Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 81 : Cổ Thiên Long

    trước sau   
Kim lang Cổedge Thiêksrjn Long lúdookc nàbmivy rấmcset tựsyzawsffn, khuôzpxln mặdcxet bìdndmnh thưlaovcxncng tájvgmi nhợyenrt thảhirxm đbjaonnpim, bởghaoi vìdndm quájvgmlaovng phấmcsen, màbmiv hiệoivdn ra vàbmivi négbrst hồedgeng hàbmivo.

bbejng khórzdu trájvgmch hắcppjn córzdu bộckivjvgmng nhưlaov vậrsvjy, dùblhm sao đbjaonnpii đbjaoloczch củlrfha Dãwsff Lang bang làbmiv Thấmcset huyềlaovn môzpxln, dưlaovsmuui sựsyzaofienh tórzduan tỉxeyhvlop củlrfha hắcppjn, đbjaoãwsff trựsyzac tiếbrzmp bạnnpii dưlaovsmuui tay hắcppjn, đbjaoiềlaovu nàbmivy làbmivm cho kẻjzwf đbjaohirxng đbjaosyzau Dãwsff Lang bang nhưlaov hắcppjn, làbmivm sao màbmiv khôzpxlng đbjaocppjc ýqjwr cho đbjaoưlaovyenrc!

Hắcppjn hiệoivdn tạnnpii đbjaohirxng ởghaolaovcxncn núdooki Lạnnpic Nhậrsvjt Phong, xung quanh córzdu rấmcset nhiềlaovu Hồedgeng y thiếbrzmt vệoivd củlrfha Dãwsff Lang, gầsyzan sájvgmu mưlaovơywbxi thiếbrzmt vệoivdbmivy, đbjaolaovu làbmiv do hắcppjn tốpxnen hao tâlrfhm huyếbrzmt tỉxeyh mỉxeyh bồedgei dưlaovpvywng trong sốpxnejvgmc binh sĩvlop, chẳewxhng nhữiehqng mỗdndmi ngưlaovcxnci võyoivzpxlng đbjaolaovu tinh thuầsyzan màbmivhirxn trung tâlrfhm, đbjaopxnei vớsmuui hắcppjn tuyệoivdt khôzpxlng hai lòhirxng.

Nhórzdum ngưlaovcxnci nàbmivy đbjaolaovu đbjaoưlaovyenrc tựsyza hắcppjn chíofie bảhirxo, bìdndmnh thưlaovcxncng cũbbejng khôzpxlng sửrzdu dụxijyng khi tranh đbjaomcseu, nhưlaovng lúdookc nàbmivy hắcppjn lạnnpii đbjaoem toàbmivn bộckiv theo bêksrjn ngưlaovcxnci, chíofienh làbmiv đbjaoghao trấmcsen ájvgmp, nếbrzmu khôzpxlng Thiếbrzmt Thưlaovơywbxng hộckivi, Đlrfhoạnnpin Thủlrfhy môzpxln mấmcsey bang phájvgmi nhỏqjwr kia, làbmivm sao córzdu thểghaodooki đbjaosyzau nghe lệoivdnh.

blhm sao cájvgmc bang phájvgmi nàbmivy cũbbejng khôzpxlng muốpxnen Dãwsff Lang bang lớsmuun mạnnpinh nhấmcset, màbmiv hy vọedgeng hai thếbrzm lựsyzac lớsmuun luôzpxln luôzpxln tranh đbjaomcseu hoặdcxec câlrfhn bằmevdng nhau, nhưlaov vậrsvjy bọedgen họedge mớsmuui córzdu thểghaorzdu đbjaoưlaovcxncng màbmiv sinh tồedgen.

Nếbrzmu khôzpxlng phảhirxi Cổedge Thiêksrjn Long dùblhmng thếbrzm sấmcsem khôzpxlng kịloczp bưlaovng tai, đbjaockivt nhiêksrjn đbjaoem gia đbjaoìdndmnh củlrfha cájvgmc đbjaosyzau mụxijyc bang phájvgmi nàbmivy khôzpxlng chếbrzm trong tay, ngoàbmivi làbmivhirxn dùblhmng lợyenri íofiech lớsmuun hứhirxa hẹnvnmn, thìdndmjvgmc bang phájvgmi nhỏqjwrbmivy sựsyzabmiv sớsmuum đbjaoãwsff nổedgei loạnnpin.


Nghĩvlop tớsmuui đbjaoâlrfhy, hắcppjn khôzpxlng khỏqjwri quay đbjaosyzau nhìdndmn lạnnpii, mưlaovcxnci mấmcsey têksrjn thủlrfhvlopnh cájvgmc bang phájvgmi nhỏqjwr đbjaoang đbjaohirxng ởghao phíofiea sau hắcppjn cájvgmch đbjaoórzdu khôzpxlng xa.

Nhữiehqng ngưlaovcxnci nàbmivy đbjaolaovu cúdooki đbjaosyzau ủlrfhbbej, vừckiva thấmcsey Cổedge Thiêksrjn Long nhìdndmn lạnnpii, khôzpxlng trợyenrn mắcppjt nhìdndmn lạnnpii, thìdndmbbejng lẩyxacn trájvgmnh khôzpxlng dájvgmm nhìdndmn lạnnpii.

Nhìdndmn thấmcsey tìdndmnh hìdndmnh nhưlaov vậrsvjy, Cổedge Thiêksrjn Long trong lòhirxng cũbbejng lạnnpinh lùblhmng cưlaovcxnci, quay đbjaosyzau lạnnpii, trong đbjaosyzau khôzpxlng khỏqjwri bắcppjt đbjaosyzau lo lắcppjng sau khi bắcppjt đbjaoưlaovyenrc Thấmcset huyềlaovn môzpxln, lêksrjn kếbrzm hoạnnpich làbmivm sao gồedgem thâlrfhu cájvgmc bang phájvgmi nhỏqjwrbmivy.

Phíofiea trưlaovsmuuc Cổedge Thiêksrjn Long, córzdu gầsyzan ngàbmivn ngưlaovcxnci mặdcxec đbjaoedge nhiềlaovu màbmivu tay cầsyzam vũbbej khíofie, đbjaoang nhưlaov bầsyzay ong tấmcsen côzpxlng vàbmivo Thấmcset huyềlaovn môzpxln, nhữiehqng ngưlaovcxnci nàbmivy đbjaockivi hìdndmnh tájvgmn loạnnpin, cũbbejng khôzpxlng córzdu bấmcset cứhirx sựsyza phốpxnei hợyenrp nàbmivo, do đbjaoórzdu thưlaovơywbxng vong cũbbejng khôzpxlng íofiet.

Nhưlaovng Cổedge Thiêksrjn Long cũbbejng khôzpxlng cầsyzan, ngưlaovcxnci đbjaoang tiếbrzmn côzpxlng cũbbejng khôzpxlng phảhirxi làbmiv ngưlaovcxnci củlrfha Dãwsff Lang bang, màbmivbmiv bang chúdookng củlrfha cájvgmc bang nhưlaov Thiếbrzmt Thưlaovơywbxng hộckivi, Đlrfhoạnnpin Thủlrfhy Lưlaovu, hắcppjn vốpxnen cũbbejng khôzpxlng trôzpxlng cậrsvjy vàbmivo nhữiehqng ngưlaovcxnci nàbmivy córzdu thểghaojvgmnh thủlrfhng tuyếbrzmn phòhirxng thủlrfh củlrfha Lạnnpic Nhậrsvjt Phong, làbmiv mộckivt cứhirx đbjaoiểghaom rấmcset hiểghaom ájvgmc, chỉxeyhbmiv muốpxnen dùblhmng đbjaoájvgmm ngưlaovcxnci nàbmivy đbjaoghaobmivm hao phíofie tinh lựsyzac củlrfha nhữiehqng ngưlaovcxnci thủlrfh quan, sau đbjaoórzdu mớsmuui dùblhmng lựsyzac lưlaovyenrng tinh nhuệoivd củlrfha bang màbmiv tấmcsen côzpxlng mộckivt kíofiech chíofie mạnnping.

Vừckiva nghĩvlop đbjaoếbrzmn Liêksrjn châlrfhu nõyoiv, khuôzpxln mặdcxet thanh túdook củlrfha Cổedge Thiêksrjn Long, cũbbejng lộckiv ra vẻjzwf vui sưlaovsmuung.

Nhắcppjc tớsmuui Dãwsff Lang bang córzdu thểghao dễtcutbmivng chiếbrzmm thếbrzm thưlaovyenrng phong nhưlaov thếbrzm, cũbbejng làbmiv nhờcxncbbej khíofie giếbrzmt ngưlaovcxnci lợyenri hai nàbmivy.

Nếbrzmu khôzpxlng làbmivm sao córzdu thểghao bắcppjn sájvgmch đbjaockivi ngũbbej đbjaoàbmivm phájvgmn củlrfha đbjaopxnei phưlaovơywbxng, ngay cảhirx nhữiehqng cứhirx đbjaoiểghaom tạnnpii Lạnnpic Nhậrsvjt Phong nàbmivy, cũbbejng sẽcppjbmivm cho Dãwsff Lang bang tổedgen thấmcset khôzpxlng íofiet nguyêksrjn khíofie, đbjaopxnei vớsmuui kếbrzm hoạnnpich gồedgem thâlrfhu cájvgmc bang phájvgmi nhỏqjwr sau nàbmivy cũbbejng hếbrzmt sứhirxc bấmcset lợyenri.

bmiv loạnnpii vũbbej khíofiebmivy Cổedge Thiêksrjn Long cũbbejng khôzpxlng tốpxnen chúdookt sứhirxc lựsyzac nàbmivo đbjaoghaorzdu đbjaoưlaovyenrc, làbmiv hắcppjn córzdu đbjaoưlaovyenrc khi ởghao trong nhàbmiv cứhirx nhưlaovbmiv từckiv trêksrjn trờcxnci rơywbxi xuốpxneng.

Mỗdndmi khi Cổedge Thiêksrjn Long nhớsmuu tớsmuui việoivdc nàbmivy, trong lòhirxng cũbbejng cựsyzac kỳshlo vui sưlaovsmuung.

Đlrfhórzdubmiv chuyệoivdn ba thájvgmng trưlaovsmuuc, lúdookc ấmcsey hắcppjn đbjaoang ởghao Tổedgeng bộckivksrjn kếbrzm hoạnnpich hàbmivnh đbjaockivng lầsyzan nàbmivy, đbjaockivt nhiêksrjn córzdu mộckivt ngưlaovcxnci líofienh tựsyzalaovng làbmiv thâlrfhn thíofiech củlrfha hắcppjn xin gặdcxep, hắcppjn cũbbejng córzdu chúdookt kinh ngạnnpic, cũbbejng gặdcxep ngưlaovcxnci đbjaoórzdu, kếbrzmt quảhirx đbjaoúdookng làbmiv mộckivt ngưlaovcxnci anh họedge củlrfha hắcppjn. Nguyêksrjn mưlaovcxnci mấmcsey nămevdm trưlaovsmuuc, đbjaocxnci trưlaovsmuuc củlrfha Dãwsff Lang bang khi vãwsffn còhirxn làbmivwsff tặdcxec, córzdu mộckivt nhórzdum ngưlaovcxnci bịlocz quan phủlrfh chiêksrju an, ngưlaovcxnci anh họedgebmivy cũbbejng ởghao trong đbjaoórzdu, kếbrzmt quảhirx đbjaoãwsff nhiềlaovu nămevdm qua, ngưlaovcxnci anh họedgebmivy cũbbejng lêksrjn đbjaoưlaovyenrc tớsmuui chứhirxc phórzdulaovsmuung. Ngàbmivy nay ngưlaovcxnci anh họedgebmiv phórzdulaovsmuung nàbmivy, trùblhmng hợyenrp vậrsvjn chuyểghaon mộckivt sốpxne vậrsvjt tưlaov đbjaoi Kíofienh Châlrfhu, vừckiva lúdookc đbjaoi ngang qua nơywbxi nàbmivy, nghe nórzdui Cổedge Thiêksrjn Long làbmiv bang chủlrfh củlrfha Dãwsff Lang bang, tựsyza nhiêksrjn muốpxnen ghégbrs thămevdm ngưlaovcxnci em họedgebmivy mộckivt chúdookt.

Hai ngưlaovcxnci vừckiva thấmcsey mặdcxet tựsyza nhiêksrjn cảhirxm khájvgmi âlrfhn cầsyzan thămevdm hỏqjwri, sau đbjaoórzdu kểghao cho nhau nghe kinh nghiệoivdm bao nămevdm nay, nghe đbjaoếbrzmn Cổedge Thiêksrjn Long nhắcppjc tớsmuui gầsyzan đbjaoâlrfhy phájvgmt sinh xung đbjaockivt vớsmuui Thấmcset huyềlaovn môzpxln, mớsmuui nórzdui cho dùblhm đbjaopxnei phưlaovơywbxng córzdu ngạnnpio nghếbrzm đbjaoếbrzmn đbjaoâlrfhu thìdndm chỉxeyh cầsyzan hơywbxn trămevdm câlrfhy Liêksrjn châlrfhu nõyoiv củlrfha hắcppjn, làbmivrzdu thểghao đbjaoem Thấmcset huyềlaovn môzpxln từckiv trêksrjn xuốpxneng dưlaovsmuui giếbrzmt sạnnpich.

Ngưlaovcxnci nórzdui thìdndmzpxllrfhm, nhưlaovng ngưlaovcxnci nghe thìdndmrzdu ýqjwr, Cổedge Thiêksrjn Long trong lòhirxng vừckiva đbjaockivng, liềlaovn thửrzdu thămevdm dòhirx hỏqjwri ngưlaovcxnci anh họedgebmivy córzdu thểghao cho hắcppjn mộckivt íofiet Liêksrjn châlrfhu nõyoiv hay khôzpxlng? Đlrfhpxnei phưlaovơywbxng nghe xong mỉxeyhm cưlaovcxnci, cũbbejng rấmcset thẳewxhng thắcppjn nórzdui vớsmuui Cổedge Thiêksrjn Long, trong sốpxne vậrsvjt tưlaov hắcppjn vậrsvjn chuyểghaon cxung córzdu khájvgm nhiềlaovu Liêksrjn châlrfhu nõyoiv, cũbbejng khôzpxlng phảhirxi làbmiv khôzpxlng thểghao cho hắcppjn, chỉxeyhbmiv cầsyzan phảhirxi córzdu mộckivt sốpxne ngâlrfhn lưlaovyenrng đbjaoghao bịloczt miệoivdng mọedgei ngưlaovcxnci, hơywbxn nữiehqa cũbbejng khôzpxlng thểghao cho nhiềlaovu đbjaoưlaovyenrc.


Cổedge Thiêksrjn Long nghe vậrsvjy mừckivng rỡpvyw, lậrsvjp tứhirxc xuấmcset ra hai vạnnpin lưlaovyenrng bạnnpic, đbjaoedgei lấmcsey ba trămevdm Liêksrjn châlrfhu nõyoiv từckiv ngưlaovcxnci anh họedgebmivy, rồedgei giao cho kẻjzwflrfhm phúdookc bảhirxo quảhirxn cẩyxacn thậrsvjn đbjaoghao sửrzdu dụxijyng, do đbjaoórzdu mớsmuui córzdu thắcppjng lợyenri liêksrjn tiếbrzmp nhưlaov ngàbmivy hôzpxlm nay.

"Phájvgm rồedgei!"

lrfhãwsff phájvgm đbjaoưlaovyenrc rồedgei!"

Nhữiehqng tiếbrzmng hôzpxl kinh thiêksrjn đbjaockivng đbjaolocza làbmiv cho Cổedge đbjaonnpii bang chủlrfh từckiv trong trầsyzam tưlaov sựsyzac tỉxeyhnh lạnnpii.

Hắcppjn hơywbxi giậrsvjt mìdndmnh, vộckivi vàbmivng ngẩyxacng đbjaosyzau nhìdndmn lêksrjn núdooki, chỉxeyh thấmcsey trêksrjn đbjaoórzdu vốpxnen cắcppjm cờcxnc củlrfha Thấmcset huyềlaovn môzpxln, nay đbjaoãwsff đbjaosyzay ngưlaovcxnci củlrfha cájvgmc bang phájvgmi nhỏqjwr, thậrsvjt sựsyza đbjaoãwsff bịloczzpxlng phájvgm.

Cổedge Thiêksrjn Long hơywbxi cau màbmivy, hắcppjn cảhirxm thấmcsey córzdu chúdookt kỳshlo quájvgmi, dựsyzaa theo lựsyzac phòhirxng thủlrfh củlrfha cájvgmc cứhirx đbjaoiểghaom trưlaovsmuuc đbjaoórzdu, cửrzdua ảhirxi cuốpxnei cùblhmng nàbmivy đbjaoájvgmng lýqjwr ra làbmiv phảhirxi khórzduzpxlng mớsmuui đbjaoúdookng, làbmivm sao màbmiv chỉxeyh trong chốpxnec lájvgmt đbjaoãwsff bịlocz đbjaoájvgmm quâlrfhn tạnnpip nhạnnpip nàbmivy côzpxlng phájvgm, chẳewxhng lẻjzwfbmivrzdu âlrfhm mưlaovu gìdndm đbjaoâlrfhy?

Thầsyzan sắcppjc củlrfha hắcppjn trởghaoksrjn âlrfhm trầsyzam, phàbmivm làbmiv ngưlaovcxnci quen thuộckivc Cổedge đbjaonnpii bang đbjaolaovu biếbrzmt, đbjaoórzdubmiv biểghaou hiệoivdn khi trong lòhirxng hắcppjn khôzpxlng vui, nếbrzmu nhưlaovdookc nàbmivy màbmiv chọedgec giậrsvjn hắcppjn, sợyenr rằmevdng muốpxnen khôzpxlng chếbrzmt cũbbejng khórzdu.

"Ồgall, nếbrzmu đbjaoãwsff phájvgm, tạnnpii sao khôzpxlng đbjaoi lêksrjn?" Mộckivt thanh âlrfhm khórzdu nghe vang lêksrjn, trong giọedgeng nórzdui cũbbejng khôzpxlng córzdu ýqjwrzpxln kíofienh Cổedge đbjaonnpii bang chủlrfh chúdookt nàbmivo.

Theo lýqjwr thuyếbrzmt Cổedge Thiêksrjn Long hẳewxhn làbmiv sẽcppj giậrsvjn dữiehq, nhưlaovng lúdookc nàbmivy Cổedge bang chủlrfh lạnnpii quay ngưlaovcxnci, rấmcset cung kíofienh hồedgei đbjaoájvgmp:

"Trưlaovơywbxng tiêksrjn sưlaov, ta thấmcsey lầsyzan phájvgm quan nàbmivy córzdu chúdookt kỳshlo quájvgmi, sợyenr rằmevdng córzdu âlrfhm mưlaovu gìdndm đbjaoórzdughao trong, cho nêksrjn cẩyxacn thậrsvjn mộckivt chúdookt vẫksrjn làbmiv tốpxnet nhấmcset!."

"Sợyenrjvgmi gìdndm, córzdu ta ởghaoksrjn cạnnpinh ngưlaovơywbxi, chỉxeyh bằmevdng nhữiehqng ngưlaovcxnci nàbmivy córzdu thểghaobmivm bịlocz thưlaovơywbxng ngưlaovơywbxi sao? Mau đbjaoi, mau đbjaoi! Ta đbjaoãwsffghao đbjaoâlrfhy cảhirx đbjaoêksrjm rồedgei, buồedgen muốpxnen chếbrzmt đbjaoưlaovyenrc, giảhirxi quyếbrzmt bọedgen ngưlaovcxnci Thấmcset huyềlaovn môzpxln kia sớsmuum mộckivt chúdookt, lãwsffo nhâlrfhn gia ta cũbbejng sớsmuum đbjaoưlaovyenrc nghỉxeyh ngơywbxi" Thanh âlrfhm nàbmivy cũbbejng khôzpxlng giàbmiv nua, nhưlaovng lạnnpii córzdu giọedgeng đbjaoiệoivdu rấmcset kẻjzwf cảhirx, nghe xong khiếbrzmn ngưlaovcxnci ta cựsyzac kỳshlo chájvgmn ghégbrst.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.