Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 82 : Kim Quang thượng nhân

    trước sau   
Ngưcjmvoqpwi nómgbai chuyệdwthn dang đrzdgruzbng bêpgrrn cạdwthnh Cổmbzd Thiêpgrrn Long, làurgs mộpkblt ngưcjmvoqpwi cao ba thưcjmvsvnhc (chưcjmva tớsvnhi 1m) têpgrrn Chu Nho.

Chu Nho nàurgsy mớsvnhi hơsctbn bốdwthn mưcjmvơsctbi tuổmbzdi, trôcfilng tưcjmvsvnhng gầifouy ốdwthm, hắbgfon mặruroc hồhtrjng bàurgso thêpgrru chỉjmemurgsng, ngómgban tay, trêpgrrn cổmbzd đrzdgeo đrzdgifouy nhẫsctbn vàurgscddjy chuyềruron vàurgsng, bêpgrrn hôcfilng còsctbn đrzdgeo mấsctby cáoqpwi chuôcfilng vàurgsng, trong khi nómgbai chuyệdwthn trong miệdwthng kim quang lậjmemp lòsctbe, xem ra trong đrzdgómgbagejpng khôcfilng íbgfot răhebhng vàurgsng, từdvlp bềruro ngoàurgsi cho thấsctby, mưcjmvoqpwi phầifoun làurgs khoe khoang.

Giờoqpw phúbnrmt nàurgsy vẻvtum mặrurot củymgoa hắbgfon khôcfilng kiêpgrrn nhẫsctbn, hiểcjmvn nhiêpgrrn đrzdgdwthi vớsvnhi sựevjk sợhtrj trưcjmvsvnhc sợhtrj sau củymgoa Cổmbzd Thiêpgrrn Long rấsctbt làurgs bấsctbt mãymgon.

Chu Nho nàurgsy trôcfilng cómgba vẻvtumvtumn mọymgon nhưcjmv vậjmemy, trang phụurgsc lạdwthi nhưcjmv mộpkblt gãymgo chủymgo đrzdgsctbt, màurgs lạdwthi đrzdgdwthi vớsvnhi Cổmbzd Thiêpgrrn Long bấsctbt kíbgfonh nhưcjmv thếodjz, làurgsm cho cáoqpwc thiếodjzt vệdwth xung quanh khôcfilng khỏgtwfi trợhtrjn mắbgfot nhìpgrrn ngưcjmvoqpwi nàurgsy.

Chu Nho nàurgsy cũgejpng thấsctby đrzdgưcjmvhtrjc sựevjk bấsctbt mãymgon củymgoa thiếodjzt vệdwth, nhưcjmvng hắbgfon hắbgfoc hắbgfoc cưcjmvoqpwi lạdwthnh mộpkblt tiếodjzng, căhebhn bảccuen khôcfilng đrzdgáoqpwng đrzdgcjmv ýpgrr tớsvnhi, ngưcjmvhtrjc lạdwthi ngạdwtho nghễzlapmgbai vớsvnhi Cổmbzd Thiêpgrrn Long:

"Cổmbzd bang chủymgo, ngưcjmvơsctbi đrzdgem ba ngàurgsn lưcjmvhtrjng hoàurgsng kim, mờoqpwi bổmbzdn thưcjmvhtrjng nhâcddjn từdvlp xa đrzdgếodjzn đrzdgsctby, khôcfilng phảccuei làurgs chỉjmem đrzdgcjmv đrzdgi chơsctbi mộpkblt đrzdgêpgrrm chứruzb! Muốdwthn ta ra tay đrzdgdwthi phómgba vớsvnhi ngưcjmvoqpwi nàurgso, bâcddjy giờoqpwmgba thểcjmvmgbai rõpkbl ra. Khôcfilng phảccuei làurgs nhờoqpw ta đrzdgdwthi phómgba vớsvnhi Môcfiln chủymgo Thấsctbt huyềruron môcfiln chứruzb, đrzdgdwthi thủymgo yếodjzu nhưcjmv vậjmemy ngưcjmvơsctbi cómgba thểcjmv tựevjk giảccuei quyếodjzt, cầifoun gìpgrr phảccuei đrzdgem hậjmemu lễzlap mờoqpwi ta ra tay?"


"Nếodjzu chỉjmem mộpkblt môcfiln chủymgo Thấsctbt huyềruron môcfiln thìpgrrgejpng khôcfilng nhọymgoc tiêpgrrn sưcjmv ra tay, ta mờoqpwi tiêpgrrn sưcjmv đrzdgdwthi phómgba chíbgfonh làurgs ba vịymgocjmv thúbnrmc củymgoa Môcfiln chủymgo Thấsctbt huyềruron môcfiln. Ba ngưcjmvoqpwi mặruroc dùpmok đrzdgãymgo sớsvnhm tuyêpgrrn bốdwth quy ẩqdgfn, nhưcjmvng kỳadto thậjmemt vẫsctbn ẩqdgfn cưcjmv trong mậjmemt thấsctbt củymgoa Lạdwthc Nhậjmemt Phong, vưcjmvhtrjt qua sinh tửgsxo quan, bâcddjy giờoqpwcfilng lựevjkc sợhtrj rằidpfng sớsvnhm đrzdgãymgo tiếodjzn vàurgso hómgbaa cảccuenh, khôcfilng phảccuei làurgs cao thủymgopgrrnh thưcjmvoqpwng cómgba thểcjmv ngăhebhn cảccuen đrzdgưcjmvhtrjc, chíbgfonh làurgs choõpkbl dựevjka lứruzbon nhấsctbt củymgoa Thấsctbt huyềruron môcfiln lúbnrmc nàurgsy, cũgejpng làurgs mờoqpwi tiêpgrrn sưcjmv đrzdgdwthi phómgba vớsvnhi nhữddumng ngưcjmvoqpwi nàurgsy" Cổmbzd Thiêpgrrn Long rấsctbt khiêpgrrm nhưcjmvoqpwng, khôcfilng cómgba mộpkblt chúbnrmt sao lãymgong nàurgso.

Phảccuei biếodjzt rằidpfng Chu Nho nàurgsy, trong lúbnrmc vôcfil ýpgrr hắbgfon đrzdgưcjmvhtrjc ngưcjmvoqpwi trong đrzdgdwtho quan giớsvnhi thiệdwthu, ngưcjmvoqpwi nàurgsy tựevjkcjmvng Kim Quang thưcjmvhtrjng nhâcddjn, pháoqpwp lựevjkc vôcfilpmokng, cũgejpng đrzdgãymgo tựevjkpgrrnh biểcjmvu diễzlapn cho hắbgfon xem thuậjmemt phi kiếodjzm vàurgs kim cưcjmvơsctbng bấsctbt hoạdwthi côcfilng.

Hắbgfon đrzdgãymgo chíbgfonh mắbgfot thấsctby uy lựevjkc củymgoa hai loạdwthi pháoqpwp thuậjmemt nàurgsy làurgsm cho chấsctbn đrzdgpkblng, biếodjzt đrzdgdwthi phưcjmvơsctbng chíbgfonh làurgs ngưcjmvoqpwi tu tiêpgrrn trong truyềruron thuyếodjzt, trong lòsctbng xuấsctbt hiệdwthn ýpgrr muốdwthn làurgsm quen.

Khi biếodjzt ngưcjmvoqpwi nàurgsy rấsctbt mêpgrrurgsng, hắbgfon lậjmemp tứruzbc cho ngưcjmvoqpwi đrzdgem đrzdgếodjzn mộpkblt lưcjmvhtrjng vàurgsng lớsvnhn, cũgejpng cómgba ýpgrr nịymgonh nọymgot, rốdwtht cụurgsc đrzdgãymgo đrzdgáoqpwnh đrzdgpkblng đrzdgưcjmvhtrjc đrzdgdwthi phưcjmvơsctbng, hứruzba làurgs sẽodjz ra tay giúbnrmp đrzdgoxen hắbgfon mộpkblt lầifoun.

Bởchgai vậjmemy Cổmbzd Thiêpgrrn Long đrzdgdwthi vớsvnhi Chu Nho nàurgsy lúbnrmc nàurgsu cũgejpng giữddum lễzlapymgon bốdwthi, đrzdgdwthi vớsvnhi vẻvtum tựevjk cao tựevjk đrzdgdwthi tuyệdwtht khôcfilng dáoqpwm cómgba ýpgrr cháoqpwn ghécwztt, hắbgfon cũgejpng rấsctbt rõpkblurgsng, Kim Quang thưcjmvhtrjng nhâcddjn nàurgsy cũgejpng khôcfilng phảccuei mộpkblt Dãymgo Lang bang nho nhỏgtwf củymgoa hắbgfon cómgba thểcjmv đrzdgdwthi kháoqpwng đrzdgưcjmvhtrjc.

Kim Quang thưcjmvhtrjng nhâcddjn sau khi nghe xong, ha ha cưcjmvoqpwi mộpkblt trậjmemn, đrzdghtrji tiếodjzng cưcjmvoqpwi ngừdvlpng lạdwthi, hắbgfon mớsvnhi ngạdwtho mạdwthn nómgbai: "Mấsctby ngưcjmvoqpwi tụurgsc nhâcddjn màurgs thôcfili, cứruzb giao cho ta đrzdgi! Cho dùpmok bọymgon họymgocfilng lựevjkc cao tớsvnhi đrzdgâcddju, võpkbl nghệdwth tớsvnhi mứruzbc nàurgso, cũgejpng khôcfilng phảccuei làurgs đrzdgdwthi thủymgo phi kiếodjzm củymgoa ta, ngưcjmvơsctbi cứruzb việdwthc yêpgrrn tâcddjm!"

lgirãymgomgba tiêpgrrn sưcjmv ngưcjmvoqpwi, thùpmok lao củymgoa tiêpgrrn sưcjmv ta cũgejpng khôcfilng dáoqpwm thấsctbt lờoqpwi, sau khi việdwthc thàurgsnh, ta tìpgrrnh nguyệdwthn đrzdgem hai ngàurgsn lưcjmvhtrjng hoàurgsng kim làurgsm lễzlap" Cổmbzd Thiêpgrrn Long mừdvlpng rỡoxen, vộpkbli vàurgsng tăhebhng thùpmok lao lêpgrrn khôcfilng íbgfot, hắbgfon cũgejpng biếodjzt đrzdgdwthi phưcjmvơsctbng cũgejpng khôcfilng phảccuei hạdwthng ngưcjmvoqpwi thiệdwthn lưcjmvơsctbng gìpgrr, dùpmokng vàurgsng nómgbai chuyệdwthn vàurgso tốdwtht nhấsctbt.

Kim Quang thưcjmvhtrjng nhâcddjn nghe xong, trêpgrrn mặrurot cũgejpng lộpkbl ra vẻvtumcjmvơsctbi cưcjmvoqpwi, hắbgfon hàurgsi lòsctbng gậjmemt gậjmemt đrzdgifouu, hiểcjmvn nhiêpgrrn đrzdgdwthi vớsvnhi Cổmbzd đrzdgdwthi bang] chủymgo rấsctbt làurgsurgsi lòsctbng.

Đlgirãymgomgba sựevjk cam đrzdgoan củymgoa Kim Quang thưcjmvhtrjng nhâcddjn, Cổmbzd Thiêpgrrn Long cũgejpng khôcfilng chầifoun chờoqpw, lậjmemp tứruzbc ra lệdwthnh ngưcjmvoqpwi củymgoa Dãymgo Lang bang tấsctbt cảccue đrzdgrurou tiếodjzn lêpgrrn đrzdgjmemnh Lạdwthc Nhậjmemt Phong, chuẩqdgfn bịymgo tấsctbn côcfilng Tổmbzdng đrzdgưcjmvoqpwng Thấsctbt huyềruron môcfiln - Thấsctbt huyềruron đrzdgiệdwthn.

Bởchgai vìpgrrmgba rấsctbt nhiềrurou ngưcjmvoqpwi xôcfilng lêpgrrn núbnrmi, cho nêpgrrn Cổmbzd Thiêpgrrn Long cùpmokng vớsvnhi thiếodjzt vệdwth củymgoa hắbgfon cũgejpng phảccuei mấsctbt mộpkblt khoảccueng thờoqpwi gian mớsvnhi lêpgrrn đrzdgưcjmvhtrjc tớsvnhi đrzdgjmemnh núbnrmi.

Cổmbzd bang chủymgo lầifoun đrzdgifouu tiêpgrrn thấsctby đrzdgưcjmvhtrjc tổmbzdng đrzdgiệdwthn củymgoa kẻvtum đrzdgdwthi đrzdgifouu, nhưcjmvng vẫsctbn bịymgo sựevjk to lứruzbon củymgoa Thấsctbt huyềruron đrzdgiệdwthn làurgsm cho kinh hãymgoi, hắbgfon bâcddjy giờoqpw cảccuem giáoqpwc thấsctby Tổmbzdng đrzdgàurgsn củymgoa Dãymgo Lang bang so vớsvnhi Tổmbzdng đrzdgàurgsn củymgoa ngưcjmvoqpwi ta, quảccue thựevjkc nhưcjmvurgs mộpkblt cáoqpwi ổmbzd chómgba, thậjmemt sựevjkurgs thảccuem khôcfilng chịymgou đrzdgưcjmvhtrjc.

Chỉjmem thấsctby trêpgrrn đrzdgjmemnh Lạdwthc Nhậjmemt Phong cómgba mộpkblt khoảccueng đrzdgsctbt rộpkblng mấsctby mẫsctbu, trêpgrrn đrzdgómgbamgba mấsctby tòsctba thạdwthch đrzdgiệdwthn đrzdgưcjmvhtrjc dựevjkng lêpgrrn từdvlp nhữddumng phiếodjzn đrzdgáoqpw xanh cựevjkc lớsvnhn, mộpkblt lớsvnhn sáoqpwu nhỏgtwf.

Mặruroc dùpmok đrzdgang đrzdgêpgrrm, bởchgai vìpgrr áoqpwnh đrzdguốdwthc nhìpgrrn khôcfilng rõpkbl toàurgsn cảccuenh, nhưcjmvng cáoqpwi khíbgfo thếodjz thuầifoun túbnrmy làurgs cao lớsvnhn, hùpmokng vĩhtrj tráoqpwng lệdwthurgsy, cũgejpng làurgsm ngưcjmvoqpwi củymgoa Dãymgo Lang bang cùpmokng vớsvnhi cáoqpwc bang pháoqpwi nhỏgtwf mớsvnhi tớsvnhi cũgejpng ngẩqdgfn ngưcjmvoqpwi ra, trong khoảccueng thờoqpwi gian ngắbgfon cũgejpng khôcfilng lậjmemp tứruzbc tiếodjzn côcfilng, màurgs chỉjmemcddjy quanh mấsctby tòsctba thạdwthch đrzdgiệdwthn nàurgsy, đrzdgếodjzn mộpkblt giọymgot nưcjmvsvnhc cũgejpng khôcfilng thôcfilng.


lgirdwthi phưcjmvơsctbng dùpmok sao cũgejpng làurgscfiln phaáoqpw đrzdgãymgo truyềruron thừdvlpa hơsctbn hai trăhebhm năhebhm, tàurgsi lựevjkc cũgejpng khôcfilng phảccuei mộpkblt bang pháoqpwi mớsvnhi quậjmemt khởchgai hơsctbn mưcjmvoqpwi năhebhm nay cómgba thểcjmv so sáoqpwnh đrzdgưcjmvhtrjc, thậjmemt sựevjkurgs xa xỉjmemurgso hoa!" Cổmbzd Thiêpgrrn Long khôcfilng khỏgtwfi thầifoum nghĩhtrj.

Hắbgfon lậjmemp tứruzbc ra chủymgo ýpgrr, chỉjmem cầifoun diệdwtht đrzdgưcjmvhtrjc Thấsctbt huyềruron môcfiln, hắbgfon sẽodjz lậjmemp tứruzbc dờoqpwi Tổmbzdng đrzdgàurgsn đrzdgếodjzn đrzdgâcddjy, chỉjmemmgba kiếodjzn trúbnrmc hùpmokng vĩhtrj nhưcjmv vậjmemy mớsvnhi cómgba thểcjmv phùpmok hợhtrjp vớsvnhi thâcddjn phậjmemn báoqpw chủymgo mộpkblt phưcjmvơsctbng nhưcjmv hắbgfon.

Cổmbzd Thiêpgrrn Long nhìpgrrn mộpkblt chúbnrmt lốdwthi vàurgso tốdwthi đrzdgen củymgoa chủymgo đrzdgiệdwthn, rồhtrji lạdwthi nhìpgrrn thuộpkblc hạdwthchga bốdwthn phíbgfoa xung quanh, rốdwtht cụurgsc tay phảccuei cũgejpng chậjmemm rãymgoi đrzdgưcjmva lêpgrrn.

Trong phúbnrmt chốdwthc, cảccuesctba Lạdwthc Nhậjmemt Phong thưcjmvhtrjng trởchgapgrrn im lặrurong khôcfilng tiếodjzng đrzdgpkblng, áoqpwnh mắbgfot mọymgoi ngưcjmvoqpwi đrzdgrurou chăhebhm chúbnrmurgso tay củymgoa hắbgfon, bọymgon họymgo đrzdgrurou biếodjzt, chỉjmem cầifoun bàurgsn tay nàurgsy hạdwth xuốdwthng, cuộpkblc chiếodjzn tiêpgrru diệdwtht phòsctbng tuyếodjzn cuốdwthi cùpmokng Tổmbzdng đrzdgưcjmvoqpwng Thấsctbt huyềruron môcfiln sẽodjz bắbgfot đrzdgifouu.

"Khoan đrzdgãymgo".

Nhưcjmvng vàurgso lúbnrmc nàurgsy, đrzdgpkblt nhiêpgrrn từdvlp trong lốdwthi vàurgso tốdwthi đrzdgen truyềruron đrzdgếodjzn mộpkblt thanh âcddjm lạdwthnh nhưcjmvhebhng.

Sau đrzdgómgbamgba tiếodjzng bưcjmvsvnhc châcddjn, từdvlppgrrn trong truyềruron ra, càurgsng ngàurgsy càurgsng rõpkblurgsng.

Cuốdwthi cùpmokng, mộpkblt trung niêpgrrn quầifoun áoqpwo màurgsu trắbgfong xuấsctbt hiệdwthn ởchga lốdwthi vàurgso, trêpgrrn đrzdgifouu cómgba cắbgfom mộpkblt thanh mộpkblc trâcddjm, toàurgsn thâcddjn trêpgrrn dưcjmvsvnhi chỉjmemmgba mộpkblt thanh trưcjmvoqpwng kiếodjzm vỏgtwfurgsu trắbgfong, sắbgfoc mặrurot táoqpwi nhợhtrjt, song hai tròsctbng mắbgfot lạdwthi lấsctbp láoqpwnh cómgba thầifoun, áoqpwnh mắbgfot giốdwthng nhưcjmv lợhtrji kiếodjzm đrzdgâcddjm thẳabhmng vàurgso lòsctbng ngưcjmvoqpwi kháoqpwc, làurgsm cho ngưcjmvoqpwi ta khôcfilng lạdwthnh màurgs run.

Hắbgfon đrzdgi ra chừdvlpng mưcjmvoqpwi trưcjmvhtrjng, rồhtrji ngừdvlpng lạdwthi, chậjmemm rãymgoi đrzdgáoqpwnh giáoqpw đrzdgáoqpwm ngưcjmvoqpwi đrzdgang vâcddjy xung quanh, trêpgrrn mặrurot khôcfilng chúbnrmt sợhtrjymgoi.

Cuốdwthi cùpmokng tầifoum mắbgfot củymgoa hắbgfon, rơsctbi vàurgso cáoqpwnh tay đrzdgang giơsctbpgrrn cao củymgoa Cổmbzd Thiêpgrrn Long, sau đrzdgómgba áoqpwnh mắbgfot lạdwthi từdvlpurgsn tay di chuyểcjmvn sang mặrurot củymgoa Cổmbzd Thiêpgrrn Long.

"Cổmbzd Thiêpgrrn Long" Ngưcjmvoqpwi trung niêpgrrn nàurgsy gọymgoi thẳabhmng ra têpgrrn củymgoa Cổmbzd đrzdgdwthi bang chủymgo.

"Vưcjmvơsctbng Tuyệdwtht Sởchga" Cổmbzd Thiêpgrrn Long cũgejpng khôcfilng yếodjzu thếodjz gọymgoi ra thâcddjn phậjmemn củymgoa đrzdgdwthi phưcjmvơsctbng.

"Nómgbai đrzdgếodjzn, hai ngưcjmvoqpwi chúbnrmng ta thâcddjn làurgs chúbnrma tểcjmv mộpkblt phưcjmvơsctbng, nhưcjmvng thậjmemt ra lầifoun đrzdgifouu tiêpgrrn mặrurot đrzdgdwthi mặrurot gặrurop nhau, cómgba phảccuei hay khôcfilng, Vưcjmvơsctbng đrzdgdwthi môcfiln chủymgo!" Cổmbzd Thiêpgrrn Long dùpmokng mộpkblt loạdwthi giọymgong đrzdgiệdwthu đrzdgruroc biệdwtht, trêpgrrn khómgbae miệdwthng nổmbzdi lêpgrrn vẻvtum tràurgso phúbnrmng, sau đrzdgómgba từdvlp từdvlp đrzdgưcjmva bàurgsn tay phảccuei rụurgst trởchga vềruro.

cjmvơsctbng Tuyệdwtht Sởchga khôcfilng chúbnrmt biểcjmvu tìpgrrnh nhìpgrrn Cổmbzd Thiêpgrrn Long, khôcfilng nómgbai lờoqpwi nàurgso, khôcfilng khíbgfo tựevjka hồhtrj bắbgfot đrzdgifouu khẩqdgfn trưcjmvơsctbng.

"Vưcjmvơsctbng môcfiln chủymgo mộpkblt mìpgrrnh ra đrzdgâcddjy, chẳabhmng lẽodjzurgs đrzdgymgonh đrzdgifouu hàurgsng sao?" Cổmbzd Thiêpgrrn Long thanh âcddjm cómgba vẻvtumcjmvoqpwi cợhtrjt, cưcjmvoqpwi nómgbai.

"Khôcfilng sai, ta vốdwthn đrzdgymgonh cùpmokng ngưcjmvơsctbi thưcjmvơsctbng lưcjmvhtrjng vềruro việdwthc đrzdgifouu hàurgsng" Thấsctbt huyềruron môcfiln Môcfiln chủymgocjmvơsctbng Tuyệdwtht Sởchga, giốdwthng nhưcjmv ngưcjmvoqpwi băhebhng lạdwthnh lùpmokng hồhtrji đrzdgáoqpwp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.