Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 85 : Tử khế huyết đấu

    trước sau   
xbnpiềeyjtu kiệudocn khôeroong nhiềeyjtu lắqmxim, rấipsit đtcotơtcotn giảylzan, chỉlrhjjrhn hai"lsfyơtcotng Tuyệudoct Sởdcxk mặnwaet khôeroong chúdbdit thay đtcotscrsi nójrhni.

xbnplqcau tiêdbdin, cáeyjtc ngưlsfyơtcoti phảylzai rúdbdit lui khỏvcyyi phạvpftm vi thếdrwu lựqwouc củnigna bổscrsn môeroon, sựqwoudbdit lui nàvedky phảylzai cójrhn trậjrhnt tựqwou, dưlsfynwdmi sựqwou giáeyjtm thịkkme củnigna đtcotudoc tửjrhn bổscrsn môeroon" Khẩtcotu khíylza củnigna hắqmxin rấipsit cứqavsng rắqmxin.

"Cójrhn thểkfma, khôeroong thàvedknh vấipsin đtcoteyjt" Cổscrs Thiêdbdin Long đtcotáeyjtp ứqavsng khôeroong ngầlqcan ngừixbt.

Thấipsiy đtcotubuai phưlsfyơtcotng sảylzang khoáeyjti đtcotáeyjtp ứqavsng nhưlsfy vậjrhny, Vưlsfyơtcotng Tuyệudoct Sởdcxklsfyoqvzi lạvpftnh mộgwxdt cáeyjti, tiếdrwup theo nójrhni ra đtcotiềeyjtu kiệudocn khiếdrwun cho Cổscrs Thiêdbdin Long cảylzam thấipsiy ngạvpftc nhiêdbdin.

"Thứqavs hai chíylzanh làvedk, ngưlsfyơtcoti vàvedk ta hai bêdbdin phảylzai ởdcxk đtcotâlzdty tiếdrwun hàvedknh tửjrhn khếdrwu huyếdrwut đtcotipsiu, sau đtcotójrhneyjtc ngưlsfyơtcoti mớnwdmi cójrhn thểkfma rờoqvzi đtcoti".

"Tửjrhn khếdrwu đtcotipsiu!"


"Thậjrhnt hay giảylza đtcotâlzdty?"

xbnpubuai phưlsfyơtcotng khôeroong nổscrsi đtcotdbdin đtcotipsiy chứqavs!"

Lờoqvzi nójrhni củnigna Vưlsfyơtcotng Tuyệudoct Sởdcxk vừixbta thốubuat ra, lậjrhnp tứqavsc đtcotáeyjtm ngưlsfyoqvzi đtcotubuai diệudocn ồgoazn àvedko hẳefgvn lêdbdin, nhữwsnvng ngưlsfyoqvzi nghe thấipsiy nhữwsnvng lờoqvzi nàvedky, vẻvedk mặnwaet đtcoteyjtu khôeroong giốubuang nhau. Cójrhn ngưlsfyoqvzi nhưlsfy thấipsiy đtcotgwxdc vậjrhnt màvedk hoảylzang sợjvec thấipsit sắqmxic, cójrhn ngưlsfyoqvzi lạvpfti hưlsfyng phấipsin khôeroong thôerooi, cójrhn vẻvedkjrhn chúdbdit hăgewmm hởdcxk muốubuan thửjrhn.

Cổscrs Thiêdbdin Long sau khi nghe xong, sắqmxic mặnwaet cũbatzng biếdrwun đtcotscrsi, nhưlsfyng hắqmxin liềeyjtn khôerooi phụdbdic lạvpfti bìnwdmnh thưlsfyoqvzng.

"Ta khôeroong nghe lầlqcam đtcotipsiy chứqavs? Đxbnpúdbding làvedk hai bêdbdin chỉlrhjjrhn quyếdrwut đtcotipsiu đtcotếdrwun chếdrwut mớnwdmi đtcotưlsfyjvecc rờoqvzi đtcoti?" Hắqmxin cưlsfyoqvzi ha ha, tựqwoua hồgoaz rấipsit tùfbbzy ýdrwu hỏvcyyi mộgwxdt câlzdtu.

"Mộgwxdt chúdbdit cũbatzng khôeroong sai! Đxbnpâlzdty làvedk nợjveceyjtu củnigna Ngôerooeroon chủnign, phảylzai tiếdrwun hàvedknh tửjrhn đtcotipsiu, ngưlsfyơtcoti vàvedk ta hai ngưlsfyoqvzi phảylzai tham gia"lsfyơtcotng Tuyệudoct Sởdcxk tay áeyjtn lêdbdin chuôerooi kiếdrwum, nhìnwdmn chằgewmm chằgewmm vàvedko Cổscrs Thiêdbdin Long, lạvpftnh giọdhcfng nójrhni.

Cổscrs Thiêdbdin Long cưlsfyoqvzi hắqmxic hắqmxic, cũbatzng khôeroong cójrhn tiếdrwup lờoqvzi, màvedk áeyjtnh mắqmxit chớnwdmp đtcotgwxdng tựqwou đtcotkkmenh giáeyjt, xem ra hắqmxin đtcotubuai vớnwdmi trậjrhnn quyếdrwut đtcotipsiu nàvedky cũbatzng khôeroong dáeyjtm chậjrhnm trễwuhv, cũbatzng phảylzai tựqwou thâlzdtn suy nghĩipsi qua mộgwxdt lưlsfyjvect, rồgoazi mớnwdmi trảylza lờoqvzi.

Nhìnwdmn thấipsiy ngưlsfyoqvzi ởdcxk phụdbdi cậjrhnn đtcoteyjtu nghịkkme luậjrhnn vềeyjt trậjrhnn quyếdrwut đtcotipsiu nàvedky, Hàvedkn Lậjrhnp đtcotubuai vớnwdmi việudocc nàvedky mờoqvz mịkkmet khôeroong biếdrwut, cójrhn chúdbdit nhẫlawsn nạvpfti khôeroong đtcotưlsfyjvecc, mởdcxk miệudocng hỏvcyyi Lệudoc Phi Vũbatz.

"Cáeyjti gìnwdmvedk tửjrhn khếdrwu đtcotipsiu? Hìnwdmnh nhưlsfyvedk mộgwxdt việudocc rấipsit đtcotnwaec biệudoct!"

"Khôeroong thểkfmavedko! Ngưlsfyơtcoti ngay cảylza tửjrhn khếdrwu đtcotipsiu cũbatzng khôeroong biếdrwut? Thậjrhnt làvedkm cho ngưlsfyoqvzi ta khójrhn hiểkfmau! Đxbnpâlzdty chíylzanh làvedkeyjtch giảylzai quyếdrwut phâlzdtn tranh củnigna ngưlsfyoqvzi giang hồgoaz, làvedk phưlsfyơtcotng thứqavsc nổscrsi danh tanh máeyjtu nhấipsit!" Lệudoc Phi Vũbatz vừixbta nghe nhữwsnvng lờoqvzi nàvedky, trêdbdin mặnwaet giốubuang nhưlsfy thấipsiy quỷreii đtcotnwaec sắqmxic vạvpftn phầlqcan, vẻvedk ngạvpftc nhiêdbdin đtcotlqcay mặnwaet.

"Nójrhni thừixbta! Ngưlsfyơtcoti vẫlawsn biếdrwut, ta đtcotubuai vớnwdmi chuyệudocn trêdbdin giang hồgoazbatzng khôeroong hiểkfmau nhiềeyjtu lắqmxim, khôeroong biếdrwut việudocc nàvedky cójrhnnwdm ngạvpftc nhiêdbdin?"vedkn Lậjrhnp khôeroong tứqavsc giậjrhnn thấipsip giọdhcfng nójrhni.

"Ồqwou! Đxbnpiềeyjtu nàvedky cũbatzng đtcotúdbding, ta thiếdrwuu chúdbdit nữwsnva quêdbdin mấipsit đtcotiểkfmam nàvedky" Lệudoc Phi Vũbatz ngưlsfyjvecng ngùfbbzng gãtzeai gãtzeai đtcotlqcau.

"Tửjrhn khếdrwu đtcotipsiu, chíylzanh làvedk hai bêdbdin cójrhn thâlzdtm cừixbtu đtcotvpfti hậjrhnn, trưlsfynwdmc khi quyếdrwut đtcotipsiu phảylzai lậjrhnp sinh tửjrhn thưlsfy, tuyêdbdin bốubua sau khi tiếdrwun hàvedknh quyếdrwut đtcotipsiu, hai bêdbdin chỉlrhjjrhn mộgwxdt bêdbdin cójrhn thểkfmawattn sốubuang màvedk gờoqvzi khỏvcyyi. Nếdrwuu cójrhn ngưlsfyoqvzi đtcotang quyếdrwut đtcotipsiu màvedk rờoqvzi đtcoti, nhưlsfy vậjrhny chẳefgvng nhữwsnvng danh dựqwou bịkkme mấipsit, bịkkme ngưlsfyoqvzi khinh bỉlrhj, màvedkwattn bịkkme toàvedkn giang hồgoaz truy nãtzeavedk đtcotuổscrsi giếdrwut. Bởdcxki vìnwdm ngưlsfyoqvzi giang hồgoaz đtcoteyjtu cho rằgewmng tửjrhn khếdrwu đtcotipsiu làvedk mộgwxdt loạvpfti quyếdrwut đtcotipsiu thầlqcan tháeyjtnh vôeroofbbzng, ngưlsfyoqvzi làvedkm ôeroo nhụdbdic quyếdrwut đtcotipsiu nàvedky, tấipsit nhiêdbdin làvedk phảylzai bịkkme xửjrhn tửjrhn".


"Loạvpfti quyếdrwut đtcotipsiu nàvedky bìnwdmnh thưlsfyoqvzng cũbatzng chỉlrhjfbbzng đtcotkfma cho nhữwsnvng ngưlsfyoqvzi muốubuan đtcotipsiu đtcotếdrwun chếdrwut, bởdcxki vậjrhny cójrhn vẻvedk tanh máeyjtu vàvedkvedkn nhẫlawsn vôeroo song, mấipsiy năgewmm gầlqcan đtcotâlzdty, cũbatzng đtcotãtzea rấipsit íylzat khi nghe nójrhni cójrhn ngưlsfyoqvzi sửjrhn dụdbding phưlsfyơtcotng thứqavsc quyếdrwut đtcotipsiu nàvedky".

Lệudoc Phi Vũbatz từixbt từixbtjrhni, hắqmxin giảylzang giảylzai rấipsit rõlszp từixbtng chi tiếdrwut.

Sau khi nghe xong, Hàvedkn Lậjrhnp khẽqemg cau màvedky, sau khi hiểkfmau rõlszpylzanh chấipsit củnigna tửjrhn khếdrwu đtcotipsiu, hắqmxin đtcotubuai vớnwdmi Vưlsfyơtcotng môeroon chủnign đtcotgwxdt nhiêdbdin đtcotưlsfya ra cuộgwxdc tửjrhn đtcotipsiu nàvedky, cójrhn chúdbdit khôeroong cho làvedk đtcotúdbding. Hắqmxin thấipsiy, loạvpfti quyếdrwut đtcotipsiu nàvedky rõlszpvedkng làvedk mộgwxdt loạvpfti kếdrwut quảylzalsfyeyzwng bạvpfti câlzdtu thưlsfyơtcotng, hàvedk tấipsit phảylzai dấipsin vàvedko! Chi bằgewmng đtcotkfma đtcotkkmech nhâlzdtn sớnwdmm rờoqvzi khỏvcyyi, đtcotkfma tráeyjtnh đtcotêdbdim dàvedki lắqmxim mộgwxdng.

xbnpưlsfyjvecc, ta đtcotáeyjtp ứqavsng, cójrhn thểkfma tiếdrwun hàvedknh tửjrhn khếdrwu đtcotipsiu" Cổscrs Thiêdbdin Long sau mộgwxdt hồgoazi suy nghĩipsi, sau khi đtcotưlsfya áeyjtnh mắqmxit nhìnwdmn qua Kim Quang thưlsfyjvecng nhâlzdtn mộgwxdt hồgoazi, rốubuat cụdbdic đtcotãtzea hạvpft quyếdrwut tâlzdtm.

Phảylzai biếdrwut rằgewmng, đtcotubuai phưlsfyơtcotng muốubuan mưlsfyjvecn cơtcot hộgwxdi nàvedky đtcotkfma giếdrwut chếdrwut mìnwdmnh, bảylzan thâlzdtn làvedkm sao lạvpfti khôeroong muốubuan nhâlzdtn cơtcot hộgwxdi nàvedky, nhấipsit cửjrhn dọdhcfn sạvpftch tinh duệudocwattn sójrhnt lạvpfti củnigna Thấipsit huyềeyjtn môeroon!

lsfyơtcotng Tuyệudoct Sởdcxk đtcotáeyjtnh ra nưlsfynwdmc cờoqvzvedky, Cổscrs Thiêdbdin Long rấipsit rõlszpvedkng, đtcotubuai phưlsfyơtcotng khôeroong phảylzai làvedk muốubuan ỷreiivedko ba vịkkmelsfy thúdbdic khôeroong muốubuan ai biếdrwut làvedkm chỗeyzw dựqwoua sao! Đxbnpáeyjtng tiếdrwuc, hắqmxin đtcotãtzea sớnwdmm thôeroong qua gian tếdrwu biếdrwut đtcotưlsfyjvecc đtcotiềeyjtu nàvedky, sớnwdmm đtcotãtzeajrhn đtcoteyjt phòwattng.

eroom nay bêdbdin hắqmxin cójrhn phi kiếdrwum thuậjrhnt củnigna ngưlsfyoqvzi tu tiêdbdin làvedkm sáeyjtt thủnign giảylzan, hơtcotn nữwsnva cójrhn cốubua ýdrwuvedkylzanh nhưlsfyvedkeroo ýdrwu, hắqmxin cơtcot hộgwxdi chiếdrwun thắqmxing trong tửjrhn khếdrwu đtcotipsiu, tuyệudoct đtcotubuai cójrhn chíylzan phầlqcan nắqmxim chắqmxic.

Chỉlrhj cầlqcan tạvpfti tửjrhn đtcotipsiu đtcotem Vưlsfyơtcotng Tuyệudoct Sởdcxkfbbzng cáeyjtc cao thủnignwattn lạvpfti củnigna Thấipsit huyềeyjtn môeroon diệudoct trừixbt đtcoti, nhưlsfy vậjrhny cho dùfbbz lầlqcan nàvedky đtcotâlzdty mưlsfyu tíylzanh khôeroong thàvedknh côeroong, cũbatzng khôeroong cójrhn quan hệudoc. Bởdcxki vìnwdm chỉlrhj cầlqcan lầlqcan sau trởdcxk lạvpfti tiếdrwun côeroong, đtcotubuai phưlsfyơtcotng tuyệudoct đtcotubuai khôeroong cójrhn lựqwouc phảylzan kháeyjtng. Phảylzai biếdrwut rằgewmng bồgoazi dưlsfyeyzwng cao thủnign, cũbatzng khôeroong phảylzai làvedk mộgwxdt vàvedki năgewmm làvedkjrhn thểkfmajrhn đtcotưlsfyjvecc.

Bởdcxki vậjrhny Cổscrs Thiêdbdin Long luôeroon luôeroon nójrhni nghĩipsi kỹdcxk rồgoazi mớnwdmi làvedkm, lầlqcan nàvedky mớnwdmi cójrhn thểkfma cam mạvpfto hiểkfmam, dứqavst khoáeyjtt đtcotáeyjtp ứqavsng lậjrhnp sinh tửjrhn thưlsfy.

"Vưlsfyơtcotng môeroon chủnign! Dựqwoua theo quy củnign tửjrhn khếdrwu đtcotipsiu, nếdrwuu làvedk do cáeyjtc hạvpft đtcotưlsfya ra thờoqvzi gian vàvedk đtcotkkmea đtcotiểkfmam quyếdrwut đtcotipsiu, tạvpfti hạvpft khôeroong cójrhn phảylzan đtcotubuai, nhưlsfy vậjrhny nhâlzdtn sốubuafbbzng phưlsfyơtcotng thứqavsc tửjrhn đtcotipsiu cójrhn phảylzai do ta quyếdrwut đtcotkkmenh khôeroong?" Cổscrs Thiêdbdin Long vẻvedk nhưlsfylsfyoqvzi màvedk khôeroong cưlsfyoqvzi nójrhni.

"Hừixbt! Khôeroong sai"lsfyơtcotng Tuyệudoct Sởdcxkjrhn chúdbdit khôeroong tìnwdmnh nguyệudocn đtcotáeyjtp ứqavsng.

"Tốubuat lắqmxim, tạvpfti hạvpftdbdiu cầlqcau nhâlzdtn sốubua quyếdrwut đtcotipsiu làvedk mộgwxdt trăgewmm ngưlsfyoqvzi, hai bêdbdin mỗeyzwi bêdbdin xuấipsit ra năgewmm mưlsfyơtcoti ngưlsfyoqvzi, dùfbbzng phưlsfyơtcotng thứqavsc hỗeyzwn chiếdrwun" Cổscrs Thiêdbdin Long khôeroong chúdbdit kháeyjtch khíylza đtcotưlsfya ra yêdbdiu cầlqcau củnigna hắqmxin.

"Năgewmm mưlsfyơtcoti ngưlsfyoqvzi? Hỗeyzwn chiếdrwun?"lsfyơtcotng môeroon chủnign trêdbdin gưlsfyơtcotng lạvpftnh nhưlsfygewmng, lộgwxd ra vẻvedk kinh ngạvpftc.

Phảylzai biếdrwut rằgewmng tửjrhn đtcotipsiu bìnwdmnh thưlsfyoqvzng, hai bêdbdin vìnwdm khôeroong muốubuan nguyêdbdin khíylza củnigna mìnwdmnh đtcotvpfti thưlsfyơtcotng, bìnwdmnh thưlsfyoqvzng chỉlrhj cửjrhn ra hai ba chụdbdic ngưlsfyoqvzi làvedkfbbzng, phưlsfyơtcotng thứqavsc hỗeyzw chiếdrwun càvedkng íylzat khi sửjrhn dụdbding, phưlsfyơtcotng thứqavsc mộgwxdt chọdhcfi mộgwxdt đtcotơtcotn giảylzan đtcotưlsfyjvecc sửjrhn dụdbding nhiềeyjtu nhấipsit.

Bấipsit quáeyjt nếdrwuu làvedk hắqmxin đtcotưlsfya ra tửjrhn đtcotipsiu trưlsfynwdmc, tựqwou nhiêdbdin khôeroong thểkfma đtcotscrsi ýdrwu, hơtcotn nữwsnva hắqmxin đtcotubuai vớnwdmi ba vịkkmelsfy thúdbdic củnigna mìnwdmnh mưlsfyoqvzi phầlqcan tin tưlsfydcxkng, tin tưlsfydcxkng cho dùfbbzvedk hỗeyzwn chiếdrwun, cũbatzng tuyệudoct đtcotubuai làvedk giàvedknh phầlqcan thắqmxing.

tcotn nữwsnva, chỉlrhj cầlqcan cójrhn thểkfma giếdrwut chếdrwut Cổscrs Thiêdbdin Long, cáeyjti giáeyjt phảylzai trảylzajrhn nhiềeyjtu hơtcotn cũbatzng làvedk đtcotáeyjtng giáeyjt. Chỉlrhj cầlqcan vịkkme bang chủnignlzdtm kếdrwutcotn ngưlsfyoqvzi nàvedky chếdrwut đtcoti, bộgwxd hạvpft củnigna hắqmxin sẽqemg lậjrhnp tứqavsc phâlzdtn ba xẻvedk bảylzay, sẽqemgnwdm tranh đtcotoạvpftt vịkkme tríylza bang chủnignvedk nộgwxdi bộgwxd lụdbdic đtcotdbdic, khôeroong bậjrhnn tâlzdtm đtcotếdrwun Thấipsit huyềeyjtn môeroon thựqwouc lựqwouc đtcotvpfti giảylzam, đtcotkfmajrhn thờoqvzi gian hồgoazi phụdbdic.

Nghĩipsi tớnwdmi đtcotâlzdty, Vưlsfyơtcotng môeroon chủnign gậjrhnt đtcotlqcau, đtcotgoazng ýdrwudbdiu cầlqcau củnigna đtcotubuai phưlsfyơtcotng.

"Ngưlsfyoqvzi đtcotâlzdtu! Tậjrhnp trung tạvpfti tửjrhn đtcotipsiu trưlsfyoqvzng! Chuẩtcotn bịkkme Sinh tửjrhn thưlsfy!"lsfyơtcotng Tuyệudoct Sởdcxk quay ra phíylzaa sau, lớnwdmn tiếdrwung nójrhni.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.