Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 84 : Địa động sơn diêu

    trước sau   
ybzuc đvexszrgbu vìtgff sợktfx đvexsiukj tửktfx Đcdtkoạwkjrn Thủlmsey môxbqmn nàxssey chạwkjry trốnvgtn làxssem kinh đvexsbtetng đvexsếrisgn đvexsrjyych nhâfxbmn, Hàxssen Lậgafcp khôxbqmng thểlyil khôxbqmng tựexoztgffnh ra tay, đvexsgezmng thờrojli sửktfx dụuqywng La Yêkxscn bộbtetkxscng Ngựexoz Phong quyếrisgt, dễlkwjxsseng trong nhávlggy mắzodit, giếrisgt sạwkjrch đvexsrjyych nhâfxbmn, làxssem cho Lệiukj Phi Vũelglybzuc đvexszrgbu còdyufn muốnvgtn tiếrisgp tụuqywc ra tay cảzwgg kinh trợktfxn mắzodit hávlgg hốnvgtc mồgezmm, lúybzuc nàxssey hắzodin mớeizqi biếrisgt đvexsưkigpktfxc thựexozc lựexozc châfxbmn chírjyynh củlmsea Hàxssen Lậgafcp.

Lệiukj Phi Vũelgl Tỉcdtknh sựexozc tỉcdtknh, tưkigptpwgng rằqywcng Hàxssen Lậgafcp cóhbmn thểlyilhbmn thâfxbmn thủlmse kinh ngưkigprojli nhưkigp thếrisg, tấvexst cảzwgg đvexsfsiwu làxsse nhờrojl tu luyệiukjn Trávlggt Nhãndfhn kiếrisgm phávlggp.

Loạwkjri ýdaer nghĩlnguxssey làxssem cho hắzodin cơofux hồgezm muốnvgtn phávlggt cuồgezmng tạwkjri chỗjvto, lậgafcp tứzwggc ýdaer niệiukjm trong đvexszrgbu muốnvgtn tựexoz phếrisgxbqmng lựexozc, chuyểlyiln sang tu luyệiukjn Trávlggt Nhãndfhn kiếrisgm phávlggp. Bấvexst quávlgg may mắzodin làxssedaer trírjyydyufn tỉcdtknh távlggo, bấvexst luậgafcn làxsse thờrojli gian hay làxssekigp chấvexst, việiukjc nàxssey đvexsnvgti vớeizqi hắzodin màxssehbmni cũelglng đvexsãndfh khôxbqmng thểlyilxsseo.

tgff vậgafcy, trêkxscn đvexsưkigprojlng đvexsi Lệiukj Phi Vũelgl khôxbqmng ngừdmhnng nóhbmni nhữdrvkng lờrojli ghen tuôxbqmn trong lòdyufng vớeizqi Hàxssen Lậgafcp, ca thávlggn Hàxssen Lậgafcp sốnvgt đvexszwgg, lạwkjri họlyilc đvexsưkigpktfxc mộbtett môxbqmn tuyệiukjt họlyilc nhưkigp vậgafcy.

xssen Lậgafcp cũelglng khôxbqmng đvexslyil ýdaer tớeizqi ngưkigprojli bạwkjrn tốnvgtt đvexsang trởtpwgkxscn ghen tỵyncc, màxsse bắzodit đvexszrgbu đvexsnvgti vớeizqi đvexsrjyych nhâfxbmn trêkxscn đvexsưkigprojlng đvexsi gặrojlp màxsse hạwkjrvlggt thủlmse, khôxbqmng hềfsiw che dấvexsu thựexozc lựexozc củlmsea mìtgffnh nữdrvka.

Đcdtkrjyych nhâfxbmn trưkigpeizqc thâfxbmn phávlggp quỷcdtk dịrjyy củlmsea Hàxssen Lậgafcp, đvexsfsiwu cóhbmn vẻagqq khôxbqmng chịrjyyu nổlhqwi mộbtett kírjyych, ngay cảzwgg mộbtett chiêkxscu đvexsfsiwu khôxbqmng thểlyil đvexswhzm đvexsưkigpktfxc, liềfsiwn mộbtett mạwkjrng ôxbqmxbqm, ngay cảzwgg mấvexsy vịrjyy cao thủlmse thâfxbmn phậgafcn khôxbqmng thấvexsp trong đvexsóhbmnelglng khôxbqmng ngoạwkjri lệiukj.


Cứzwgg nhưkigp vậgafcy, dưkigpeizqi sựexoz đvexswkjri triểlyiln thầzrgbn uy củlmsea Hàxssen Lậgafcp, hai ngưkigprojli dễlkwjxsseng tớeizqi đvexsưkigpktfxc chỗjvto củlmsea Lýdaer trưkigptpwgng lãndfho, gặrojlp đvexsưkigpktfxc Mãndfh Vinh. Cũelglng từdmhn chỗjvto củlmsea hắzodin mớeizqi biếrisgt đvexsưkigpktfxc Lýdaer trưkigptpwgng lãndfho cùkxscng Trưkigpơofuxng Tụuqyw Nhi đvexsãndfhkxscn Lạwkjrc Nhậgafct Phong.

Sau khi biếrisgt đvexsưkigpktfxc tin xấvexsu nàxssey, mặrojlt cảzwggu Lệiukj Phi Vũelglelglng chuyểlyiln xanh.

Hắzodin cũelglng biếrisgt hiệiukjn tạwkjri Lạwkjrc Nhậgafct Phong, nóhbmni làxsse đvexszrgbm rồgezmng hang hổlhqwelglng khôxbqmng sai chúybzut nàxsseo. Trưkigpơofuxng Tụuqyw Nhi đvexsi tớeizqi đvexsóhbmn, cũelglng giốnvgtng nhưkigpxsse mộbtett bưkigpeizqc đvexsi vàxsseo Quỷcdtkxbqmn quan.

kigpeizqi sựexoz bấvexst đvexszodic dĩlngu, hai ngưkigprojli hợktfxp kếrisg mộbtett phen, liềfsiwn từdmhn chỗjvtotpwg củlmsea Lýdaer trưkigptpwgng lãndfho, lạwkjri chạwkjry vềfsiw Lạwkjrc Nhậgafct Phong, trưkigpeizqc khi đvexsi còdyufn xảzwggy ra mộbtett chúybzut phong ba nho nhỏzwgg.

Kẻagqq thâfxbmn tírjyyn củlmsea Vưkigpơofuxng môxbqmn chủlmse kia, têkxscn mậgafcp kinh tởtpwgm, lạwkjri vàxsseo lúybzuc hai ngưkigprojli muốnvgtn rờrojli đvexsi, lạwkjri lấvexsy ra lệiukjnh bàxssei, muốnvgtn uy hiếrisgp hai ngưkigprojli lưkigpu lạwkjri, nếrisgu khôxbqmng sẽjvug lấvexsy môxbqmn quy xửktfxdaer.

Lệiukj Phi Vũelgl trong lòdyufng nóhbmnng nhưkigp lửktfxa đvexsnvgtt, chỉcdtk nghĩlngu đvexsếrisgn an nguy củlmsea Trưkigpơofuxng Tụuqyw Nhi, còdyufn quan tâfxbmm gìtgff đvexsếrisgn cávlggi gìtgffxbqmn quy vớeizqi chẳtpwgng môxbqmn quy, mộbtett chưkigptpwgng đvexsávlggnh cho têkxscn mậgafcp nàxssey téekoi xỉcdtku trêkxscn mặrojlt đvexsvexst, sau đvexsóhbmn lệiukjnh cho kẻagqqkigpeizqi tay hắzodin tiếrisgp tụuqywc ởtpwg đvexsâfxbmy bảzwggo vệiukj mọlyili ngưkigprojli, hắzodin cùkxscng vớeizqi Hàxssen Lậgafcp bỏzwgg đvexsi.

Vừdmhna tớeizqi phụuqyw cậgafcn Lạwkjrc Nhậgafct Phong, hai ngưkigprojli đvexsãndfh bịrjyy sốnvgtkigpktfxng củlmsea đvexsrjyych nhâfxbmn màxsse hoảzwggng sợktfx. Biếrisgt xôxbqmng vàxsseo chỗjvtoxssey khẳtpwgng đvexsrjyynh làxsse khôxbqmng đvexsưkigpktfxc, sau khi hai ngưkigprojli thưkigpơofuxng lưkigpktfxng đvexsãndfh nghĩlngu ra mộbtett diệiukju kếrisg.

Bọlyiln họlyil đvexsávlggnh hôxbqmn mêkxsc hai đvexsiukj tửktfx củlmsea Đcdtkoạwkjrn Thủlmsey môxbqmn, thay quầzrgbn ávlggo củlmsea chúybzung, sau đvexsóhbmn thừdmhna dịrjyyp trờrojli tốnvgti ngưkigprojli loạwkjrn màxsseekoin xen lẫwvswn vàxsseo trong đvexsávlggm ngưkigprojli lêkxscn núybzui, theo dòdyufng ngưkigprojli dễlkwjxsseng đvexsi tớeizqi Lạwkjrc Nhậgafct Phong, cũelglng nghe đvexsưkigpktfxc nhữdrvkng lờrojli củlmsea Vưkigpơofuxng Môxbqmn chủlmse vừdmhna nóhbmni. Vềfsiw phầzrgbn Khúybzuc Hồgezmn, bởtpwgi vìtgff thâfxbmn hìtgffnh thu húybzut sựexoz chúybzu ýdaer củlmsea mọlyili ngưkigprojli, nêkxscn tìtgffm mộbtett chỗjvtorjyy mậgafct, ởtpwg lạwkjri dưkigpeizqi châfxbmn núybzui.

Nghe đvexsưkigpktfxc Lạwkjrc Nhậgafct Phong cóhbmn thểlyil trởtpwg thàxssenh mộbtett chiêkxscu sávlggt thủlmse cuốnvgti cùkxscng, Lệiukj Phi Vũelgl trong lòdyufng khôxbqmng ngừdmhnng nghi hoặrojlc, bắzodit đvexszrgbu khôxbqmng ngừdmhnng hỏzwggi Hàxssen Lậgafcp, hy vọlyilng bạwkjrn tốnvgtt cóhbmn thểlyil cho mìtgffnh mộbtett viêkxscn Đcdtkrjyynh tâfxbmm hoàxssen.

"Khôxbqmng cầzrgbn lo lờrojli nàxssey làxsse thậgafct hay làxsse giảzwgg, hiệiukjn tạwkjri quan trọlyilng nhấvexst làxsse nhanh chóhbmnng đvexsi vàxsseo chủlmse đvexsiệiukjn, đvexsi tìtgffm tiểlyilu tìtgffnh nhâfxbmn củlmsea ngưkigpơofuxi, sau đvexsóhbmn lạwkjri lặrojlng lẽjvug xuốnvgtng núybzui. Phảzwggi biếrisgt rằqywcng, bấvexst luậgafcn thậgafct hay giảzwgg, lưkigpu lạwkjri ởtpwg đvexsâfxbmy đvexsfsiwu làxssexbqmkxscng nguy hiểlyilm!"xssen Lậgafcp rốnvgtt cụuqywc thấvexsp giọlyilng đvexsávlggp.

"Lờrojli nàxssey cũelglng đvexsúybzung, nhưkigpng dưkigpeizqi con mắzodit củlmsea nhiềfsiwu ngưkigprojli nhưkigp vậgafcy, làxssem sao màxsse đvexsi vàxsseo đvexsưkigpktfxc?" Lệiukj Phi Vũelglybzui đvexszrgbu, mặrojlt đvexszrgby sầzrgbu muộbtetn nóhbmni.

"Khụuqyw! Cũelglng chỉcdtkhbmn thểlyil chờrojl đvexsktfxi, xem cóhbmnofux hộbteti hay khôxbqmng?"xssen Lậgafcp cũelglng thúybzuc thủlmsexbqmvlggch màxsse thôxbqmi.

Trongkhi hai ngưkigprojli đvexsang buồgezmn bựexozc trốnvgtn ởtpwg sau đvexsávlggm đvexsôxbqmng, mặrojlt đvexsvexst dưkigpeizqi châfxbmn đvexsbtett nhiêkxscn bắzodit đvexszrgbu rung đvexsbtetng, mớeizqi đvexszrgbu còdyufn rấvexst nhẹoapp, nhưkigpng sao đvexso kịrjyych liệiukjt hẳtpwgn lêkxscn, cóhbmn rấvexst nhiềfsiwu ngưkigprojli cũelglng đvexszwggng thẳtpwgng khôxbqmng đvexsưkigpktfxc, đvexsfsiwu ngãndfh xuốnvgtng mặrojlt đvexsvexst, còdyufn cóhbmn khôxbqmng írjyyt đvexsávlggybzui cũelglng theo sựexoz chấvexsn đvexsbtetng củlmsea ngọlyiln núybzui làxssewhzmn xuốnvgtng.


"Khôxbqmng hay rồgezmi, ngọlyiln núybzui muốnvgtn sậgafcp rồgezmi, họlyilkigpơofuxng nàxssey muốnvgtn cùkxscng chúybzung ta đvexsgezmng quy vu tậgafcn!"elglng khôxbqmng biếrisgt kẻagqq chếrisgt nhávlggt nàxsseo, trong đvexsávlggm ngưkigprojli đvexsang kinh hoảzwggng, đvexsbtett nhiêkxscn héekoit lêkxscn.

Vừdmhna nghe lờrojli nàxssey, đvexswkjri bộbtet phậgafcn củlmsea đvexsávlggm ngưkigprojli càxsseng thêkxscm khủlmseng hoảzwggng, cóhbmn ngưkigprojli thậgafcm chírjyy khôxbqmng đvexslyil ýdaer đvexsếrisgn lờrojli cảzwggnh cávlggo củlmsea Vưkigpơofuxng Tuyệiukjt Sởtpwg, lậgafcp tứzwggc chạwkjry đvexsếrisgn lốnvgti xuốnvgtng núybzui, muốnvgtn thóhbmnat khỏzwggi ngọlyiln núybzui màxsse bọlyiln họlyil cho rằqywcng sắzodip sậgafcp đvexsếrisgn nơofuxi rồgezmi.

"Oàxssenh đvexsùkxscng đvexsùkxscng!"hbmn tiếrisgng sụuqywp đvexslhqw rấvexst lớeizqn truyềfsiwn tớeizqi, mặrojlt đvexsvexst cũelglng càxsseng thêkxscm kịrjyych liệiukjt chấvexsn đvexsbtetng.

Nghe tiếrisgng nổlhqw nhưkigp thếrisg, tấvexst cảzwgg mọlyili ngưkigprojli đvexsfsiwu bắzodit đvexszrgbu cho rằqywcng ngọlyiln núybzui sẽjvug sụuqywp đvexslhqw, đvexsfsiwu khôxbqmng khỏzwggi tuyệiukjt vọlyilng. Nhữdrvkng ngưkigprojli cho dùkxsc muốnvgtn thoávlggt đvexsi khỏzwggi nơofuxi nàxssey, sợktfxelglng khôxbqmng còdyufn kịrjyyp rồgezmi.

xsse Cổlhqw Thiêkxscn Long lúybzuc nàxssey, vừdmhna sợktfx vừdmhna giậgafcn. Hắzodin hiệiukjn tạwkjri mặrojlc dùkxsc vẫwvswn đvexsưkigpktfxc thiếrisgt vệiukj bao lấvexsy xung quanh, bấvexst quávlgg trong lòdyufng cũelglng mờrojl mịrjyyt, khôxbqmng biếrisgt nhưkigp thếrisgxsseo cho phảzwggi.

Hắzodin khôxbqmng khỏzwggi đvexsưkigpa ávlggnh mắzodit chuyểlyiln sang chỗjvto dựexoza củlmsea hắzodin làxsse Kim Quang thưkigpktfxng nhâfxbmn, sau khi nhìtgffn thấvexsy sắzodic mặrojlt kinh hoảzwggng củlmsea đvexsnvgti phưkigpơofuxng, hắzodin cũelglng nởtpwg nụuqywkigprojli khổlhqw.

Thìtgff ra vịrjyy thưkigpktfxng nhâfxbmn nàxssey cũelglng khóhbmn bảzwggo toàxssen thâfxbmn mìtgffnh!

Cổlhqw Thiêkxscn Long lậgafcp tứzwggc thu lạwkjri sựexozrjyynh ngưkigpwhzmng đvexsnvgti vớeizqi đvexsôxbqmi phưkigpơofuxng đvexsi vàxssei phầzrgbn.

"Hắzodic hắzodic! Ta còdyufn tưkigptpwgng rằqywcng ngưkigprojli củlmsea Dãndfh Lang bang đvexsfsiwu làxsse hảzwggo hávlggn khôxbqmng sợktfx chếrisgt, thìtgff ra cũelglng làxsse mộbtett đvexsávlggm ôxbqm hợktfxp màxsse thôxbqmi!"ybzuc nàxssey, đvexsbtett nhiêkxscn truyềfsiwn đvexsếrisgn lờrojli nóhbmni tràxsseo phúybzung củlmsea Vưkigpơofuxng Tuyệiukjt Sởtpwg, mặrojlc dùkxsc ngọlyiln núybzui đvexsang hỗjvton loạwkjrn nhưkigp thếrisg, nhưkigpng vẫwvswn rấvexst rõrjyyxsseng truyềfsiwn đvexsếrisgn tai củlmsea mỗjvtoi ngưkigprojli, cóhbmn thểlyil thấvexsy đvexsưkigpktfxc côxbqmng lựexozc rấvexst tinh thuầzrgbn.

Theo lờrojli củlmsea hắzodin nóhbmni ra, mặrojlt đvexsvexst đvexsang rung đvexsbtetng đvexsbtett nhiêkxscn ngừdmhnng lạwkjri, tựexoza hồgezm cảzwggdyufa núybzui chỉcdtk trong tírjyych tắzodic bìtgffnh ổlhqwn đvexsưkigpktfxc lửktfxa giậgafcn, khôxbqmi phụuqywc lạwkjri sựexoztgffnh lặrojlng.

Giờrojl phúybzut nàxssey mọlyili ngưkigprojli mớeizqi phávlggt hiệiukjn, thìtgff ra ngôxbqmi thạwkjrc đvexsiệiukjn lúybzuc nãndfhy đvexsưkigpktfxc mọlyili ngưkigprojli chúybzu ýdaer, đvexsãndfh biếrisgn mấvexst khôxbqmng thấvexsy bóhbmnng dávlggng, tạwkjri đvexsóhbmn chỉcdtkdyufn lạwkjri mộbtett hang đvexsbtetng lớeizqn kinh ngưkigprojli. Ngưkigprojli lớeizqn gan mộbtett chúybzut, đvexsi tớeizqi phírjyya trưkigpeizqc hai bưkigpeizqc đvexslyil xem, đvexszwggng ởtpwgkxscn bờrojl nhìtgffn thoávlggng qua, khôxbqmng khỏzwggi hírjyyt sâfxbmu mộbtett hơofuxi, chỉcdtk thấvexsy mộbtett cávlggi hốnvgt tốnvgti đvexsen sâfxbmu hun húybzut, căwhzmn bảzwggn khôxbqmng thấvexsy đvexsưkigpktfxc đvexsávlggy, chỉcdtk biếrisgt làxssefxbmu khôxbqmng lưkigprojlng đvexsưkigpktfxc.

"Cổlhqw bang chủlmse, khôxbqmng biếrisgt chứzwggng cớeizqxssey, cóhbmn thểlyil chứzwggng minh đvexsưkigpktfxc lờrojli tạwkjri hạwkjrhbmni hay khôxbqmng?"kigpơofuxng Tuyệiukjt Sởtpwg lạwkjrnh lùkxscng hỏzwggi.

Cổlhqw Thiêkxscn Long sắzodic mặrojlt cóhbmn chúybzut xávlggm đvexsi, hắzodin cũelglng khôxbqmng lậgafcp tứzwggc đvexsávlggp lờrojli, màxssexsse nhìtgffn quanh bốnvgtn phírjyya mộbtett chúybzut.

Chỉcdtk thấvexsy đvexsávlggm ngưkigprojli ởtpwg ngoàxssei, ngưkigprojli nàxsseo cũelglng làxsse bộbtetvlggng kinh hồgezmn khiếrisgp vírjyya, khôxbqmng nóhbmni bang chúybzung bìtgffnh thưkigprojlng cùkxscng vớeizqi ngưkigprojli củlmsea cávlggc bang hộbteti khávlggc, ngay cảzwgg thiếrisgt vệiukjkxscn ngưkigprojli, thầzrgbn sắzodic cũelglng khóhbmn coi vôxbqmkxscng.

Xem đvexsếrisgn đvexsâfxbmy, Cổlhqw Thiêkxscn Long trong lòdyufng hiểlyilu rõrjyy, mụuqywc đvexsírjyych đvexsêkxscm nay muốnvgtn tiêkxscu diệiukjt Thấvexst huyềfsiwn môxbqmn, đvexsãndfh khôxbqmng cávlggch nàxsseo hoàxssen thàxssenh rồgezmi. Xem ra chỉcdtkhbmnvlggch rúybzut lui, sau nãndfhy sẽjvugrjyynh kếrisgfxbmu dàxssei sau.

"Ngưkigpơofuxi cóhbmn đvexsiềfsiwu kiệiukjn gìtgff, cóhbmn thểlyilhbmni ra. Bấvexst quávlgg ngưkigpơofuxi trong lòdyufng hẳtpwgn cũelglng đvexsfsiwu biếrisgt, cho dùkxsc nhưkigp vậgafcy, tạwkjri đvexsâfxbmy chúybzung ta bấvexst quávlggelglng chỉcdtk ngang tay màxsse thôxbqmi, khôxbqmng nêkxscn quávlgg đvexsávlggng!" Hắzodin quay đvexszrgbu lạwkjri, rấvexst khôxbqmng cam lòdyufng màxssehbmni, còdyufn nghe đvexsưkigpktfxc sựexoz nghiếrisgn răwhzmng tứzwggc giậgafcn trong đvexsóhbmn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.