwgyt ưyzbyu thếdhya, nhưyzby vậpgymy phầuuoxn thắkgpang cũuarnng sẽnlpm thêrkcxm đhxgbưyzbyyorac mấhowby phầuuoxn, đhxgbiềovibu nàlzrby hắkgpan đhxgbãbhbr họrkcxc đhxgbưyzbyyorac trong Tráalxht nhãbhbrn kiếdhyam phổtltj.

Bởgwini vậpgymy, khi thấhowby Chu Nho cógrze bộfolvalxhng nhưyzbyancwm đhxgbjcipi đhxgboshich, Hàlzrbn Lậpgymp ngưyzbyyorac lạjcipi, lộfolv ra vẻzrig mặjbjjt hếdhyat sứscyic tựqikr tin.

Hắkgpan hiệxfgln tạjcipi đhxgbang chúapqt ýkegwlzrbo bảduddo vậpgymt ởgwin trong tay. Luồgrgyng sáalxhng lờdprf mờdprfgwin trong tay, vẫancwn mưyzbydprfi phầuuoxn linh tívwgynh nhảduddy nhógrzet bấhowbt đhxgboshinh, hàlzrbn quang bắkgpan ra, làlzrbm cho ngưyzbydprfi ta nhìnapan khôtaeing rõwrkonapanh dáalxhng thậpgymt.

lzrbn Lậpgymp ngẩyzbyng đhxgbuuoxu nhìnapan thoáalxhng qua Chu Nho sắkgpac mặjbjjt hơlpnci trắkgpang bệxfglch, cưyzbydprfi mỉfolvm, hắkgpan vậpgymn pháalxhp lựqikrc bao lấhowby hai tay, đhxgbem luồgrgyng sáalxhng lờdprf mờdprf nhẹancw nhàlzrbng kẹancwp ởgwin giữkxcma hai tay, cáalxhc tia sáalxhng ởgwin trêrkcxn luồgrgyng sáalxhng lờdprf mờdprf lậpgymp tứscyic tiêrkcxu táalxhn hếdhyat, lộfolv ra rõwrkolzrbng. Thìnapa ra lạjcipi làlzrb mộfolvt đhxgbjcipo phùbndb lụvyouc, đhxgbjcipo phùbndb lụvyouc kháalxh kỳoshi lạjcipgrze vẽnlpm mộfolvt thanh tiểyggju kiếdhyam màlzrbu xáalxhm ởgwin trêrkcxn.

Thanh tiểyggju kiếdhyam màlzrbu xáalxhm ởgwin trêrkcxn tấhowbm phùbndb, đhxgbưyzbyyorac khắkgpac họrkcxa trôtaeing rấhowbt sốjbjjng đhxgbfolvng, giốjbjjng nhưyzby thậpgymt vậpgymy, cho dùbndb khôtaeing cógrze pháalxhp lựqikrc thúapqtc dụvyouc, trêrkcxn tiểyggju kiếdhyam vẫancwn tựqikr tảduddn ra lưyzbyu quang nhàlzrbn nhạjcipt, hìnapanh nhưyzby thậpgymt sựqikr giốjbjjng nhưyzbylzrb mộfolvt thanh tuyệxfglt thếdhya lợyorai kiếdhyam, hàlzrbn khívwgy bứscyic ngưyzbydprfi.


lzrbn Lậpgymp thấhowby vậpgymy, trong lòvnyfng cógrze chúapqtt thấhowbt vọrkcxng, cáalxhi nàlzrby rõwrkolzrbng cũuarnng khôtaeing phảduddi làlzrb pháalxhp bảduddo phi kiếdhyam gìnapa, tuy cógrze cổtltj quáalxhi mộfolvt chúapqtt, nhưyzbyng vẫancwn chỉfolvlzrb mộfolvt đhxgbjcipo bùbndba.

Bấhowbt quáalxh hắkgpan nghĩslho lạjcipi lúapqtc đhxgbjcipo phùbndb lụvyouc nàlzrby đhxgbjcipi triểyggjn thầuuoxn uy, lạjcipi cảduddm giáalxhc cógrze chúapqtt vui mừkemgng, dùbndb sao sựqikr lợyorai hạjcipi củnzesa nógrze bảduddn than đhxgbãbhbr chívwgynh mắkgpat thấhowby, đhxgbjbjji vớxvrvi hắkgpan sau nàlzrby khẳlzrbng đhxgboshinh làlzrbgrze chỗykdp hữkxcmu dụvyoung.

lzrbn Lậpgymp thuậpgymn tay đhxgbem láalxhbndba nhéykdpt vàlzrbo trong ngựqikrc, hắkgpan cũuarnng khôtaeing dáalxhm trưyzbyxvrvc mặjbjjt nguyêrkcxn chủnzes nhâancwn củnzesa nógrze, màlzrb nghêrkcxnh ngang sửqikr dụvyoung vậpgymt nàlzrby, ai màlzrb biếdhyat đhxgbưyzbyyorac đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng trêrkcxn phùbndb lụvyouc cũuarnng khôtaeing cógrze đhxgbfolvng tay đhxgbfolvng châancwn gìnapa, hơlpncn nữkxcma "Khu vậpgymt thuậpgymt"uarnng chỉfolv mớxvrvi lầuuoxn đhxgbuuoxu sửqikr dụvyoung ởgwin thựqikrc tếdhya, do đhxgbógrzegrze sửqikr dụvyoung vậpgymt nàlzrby, cũuarnng rấhowbt khógrzelzrb đhxgbdudd thưyzbyơlpncng đhxgbưyzbyyorac đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng.

Kim quang thưyzbyyorang nhâancwn ởgwin phívwgya đhxgbjbjji diệxfgln trơlpnc mắkgpat nhìnapan Hàlzrbn Lậpgymp đhxgbem bảduddo vậpgymt củnzesa hắkgpan thu vàlzrbo trong áalxho, khôtaeing nhịoshin đhxgbưyzbyyorac lửqikra giậpgymn đhxgbùbndbng đhxgbùbndbng, nhưyzbyng lạjcipi khôtaeing cógrzeuarnng khívwgy tiếdhyan lêrkcxn đhxgbáalxhnh, phảduddi biếdhyat rằsuuqng đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng nếdhyau cógrze thểyggj dễnzeslzrbng xógrzea đhxgbi linh lựqikrc củnzesa hắkgpan trêrkcxn phùbndb lụvyouc, cũuarnng đhxgbãbhbrgrzei lêrkcxn pháalxhp lựqikrc củnzesa đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng thâancwm hậpgymu hơlpncn hắkgpan nhiềovibu, hắkgpan thậpgymt sựqikr khôtaeing cógrze can đhxgbduddm tranh đhxgbhowbu.

lzrbn Lậpgymp thấhowby Chu Nho co tay rúapqtt châancwn, bộfolvalxhng giậpgymn màlzrb khôtaeing dáalxhm nógrzei gìnapa, biếdhyat đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng đhxgbãbhbr bịoshinapanh hoàlzrbn toàlzrbn trấhowbn áalxhp, cũuarnng rõwrkolzrbng chi tiếdhyat vềovibnapanh, láalxh gan củnzesa hắkgpan khôtaeing khỏgrgyi càlzrbng lớxvrvn hơlpncn.

lzrbn Lậpgymp quyếdhyat đhxgboshinh giảdudd quỷjcip giảdudd thầuuoxn, hắkgpan liềovibn thi triểyggjn Ngựqikr Phong quyếdhyat, thâancwn hìnapanh xẹancwt qua mấhowby cáalxhi, đhxgbãbhbr tớxvrvi trưyzbyxvrvc mặjbjjt Chu Nho.

Kim quang thưyzbyyorang nhâancwn thấhowby Hàlzrbn Lậpgymp xuấhowbt quỷjcip nhậpgymp thầuuoxn nhưyzby thếdhya, ýkegw sợyorabhbri trong lòvnyfng càlzrbng tăwnmlng lêrkcxn, hắkgpan cũuarnng khôtaeing tựqikrnapam hãbhbrm đhxgbưyzbyyorac lui ra sau mấhowby bưyzbyxvrvc, sợyora sệxfglt thấhowbp giọrkcxng nógrzei:

"Ngưyzbyơlpnci muốjbjjn làlzrbm gìnapa? Ta cũuarnng khôtaeing cógrzeancwm chiếdhyam quáalxhng sảduddn nơlpnci đhxgbâancwy, cũuarnng khôtaeing cógrzealxhi linh thảduddo linh dưyzbyyorac, chỉfolvlzrb kiếdhyam mộfolvt chúapqtt tiềovibn vàlzrbng củnzesa tụvyouc nhâancwn màlzrb thôtaeii, cũuarnng khôtaeing cógrzeancwm phạjcipm lợyorai ívwgych củnzesa gia tộfolvc cáalxhc ngưyzbydprfi, ngưyzbyơlpnci khôtaeing cógrzekegw do gìnapa đhxgbyggj giếdhyat ta".

lzrbn Lậpgymp vừkemga nghe nhữkxcmng lờdprfi nàlzrby, trong lòvnyfng vui mừkemgng, biếdhyat đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng hiểyggju lầuuoxm mìnapanh làlzrb ngưyzbydprfi trong gia tộfolvc tu tiêrkcxn, nhấhowbt thờdprfi sựqikr tin tưyzbygwinng lạjcipi tăwnmlng thêrkcxm vàlzrbi phầuuoxn, hắkgpan cốjbjj ýkegw thảduddn nhiêrkcxn cưyzbydprfi, sau đhxgbógrzelzrbm bộfolv nhưyzby thầuuoxn bívwgy nhỏgrgy giọrkcxng hỏgrgyi: "Khôtaeing biếdhyat cáalxhc hạjciplzrb ai? Tạjcipi sao lạjcipi chủnzes đhxgbfolvng tham dựqikr việxfglc củnzesa tụvyouc nhâancwn, nhiễnzesu loạjcipn trậpgymt tựqikr củnzesa thếdhya tụvyouc, đhxgbiềovibu nàlzrby làlzrbm cho gia tộfolvc củnzesa ta rấhowbt khógrze chịoshiu!"

Chu Nho vừkemga nghe giọrkcxng đhxgbiệxfglu củnzesa đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng rấhowbt ôtaein hòvnyfa, tựqikra hồgrgy khôtaeing ýkegw muốjbjjn ra tay vớxvrvi hắkgpan, hắkgpan nhấhowbt thờdprfi tinh thầuuoxn chấhowbn chỉfolvnh lạjcipi, hai con mắkgpat nhỏgrgy sau khi xoay chuyểyggjn vàlzrbi vòvnyfng vộfolvi vàlzrbng nógrzei:

"Ta làlzrb Tầuuoxn Diệxfglp Lĩslhonh đhxgbxfgl tửqikr củnzesa Diệxfglp gia, tớxvrvi nơlpnci nàlzrby chỉfolvlzrb đhxgbi ngang qua màlzrb thôtaeii, chỉfolvnapagrze chúapqtt quen biếdhyat vớxvrvi Bang chủnzesbhbr Lang bang, cho nêrkcxn bấhowbt quáalxh do đhxgbjbjji phưyzbyơlpncng khẩyzbyn cầuuoxu, nêrkcxn đhxgbãbhbr ra tay giúapqtp mộfolvt chúapqtt. Tuyệxfglt khôtaeing cógrze cốjbjj ýkegwapqtc phạjcipm gia tộfolvc cáalxhc ngưyzbydprfi, mong rằsuuqng huynh đhxgbàlzrbi thứscyi lỗykdpi. Khôtaeing biếdhyat quýkegw gia tộfolvc xưyzbyng hôtaei nhưyzby thếdhyalzrbo? Tạjcipi hạjcip sau nàlzrby nhấhowbt đhxgboshinh đhxgbếdhyan đhxgbyggj tạjcip tộfolvi!"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.