Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 86 : Đột biến

    trước sau   
Theo lệugipnh củylroa hắajten, từcrfg trong chủylro đylroiệugipn chạkujoy ra hơcalsn ba mưfqsqơcalsi cẩlndim y đylrougip tửuwzv.

Nhữhduhng ngưfqsqylroi nànpgvy tấroyft cảidgw đylrovxtnu khôsqyjng nóczfji lờylroi nànpgvo, chỉpmil im lặayegng tiếczfjn tớutroi khoảidgwng đylroroyft trốuwzvng, dùylrong câdckiy gỗrvhdnpgvdckiy thừcrfgng dựateing lêybqkn tửuwzv đylroroyfu trưfqsqylrong, từcrfg đylroortpng tásqyjc củylroa bọuwzvn họuwzvnpgv thấroyfy, nhữhduhng ngưfqsqylroi nànpgvy đylrovxtnu đylroãylro đylroưfqsqxkcfc huấroyfn luyệugipn, khôsqyjng phảidgwi đylrougip tửuwzvujujnh thưfqsqylrong củylroa Thấroyft huyềvxtnn môsqyjn.

Nhìujujn khu vựateic quyếczfjt đylroroyfu ởqjhx giữhduha sâdckin, Lệugip Phi Vũnpgvdckim thầpolen cóczfj chútckvt mấroyft bìujujnh tĩortpnh hưfqsqutrong tớutroi Hànpgvn Lậjoagp hỏczfji: "Chútckvng ta chẳujujng lẻztne cứcrfg trốuwzvn ởqjhx chỗrvhdnpgvy, chuyệugipn gìujujnpgvng khôsqyjng lànpgvm, chỉpmil xem bọuwzvn hắajten quyếczfjt đylroroyfu sao? Nhưfqsq vậjoagy tựateia hồylaz khôsqyjng ổvxtnn!"

"Cóczfjsqyji gìujuj khôsqyjng ổvxtnn? Tiểateiu tìujujnh nhâdckin củylroa ngưfqsqơcalsi hiệugipn tạkujoi khôsqyjng cóczfjujuj nguy hiểateim, rấroyft an toànpgvn. Chờylro hai bêybqkn quyếczfjt đylroroyfu xong, chútckvng ta thừcrfga dịkgwnp hỗrvhdn loạkujon lútckvc Dãylro lang bang rútckvt lui, đylroem Trưfqsqơcalsng côsqyjfqsqơcalsng lésnern rờylroi đylroi. Sau đylroóczfj hai ngưfqsqylroi cásqyjc ngưfqsqơcalsi cao chạkujoy xa bay, tìujujm mộortpt chỗrvhdnpgvo đylroóczfjnpgv bọuwzvn họuwzvujujm khôsqyjng đylroưfqsqxkcfc mànpgv trốuwzvn, còsqyjn hơcalsn lànpgvqjhx đylroâdckiy lànpgvm ngưfqsqylroi thếczfj tộortpi, đylroatei ngưfqsqơcalsi mang lấroyfy tai tiếczfjng cùylrong sựatei bấroyft côsqyjng"npgvn Lậjoagp thảidgwn nhiêybqkn nóczfji, xem ra hắajten đylrouwzvi vớutroi Thấroyft huyềvxtnn môsqyjn đylroãylroczfj thànpgvnh kiếczfjn rấroyft sâdckiu đylrojoagm.

"Cásqyji nànpgvy khôsqyjng phảidgwi lànpgv bỏczfj trốuwzvn sao? Khôsqyjng đylroưfqsqxkcfc, Tụhvtj nhi sẽsyyj khôsqyjng đylroásqyjp ứcrfgng!" Lệugip Phi Vũnpgv lắajtec đylropoleu lia lịkgwna.

"Vậjoagy ngưfqsqơcalsi đylroásqyjnh cho nànpgvng hôsqyjn mêybqk đylroi, rồylazi đylroem nànpgvng mang đylroi, sau đylroóczfj đylroem gạkujoo nấroyfu thànpgvnh cơcalsm lànpgv đylroưfqsqxkcfc rồylazi"npgvn Lậjoagp bìujujnh thảidgwn hồylazi đylroásqyjp.


"Ngưfqsqơcalsi…" Lệugip Phi Vũnpgv bịkgwnnpgvn Lậjoagp nóczfji nhưfqsq thếczfj, tứcrfgc giậjoagn trừcrfgng mắajtet nhìujujn, hếczfjt chỗrvhdczfji nổvxtni.

Trong lútckvc hai ngưfqsqylroi đylroang nóczfji chuyệugipn, Vưfqsqơcalsng môsqyjn chủylro từcrfg mộortpt gãylro đylrougip tửuwzv, trịkgwnnh trọuwzvng nhậjoagn lấroyfy hai tấroyfm văowlyn thưfqsqnpgvu đylroczfj, đylroútckvng lànpgv Sinh tửuwzv khếczfj. Hắajten giữhduh lạkujoi mộortpt phầpolen, phầpolen còsqyjn lạkujoi bảidgwo ngưfqsqylroi đylroem đylroưfqsqa cho Cổvxtn Thiêybqkn Long ởqjhx đylrouwzvi diệugipn.

Cổvxtn Thiêybqkn Long nhậjoagn lấroyfy vậjoagt ấroyfy, ásqyjnh mắajtet cũnpgvng trởqjhxybqkn nghiêybqkm nghịkgwn hẳujujn lêybqkn. Hắajten cẩlndin thậjoagn mởqjhxowlyn thưfqsq ra, cẩlndin thậjoagn xem qua mộortpt lầpolen, xásqyjc nhậjoagn khôsqyjng cóczfj vấroyfn đylrovxtn, mớutroi gậjoagt đylropoleu, rồylazi đylroem văowlyn thưfqsq khésnerp lạkujoi, sau đylroóczfj bắajtet đylropoleu chọuwzvn lựateia tửuwzvortp xuấroyft chiếczfjn.

Sau mộortpt hồylazi tuyểatein chọuwzvn, hắajten từcrfg trong Dãylro Lang bang lựateia ra mưfqsqylroi ba gãylro tinh anh cao thủylro. Đwyahatei giảidgwm bớutrot tổvxtnn thấroyft, hắajten từcrfg trong cásqyjc tiểateiu bang phásqyji tuyểatein ra vànpgvi chụhvtjc têybqkn thâdckin thủylro khôsqyjng tệugip lắajtem, dùylro sao bấroyft luậjoagn nhữhduhng ngưfqsqylroi nànpgvy cóczfj cam tâdckim xuấroyft lựateic hay khôsqyjng, chỉpmil cầpolen kýcalsnpgvo tửuwzv khếczfj, bọuwzvn họuwzvnpgvng vìujujsqyji mạkujong nhỏczfj củylroa mìujujnh, khôsqyjng liềvxtnu mạkujong cũnpgvng phảidgwi liềvxtnu mạkujong. Vềvxtn phầpolen tuyểatein chọuwzvn nhữhduhng ngưfqsqylroi còsqyjn lạkujoi, lànpgv nhữhduhng ngưfqsqylroi thâdckin cậjoagn vớutroi hắajten, đylroưfqsqơcalsng nhiêybqkn Kim Quang thưfqsqxkcfng nhâdckin khẳujujng đylrokgwnnh phảidgwi trong sốuwzvnpgvy, hắajten hoànpgvn toànpgvn trôsqyjng cậjoagy vànpgvo phi kiếczfjm thuậjoagt củylroa ngưfqsqylroi nànpgvy đylrokujoi phásqyjt thầpolen uy!

Trong lútckvc Cổvxtn Thiêybqkn Long vộortpi vànpgvng sắajtep xếczfjp, Vưfqsqơcalsng Tuyệugipt Sởqjhxqjhx đylrouwzvi diệugipn khôsqyjng biếczfjt từcrfg khi nànpgvo đylroãylro đylroi vànpgvo thạkujoch đylroiệugipn, đylroếczfjn nay vẫajwsn khôsqyjng thấroyfy hắajten đylroi ra, nóczfji vậjoagy cũnpgvng lànpgvujuj lựateia chọuwzvn ngưfqsqylroi tham gia tửuwzv đylroroyfu mànpgv vắajtet hếczfjt óczfjc.

Khi tửuwzv đylroroyfu trưfqsqylrong hoànpgvn toànpgvn lànpgvm xong, Vưfqsqơcalsng môsqyjn chủylro rốuwzvt cụhvtjc dẫajwsn theo ba bốuwzvn trăowlym ngưfqsqylroi, từcrfg trong đylroiệugipn đylroi ra.

Nhữhduhng ngưfqsqylroi nànpgvy giànpgvczfj trẻztneczfj, nam cóczfj nữhduhczfj, nhưfqsqng mỗrvhdi ngưfqsqylroi trong mắajtet thầpolen quang mưfqsqylroi phầpolen, tiếczfjng bưfqsqutroc châdckin ổvxtnn đylrokgwnnh, hiểatein nhiêybqkn đylrovxtnu lànpgv tinh duệugip củylroa Thấroyft huyềvxtnn môsqyjn, trong đylroóczfjnpgvm cho Cổvxtn Thiêybqkn Long đylroatei ýcals nhấroyft, lànpgv ba ngưfqsqylroi theo sásqyjt phízfxza sau Vưfqsqơcalsng Tuyệugipt Sởqjhx.

Ba ngưfqsqylroi nànpgvy, mộortpt ngưfqsqylroi nho sam phiêybqku diêybqku, ra vẻztne ngưfqsqylroi đylrouwzvc sásqyjch, trang phụhvtjc thưfqsq sinh; mộortpt ngưfqsqylroi vóczfjc dásqyjng khôsqyji ngôsqyj cao lớutron, ngựateic phanh ra, trêybqkn mặayegt tua tủylroa nhữhduhng râdckiu, cóczfj vẻztne hung hãylron vôsqyjylrong; ngưfqsqylroi cuốuwzvi cùylrong mặayegc ásqyjo xásqyjm, lưfqsqng đylroeo trưfqsqylrong kiếczfjm mặayegt lạkujonh lùylrong.

Mấroyfy ngưfqsqylroi nànpgvy vừcrfga nhìujujn đylroãylro thấroyfy mạkujonh, hìujujnh nhưfqsq đylrovxtnu khoảidgwng trung niêybqkn ba bốuwzvn mưfqsqơcalsi tuổvxtni, nhưfqsqng nhìujujn kỹdyga trêybqkn khuôsqyjn mặayegt củylroa bọuwzvn họuwzv sẽsyyj phásqyjt hiệugipn, tạkujoi mi tâdckim củylroa bọuwzvn họuwzv, cóczfj mộortpt loạkujoi cảidgwm giásqyjc tang thưfqsqơcalsng củylroa nhữhduhng lãylroo giảidgw bảidgwy tásqyjm mưfqsqơcalsi tuổvxtni mớutroi cóczfj, lànpgvm cho ngưfqsqylroi ta cảidgwm giásqyjc đylroưfqsqxkcfc tuổvxtni củylroa bọuwzvn họuwzvnpgvng khôsqyjng giốuwzvng nhưfqsq bềvxtn ngoànpgvi.

Cổvxtn Thiêybqkn Long trong lòsqyjng hiểateiu rõidgw, ba ngưfqsqylroi nànpgvy khẳujujng đylrokgwnnh lànpgv ba vịkgwnfqsq thútckvc củylroa Vưfqsqơcalsng Tuyệugipt Sởqjhx, xem ra đylrouwzvi phưfqsqơcalsng thậjoagt sựatei đylroãylro xuấroyft ra tấroyft cảidgw, muốuwzvn hạkujoujujnh ngay tạkujoi nơcalsi nànpgvy.

Nghĩortp tớutroi đylroâdckiy, hắajten chuyểatein thâdckin, ngóczfjn tay chỉpmilnpgvo ba ngưfqsqylroi nọuwzv, quay sang Kim Quang thưfqsqxkcfng nhâdckin Chu Nho nóczfji: "Thưfqsqxkcfng nhâdckin, khôsqyjng biếczfjt ngưfqsqylroi cảidgwm thấroyfy ba ngưfqsqylroi kia nhưfqsq thếczfjnpgvo, cóczfj hạkujo đylroưfqsqxkcfc khôsqyjng?"

"Chỉpmilnpgv mấroyfy têybqkn phànpgvm phu tụhvtjc tửuwzvnpgv thôsqyji, phi kiếczfjm củylroa ta vừcrfga ra, cásqyji mạkujong nhỏczfj củylroa bọuwzvn họuwzv sẽsyyj xong hếczfjt! Cóczfjsqyji gìujuj đylroásqyjng lo lắajteng đylroâdckiu, cóczfj phảidgwi tin ta sao?" Kim Quang thưfqsqxkcfng nhâdckin trừcrfgng mắajtet, bấroyft mãylron, khẩlndiu khízfxznpgvng cóczfj chútckvt bựateic dọuwzvc.

"Khôsqyjng dásqyjm, khôsqyjng dásqyjm! Tạkujoi hạkujo chỉpmilnpgv thuậjoagn miệugipng hỏczfji thôsqyji, tiêybqkn sưfqsq ngànpgvn vạkujon lầpolen đylrocrfgng đylroatei trong lòsqyjng" Cổvxtn Thiêybqkn Long vộortpi vànpgvng cưfqsqylroi theo, sợxkcf đylroajtec tộortpi vớutroi chỗrvhd dựateia lớutron nhấroyft lútckvc nànpgvy.


"Hừcrfg!" Chu Nho nghe xong nhữhduhng lờylroi nànpgvy, mớutroi hếczfjt tứcrfgc giậjoagn.

Cổvxtn Thiêybqkn Long thấroyfy vậjoagy, mớutroi yêybqkn tâdckim, vịkgwn đylrokujoi tiêybqkn nànpgvy thậjoagt sựateinpgv khóczfj hầpoleu hạkujo!

Hắajten thầpolem cưfqsqylroi khổvxtn mộortpt chútckvt, vộortpi vànpgvng xoay ngưfqsqylroi lớutron tiếczfjng quásqyjt: "Chuẩlndin bịkgwn xong chưfqsqa? Bắajtet đylropoleu kýcals Sinh tửuwzv thưfqsq!"

Theo thanh âdckim nànpgvy, nhữhduhng ngưfqsqylroi tham gia tửuwzv đylroroyfu củylroa Dãylro Lang bang, bắajtet đylropoleu nghiêybqkm nghịkgwncalsybqkn vànpgvo Sinh tửuwzv thưfqsq, biểateiu thịkgwn đylroroyfu chízfxz củylroa mìujujnh.

ylrong lútckvc đylroóczfj, Vưfqsqơcalsng Tuyệugipt Sởqjhxnpgvng khôsqyjng cam lòsqyjng yếczfju thếczfj thanh âdckim lạkujonh lùylrong nóczfji: "Kýcals Sinh tửuwzv thưfqsq!"

Nhấroyft thờylroi, từcrfg trong đylroásqyjm ngưfqsqylroi củylroa Thấroyft huyềvxtnn môsqyjn, đylroi ra mưfqsqylroi mấroyfy tửuwzvortp, cũnpgvng chuẩlndin bịkgwncalsybqkn vànpgvo tửuwzv khếczfj.

Nhữhduhng ngưfqsqylroi bưfqsqutroc ra nànpgvy, Hànpgvn Lậjoagp tựatei nhiêybqkn nhìujujn qua mộortpt lưfqsqxkcft, muốuwzvn tìujujm thửuwzv xem trong đylroásqyjm ngưfqsqylroi nànpgvy cóczfj ngưfqsqylroi quen hay khôsqyjng. Hắajten cũnpgvng nhìujujn thấroyfy ba vịkgwnfqsq thútckvc củylroa Vưfqsqơcalsng môsqyjn chủylro, nhưfqsqng hắajten cũnpgvng khôsqyjng đylroatei ýcals, vộortpi vãylro nhìujujn lưfqsqutrot qua, đylroem ásqyjnh mắajtet dừcrfgng lạkujoi ởqjhx mộortpt vịkgwnylroo giảidgw mặayegc ásqyjo xanh.

Vừcrfga nhìujujn rõidgw mặayegt củylroa vịkgwnylroo giảidgwnpgvy, Hànpgvn Lậjoagp khôsqyjng tựateiujujm hãylrom đylroưfqsqxkcfc hôsqyjybqkn mộortpt tiếczfjng: "Lýcals trưfqsqqjhxng lãylroo!"

Ngưfqsqylroi nànpgvy đylroãylro đylroưfqsqxkcfc Hànpgvn Lậjoagp cứcrfgu mộortpt mạkujong, sựatei phụhvtjylro Vinh - Lýcals trưfqsqqjhxng lãylroo, lãylroo cũnpgvng tham gia tửuwzv đylroroyfu, thậjoagt lànpgv bấroyft ngờylro.

npgvn Lậjoagpớutroau khi phụhvtjc hồylazi lạkujoi tinh thầpolen, vộortpi vànpgvng quay mặayegt lạkujoi, dùylrong sứcrfgc vỗrvhd vai củylroa Lệugip Phi Vũnpgvczfji: "Ngưfqsqơcalsi cóczfj thấroyfy khôsqyjng? Lýcals trưfqsqqjhxng lãylroo cũnpgvng ởqjhxcalsi nànpgvy, lãylroo cũnpgvng muốuwzvn kýcals Sinh tửuwzv khếczfj!"

Lệugip Phi Vũnpgv khôsqyjng hềvxtn tỏczfj vẻztneujuj vẫajwsn đylrocrfgng ởqjhx tạkujoi chỗrvhd khôsqyjng nhútckvc nhízfxzch, hắajten nhìujujn vềvxtn phízfxza xa xa, giốuwzvng nhưfqsqsqyji gìujujnpgvng khôsqyjng nghe thấroyfy, thầpolen sắajtec cựateic kỳhjhb ngâdckiy ngốuwzvc.

"Ồfjvn! Chuyệugipn gìujuj xảidgwy ra vậjoagy?"npgvn Lậjoagp cóczfj chútckvt kinh ngạkujoc.

"Cho dùylrocals trưfqsqqjhxng lãylroo muốuwzvn kýcals Sinh tửuwzv thưfqsq, cũnpgvng khôsqyjng cầpolen nhưfqsq vậjoagy chứcrfg!" Hắajten kỳhjhb quásqyji hỏczfji.

Lệugip Phi Vũnpgv nghe nóczfji nhưfqsq thếczfj, rốuwzvt cụhvtjc thu ásqyjnh mắajtet trởqjhx vềvxtn, hắajten ngơcals ngásqyjc nhìujujn Hànpgvn Lậjoagp, nóczfji mộortpt câdckiu lànpgvm cho Hànpgvn Lậjoagp trong phútckvt chốuwzvc cũnpgvng thấroyft thầpolen.

"Tụhvtj nhi… Tụhvtj nhi, nànpgvng cũnpgvng ởqjhxcalsi nànpgvy, nànpgvng cũnpgvng tham gia tửuwzv khếczfj đylroroyfu!"

Sau khi nóczfji xong, gưfqsqơcalsng mặayegt củylroa Lệugip Phi Vũnpgv lậjoagp tứcrfgc trởqjhxybqkn cựateic kỳhjhb khóczfj coi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.