Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 90 : Phi kiếm?

    trước sau   
Theo cụyhaac diệmcifn cho thấhpoyy, hárfmcn tửwfsc đtyptang cuồpwstng bạfkbeo côurtgng kíxhccch kia, chiếfkbem ưepeuu thếfkbe tuyệmcift đtyptoxudi. Nhữvexnng khôurtgng cósudl ai biếfkbet đtyptưepeukxpmc, ngưepeuflowi thoạfkbet nhìflxan uy mãiegcnh vôurtghpoyng nàepeuy, hiệmcifn tạfkbei cũuychng đtyptang âmvcam thầpepbm kêpepbu khổesfj khôurtgng thôurtgi.

Mặmvcac dùhpoy hắflxan mỗymani mộkyjnt quyềeysin hạfkbe xuốoxudng, đtypteysiu làepeum cho kim quang nàepeuy rung chuyểjwykn, làepeum cho cảboha kim trárfmco chấhpoyn đtyptkyjnng, tựwfrda hồpwst phárfmc tung tầpepbng phòhpoyng hộkyjn củbwora đtyptoxudi phưepeuơfkbeng chỉvexnepeu chuyệmcifn sớpwstm hay muộkyjnn màepeu thôurtgi.

Nhưepeung cósudl ai biếfkbet đtyptưepeukxpmc, mỗymani khi tay châmvcan hắflxan đtyptyhaang chạfkbem vàepeuo kim quang, đtypteysiu phảbohai chịfkbeu mộkyjnt phảbohan lựwfrdc rấhpoyt lớpwstn, nưepeuơfkbeng theo lựwfrdc đtyptfkbeo củbwora hắflxan màepeu gia tăymanng, loạfkbei phảbohan ngưepeukxpmc nàepeuy càepeung lúrembc càepeung lợkxpmi hạfkbei, hai tay cung hai châmvcan củbwora hắflxan đtyptau đtyptpwstn phi thưepeuflowng nghiêpepbm trọkkoyng, phỏzxybng chừnyling khi tárfmcn côurtgng, sẽcaep lậsudlp tứynvwc sưepeung vùhpoypepbn.

fkben nữvexna tầpepbng kim quang nàepeuy cũuychng mưepeuflowi phầpepbn dẻinrzo dai, bịfkbe hắflxan đtyptárfmcnh cho méeeovo mósudl đtypti, sau khi hắflxan thu tay vềeysi, lậsudlp tứynvwc khôurtgi phụyhaac lạfkbei nguyêpepbn hìflxanh, giốoxudng nhưepeu chưepeua bao giờflow bịfkbe đtyptbohaxhccch. Cứynvw tiếfkbep tụyhaac đtyptárfmcnh khôurtgng ngừnyling nhưepeu vậsudly, bấhpoyt quảbohauychng chỉvexn chôurtgn châmvcan ởurtg đtyptósudlepeu thôurtgi, khôurtgng cárfmcch nàepeuo xâmvcam nhậsudlp vàepeuo đtyptưepeukxpmc dùhpoy chỉvexn mộkyjnt chúrembt.

Cứynvw nhưepeu vậsudly, hárfmcn tửwfsc khôurtgi ngôurtg đtypthpoym đtyptárfmc mộkyjnt hồpwsti lâmvcau, kim trárfmco vẫzrqan làepeurfmci hìflxanh dárfmcng run rẩtypty khôurtgng ngừnyling, cứynvw nhưepeu sắflxap bịfkbe phárfmc vỡzodh đtyptếfkben nơfkbei.

Nhưepeung lúrembc nàepeuy, ýzrun nghĩynvw củbwora mọkkoyi ngưepeuflowi đtyptãiegc quay ngoắflxat mộkyjnt trăymanm tárfmcm mưepeuơfkbei đtyptkyjn, bọkkoyn họkkoy đtypteysiu sárfmcng tỏzxyb, hárfmcn tửwfscepeuy khôurtgng thểjwykurtgng phárfmc đtyptưepeukxpmc vòhpoyng bảbohao hộkyjn, vớpwsti sứynvwc lựwfrdc củbwora [hắflxan nhiềeysiu lắflxam cũuychng chỉvexnsudl thểjwykepeum rung chuyểjwykn méeeovo mósudlhpoyng bảbohao hộkyjn củbwora đtyptoxudi phưepeuơfkbeng màepeu thôurtgi, cũuychng khôurtgng cárfmcch nàepeuo hoàepeun toàepeun phárfmc hủbwory đtyptưepeukxpmc nósudl.


Bởurtgi vậsudly chẳdgyfng nhữvexnng Cổesfj Thiêpepbn Long bỏzxyb đtypti ýzrun đtyptfkbenh phárfmci ngưepeuflowi tiếfkben lêpepbn, màepeu ngay cảboha Chu Nho cũuychng trởurtgpepbn bìflxanh tĩynvwnh lạfkbei.

Bấhpoyt quárfmc bởurtgi vìflxarembc trưepeupwstc mắflxac sai lầpepbm ngớpwst ngẩtyptn quárfmc, Kim quang thưepeukxpmng nhâmvcan thầpepbn sắflxac vẫzrqan cósudl vẻinrz xấhpoyu hổesfj, árfmcnh mắflxat nhìflxan vềeysi phíxhcca hárfmcn tửwfsc trởurtgpepbn càepeung thêpepbm árfmcc đtyptkyjnc. Nhưepeung bởurtgi vìflxa liêpepbn tiếfkbep bịfkbe đtyptoxudi phưepeuơfkbeng côurtgng kíxhccch, thâmvcan hìflxanh khôurtgng cárfmcch nàepeuo đtyptynvwng vữvexnng, hắflxan trong khoảbohang thờflowi gian nàepeuy cũuychng làepeum phéeeovp khôurtgng thàepeunh. Vìflxa vậsudly, lúrembc nàepeuy hắflxan đtyptìflxanh chỉvexn thi triểjwykn phárfmcp quyếfkbet, màepeuhpoyng hai mắflxat nhìflxan chằdpqxm chằdpqxm vàepeuo đtyptoxudi phưepeuơfkbeng, trong miệmcifng sửwfsc dụyhaang mộkyjnt thứynvw ngôurtgn ngữvexn khôurtgng ai hiểjwyku đtyptưepeukxpmc, thấhpoyp giọkkoyng nguyềeysin rủbwora.

epeurfmcn tửwfsc đtyptoxudi vớpwsti tấhpoyt cảboha đtyptiềeysiu nàepeuy, đtypteysiu nhưepeu khôurtgng nghe thấhpoyy, vẫzrqan đtyptpepbn cuồpwstng côurtgng kíxhccch vàepeuo kim trárfmco, làepeum mọkkoyi ngưepeuflowi đtypteysiu tưepeuurtgng rằdpqxng hárfmcn tửwfscepeuy khôurtgng biếfkbet mệmcift mỏzxybi, toàepeun thâmvcan vẫzrqan liêpepbn tụyhaac côurtgng kíxhccch cho đtyptếfkben khi khôurtgng còhpoyn chúrembt sứynvwc lựwfrdc mớpwsti thôurtgi.

"Phàepeunh phàepeunh…!" Đuohhang xuấhpoyt toàepeun lựwfrdc, đtyptkyjnt nhiêpepbn sau khi xuấhpoyt ra hai quyềeysin mộkyjnt cưepeupwstc, hárfmcn tửwfsc đtyptkyjnt nhiêpepbn xoay ngưepeuflowi vềeysi phíxhcca sau nhanh châmvcan bỏzxyb chạfkbey, thâmvcan thểjwyk cao lớpwstn nhưepeu vậsudly, tốoxudc đtyptkyjnynvw nhiêpepbn cũuychng khôurtgng chậsudlm chúrembt nàepeuo.

Cửwfsc đtyptkyjnng củbwora hárfmcn tửwfscepeuy, làepeum cho mọkkoyi ngưepeuflowi đtyptang xem lấhpoyy làepeum kinh hãiegci, sau đtyptósudlepeu nhữvexnng tiếfkbeng ồpwstn àepeuo.

Kim quang thưepeukxpmng nhâmvcan cũuychng sửwfscng sốoxudt, nhưepeung lậsudlp tứynvwc héeeovt lêpepbn nhưepeu sấhpoym. Hắflxan vộkyjni vàepeung khoanh châmvcan ngồpwsti xuốoxudng, đtyptem cárfmci hộkyjnp đtypten đtyptmvcat ởurtg trêpepbn đtyptùhpoyi, trong miệmcifng bắflxat đtyptpepbu nósudli lẩtyptm bẩtyptm. Hai ngósudln tay cũuychng khéeeovp lạfkbei trưepeupwstc ngựwfrdc, tạfkbeo nêpepbn mộkyjnt tưepeu thếfkbe kỳdpqx quárfmci, cốoxud hếfkbet sứynvwc rung đtyptkyjnng. Xem bộkyjnrfmcng tậsudln lựwfrdc rung đtyptkyjnng, phảbohang phấhpoyt nhưepeu mỗymani ngósudln tay phảbohai chịfkbeu lựwfrdc cảboha ngàepeun câmvcan.

rfmcn tửwfscrembc nàepeuy chỉvexnhpoyn cárfmcch Thấhpoyt huyềeysin môurtgn chỉvexnepeui bưepeupwstc, mắflxat thấhpoyy sẽcaep chạfkbey vàepeuo trong đtyptárfmcm ngưepeuflowi. Đuohhkyjnt nhiêpepbn phíxhcca sau truyềeysin đtyptếfkben mộkyjnt tiếfkbeng "Khởurtgi" thậsudlt lớpwstn, tiếfkbep theo hắflxan thấhpoyy đtyptárfmcm ngưepeuflowi Vưepeuơfkbeng Tuyệmcift Sởurtgurtg đtyptoxudi diệmcifn sắflxac mặmvcat đtyptkyjnt nhiêpepbn đtyptfkbei biếfkben, bọkkoyn họkkoyfkbe hồpwst đtyptpwstng thờflowi hôurtg to mộkyjnt tiếfkbeng "Cẩtyptn thậsudln".

rfmcn tửwfsc trong lòhpoyng cảboha kinh, hắflxan vộkyjni vàepeung đtyptem thâmvcan thểjwykeeov sang bêpepbn trárfmci, đtyptpwstng thờflowi nghiêpepbng ngưepeuflowi nhìflxan lạfkbei.

Chỉvexn thấhpoyy mộkyjnt đtyptfkbeo árfmcnh sárfmcng mờflow mờflow, nhanh nhưepeu đtyptiệmcifn, từnyli chỗyman hắflxan vừnylia đtyptynvwng đtyptang phósudlng qua đtyptâmvcay.

rfmcn tửwfsc trong lòhpoyng rùhpoyng mìflxanh, nhưepeung lậsudlp tứynvwc yêpepbn lòhpoyng, nếfkbeu trárfmcnh thoárfmct mũuychi árfmcm khíxhccepeuy, bảbohan thâmvcan cósudl thểjwykhpoyng hai vịfkbe đtyptpwstng môurtgn sưepeu huynh tậsudlp trung lạfkbei mộkyjnt chỗyman, cũuychng sẽcaep khôurtgng cósudlflxa đtyptárfmcng lo nữvexna.

Hắflxan còhpoyn chưepeua nghĩynvw xong, đtyptkyjnt nhiêpepbn cảboham thấhpoyy cárfmcnh tay phảbohai đtyptau nhứynvwc, hắflxan khôurtgng khỏzxybi cúrembi đtyptpepbu nhìflxan lạfkbei, còhpoyn chưepeua đtyptkxpmi hắflxan thấhpoyy rõzzzf, lạfkbei cósudl nhữvexnng tiếfkbeng hôurtg hoárfmcn truyềeysin đtyptếfkben, trong đtyptósudlsudl cảboha thanh âmvcam củbwora hai vịfkbeepeu huynh, cũuychng tràepeun ngậsudlp sựwfrd lo âmvcau.

rfmcn tửwfscsudl chúrembt ngẩtyptn ngơfkbe, cósudl chúrembt kinh ngạfkbec, lúrembc nàepeuy trưepeupwstc mắflxat nổesfj đtyptom đtyptósudlm, mộkyjnt đtyptfkbeo árfmcnh sárfmcng lờflow mờflow trổesfj ra trưepeupwstc ngựwfrdc hắflxan, xem lạfkbei thìflxaflxanh nhưepeuepeuuychi árfmcm khíxhcc vừnylia mớpwsti trárfmcnh thoárfmct kia.

rfmcn tửwfsc vừnylia sợkxpm vừnylia giậsudln, muốoxudn hárfmc mồpwstm nósudli cárfmci gìflxa đtyptósudl, nhưepeung thâmvcan thểjwyk lạfkbei "Phịfkbech" mộkyjnt cárfmci, ngãiegc xuốoxudng trêpepbn mặmvcat đtypthpoyt. Lúrembc nàepeuy hárfmcn tửwfsc mớpwsti phárfmct hiệmcifn, tay phảbohai củbwora hắflxan khôurtgng biếfkbet từnyli khi nàepeuo đtyptãiegc bịfkbe chặmvcat cụyhaat, márfmcu tưepeuơfkbei đtyptang chảbohay ròhpoyng ròhpoyng.


"Làepeu chuyệmcifn gìflxa xảbohay ra?"rfmcn tửwfscepeuy vẫzrqan mang mộkyjnt bụyhaang đtyptpepby sựwfrd nghi vấhpoyn vàepeu khôurtgng cam lòhpoyng, hai mắflxat tốoxudi sầpepbm, ngưepeuflowi khôurtgng còhpoyn biếfkbet gìflxa nữvexna.

rfmcn tửwfscepeuy đtyptếfkben khi sắflxap chếfkbet cũuychng khôurtgng hiểjwyku rõzzzf vừnylia rồpwsti chuyệmcifn gìflxa đtyptãiegc phárfmct sinh, nhưepeung ngưepeuflowi củbwora Dãiegc Lang bang vàepeu Thấhpoyt huyềeysin môurtgn đtyptynvwng ngoàepeui nhìflxan lạfkbei thìflxa thấhpoyy rấhpoyt rõzzzfepeung.

Bọkkoyn họkkoy nhìflxan thấhpoyy, sau khi Chu Nho bắflxat quyếfkbet niệmcifm chúremb xong héeeovt mộkyjnt tiếfkbeng "Khởurtgi", mộkyjnt đtyptfkbeo árfmcnh sárfmcng mờflow mờflow nho nhỏzxyb từnyli trong cárfmci hộkyjnp đtypten bay ra, sau khi bay vàepeui vòhpoyng trêpepbn đtyptpepbu Chu Nho, liềeysin theo tay củbwora hắflxan đtyptiềeysiu khiểjwykn màepeu phósudlng vềeysiepeupwstng hárfmcn tửwfsc nọkkoy.

rfmcn tửwfsc nọkkoy mặmvcac dùhpoyfkbe tríxhcc đtyptem thâmvcan thểjwykeeov đtypti, trárfmcnh thoárfmct mộkyjnt kíxhccch lầpepbn đtyptpepbu, nhưepeung đtyptfkbeo árfmcnh sárfmcng vẫzrqan bay sárfmct ngưepeuflowi, nhẹovpc nhàepeung lặmvcang lẽcaepepeu chéeeovm rụyhaang cárfmcnh tay xuốoxudng, theo tìflxanh hìflxanh cho thấhpoyy luồpwstng sárfmcng lờflow mờflowepeuy rấhpoyt sắflxac béeeovn, cho nêpepbn hárfmcn tửwfscepeuy khôurtgng hềeysi cảboham giárfmcc đtyptưepeukxpmc chúrembt nàepeuo sựwfrd việmcifc phárfmct sinh.

Tiếfkbep theo, chuyệmcifn xảbohay ra càepeung làepeum cho lòhpoyng ngưepeuflowi kinh sợkxpm. Luồpwstng sárfmcng lờflow mờflow sau khi bịfkbe trárfmcnh thoárfmct, liềeysin theo sựwfrd dẫzrqan đtyptkyjnng củbwora ngósudln tay Chu Nho, sau khi lưepeupwstt qua khỏzxybi hárfmcn tửwfsc nọkkoy, đtyptkyjnt nhiêpepbn nhanh chósudlng quay ngưepeukxpmc trởurtg lạfkbei, hưepeupwstng vềeysirfmcn tửwfscepeu phósudlng tớpwsti, kếfkbet quảbohaepeu hắflxan đtyptang lúrembc khôurtgng đtyptjwyk ýzrunepeu phòhpoyng bịfkbe, dễzodhepeung kếfkbet liễzodhu tíxhccnh mạfkbeng.

Tấhpoyt cảboha mọkkoyi ngưepeuflowi đtypteysiu thấhpoyy mộkyjnt màepeun nhưepeu vậsudly, đtypteysiu kinh sợkxpm trợkxpmn mắflxat hárfmc hốoxudc mồpwstm, khôurtgng hẹovpcn màepeuhpoyng đtyptem tầpepbm mắflxat tụyhaa tậsudlp vàepeuo đtyptfkbeo árfmcnh sárfmcng đtyptang quay trởurtg lạfkbei ởurtg trêpepbn đtyptpepbu Chu Nho, khôurtgng ngừnyling xoay vòhpoyng vòhpoyng.

"Phi kiếfkbem"rfmci chữvexnepeuy khôurtgng tựwfrd chủbwor đtyptưepeukxpmc xuấhpoyt hiệmcifn trong lòhpoyng đtypta sốoxud ngưepeuflowi cósudl mặmvcat ởurtg đtyptósudl. Nhữvexnng ngưepeuflowi nàepeuy mặmvcac dùhpoy khôurtgng biếfkbet cósudl sựwfrd tồpwstn tạfkbei củbwora ngưepeuflowi tu tiêpepbn, nhưepeung cárfmcc loạfkbei truyềeysin kỳdpqx chuyệmcifn xưepeua đtypteysiu cósudl kểjwyk vềeysi phi kiếfkbem, khôurtgng íxhcct thìflxa nhiềeysiu cũuychng đtyptãiegc từnyling nghe nósudli qua.

Luồpwstng sárfmcng lờflow mờflowepeuy, so vớpwsti kiếfkbem tiêpepbn sửwfsc dụyhaang phi kiếfkbem trong truyềeysin thuyếfkbet cũuychng rấhpoyt tưepeuơfkbeng tựwfrd, quảboha thựwfrdc làepeu giốoxudng nhau nhưepeu đtyptúrembc.

Chẳdgyfng lẻinrzpepbn Chu Nho nhìflxan khôurtgng ra gìflxaepeuy, chíxhccnh làepeu kiếfkbem tiêpepbn trong truyềeysin thuyếfkbet sao? Đuohha sốoxud mọkkoyi ngưepeuflowi, giờflow phúrembt nàepeuy árfmcnh mắflxat nhìflxan vềeysi phíxhcca Kim quang thưepeukxpmng nhâmvcan, tràepeun ngậsudlp vẻinrzxhccnh sợkxpm, dùhpoy sao chỉvexn vớpwsti danh tiếfkbeng củbwora kiếfkbem tiêpepbn, cũuychng đtyptãiegc dọkkoya chếfkbet khiếfkbep khôurtgng íxhcct ngưepeuflowi.

Kim quang thưepeukxpmng nhâmvcan lúrembc nàepeuy đtyptpepbu ngẩtyptng cao, kiêpepbu căymanng ngạfkbeo mạfkben, hắflxan thao túrembng luồpwstng sárfmcng lờflow mờflow nọkkoy bay vòhpoyng vòhpoyng trêpepbn đtyptvexnnh đtyptpepbu vẽcaeppepbn mộkyjnt con mãiegcng xàepeuepeuu xárfmcm thậsudlt dàepeui, khiếfkben cho bêpepbn Dãiegc Lang bang đtyptjwyk sợkxpmiegci màepeu than thởurtg, còhpoyn bêpepbn Thấhpoyt huyềeysin môurtgn thìflxa khôurtgng cósudl mộkyjnt tiếfkbeng đtyptkyjnng nàepeuo vang lêpepbn, chỉvexnepeu mộkyjnt sựwfrd im lặmvcang chếfkbet chósudlc.

Nếfkbeu nhưepeusudli Cổesfj Thiêpepbn Long nàepeuy cósudl sựwfrd giúrembp đtypturtg củbwora kiếfkbem tiêpepbn, ngưepeuflowi củbwora Thấhpoyt huyềeysin môurtgn tấhpoyt cảboha đtypteysiu bịfkbe chìflxam lấhpoyp trong sựwfrdepeung hoàepeung tuyệmcift vọkkoyng, đtypthpoyu chíxhcc tiêpepbu đtypti khôurtgng íxhcct. Duy chỉvexnsudlflxanh Hàepeun Lậsudlp, nhìflxan thấhpoyy luồpwstng sárfmcng lờflow mờflowepeuy màepeu trong lòhpoyng lạfkbei mừnyling nhưepeu đtyptpepbn.

Bởurtgi vìflxa hắflxan phárfmct hiệmcifn, Kim quang thưepeukxpmng nhâmvcan nàepeuy, khẩtyptu quyếfkbet vàepeu thủbwor thếfkbe sửwfsc dụyhaang đtyptjwyk đtyptiềeysiu đtyptkyjnng luồpwstng sárfmcng lờflow mờflowepeuy, so vớpwsti "Khu vậsudlt thuậsudlt" củbwora mìflxanh hoàepeun toàepeun giốoxudng nhau, mặmvcac dùhpoy khôurtgng biếfkbet luồpwstng sárfmcng lờflow mờflow nọkkoysudl phảbohai làepeu phi kiếfkbem hay khôurtgng, nhưepeung Khu vậsudlt thuậsudlt dùhpoyng đtyptjwyk đtyptiềeysiu khiểjwykn vậsudlt ấhpoyy, tuyệmcift đtyptoxudi làepeu khôurtgng sai.

urtgm nay, trong đtyptpepbu Hàepeun Lậsudlp đtypteysiu làepeusudl ýzrun muốoxudn giếfkbet ngưepeuflowi đtyptoạfkbet bảbohao, xem ra sựwfrd hứynvwng thúremb củbwora hắflxan đtyptoxudi vớpwsti ngưepeuflowi tu tiêpepbn, đtyptúrembng làepeuepeung lúrembc càepeung lớpwstn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.