Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 83 : Đại hãm tịnh

    trước sau   
"Ngưgavdơyjkoi thậutjft đchqyqqoonh đchqyrhucu hàyusgng?" Cổbrue Thiêqoyyn Long cảothim thấkamly cóybmn chúqmkjt bấkamlt ngờutjf.

nxxtrhucu hàyusgng làyusg đchqyrhucu hàyusgng, bấkamlt quáerdm chúqmkjng ta hai phưgavdơyjkong ai đchqyrhucu hàyusgng ai, thìkaml vẫwyhun chưgavda biếalqit!"gavdơyjkong Môhldzn chủpnhb hai trònpyung mắhvart hívfemp lạnpyui mộybmnt chúqmkjt, tay tùfkkvy ýhvar đchqyuzdtt lêqoyyn trêqoyyn chuôhldzi kiếalqim, chậutjfm rãxcoai nóybmni.

"Lờutjfi nàyusgy củpnhba ngưgavdơyjkoi cóybmn ýhvar tứerdmkaml?" Cổbrue Thiêqoyyn Long sắhvarc mặuzdtt trầrhucm xuốgeiyng, hắhvarn lạnpyui vung tay lêqoyyn, ra dấkamlu.

Nhấkamlt thờutjfi thiếalqit vệxcoa phívfema sau hắhvarn xôhldzng lêqoyyn, tạnpyuo thàyusgnh nửwxqsa vònpyung trònpyun vâyusgy quanh Vưgavdơyjkong Tuyệxcoat Sởksof, đchqyypckng thờutjfi lấkamly từlrzq sau lưgavdng ra Liêqoyyn châyusgu nõjwij, trêqoyyn đchqyrhucy nhữypckng têqoyyn lóybmne thanh quang chĩghsfa thẳlnplng vàyusgo ngưgavdutjfi nàyusgy.

Xem ra chỉcdjx cầrhucn Cổbrue Thiêqoyyn Long ra lệxcoanh mộybmnt tiếalqing, bọloffn họloff sẽuewa khôhldzng chúqmkjt do dựqqooyusg phóybmnng têqoyyn ra, lậutjfp tứerdmc giếalqit chếalqit Vưgavdơyjkong Tuyệxcoat Sởksof tạnpyui chỗudso.

"Ngưgavdơyjkoi cho làyusg bổbruen môhldzn sau khi đchqyem Tổbrueng đchqyưgavdutjfng lêqoyyn Lạnpyuc Nhậutjft Phong, cho tớypcki bâyusgy giờutjf chưgavda từlrzqng lo lắhvarng cóybmn ngoạnpyui đchqyqqooch xâyusgm lấkamln, màyusg khôhldzng cóybmnerdmch nàyusgo ngăvkuqn cảothin sao?"gavdơyjkong Môhldzn chủpnhb đchqygeiyi vớypcki cáerdmc têqoyyn nõjwijyusgy đchqyuewau khôhldzng xem ra gìkaml, trong khẩpywbu khívfemnpyun cóybmnyusgi phầrhucn âyusgm trầrhucm uy hiếalqip.


Nghe nóybmni nhưgavd thếalqi, Cổbrue Thiêqoyyn Long trong lònpyung khẽuewa trầrhucm xuốgeiyng, trong đchqyrhucu cóybmn mộybmnt dựqqoo cảothim khôhldzng rõjwij lắhvarm, hắhvarn cũudsong khôhldzng cóybmn ngắhvart lờutjfi đchqygeiyi phưgavdơyjkong, tiếalqip tụghsfc âyusgm trầrhucm nghiêqoyym mặuzdtt, muốgeiyn nghe đchqygeiyi phưgavdơyjkong rốgeiyt cuộybmnc muốgeiyn nóybmni cáerdmi gìkaml.

nxxtem bổbruen môhldzn dờutjfi đchqyếalqin đchqyâyusgy chívfemnh làyusg đchqyxcoa thấkamlt đchqynpyui môhldzn chủpnhbhvarhldzn chủpnhb, bảothin thâyusgn chửwxqsng nhữypckng hùfkkvng tàyusgi đchqynpyui lưgavdalqic, hơyjkon nữypcka am hiểjhwsu thổbrue mộybmnc cơyjko quan thuậutjft, cũudsong đchqyưgavdalqic xưgavdng làyusg mộybmnt đchqyutjfi kỳyjkoyusgi"ybmni tớypcki đchqyâyusgy, Vưgavdơyjkong Môhldzn chủpnhb dừlrzqng lạnpyui mộybmnt chúqmkjt, trêqoyyn mặuzdtt hiểjhwsn ra vẻmzsp mặuzdtt vàyusgi phầrhucn khâyusgm phụghsfc.

Tiếalqip theo, hắhvarn lạnpyui tiếalqip tụghsfc mởksof miệxcoang nóybmni:

"Lýhvarhldzn chủpnhb chọloffn Lạnpyuc Nhậutjft Phong làyusgm Tổbrueng đchqyưgavdutjfng củpnhba bổbruen môhldzn làyusgybmn hai nguyêqoyyn nhâyusgn: mộybmnt làyusg ngọloffn núqmkji nàyusgy đchqyqqooa thếalqi hiểjhwsm áerdmc, dễyusg thủpnhb khóybmnhldzng, làyusgyjkoi phònpyung thủpnhb cựqqooc tốgeiyt; hai làyusg bởksofi vìkaml trong lònpyung núqmkji, lạnpyui cóybmnyusgn khôhldzn, đchqyóybmn chívfemnh làyusg mộybmnt đchqyybmnng nhũudso đchqyáerdm cựqqooc lớypckn thiêqoyyn nhiêqoyyn hìkamlnh thàyusgnh. Đnxxtybmnng nàyusgy vôhldzfkkvng lớypckn, cơyjko hồypck chiếalqim cứerdm cảothi hai phầrhucn ba trong lònpyung củpnhba Lạnpyuc Nhậutjft Phong nàyusgy. Thấkamly kỳyjko cảothinh nàyusgy, Lýhvarhldzn chủpnhb liềuewan sinh ra mộybmnt kếalqi, hắhvarn lợalqii dụghsfng thổbrue mộybmnc thuậutjft củpnhba mìkamlnh, kếalqit hợalqip vớypcki đchqyqqooa thếalqi củpnhba thạnpyuch nhũudso đchqyybmnng, đchqyem cảothi ngọloffn núqmkji biếalqin thàyusgnh mộybmnt cáerdmi bẫwyhuy cựqqooc lớypckn củpnhba thiêqoyyn nhiêqoyyn. Bâyusgy giờutjf, chỉcdjx cầrhucn cóybmn ngưgavdutjfi thúqmkjc đchqypywby cơyjko quan, cảothinpyua núqmkji nàyusgy sẽuewa lậutjfp tứerdmc sụghsfp đchqybrue, chôhldzn vùfkkvi tấkamlt cảothi nhữypckng ngưgavdutjfi cóybmn mặuzdtt tạnpyui đchqyâyusgy".

gavdơyjkong Môhldzn chủpnhb sau khi nóybmni xong nhữypckng lờutjfi nàyusgy, liềuewan ngậutjfm miệxcoang khôhldzng nóybmni nữypcka, chỉcdjxyusgfkkvng áerdmnh mắhvart lạnpyunh lùfkkvng nhưgavd xem ngưgavdutjfi chếalqit màyusg nhìkamln đchqyáerdmm ngưgavdutjfi đchqyang vâyusgy xung quanh hắhvarn.

Cổbrue Thiêqoyyn Long sau khi nghe xong, cóybmn chúqmkjt ngâyusgy ngẩpywbn cảothi ngưgavdutjfi. Hắhvarn tựqqoo nhiêqoyyn khôhldzng tin lờutjfi củpnhba đchqygeiyi phưgavdơyjkong, nhưgavdng trong khoảothing thờutjfi gian ngắhvarn, cũudsong khôhldzng biếalqit nêqoyyn làyusgm thếalqiyusgo đchqyjhws phảothin báerdmc lờutjfi uy hiếalqip nàyusgy củpnhba đchqygeiyi phưgavdơyjkong.

yusg nhữypckng ngưgavdutjfi kháerdmc nghe đchqyưgavdalqic nhữypckng lờutjfi nàyusgy, cũudsong khôhldzng tựqqoo chủpnhb đchqyưgavdalqic xao đchqyybmnng hẳlnpln lêqoyyn, bọloffn họloff thấkamlp giọloffng nghịqqoo luậutjfn, nhiềuewau ngưgavdutjfi cóybmn chúqmkjt cơyjko trívfem thậutjfm chívfem bắhvart đchqyrhucu hưgavdypckng tớypcki lốgeiyi xuốgeiyng núqmkji duy nhấkamlt màyusg di chuyểjhwsn tớypcki, chuẩpywbn bịqqoo nếalqiu cóybmn chuyệxcoan gìkaml xảothiy ra, lậutjfp sẽuewa chạnpyuy nhưgavd đchqyqoyyn xuốgeiyng núqmkji.

"Toàyusgn bộybmn im lặuzdtng! Ai lộybmnn xộybmnn, ồypckn àyusgo, giếalqit khôhldzng tha!"

Cổbrue Thiêqoyyn Long rấkamlt nhanh khôhldzi phụghsfc tỉcdjxnh táerdmo, nhìkamln thấkamly đchqyãxcoa biếalqit đchqyáerdmm ngưgavdutjfi ởksof ngoàyusgi, cũudsong chỉcdjx dựqqooa vàyusgo lờutjfi nóybmni mộybmnt mặuzdtt củpnhba đchqygeiyi phưgavdơyjkong, đchqyãxcoa xảothiy ra náerdmo loạnpyun, trong lònpyung khôhldzng khỏusjni nổbruei giậutjfn. Hắhvarn biếalqit nếalqiu nhưgavd khôhldzng lậutjfp tứerdmc khốgeiyng chếalqi, cụghsfc diệxcoan sẽuewa lậutjfp tứerdmc trởksofqoyyn khóybmnybmn thểjhws khốgeiyng chếalqi, lậutjfp tứerdmc khôhldzng suy nghĩghsf nữypcka, cao giọloffng hạnpyu lệxcoanh.

Lệxcoanh củpnhba Cổbrue Thiêqoyyn Long đchqyưgavda ra, đchqyưgavdalqic kẻmzspgavdypcki tay thâyusgn tívfemn củpnhba hắhvarn lậutjfp tứerdmc chấkamlp hàyusgnh, liêqoyyn tiếalqip chélrzqm giếalqit mấkamly têqoyyn nháerdmt gan đchqyang cốgeiy gắhvarng thoáerdmt đchqyi khỏusjni nơyjkoi nàyusgy, nhữypckng ngưgavdutjfi kháerdmc tấkamlt cảothi đchqyuewau bịqqoo đchqye dọloffa màyusg đchqyerdmng lạnpyui, xao đchqyybmnng lậutjfp tứerdmc bìkamlnh ổbruen trởksof lạnpyui.

Bấkamlt quáerdm trong lònpyung Cổbrue Thiêqoyyn Long hiểjhwsu rấkamlt rõjwij, loạnpyui bìkamlnh ổbruen nàyusgy chỉcdjx bấkamlt quáerdmyusg bềuewa ngoàyusgi, tạnpyum thờutjfi màyusg thôhldzi. Nếalqiu nhưgavd hắhvarn khôhldzng thểjhws nhanh chóybmnng chứerdmng thựqqooc lờutjfi củpnhba đchqygeiyi phưgavdơyjkong làyusgybmni dốgeiyi, nhưgavd vậutjfy bấkamlt luậutjfn làyusg ngưgavdutjfi củpnhba bang hắhvarn hay làyusg củpnhba cáerdmc bang pháerdmi kháerdmc, cũudsong sẽuewa khôhldzng an tâyusgm màyusgksof đchqyâyusgy, sợalqi rằxcoang chỉcdjx cầrhucn mộybmnt ngọloffn gióybmn thổbruei qua, tấkamlt cảothiudsong sẽuewa bỏusjn chạnpyuy.

"Ngưgavdơyjkoi khôhldzng phảothii chỉcdjx dựqqooa vàyusgo mộybmnt lờutjfi nóybmni củpnhba ngưgavdơyjkoi, màyusg khiếalqin cho chúqmkjng ta tin lờutjfi ngưgavdơyjkoi nóybmni chứerdm!" Cổbrue Thiêqoyyn Long ngăvkuqn chậutjfn sựqqoo tứerdmc giậutjfn trong lònpyung, chuẩpywbn bịqqoo tựqqookamlnh vạnpyuch trầrhucn lờutjfi dốgeiyi tráerdm củpnhba đchqygeiyi phưgavdơyjkong.

nxxtưgavdơyjkong nhiêqoyyn làyusg khôhldzng phảothii, ta cóybmn chứerdmng cớypck cho cáerdmc ngưgavdơyjkoi chívfemnh mắhvart thấkamly mộybmnt chúqmkjt, bấkamlt quáerdmerdmc ngưgavdơyjkoi nghe cho rõjwij, nếalqiu cóybmn ngưgavdutjfi sau khi thấkamly ra chứerdmng minh xong, chuẩpywbn bịqqoo thoáerdmt khỏusjni nơyjkoi đchqyâyusgy hoặuzdtc làyusg tiếalqip tụghsfc tiếalqin côhldzng, ta sẽuewa cho ngưgavdutjfi đchqyem toàyusgn bộybmnyjko quan mởksof ra, đchqyjhws cho tấkamlt cảothi mọloffi ngưgavdutjfi chúqmkjng ta đchqyypckng quy vu tậutjfn"gavdơyjkong Tuyệxcoat Sởksof trong lờutjfi nóybmni tràyusgn ngậutjfp sáerdmt khívfem, ýhvar uy hiếalqip lộybmn ra khôhldzng thểjhws nghi ngờutjf.


Cổbrue Thiêqoyyn Long cẩpywbn thậutjfn quan sáerdmt vẻmzsp mặuzdtt củpnhba đchqygeiyi phưgavdơyjkong, cốgeiy gắhvarng từlrzq trêqoyyn mặuzdtt củpnhba đchqygeiyi phưgavdơyjkong tìkamlm ra mộybmnt chúqmkjt sơyjko hởksof. Đnxxtáerdmng tiếalqic ngưgavdutjfi đchqygeiyi diệxcoan khuôhldzn mặuzdtt vẫwyhun lạnpyunh nhưgavdvkuqng, dấkamlu hiệxcoau gìkamludsong nhìkamln khôhldzng đchqyưgavdalqic, càyusgng khôhldzng cóybmn chúqmkjt biểjhwsu hiệxcoan sợalqixcoai nàyusgo.

Đnxxtiềuewau nàyusgy làyusgm cho hắhvarn khôhldzng khỏusjni nghĩghsf thầrhucm, chẳlnplng lẻmzsp đchqygeiyi phưgavdơyjkong nóybmni làyusg sựqqoo thậutjft, thậutjft sựqqooyusgybmn hậutjfu chưgavdypckc nhưgavd vậutjfy sao?

"Khởksofi đchqyybmnng cơyjko quan thứerdm hai!"gavdơyjkong Tuyệxcoat Sởksof đchqyybmnt nhiêqoyyn quay đchqyrhucu lạnpyui vềuewa chủpnhb đchqyiệxcoan, lớypckn tiếalqing ra lệxcoanh.

Sau đchqyóybmn, hắhvarn quay đchqyrhucu sang mộybmnt bêqoyyn, bắhvart đchqyrhucu nhìkamln chằxcoam chằxcoam vàyusgo mộybmnt gian thạnpyuch đchqyiệxcoan nhỏusjn, khôhldzng hềuewa đchqyjhws ýhvar tớypcki Cổbrue Thiêqoyyn Long nữypcka.

Cổbrue Thiêqoyyn Long thấkamly đchqygeiyi phưgavdơyjkong coi rẻmzspkamlnh nhưgavd thếalqi, khôhldzng nhịqqoon đchqyưgavdalqic sựqqoo giậutjfn dữypck, hắhvarn cốgeiylrzqn sựqqoo trứerdm tứerdmc giậutjfn trong lònpyung, âyusgm thầrhucm hạnpyu quyếalqit tâyusgm, chỉcdjx cầrhucn chứerdmng cớypck củpnhba đchqygeiyi phưgavdơyjkong khôhldzng thểjhwsyusgm mìkamlnh hàyusgi lònpyung, hắhvarn sẽuewa lậutjfp tứerdmc hạnpyu lệxcoanh, đchqyem Vưgavdơyjkong Môhldzn chủpnhbyusgy bắhvarn thàyusgnh ngưgavdutjfi nhívfemm.

Bấkamlt quáerdm, Vưgavdơyjkong Tuyệxcoat Sởksof vừlrzqa nhìkamln chằxcoam chằxcoam vàyusgo tònpyua thạnpyuch đchqyiệxcoan vừlrzqa cóybmn nhữypckng cửwxqs đchqyybmnng kỳyjko quáerdmi, cũudsong khiếalqin cho đchqyáerdmm ngưgavdutjfi Dãxcoa Lang bang chúqmkj ýhvar, bọloffn họloff khôhldzng tựqqookamlm hãxcoam đchqyưgavdalqic đchqyem áerdmnh mắhvart tụghsf lạnpyui nơyjkoi đchqyóybmn, muốgeiyn nhìkamln mộybmnt chúqmkjt rốgeiyt cuộybmnc sẽuewaybmn chuyệxcoan dịqqoo thưgavdutjfng gìkaml pháerdmt sinh.

Trong lúqmkjc đchqyáerdmm ngưgavdutjfi Dãxcoa Lang bang đchqyuewau thấkamlp thỏusjnm bấkamlt an. Ai cũudsong khôhldzng chúqmkj ýhvar tớypcki phívfema bêqoyyn ngoàyusgi vònpyung vâyusgy, cóybmn hai ngưgavdutjfi mặuzdtc trang phụghsfc củpnhba Đnxxtoạnpyun Thủpnhby Lưgavdu, đchqyang cúqmkji đchqyrhucu nhỏusjn giọloffng thìkaml thầrhucm.

"Hàyusgn Lậutjfp, ngưgavdơyjkoi nóybmni Môhldzn chủpnhb chúqmkjng ta nóybmni làyusg thậutjft hay làyusg giảothi? Chẳlnplng lẻmzsp Lạnpyuc Nhậutjft Phong thậutjft sựqqoo thậutjft sựqqoo trốgeiyng rỗudsong bêqoyyn trong? Ta trưgavdypckc kia đchqyãxcoa tớypcki mấkamly lầrhucn, tạnpyui sao cho tớypcki bâyusgy giờutjf vẫwyhun chưgavda từlrzqng thấkamly cóybmn chỗudsoyusgo nhưgavd vậutjfy!"

"Chẳlnplng lẽuewayusg, Vưgavdơyjkong Môhldzn chủpnhb đchqyang nóybmni dốgeiyi bọloffn họloff, muốgeiyn trìkaml hoãxcoan thờutjfi gia]?"

"Cóybmn thểjhws…"

Mộybmnt thanh niêqoyyn trong đchqyóybmn đchqyang hưgavdypckng tớypcki mộybmnt thanh niêqoyyn đchqyang trầrhucm mặuzdtc, đchqyang cốgeiy gắhvarng nóybmni khôhldzng ngớypckt, tựqqooa hồypck hắhvarn phi thưgavdutjfng muốgeiyn cho đchqygeiyi phưgavdơyjkong giảothii thívfemch mộybmnt chúqmkjt nghi hoặuzdtc trong lònpyung.

Hai ngưgavdutjfi nàyusgy khôhldzng phảothii làyusg ngưgavdutjfi bêqoyyn ngoàyusgi, đchqyúqmkjng làyusgyusgn Lậutjfp vàyusg Lệxcoa Phi Vũudsoqmkjc đchqyrhucu chạnpyuy đchqyếalqin chỗudso củpnhba Lýhvar Trưgavdksofng lãxcoao.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.