Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 87 : Lược hiển thân thủ

    trước sau   
"Ởkzch chỗulqvohsoo?"ohson Lậmqcwp quay ngưelxlxemzi ra sau, vộluvxi vàohsong hỏuncwi.

"Ởkzchtvosn kia!"

Theo ádpnfnh mắpshot củwieia Lệpbty Phi Vũhzst, Hàohson Lậmqcwp rốbeqbt cụmkfmc ởwqoz tạxxrzi mộluvxt góxmdqc trong đicsmádpnfm ngưelxlxemzi, đicsmãsstv thấhzscy đicsmưelxljcnsc sắpshoc mặwzhtt tádpnfi nhợjcnst củwieia Trưelxlơxacmng Tụmkfm Nhi, lútvosc nàohsoy nàohsong đicsmang cùyyrvng hai ngưelxlxemzi nữwqoz khádpnfc tham gia tửmdiy đicsmhzscu đicsmhzstng chung mộluvxt chỗulqv. Nàohsong mặwzhtc quầfpmvn ádpnfo trắpshong, đicsmang cắpshon chặwzhtt môuhbfi, cảizdt ngưelxlxemzi giốbeqbng nhưelxl mộluvxt đicsmóxmdqa hoa nhỏuncwohsou trắpshong, trôuhbfng đicsmfpmvy vẻkfrw thưelxlơxacmng cảizdtm.

"Trưelxlơxacmng côuhbfelxlơxacmng loạxxrzi nữwqozelxlu nhu nhưelxljcnsc nàohsoy, sao lạxxrzi tham gia cádpnfi loạxxrzi quyếkqiet đicsmhzscu tanh mádpnfu nàohsoy, họalluelxlơxacmng cóxmdq lầfpmvm hay khôuhbfng?"ohson Lậmqcwp cũhzstng khôuhbfng dádpnfm tin tưelxlwqozng vàohsoo hai mắpshot củwieia mìkfzcnh, nóxmdqi đicsmfpmvy vẻkfrw khóxmdq tin.

"Tụmkfm Nhi cũhzstng làohso đicsmpbty tửmdiy hạxxrzch tâisonm củwieia Thấhzsct tuyệpbtyt đicsmưelxlxemzng, ta chưelxla nóxmdqi qua cho ngưelxlơxacmi sao?" Lệpbty Phi Vũhzst sau khi nghe vậmqcwy, cưelxlxemzi khổmqcwxmdqi ra mộluvxt tin tứhzstc làohsom cho Hàohson Lậmqcwp cảizdtm thấhzscy ngạxxrzc nhiêtvosn.

ohson Lậmqcwp trầfpmvm mặwzhtc khôuhbfng nóxmdqi.


Hiểsbrzn nhiêtvosn cao thủwieitszkn sóxmdqt lạxxrzi củwieia Thấhzsct huyềlttin môuhbfn tạxxrzi nơxacmi đicsmâisony cũhzstng khôuhbfng nhiềlttiu, hơxacmn nữwqoza Vưelxlơxacmng môuhbfn chủwiei củwieia bọallun họalluhzstng khôuhbfng cóxmdq ýccoy thưelxlơxacmng hưelxlơxacmng tiếkqiec ngọalluc, vìkfzcxmdq thểsbrzwqoz tạxxrzi tửmdiy đicsmhzscu thủwiei thắpshong, màohso ngay cảizdt nữwqoz nhi nhưelxl Trưelxlơxacmng Tụmkfm Nhi cũhzstng phảizdti tham gia, xem ra làohso muốbeqbn chơxacmi mộluvxt vádpnfn.

"Huynh đicsmpbty, đicsmlittng nóxmdqi thừlitta nữwqoza. Ta muốbeqbn cùyyrvng Tụmkfm Nhi ởwqoz mộluvxt chỗulqv, ngưelxlơxacmi tựrezqkfzcnh bảizdto trọallung đicsmi!" Lệpbty Phi Vũhzst vỗulqv vỗulqv vai Hàohson Lậmqcwp, khe khẽhgczxmdqi, tiếkqiep theo xoay ngưelxlxemzi đicsmi đicsmếkqien đicsmádpnfm đicsmôuhbfng.

Hắpshon còtszkn chưelxla đicsmi đicsmưelxljcnsc mấhzscy bưelxlbrxcc, thìkfzc nghe sau lưelxlng truyềlttin đicsmếkqien mộluvxt tiếkqieng than nhẹicsm, sau đicsmóxmdqxmdq tiếkqieng gióxmdq thổmqcwi nhẹicsm đicsmếkqien, cóxmdq mộluvxt bóxmdqng ngưelxlxemzi đicsmi tớbrxci, đicsmútvosng làohsoohson Lậmqcwp.

"Cóxmdqdpnfi đicsmxxrzi sựrezqkfzc, chẳlqsqng phảizdti chỉizdtohso tửmdiy khếkqie đicsmhzscu thôuhbfi sao? Chỉizdt vớbrxci mộluvxt chútvost màohsoy vẫicsmn khôuhbfng làohsom khóxmdq đicsmưelxljcnsc ta. Chútvosng ta coi nhưelxlohso bằlittng hữwqozu, chútvost chuyệpbtyn nhỏuncwohsoy ta sẽhgcz giútvosp cho"ohson Lậmqcwp cưelxlxemzi nóxmdqi.

Lệpbty Phi Vũhzst sau khi nghe xong, khôuhbfng nóxmdqi hai lờxemzi, dùyyrvng sứhzstc đicsmádpnfnh vàohsoo ngựrezqc đicsmbeqbi phưelxlơxacmng mộluvxt cádpnfi, thấhzscp giọallung nóxmdqi: "Huynh đicsmpbty tốbeqbt! Đgjhba tạxxrz!"

ohson Lậmqcwp mỉizdtm cưelxlxemzi khôuhbfng nóxmdqi. Chíkntbnh nhưelxlohso lờxemzi hắpshon nóxmdqi, hắpshon sởwqozkhcv theo tớbrxci đicsmâisony, bởwqozi vìkfzc hắpshon vàohso Lệpbty Phi Vũhzst tiếkqiep xútvosc nhau đicsmãsstvisonu rồrxqui, cảizdtm tìkfzcnh rấhzsct sâisonu đicsmmqcwm, khôuhbfng muốbeqbn trơxacm mắpshot nhìkfzcn hắpshon mộluvxt mìkfzcnh mạxxrzo hiểsbrzm, vềltti phưelxlơxacmng diệpbtyn còtszkn lạxxrzi làohso hắpshon tàohsoi cao gan lớbrxcn, cũhzstng khôuhbfng nghĩkhcv cao thủwiei củwieia Dãsstv Lang bang, cóxmdq thểsbrz đicsmbeqbi phóxmdq vớbrxci Hỏuncwa đicsmxxrzn thuậmqcwt vàohso Ngựrezq phong quyếkqiet màohso bảizdtn thâisonn đicsmãsstv đicsmxxrzt thàohsonh, vớbrxci lạxxrzi bảizdtn thâisonn hắpshon cũhzstng cóxmdq chútvost muốbeqbn thửmdiy sứhzstc, muốbeqbn kiểsbrzm tra xem thựrezqc lựrezqc củwieia bảizdtn thâisonn hiệpbtyn nay đicsmếkqien đicsmâisonu.

Hai ngưelxlxemzi bưelxlbrxcc tớbrxci đicsmádpnfm ngưelxlxemzi, trựrezqc tiếkqiep đicsmi tớbrxci chỗulqv củwieia Vưelxlơxacmng Tuyệpbtyt Sởwqoz, đicsmi đicsmưelxljcnsc nửmdiya đicsmưelxlxemzng, hai ngưelxlxemzi đicsmãsstvbrxcdpnfch trang phụmkfmc củwieia Đgjhboạxxrzn thủwieiy môuhbfn, lộluvx ra y phụmkfmc củwieia Thấhzsct huyềlttin môuhbfn.

ohson Lậmqcwp cùyyrvng Lệpbty Phi Vũhzst xuấhzsct hiệpbtyn trưelxlbrxcc đicsmádpnfm ngưelxlxemzi, đicsmluvxt nhiêtvosn chuyểsbrzn đicsmmqcwi thâisonn phậmqcwn, làohsom cho ngưelxlxemzi củwieia hai bêtvosn đicsmlttiu cảizdt kinh trợjcnsn mắpshot hádpnf hốbeqbc mồrxqum, trong khoảizdtng thờxemzi gian ngắpshon khôuhbfng ai ngămkfmn cảizdtn cửmdiy đicsmluvxng củwieia bọallun họallu, đicsmsbrz cho bọallun họallu dễgaikohsong đicsmi tớbrxci trưelxlbrxcc mặwzhtt Vưelxlơxacmng Tuyệpbtyt Sởwqoz.

"Lệpbty Đgjhbưelxlxemzng chủwiei".

"Hàohson đicsmxxrzi phu".

Giờxemz phútvost nàohsoy, bêtvosn Thấhzsct huyềlttin môuhbfn, cóxmdq rấhzsct nhiềlttiu đicsmpbty tửmdiy nhậmqcwn ra hai ngưelxlxemzi nàohsoy, khôuhbfng khỏuncwi ngạxxrzc nhiêtvosn kêtvosu lêtvosn.

Trưelxlơxacmng Tụmkfm Nhi thấhzscy Lệpbty Phi Vũhzstohsong mừlittng rỡrezq, gưelxlơxacmng mặwzhtt kiềlttiu mỵtszk tràohson đicsmfpmvy vẻkfrw vui mừlittng lẫicsmn sợjcnssstvi, nếkqieu khôuhbfng phảizdti ởwqoz đicsmâisony cóxmdq nhiềlttiu ngưelxlxemzi, sợjcnsohso sớbrxcm đicsmãsstv đicsmãsstv lao vàohsoo lòtszkng ngưelxlxemzi nọallu, nóxmdqi ra nhữwqozng lờxemzi trong tim.

elxlơxacmng môuhbfn chủwiei tựrezq nhiêtvosn cũhzstng nhậmqcwn ra hai ngưelxlxemzi, trong mắpshot hắpshon lóxmdqe lêtvosn vẻkfrw kinh ngạxxrzc, đicsmbeqbi vớbrxci việpbtyc bọallun họallu đicsmluvxt ngộluvxt xuấhzsct hiệpbtyn, rấhzsct làohso bấhzsct ngờxemz.


"Ngoạxxrzi nhậmqcwn đicsmưelxlxemzng phóxmdq Đgjhbưelxlxemzng chủwiei Lệpbty Phi Vũhzst, tham kiếkqien môuhbfn chủwiei" Lệpbty Phi Vũhzst cao giọallung nóxmdqi.

"Hai ngưelxlxemzi chútvosng ta nguyệpbtyn ýccoyccoy tửmdiy khếkqie, tham gia huyếkqiet đicsmhzscu, mong rằlittng Môuhbfn chủwiei thàohsonh toàohson" Hắpshon khôuhbfng đicsmjcnsi đicsmbeqbi phưelxlơxacmng hỏuncwi, liềlttin trựrezqc tiếkqiep nóxmdqi ra thỉizdtnh cầfpmvu. Màohsoohson Lậmqcwp đicsmhzstng ởwqoz mộluvxt bêtvosn khôuhbfng lêtvosn tiếkqieng, bộluvxdpnfng nhưelxl đicsmlttiu theo ýccoy củwieia Lệpbty Phi Vũhzst.

elxlơxacmng môuhbfn chủwiei sau khi nghe Lệpbty Phi Vũhzstxmdqi xong, nhữwqozng lờxemzi trádpnfch mắpshong đicsmang muốbeqbn nóxmdqi ra tựrezq đicsmluvxng nuốbeqbt xuốbeqbng, gưelxlơxacmng mặwzhtt lạxxrznh nhưelxlmkfmng lộluvx ra vàohsoi phầfpmvn vui vẻkfrw, hắpshon ôuhbfn tồrxqun nóxmdqi:

"Tốbeqbt! Khôuhbfng hổmqcwohso đicsmpbty tửmdiy trung trinh củwieia Thấhzsct huyềlttin môuhbfn chútvosng ta, cóxmdq Lệpbty Đgjhbưelxlxemzng chủwiei gia nhậmqcwp quyếkqiet đicsmhzscu, nóxmdqi vậmqcwy bổmqcwn môuhbfn lạxxrzi cóxmdq thêtvosm phầfpmvn thắpshong. Bấhzsct quádpnfohson đicsmxxrzi phu cũhzstng khôuhbfng nêtvosn tham gia, dùyyrv sao y thuậmqcwt củwieia hắpshon đicsmbeqbi vớbrxci bổmqcwn môuhbfn vẫicsmn cóxmdq chỗulqv hữwqozu dụmkfmng, vạxxrzn nhấhzsct trong tửmdiy đicsmhzscu xảizdty ra việpbtyc ngoàohsoi ýccoy muốbeqbn, thìkfzc sẽhgcz hỏuncwng mấhzsct".

Nghe nhữwqozng lờxemzi nàohsoy Hàohson Lậmqcwp cưelxlxemzi cưelxlxemzi, hắpshon khôuhbfng đicsmjcnsi Lệpbty Phi Vũhzst giảizdti thíkntbch, đicsmem thâisonn thểsbrz lay đicsmluvxng nhoádpnfng lêtvosn mộluvxt cádpnfi, con ngưelxlxemzi màohsoelxlơxacmng môuhbfn chủwiei khôuhbfng coi vàohsoo đicsmâisonu, đicsmluvxt nhiêtvosn biếkqien mấhzsct.

elxlơxacmng môuhbfn chủwiei lấhzscy làohsom kinh hãsstvi, vừlitta đicsmrxqunh nhìkfzcn chung quanh tìkfzcm, bỗulqvng nghe ởwqoz phíkntba sau truyềlttin đicsmếkqien thanh âisonm củwieia Hàohson Lậmqcwp.

"Khôuhbfng biếkqiet vớbrxci thâisonn thủwiei củwieia tạxxrzi hạxxrz, cóxmdq lọallut vàohsoo phádpnfp nhãsstvn củwieia Môuhbfn chủwiei hay khôuhbfng! Ta nghĩkhcv cho dùyyrv tham gia tửmdiy đicsmhzscu, bảizdtn thâisonn vẫicsmn cóxmdq khảizdtmkfmng tựrezq bảizdto vệpbty, mong Môuhbfn chủwiei thàohsonh toàohson cho sựrezq trung tâisonm củwieia tạxxrzi hạxxrz".

elxlơxacmng môuhbfn chủwiei trong lòtszkng lấhzscy làohsom kinh ngạxxrzc. hắpshon vạxxrzn phàohson khôuhbfng nghĩkhcv đicsmếkqien, Hàohson Lậmqcwp lấhzscy y thuậmqcwt đicsmsbrz nổmqcwi tiếkqieng trong môuhbfn phádpnfi lạxxrzi cóxmdq thâisonn phádpnfp kinh khủwieing nhưelxl thếkqie, hắpshon bịrxquuhbf thanh vôuhbf tứhzstc xâisonm nhậmqcwp tớbrxci sau lưelxlng, màohso vẫicsmn khong cóxmdq chútvost cảizdtm giádpnfc.

"Thâisonn thủwiei thậmqcwt đicsmádpnfng sợjcns! Ngưelxlxemzi nàohsoy rốbeqbt cuộluvxc làohso ai? Ẩkzfqn nấhzscp tạxxrzi bổmqcwn môuhbfn, rốbeqbt cuộluvxc làohsoxmdq ýccoy đicsmrxqukfzc?" Liêtvosn tiếkqiep nhữwqozng ýccoy nghĩkhcv đicsmádpnfng sợjcns hiệpbtyn lêtvosn trong đicsmfpmvu củwieia Vưelxlơxacmng Tuyệpbtyt Sởwqoz.

Hắpshon xoay ngưelxlxemzi, nhìkfzcn mộluvxt chútvost Hàohson Lậmqcwp vẫicsmn làohso bộluvxdpnfng vôuhbf hạxxrzi nhưelxl thếkqie, khôuhbfng khỏuncwi đicsmem ádpnfnh mắpshot hưelxlbrxcng vềltti phíkntba ba vịrxquelxl thútvosc củwieia mìkfzcnh.

Chỉizdt thấhzscy ba vịrxquelxl thútvosc củwieia hắpshon, thầfpmvn sắpshoc khẽhgcz biếkqien, trong mắpshot cũhzstng lộluvx ra vẻkfrw kinh hãsstvi, hiểsbrzn nhiêtvosn làohsokfzc thâisonn thủwiei củwieia vịrxquohson đicsmxxrzi phu nàohsoy, làohsom cho bọallun họalluhzstng rấhzsct kiêtvosng kỵtszk.

Nhữwqozng ýccoy niệpbtym bấhzsct đicsmrxqung liêtvosn tiếkqiep xuấhzsct hiệpbtyn trong đicsmfpmvu, trong lòtszkng Vưelxlơxacmng môuhbfn chủwiei sau khi chuyểsbrzn mấhzscy lầfpmvn, cuốbeqbi cùyyrvng hạxxrz quyếkqiet tâisonm.

Hắpshon đicsmluvxt nhiêtvosn ha ha cưelxlxemzi to vàohsoi tiếkqieng, sau đicsmóxmdq thâisonn thiếkqiet nóxmdqi:

"Hàohson đicsmxxrzi phu nếkqieu đicsmbeqbi vớbrxci bổmqcwn môuhbfn cóxmdqtszkng trung thàohsonh, tạxxrzi hạxxrz thâisonn làohsouhbfn chủwiei, làohsom sao cóxmdq thểsbrz cựrezq tuyệpbtyt chứhzst?"

Hắpshon tiếkqiep theo lấhzscy mộluvxt ngóxmdqn tay, ra dấhzscu cho hai đicsmpbty tửmdiyxmdq thâisonn thủwiei yếkqieu nhấhzsct tham gia tửmdiy đicsmhzscu thốbeqbi lui ra khỏuncwi đicsmluvxi ngũhzst, đicsmsbrz cho Hàohson Lậmqcwp vàohso Lệpbty Phi Vũhzst bổmqcw sung vàohsoo, gạxxrzch têtvosn hai ngưelxlxemzi kia ra khỏuncwi Sinh tửmdiy thưelxl, rồrxqui dùyyrvng chữwqoz đicsmen viếkqiet têtvosn vàohsoo tửmdiy khếkqie đicsmsbrz cho bọallun họallu trởwqoz thàohsonh thàohsonh viêtvosn tham gia tửmdiy đicsmhzscu.

Huyêtvosn nádpnfo bêtvosn phíkntba Thấhzsct huyềlttin môuhbfn, tựrezq nhiêtvosn Cổmqcw Thiêtvosn Long nhìkfzcn thấhzscy rõxacmohsong, hắpshon mặwzhtc dùyyrv thấhzscy bêtvosn phíkntba đicsmbeqbi diệpbtyn cóxmdq thêtvosm hai cao thủwiei, cũhzstng cóxmdq chútvost ngoàohsoi ýccoy muốbeqbn, nhưelxlng cũhzstng khôuhbfng cóxmdq đicsmsbrzwqoz trong lòtszkng, dùyyrv sao hắpshon tin tưelxlwqozng con ngưelxlxemzi huyếkqiet nhụmkfmc, cũhzstng khôuhbfng cádpnfch nàohsoo ngămkfmn cảizdtn đicsmưelxljcnsc phi kiếkqiem thuậmqcwt củwieia Kim quang thưelxljcnsng nhâisonn.

kfzc vậmqcwy, cảizdt hai bêtvosn cũhzstng đicsmãsstvccoy tửmdiy khếkqie xong, sau khi trao đicsmmqcwi vămkfmn thưelxl tửmdiy khếkqie, thìkfzc cuộluvxc huyếkqiet đicsmhzscu chỉizdtxmdq mộluvxt bêtvosn cóxmdq thểsbrztszkn sốbeqbng màohso đicsmi ra, cuốbeqbi cùyyrvng đicsmãsstv bắpshot đicsmfpmvu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.