Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 8 : Nhập môn đệ tử

    trước sau   
Trảqkyii qua nửihgva năjbxbm đyanemymjn cuồrmzgng tu luyệrrfon, rốvwbkt cuộrkzxc Hàakbhn Lậzgxhp cũzsnsng đyanearftng trưyorxuabsc mặuakdt Mặuakdc đyanerpdwi phu tiếwejxp nhậzgxhn trắeotbc thírmzg.

Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt tay châubmin cóyxaw chúnzjdt thấuabst thốvwbk nhìuakdn Hàakbhn Lậzgxhp, đyaneiềbermu nàakbhy cũzsnsng khôouunng cóyxawuakd quáeevgi lạrpdw, Hàakbhn Lậzgxhp từfxlf hắeotbn màakbh biếwejxt đyaneưyorxyxawc trong suốvwbkt nửihgva năjbxbm tu tậzgxhp bộrkzx khẩzyocu quyếwejxt vôouun danh nàakbhy, Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt khôouunng đyanerpdwt đyaneưyorxyxawc hiệrrfou quảqkyi nhưyorx mong đyaneyxawi.

akbhn Lậzgxhp biếwejxt rằfuyzng Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt bỏjdxa sứarftc tu luyệrrfon đyanevwbki vớuabsi bộrkzx khẩzyocu quyếwejxt vôouun danh nàakbhy tuyệrrfot đyanevwbki khôouunng kébophm hắeotbn, cóyxaw khi còaukwn đyanemymjn cuồrmzgng hơhrsyn cảqkyiakbhn Lậzgxhp. Chírmzgnh làakbh trêmymjn phưyorxơhrsyng diêmymjn chăjbxbm chỉviyu luyệrrfon tậzgxhp nàakbhy, Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt cóyxaw thểstskyxawi làakbhouunktxqng tậzgxhp trung sứarftc lựyskxc vàakbh trírmzg lựyskxc.

Nhưyorxng đyaneiểstskm kỳrpdw quáeevgi ởukmo đyaneâubmiy làakbh, bộrkzx khẩzyocu quyếwejxt vôouun danh nàakbhy đyanevwbki vớuabsi Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt hầvwbku nhưyorx khôouunng sinh ra bấuabst kỳrpdw mộrkzxt tírmzg ti phảqkyin ứarftng nàakbho cảqkyi, vôouun luậzgxhn hắeotbn miệrrfot màakbhi khổqxxp tu đyaneếwejxn đyaneâubmiu cũzsnsng khôouunng sinh ra mộrkzxt đyaneiểstskm hiệrrfou quảqkyi. Xem ra, bộrkzx khẩzyocu quyếwejxt nàakbhy cùktxqng hắeotbn khôouunng cóyxaw duyêmymjn phậzgxhn.

ubmim lýzsnsakbhn Lậzgxhp cũzsnsng cóyxaw chúnzjdt bấuabst an, cũzsnsng khôouunng biếwejxt nguyêmymjn cớuabs do đyaneâubmiu. Hắeotbn biếwejxt rằfuyzng, Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt táeevgm đyaneếwejxn chírmzgn phầvwbkn làakbh khôouunng qua nổqxxpi kỳrpdw khảqkyio hạrpdwch lầvwbkn nàakbhy, màakbh đyanevwbki vớuabsi mìuakdnh trêmymjn phưyorxơhrsyng diệrrfon tu luyệrrfon, cũzsnsng khôouunng tốvwbkt hơhrsyn hắeotbn làakbh bao nhiêmymju.

Chírmzgnh mìuakdnh đyaneãbnwr liềbermu mạrpdwng tu luyệrrfon vậzgxhy màakbh hiệrrfou quảqkyizsnsng chỉviyuakbhm cho luồrmzgng năjbxbng lưyorxyxawng kỳrpdw quáeevgi trong nộrkzxi thểstskjbxbng thêmymjm mộrkzxt chúnzjdt đyaneiểstskm. Nếwejxu nhưyorxyxawi luồrmzgng năjbxbng lưyorxyxawng trưyorxuabsc đyaneâubmiy cóyxawrmzgch thưyorxuabsc tầvwbkm sợyxawi tóyxawc, thìuakdubmiy giờxfrgzsnsng chỉviyu to lêmymjn mộrkzxt chúnzjdt, nhưyorx sợyxawi chỉviyuakbh thôouuni. Vớuabsi thàakbhnh quảqkyi nhưyorx vậzgxhy, cóyxaw thểstskyorxyxawt qua trắeotbc thírmzg củeevga Mặuakdc đyanerpdwi phu hay khôouunng, hắeotbn cũzsnsng khôouunng nắeotbm chắeotbc. Do vậzgxhy, Hàakbhn Lậzgxhp khôouunng thoáeevgt khỏjdxai tâubmim trạrpdwng căjbxbng thẳrrfong, tráeevgi tim nhảqkyiy nhóyxawt loạrpdwn lêmymjn trong lồrmzgng ngựyskxc, cảqkyim thấuabsy vôouunktxqng bấuabst an.


"Tấuabst cảqkyi đyanebermu chuẩzyocn bịfvid tốvwbkt chứarft? Đstskem thàakbhnh quảqkyi tu hàakbhnh củeevga hai ngưyorxơhrsyi triểstskn hiệrrfon cho ta xem nàakbho." Mặuakdc đyanerpdwi phu nheo nheo hai mắeotbt, ngồrmzgi tạrpdwi tháeevgi sưyorxwbsx lạrpdwnh nhạrpdwt quan sáeevgt hai ngưyorxxfrgi.

stskãbnwr chuẩzyocn bịfvid tốvwbkt rồrmzgi." Hai ngưyorxxfrgi Hàakbhn Lậzgxhp gậzgxht đyanevwbku nóyxawi.

Mặuakdc đyanerpdwi phu từfxlf từfxlf ngồrmzgi thẳrrfong dậzgxhy trêmymjn ghếwejx, bỏjdxa cuốvwbkn sáeevgch màakbh từfxlf trưyorxuabsc đyaneếwejxn giờxfrgbnwro khôouunng dờxfrgi mộrkzxt bưyorxuabsc xuốvwbkng bàakbhn.

stskưyorxa tay ra đyaneâubmiy."

"Vậzgxhn côouunng cho ta xem nàakbho."

Mặuakdc đyanerpdwi phu mộrkzxt tay bắeotbt lấuabsy mạrpdwch môouunn trêmymjn tay phảqkyii củeevga Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt, mộrkzxt tay áeevgp vàakbho đyanean đyaneiềbermn củeevga hắeotbn.

Qua mộrkzxt thờxfrgi gian uốvwbkng mộrkzxt chébophn tràakbhbnwro mớuabsi thu hai tay vềberm, mặuakdt khôouunng biểstsku tìuakdnh đyaneáeevgnh giáeevg Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt mộrkzxt lúnzjdc.

Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt đyanejdxa hếwejxt cảqkyi mặuakdt lêmymjn, hai tay bốvwbki rốvwbki nắeotbm lấuabsy nhau sau lưyorxng, cúnzjdi gằfuyzm đyanevwbku xuốvwbkng, khôouunng dáeevgm nhìuakdn Mặuakdc đyanerpdwi phu. Hắeotbn biếwejxt rằfuyzng Mặuakdc đyanerpdwi phu đyaneãbnwr pháeevgt giáeevgc hắeotbn khôouunng cóyxaw mộrkzxt chúnzjdt nàakbho luyệrrfon thàakbhnh bộrkzx khẩzyocu quyếwejxt nàakbhy. Cóyxaw lẽakbh tớuabsi đyaneâubmiy Mặuakdc lãbnwro sẽakbh khôouunng cóyxaw thoảqkyii máeevgi nhìuakdn mìuakdnh rồrmzgi.

"Tớuabsi phiêmymjn ngưyorxơhrsyi."

akbhm ngưyorxxfrgi kháeevgc phảqkyii kinh ngạrpdwc, Mặuakdc đyanerpdwi phu khôouunng cóyxaw mộrkzxt chúnzjdt biểstsku lộrkzx tráeevgch mắeotbng Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt, cóyxaw chăjbxbng làakbh trong mắeotbt chỉviyu lộrkzx ra mộrkzxt tia thấuabst vọbophng thầvwbkn sắeotbc. Lãbnwro chuyểstskn mắeotbt, nhìuakdn tớuabsi Hàakbhn Lậzgxhp.

Mặuakdc đyanerpdwi phu y theo nhưyorxzsns, bắeotbt lấuabsy mạrpdwch môouunn trêmymjn tay phảqkyii Hàakbhn Lậzgxhp.

"Lạrpdwnh thậzgxht a, lạrpdwnh nhưyorxjbxbng vậzgxhy, khôouunng mộrkzxt chúnzjdt đyaneiểstskm giốvwbkng tay ngưyorxxfrgi sốvwbkng vậzgxhy."akbhn Lậzgxhp trong lòaukwng cóyxaw chúnzjdt sợyxawbnwri.

Da tay Mặuakdc đyanerpdwi phu cóyxaw chúnzjdt khôouunbnwro, nhăjbxbn nheo, khi nắeotbm lấuabsy tay Hàakbhn Lậzgxhp thìuakdakbhm hắeotbn cóyxaw đyaneiểstskm đyaneau đyaneuabsn, đyaneâubmiy làakbh lầvwbkn đyanevwbku tiêmymjn hắeotbn bịfvid Mặuakdc đyanerpdwi phu bắeotbt lấuabsy tay.


yxaw lẽakbh do bịfvid từfxlfmymjn ngoàakbhi kírmzgch thírmzgch, luồrmzgng năjbxbng lưyorxyxawng trong cơhrsy thểstsk khôouunng chờxfrgakbhn Lậzgxhp đyaneiềbermu khiểstskn màakbh đyaneãbnwr tựyskx vậzgxhn hàakbhnh rồrmzgi, thuậzgxhn theo kỳrpdw kinh báeevgt mạrpdwch, thôouunng qua cáeevgc huyệrrfot đyanerpdwo trêmymjn toàakbhn thâubmin, từfxlf đyanean đyaneiềbermn đyaneếwejxn báeevgch hộrkzxi, lạrpdwi quay lạrpdwi tứarft chi, nhanh chóyxawng vậzgxhn hàakbhnh hếwejxt vòaukwng thứarft nhấuabst rồrmzgi sau đyaneóyxaw quay trởukmo lạrpdwi đyanean đyaneiềbermn. Luồrmzgng năjbxbng lưyorxyxawng nàakbhy vừfxlfa vậzgxhn hàakbhnh, nơhrsyi đyaneau đyaneơhrsyn ởukmoakbhn tay tựyskx nhiêmymjn biếwejxn mấuabst, nhưyorxakbh chưyorxa hềberm xuấuabst hiệrrfon qua.

"Di!" Mặuakdc đyanerpdwi phu khôouunng kiềbermm đyaneưyorxyxawc xúnzjdc đyanerkzxng pháeevgt ra âubmim thanh, xem ra làakbh đyaneãbnwr pháeevgt hiệrrfon đyaneưyorxyxawc cỗmymjjbxbng lưyorxyxawng kỳrpdw lạrpdw trong nộrkzxi thểstskakbhn Lậzgxhp.

"Nhanh, nhanh vậzgxhn hàakbhnh khẩzyocu quyếwejxt thêmymjm mộrkzxt lầvwbkn nữzjefa." Mặuakdc đyanerpdwi phu cho dùktxq rấuabst kiềbermm chếwejx, trêmymjn mặuakdt khôouunng biểstsku lộrkzx mộrkzxt chúnzjdt cảqkyim giáeevgc nàakbho, thếwejx nhưyorxng trong mắeotbt lãbnwro xuấuabst hiệrrfon mộrkzxt tia cuồrmzgng nhiệrrfot thầvwbkn sắeotbc, đyanestsk cho Hàakbhn Lậzgxhp cóyxaw chúnzjdt ngạrpdwc nhiêmymjn.

"Từfxlf từfxlf thôouuni, đyanestsk ta cẩzyocn thậzgxhn quan sáeevgt xem." Mặuakdc đyanerpdwi phu vộrkzxi vàakbhng sửihgva lạrpdwi, ngữzjef khírmzg lạrpdwnh lùktxqng bìuakdnh thưyorxxfrgng đyaneãbnwr đyaneưyorxyxawc thay thếwejx bằfuyzng ngữzjef khírmzgyxaw phầvwbkn nóyxawng vộrkzxi, tay kia đyanermzgng thờxfrgi cũzsnsng đyaneuakdt lêmymjn trêmymjn đyanean đyaneiềbermn củeevga Hàakbhn Lậzgxhp.

akbhn Lậzgxhp cảqkyim giáeevgc song thủeevg Mặuakdc đyanerpdwi phu cóyxaw đyaneiểstskm run rẩzyocy, xem ra tâubmim lýzsnsbnwro vôouunktxqng kírmzgch đyanerkzxng, liềbermn y theo lờxfrgi lãbnwro vậzgxhn hàakbhnh luồrmzgng năjbxbng lưyorxyxawng kia thêmymjm mộrkzxt chu thiêmymjn nữzjefa.

"Khôouunng sai! Khôouunng sai! Đstskúnzjdng làakbh loạrpdwi cảqkyim giáeevgc nàakbhy, đyaneúnzjdng làakbh thứarft ta muốvwbkn rồrmzgi. Khôouunng thểstsk sai. Chắeotbc chắeotbn khôouunng sai! Hahaha… "

Mặuakdc đyanerpdwi phu sau khi trảqkyii qua mộrkzxt hồrmzgi kiểstskm tra tỉviyu mỉviyu khôouunng thểstskakbho kìuakdm đyaneưyorxyxawc cưyorxxfrgi lớuabsn mấuabsy tiếwejxng, hai tay nắeotbm chặuakdt lấuabsy bảqkyi vai Hàakbhn Lậzgxhp, hai mắeotbt vốvwbkn luôouunn khébophp hờxfrgzsnsng đyaneãbnwr mởukmo to ra, khẩzyocn khẩzyocn nhìuakdn Hàakbhn Lậzgxhp, giốvwbkng nhưyorxakbh vừfxlfa pháeevgt hiệrrfon ra kỳrpdw trâubmin dịfvid bảqkyio hi hãbnwrn trong thếwejx gian. Trong mắeotbt lãbnwro còaukwn toáeevgt ra vàakbhi tia đyanemymjn cuồrmzgng.

mymjn tai Hàakbhn Lậzgxhp khôouunng ngừfxlfng truyềbermn đyaneếwejxn tiếwejxng cưyorxxfrgi củeevga Mặuakdc đyanerpdwi phu, cảqkyim thấuabsy hai vai bịfvid nắeotbm cóyxaw đyaneiểstskm đyaneau đyaneau. Giờxfrg nhìuakdn lạrpdwi thầvwbkn sắeotbc cóyxaw phầvwbkn đyanemymjn cuồrmzgng củeevga Mặuakdc lãbnwro, trong lòaukwng hắeotbn khôouunng nhịfvidn khỏjdxai cóyxaw chúnzjdt bấuabst an.

"Tốvwbkt, rấuabst tốvwbkt." Mặuakdc đyanerpdwi phu nhìuakdn biểstsku tìuakdnh củeevga Hàakbhn Lậzgxhp, xem ra cóyxaw chúnzjdt sợyxawbnwri, lãbnwro mớuabsi ýzsns thứarftc đyaneưyorxyxawc tựyskxuakdnh cóyxaw chúnzjdt thấuabst thốvwbk, lậzgxhp tứarftc ngừfxlfng cưyorxxfrgi to.

"Sau nàakbhy cũzsnsng phảqkyii giốvwbkng nhưyorxubmiy giờxfrg, phảqkyii liêmymjn tụhkgxc nỗmymj lựyskxc. Kểstsk từfxlfouunm nay, ngưyorxơhrsyi chírmzgnh thứarftc trởukmo thàakbhnh thâubmin truyềbermn đyanerrfo tửihgv củeevga ta."bnwro phóyxawng khai song thủeevg, rồrmzgi vỗmymj vỗmymjmymjn đyanevwbku Hàakbhn Lậzgxhp cổqxxpzsns.

Mặuakdc đyanerpdwi phu khuôouunn mặuakdt đyaneãbnwr khôouuni phụhkgxc lạrpdwi dáeevgng vẻeotb thưyorxxfrgng ngàakbhy, tựyskxa hồrmzg nhưyorx hếwejxt thảqkyiy nhữzjefng cửihgv đyanerkzxng tháeevgi quáeevg vừfxlfa rồrmzgi chưyorxa hềberm xảqkyiy ra, chỉviyuakbh trong áeevgnh mắeotbt củeevga lãbnwro, vẫzsnsn ẩzyocn ẩzyocn hưyorxng phấuabsn khôouunng sao che dấuabsu đyaneưyorxyxawc.

"Vềberm phầvwbkn ngưyorxơhrsyi… " Mặuakdc đyanerpdwi phu cuốvwbki cùktxqng đyaneưyorxa mắeotbt nhìuakdn lạrpdwi Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt.

Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt sớuabsm vìuakd sựyskx việrrfoc mớuabsi pháeevgt sinh màakbh trởukmomymjn pháeevgt ngốvwbkc, thấuabsy Mặuakdc đyanerpdwi phu chuyểstskn hưyorxuabsng nóyxawi đyaneếwejxn mìuakdnh, lúnzjdc nàakbhy mớuabsi tỉviyunh táeevgo trởukmo lạrpdwi.

Nghĩctay đyaneếwejxn hiệrrfon thựyskxc khôouunng vưyorxyxawt quáeevg kỳrpdw khảqkyio hạrpdwch, sẽakbh bịfvid đyaneuổqxxpi xuốvwbkng núnzjdi, Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt nhìuakdn vềbermyorxuabsng Mặuakdc đyanerpdwi phu, khôouunng nhịfvidn đyaneưyorxyxawc màakbh xuấuabst hiệrrfon thầvwbkn sắeotbc cầvwbku khẩzyocn.

"Ngưyorxơhrsyi tưyorx chấuabst khôouunng đyaneưyorxyxawc a, thờxfrgi gian dàakbhi nhưyorx vậzgxhy, màakbh mộrkzxt đyaneiểstskm thàakbhnh quảqkyizsnsng khôouunng cóyxaw, muốvwbkn làakbhm đyanerrfo tửihgv củeevga ta thậzgxht cóyxaw chúnzjdt miễbtnxn cưyorxqkying rồrmzgi." Mặuakdc đyanerpdwi phu khôouunng ngừfxlfng lắeotbc lắeotbc cáeevgi đyanevwbku.

ubmim lýzsns Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt, cũzsnsng theo cáeevgi lắeotbc đyanevwbku củeevga lãbnwro màakbh trầvwbkm xuốvwbkng.

Nghe Mặuakdc đyanerpdwi phu nóyxawi, cảqkyi hai ngưyorxxfrgi đyanebermu nghe ra ýzsns tứarft khôouunng muốvwbkn nhậzgxhn Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt củeevga lãbnwro.

Đstskrkzxt nhiêmymjn, Mặuakdc đyanerpdwi phu tựyskxa hồrmzg vừfxlfa nghĩctay ra chuyệrrfon gìuakd đyaneóyxaw, bỗmymjng lộrkzx ra áeevgnh mắeotbt kỳrpdw quáeevgi nhìuakdn vềberm phírmzga Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt.

"Nhưyorxng làakbh vừfxlfa rồrmzgi ta kiểstskm tra căjbxbn cốvwbkt củeevga ngưyorxơhrsyi, cóyxaw mộrkzxt loạrpdwi tâubmim pháeevgp dưyorxxfrgng nhưyorx kháeevg thírmzgch hợyxawp vớuabsi ngưyorxơhrsyi, khôouunng biếwejxt ngưyorxơhrsyi cóyxaw nguyệrrfon ýzsns họbophc hay khôouunng?" Mặuakdc đyanerpdwi phu đyanerkzxt nhiêmymjn nóyxawi, dĩctay nhiêmymjn lộrkzx ra ýzsns tứarft cho Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt quáeevg quan.

Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt vừfxlfa nghe, khôouunng hềbermyxaw ýzsns tứarft từfxlf chốvwbki, liềbermn lậzgxhp tứarftc đyaneáeevgp ứarftng tạrpdwi chỗmymj.

"Tốvwbkt, rấuabst tốvwbkt. Hai ngưyorxơhrsyi đyanei đyanei, ngàakbhy mai ta sẽakbh bắeotbt đyanevwbku truyềbermn cho cáeevgc ngưyorxơhrsyi tâubmim pháeevgp mớuabsi."yxaw thểstsk thấuabsy tâubmim tìuakdnh củeevga Mặuakdc đyanerpdwi phu bâubmiy giờxfrg rấuabst tốvwbkt, mỗmymji câubmiu thốvwbkt ra đyanebermu cóyxaw "Tốvwbkt, rấuabst tốvwbkt." đyanei kèzyocm.

akbhn Lậzgxhp, Trưyorxơhrsyng Thiếwejxt hai ngưyorxxfrgi liếwejxc mắeotbt nhìuakdn đyanevwbki phưyorxơhrsyng, đyanebermu cảqkyim giáeevgc đyaneưyorxyxawc hôouunm nay quáeevg quan cóyxaw phầvwbkn may mắeotbn, đyaneúnzjdng làakbh phong hồrmzgi lộrkzx chuyểstskn. Màakbh hai ngưyorxxfrgi đyanebermu quáeevg quan, đyaneiềbermu nàakbhy làakbhm cảqkyi hai đyanebermu thấuabsy vui mừfxlfng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.