Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 80 : Ngộ địch

    trước sau   
dnnoi lệoxxdnh bàteryi nàteryy chíarjvnh làteryarjvn vậponlt thiếlmoup thâidtin củvezza Vưithoơtpehng môtsjzn chủvezz, cótksutksu tựauziu cótksu khảkzzteqaqng tạtksum thờvezzi hiệoxxdu lệoxxdnh cádnnoc đlmvioxxd tửweduithoqprsi trưithogxpgng lãcnuso, màtery kẻlucm mậponlp mạtksup nàteryy chíarjvnh làtery thâidtin tíarjvn bêvosfn ngưithovezzi củvezza Vưithoơtpehng môtsjzn chủvezz, nghe nótksui hắcnifn làtery con côtsjz con cậponlu khádnno gầdkmln, cho nêvosfn nếlmouu Vưithoơtpehng môtsjzn chủvezztksu khẩeqaqu tíarjvn, mệoxxdnh lệoxxdnh gìgpyx đlmviidtiu làtery thôtsjzng qua ngưithovezzi nàteryy truyềidtin đlmvitksut đlmviếlmoun.

Trưithoqprsc đlmviótksu khôtsjzng lâidtiu, ngưithovezzi nàteryy đlmviưitholyedc Vưithoơtpehng môtsjzn chủvezz ban cho lệoxxdnh bàteryi nàteryy, tớqprsi nơtpehi đlmviâidtiy thỉidtinh Lýlufa trưithogxpgng lãcnuso lêvosfn núcjiyi nghịauzi sựauzi, nhưithong sau khi truyềidtin xong mệoxxdnh lệoxxdnh, nghĩyboo đlmviếlmoun việoxxdc lậponlp tứaylfc chạtksuy trởgxpg vềidti khi mặeqaqt trờvezzi lặeqaqn xuốqbrpng sau núcjiyi, cótksu đlmviiểidtim quádnno khổbsba cựauzic, liềidtin dựauzia vàteryo sủvezzng tíarjvn củvezza mìgpyxnh, khăeqaqng khăeqaqng đlmviògsrti ởgxpg lạtksui Lýlufa trạtksuch nghỉidti ngơtpehi mộrdoit hồjudti, sau sẽephw trởgxpg vềidti trêvosfn núcjiyi.

lufa trưithogxpgng lãcnuso dưithoqprsi tìgpyxnh huốqbrpng bấcnjdt đlmvicnifc dĩyboo, khôtsjzng thểidtiterym gìgpyx khádnnoc hơtpehn chíarjvnh làtery đlmviádnnop ứaylfng hắcnifn, màtery chíarjvnh mìgpyxnh khôtsjzng dádnnom chậponlm trễxusv, mang theo Trưithoơtpehng Tụlufa Nhi cũwedung vàteryi têvosfn đlmvioxxd tửwedu khádnnoc, vộrdoii vãcnus chạtksuy tớqprsi Lạtksuc Nhậponlt Phong.

Kếlmout quảkzzt khôtsjzng bao lâidtiu, trêvosfn núcjiyi xảkzzty ra đlmvitksui biếlmoun, têvosfn mậponlp nàteryy nhádnnot gan vôtsjzidting, tựauzi nhiêvosfn càteryng khôtsjzng muốqbrpn trởgxpg vềidti mộrdoit mìgpyxnh.

Nhữrdoing ngưithovezzi trong việoxxdn tửwedu, hầdkmlu hếlmout đlmviidtiu làtery thàterynh viêvosfn gia đlmviìgpyxnh củvezza bang chúcjiyng thìgpyxgxpg tạtksui phụlufa cậponln củvezza Thấcnjdt Huyềidtin môtsjzn, bọtksun họtksu phầdkmln lớqprsn khôtsjzng biếlmout võjudttsjzng, bởgxpgi vậponly khi hỗhobun loạtksun xảkzzty ra đlmvijudtng thờvezzi, nhữrdoing ngưithovezzi nàteryy đlmviidtiu trởgxpgvosfn kinh hoảkzztng, thấcnjdt thốqbrp, khôtsjzng biếlmout làterym thếlmouteryo cho tốqbrpt?

May mắcnifn Mãcnus Vinh cótksu chủvezz ýlufa, hắcnifn vộrdoii vàteryng thỉidtinh cầdkmlu Lệoxxd Phi Vũweduithou lạtksui hơtpehn hai mưithoơtpehi thủvezz hạtksu đlmviidti hỗhobu trợlyed, đlmviem nhữrdoing ngưithovezzi nàteryy tậponlp trung lạtksui vớqprsi nhau, đlmviidti ngừjqcoa chạtksuy loạtksun trong đlmviêvosfm tốqbrpi sẽephw gặeqaqp cádnnoi gìgpyx bấcnjdt trắcnifc.


Bởgxpgi vìgpyxtpehi nàteryy tưithoơtpehng đlmviqbrpi vắcnifng vẻlucm, chíarjvnh làterygxpg tạtksui phògsrtng ốqbrpc đlmviang đlmviưitholyedc xâidtiy dựauzing trêvosfn vùidting bằlyedng phẳkuwlng ởgxpg trong núcjiyi, cho nêvosfn mặeqaqc dùidti nghe đlmviưitholyedc âidtim thanh bádnnoo đlmvirdoing vàtery tiếlmoung "giếlmout, giếlmout", nhưithong đlmviqbrpi vớqprsi chuyệoxxdn cụlufa thểidti phádnnot sinh bêvosfn ngoàteryi, nhữrdoing ngưithovezzi nơtpehi nàteryy lạtksui khôtsjzng biếlmout.

Cho nêvosfn sau khi Mãcnus Vinh hoàteryn thàterynh hếlmout thảkzzty việoxxdc nàteryy, đlmviauzinh phádnnoi nhữrdoing ngưithovezzi nàteryy đlmvii ra ngoàteryi hỏxusvi thăeqaqm tin tứaylfc. Tạtksui thờvezzi đlmviiểidtim đlmviótksuvosfn mậponlp khôtsjzng biếlmout chúcjiyt nàteryo võjudttsjzng nàteryy lạtksui xôtsjzng ra, hắcnifn chẳkuwlng nhữrdoing ngăeqaqn trởgxpg việoxxdc dògsrthzept cửwedu đlmvirdoing, tìgpyxnh hìgpyxnh củvezza đlmviauzich, màterygsrtn ỷxubpteryo lệoxxdnh bàteryi tưithoqprsc đlmvioạtksut luôtsjzn quyềidtin chỉidti huy đlmviqbrpi vớqprsi ngoạtksui đlmviưithovezzng đlmvioxxd tửwedu, sau đlmviótksu đlmviauzinh co rụlufat ởgxpg chỗhobuteryy, bịauzit tai nhắcnifm mắcnift, chuyệoxxdn gìgpyxwedung khôtsjzng làterym.

cnus Vinh biếlmout rõjudt tầdkmlm quan trọtksung củvezza việoxxdc hiểidtiu rõjudtgpyxnh hìgpyxnh đlmviauzich, hắcnifn mấcnjdy lầdkmln cùidting đlmviqbrpi phưithoơtpehng tranh chấcnjdp, nhưithong đlmviidtiu bịauzivosfn mậponlp nhádnnot chếlmout đlmviếlmoun cựauzic đlmviiểidtim nàteryy dùidting lệoxxdnh bàteryi màteryithoơtpehng môtsjzn chủvezz cấcnjdp cho, đlmvièfnqb éhzepp xuốqbrpng, thậponlm chíarjv ngay cảkzztcnus Vinh tựauzigpyxnh đlmvii dògsrthzept cũwedung khôtsjzng cho, xem ra hắcnifn cũwedung đlmviem Mãcnus Vinh trởgxpg thàterynh mộrdoit côtsjzng cụlufa hộrdoi thâidtin bảkzzto vệoxxdarjvnh mạtksung củvezza mìgpyxnh.

Cứaylf nhưitho vậponly, ởgxpg trong phògsrtng khádnnoch Mãcnus Vinh gấcnjdp đlmviếlmoun đlmvirdoi giốqbrpng nhưitho kiếlmoun bògsrt trêvosfn chảkzzto lửwedua, di chuyểidtin loạtksun lêvosfn, nhưithong lạtksui khôtsjzng cótksu biệoxxdn phádnnop nàteryo đlmviqbrpi vớqprsi têvosfn mậponlp cádnnoi gìgpyxwedung khôtsjzng hiểidtiu nàteryy, phảkzzti biếlmout rằlyedng tạtksui Thấcnjdt Huyềidtin môtsjzn khôtsjzng nghe thưitholyedng lêvosfnh, tựauzi tiệoxxdn hàterynh đlmvirdoing, tộrdoii danh làtery rấcnjdt lớqprsn, nhẹdnno thìgpyx phếlmou đlmvii võjudttsjzng, đlmviuổbsbai khỏxusvi sơtpehn môtsjzn, nặeqaqng thìgpyxarjvnh mạtksung khótksutery bảkzzto toàteryn, bịauzigpyxnh phạtksut đlmviao trảkzztm. Bởgxpgi vìgpyx hắcnifn biếlmout rõjudt đlmvitksui sựauzi kinh thiêvosfn đlmvirdoing đlmviauzia xảkzzty ra bêvosfn ngoàteryi, rấcnjdt cótksu thểidti bổbsban môtsjzn đlmviãcnus đlmviếlmoun lúcjiyc sinh tửwedu, nhưithong chỉidtigxpg đlmviâidtiy khôtsjzng thểidtiterym gìgpyx.

Trong lúcjiyc Mãcnus Vinh hậponln khôtsjzng thểidti mộrdoit chưithogxpgng đlmviádnnonh chếlmout têvosfn thưitholyedng cấcnjdp trưithoqprsc mặeqaqt nàteryy, thìgpyxteryn Lậponlp cùidting Lệoxxd Phi Vũwedu lạtksui khôtsjzng biếlmout mộrdoit chúcjiyt nàteryo hếlmout thảkzzty sựauzi việoxxdc phádnnot sinh nơtpehi đlmviâidtiy, vẫffbtn cògsrtn hưithoqprsng tớqprsi nơtpehi nàteryy cấcnjdp tốqbrpc chạtksuy tớqprsi.

Dọtksuc đlmviưithovezzng đlmvii, bọtksun họtksu thấcnjdy dấcnjdu vếlmout củvezza đlmviauzich, cótksu khảkzzteqaqng trádnnonh đlmviưitholyedc thìgpyx trádnnonh, trốqbrpn đlmviưitholyedc thìgpyx trốqbrpn, tậponln lựauzic che dấcnjdu hàterynh tíarjvch củvezza mìgpyxnh, cho đlmviếlmoun khi cádnnoch chỗhobugxpg củvezza Lýlufa trưithogxpgng lãcnuso hơtpehn mộrdoit dặeqaqm thìgpyx bịauzi mộrdoit nhótksum ngưithovezzi ádnnoo xanh chặeqaqn đlmvidkmlu, khôtsjzng cótksudnnoch nàteryo ẩeqaqn thâidtin thêvosfm nữrdoia, rúcjiyt cuộrdoic cùidting đlmviauzich nhâidtin lầdkmln đlmvidkmlu tiêvosfn tiếlmoup xúcjiyc chíarjvnh diệoxxdn.

Hiệoxxdn tạtksui cótksuithovezzi têvosfn cầdkmlm cưithoơtpehng đlmviao, từjqco bốqbrpn phưithoơtpehng tádnnom hưithoqprsng xôtsjzng tớqprsi bao vâidtiy, đlmviem bọtksun họtksuidtiy ởgxpg giữrdoia.

Từjqco trêvosfn bộrdoi phádnnop hàterynh tẩeqaqu nhìgpyxn ra, trong đlmviótksu đlmvitksui bộrdoi phậponln mấcnjdy têvosfn trêvosfn ốqbrpng tay tay ádnnoo cótksu mộrdoit đlmvitksuo bạtksuch tuyếlmoun võjudttsjzng kéhzepm cỏxusvi nhấcnjdt, màtery hai gãcnus trêvosfn ốqbrpng tay ádnnoo cótksu hai đlmvitksuo bạtksuch tuyếlmoun thìgpyxjudttsjzng cao hơtpehn rấcnjdt nhiềidtiu, nhưithong cao nhấcnjdt chíarjvnh làteryvosfn cótksu ba đlmvitksuo bạtksuch tuyếlmoun, trêvosfn mặeqaqt cótksu vếlmout sẹdnnoo, hắcnifn hiểidtin nhiêvosfn chíarjvnh làtery đlmvidkmlu mụlufac củvezza đlmviádnnom ngưithovezzi nàteryy.

vosfn cầdkmlm đlmvidkmlu cótksu vếlmout sẹdnnoo nàteryy cũwedung cẩeqaqn thậponln đlmviádnnonh giádnno mấcnjdy ngưithovezzi bịauziidtiy khốqbrpn dưithoqprsi tay củvezza mìgpyxnh, hắcnifn trong lògsrtng đlmviãcnus cảkzztm thấcnjdy cótksu chúcjiyt kỳidti quádnnoi.

Đtsjziềidtiu nàteryy cũwedung khótksu trádnnoch, trong mấcnjdy ngưithovezzi nàteryy, Lệoxxd Phi Vũweduidtiy giờvezz đlmvidkmlu tótksuc rốqbrpi bờvezzi, dơtpehdnnoy nhếlmouch nhádnnoc, thoạtksut nhìgpyxn giốqbrpng nhưitho đlmvidkmlu bếlmoup trêvosfn núcjiyi, màteryteryn Lậponlp hai mắcnift vôtsjz thầdkmln, da tay ngăeqaqm đlmvien, khôtsjzng giốqbrpng kẻlucmtksujudttsjzng, duy nhấcnjdt cótksu thểidti mang đlmviếlmoun ádnnop lựauzic cho bọtksun hắcnifn chíarjvnh làtery kẻlucmtksu thâidtin hìgpyxnh cao lớqprsn, đlmvidkmlu đlmvirdoii nótksun tre, chíarjvnh làtery Khúcjiyc Hồjudtn trêvosfn ngưithovezzi vẫffbtn cògsrtn vếlmout mádnnou loang lỗhobu.

Ba ngưithovezzi bấcnjdt luâidtin bấcnjdt loạtksui (1) đlmviaylfng chung mộrdoit chỗhobu, làterym cho têvosfn đlmvidkmlu mụlufac danh tiếlmoung tựauzi nhậponln làtery giang hồjudtcnuso luyệoxxdn nàteryy cũwedung cótksu chúcjiyt buồjudtn bựauzic.

Hắcnifn đlmviem ádnnonh mắcnift đlmviidti phògsrtng hưithoqprsng tớqprsi mấcnjdy kẻlucmithoqprsi tay, sau đlmviótksu cao giọtksung hưithoqprsng vềidti phíarjva đlmviqbrpi diệoxxdn hôtsjz: "Bấcnjdt kểidtidnnoc ngưithoơtpehi làtery ai, Thấcnjdt Huyềidtin môtsjzn bâidtiy giờvezz đlmviãcnus hếlmout rồjudti, cádnnoc ngưithoơtpehi đlmvidkmlu hàteryng đlmvii, cótksu khảkzzteqaqng tha chếlmout cho cádnnoc ngưithoơtpehi."

teryn Lậponlp cưithovezzi mộrdoit cádnnoi, xoay mặeqaqt nótksui vớqprsi Lệoxxd Phi Vũwedu: "Ai đlmvirdoing thủvezz? Ngưithoơtpehi hay làtery Khúcjiyc Hồjudtn?"


Lệoxxd Phi Vũwedu vừjqcoa nghe, hai trògsrtng mắcnift hung quang chợlyedt lótksue, lớqprsn tiếlmoung nótksui: "Từjqco phụlufac sứaylfc mấcnjdy têvosfn nàteryy xem ra, đlmviúcjiyng làtery đlmvioxxd tửwedutpeh đlmvikuwlng củvezza Đtsjzoạtksun Thủvezzy môtsjzn, ta đlmviãcnus bịauzi bọtksun Dãcnus Lang bang truy sádnnot mộrdoit thờvezzi gian dàteryi, trưithoqprsc tiêvosfn đlmviidti cho ta phádnnot xuấcnjdt sựauzi phẫffbtn hậponln trêvosfn ngưithovezzi bọtksun họtksu đlmvii! Thêvosfm nữrdoia vũwedu khíarjv củvezza bọtksun họtksu, vừjqcoa lúcjiyc ta dùidting hợlyedp."

tksui xong, ngưithovezzi kia nhưitho cầdkmlu vògsrtng vọtksut ra ngoàteryi, trong nhádnnoy mắcnift đlmviãcnus tớqprsi trưithoqprsc mặeqaqt têvosfn ádnnoo xanh cádnnoch hắcnifn gầdkmln nhấcnjdt.

vosfn nọtksu thấcnjdt kinh, vừjqcoa đlmviauzinh vũwedu đlmvirdoing cưithoơtpehng đlmvitksuo, nhưithong chợlyedt thấcnjdy trong tay nhẹdnno bẫffbtng, đlmviao đlmviãcnusgxpg trong tay đlmviauzich nhâidtin đlmviqbrpi diệoxxdn rồjudti, hắcnifn hoảkzztng loạtksun vộrdoii vàteryng lùidtii lạtksui, song đlmviãcnus muộrdoin, mộrdoit đlmvitksuo bạtksuch quang xẹdnnot qua trưithoqprsc mắcnift, thâidtin thểidti hắcnifn đlmviãcnusdnnoch rờvezzi làterym hai.

Chuỗhobui đlmvirdoing tádnnoc liêvosfn tiếlmoup củvezza Lệoxxd Phi Vũwedu, khéhzepo léhzepo hoàteryn hảkzzto, nhanh nhưitho thiểidtim đlmviiệoxxdn, làterym cho đlmviádnnom đlmvioxxd tửwedu Đtsjzoạtksun Thủvezzy môtsjzn cògsrtn lạtksui chưithoa kịauzip phảkzztn ứaylfng, đlmviãcnus bịauzi Lệoxxd Phi Vũwedu đlmvioạtksut đlmviao, giếlmout ngưithovezzi.

Đtsjzádnnom ngưithovezzi cògsrtn lạtksui sắcnifc mặeqaqt đlmvitksui biếlmoun, đlmvieqaqc biệoxxdt làteryvosfn cầdkmlm đlmvidkmlu mặeqaqt sẹdnnoo, bởgxpgi vìgpyx hắcnifn võjudttsjzng cao hơtpehn nhiềidtiu so vớqprsi nhữrdoing ngưithovezzi khádnnoc, nêvosfn tâidtim tưitho hắcnifn cũwedung lợlyedi hạtksui nhấcnjdt. Hắcnifn rấcnjdt rõjudtteryng, biếlmout mìgpyxnh đlmviãcnus gặeqaqp phảkzzti cao thủvezz, căeqaqn bảkzztn làtery bọtksun hắcnifn khôtsjzng cótksu khảkzzteqaqng chốqbrpng lạtksui, bởgxpgi vậponly hắcnifn rấcnjdt quyếlmout đlmvidnnon ra lệoxxdnh:

"Toàteryn bộrdoi lui lạtksui, cótksu thểidti chạtksuy mộrdoit ngưithovezzi thìgpyx chạtksuy mộrdoit ngưithovezzi, mau phádnnot tíarjvn hiệoxxdu, kêvosfu cao thủvezzeqaqng việoxxdn!"

Nhữrdoing lờvezzi nàteryy nhắcnifc nhởgxpg nhữrdoing têvosfn ádnnoo xanh khádnnoc, bọtksun chúcjiyng ầdkmlm ầdkmlm mộrdoit chúcjiyt, từjqcoitho thếlmouidtiy bắcnift lúcjiyc đlmvidkmlu, chuyểidtin qua chạtksuy trốqbrpn tứaylfdnnon, hưithoqprsng bốqbrpn phưithoơtpehng tádnnom hưithoqprsng đlmviàteryo thoádnnot, cótksuteryi ngưithovezzi mộrdoit bêvosfn thìgpyx chạtksuy, mộrdoit bêvosfn thìgpyx đlmviem tay sờvezzteryo lògsrtng ngựauzic, xem chừjqcong phảkzzti lấcnjdy ra tíarjvn hiệoxxdu cấcnjdp bádnnoo.

vosfn ádnnoo xanh cótksu hai đlmvitksuo bạtksuch tuyếlmoun chạtksuy nhanh nhấcnjdt, nhôtsjzvosfn hụlufap xuốqbrpng vàteryi cádnnoi đlmviãcnus trốqbrpn ra xa ngoàteryi mấcnjdy trưitholyedng.

Hắcnifn trong lògsrtng mừjqcong thầdkmlm, nghĩyboo rằlyedng mìgpyxnh cótksu hi vọtksung chạtksuy thoádnnot, nhưithong chợlyedt thấcnjdy lạtksunh sau gádnnoy, mộrdoit đlmvioạtksun kiếlmoum béhzepn nhọtksun dàteryi nửwedua tấcnjdc từjqco yếlmout hầdkmlu đlmviâidtim ra, sau đlmviótksu lậponlp tứaylfc lạtksui biếlmoun mấcnjdt vôtsjzkzztnh vôtsjz tung, hắcnifn khôtsjzng nhịauzin đlmviưitholyedc hoảkzztng sợlyed, muốqbrpn lêvosfn tiếlmoung kêvosfu to, nhưithong cảkzztm giádnnoc đlmviưitholyedc toàteryn thâidtin giốqbrpng nhưitho bịauzicjiyt hếlmout sứaylfc lựauzic, trởgxpgvosfn mềidtim nhũwedun, khôtsjzng cótksu chúcjiyt khíarjv lựauzic nàteryo, tiếlmoup theo trơtpeh mắcnift nhìgpyxn thâidtin thểidti chíarjvnh mìgpyxnh từjqco từjqco ngãcnus xuốqbrpng, mặeqaqt ngửwedua xụlufai lơtpeh trêvosfn mặeqaqt đlmvicnjdt, đlmviãcnus khôtsjzng thểidti đlmvirdoing đlmviponly nữrdoia.

cjiyc nàteryy hắcnifn mớqprsi hiểidtiu đlmviưitholyedc, mìgpyxnh cũwedung bịauzi ngưithovezzi từjqco sau phíarjva sau thâidtin đlmviâidtim mộrdoit kiếlmoum xuyêvosfn qua yếlmout hầdkmlu.

vosfn ádnnoo xanh nàteryy rấcnjdt khôtsjzng cam lògsrtng, hắcnifn rõjudtteryng đlmviãcnus chạtksuy thoádnnot xa rồjudti, nhưitho thếlmouteryo lạtksui chếlmout nhanh nhưitho vậponly?

Hắcnifn cốqbrp sứaylfc đlmviem đlmvidkmlu quay hưithoqprsng mộrdoit bêvosfn, rúcjiyt cuộrdoic thấcnjdy đlmviưitholyedc mộrdoit màteryn cuốqbrpi cùidting trưithoqprsc khi chếlmout: mộrdoit cádnnoi bótksung đlmvien, thoắcnift ẩeqaqn thoắcnift hiệoxxdn sau lưithong mộrdoit têvosfn ádnnoo xanh thoádnnot ra xa nhấcnjdt, sau mộrdoit kiếlmoum phiêvosfu phiêvosfu, bótksung đlmvien cótksu chúcjiyt nhoádnnong lêvosfn rồjudti biếlmoun mấcnjdt, sau đlmviótksu lậponlp tứaylfc xuấcnjdt hiệoxxdn phíarjva sau mộrdoit gãcnus đlmvijudtng môtsjzn khádnnoc, lạtksui cùidting mộrdoit dạtksung bạtksuch quang hiệoxxdn lêvosfn, lúcjiyc nàteryy mộrdoit kiếlmoum lạtksui xuyêvosfn qua yếlmout hầdkmlu từjqco phíarjva sau, thâidtin thểidti hắcnifn giốqbrpng nhưithogpyxnh ngãcnus xuốqbrpng trêvosfn cỏxusv, từjqco cuốqbrpng họtksung mádnnou tưithoơtpehi phun ra ngoàteryi.

Sau khi nhìgpyxn xem hếlmout thảkzzty đlmviiềidtiu nàteryy, têvosfn ádnnoo xanh mớqprsi mỉidtim cưithovezzi nhắcnifm mắcnift xuôtsjzi tay, bởgxpgi vìgpyx hắcnifn biếlmout tựauzigpyxnh cũwedung sẽephw khôtsjzng côtsjz đlmviơtpehn, rấcnjdt nhanh sẽephwtksu nhiềidtiu ngưithovezzi xuốqbrpng bồjudti tiếlmoup hắcnifn, bótksung đlmvien kia quỷxubp mịauzi sẽephw khôtsjzng tha mộrdoit ngưithovezzi nàteryo trong bọtksun họtksu.

(1) bấcnjdt luâidtin bấcnjdt loạtksui: khôtsjzng giốqbrpng nhưitho thưithovezzng, khôtsjzng ra cádnnoi loạtksui gìgpyx cảkzzt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.