Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 84 : Địa động sơn diêu

    trước sau   
jsqnc đugbypsevu vìmrbb sợzxij đugbyfkzb tửbqzk Đahzjoạocgan Thủorcdy môhjutn nàinsmy chạocgay trốsqsan làinsmm kinh đugbysrgung đugbyếmiaon đugbydgrhch nhâzxijn, Hàinsmn Lậyqvrp khôhjutng thểpkkt khôhjutng tựuiismrbbnh ra tay, đugbygqxvng thờugbyi sửbqzk dụduazng La Yêpbkwn bộsrgubldlng Ngựuiis Phong quyếmiaot, dễhjutinsmng trong nháicmxy mắjudgt, giếmiaot sạocgach đugbydgrhch nhâzxijn, làinsmm cho Lệfkzb Phi Vũmiaojsqnc đugbypsevu còpkktn muốsqsan tiếmiaop tụduazc ra tay cảlxts kinh trợzxijn mắjudgt háicmx hốsqsac mồgqxvm, lújsqnc nàinsmy hắjudgn mớsqici biếmiaot đugbyưhjutzxijc thựuiisc lựuiisc châzxijn chínxcknh củorcda Hàinsmn Lậyqvrp.

Lệfkzb Phi Vũmiao Tỉebtznh sựuiisc tỉebtznh, tưhjutsmcpng rằhlggng Hàinsmn Lậyqvrp cózhmh thểpkktzhmh thâzxijn thủorcd kinh ngưhjutugbyi nhưhjut thếmiao, tấxfckt cảlxts đugbymiaou làinsm nhờugby tu luyệfkzbn Tráicmxt Nhãnxckn kiếmiaom pháicmxp.

Loạocgai ýkfdu nghĩbklrinsmy làinsmm cho hắjudgn cơduaz hồgqxv muốsqsan pháicmxt cuồgqxvng tạocgai chỗnxck, lậyqvrp tứvgtvc ýkfdu niệfkzbm trong đugbypsevu muốsqsan tựuiis phếmiaohjutng lựuiisc, chuyểpkktn sang tu luyệfkzbn Tráicmxt Nhãnxckn kiếmiaom pháicmxp. Bấxfckt quáicmx may mắjudgn làinsmkfdu trínxckpkktn tỉebtznh táicmxo, bấxfckt luậyqvrn làinsm thờugbyi gian hay làinsmhjut chấxfckt, việfkzbc nàinsmy đugbysqsai vớsqici hắjudgn màinsmzhmhi cũmiaong đugbyãnxck khôhjutng thểpkktinsmo.

mrbb vậyqvry, trêpbkwn đugbyưhjutugbyng đugbyi Lệfkzb Phi Vũmiao khôhjutng ngừuiisng nózhmhi nhữbrfnng lờugbyi ghen tuôhjutn trong lòpkktng vớsqici Hàinsmn Lậyqvrp, ca tháicmxn Hàinsmn Lậyqvrp sốsqsa đugbyhlgg, lạocgai họicmxc đugbyưhjutzxijc mộsrgut môhjutn tuyệfkzbt họicmxc nhưhjut vậyqvry.

insmn Lậyqvrp cũmiaong khôhjutng đugbypkkt ýkfdu tớsqici ngưhjutugbyi bạocgan tốsqsat đugbyang trởsmcppbkwn ghen tỵfkjk, màinsm bắjudgt đugbypsevu đugbysqsai vớsqici đugbydgrhch nhâzxijn trêpbkwn đugbyưhjutugbyng đugbyi gặfqtap màinsm hạocgaicmxt thủorcd, khôhjutng hềmiao che dấxfcku thựuiisc lựuiisc củorcda mìmrbbnh nữbrfna.

Đahzjdgrhch nhâzxijn trưhjutsqicc thâzxijn pháicmxp quỷmvih dịdgrh củorcda Hàinsmn Lậyqvrp, đugbymiaou cózhmh vẻoalv khôhjutng chịdgrhu nổsrgui mộsrgut kínxckch, ngay cảlxts mộsrgut chiêpbkwu đugbymiaou khôhjutng thểpkkt đugbyahzj đugbyưhjutzxijc, liềmiaon mộsrgut mạocgang ôhjuthjut, ngay cảlxts mấxfcky vịdgrh cao thủorcd thâzxijn phậyqvrn khôhjutng thấxfckp trong đugbyózhmhmiaong khôhjutng ngoạocgai lệfkzb.


Cứvgtv nhưhjut vậyqvry, dưhjutsqici sựuiis đugbyocgai triểpkktn thầpsevn uy củorcda Hàinsmn Lậyqvrp, hai ngưhjutugbyi dễhjutinsmng tớsqici đugbyưhjutzxijc chỗnxck củorcda Lýkfdu trưhjutsmcpng lãnxcko, gặfqtap đugbyưhjutzxijc Mãnxck Vinh. Cũmiaong từuiis chỗnxck củorcda hắjudgn mớsqici biếmiaot đugbyưhjutzxijc Lýkfdu trưhjutsmcpng lãnxcko cùbldlng Trưhjutơduazng Tụduaz Nhi đugbyãnxckpbkwn Lạocgac Nhậyqvrt Phong.

Sau khi biếmiaot đugbyưhjutzxijc tin xấxfcku nàinsmy, mặfqtat cảlxtsu Lệfkzb Phi Vũmiaomiaong chuyểpkktn xanh.

Hắjudgn cũmiaong biếmiaot hiệfkzbn tạocgai Lạocgac Nhậyqvrt Phong, nózhmhi làinsm đugbypsevm rồgqxvng hang hổsrgumiaong khôhjutng sai chújsqnt nàinsmo. Trưhjutơduazng Tụduaz Nhi đugbyi tớsqici đugbyózhmh, cũmiaong giốsqsang nhưhjutinsm mộsrgut bưhjutsqicc đugbyi vàinsmo Quỷmvihhjutn quan.

hjutsqici sựuiis bấxfckt đugbyjudgc dĩbklr, hai ngưhjutugbyi hợzxijp kếmiao mộsrgut phen, liềmiaon từuiis chỗnxcksmcp củorcda Lýkfdu trưhjutsmcpng lãnxcko, lạocgai chạocgay vềmiao Lạocgac Nhậyqvrt Phong, trưhjutsqicc khi đugbyi còpkktn xảlxtsy ra mộsrgut chújsqnt phong ba nho nhỏhlgg.

Kẻoalv thâzxijn tínxckn củorcda Vưhjutơduazng môhjutn chủorcd kia, têpbkwn mậyqvrp kinh tởsmcpm, lạocgai vàinsmo lújsqnc hai ngưhjutugbyi muốsqsan rờugbyi đugbyi, lạocgai lấxfcky ra lệfkzbnh bàinsmi, muốsqsan uy hiếmiaop hai ngưhjutugbyi lưhjutu lạocgai, nếmiaou khôhjutng sẽicmx lấxfcky môhjutn quy xửbqzkkfdu.

Lệfkzb Phi Vũmiao trong lòpkktng nózhmhng nhưhjut lửbqzka đugbysqsat, chỉebtz nghĩbklr đugbyếmiaon an nguy củorcda Trưhjutơduazng Tụduaz Nhi, còpkktn quan tâzxijm gìmrbb đugbyếmiaon cáicmxi gìmrbbhjutn quy vớsqici chẳekwxng môhjutn quy, mộsrgut chưhjutsmcpng đugbyáicmxnh cho têpbkwn mậyqvrp nàinsmy tédgrh xỉebtzu trêpbkwn mặfqtat đugbyxfckt, sau đugbyózhmh lệfkzbnh cho kẻoalvhjutsqici tay hắjudgn tiếmiaop tụduazc ởsmcp đugbyâzxijy bảlxtso vệfkzb mọicmxi ngưhjutugbyi, hắjudgn cùbldlng vớsqici Hàinsmn Lậyqvrp bỏhlgg đugbyi.

Vừuiisa tớsqici phụduaz cậyqvrn Lạocgac Nhậyqvrt Phong, hai ngưhjutugbyi đugbyãnxck bịdgrh sốsqsahjutzxijng củorcda đugbydgrhch nhâzxijn màinsm hoảlxtsng sợzxij. Biếmiaot xôhjutng vàinsmo chỗnxckinsmy khẳekwxng đugbydgrhnh làinsm khôhjutng đugbyưhjutzxijc, sau khi hai ngưhjutugbyi thưhjutơduazng lưhjutzxijng đugbyãnxck nghĩbklr ra mộsrgut diệfkzbu kếmiao.

Bọicmxn họicmx đugbyáicmxnh hôhjutn mêpbkw hai đugbyfkzb tửbqzk củorcda Đahzjoạocgan Thủorcdy môhjutn, thay quầpsevn áicmxo củorcda chújsqnng, sau đugbyózhmh thừuiisa dịdgrhp trờugbyi tốsqsai ngưhjutugbyi loạocgan màinsmdgrhn xen lẫmqmyn vàinsmo trong đugbyáicmxm ngưhjutugbyi lêpbkwn nújsqni, theo dòpkktng ngưhjutugbyi dễhjutinsmng đugbyi tớsqici Lạocgac Nhậyqvrt Phong, cũmiaong nghe đugbyưhjutzxijc nhữbrfnng lờugbyi củorcda Vưhjutơduazng Môhjutn chủorcd vừuiisa nózhmhi. Vềmiao phầpsevn Khújsqnc Hồgqxvn, bởsmcpi vìmrbb thâzxijn hìmrbbnh thu hújsqnt sựuiis chújsqn ýkfdu củorcda mọicmxi ngưhjutugbyi, nêpbkwn tìmrbbm mộsrgut chỗnxcknxck mậyqvrt, ởsmcp lạocgai dưhjutsqici châzxijn nújsqni.

Nghe đugbyưhjutzxijc Lạocgac Nhậyqvrt Phong cózhmh thểpkkt trởsmcp thàinsmnh mộsrgut chiêpbkwu sáicmxt thủorcd cuốsqsai cùbldlng, Lệfkzb Phi Vũmiao trong lòpkktng khôhjutng ngừuiisng nghi hoặfqtac, bắjudgt đugbypsevu khôhjutng ngừuiisng hỏhlggi Hàinsmn Lậyqvrp, hy vọicmxng bạocgan tốsqsat cózhmh thểpkkt cho mìmrbbnh mộsrgut viêpbkwn Đahzjdgrhnh tâzxijm hoàinsmn.

"Khôhjutng cầpsevn lo lờugbyi nàinsmy làinsm thậyqvrt hay làinsm giảlxts, hiệfkzbn tạocgai quan trọicmxng nhấxfckt làinsm nhanh chózhmhng đugbyi vàinsmo chủorcd đugbyiệfkzbn, đugbyi tìmrbbm tiểpkktu tìmrbbnh nhâzxijn củorcda ngưhjutơduazi, sau đugbyózhmh lạocgai lặfqtang lẽicmx xuốsqsang nújsqni. Phảlxtsi biếmiaot rằhlggng, bấxfckt luậyqvrn thậyqvrt hay giảlxts, lưhjutu lạocgai ởsmcp đugbyâzxijy đugbymiaou làinsmhjutbldlng nguy hiểpkktm!"insmn Lậyqvrp rốsqsat cụduazc thấxfckp giọicmxng đugbyáicmxp.

"Lờugbyi nàinsmy cũmiaong đugbyújsqnng, nhưhjutng dưhjutsqici con mắjudgt củorcda nhiềmiaou ngưhjutugbyi nhưhjut vậyqvry, làinsmm sao màinsm đugbyi vàinsmo đugbyưhjutzxijc?" Lệfkzb Phi Vũmiaojsqni đugbypsevu, mặfqtat đugbypsevy sầpsevu muộsrgun nózhmhi.

"Khụduaz! Cũmiaong chỉebtzzhmh thểpkkt chờugby đugbyzxiji, xem cózhmhduaz hộsrgui hay khôhjutng?"insmn Lậyqvrp cũmiaong thújsqnc thủorcdhjuticmxch màinsm thôhjuti.

Trongkhi hai ngưhjutugbyi đugbyang buồgqxvn bựuiisc trốsqsan ởsmcp sau đugbyáicmxm đugbyôhjutng, mặfqtat đugbyxfckt dưhjutsqici châzxijn đugbysrgut nhiêpbkwn bắjudgt đugbypsevu rung đugbysrgung, mớsqici đugbypsevu còpkktn rấxfckt nhẹxors, nhưhjutng sao đugbyo kịdgrhch liệfkzbt hẳekwxn lêpbkwn, cózhmh rấxfckt nhiềmiaou ngưhjutugbyi cũmiaong đugbyvgtvng thẳekwxng khôhjutng đugbyưhjutzxijc, đugbymiaou ngãnxck xuốsqsang mặfqtat đugbyxfckt, còpkktn cózhmh khôhjutng ínxckt đugbyáicmxjsqni cũmiaong theo sựuiis chấxfckn đugbysrgung củorcda ngọicmxn nújsqni làinsmbslyn xuốsqsang.


"Khôhjutng hay rồgqxvi, ngọicmxn nújsqni muốsqsan sậyqvrp rồgqxvi, họicmxhjutơduazng nàinsmy muốsqsan cùbldlng chújsqnng ta đugbygqxvng quy vu tậyqvrn!"miaong khôhjutng biếmiaot kẻoalv chếmiaot nháicmxt nàinsmo, trong đugbyáicmxm ngưhjutugbyi đugbyang kinh hoảlxtsng, đugbysrgut nhiêpbkwn hédgrht lêpbkwn.

Vừuiisa nghe lờugbyi nàinsmy, đugbyocgai bộsrgu phậyqvrn củorcda đugbyáicmxm ngưhjutugbyi càinsmng thêpbkwm khủorcdng hoảlxtsng, cózhmh ngưhjutugbyi thậyqvrm chínxck khôhjutng đugbypkkt ýkfdu đugbyếmiaon lờugbyi cảlxtsnh cáicmxo củorcda Vưhjutơduazng Tuyệfkzbt Sởsmcp, lậyqvrp tứvgtvc chạocgay đugbyếmiaon lốsqsai xuốsqsang nújsqni, muốsqsan thózhmhat khỏhlggi ngọicmxn nújsqni màinsm bọicmxn họicmx cho rằhlggng sắjudgp sậyqvrp đugbyếmiaon nơduazi rồgqxvi.

"Oàinsmnh đugbyùbldlng đugbyùbldlng!"zhmh tiếmiaong sụduazp đugbysrgu rấxfckt lớsqicn truyềmiaon tớsqici, mặfqtat đugbyxfckt cũmiaong càinsmng thêpbkwm kịdgrhch liệfkzbt chấxfckn đugbysrgung.

Nghe tiếmiaong nổsrgu nhưhjut thếmiao, tấxfckt cảlxts mọicmxi ngưhjutugbyi đugbymiaou bắjudgt đugbypsevu cho rằhlggng ngọicmxn nújsqni sẽicmx sụduazp đugbysrgu, đugbymiaou khôhjutng khỏhlggi tuyệfkzbt vọicmxng. Nhữbrfnng ngưhjutugbyi cho dùbldl muốsqsan thoáicmxt đugbyi khỏhlggi nơduazi nàinsmy, sợzxijmiaong khôhjutng còpkktn kịdgrhp rồgqxvi.

insm Cổsrgu Thiêpbkwn Long lújsqnc nàinsmy, vừuiisa sợzxij vừuiisa giậyqvrn. Hắjudgn hiệfkzbn tạocgai mặfqtac dùbldl vẫmqmyn đugbyưhjutzxijc thiếmiaot vệfkzb bao lấxfcky xung quanh, bấxfckt quáicmx trong lòpkktng cũmiaong mờugby mịdgrht, khôhjutng biếmiaot nhưhjut thếmiaoinsmo cho phảlxtsi.

Hắjudgn khôhjutng khỏhlggi đugbyưhjuta áicmxnh mắjudgt chuyểpkktn sang chỗnxck dựuiisa củorcda hắjudgn làinsm Kim Quang thưhjutzxijng nhâzxijn, sau khi nhìmrbbn thấxfcky sắjudgc mặfqtat kinh hoảlxtsng củorcda đugbysqsai phưhjutơduazng, hắjudgn cũmiaong nởsmcp nụduazhjutugbyi khổsrgu.

Thìmrbb ra vịdgrh thưhjutzxijng nhâzxijn nàinsmy cũmiaong khózhmh bảlxtso toàinsmn thâzxijn mìmrbbnh!

Cổsrgu Thiêpbkwn Long lậyqvrp tứvgtvc thu lạocgai sựuiisnxcknh ngưhjutahzjng đugbysqsai vớsqici đugbyôhjuti phưhjutơduazng đugbyi vàinsmi phầpsevn.

"Hắjudgc hắjudgc! Ta còpkktn tưhjutsmcpng rằhlggng ngưhjutugbyi củorcda Dãnxck Lang bang đugbymiaou làinsm hảlxtso háicmxn khôhjutng sợzxij chếmiaot, thìmrbb ra cũmiaong làinsm mộsrgut đugbyáicmxm ôhjut hợzxijp màinsm thôhjuti!"jsqnc nàinsmy, đugbysrgut nhiêpbkwn truyềmiaon đugbyếmiaon lờugbyi nózhmhi tràinsmo phújsqnng củorcda Vưhjutơduazng Tuyệfkzbt Sởsmcp, mặfqtac dùbldl ngọicmxn nújsqni đugbyang hỗnxckn loạocgan nhưhjut thếmiao, nhưhjutng vẫmqmyn rấxfckt rõbotqinsmng truyềmiaon đugbyếmiaon tai củorcda mỗnxcki ngưhjutugbyi, cózhmh thểpkkt thấxfcky đugbyưhjutzxijc côhjutng lựuiisc rấxfckt tinh thuầpsevn.

Theo lờugbyi củorcda hắjudgn nózhmhi ra, mặfqtat đugbyxfckt đugbyang rung đugbysrgung đugbysrgut nhiêpbkwn ngừuiisng lạocgai, tựuiisa hồgqxv cảlxtspkkta nújsqni chỉebtz trong tínxckch tắjudgc bìmrbbnh ổsrgun đugbyưhjutzxijc lửbqzka giậyqvrn, khôhjuti phụduazc lạocgai sựuiismrbbnh lặfqtang.

Giờugby phújsqnt nàinsmy mọicmxi ngưhjutugbyi mớsqici pháicmxt hiệfkzbn, thìmrbb ra ngôhjuti thạocgac đugbyiệfkzbn lújsqnc nãnxcky đugbyưhjutzxijc mọicmxi ngưhjutugbyi chújsqn ýkfdu, đugbyãnxck biếmiaon mấxfckt khôhjutng thấxfcky bózhmhng dáicmxng, tạocgai đugbyózhmh chỉebtzpkktn lạocgai mộsrgut hang đugbysrgung lớsqicn kinh ngưhjutugbyi. Ngưhjutugbyi lớsqicn gan mộsrgut chújsqnt, đugbyi tớsqici phínxcka trưhjutsqicc hai bưhjutsqicc đugbypkkt xem, đugbyvgtvng ởsmcppbkwn bờugby nhìmrbbn thoáicmxng qua, khôhjutng khỏhlggi hínxckt sâzxiju mộsrgut hơduazi, chỉebtz thấxfcky mộsrgut cáicmxi hốsqsa tốsqsai đugbyen sâzxiju hun hújsqnt, căbslyn bảlxtsn khôhjutng thấxfcky đugbyưhjutzxijc đugbyáicmxy, chỉebtz biếmiaot làinsmzxiju khôhjutng lưhjutugbyng đugbyưhjutzxijc.

"Cổsrgu bang chủorcd, khôhjutng biếmiaot chứvgtvng cớsqicinsmy, cózhmh thểpkkt chứvgtvng minh đugbyưhjutzxijc lờugbyi tạocgai hạocgazhmhi hay khôhjutng?"hjutơduazng Tuyệfkzbt Sởsmcp lạocganh lùbldlng hỏhlggi.

Cổsrgu Thiêpbkwn Long sắjudgc mặfqtat cózhmh chújsqnt xáicmxm đugbyi, hắjudgn cũmiaong khôhjutng lậyqvrp tứvgtvc đugbyáicmxp lờugbyi, màinsminsm nhìmrbbn quanh bốsqsan phínxcka mộsrgut chújsqnt.

Chỉebtz thấxfcky đugbyáicmxm ngưhjutugbyi ởsmcp ngoàinsmi, ngưhjutugbyi nàinsmo cũmiaong làinsm bộsrguicmxng kinh hồgqxvn khiếmiaop vínxcka, khôhjutng nózhmhi bang chújsqnng bìmrbbnh thưhjutugbyng cùbldlng vớsqici ngưhjutugbyi củorcda cáicmxc bang hộsrgui kháicmxc, ngay cảlxts thiếmiaot vệfkzbpbkwn ngưhjutugbyi, thầpsevn sắjudgc cũmiaong khózhmh coi vôhjutbldlng.

Xem đugbyếmiaon đugbyâzxijy, Cổsrgu Thiêpbkwn Long trong lòpkktng hiểpkktu rõbotq, mụduazc đugbyínxckch đugbyêpbkwm nay muốsqsan tiêpbkwu diệfkzbt Thấxfckt huyềmiaon môhjutn, đugbyãnxck khôhjutng cáicmxch nàinsmo hoàinsmn thàinsmnh rồgqxvi. Xem ra chỉebtzzhmhicmxch rújsqnt lui, sau nãnxcky sẽicmxnxcknh kếmiaozxiju dàinsmi sau.

"Ngưhjutơduazi cózhmh đugbyiềmiaou kiệfkzbn gìmrbb, cózhmh thểpkktzhmhi ra. Bấxfckt quáicmx ngưhjutơduazi trong lòpkktng hẳekwxn cũmiaong đugbymiaou biếmiaot, cho dùbldl nhưhjut vậyqvry, tạocgai đugbyâzxijy chújsqnng ta bấxfckt quáicmxmiaong chỉebtz ngang tay màinsm thôhjuti, khôhjutng nêpbkwn quáicmx đugbyáicmxng!" Hắjudgn quay đugbypsevu lạocgai, rấxfckt khôhjutng cam lòpkktng màinsmzhmhi, còpkktn nghe đugbyưhjutzxijc sựuiis nghiếmiaon răbslyng tứvgtvc giậyqvrn trong đugbyózhmh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.