Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 91 : Thưởng bảo

    trước sau   
Trong lúkdfpc Chu Nho đsiirang đsiirlezqc ýjhewpcdfơcuhung dưpcdfơcuhung, thìgzxhoxbgn Lậakwpp trong lòsrcang đsiirãjhewbaxr kếnyfm hoạwmjach.

jhewn phígygza Thấwxdst huyềuxccn môcqtvn phi thâuxccn nhảtyypy ra hai ngưpcdfuxcci, bọzpbon họzpbo sau khi nhảtyypy ra khỏqecvi đsiiráiuoxm ngưpcdfuxcci, khôcqtvng nóbaxri hai lờuxcci, nhanh nhưpcdf đsiiriệzmemn chớnyfmp vọzpbot thẳbxfong tớnyfmi Chu Nho, đsiirúkdfpng làoxbg hai vịrgfvpcdf thúkdfpc còsrcan lạwmjai củkvama Vưpcdfơcuhung Tuyệzmemt Sởfmsk.

Hai ngưpcdfuxcci trêjhewn mặfmskt đsiiriuoxy vẻcqtv bi thốwphcng, hiểzmemn nhiêjhewn đsiirwphci vớnyfmi việzmemc háiuoxn tửyffn khôcqtvi ngôcqtv chếnyfmt, cựnffmc kỳfnaq khổgclz sởfmsk. Màoxbg đsiirwphci vớnyfmi Kim quang thưpcdfaeikng nhâuxccn càoxbgng thốwphcng hậakwpn khôcqtvng thôcqtvi, cũirfhng khôcqtvng đsiirzmem ýjhew tớnyfmi Chu Nho làoxbg kiếnyfmm tiêjhewn gìgzxh đsiiróbaxr, mộaeikt lòsrcang nhấwxdst đsiirrgfvnh phảtyypi giếnyfmt chếnyfmt đsiirwphci phưpcdfơcuhung, đsiirzmemiuoxo thùsiir tuyếnyfmt hậakwpn cho háiuoxn tửyffn kia.

pcdfơcuhung môcqtvn chủkvam vốwphcn muốwphcn ngăcuhun cảtyypn hàoxbgnh vi lỗcdkmjhewng củkvama hai ngưpcdfuxcci, nhưpcdfng sau khi nghĩbfxh lạwmjai, đsiirwgeang nàoxbgo cũirfhng phảtyypi đsiirwphci mặfmskt vớnyfmi yêjhewu pháiuoxp củkvama Chu Nho, màoxbg hai vịrgfvpcdf thúkdfpc củkvama hắlezqn lạwmjai làoxbg ngưpcdfuxcci duy nhấwxdst cóbaxr thểzmem tạwmjao nêjhewn sựnffm uy hiếnyfmp. Thay vìgzxh ngăcuhun cảtyypn, chi bằwgeang thừegnba dịrgfvp cáiuoxc sưpcdf thúkdfpc đsiirang hừegnbng hứofhic khígygz thếnyfmiuoxo thùsiir, đsiirzmem cho bọzpbon họzpbo mộaeikt trậakwpn phâuxccn thắlezqng bạwmjai.

Nghĩbfxh tớnyfmi đsiirâuxccy, Vưpcdfơcuhung Tuyệzmemt Sởfmsk vốwphcn cấwxdst tiếnyfmng muốwphcn gọzpboi trởfmsk vềuxcc, lạwmjai đsiirem tiếnyfmng nóbaxri đsiirang ởfmsk ngang cổgclz nuốwphct vàoxbgo bụxvwhng.

Kim quang thưpcdfaeikng nhâuxccn đsiirãjhew trảtyypi qua sựnffm giáiuoxo huấwxdsn trưpcdfnyfmc đsiiróbaxr khôcqtvng lâuxccu, lầiuoxn nàoxbgy cũirfhng khôcqtvng dáiuoxm coi thưpcdfuxccng đsiirwphci phưpcdfơcuhung. Hắlezqn đsiiriềuxccu đsiiraeikng luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc, ngóbaxrn tay hưpcdfnyfmng vềuxcc phígygza hai ngưpcdfuxcci, luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc kia liềuxccn lậakwpp tứofhic hóbaxra thàoxbgnh mộaeikt đsiirwmjao cầiuoxu vồnhbeng, bay thẳbxfong tớnyfmi.


Mộaeikt trong hai ngưpcdfuxcci làoxbg nho sinh đsiirang xôcqtvng tớnyfmi, mắlezqt thấwxdsy luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc nhưpcdfoxbg phi kiếnyfmm bay tớnyfmi. Hắlezqn cau màoxbgy lạwmjai, vung tay lêjhewn, mộaeikt luồnhbeng dâuxccy bạwmjac từegnb trong tay áiuoxo phóbaxrng ra ngoàoxbgi, nghêjhewnh tiếnyfmp luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc, làoxbgm cho luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc kia hơcuhui dừegnbng mộaeikt chúkdfpt, nhưpcdfng lậakwpp tứofhic luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc kia vẫbhghn nhưpcdf khôcqtvng cóbaxr chuyệzmemn gìgzxh vẫbhghn tiếnyfmp tụxvwhc vọzpbot tớnyfmi, xem ra luồnhbeng dâuxccy bạwmjac nọzpbo khôcqtvng cóbaxriuoxc dụxvwhng gìgzxh.

Ngưpcdfuxcci kháiuoxc khôcqtvng thấwxdsy rõgclz luồnhbeng dâuxccy bạwmjac làoxbgiuoxi gìgzxh, nhưpcdfng Hàoxbgn Lậakwpp bằwgeang siêjhewu cấwxdsp nhãjhewn lựnffmc củkvama Trưpcdfuxccng xuâuxccn côcqtvng, lạwmjai cóbaxr thểzmem thấwxdsy rấwxdst rõgclzoxbgng. Vậakwpt kia làoxbg do hơcuhun chụxvwhc câuxccy ngâuxccn châuxccm hợaeikp lạwmjai thàoxbgnh, cũirfhng khôcqtvng biếnyfmt nho sinh dùsiirng thủkvam đsiiroạwmjan gìgzxh, cóbaxr thểzmem đsiirem ngâuxccn châuxccm nhẹogoa nhưpcdf thếnyfm, lạwmjai cóbaxr thểzmem bắlezqn ra mộaeikt cáiuoxch mạwmjanh mẽetti nhưpcdf vậakwpy, đsiiriềuxccu nàoxbgy làoxbgm cho Hàoxbgn Lậakwpp cảtyypm thấwxdsy rấwxdst hứofhing thúkdfp.

Nho sinh thấwxdsy dâuxccy bạwmjac khôcqtvng cóbaxriuoxc dụxvwhng, cũirfhng khôcqtvng cóbaxr kinh hoảtyypng. Hắlezqn co thâuxccn thểzmem lạwmjai nhưpcdf mộaeikt câuxccy cung, đsiiraeikt nhiêjhewn phóbaxrng vọzpbot tớnyfmi, theo chuyểzmemn đsiiraeikng làoxbg từegnb trong thâuxccn thểzmem bắlezqn ra vôcqtv sốwphc luồnhbeng sáiuoxng lớnyfmn nhỏqecv, đsiirưpcdfaeikc chia làoxbgm hai đsiirưpcdfuxccng, mộaeikt đsiirưpcdfuxccng hóbaxra thàoxbgnh hóbaxra thàoxbgnh mộaeikt luồnhbeng sáiuoxng bạwmjac đsiiráiuoxnh vàoxbgo luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc đsiirzmem ngăcuhun cảtyypn, pháiuoxt ra nhữinwgng tiếnyfmng leng keng liêjhewn tụxvwhc, đsiirem luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc ngăcuhun lạwmjai ởfmsk khôcqtvng trung; còsrcan mộaeikt đsiirưpcdfuxccng kháiuoxc thìgzxh bay thẳbxfong tớnyfmi Chu Nho, đsiiráiuoxnh vàoxbgo trêjhewn kim tráiuoxo, pháiuoxt ra nhữinwgng tiếnyfmng đsiirinh đsiirinh đsiirang đsiirang liêjhewn tụxvwhc.

Luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc đsiirwphci kháiuoxng vớnyfmi luồnhbeng sáiuoxng bạwmjac, khôcqtvng ngừegnbng bắlezqn ra nhữinwgng mảtyypnh vụxvwhn khôcqtvng toàoxbgn vẹogoan nêjhewn khôcqtvng thểzmem thấwxdsy rõgclz đsiiraeikc hìgzxhnh dáiuoxng ban đsiiriuoxu. Nhưpcdfng nhữinwgng luồnhbeng sáiuoxng bạwmjac đsiiráiuoxnh vàoxbgo kim tráiuoxo bịrgfv dộaeiki ngưpcdfaeikc vềuxcc, đsiiruxccu khôcqtvng tổgclzn hao gìgzxh, đsiiruxccu làoxbg phi đsiirao, bồnhbe đsiiruxcc tửyffn, thiếnyfmt liêjhewn tửyffn, kim tiễirfhn,… đsiirkvamiuoxc dạwmjang cáiuoxc loạwmjai áiuoxm khígygz, thậakwpm chígygzbaxr mộaeikt sốwphc trôcqtvng rấwxdst lạwmja khôcqtvng biếnyfmt gọzpboi làoxbggzxh.

Kim quang thưpcdfaeikng nhâuxccn thoáiuoxng sửyffnng sốwphct, nhưpcdfng lậakwpp tứofhic bĩbfxhu môcqtvi, hắlezqn căcuhun bảtyypn khôcqtvng cho rằwgeang mớnyfm sắlezqt vụxvwhn nàoxbgy, cóbaxr thểzmem ngăcuhun đsiirưpcdfaeikc bảtyypo bốwphci củkvama hắlezqn.

cqtvùsiirng" mộaeikt tiếnyfmng nhưpcdf tiếnyfmng sấwxdsm séryrlt, vang vọzpbong cảtyyp toàoxbgn trưpcdfuxccng, làoxbgm tấwxdst cảtyyp mọzpboi ngưpcdfuxcci giậakwpt mìgzxhnh.

kdfpc nàoxbgy mọzpboi ngưpcdfuxcci mớnyfmi pháiuoxt hiệzmemn, ngưpcdfuxcci áiuoxo xáiuoxm lúkdfpc đsiiriuoxu xôcqtvng lêjhewn cùsiirng vớnyfmi ngưpcdfuxcci nho sinh, khôcqtvng biếnyfmt từegnb khi nàoxbgo đsiirãjhewkdfpt bảtyypo kiếnyfmm từegnb sau lưpcdfng ra, bưpcdfnyfmc từegnbng bưpcdfnyfmc mộaeikt thấwxdsy rõgclz dấwxdsu châuxccn xôcqtvng đsiirếnyfmn luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc kia, màoxbg trêjhewn mũirfhi kiếnyfmm củkvama bảtyypo kiếnyfmm hắlezqn đsiirang cầiuoxm, toáiuoxt ra mộaeikt luồnhbeng sáiuoxng trắlezqng dàoxbgi cỡxbnf hai tấwxdsc, luồnhbeng sáiuoxng trắlezqng khôcqtvng ngừegnbng chớnyfmp lóbaxre, hàoxbgn khígygz bứofhic ngưpcdfuxcci.

"Kiếnyfmm quang", khôcqtvng biếnyfmt làoxbg ai đsiiriuoxu tiêjhewn hôcqtvjhewn têjhewn củkvama chiêjhewu kiếnyfmm nàoxbgy, làoxbgcqtv thưpcdfaeikng kiếnyfmm kỹffcxoxbg ngưpcdfuxcci ta mong muốwphcn đsiirwmjat đsiirếnyfmn.

Tiếnyfmng nổgclz vang lêjhewn, toàoxbgn bộaeik khu vựnffmc đsiiruxccu sôcqtvi tràoxbgo!

Nếnyfmu nhưpcdfbaxri phi kiếnyfmm chỉmxqsoxbg truyềuxccn thuyếnyfmt nghe đsiirnhben đsiirãjhewi, thìgzxh kiếnyfmm quang lạwmjai làoxbg thầiuoxn thoạwmjai trong chốwphcn giang hồnhbe, làoxbg mụxvwhc tiêjhewu củkvama nhữinwgng ngưpcdfuxcci sửyffn dụxvwhng kiếnyfmm hưpcdfnyfmng tớnyfmi.

uxccy giờuxcc, chẳbxfong nhữinwgng phi kiếnyfmm vàoxbg kiếnyfmm quang liêjhewn tiếnyfmp xuấwxdst hiệzmemn, màoxbg lạwmjai còsrcan đsiirwphci đsiiriuoxu nhau, cáiuoxi nàoxbgy làoxbgm cho ngưpcdfuxcci nhiệzmemt huyếnyfmt khôcqtvng thểzmem khôcqtvng sôcqtvi tràoxbgo, cóbaxr cảtyypm giáiuoxc cuộaeikc đsiiruxcci nàoxbgy cũirfhng khôcqtvng uổgclzng côcqtvng!

Cổgclz Thiêjhewn Long lúkdfpc nàoxbgy, chẳbxfong nhữinwgng khôcqtvng cóbaxrcqtvi tràoxbgo, ngưpcdfaeikc lạwmjai cảtyypm thấwxdsy mồnhbecqtvi lạwmjanh chảtyypy ròsrcang ròsrcang. Hắlezqn hôcqtvm nay mớnyfmi biếnyfmt đsiirưpcdfaeikc, cáiuoxi gìgzxh gọzpboi làoxbg biếnyfmt sau ngưpcdfuxcci ta, cảtyypm thấwxdsy sợaeikjhewi khôcqtvng thôcqtvi!

Hắlezqn trưpcdfnyfmc kia mặfmskc dùsiir biếnyfmt, Thấwxdst huyềuxccn môcqtvn cóbaxrbfxhn nấwxdsp ba đsiirwmjai cao thủkvam. Nhưpcdfng vạwmjan lầiuoxn chưpcdfa nghĩbfxh đsiirếnyfmn, cao thủkvamoxbgy lạwmjai cóbaxr thểzmembaxr trìgzxhnh đsiiraeik xuấwxdst ra kiếnyfmm mang. Hắlezqn lầiuoxn nàoxbgy nếnyfmu khôcqtvng mờuxcci Kim quang thưpcdfaeikng nhâuxccn ra tay, sợaeik rằwgeang chỉmxqs vớnyfmi mộaeikt mìgzxhnh ngưpcdfuxcci áiuoxo xáiuoxm đsiirang xuấwxdst kiếnyfmm kia, cũirfhng cóbaxr thểzmem giếnyfmt sạwmjach ngưpcdfuxcci củkvama hắlezqn.


Trong khi Cổgclz Thiêjhewn Long bịrgfv dọzpboa cho sắlezqc mặfmskt táiuoxi nhợaeikt, ngưpcdfuxcci áiuoxo xáiuoxm đsiirãjhew vọzpbot tớnyfmi phígygza dưpcdfnyfmi luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc nọzpbo.

kdfpc nàoxbgy, cũirfhng khôcqtvng biếnyfmt làoxbg do nho sinh cốwphc ýjhew, hay làoxbg áiuoxm khígygz trêjhewn ngưpcdfuxcci thậakwpt sựnffm đsiirãjhew phóbaxrng ra hếnyfmt, thâuxccn hìgzxhnh nho sinh đsiiraeikt nhiêjhewn đsiirìgzxhnh chỉmxqs chuyểzmemn đsiiraeikng, luồnhbeng sáiuoxng bạwmjac đsiirang ngăcuhun trởfmsk luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxccirfhng bịrgfv ngưpcdfng đsiiri, khôcqtvng cóbaxr lựnffmc ngăcuhun cảtyypn luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc kia tựnffm nhiêjhewn khôcqtvng chúkdfpt kháiuoxch khígygzpcdfnyfmng vềuxcc đsiirmxqsnh đsiiriuoxu ngưpcdfuxcci áiuoxo xáiuoxm màoxbg hạwmja xuốwphcng.

Ngưpcdfuxcci áiuoxo xáiuoxm hai tay cầiuoxm kiếnyfmm, mặfmskt khôcqtvng biếnyfmn sắlezqc tung ngưpcdfuxcci vọzpbot lêjhewn. Hắlezqn vung kiếnyfmm quang, hung hăcuhung hưpcdfnyfmng vềuxcc phígygza luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxccoxbg đsiiráiuoxnh xuốwphcng.

"Cảtyypng" mộaeikt thanh âuxccm vang lêjhewn, ngưpcdfuxcci áiuoxo xáiuoxm từegnb giữinwga khôcqtvng trung ngãjhew xuốwphcng mặfmskt đsiirwxdst, cũirfhng khôcqtvng đsiirofhing thẳbxfong đsiirưpcdfaeikc màoxbg liêjhewn tiếnyfmp lui mấwxdsy bưpcdfnyfmc, sau đsiiróbaxr phun ra mộaeikt ngụxvwhm máiuoxu tưpcdfơcuhui, thầiuoxn sắlezqc trởfmskjhewn xáiuoxm xịrgfvt lạwmjai. Màoxbg trưpcdfuxccng kiếnyfmm trong tay, mũirfhi kiếnyfmm chừegnbng ba tấwxdsc đsiirãjhew khôcqtvng cáiuoxnh màoxbg bay, trởfmskjhewn khôcqtvng còsrcan béryrln nhọzpbon nữinwga.

Luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc đsiirãjhew trúkdfpng mộaeikt kígygzch, cũirfhng giốwphcng nhưpcdf chim bịrgfv trúkdfpng têjhewn, từegnb khôcqtvng trung rớnyfmt xuốwphcng đsiirwxdst. Nhưpcdfng cho dùsiir vậakwpy, luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxccjhewn khôcqtvng bịrgfvtyypm đsiirwmjam đsiiri, trêjhewn mặfmskt đsiirwxdst vẫbhghn nảtyypy lêjhewn liêjhewn tụxvwhc khôcqtvng thôcqtvi, cóbaxr vẻcqtvpcdfuxcci phầiuoxn linh tígygznh.

Thấwxdsy mộaeikt màoxbgn nhưpcdf vậakwpy, Cổgclz Thiêjhewn Long bêjhewn nàoxbgy vàoxbg ngưpcdfuxcci củkvama Thấwxdst huyềuxccn môcqtvn, đsiirnhbeng thờuxcci giậakwpt mìgzxhnh hôcqtv hoáiuoxn lêjhewn. Bấwxdst quáiuox ngưpcdfuxcci củkvama Thấwxdst huyềuxccn môcqtvn, tiếnyfmng hôcqtv tràoxbgn đsiiriuoxy sựnffm vui sưpcdfnyfmng, màoxbgjhewn phígygza Cổgclz Thiêjhewn Long lạwmjai tràoxbgn ngậakwpp sựnffm lo lắlezqng.

Nho sinh cũirfhng đsiirang vui mừegnbng, hắlezqn quan sáiuoxt ngưpcdfuxcci áiuoxo xáiuoxm mộaeikt chúkdfpt, rồnhbei lạwmjai nhìgzxhn Chu Nho, sau mộaeikt chúkdfpt do dựnffm, thìgzxh tung ngưpcdfuxcci lêjhewn, bay vọzpbot vềuxcc phígygza Chu Nho, hắlezqn chuẩbfxhn bịrgfv giảtyypi quyếnyfmt đsiirwmjai đsiirrgfvch trưpcdfnyfmc rồnhbei tígygznh sau.

Nhưpcdfng nho sinh mớnyfmi vọzpbot tớnyfmi đsiirưpcdfaeikc mấwxdsy bưpcdfnyfmc, phígygza sau đsiiraeikt nhiêjhewn truyềuxccn đsiirếnyfmn tiếnyfmng kêjhewu lớnyfmn củkvama ngưpcdfuxcci áiuoxo xáiuoxm "Tráiuoxnh mau".

Nho sinh trong lòsrcang cảtyyp kinh, muốwphcn cóbaxroxbgnh đsiiraeikng, nhưpcdfng đsiiraeikt nhiêjhewn cảtyypm thấwxdsy sau gáiuoxy làoxbgnh lạwmjanh, luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc bay vọzpbot qua trưpcdfnyfmc mắlezqt, sau đsiiróbaxr lạwmjai thấwxdsy mộaeikt thâuxccn thểzmem khôcqtvng cóbaxr đsiiriuoxu đsiirang chạwmjay vềuxcc phígygza trưpcdfnyfmc mấwxdsy bưpcdfnyfmc, sau đsiiróbaxr ngãjhewcuhun ra trêjhewn mặfmskt đsiirwxdst, tấwxdsm lưpcdfng kia thoạwmjat nhìgzxhn rấwxdst làoxbg quen thuộaeikc. Nho sinh mớnyfmi vừegnba nghĩbfxh vậakwpy, đsiirãjhew hoàoxbgn toàoxbgn mấwxdst đsiiri tri giáiuoxc.

Kim quang thưpcdfaeikng nhâuxccn lúkdfpc nàoxbgy mưpcdfuxcci phầiuoxn ngạwmjao khígygz, hắlezqn chỉmxqs huy luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc mộaeikt lầiuoxn nữinwga từegnb trêjhewn mặfmskt đsiirwxdst vọzpbot lêjhewn, hưpcdfnyfmng tớnyfmi ngưpcdfuxcci áiuoxo xáiuoxm còsrcan lạwmjai trong ba ngưpcdfuxcci màoxbg bay tớnyfmi. Hắlezqn vừegnba thi triểzmemn mộaeikt kếnyfm nhỏqecv, đsiirãjhew giếnyfmt chếnyfmt nho sinh màoxbg đsiirlezqc ýjhewpcdfơcuhung dưpcdfơcuhung.

Hắlezqn đsiirang tígygznh sau khi kếnyfmt liễirfhu ngưpcdfuxcci áiuoxo xáiuoxm thìgzxh sẽetti lậakwpp tứofhic giếnyfmt sạwmjach ngưpcdfuxcci củkvama Thấwxdst huyềuxccn môcqtvn, đsiiraeikt nhiêjhewn nghe đsiirưpcdfaeikc trong đsiiráiuoxm ngưpcdfuxcci đsiirwphci diệzmemn truyềuxccn đsiirếnyfmn mộaeikt câuxccu nóbaxri: "Cáiuoxi đsiirnhbe đsiirang bay tớnyfmi bay lui củkvama ngưpcdfơcuhui, ta rấwxdst thígygzch. Tặfmskng cho ta nhéryrl, đsiirưpcdfaeikc khôcqtvng?" Lờuxcci còsrcan chưpcdfa dứofhit, hắlezqn đsiirãjhew cảtyypm thấwxdsy mộaeikt cổgclz linh lựnffmc cưpcdfuxccng đsiirwmjai áiuoxp lêjhewn trêjhewn luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc, mạwmjanh mẽetti cắlezqt đsiirofhit sựnffm liêjhewn hệzmem củkvama hắlezqn cùsiirng vớnyfmi vậakwpt ấwxdsy, cưpcdfnyfmp đsiiri đsiiri quyềuxccn khốwphcng chếnyfm.

oxbg luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc vốwphcn đsiirang bay vềuxcc phígygza ngưpcdfuxcci áiuoxo xáiuoxm, lạwmjai trêjhewn khôcqtvng trung xoay chuyểzmemn, bay xéryrlo vềuxcc phígygza đsiiráiuoxm ngưpcdfuxcci đsiirang đsiirofhing đsiirwphci diệzmemn.

Luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc bay đsiirếnyfmn đsiiróbaxr, mọzpboi ngưpcdfuxcci đsiiruxccu kinh hoảtyypng thấwxdst thốwphc, tảtyypn ra tráiuoxnh néryrl, chỉmxqsbaxr mộaeikt thanh niêjhewn bìgzxhnh thưpcdfuxccng, trôcqtvng cỡxbnfpcdfuxcci bảtyypy mưpcdfuxcci táiuoxm tuổgclzi vẫbhghn đsiirofhing tạwmjai chỗcdkm khôcqtvng nhúkdfpc nhígygzch, thanh niêjhewn nàoxbgy hưpcdfnyfmng vềuxcc phígygza Kim quang thưpcdfaeikng nhâuxccn cưpcdfuxcci mộaeikt cáiuoxi, lộaeik ra hàoxbgm răcuhung trắlezqng bóbaxrc tráiuoxi ngưpcdfaeikc hoàoxbgn toàoxbgn vớnyfmi da tay đsiiren thui, tiếnyfmp theo hắlezqn hưpcdfnyfmng ngóbaxrn tay vềuxcc phígygza luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc nọzpbo, luồnhbeng sáiuoxng lờuxcc mờuxcc liềuxccn hạwmja xuốwphcng tay củkvama hắlezqn.

"Ngưpcdfuxcci tu tiêjhewn!" Chu Nho trong lòsrcang pháiuoxt lạwmjanh, sắlezqc mặfmskt đsiiraeikt nhiêjhewn trởfmskjhewn vôcqtvsiirng táiuoxi nhợaeikt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.