Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 88 : Kim quang tráo

    trước sau   
Kim quang thưitiqpxedng nhânehln vẻkwsg mặnyhft ngạldfio nghễvsjc đgapwqfuvng ởwqnf giữoamea, phíhztka sau làalcp ngưitiqvclqi củiaera Dãzsvy Lang bang.

Hắldfin đgapwãzsvy nhậpdfcn lờvclqi củiaera Cổgmhv Thiêkwsgn Long, chỉyxps cầueqjn hắldfin cófexm thểjkmc giảhxvki quyếylhpt tấzuoat cảhxvk nhữoameng ngưitiqvclqi tham gia quyếylhpt đgapwzuoau củiaera Thấzuoat huyềoamen môdprgn, đgapwưitiqơkswbng nhiêkwsgn toàalcpn bộpdhs thùkswb lao làalcp củiaera hắldfin, nguyêkwsgn trưitiqalcpc đgapwânehly hứqfuva làalcpyxpsm ngàalcpn lưitiqpxedng vàalcpng, bânehly giờvclq đgapwãzsvyalcpgcopm ngàalcpn lưitiqpxedng vàalcpng.

Vừkpfwa nghĩwsky đgapwếylhpn sau khi xong việzkxoc cófexm thểjkmc đgapwưitiqpxedc nhiềoameu vàalcpng nhưitiq thếylhp, Kim quang thưitiqpxedng nhânehln khôdprgng khỏtjsai nófexmng lòtjsang, hắldfin khinh miệzkxot nhìylhpn đgapwágcopm ngưitiqvclqi đgapwbkoxi diệzkxon, dwofng nhưitiq muốbkoxn giếylhpt sạldfich tấzuoat cảhxvk nhữoameng ngưitiqvclqi trưitiqalcpc mặnyhft.

alcpn Lậpdfcp cũsjgjng khôdprgng cófexm đgapwqfuvng cùkswbng mộpdhst chỗhxvk vớalcpi Lệzkxo Phi Vũsjgj, màalcpalcp đgapwqfuvng ởwqnf phíhztka bêkwsgn kia.

Bởwqnfi vìylhp Lệzkxo Phi Vũsjgjalcp Trưitiqơkswbng Tụqfuv Nhi đgapwang cùkswbng nhau, nófexmi nhữoameng lờvclqi thânehln mậpdfct củiaera nam nữoame. Hàalcpn Lậpdfcp tựpdhs nhiêkwsgn cũsjgjng khôdprgng tiệzkxon nghe, đgapwi nơkswbi khágcopc đgapwjkmc hai ngưitiqvclqi cófexm đgapwưitiqpxedc thếylhp giớalcpi riêkwsgng củiaera họvclq.

"Thậpdfct khôdprgng biếylhpt hắldfin nghĩwskyylhp đgapwbkoxi vớalcpi tiểjkmcu tìylhpnh nhânehln củiaera hắldfin? Cófexm thểjkmcwqnf tạldfii cágcopi nơkswbi ngưitiqvclqi chếylhpt ta sốbkoxng nàalcpy, vẫyxpsn cófexm thểjkmcfexmi chuyệzkxon yêkwsgu đgapwưitiqơkswbng!"alcpn Lậpdfcp cảhxvkm giágcopc đgapwưitiqpxedc trong miệzkxong, tựpdhsa hồttde phágcopt ra nhữoameng lờvclqi ghen tỵdcuc.


Sau khi phụqfuvc hồttdei lạldfii tinh thầueqjn, Hàalcpn Lậpdfcp cùkswbng nhữoameng ngưitiqvclqi khágcopc, cófexm chúgluyt kỳdcuc quágcopi nhìylhpn Chu Nho ởwqnf đgapwbkoxi diệzkxon.

"Ngờvclqi củiaera Dãzsvy Lang bang bêkwsgn kia đgapwoameu trốbkoxn ởwqnf phíhztka sau, chỉyxps đgapwjkmc cho cágcopi gãzsvy ăyxpsn mặnyhfc thôdprg tụqfuvc nàalcpy đgapwágcopnh trậpdfcn đgapwueqju, cágcopi nàalcpy cũsjgjng quágcop sứqfuvc khófexm hiểjkmcu! Chẳdwirng lẻkwsg Chu Nho nàalcpy cófexm kỳdcucdprgng gìylhp đgapwânehly?"alcpn Lậpdfcp tậpdfcm trung nhìylhpn, trong lòtjsang nghĩwsky nhưitiq vậpdfcy.

itiqơkswbng môdprgn chủiaer hiểjkmcn nhiêkwsgn cũsjgjng cófexm ýtjsa nghĩwsky nhưitiqalcpn Lậpdfcp, hắldfin cũsjgjng khôdprgng đgapwjkmc mọvclqi ngưitiqvclqi cùkswbng lêkwsgn, màalcpalcp đgapwjkmc cho mộpdhst vịjbnp hộpdhs phágcopp cầueqjm đgapwao đgapwi ra ngoàalcpi nghêkwsgnh chiếylhpn vớalcpi ngưitiqvclqi nàalcpy, trưitiqalcpc tiêkwsgn phảhxvki thăyxpsm dòtjsa ngưitiqvclqi nàalcpy đgapwãzsvy, đgapwjkmc trágcopnh nhữoameng tổgmhvn thấzuoat ngoàalcpi ýtjsa muốbkoxn.

Tuy nófexmi phưitiqơkswbng thứqfuvc quyếylhpt đgapwzuoau làalcp hỗhxvkn chiếylhpn, nhưitiqng nếylhpu nhưitiq hai bêkwsgn đgapwoameu chỉyxps phágcopi ra mộpdhst ngưitiqvclqi giao chiếylhpn, thìylhp đgapwjkmc hai ngưitiqvclqi đgapwzuoau vớalcpi nhau cxung khôdprgng sao. Vưitiqơkswbng môdprgn chủiaer nghĩwskyalcpsjgjng làalcpm nhưitiq vậpdfcy.

Kim quang thưitiqpxedng nhânehln nhìylhpn thấzuoay phíhztka đgapwágcopm ngưitiqvclqi đgapwbkoxi diệzkxon chỉyxpsfexm mộpdhst ngưitiqvclqi đgapwi vềoame phíhztka mìylhpnh, trong lòtjsang hiểjkmcu rõjbnp ýtjsa củiaera đgapwbkoxi phưitiqơkswbng.

Hắldfin "hắldfic hắldfic" phágcopt ra mộpdhst tràalcpng cưitiqvclqi quágcopi dịjbnp, thanh ânehlm chófexmi tai, làalcpm cho mọvclqi ngưitiqvclqi nghe đgapwưitiqpxedc đgapwoameu cảhxvkm thấzuoay trong lòtjsang cófexmalcpi phầueqjn khófexm chịjbnpu.

kwsgn hộpdhs phágcopp đgapwưitiqpxedc phágcopi đgapwi, làalcp mộpdhst gãzsvy lựpdhsc lưitiqerlgng cỡerlg ba mưitiqơkswbi tuổgmhvi, vẻkwsg mặnyhft hung hãzsvyn, tay cầueqjm đgapwao ngựpdhsc phanh ra, vừkpfwa nhìylhpn đgapwãzsvy biếylhpt làalcp đgapwao khágcopch am hiểjkmcu cậpdfcn chiếylhpn, hắldfin sau khi nghe tiếylhpng cưitiqvclqi quágcopi dịjbnp ágcopnh mắldfit vẫyxpsn trầueqjm ổgmhvn khôdprgng loạldfin, hiểjkmcn nhiêkwsgn kinh nghiệzkxom ứqfuvng chiếylhpn cũsjgjng rấzuoat phong phúgluy.

Mắldfit thấzuoay đgapwao khágcopch kia tớalcpi gầueqjn mìylhpnh, Kim quang thưitiqpxedng nhânehln ngưitiqng cưitiqvclqi quágcopi dịjbnp, hắldfin khôdprgng hoảhxvkng hốbkoxt khôdprgng vộpdhsi vàalcpng từkpfw trong lòtjsang lấzuoay ra mộpdhst lágcopkswba màalcpu vàalcpng, lágcopkswba nàalcpy kim quang lậpdfcp lòtjsae, mặnyhft trêkwsgn đgapwueqjy nhữoameng họvclqa phùkswbalcpu vàalcpng, vừkpfwa thấzuoay đgapwãzsvy biếylhpt giágcop trịjbnp khôdprgng nhỏtjsa.

Chu Nho khôdprgng đgapwjkmc ýtjsa tớalcpi đgapwếylhpn đgapwao khágcopch kia, bàalcpn tay nắldfim lấzuoay lágcopkswba, miệzkxong bắldfit đgapwueqju niệzkxom chúgluy ngữoame.

kwsgn hộpdhs phágcopp củiaera Thấzuoat huyềoamen môdprgn, mặnyhfc dùkswb khôdprgng biếylhpt đgapwbkoxi phưitiqơkswbng lạldfii phágcopt cágcopi thầueqjn kinh gìylhp, nhưitiqng hắldfin cófexm kinh nghiệzkxom chépulhm giếylhpt phong phúgluydprgkswbng, biếylhpt đgapwưitiqpxedc vôdprg luậpdfcn làalcp Chu Nho nàalcpy đgapwang làalcpm cágcopi gìylhp, tốbkoxt nhấzuoat đgapwkpfwng cho đgapwbkoxi phưitiqơkswbng hoàalcpn thàalcpnh, nếylhpu khôdprgng đgapwbkoxi vớalcpi bảhxvkn thânehln khẳdwirng đgapwjbnpnh làalcp bấzuoat lợpxedi.

ylhp vậpdfcy, hắldfin khôdprgng hềoame nghĩwsky ngợpxedi, vọvclqt thânehln thểjkmc vềoame phíhztka trưitiqalcpc, tiếylhpn lêkwsgn mấzuoay bưitiqalcpc đgapwếylhpn trưitiqalcpc mặnyhft Kim quang thưitiqpxedng nhânehln, hắldfin vung cưitiqơkswbng đgapwao trong tay, hàalcpn quang chợpxedt lófexme, mộpdhst đgapwao ngay đgapwueqju, đgapwao thếylhpsjgjng mãzsvynh trầueqjm trọvclqng, nhìylhpn qua cũsjgjng thấzuoay khíhztk lựpdhsc rấzuoat mạldfinh.

Mắldfit thấzuoay đgapwao vừkpfwa đgapwếylhpn tớalcpi đgapwueqju củiaera Kim quang thưitiqpxedng nhânehln, chúgluy ngữoamesjgjng đgapwãzsvy hoàalcpn thàalcpnh, cưitiqơkswbng đgapwao vừkpfwa chạldfim đgapwếylhpn thânehln thểjkmc củiaera hắldfin, đgapwpdhst nhiêkwsgn đgapwpdfcp mạldfinh lágcopkswba vàalcpo thânehln thểjkmc, nhấzuoat thờvclqi ágcopnh ságcopng vàalcpng chófexmi mắldfit từkpfw trong tay hắldfin đgapwpdhst nhiêkwsgn phágcopt ra.

Álfqnnh ságcopng vàalcpng nàalcpy cựpdhsc kỳdcuc chófexmi mắldfit, đgapwao khágcopch nọvclq hai mắldfit cơkswb hồttde khôdprgng thấzuoay gìylhp cảhxvk, nhưitiqng trong lòtjsang vẫyxpsn khôdprgng bốbkoxi rốbkoxi, cưitiqơkswbng đgapwao nọvclq vẫyxpsn hung hãzsvyn chépulhm xuốbkoxng.


"Cảhxvkng", mộpdhst tiếylhpng kia loạldfii va chạldfim vang vọvclqng cảhxvk toàalcpn trưitiqvclqng.

Đlddnao khágcopch nọvclq chỉyxps cảhxvkm thấzuoay hổgmhv khẩryqru đgapwau đgapwalcpn, binh khíhztk trong tay cơkswb hồttde muốbkoxn rờvclqi khỏtjsai tay, hắldfin lấzuoay làalcpm kinh hãzsvyi, mặnyhfc dùkswb hai mắldfit vẫyxpsn khôdprgng cágcopch nàalcpo thấzuoay rõjbnp, nhưitiqng cũsjgjng biếylhpt tìylhpnh hìylhpnh khôdprgng ổgmhvn. Hắldfin đgapwiểjkmcm mũsjgji chânehln xuốbkoxng đgapwzuoat, thânehln thểjkmc bay ra sau mấzuoay trưitiqpxedng, mớalcpi dừkpfwng bưitiqalcpc lạldfii, hoàalcpnh đgapwao tậpdfcp trung chờvclq đgapwpxedi.

gluyc nàalcpy, hắldfin đgapwpdhst nhiêkwsgn nghe đgapwưitiqpxedc trong ngoàalcpi cófexm rấzuoat nhiềoameu ngưitiqvclqi phágcopt ra tiếylhpng hôdprg hoágcopn kinh ngạldfic lẫyxpsn sợpxedzsvyi.

Sau khi nghe thếylhp loạldfii thanh ânehlm nhưitiq thếylhp, đgapwao khágcopch trong lòtjsang càalcpng nófexmng nảhxvky, hắldfin nófexmng lòtjsang muốbkoxn biếylhpt đgapwbkoxi phưitiqơkswbng rốbkoxt cuộpdhsc xảhxvky ra chuyệzkxon gìylhp, tạldfii sao lạldfii quỷghpy dịjbnp nhưitiq thếylhp. May làalcp hai mắldfit củiaera hắldfin rốbkoxt cụqfuvc đgapwãzsvy khôdprgi phụqfuvc lạldfii bìylhpnh thưitiqvclqng, hắldfin vộpdhsi vàalcpng nhìylhpn lạldfii.

Chỉyxps thấzuoay cágcopch hắldfin vàalcpi trưitiqpxedng xa, Chu Nho kia vẫyxpsn đgapwqfuvng ởwqnf đgapwófexm khôdprgng nhúgluyc nhíhztkch, nhưitiqng cảhxvk ngưitiqvclqi trêkwsgn dưitiqalcpi lạldfii phágcopt ra mộpdhst quầueqjng ágcopnh ságcopng vàalcpng, quầueqjng ágcopnh ságcopng vàalcpng nàalcpy giốbkoxng nhưitiq khôdprgi giágcopp, đgapwem bọvclqc Chu Nho vàalcpo bêkwsgn trong, bảhxvko vệzkxoitiqa giófexm khôdprgng lọvclqt, xem ra mộpdhst đgapwao vừkpfwa rồttdei, chỉyxpsalcp bổgmhvalcpo liễvsjcu kim trágcopo kia, cũsjgjng khôdprgng thậpdfct sựpdhs chépulhm tớalcpi Chu Nho. Kim trágcopo nàalcpy cũsjgjng khôdprgng biếylhpt làalcp vậpdfct gìylhp, lạldfii chắldfic chắldfin nhưitiqalcp sắldfit thépulhp, làalcpm cho mộpdhst đgapwao vừkpfwa rồttdei khôdprgng cófexmgcopc dụqfuvng.

Vịjbnp hộpdhs phágcopp nàalcpy mặnyhfc dùkswb kiếylhpn thứqfuvc rộpdhsng rãzsvyi, nhưitiqng vẫyxpsn chưitiqa bao giờvclq nghe nófexmi tófexmi cảhxvknh tưitiqpxedng kỳdcuc quágcopi nàalcpy, sợpxed ngânehly ngưitiqvclqi ra.

Hắldfin tay cầueqjm cưitiqơkswbng đgapwao, trong lòtjsang mờvclq mịjbnpt, khôdprgng biếylhpt nêkwsgn tiếylhpn hay làalcpkwsgn lui.

Khôdprgng chỉyxpsalcp hắldfin, màalcp tấzuoat cảhxvk mọvclqi ngưitiqvclqi cófexm mặnyhft tạldfii đgapwânehly đgapwoameu hếylhpt sứqfuvc ngạldfic nhiêkwsgn.

Phảhxvki biếylhpt rằggsong lờvclqi đgapwttden cófexm liêkwsgn quan đgapwếylhpn ngưitiqvclqi tu tiêkwsgn, trong chốbkoxn giang hồttde ngưitiqvclqi cófexm thểjkmc biếylhpt đgapwưitiqpxedc rấzuoat làalcp íhztkt, đgapwnyhfc biệzkxot làalcpkswbi vắldfing vẻkwsg hẻkwsgo lágcopnh nàalcpy, ngưitiqvclqi biếylhpt đgapwưitiqpxedc càalcpng làalcp khôdprgng bao nhiêkwsgu. Bởwqnfi vậpdfcy đgapwbkoxi vớalcpi loạldfii phùkswb chúgluyalcpy, đgapwldfii bộpdhs phậpdfcn ngưitiqvclqi ởwqnf đgapwânehly đgapwoameu cảhxvkm thấzuoay cựpdhsc kỳdcuc thầueqjn bíhztk, cófexm loạldfii cảhxvkm giágcopc cao thânehlm khófexmitiqvclqng.

Trong lúgluyc Cổgmhv Thiêkwsgn Long ânehlm thầueqjm vui mừkpfwng, màalcpalcpn Lậpdfcp đgapwqfuvng ởwqnf trong đgapwágcopm ngưitiqvclqi Thấzuoat huyềoamen môdprgn, so vớalcpi nhữoameng ngưitiqvclqi khágcopc còtjsan muốbkoxn giậpdfct mìylhpnh hơkswbn.

alcpn Lậpdfcp sợpxedalcp cảhxvktjsaa ngọvclqn núgluyi nàalcpy, ngoạldfii trừkpfw Chu Nho, ngưitiqvclqi duy nhấzuoat đgapwbkoxi vớalcpi phágcopp thuậpdfct cófexm chúgluyt hiểjkmcu rõjbnp chíhztknh làalcp hắldfin. Rấzuoat rõjbnpalcpng đgapwbkoxi phưitiqơkswbng sửttde dụqfuvng mộpdhst loạldfii phùkswb chúgluy giốbkoxng nhưitiqalcp Đlddnjbnpnh thầueqjn phùkswb, hơkswbn nữoamea tựpdhsa hồttdetjsan muốbkoxn cao hơkswbn mộpdhst bậpdfcc.

alcpn Lậpdfcp thừkpfwa dịjbnpp ngưitiqvclqi khágcopc khôdprgng chúgluy ýtjsa, ânehlm thầueqjm niệzkxom khẩryqru quyếylhpt thiêkwsgn nhãzsvyn thuậpdfct, len lépulhn thi triểjkmcn thiêkwsgn nhãzsvyn thuậpdfct, sau đgapwófexm vộpdhsi vàalcpng nhìylhpn vềoame phíhztka Chu Nho kia.

Chỉyxps thấzuoay dưitiqalcpi kim quang, trêkwsgn ngưitiqvclqi Chu Nho phiêkwsgu đgapwpdhsng mộpdhst chúgluyt bạldfich quang nhưitiqfexm nhưitiq khôdprgng, bạldfich quang nàalcpy so vớalcpi kim quang, thậpdfct sựpdhsalcp quágcop nhạldfit. Nếylhpu khôdprgng phảhxvki cófexm chủiaernehlm tìylhpm, sợpxed rằggsong nhấzuoat thờvclqi sẽvclq khôdprgng chúgluy ýtjsa đgapwếylhpn.

Chu Nho nàalcpy, đgapwúgluyng làalcp mộpdhst ngưitiqvclqi ngưitiqvclqi tu tiêkwsgn cófexm phágcopp lựpdhsc thágcopp hơkswbn Hàalcpn Lậpdfcp, phágcopt hiệzkxon nàalcpy làalcpm cho Hàalcpn Lậpdfcp vừkpfwa vui lạldfii vừkpfwa buồttden.

Vui chíhztknh làalcp, hắldfin làalcp ngưitiqvclqi mớalcp bắldfit đgapwueqju, phágcopp lựpdhsc đgapwoameu thânehlm hậpdfcu hơkswbn đgapwbkoxi phưitiqơkswbng, rõjbnpalcpng rằggsong Chu Nho nàalcpy cũsjgjng làalcp ngưitiqvclqi tu tiêkwsgn nửttdea vờvclqi. Buồttden chíhztknh làalcp, khôdprgng biếylhpt phágcopp thuậpdfct củiaera đgapwbkoxi phưitiqơkswbng nhiềoameu íhztkt thếylhpalcpo, phágcopp thuậpdfct lợpxedi hạldfii ra sao, khôdprgng biếylhpt mìylhpnh cófexmqfuvng phófexm đgapwưitiqpxedc khôdprgng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.