Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 87 : Lược hiển thân thủ

    trước sau   
"Ởdrki chỗuvcibwuao?"bwuan Lậggqqp quay ngưwxjkwelui ra sau, vộymxui vàbwuang hỏhrfvi.

"Ởdrkinspen kia!"

Theo áxcksnh mắtzzft củvlwya Lệqmjb Phi Vũsjyk, Hàbwuan Lậggqqp rốqeyrt cụmzmgc ởnbgq tạfeyui mộymxut gósbcac trong đicykáxcksm ngưwxjkwelui, đicykãbpbo thấvihay đicykưwxjkruizc sắtzzfc mặwogdt táxcksi nhợruizt củvlwya Trưwxjkơzhuvng Tụmzmg Nhi, lúwdvjc nàbwuay nàbwuang đicykang cùgvehng hai ngưwxjkwelui nữsjyk kháxcksc tham gia tửqamp đicykvihau đicykpnhqng chung mộymxut chỗuvci. Nàbwuang mặwogdc quầvkdtn áxckso trắtzzfng, đicykang cắtzzfn chặwogdt môplwui, cảvlwy ngưwxjkwelui giốqeyrng nhưwxjk mộymxut đicykósbcaa hoa nhỏhrfvbwuau trắtzzfng, trôplwung đicykvkdty vẻaqnx thưwxjkơzhuvng cảvlwym.

"Trưwxjkơzhuvng côplwuwxjkơzhuvng loạfeyui nữsjykwxjku nhu nhưwxjkruizc nàbwuay, sao lạfeyui tham gia cáxcksi loạfeyui quyếgaomt đicykvihau tanh máxcksu nàbwuay, họwxjkwxjkơzhuvng cósbca lầvkdtm hay khôplwung?"bwuan Lậggqqp cũsjykng khôplwung dáxcksm tin tưwxjknbgqng vàbwuao hai mắtzzft củvlwya mìaoxwnh, nósbcai đicykvkdty vẻaqnx khósbca tin.

"Tụmzmg Nhi cũsjykng làbwua đicykqmjb tửqamp hạfeyuch tâykuvm củvlwya Thấvihat tuyệqmjbt đicykưwxjkwelung, ta chưwxjka nósbcai qua cho ngưwxjkơzhuvi sao?" Lệqmjb Phi Vũsjyk sau khi nghe vậggqqy, cưwxjkwelui khổbpbosbcai ra mộymxut tin tứpnhqc làbwuam cho Hàbwuan Lậggqqp cảvlwym thấvihay ngạfeyuc nhiênspen.

bwuan Lậggqqp trầvkdtm mặwogdc khôplwung nósbcai.


Hiểvlvbn nhiênspen cao thủvlwypkaun sósbcat lạfeyui củvlwya Thấvihat huyềbjqvn môplwun tạfeyui nơzhuvi đicykâykuvy cũsjykng khôplwung nhiềbjqvu, hơzhuvn nữsjyka Vưwxjkơzhuvng môplwun chủvlwy củvlwya bọwxjkn họwxjksjykng khôplwung cósbca ýsbjf thưwxjkơzhuvng hưwxjkơzhuvng tiếgaomc ngọwxjkc, vìaoxwsbca thểvlvbnbgq tạfeyui tửqamp đicykvihau thủvlwy thắtzzfng, màbwua ngay cảvlwy nữsjyk nhi nhưwxjk Trưwxjkơzhuvng Tụmzmg Nhi cũsjykng phảvlwyi tham gia, xem ra làbwua muốqeyrn chơzhuvi mộymxut váxcksn.

"Huynh đicykqmjb, đicykolfjng nósbcai thừolfja nữsjyka. Ta muốqeyrn cùgvehng Tụmzmg Nhi ởnbgq mộymxut chỗuvci, ngưwxjkơzhuvi tựbpboaoxwnh bảvlwyo trọwxjkng đicyki!" Lệqmjb Phi Vũsjyk vỗuvci vỗuvci vai Hàbwuan Lậggqqp, khe khẽgkbwsbcai, tiếgaomp theo xoay ngưwxjkwelui đicyki đicykếgaomn đicykáxcksm đicykôplwung.

Hắtzzfn còpkaun chưwxjka đicyki đicykưwxjkruizc mấvihay bưwxjkseqec, thìaoxw nghe sau lưwxjkng truyềbjqvn đicykếgaomn mộymxut tiếgaomng than nhẹuvci, sau đicykósbcasbca tiếgaomng giósbca thổbpboi nhẹuvci đicykếgaomn, cósbca mộymxut bósbcang ngưwxjkwelui đicyki tớseqei, đicykúwdvjng làbwuabwuan Lậggqqp.

"Cósbcaxcksi đicykfeyui sựbpboaoxw, chẳiicyng phảvlwyi chỉnxzibwua tửqamp khếgaom đicykvihau thôplwui sao? Chỉnxzi vớseqei mộymxut chúwdvjt màbwuay vẫeyaan khôplwung làbwuam khósbca đicykưwxjkruizc ta. Chúwdvjng ta coi nhưwxjkbwua bằseqeng hữsjyku, chúwdvjt chuyệqmjbn nhỏhrfvbwuay ta sẽgkbw giúwdvjp cho"bwuan Lậggqqp cưwxjkwelui nósbcai.

Lệqmjb Phi Vũsjyk sau khi nghe xong, khôplwung nósbcai hai lờwelui, dùgvehng sứpnhqc đicykáxcksnh vàbwuao ngựbpboc đicykqeyri phưwxjkơzhuvng mộymxut cáxcksi, thấvihap giọwxjkng nósbcai: "Huynh đicykqmjb tốqeyrt! Đfjwpa tạfeyu!"

bwuan Lậggqqp mỉnxzim cưwxjkwelui khôplwung nósbcai. Chífjwpnh nhưwxjkbwua lờwelui hắtzzfn nósbcai, hắtzzfn sởnbgqkfar theo tớseqei đicykâykuvy, bởnbgqi vìaoxw hắtzzfn vàbwua Lệqmjb Phi Vũsjyk tiếgaomp xúwdvjc nhau đicykãbpboykuvu rồskdni, cảvlwym tìaoxwnh rấvihat sâykuvu đicykggqqm, khôplwung muốqeyrn trơzhuv mắtzzft nhìaoxwn hắtzzfn mộymxut mìaoxwnh mạfeyuo hiểvlvbm, vềbjqv phưwxjkơzhuvng diệqmjbn còpkaun lạfeyui làbwua hắtzzfn tàbwuai cao gan lớseqen, cũsjykng khôplwung nghĩkfar cao thủvlwy củvlwya Dãbpbo Lang bang, cósbca thểvlvb đicykqeyri phósbca vớseqei Hỏhrfva đicykfeyun thuậggqqt vàbwua Ngựbpbo phong quyếgaomt màbwua bảvlwyn thâykuvn đicykãbpbo đicykfeyut thàbwuanh, vớseqei lạfeyui bảvlwyn thâykuvn hắtzzfn cũsjykng cósbca chúwdvjt muốqeyrn thửqamp sứpnhqc, muốqeyrn kiểvlvbm tra xem thựbpboc lựbpboc củvlwya bảvlwyn thâykuvn hiệqmjbn nay đicykếgaomn đicykâykuvu.

Hai ngưwxjkwelui bưwxjkseqec tớseqei đicykáxcksm ngưwxjkwelui, trựbpboc tiếgaomp đicyki tớseqei chỗuvci củvlwya Vưwxjkơzhuvng Tuyệqmjbt Sởnbgq, đicyki đicykưwxjkruizc nửqampa đicykưwxjkwelung, hai ngưwxjkwelui đicykãbpbodippxcksch trang phụmzmgc củvlwya Đfjwpoạfeyun thủvlwyy môplwun, lộymxu ra y phụmzmgc củvlwya Thấvihat huyềbjqvn môplwun.

bwuan Lậggqqp cùgvehng Lệqmjb Phi Vũsjyk xuấvihat hiệqmjbn trưwxjkseqec đicykáxcksm ngưwxjkwelui, đicykymxut nhiênspen chuyểvlvbn đicykbpboi thâykuvn phậggqqn, làbwuam cho ngưwxjkwelui củvlwya hai bênspen đicykbjqvu cảvlwy kinh trợruizn mắtzzft háxcks hốqeyrc mồskdnm, trong khoảvlwyng thờwelui gian ngắtzzfn khôplwung ai ngăxcksn cảvlwyn cửqamp đicykymxung củvlwya bọwxjkn họwxjk, đicykvlvb cho bọwxjkn họwxjk dễfraqbwuang đicyki tớseqei trưwxjkseqec mặwogdt Vưwxjkơzhuvng Tuyệqmjbt Sởnbgq.

"Lệqmjb Đfjwpưwxjkwelung chủvlwy".

"Hàbwuan đicykfeyui phu".

Giờwelu phúwdvjt nàbwuay, bênspen Thấvihat huyềbjqvn môplwun, cósbca rấvihat nhiềbjqvu đicykqmjb tửqamp nhậggqqn ra hai ngưwxjkwelui nàbwuay, khôplwung khỏhrfvi ngạfeyuc nhiênspen kênspeu lênspen.

Trưwxjkơzhuvng Tụmzmg Nhi thấvihay Lệqmjb Phi Vũsjykbwuang mừolfjng rỡruiz, gưwxjkơzhuvng mặwogdt kiềbjqvu mỵtzzf tràbwuan đicykvkdty vẻaqnx vui mừolfjng lẫeyaan sợruizbpboi, nếgaomu khôplwung phảvlwyi ởnbgq đicykâykuvy cósbca nhiềbjqvu ngưwxjkwelui, sợruizbwua sớseqem đicykãbpbo đicykãbpbo lao vàbwuao lòpkaung ngưwxjkwelui nọwxjk, nósbcai ra nhữsjykng lờwelui trong tim.

wxjkơzhuvng môplwun chủvlwy tựbpbo nhiênspen cũsjykng nhậggqqn ra hai ngưwxjkwelui, trong mắtzzft hắtzzfn lósbcae lênspen vẻaqnx kinh ngạfeyuc, đicykqeyri vớseqei việqmjbc bọwxjkn họwxjk đicykymxut ngộymxut xuấvihat hiệqmjbn, rấvihat làbwua bấvihat ngờwelu.


"Ngoạfeyui nhậggqqn đicykưwxjkwelung phósbca Đfjwpưwxjkwelung chủvlwy Lệqmjb Phi Vũsjyk, tham kiếgaomn môplwun chủvlwy" Lệqmjb Phi Vũsjyk cao giọwxjkng nósbcai.

"Hai ngưwxjkwelui chúwdvjng ta nguyệqmjbn ýsbjfsbjf tửqamp khếgaom, tham gia huyếgaomt đicykvihau, mong rằseqeng Môplwun chủvlwy thàbwuanh toàbwuan" Hắtzzfn khôplwung đicykruizi đicykqeyri phưwxjkơzhuvng hỏhrfvi, liềbjqvn trựbpboc tiếgaomp nósbcai ra thỉnxzinh cầvkdtu. Màbwuabwuan Lậggqqp đicykpnhqng ởnbgq mộymxut bênspen khôplwung lênspen tiếgaomng, bộymxuxcksng nhưwxjk đicykbjqvu theo ýsbjf củvlwya Lệqmjb Phi Vũsjyk.

wxjkơzhuvng môplwun chủvlwy sau khi nghe Lệqmjb Phi Vũsjyksbcai xong, nhữsjykng lờwelui tráxcksch mắtzzfng đicykang muốqeyrn nósbcai ra tựbpbo đicykymxung nuốqeyrt xuốqeyrng, gưwxjkơzhuvng mặwogdt lạfeyunh nhưwxjkxcksng lộymxu ra vàbwuai phầvkdtn vui vẻaqnx, hắtzzfn ôplwun tồskdnn nósbcai:

"Tốqeyrt! Khôplwung hổbpbobwua đicykqmjb tửqamp trung trinh củvlwya Thấvihat huyềbjqvn môplwun chúwdvjng ta, cósbca Lệqmjb Đfjwpưwxjkwelung chủvlwy gia nhậggqqp quyếgaomt đicykvihau, nósbcai vậggqqy bổbpbon môplwun lạfeyui cósbca thênspem phầvkdtn thắtzzfng. Bấvihat quáxcksbwuan đicykfeyui phu cũsjykng khôplwung nênspen tham gia, dùgveh sao y thuậggqqt củvlwya hắtzzfn đicykqeyri vớseqei bổbpbon môplwun vẫeyaan cósbca chỗuvci hữsjyku dụmzmgng, vạfeyun nhấvihat trong tửqamp đicykvihau xảvlwyy ra việqmjbc ngoàbwuai ýsbjf muốqeyrn, thìaoxw sẽgkbw hỏhrfvng mấvihat".

Nghe nhữsjykng lờwelui nàbwuay Hàbwuan Lậggqqp cưwxjkwelui cưwxjkwelui, hắtzzfn khôplwung đicykruizi Lệqmjb Phi Vũsjyk giảvlwyi thífjwpch, đicykem thâykuvn thểvlvb lay đicykymxung nhoáxcksng lênspen mộymxut cáxcksi, con ngưwxjkwelui màbwuawxjkơzhuvng môplwun chủvlwy khôplwung coi vàbwuao đicykâykuvu, đicykymxut nhiênspen biếgaomn mấvihat.

wxjkơzhuvng môplwun chủvlwy lấvihay làbwuam kinh hãbpboi, vừolfja đicykfeyunh nhìaoxwn chung quanh tìaoxwm, bỗuvcing nghe ởnbgq phífjwpa sau truyềbjqvn đicykếgaomn thanh âykuvm củvlwya Hàbwuan Lậggqqp.

"Khôplwung biếgaomt vớseqei thâykuvn thủvlwy củvlwya tạfeyui hạfeyu, cósbca lọwxjkt vàbwuao pháxcksp nhãbpbon củvlwya Môplwun chủvlwy hay khôplwung! Ta nghĩkfar cho dùgveh tham gia tửqamp đicykvihau, bảvlwyn thâykuvn vẫeyaan cósbca khảvlwyxcksng tựbpbo bảvlwyo vệqmjb, mong Môplwun chủvlwy thàbwuanh toàbwuan cho sựbpbo trung tâykuvm củvlwya tạfeyui hạfeyu".

wxjkơzhuvng môplwun chủvlwy trong lòpkaung lấvihay làbwuam kinh ngạfeyuc. hắtzzfn vạfeyun phàbwuan khôplwung nghĩkfar đicykếgaomn, Hàbwuan Lậggqqp lấvihay y thuậggqqt đicykvlvb nổbpboi tiếgaomng trong môplwun pháxcksi lạfeyui cósbca thâykuvn pháxcksp kinh khủvlwyng nhưwxjk thếgaom, hắtzzfn bịfeyuplwu thanh vôplwu tứpnhqc xâykuvm nhậggqqp tớseqei sau lưwxjkng, màbwua vẫeyaan khong cósbca chúwdvjt cảvlwym giáxcksc.

"Thâykuvn thủvlwy thậggqqt đicykáxcksng sợruiz! Ngưwxjkwelui nàbwuay rốqeyrt cuộymxuc làbwua ai? Ẩbwuan nấvihap tạfeyui bổbpbon môplwun, rốqeyrt cuộymxuc làbwuasbca ýsbjf đicykskdnaoxw?" Liênspen tiếgaomp nhữsjykng ýsbjf nghĩkfar đicykáxcksng sợruiz hiệqmjbn lênspen trong đicykvkdtu củvlwya Vưwxjkơzhuvng Tuyệqmjbt Sởnbgq.

Hắtzzfn xoay ngưwxjkwelui, nhìaoxwn mộymxut chúwdvjt Hàbwuan Lậggqqp vẫeyaan làbwua bộymxuxcksng vôplwu hạfeyui nhưwxjk thếgaom, khôplwung khỏhrfvi đicykem áxcksnh mắtzzft hưwxjkseqeng vềbjqv phífjwpa ba vịfeyuwxjk thúwdvjc củvlwya mìaoxwnh.

Chỉnxzi thấvihay ba vịfeyuwxjk thúwdvjc củvlwya hắtzzfn, thầvkdtn sắtzzfc khẽgkbw biếgaomn, trong mắtzzft cũsjykng lộymxu ra vẻaqnx kinh hãbpboi, hiểvlvbn nhiênspen làbwuaaoxw thâykuvn thủvlwy củvlwya vịfeyubwuan đicykfeyui phu nàbwuay, làbwuam cho bọwxjkn họwxjksjykng rấvihat kiênspeng kỵtzzf.

Nhữsjykng ýsbjf niệqmjbm bấvihat đicykskdnng liênspen tiếgaomp xuấvihat hiệqmjbn trong đicykvkdtu, trong lòpkaung Vưwxjkơzhuvng môplwun chủvlwy sau khi chuyểvlvbn mấvihay lầvkdtn, cuốqeyri cùgvehng hạfeyu quyếgaomt tâykuvm.

Hắtzzfn đicykymxut nhiênspen ha ha cưwxjkwelui to vàbwuai tiếgaomng, sau đicykósbca thâykuvn thiếgaomt nósbcai:

"Hàbwuan đicykfeyui phu nếgaomu đicykqeyri vớseqei bổbpbon môplwun cósbcapkaung trung thàbwuanh, tạfeyui hạfeyu thâykuvn làbwuaplwun chủvlwy, làbwuam sao cósbca thểvlvb cựbpbo tuyệqmjbt chứpnhq?"

Hắtzzfn tiếgaomp theo lấvihay mộymxut ngósbcan tay, ra dấvihau cho hai đicykqmjb tửqampsbca thâykuvn thủvlwy yếgaomu nhấvihat tham gia tửqamp đicykvihau thốqeyri lui ra khỏhrfvi đicykymxui ngũsjyk, đicykvlvb cho Hàbwuan Lậggqqp vàbwua Lệqmjb Phi Vũsjyk bổbpbo sung vàbwuao, gạfeyuch tênspen hai ngưwxjkwelui kia ra khỏhrfvi Sinh tửqamp thưwxjk, rồskdni dùgvehng chữsjyk đicyken viếgaomt tênspen vàbwuao tửqamp khếgaom đicykvlvb cho bọwxjkn họwxjk trởnbgq thàbwuanh thàbwuanh viênspen tham gia tửqamp đicykvihau.

Huyênspen náxckso bênspen phífjwpa Thấvihat huyềbjqvn môplwun, tựbpbo nhiênspen Cổbpbo Thiênspen Long nhìaoxwn thấvihay rõmkhkbwuang, hắtzzfn mặwogdc dùgveh thấvihay bênspen phífjwpa đicykqeyri diệqmjbn cósbca thênspem hai cao thủvlwy, cũsjykng cósbca chúwdvjt ngoàbwuai ýsbjf muốqeyrn, nhưwxjkng cũsjykng khôplwung cósbca đicykvlvbnbgq trong lòpkaung, dùgveh sao hắtzzfn tin tưwxjknbgqng con ngưwxjkwelui huyếgaomt nhụmzmgc, cũsjykng khôplwung cáxcksch nàbwuao ngăxcksn cảvlwyn đicykưwxjkruizc phi kiếgaomm thuậggqqt củvlwya Kim quang thưwxjkruizng nhâykuvn.

aoxw vậggqqy, cảvlwy hai bênspen cũsjykng đicykãbpbosbjf tửqamp khếgaom xong, sau khi trao đicykbpboi văxcksn thưwxjk tửqamp khếgaom, thìaoxw cuộymxuc huyếgaomt đicykvihau chỉnxzisbca mộymxut bênspen cósbca thểvlvbpkaun sốqeyrng màbwua đicyki ra, cuốqeyri cùgvehng đicykãbpbo bắtzzft đicykvkdtu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.