Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 80 : Ngộ địch

    trước sau   
ezkri lệeehznh bàwetzi nàwetzy chírgcnnh làwetzrgcnn vậvlhtt thiếkdeap thârvlxn củpojra Vưobyhơspjsng môakyon chủpojr, cóakyoakyo tựpdygu cóakyo khảazcespjsng tạkdeam thờbnzpi hiệeehzu lệeehznh cáezkrc đuhaeeehz tửwiuqobyhgtkmi trưobyhsucong lãythso, màwetz kẻdrym mậvlhtp mạkdeap nàwetzy chírgcnnh làwetz thârvlxn tírgcnn bêyhfzn ngưobyhbnzpi củpojra Vưobyhơspjsng môakyon chủpojr, nghe nóakyoi hắeeern làwetz con côakyo con cậvlhtu kháezkr gầdbusn, cho nêyhfzn nếkdeau Vưobyhơspjsng môakyon chủpojrakyo khẩfkhzu tírgcnn, mệeehznh lệeehznh gìrvlx đuhaespjsu làwetz thôakyong qua ngưobyhbnzpi nàwetzy truyềspjsn đuhaekdeat đuhaeếkdean.

Trưobyhgtkmc đuhaeóakyo khôakyong lârvlxu, ngưobyhbnzpi nàwetzy đuhaeưobyhrxaac Vưobyhơspjsng môakyon chủpojr ban cho lệeehznh bàwetzi nàwetzy, tớgtkmi nơspjsi đuhaeârvlxy thỉkvapnh Lýklkc trưobyhsucong lãythso lêyhfzn núrvlxi nghịgtjd sựpdyg, nhưobyhng sau khi truyềspjsn xong mệeehznh lệeehznh, nghĩuktq đuhaeếkdean việeehzc lậvlhtp tứaylvc chạkdeay trởsuco vềspjs khi mặuktqt trờbnzpi lặuktqn xuốebgfng sau núrvlxi, cóakyo đuhaeiểbnzpm quáezkr khổuktq cựpdygc, liềspjsn dựpdyga vàwetzo sủpojrng tírgcnn củpojra mìrvlxnh, khăspjsng khăspjsng đuhaeògwsvi ởsuco lạkdeai Lýklkc trạkdeach nghỉkvap ngơspjsi mộgtjdt hồyhfzi, sau sẽvybd trởsuco vềspjs trêyhfzn núrvlxi.

klkc trưobyhsucong lãythso dưobyhgtkmi tìrvlxnh huốebgfng bấebgft đuhaeeeerc dĩuktq, khôakyong thểbnzpwetzm gìrvlx kháezkrc hơspjsn chírgcnnh làwetz đuhaeáezkrp ứaylvng hắeeern, màwetz chírgcnnh mìrvlxnh khôakyong dáezkrm chậvlhtm trễolxv, mang theo Trưobyhơspjsng Tụrcbq Nhi cũnkzyng vàwetzi têyhfzn đuhaeeehz tửwiuq kháezkrc, vộgtjdi vãyths chạkdeay tớgtkmi Lạkdeac Nhậvlhtt Phong.

Kếkdeat quảazce khôakyong bao lârvlxu, trêyhfzn núrvlxi xảazcey ra đuhaekdeai biếkdean, têyhfzn mậvlhtp nàwetzy nháezkrt gan vôakyooxajng, tựpdyg nhiêyhfzn càwetzng khôakyong muốebgfn trởsuco vềspjs mộgtjdt mìrvlxnh.

Nhữdsnsng ngưobyhbnzpi trong việeehzn tửwiuq, hầdbusu hếkdeat đuhaespjsu làwetz thàwetznh viêyhfzn gia đuhaeìrvlxnh củpojra bang chúrvlxng thìrvlxsuco tạkdeai phụrcbq cậvlhtn củpojra Thấebgft Huyềspjsn môakyon, bọnartn họnart phầdbusn lớgtkmn khôakyong biếkdeat võebgfakyong, bởsucoi vậvlhty khi hỗeeern loạkdean xảazcey ra đuhaeyhfzng thờbnzpi, nhữdsnsng ngưobyhbnzpi nàwetzy đuhaespjsu trởsucoyhfzn kinh hoảazceng, thấebgft thốebgf, khôakyong biếkdeat làwetzm thếkdeawetzo cho tốebgft?

May mắeeern Mãyths Vinh cóakyo chủpojr ýklkc, hắeeern vộgtjdi vàwetzng thỉkvapnh cầdbusu Lệeehz Phi Vũnkzyobyhu lạkdeai hơspjsn hai mưobyhơspjsi thủpojr hạkdea đuhaebnzp hỗeeer trợrxaa, đuhaeem nhữdsnsng ngưobyhbnzpi nàwetzy tậvlhtp trung lạkdeai vớgtkmi nhau, đuhaebnzp ngừtscea chạkdeay loạkdean trong đuhaeêyhfzm tốebgfi sẽvybd gặuktqp cáezkri gìrvlx bấebgft trắeeerc.


Bởsucoi vìrvlxspjsi nàwetzy tưobyhơspjsng đuhaeebgfi vắeeerng vẻdrym, chírgcnnh làwetzsuco tạkdeai phògwsvng ốebgfc đuhaeang đuhaeưobyhrxaac xârvlxy dựpdygng trêyhfzn vùoxajng bằglwmng phẳeeerng ởsuco trong núrvlxi, cho nêyhfzn mặuktqc dùoxaj nghe đuhaeưobyhrxaac ârvlxm thanh báezkro đuhaegtjdng vàwetz tiếkdeang "giếkdeat, giếkdeat", nhưobyhng đuhaeebgfi vớgtkmi chuyệeehzn cụrcbq thểbnzp pháezkrt sinh bêyhfzn ngoàwetzi, nhữdsnsng ngưobyhbnzpi nơspjsi nàwetzy lạkdeai khôakyong biếkdeat.

Cho nêyhfzn sau khi Mãyths Vinh hoàwetzn thàwetznh hếkdeat thảazcey việeehzc nàwetzy, đuhaegtjdnh pháezkri nhữdsnsng ngưobyhbnzpi nàwetzy đuhaei ra ngoàwetzi hỏzokii thăspjsm tin tứaylvc. Tạkdeai thờbnzpi đuhaeiểbnzpm đuhaeóakyoyhfzn mậvlhtp khôakyong biếkdeat chúrvlxt nàwetzo võebgfakyong nàwetzy lạkdeai xôakyong ra, hắeeern chẳeeerng nhữdsnsng ngăspjsn trởsuco việeehzc dògwsvyjamt cửwiuq đuhaegtjdng, tìrvlxnh hìrvlxnh củpojra đuhaegtjdch, màwetzgwsvn ỷzjzpwetzo lệeehznh bàwetzi tưobyhgtkmc đuhaeoạkdeat luôakyon quyềspjsn chỉkvap huy đuhaeebgfi vớgtkmi ngoạkdeai đuhaeưobyhbnzpng đuhaeeehz tửwiuq, sau đuhaeóakyo đuhaegtjdnh co rụrcbqt ởsuco chỗeeerwetzy, bịgtjdt tai nhắeeerm mắeeert, chuyệeehzn gìrvlxnkzyng khôakyong làwetzm.

yths Vinh biếkdeat rõebgf tầdbusm quan trọnartng củpojra việeehzc hiểbnzpu rõebgfrvlxnh hìrvlxnh đuhaegtjdch, hắeeern mấebgfy lầdbusn cùoxajng đuhaeebgfi phưobyhơspjsng tranh chấebgfp, nhưobyhng đuhaespjsu bịgtjdyhfzn mậvlhtp nháezkrt chếkdeat đuhaeếkdean cựpdygc đuhaeiểbnzpm nàwetzy dùoxajng lệeehznh bàwetzi màwetzobyhơspjsng môakyon chủpojr cấebgfp cho, đuhaeèuktq éyjamp xuốebgfng, thậvlhtm chírgcn ngay cảazceyths Vinh tựpdygrvlxnh đuhaei dògwsvyjamt cũnkzyng khôakyong cho, xem ra hắeeern cũnkzyng đuhaeem Mãyths Vinh trởsuco thàwetznh mộgtjdt côakyong cụrcbq hộgtjd thârvlxn bảazceo vệeehzrgcnnh mạkdeang củpojra mìrvlxnh.

Cứaylv nhưobyh vậvlhty, ởsuco trong phògwsvng kháezkrch Mãyths Vinh gấebgfp đuhaeếkdean đuhaegtjd giốebgfng nhưobyh kiếkdean bògwsv trêyhfzn chảazceo lửwiuqa, di chuyểbnzpn loạkdean lêyhfzn, nhưobyhng lạkdeai khôakyong cóakyo biệeehzn pháezkrp nàwetzo đuhaeebgfi vớgtkmi têyhfzn mậvlhtp cáezkri gìrvlxnkzyng khôakyong hiểbnzpu nàwetzy, phảazcei biếkdeat rằglwmng tạkdeai Thấebgft Huyềspjsn môakyon khôakyong nghe thưobyhrxaang lêyhfznh, tựpdyg tiệeehzn hàwetznh đuhaegtjdng, tộgtjdi danh làwetz rấebgft lớgtkmn, nhẹobxd thìrvlx phếkdea đuhaei võebgfakyong, đuhaeuổuktqi khỏzokii sơspjsn môakyon, nặuktqng thìrvlxrgcnnh mạkdeang khóakyowetz bảazceo toàwetzn, bịgtjdrvlxnh phạkdeat đuhaeao trảazcem. Bởsucoi vìrvlx hắeeern biếkdeat rõebgf đuhaekdeai sựpdyg kinh thiêyhfzn đuhaegtjdng đuhaegtjda xảazcey ra bêyhfzn ngoàwetzi, rấebgft cóakyo thểbnzp bổuktqn môakyon đuhaeãyths đuhaeếkdean lúrvlxc sinh tửwiuq, nhưobyhng chỉkvapsuco đuhaeârvlxy khôakyong thểbnzpwetzm gìrvlx.

Trong lúrvlxc Mãyths Vinh hậvlhtn khôakyong thểbnzp mộgtjdt chưobyhsucong đuhaeáezkrnh chếkdeat têyhfzn thưobyhrxaang cấebgfp trưobyhgtkmc mặuktqt nàwetzy, thìrvlxwetzn Lậvlhtp cùoxajng Lệeehz Phi Vũnkzy lạkdeai khôakyong biếkdeat mộgtjdt chúrvlxt nàwetzo hếkdeat thảazcey sựpdyg việeehzc pháezkrt sinh nơspjsi đuhaeârvlxy, vẫlauwn cògwsvn hưobyhgtkmng tớgtkmi nơspjsi nàwetzy cấebgfp tốebgfc chạkdeay tớgtkmi.

Dọnartc đuhaeưobyhbnzpng đuhaei, bọnartn họnart thấebgfy dấebgfu vếkdeat củpojra đuhaegtjdch, cóakyo khảazcespjsng tráezkrnh đuhaeưobyhrxaac thìrvlx tráezkrnh, trốebgfn đuhaeưobyhrxaac thìrvlx trốebgfn, tậvlhtn lựpdygc che dấebgfu hàwetznh tírgcnch củpojra mìrvlxnh, cho đuhaeếkdean khi cáezkrch chỗeeersuco củpojra Lýklkc trưobyhsucong lãythso hơspjsn mộgtjdt dặuktqm thìrvlx bịgtjd mộgtjdt nhóakyom ngưobyhbnzpi áezkro xanh chặuktqn đuhaedbusu, khôakyong cóakyoezkrch nàwetzo ẩfkhzn thârvlxn thêyhfzm nữdsnsa, rúrvlxt cuộgtjdc cùoxajng đuhaegtjdch nhârvlxn lầdbusn đuhaedbusu tiêyhfzn tiếkdeap xúrvlxc chírgcnnh diệeehzn.

Hiệeehzn tạkdeai cóakyoobyhbnzpi têyhfzn cầdbusm cưobyhơspjsng đuhaeao, từtsce bốebgfn phưobyhơspjsng táezkrm hưobyhgtkmng xôakyong tớgtkmi bao vârvlxy, đuhaeem bọnartn họnartrvlxy ởsuco giữdsnsa.

Từtsce trêyhfzn bộgtjd pháezkrp hàwetznh tẩfkhzu nhìrvlxn ra, trong đuhaeóakyo đuhaekdeai bộgtjd phậvlhtn mấebgfy têyhfzn trêyhfzn ốebgfng tay tay áezkro cóakyo mộgtjdt đuhaekdeao bạkdeach tuyếkdean võebgfakyong kéyjamm cỏzokii nhấebgft, màwetz hai gãyths trêyhfzn ốebgfng tay áezkro cóakyo hai đuhaekdeao bạkdeach tuyếkdean thìrvlxebgfakyong cao hơspjsn rấebgft nhiềspjsu, nhưobyhng cao nhấebgft chírgcnnh làwetzyhfzn cóakyo ba đuhaekdeao bạkdeach tuyếkdean, trêyhfzn mặuktqt cóakyo vếkdeat sẹobxdo, hắeeern hiểbnzpn nhiêyhfzn chírgcnnh làwetz đuhaedbusu mụrcbqc củpojra đuhaeáezkrm ngưobyhbnzpi nàwetzy.

yhfzn cầdbusm đuhaedbusu cóakyo vếkdeat sẹobxdo nàwetzy cũnkzyng cẩfkhzn thậvlhtn đuhaeáezkrnh giáezkr mấebgfy ngưobyhbnzpi bịgtjdrvlxy khốebgfn dưobyhgtkmi tay củpojra mìrvlxnh, hắeeern trong lògwsvng đuhaeãyths cảazcem thấebgfy cóakyo chúrvlxt kỳitwy quáezkri.

Đgwsviềspjsu nàwetzy cũnkzyng khóakyo tráezkrch, trong mấebgfy ngưobyhbnzpi nàwetzy, Lệeehz Phi Vũnkzyrvlxy giờbnzp đuhaedbusu tóakyoc rốebgfi bờbnzpi, dơspjsezkry nhếkdeach nháezkrc, thoạkdeat nhìrvlxn giốebgfng nhưobyh đuhaedbusu bếkdeap trêyhfzn núrvlxi, màwetzwetzn Lậvlhtp hai mắeeert vôakyo thầdbusn, da tay ngăspjsm đuhaeen, khôakyong giốebgfng kẻdrymakyoebgfakyong, duy nhấebgft cóakyo thểbnzp mang đuhaeếkdean áezkrp lựpdygc cho bọnartn hắeeern chírgcnnh làwetz kẻdrymakyo thârvlxn hìrvlxnh cao lớgtkmn, đuhaedbusu đuhaegtjdi nóakyon tre, chírgcnnh làwetz Khúrvlxc Hồyhfzn trêyhfzn ngưobyhbnzpi vẫlauwn cògwsvn vếkdeat máezkru loang lỗeeer.

Ba ngưobyhbnzpi bấebgft luârvlxn bấebgft loạkdeai (1) đuhaeaylvng chung mộgtjdt chỗeeer, làwetzm cho têyhfzn đuhaedbusu mụrcbqc danh tiếkdeang tựpdyg nhậvlhtn làwetz giang hồyhfzythso luyệeehzn nàwetzy cũnkzyng cóakyo chúrvlxt buồyhfzn bựpdygc.

Hắeeern đuhaeem áezkrnh mắeeert đuhaespjs phògwsvng hưobyhgtkmng tớgtkmi mấebgfy kẻdrymobyhgtkmi tay, sau đuhaeóakyo cao giọnartng hưobyhgtkmng vềspjs phírgcna đuhaeebgfi diệeehzn hôakyo: "Bấebgft kểbnzpezkrc ngưobyhơspjsi làwetz ai, Thấebgft Huyềspjsn môakyon bârvlxy giờbnzp đuhaeãyths hếkdeat rồyhfzi, cáezkrc ngưobyhơspjsi đuhaedbusu hàwetzng đuhaei, cóakyo khảazcespjsng tha chếkdeat cho cáezkrc ngưobyhơspjsi."

wetzn Lậvlhtp cưobyhbnzpi mộgtjdt cáezkri, xoay mặuktqt nóakyoi vớgtkmi Lệeehz Phi Vũnkzy: "Ai đuhaegtjdng thủpojr? Ngưobyhơspjsi hay làwetz Khúrvlxc Hồyhfzn?"


Lệeehz Phi Vũnkzy vừtscea nghe, hai trògwsvng mắeeert hung quang chợrxaat lóakyoe, lớgtkmn tiếkdeang nóakyoi: "Từtsce phụrcbqc sứaylvc mấebgfy têyhfzn nàwetzy xem ra, đuhaeúrvlxng làwetz đuhaeeehz tửwiuqspjs đuhaeeeerng củpojra Đgwsvoạkdean Thủpojry môakyon, ta đuhaeãyths bịgtjd bọnartn Dãyths Lang bang truy sáezkrt mộgtjdt thờbnzpi gian dàwetzi, trưobyhgtkmc tiêyhfzn đuhaebnzp cho ta pháezkrt xuấebgft sựpdyg phẫlauwn hậvlhtn trêyhfzn ngưobyhbnzpi bọnartn họnart đuhaei! Thêyhfzm nữdsnsa vũnkzy khírgcn củpojra bọnartn họnart, vừtscea lúrvlxc ta dùoxajng hợrxaap."

akyoi xong, ngưobyhbnzpi kia nhưobyh cầdbusu vògwsvng vọnartt ra ngoàwetzi, trong nháezkry mắeeert đuhaeãyths tớgtkmi trưobyhgtkmc mặuktqt têyhfzn áezkro xanh cáezkrch hắeeern gầdbusn nhấebgft.

yhfzn nọnart thấebgft kinh, vừtscea đuhaegtjdnh vũnkzy đuhaegtjdng cưobyhơspjsng đuhaekdeao, nhưobyhng chợrxaat thấebgfy trong tay nhẹobxd bẫlauwng, đuhaeao đuhaeãythssuco trong tay đuhaegtjdch nhârvlxn đuhaeebgfi diệeehzn rồyhfzi, hắeeern hoảazceng loạkdean vộgtjdi vàwetzng lùoxaji lạkdeai, song đuhaeãyths muộgtjdn, mộgtjdt đuhaekdeao bạkdeach quang xẹobxdt qua trưobyhgtkmc mắeeert, thârvlxn thểbnzp hắeeern đuhaeãythsezkrch rờbnzpi làwetzm hai.

Chuỗeeeri đuhaegtjdng táezkrc liêyhfzn tiếkdeap củpojra Lệeehz Phi Vũnkzy, khéyjamo léyjamo hoàwetzn hảazceo, nhanh nhưobyh thiểbnzpm đuhaeiệeehzn, làwetzm cho đuhaeáezkrm đuhaeeehz tửwiuq Đgwsvoạkdean Thủpojry môakyon cògwsvn lạkdeai chưobyha kịgtjdp phảazcen ứaylvng, đuhaeãyths bịgtjd Lệeehz Phi Vũnkzy đuhaeoạkdeat đuhaeao, giếkdeat ngưobyhbnzpi.

Đgwsváezkrm ngưobyhbnzpi cògwsvn lạkdeai sắeeerc mặuktqt đuhaekdeai biếkdean, đuhaeuktqc biệeehzt làwetzyhfzn cầdbusm đuhaedbusu mặuktqt sẹobxdo, bởsucoi vìrvlx hắeeern võebgfakyong cao hơspjsn nhiềspjsu so vớgtkmi nhữdsnsng ngưobyhbnzpi kháezkrc, nêyhfzn târvlxm tưobyh hắeeern cũnkzyng lợrxaai hạkdeai nhấebgft. Hắeeern rấebgft rõebgfwetzng, biếkdeat mìrvlxnh đuhaeãyths gặuktqp phảazcei cao thủpojr, căspjsn bảazcen làwetz bọnartn hắeeern khôakyong cóakyo khảazcespjsng chốebgfng lạkdeai, bởsucoi vậvlhty hắeeern rấebgft quyếkdeat đuhaeezkrn ra lệeehznh:

"Toàwetzn bộgtjd lui lạkdeai, cóakyo thểbnzp chạkdeay mộgtjdt ngưobyhbnzpi thìrvlx chạkdeay mộgtjdt ngưobyhbnzpi, mau pháezkrt tírgcnn hiệeehzu, kêyhfzu cao thủpojrspjsng việeehzn!"

Nhữdsnsng lờbnzpi nàwetzy nhắeeerc nhởsuco nhữdsnsng têyhfzn áezkro xanh kháezkrc, bọnartn chúrvlxng ầdbusm ầdbusm mộgtjdt chúrvlxt, từtsceobyh thếkdearvlxy bắeeert lúrvlxc đuhaedbusu, chuyểbnzpn qua chạkdeay trốebgfn tứaylvezkrn, hưobyhgtkmng bốebgfn phưobyhơspjsng táezkrm hưobyhgtkmng đuhaeàwetzo thoáezkrt, cóakyowetzi ngưobyhbnzpi mộgtjdt bêyhfzn thìrvlx chạkdeay, mộgtjdt bêyhfzn thìrvlx đuhaeem tay sờbnzpwetzo lògwsvng ngựpdygc, xem chừtsceng phảazcei lấebgfy ra tírgcnn hiệeehzu cấebgfp báezkro.

yhfzn áezkro xanh cóakyo hai đuhaekdeao bạkdeach tuyếkdean chạkdeay nhanh nhấebgft, nhôakyoyhfzn hụrcbqp xuốebgfng vàwetzi cáezkri đuhaeãyths trốebgfn ra xa ngoàwetzi mấebgfy trưobyhrxaang.

Hắeeern trong lògwsvng mừtsceng thầdbusm, nghĩuktq rằglwmng mìrvlxnh cóakyo hi vọnartng chạkdeay thoáezkrt, nhưobyhng chợrxaat thấebgfy lạkdeanh sau gáezkry, mộgtjdt đuhaeoạkdean kiếkdeam béyjamn nhọnartn dàwetzi nửwiuqa tấebgfc từtsce yếkdeat hầdbusu đuhaeârvlxm ra, sau đuhaeóakyo lậvlhtp tứaylvc lạkdeai biếkdean mấebgft vôakyoazcenh vôakyo tung, hắeeern khôakyong nhịgtjdn đuhaeưobyhrxaac hoảazceng sợrxaa, muốebgfn lêyhfzn tiếkdeang kêyhfzu to, nhưobyhng cảazcem giáezkrc đuhaeưobyhrxaac toàwetzn thârvlxn giốebgfng nhưobyh bịgtjdrvlxt hếkdeat sứaylvc lựpdygc, trởsucoyhfzn mềspjsm nhũnkzyn, khôakyong cóakyo chúrvlxt khírgcn lựpdygc nàwetzo, tiếkdeap theo trơspjs mắeeert nhìrvlxn thârvlxn thểbnzp chírgcnnh mìrvlxnh từtsce từtsce ngãyths xuốebgfng, mặuktqt ngửwiuqa xụrcbqi lơspjs trêyhfzn mặuktqt đuhaeebgft, đuhaeãyths khôakyong thểbnzp đuhaegtjdng đuhaevlhty nữdsnsa.

rvlxc nàwetzy hắeeern mớgtkmi hiểbnzpu đuhaeưobyhrxaac, mìrvlxnh cũnkzyng bịgtjd ngưobyhbnzpi từtsce sau phírgcna sau thârvlxn đuhaeârvlxm mộgtjdt kiếkdeam xuyêyhfzn qua yếkdeat hầdbusu.

yhfzn áezkro xanh nàwetzy rấebgft khôakyong cam lògwsvng, hắeeern rõebgfwetzng đuhaeãyths chạkdeay thoáezkrt xa rồyhfzi, nhưobyh thếkdeawetzo lạkdeai chếkdeat nhanh nhưobyh vậvlhty?

Hắeeern cốebgf sứaylvc đuhaeem đuhaedbusu quay hưobyhgtkmng mộgtjdt bêyhfzn, rúrvlxt cuộgtjdc thấebgfy đuhaeưobyhrxaac mộgtjdt màwetzn cuốebgfi cùoxajng trưobyhgtkmc khi chếkdeat: mộgtjdt cáezkri bóakyong đuhaeen, thoắeeert ẩfkhzn thoắeeert hiệeehzn sau lưobyhng mộgtjdt têyhfzn áezkro xanh thoáezkrt ra xa nhấebgft, sau mộgtjdt kiếkdeam phiêyhfzu phiêyhfzu, bóakyong đuhaeen cóakyo chúrvlxt nhoáezkrng lêyhfzn rồyhfzi biếkdean mấebgft, sau đuhaeóakyo lậvlhtp tứaylvc xuấebgft hiệeehzn phírgcna sau mộgtjdt gãyths đuhaeyhfzng môakyon kháezkrc, lạkdeai cùoxajng mộgtjdt dạkdeang bạkdeach quang hiệeehzn lêyhfzn, lúrvlxc nàwetzy mộgtjdt kiếkdeam lạkdeai xuyêyhfzn qua yếkdeat hầdbusu từtsce phírgcna sau, thârvlxn thểbnzp hắeeern giốebgfng nhưobyhrvlxnh ngãyths xuốebgfng trêyhfzn cỏzoki, từtsce cuốebgfng họnartng máezkru tưobyhơspjsi phun ra ngoàwetzi.

Sau khi nhìrvlxn xem hếkdeat thảazcey đuhaeiềspjsu nàwetzy, têyhfzn áezkro xanh mớgtkmi mỉkvapm cưobyhbnzpi nhắeeerm mắeeert xuôakyoi tay, bởsucoi vìrvlx hắeeern biếkdeat tựpdygrvlxnh cũnkzyng sẽvybd khôakyong côakyo đuhaeơspjsn, rấebgft nhanh sẽvybdakyo nhiềspjsu ngưobyhbnzpi xuốebgfng bồyhfzi tiếkdeap hắeeern, bóakyong đuhaeen kia quỷzjzp mịgtjd sẽvybd khôakyong tha mộgtjdt ngưobyhbnzpi nàwetzo trong bọnartn họnart.

(1) bấebgft luârvlxn bấebgft loạkdeai: khôakyong giốebgfng nhưobyh thưobyhbnzpng, khôakyong ra cáezkri loạkdeai gìrvlx cảazce.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.