Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 89 : Mâu dữ thuẫn

    trước sau   
gobln Lậgoblp quay đeqeyexezu liếpwzzc mắtqevt nhìoepln Vưzentơclnzng môctjtn chủxhbf, chỉfaec thấpwzzy Vưzentơclnzng Tuyệfahut Sởyujt thầexezn sắtqevc âhzfgm trầexezm, đeqeyang cùzentng ba ngưzentxteni giữwaima mi tâhzfgm cóunbe loạaezyi thầexezn sắtqevc tang thưzentơclnzng kia thưzentơclnzng lưzentfezung cáwafai gìoepl đeqeyóunbe, tựeqeya hồstcd đeqeyfaeci vớychsi kim quang trêtqevn ngưzentxteni Chu Nho cũvwlung cảpvypm thấpwzzy khóunbe giảpvypi quyếpwzzt.

Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn cưzentxteni quáwafai dịcoor, trong khi đeqeyang cưzentxteni hứfahuan cưzentơclnzxtenzentxteni vừjrixa ngẩxgkdng cao đeqeyexezu, lổcrfsvwlui hưzentychsng tậgobln trờxteni, sau đeqeyóunbe hốfaecng háwafach màgobltqevu lêtqevn: "Bổcrfsn thưzentfezung nhâhzfgn đeqeyfahung bấpwzzt đeqeytiqxng tạaezyi đeqeyâhzfgy, cho cáwafac ngưzentơclnzi tùzenty tiệfahun côctjtng kíndhtch, nếpwzzu cóunbe ngưzentxteni cóunbe thểjrix kim cưzentơclnzng bấpwzzt hoạaezyi côctjtng củxhbfa bổcrfsn tiêtqevn sưzent, nhưzent vậgobly bổcrfsn thưzentfezung nhâhzfgn sẽubpw tha cho cáwafac ngưzentơclnzi mộtiqxt mạaezyng"unbei xong lạaezyi kiêtqevu ngạaezyo cưzentxteni rộtiqxtqevn.

Nhữwaimng lờxteni nàgobly củxhbfa Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn, đeqeyem cáwafac đeqeyfahu tửhnsj củxhbfa Tthấpwzzt huyềstcdn đeqeyang cóunbe ýtuvt sợfezupfvmi vầexezng hàgoblo quang màgoblu vàgoblng kia chọuxddc cho nổcrfsi giậgobln, lậgoblp tứfahuc cóunbe mấpwzzy ngưzentxteni võgpnbctjtng cao cưzentxtenng, muốfaecn xôctjtng khỏwaimi đeqeyáwafam ngưzentxteni, phóunbeng vềstcd phíndhta Chu Nho, nhưzentng bịcoorzentơclnzng môctjtn chủxhbf ngăjjvfn lạaezyi.

zentơclnzng Tuyệfahut Sởyujt vung tay lêtqevn, ra dấpwzzu ngưzentxteni hộtiqx pháwafap còdidln đeqeyang đeqeyfahung ởyujt đeqeyóunbe trởyujt vềstcd, tiếpwzzp theo thấpwzzp giọuxddng nóunbei mấpwzzy câhzfgu vớychsi ba háwafan tửhnsj khôctjti ngôctjtyujttqevn cạaezynh, mấpwzzy háwafan tửhnsj kia gậgoblt đeqeyexezu, lậgoblp tứfahuc ngang nhiêtqevn, từjrixng bưzentychsc từjrixng bưzentychsc mộtiqxt đeqeyi đeqeyếpwzzn trưzentychsc mặcrfst Chu Nho.

Chu Nho nhìoepln háwafan tửhnsjunbehzfgu méwwirp trưzentychsc mặcrfst, trong mắtqevt hiệfahun lêtqevn vẻjjvf áwafac đeqeytiqxc.

Phảpvypi biếpwzzt rằcrfsng hắtqevn bởyujti vìoepl trờxteni sinh vóunbec ngưzentxteni khôctjtng trọuxddn vẹqlydn, từjrix nhỏwaim đeqeyãpfvm bịcoor ngưzentxteni ta nhạaezyo báwafang, đeqeyfaeci vớychsi nhữwaimng ngưzentxteni cóunbe thâhzfgn hìoeplnh cao lớychsn uy mãpfvmnh, đeqeycrfsc biệfahut căjjvfm hậgobln, têtqevn háwafan tửhnsj trưzentychsc mắtqevt cũvwlung nằcrfsm trong phạaezym vi nhữwaimng ngưzentxteni màgobl hắtqevn hậgobln. Hắtqevn đeqeyang ngẫfzwom nghĩyfdc, dùzentng loạaezyi thủxhbf đeqeyoạaezyn tàgobln bạaezyo nàgoblo đeqeyjrixgoblnh hạaezy đeqeyfaeci phưzentơclnzng.


Ngưzentxteni háwafan tửhnsj hung hãpfvmn nàgobly làgobl mộtiqxt trong ba vịcoorzent thúgoacc củxhbfa Vưzentơclnzng Tuyệfahut Sởyujt, đeqeyjrixng xem dáwafanh vẻjjvf đeqeyexezy râhzfgu ria củxhbfa hắtqevn màgobl cho háwafan làgobl mộtiqxt kẻjjvf thôctjt lỗgswa, thậgoblt ra hắtqevn thựeqeyc tếpwzz tuổcrfsi đeqeyãpfvmclnzn sáwafau mưzentơclnzi. Trưzentychsc đeqeyâhzfgy nổcrfsi danh làgoblpfvmnh tưzentychsng củxhbfa Tthấpwzzt huyềstcdn môctjtn, từjrixng giếpwzzt đeqeycoorch vôctjt sốfaec, đeqeyfaeci mặcrfst vớychsi kim tráwafao kỳhzfg quáwafai nàgobly, tựeqey nhiêtqevn sẽubpw khôctjtng tùzenty tiệfahun ra tay.

Chỉfaec thấpwzzy ngưzentxteni nàgobly cẩxgkdn thậgobln đeqeyáwafanh giáwafa mộtiqxt chúgoact, lạaezyi nhìoepln thoáwafang qua Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn, hắtqevn nhếpwzzch méwwirp cưzentxteni, đeqeytiqxt nhiêtqevn đeqeyưzenta ngóunben tay khẽubpwgpnb nhẹqlydtqevn trêtqevn kim tráwafao mộtiqxt chúgoact, pháwafat ra nhữwaimng âhzfgm thanh "cảpvypng cảpvypng".

goblnh đeqeytiqxng phùzent phiếpwzzm nàgobly củxhbfa háwafan tửhnsj, làgoblm cho Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn nổcrfsi giậgobln, hắtqevn âhzfgm trầexezm nóunbei: "Têtqevn kia cóunbe phảpvypi muốfaecn bổcrfsn tiêtqevn sưzent sớychsm cho ngưzentơclnzi đeqeyi đeqeyexezu thai hay khôctjtng!"

wafan tửhnsj nghe nhữwaimng lờxteni nàgobly, thầexezn sắtqevc khôctjtng đeqeytiqxng, ngưzentfezuc lạaezyi cấpwzzt bưzentychsc đeqeyếpwzzn bêtqevn cạaezynh Chu Nho, rồstcdi lạaezyi đeqeyi vòdidlng ra sau lưzentng Chu Nho.

Cứfahu nhưzent vậgobly, háwafan tửhnsjgobly lấpwzzy Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn làgoblm trung tâhzfgm, cứfahu thếpwzzgobl đeqeyi vòdidlng vòdidlng, hơclnzn nữwaima bưzentychsc châhzfgn càgoblng lúgoacc càgoblng lớychsn, tốfaecc đeqeytiqxgoblng lúgoacc càgoblng nhanh, trong chớychsp mắtqevt thâhzfgn hìoeplnh hắtqevn mơclnz hồstcd khôctjtng cáwafach nàgoblo thấpwzzy rõgpnb thâhzfgn ảpvypnh.

Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn bịcoor đeqeyfaeci phưzentơclnzng khôctjtng ngừjrixng đeqeypvypo quanh, làgoblm cho choáwafang váwafang đeqeyexezu óunbec, lửhnsja giậgobln trong lòdidlng càgoblng tăjjvfng lêtqevn, hắtqevn khôctjtng suy nghĩyfdc nữwaima màgobl đeqeyưzenta tay vàgoblo áwafao, tựeqeya hồstcd muốfaecn lấpwzzy ra vậgoblt gìoepl đeqeyóunbe.

wafan tửhnsjhzfgu ria đeqeyang đeqeyi vòdidlng quanh, tựeqey nhiêtqevn thấpwzzy đeqeyưzentfezuc cửhnsj đeqeytiqxng củxhbfa đeqeyfaeci phưzentơclnzng.

Hắtqevn đeqeytiqxt nhiêtqevn háwafa mồstcdm gầexezm thậgoblt to lêtqevn, thanh âhzfgm tựeqeya nhưzent long ngâhzfgm, lạaezyi nhưzent hổcrfs gầexezm, hùzentng hậgoblu màgoblhzfgu dàgobli, chấpwzzn đeqeytiqxng cảpvyp hai tai củxhbfa nhữwaimng ngưzentxteni đeqeyưzentng đeqeyfahung trêtqevn Lạaezyc Nhậgoblt Phong, ngay cảpvypgoblnh láwafa củxhbfa cáwafac câhzfgy xung quanh cũvwlung rung lêtqevn nhèkcjt nhẹqlyd.

Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn nghe thấpwzzy tiếpwzzng gầexezm, bịcoor chấpwzzn đeqeytiqxng làgoblm cho tay châhzfgn vôctjt lựeqeyc, bàgobln tay đeqeyưzenta vàgoblo trong lòdidlng, nhấpwzzt thờxteni rúgoact trởyujt lạaezyi.

Đvqbdtiqxt nhiêtqevn, trêtqevn ngưzentxteni háwafan tửhnsj truyềstcdn đeqeyếpwzzn nhữwaimng tiếpwzzng nổcrfswafach cáwafach, thanh âhzfgm thanh thúgoacy nàgobly vang lêtqevn cũvwlung càgoblng ngàgobly càgoblng nhanh, cuốfaeci cùzentng nhưzent cuồstcdng phong bạaezyo vũvwlu liêtqevn tiếpwzzp vang lớychsn lêtqevn, thậgoblm chíndht áwafat cảpvyp tiếpwzzng gầexezm théwwirt.

wafan tửhnsj lạaezyi mộtiqxt lầexezn nữwaima chuyểjrixn tớychsi trưzentychsc mặcrfst Chu Nho, thâhzfgn hìoeplnh ngừjrixng lạaezyi, tiếpwzzng húgoac, tiếpwzzng nổcrfs vang đeqeystcdng thờxteni dừjrixng lạaezyi.

goacc nàgobly, mọuxddi ngưzentxteni từjrix trong mơclnzgoblng tỉfaecnh táwafao lạaezyi mớychsi pháwafat hiệfahun, thâhzfgn hìoeplnh háwafan tửhnsj kia khôctjtng biếpwzzt từjrix khi nàgoblo tăjjvfng vọuxddt lêtqevn so vóunbei ban đeqeyexezu, cơclnz bắtqevp trêtqevn cơclnz thểjrix nởyujt ra cuồstcdn cuộtiqxn, thoạaezyt nhìoepln giốfaecng nhưzentgobl mộtiqxt tòdidla thiếpwzzt tháwafap. Bâhzfgy giờxten hắtqevn so vớychsi Chu Nho giốfaecng nhưzentgobl mộtiqxt ngưzentxteni khổcrfsng lồstcd.

Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn sau khi thởyujt dốfaecc, rốfaect cụuhwqc cũvwlung lấpwzzy từjrix trong áwafao ra mộtiqxt cáwafai hộtiqxp gỗgswagobli dàgobli, hộtiqxp gỗgswagobly toàgobln thâhzfgn ngăjjvfm đeqeyen, bêtqevn trêtqevn dáwafan mộtiqxt láwafazenta, tựeqeya hồstcd phong ấpwzzn vậgoblt phẩxgkdm chứfahua ởyujttqevn trong hộtiqxp.


Khôctjtng đeqeyfezui Chu Nho xéwwir bỏwaimwafazenta, háwafan tửhnsj lậgoblp tứfahuc vung bàgobln tay to lớychsn lêtqevn, khôctjtng chúgoact kháwafach khíndht hung hãpfvmn đeqeygoblp mộtiqxt quyềstcdn lêtqevn trêtqevn kim tráwafao, đeqeyáwafanh cho kim quang chớychsp lóunbee biếpwzzn hìoeplnh, làgoblm cho thâhzfgn hìoeplnh củxhbfa Chu Nho khôctjtng ngừjrixng lay đeqeytiqxng, khôctjtng cáwafach nàgoblo an ổcrfsn bỏwaimwafazenta đeqeyi.

Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn trong lòdidlng cóunbe chúgoact hoảpvypng sợfezu, nhưzentng hắtqevn biếpwzzt rõgpnb uy lựeqeyc củxhbfa kim tráwafao trêtqevn ngưzentxteni, háwafan tửhnsjgobly cóunbe thểjrix đeqeyáwafanh cho kim tráwafao biếpwzzn hìoeplnh, thìoepl phảpvypi cầexezn bao nhiêtqevu thầexezn lựeqeyc? Sựeqey khinh thịcoor trong lòdidlng hắtqevn cũvwlung thu lạaezyi, đeqeytiqxng táwafac pháwafa bỏwaimwafazenta trêtqevn tay cũvwlung nhanh hơclnzn mấpwzzy phầexezn.

"Cụuhwqp" mộtiqxt tiếpwzzng, láwafazenta rốfaect cụuhwqc đeqeyãpfvm bịcoor hắtqevn bóunbec xuốfaecng.

Trêtqevn mặcrfst Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn liềstcdn lộtiqx ra thầexezn sắtqevc vui mừjrixng. Liềstcdn nghe thấpwzzy tiếpwzzng đeqeyáwafanh "Phàgoblnh" "Phàgoblnh", liêtqevn tiếpwzzp khôctjtng ngừjrixng vang lêtqevn từjrix trêtqevn kim tráwafao, thâhzfgn thểjrix củxhbfa hắtqevn cũvwlung rung chuyểjrixn khôctjtng thôctjti, cuốfaeci cùzentng cũvwlung khôctjtng thểjrix đeqeyfahung vữwaimng đeqeyưzentfezuc, téwwir ngồstcdi trêtqevn mặcrfst đeqeypwzzt.

goacc nàgobly hắtqevn mớychsi pháwafat hiệfahun, háwafan tửhnsj nọuxdd đeqeyãpfvmzent cảpvyp tay lẫfzwon châhzfgn, dồstcdn dậgoblp tiếpwzzn côctjtng nhưzent cuồstcdng phong lêtqevn trêtqevn kim tráwafao. Màgobln hàgoblo quang trêtqevn ngưzentxteni hắtqevn, hòdidlan toàgobln bịcoor co éwwirp, dưzentychsi quyềstcdn đeqeypwzzm cưzentychsc đeqeyáwafa củxhbfa đeqeyfaeci phưzentơclnzng, khôctjtng ngừjrixng bịcoorgpnbm vàgoblo phìoeplnh ra, pháwafat sinh ra đeqeyxhbf loạaezyi biếpwzzn hìoeplnh, tầexezng kim quang dưzentychsi sựeqey tấpwzzn côctjtng cuồstcdng bao củxhbfa đeqeyfaeci phưzentơclnzng, tựeqeya hồstcd bấpwzzt cứfahugoacc nàgoblo cũvwlung cóunbe thểjrix bịcoor pháwafa tan.

Thấpwzzy nhưzent vậgobly, kim quang thưzentfezung nhâhzfgn sắtqevc mặcrfst đeqeyaezyi biếpwzzn, hắtqevn cũvwlung khôctjtng bảpvypo trìoepl phong đeqeytiqx tiêtqevn sưzent, tay châhzfgn luốfaecng cuốfaecng bắtqevt đeqeyexezu niệfahum pháwafap quyếpwzzt. Đvqbdáwafang tiếpwzzc làgobl, trong lúgoacc bốfaeci rốfaeci niệfahum sai rấpwzzt nhiềstcdu, mộtiqxt chúgoact hiệfahuu quảpvypvwlung khôctjtng cóunbe, cáwafai hộtiqxp gỗgswagoblu đeqeyen kia cũvwlung khôctjtng nhúgoacc nhíndhtch.

Cổcrfs Thiêtqevn Long ởyujt phíndhta sau chứfahung kiếpwzzn tấpwzzt cảpvyp, cóunbe chúgoact ngạaezyc nhiêtqevn.

Hắtqevn vềstcd phưzentơclnzng diệfahun hàgoblnh vi ngu ngốfaecc củxhbfa Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn cũvwlung khôctjtng nóunbei gìoepl, vềstcd phưzentơclnzng diệfahun kháwafac làgobloeplgpnbctjtng củxhbfa vịcoorzent thúgoacc củxhbfa Vưzentơclnzng Tuyệfahut Sởyujtgobl khiếpwzzp sợfezu, hắtqevn trưzentychsc kia cũvwlung muốfaecn tựeqeyoeplnh kiểjrixm tra qua uy lựeqeyc kim tráwafao củxhbfa Kim quang thưzentfezung nhâhzfgn, cóunbe thậgoblt đeqeyưzentfezuc xưzentng làgobl đeqeyao thưzentơclnzng bấpwzzt nhậgoblp, nưzentychsc lửhnsja bấpwzzt tẩxgkdm, phòdidlng hộtiqx cứfahung rắtqevn giốfaecng nhưzent kim cưzentơclnzng hay khôctjtng. Nhưzentng bâhzfgy giờxten, màgobln hàgoblo quang nàgobly dưzentychsi quyềstcdn đeqeypwzzm cưzentychsc đeqeyáwafa củxhbfa ngưzentxteni ta đeqeyang rung chuyểjrixn, tùzenty ýtuvtgobl biếpwzzn hìoeplnh.

wafai nàgobly thậgoblt khôctjtng thểjrix hiểjrixu đeqeyưzentfezuc, thâhzfgn thủxhbf củxhbfa háwafan tửhnsjgobly thậgoblt cao thâhzfgm khóunbezentxtenng!

Nghĩyfdc đeqeyếpwzzn ởyujt phíndhta đeqeyfaeci diệfahun còdidln cóunbe hai cao thủxhbf nữwaima nhưzent vậgobly tồstcdn tạaezyi. Cổcrfs Thiêtqevn Long lầexezn đeqeyexezu đeqeyfaeci vớychsi bảpvypn thâhzfgn tùzenty tiệfahun đeqeyáwafap ứfahung đeqeyfaeci phưzentơclnzng tửhnsj đeqeypwzzu, đeqeyãpfvmunbe sựeqey hốfaeci tiếpwzzc. Lúgoacc nàgobly hắtqevn mớychsi hiểjrixu rõgpnb, tạaezyi sao đeqeyfaeci phưzentơclnzng lạaezyi tin tưzentyujtng mưzentxteni phầexezn chắtqevc thắtqevng nhưzent vậgobly. Cóunbe ba cao thủxhbf quáwafai vậgoblt nhưzent vậgobly làgoblm chõgpnbo chốfaecng lưzentng, nếpwzzu đeqeycrfsi làgobl bảpvypn thâhzfgn mìoeplnh, sợfezu rằcrfsng cũvwlung sẽubpw gấpwzzp rúgoact yêtqevu cầexezu huyếpwzzt đeqeypwzzu.

Nghĩyfdc tớychsi đeqeyâhzfgy, Cổcrfs Thiêtqevn Long nhìoepln mộtiqxt chúgoact vàgoblo Chu Nho đeqeyang lâhzfgm vàgoblo thếpwzz hạaezy phong, hắtqevn lo lắtqevng cóunbetqevn cửhnsj ngưzentxteni trợfezu giúgoacp vịcoor tiêtqevn sưzentgobly hay khôctjtng. Đvqbdjrix cho ngưzentxteni nàgobly khỏwaimi bịcoor cảpvypnh ngay cảpvyp phi kiếpwzzm thuậgoblt củxhbfa mìoeplnh còdidln chưzenta xuấpwzzt ra, cứfahu nhưzent vậgobly màgobl mộtiqxt mạaezyng ôctjtctjt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.