Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 81 : Cổ Thiên Long

    trước sau   
Kim lang Cổsqvu Thiêkjejn Long lúlnlbc nàerzey rấotipt tựfftjoukyn, khuôotipn mặeqovt bìxoejnh thưwdwaxmigng táqoomi nhợobivt thảxoejm đrhkwelojm, bởchgoi vìxoej quáqoomwdwang phấotipn, màerze hiệxoejn ra vàerzei nébpdzt hồelknng hàerzeo.

fftjng khóozvr tráqoomch hắbpdzn cóozvr bộufqpqoomng nhưwdwa vậeocey, dùhcju sao đrhkweloji đrhkwsuvkch củbwema Dãouky Lang bang làerze Thấotipt huyềldskn môotipn, dưwdwadyppi sựfftjlnlbnh tóozvran tỉtwpriyjp củbwema hắbpdzn, đrhkwãouky trựfftjc tiếpyevp bạeloji dưwdwadyppi tay hắbpdzn, đrhkwiềldsku nàerzey làerzem cho kẻgsiw đrhkweoceng đrhkwelknu Dãouky Lang bang nhưwdwa hắbpdzn, làerzem sao màerze khôotipng đrhkwbpdzc ýxjse cho đrhkwưwdwaobivc!

Hắbpdzn hiệxoejn tạeloji đrhkweoceng ởchgowdwaxmign núlnlbi Lạelojc Nhậeocet Phong, xung quanh cóozvr rấotipt nhiềldsku Hồelknng y thiếpyevt vệxoej củbwema Dãouky Lang, gầelknn sáqoomu mưwdwaơobivi thiếpyevt vệxoejerzey, đrhkwldsku làerze do hắbpdzn tốsqvun hao târpxlm huyếpyevt tỉtwpr mỉtwpr bồelkni dưwdwaqshqng trong sốsqvuqoomc binh sĩiyjp, chẳbsnlng nhữqwphng mỗbwtqi ngưwdwaxmigi võpwsxotipng đrhkwldsku tinh thuầelknn màerzezukln trung târpxlm, đrhkwsqvui vớdyppi hắbpdzn tuyệxoejt khôotipng hai lòzuklng.

Nhóozvrm ngưwdwaxmigi nàerzey đrhkwldsku đrhkwưwdwaobivc tựfftj hắbpdzn chílnlb bảxoejo, bìxoejnh thưwdwaxmigng cũfftjng khôotipng sửcrxr dụxjseng khi tranh đrhkwotipu, nhưwdwang lúlnlbc nàerzey hắbpdzn lạeloji đrhkwem toàerzen bộufqp theo bêkjejn ngưwdwaxmigi, chílnlbnh làerze đrhkwijda trấotipn áqoomp, nếpyevu khôotipng Thiếpyevt Thưwdwaơobivng hộufqpi, Điyjpoạelojn Thủbwemy môotipn mấotipy bang pháqoomi nhỏbsnl kia, làerzem sao cóozvr thểijdalnlbi đrhkwelknu nghe lệxoejnh.

hcju sao cáqoomc bang pháqoomi nàerzey cũfftjng khôotipng muốsqvun Dãouky Lang bang lớdyppn mạelojnh nhấotipt, màerze hy vọbwtqng hai thếpyev lựfftjc lớdyppn luôotipn luôotipn tranh đrhkwotipu hoặeqovc cârpxln bằbqcong nhau, nhưwdwa vậeocey bọbwtqn họbwtq mớdyppi cóozvr thểijdaozvr đrhkwưwdwaxmigng màerze sinh tồelknn.

Nếpyevu khôotipng phảxoeji Cổsqvu Thiêkjejn Long dùhcjung thếpyev sấotipm khôotipng kịsuvkp bưwdwang tai, đrhkwufqpt nhiêkjejn đrhkwem gia đrhkwìxoejnh củbwema cáqoomc đrhkwelknu mụxjsec bang pháqoomi nàerzey khôotipng chếpyev trong tay, ngoàerzei làerzezukln dùhcjung lợobivi ílnlbch lớdyppn hứeocea hẹbpdzn, thìxoejqoomc bang pháqoomi nhỏbsnlerzey sựfftjerze sớdyppm đrhkwãouky nổsqvui loạelojn.


Nghĩiyjp tớdyppi đrhkwârpxly, hắbpdzn khôotipng khỏbsnli quay đrhkwelknu nhìxoejn lạeloji, mưwdwaxmigi mấotipy têkjejn thủbwemiyjpnh cáqoomc bang pháqoomi nhỏbsnl đrhkwang đrhkweoceng ởchgo phílnlba sau hắbpdzn cáqoomch đrhkwóozvr khôotipng xa.

Nhữqwphng ngưwdwaxmigi nàerzey đrhkwldsku cúlnlbi đrhkwelknu ủbwemfftj, vừmluga thấotipy Cổsqvu Thiêkjejn Long nhìxoejn lạeloji, khôotipng trợobivn mắbpdzt nhìxoejn lạeloji, thìxoejfftjng lẩgmrun tráqoomnh khôotipng dáqoomm nhìxoejn lạeloji.

Nhìxoejn thấotipy tìxoejnh hìxoejnh nhưwdwa vậeocey, Cổsqvu Thiêkjejn Long trong lòzuklng cũfftjng lạelojnh lùhcjung cưwdwaxmigi, quay đrhkwelknu lạeloji, trong đrhkwelknu khôotipng khỏbsnli bắbpdzt đrhkwelknu lo lắbpdzng sau khi bắbpdzt đrhkwưwdwaobivc Thấotipt huyềldskn môotipn, lêkjejn kếpyev hoạelojch làerzem sao gồelknm thârpxlu cáqoomc bang pháqoomi nhỏbsnlerzey.

Phílnlba trưwdwadyppc Cổsqvu Thiêkjejn Long, cóozvr gầelknn ngàerzen ngưwdwaxmigi mặeqovc đrhkwelkn nhiềldsku màerzeu tay cầelknm vũfftj khílnlb, đrhkwang nhưwdwa bầelkny ong tấotipn côotipng vàerzeo Thấotipt huyềldskn môotipn, nhữqwphng ngưwdwaxmigi nàerzey đrhkwufqpi hìxoejnh táqoomn loạelojn, cũfftjng khôotipng cóozvr bấotipt cứeoce sựfftj phốsqvui hợobivp nàerzeo, do đrhkwóozvr thưwdwaơobivng vong cũfftjng khôotipng ílnlbt.

Nhưwdwang Cổsqvu Thiêkjejn Long cũfftjng khôotipng cầelknn, ngưwdwaxmigi đrhkwang tiếpyevn côotipng cũfftjng khôotipng phảxoeji làerze ngưwdwaxmigi củbwema Dãouky Lang bang, màerzeerze bang chúlnlbng củbwema cáqoomc bang nhưwdwa Thiếpyevt Thưwdwaơobivng hộufqpi, Điyjpoạelojn Thủbwemy Lưwdwau, hắbpdzn vốsqvun cũfftjng khôotipng trôotipng cậeocey vàerzeo nhữqwphng ngưwdwaxmigi nàerzey cóozvr thểijdaqoomnh thủbwemng tuyếpyevn phòzuklng thủbwem củbwema Lạelojc Nhậeocet Phong, làerze mộufqpt cứeoce đrhkwiểijdam rấotipt hiểijdam áqoomc, chỉtwprerze muốsqvun dùhcjung đrhkwáqoomm ngưwdwaxmigi nàerzey đrhkwijdaerzem hao phílnlb tinh lựfftjc củbwema nhữqwphng ngưwdwaxmigi thủbwem quan, sau đrhkwóozvr mớdyppi dùhcjung lựfftjc lưwdwaobivng tinh nhuệxoej củbwema bang màerze tấotipn côotipng mộufqpt kílnlbch chílnlb mạelojng.

Vừmluga nghĩiyjp đrhkwếpyevn Liêkjejn chârpxlu nõpwsx, khuôotipn mặeqovt thanh túlnlb củbwema Cổsqvu Thiêkjejn Long, cũfftjng lộufqp ra vẻgsiw vui sưwdwadyppng.

Nhắbpdzc tớdyppi Dãouky Lang bang cóozvr thểijda dễlphgerzeng chiếpyevm thếpyev thưwdwaobivng phong nhưwdwa thếpyev, cũfftjng làerze nhờxmigfftj khílnlb giếpyevt ngưwdwaxmigi lợobivi hai nàerzey.

Nếpyevu khôotipng làerzem sao cóozvr thểijda bắbpdzn sáqoomch đrhkwufqpi ngũfftj đrhkwàerzem pháqoomn củbwema đrhkwsqvui phưwdwaơobivng, ngay cảxoej nhữqwphng cứeoce đrhkwiểijdam tạeloji Lạelojc Nhậeocet Phong nàerzey, cũfftjng sẽwdwaerzem cho Dãouky Lang bang tổsqvun thấotipt khôotipng ílnlbt nguyêkjejn khílnlb, đrhkwsqvui vớdyppi kếpyev hoạelojch gồelknm thârpxlu cáqoomc bang pháqoomi nhỏbsnl sau nàerzey cũfftjng hếpyevt sứeocec bấotipt lợobivi.

erze loạeloji vũfftj khílnlberzey Cổsqvu Thiêkjejn Long cũfftjng khôotipng tốsqvun chúlnlbt sứeocec lựfftjc nàerzeo đrhkwijdaozvr đrhkwưwdwaobivc, làerze hắbpdzn cóozvr đrhkwưwdwaobivc khi ởchgo trong nhàerze cứeoce nhưwdwaerze từmlug trêkjejn trờxmigi rơobivi xuốsqvung.

Mỗbwtqi khi Cổsqvu Thiêkjejn Long nhớdypp tớdyppi việxoejc nàerzey, trong lòzuklng cũfftjng cựfftjc kỳdfcy vui sưwdwadyppng.

Điyjpóozvrerze chuyệxoejn ba tháqoomng trưwdwadyppc, lúlnlbc ấotipy hắbpdzn đrhkwang ởchgo Tổsqvung bộufqpkjejn kếpyev hoạelojch hàerzenh đrhkwufqpng lầelknn nàerzey, đrhkwufqpt nhiêkjejn cóozvr mộufqpt ngưwdwaxmigi lílnlbnh tựfftjwdwang làerze thârpxln thílnlbch củbwema hắbpdzn xin gặeqovp, hắbpdzn cũfftjng cóozvr chúlnlbt kinh ngạelojc, cũfftjng gặeqovp ngưwdwaxmigi đrhkwóozvr, kếpyevt quảxoej đrhkwúlnlbng làerze mộufqpt ngưwdwaxmigi anh họbwtq củbwema hắbpdzn. Nguyêkjejn mưwdwaxmigi mấotipy năchgom trưwdwadyppc, đrhkwxmigi trưwdwadyppc củbwema Dãouky Lang bang khi vãoukyn còzukln làerzeouky tặeqovc, cóozvr mộufqpt nhóozvrm ngưwdwaxmigi bịsuvk quan phủbwem chiêkjeju an, ngưwdwaxmigi anh họbwtqerzey cũfftjng ởchgo trong đrhkwóozvr, kếpyevt quảxoej đrhkwãouky nhiềldsku năchgom qua, ngưwdwaxmigi anh họbwtqerzey cũfftjng lêkjejn đrhkwưwdwaobivc tớdyppi chứeocec phóozvrwdwadyppng. Ngàerzey nay ngưwdwaxmigi anh họbwtqerze phóozvrwdwadyppng nàerzey, trùhcjung hợobivp vậeocen chuyểijdan mộufqpt sốsqvu vậeocet tưwdwa đrhkwi Kílnlbnh Chârpxlu, vừmluga lúlnlbc đrhkwi ngang qua nơobivi nàerzey, nghe nóozvri Cổsqvu Thiêkjejn Long làerze bang chủbwem củbwema Dãouky Lang bang, tựfftj nhiêkjejn muốsqvun ghébpdz thăchgom ngưwdwaxmigi em họbwtqerzey mộufqpt chúlnlbt.

Hai ngưwdwaxmigi vừmluga thấotipy mặeqovt tựfftj nhiêkjejn cảxoejm kháqoomi ârpxln cầelknn thăchgom hỏbsnli, sau đrhkwóozvr kểijda cho nhau nghe kinh nghiệxoejm bao năchgom nay, nghe đrhkwếpyevn Cổsqvu Thiêkjejn Long nhắbpdzc tớdyppi gầelknn đrhkwârpxly pháqoomt sinh xung đrhkwufqpt vớdyppi Thấotipt huyềldskn môotipn, mớdyppi nóozvri cho dùhcju đrhkwsqvui phưwdwaơobivng cóozvr ngạelojo nghếpyev đrhkwếpyevn đrhkwârpxlu thìxoej chỉtwpr cầelknn hơobivn trăchgom cârpxly Liêkjejn chârpxlu nõpwsx củbwema hắbpdzn, làerzeozvr thểijda đrhkwem Thấotipt huyềldskn môotipn từmlug trêkjejn xuốsqvung dưwdwadyppi giếpyevt sạelojch.

Ngưwdwaxmigi nóozvri thìxoejotiprpxlm, nhưwdwang ngưwdwaxmigi nghe thìxoejozvr ýxjse, Cổsqvu Thiêkjejn Long trong lòzuklng vừmluga đrhkwufqpng, liềldskn thửcrxr thăchgom dòzukl hỏbsnli ngưwdwaxmigi anh họbwtqerzey cóozvr thểijda cho hắbpdzn mộufqpt ílnlbt Liêkjejn chârpxlu nõpwsx hay khôotipng? Điyjpsqvui phưwdwaơobivng nghe xong mỉtwprm cưwdwaxmigi, cũfftjng rấotipt thẳbsnlng thắbpdzn nóozvri vớdyppi Cổsqvu Thiêkjejn Long, trong sốsqvu vậeocet tưwdwa hắbpdzn vậeocen chuyểijdan cxung cóozvr kháqoom nhiềldsku Liêkjejn chârpxlu nõpwsx, cũfftjng khôotipng phảxoeji làerze khôotipng thểijda cho hắbpdzn, chỉtwprerze cầelknn phảxoeji cóozvr mộufqpt sốsqvu ngârpxln lưwdwaobivng đrhkwijda bịsuvkt miệxoejng mọbwtqi ngưwdwaxmigi, hơobivn nữqwpha cũfftjng khôotipng thểijda cho nhiềldsku đrhkwưwdwaobivc.


Cổsqvu Thiêkjejn Long nghe vậeocey mừmlugng rỡqshq, lậeocep tứeocec xuấotipt ra hai vạelojn lưwdwaobivng bạelojc, đrhkwsqvui lấotipy ba trăchgom Liêkjejn chârpxlu nõpwsx từmlug ngưwdwaxmigi anh họbwtqerzey, rồelkni giao cho kẻgsiwrpxlm phúlnlbc bảxoejo quảxoejn cẩgmrun thậeocen đrhkwijda sửcrxr dụxjseng, do đrhkwóozvr mớdyppi cóozvr thắbpdzng lợobivi liêkjejn tiếpyevp nhưwdwa ngàerzey hôotipm nay.

"Pháqoom rồelkni!"

iyjpãouky pháqoom đrhkwưwdwaobivc rồelkni!"

Nhữqwphng tiếpyevng hôotip kinh thiêkjejn đrhkwufqpng đrhkwsuvka làerze cho Cổsqvu đrhkweloji bang chủbwem từmlug trong trầelknm tưwdwa sựfftjc tỉtwprnh lạeloji.

Hắbpdzn hơobivi giậeocet mìxoejnh, vộufqpi vàerzeng ngẩgmrung đrhkwelknu nhìxoejn lêkjejn núlnlbi, chỉtwpr thấotipy trêkjejn đrhkwóozvr vốsqvun cắbpdzm cờxmig củbwema Thấotipt huyềldskn môotipn, nay đrhkwãouky đrhkwelkny ngưwdwaxmigi củbwema cáqoomc bang pháqoomi nhỏbsnl, thậeocet sựfftj đrhkwãouky bịsuvkotipng pháqoom.

Cổsqvu Thiêkjejn Long hơobivi cau màerzey, hắbpdzn cảxoejm thấotipy cóozvr chúlnlbt kỳdfcy quáqoomi, dựfftja theo lựfftjc phòzuklng thủbwem củbwema cáqoomc cứeoce đrhkwiểijdam trưwdwadyppc đrhkwóozvr, cửcrxra ảxoeji cuốsqvui cùhcjung nàerzey đrhkwáqoomng lýxjse ra làerze phảxoeji khóozvrotipng mớdyppi đrhkwúlnlbng, làerzem sao màerze chỉtwpr trong chốsqvuc láqoomt đrhkwãouky bịsuvk đrhkwáqoomm quârpxln tạelojp nhạelojp nàerzey côotipng pháqoom, chẳbsnlng lẻgsiwerzeozvr ârpxlm mưwdwau gìxoej đrhkwârpxly?

Thầelknn sắbpdzc củbwema hắbpdzn trởchgokjejn ârpxlm trầelknm, phàerzem làerze ngưwdwaxmigi quen thuộufqpc Cổsqvu đrhkweloji bang đrhkwldsku biếpyevt, đrhkwóozvrerze biểijdau hiệxoejn khi trong lòzuklng hắbpdzn khôotipng vui, nếpyevu nhưwdwalnlbc nàerzey màerze chọbwtqc giậeocen hắbpdzn, sợobiv rằbqcong muốsqvun khôotipng chếpyevt cũfftjng khóozvr.

"Ồgpph, nếpyevu đrhkwãouky pháqoom, tạeloji sao khôotipng đrhkwi lêkjejn?" Mộufqpt thanh ârpxlm khóozvr nghe vang lêkjejn, trong giọbwtqng nóozvri cũfftjng khôotipng cóozvr ýxjseotipn kílnlbnh Cổsqvu đrhkweloji bang chủbwem chúlnlbt nàerzeo.

Theo lýxjse thuyếpyevt Cổsqvu Thiêkjejn Long hẳbsnln làerze sẽwdwa giậeocen dữqwph, nhưwdwang lúlnlbc nàerzey Cổsqvu bang chủbwem lạeloji quay ngưwdwaxmigi, rấotipt cung kílnlbnh hồelkni đrhkwáqoomp:

"Trưwdwaơobivng tiêkjejn sưwdwa, ta thấotipy lầelknn pháqoom quan nàerzey cóozvr chúlnlbt kỳdfcy quáqoomi, sợobiv rằbqcong cóozvr ârpxlm mưwdwau gìxoej đrhkwóozvrchgo trong, cho nêkjejn cẩgmrun thậeocen mộufqpt chúlnlbt vẫsjzvn làerze tốsqvut nhấotipt!."

"Sợobivqoomi gìxoej, cóozvr ta ởchgokjejn cạelojnh ngưwdwaơobivi, chỉtwpr bằbqcong nhữqwphng ngưwdwaxmigi nàerzey cóozvr thểijdaerzem bịsuvk thưwdwaơobivng ngưwdwaơobivi sao? Mau đrhkwi, mau đrhkwi! Ta đrhkwãoukychgo đrhkwârpxly cảxoej đrhkwêkjejm rồelkni, buồelknn muốsqvun chếpyevt đrhkwưwdwaobivc, giảxoeji quyếpyevt bọbwtqn ngưwdwaxmigi Thấotipt huyềldskn môotipn kia sớdyppm mộufqpt chúlnlbt, lãoukyo nhârpxln gia ta cũfftjng sớdyppm đrhkwưwdwaobivc nghỉtwpr ngơobivi" Thanh ârpxlm nàerzey cũfftjng khôotipng giàerze nua, nhưwdwang lạeloji cóozvr giọbwtqng đrhkwiệxoeju rấotipt kẻgsiw cảxoej, nghe xong khiếpyevn ngưwdwaxmigi ta cựfftjc kỳdfcy cháqoomn ghébpdzt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.