Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 8 : Nhập môn đệ tử

    trước sau   
Trảyxuci qua nửygzha nălonkm đegxysmyvn cuồwitmng tu luyệcdevn, rốzuvqt cuộvkeec Hàmwdzn Lậjrjsp cũmepwng đegxyevctng trưkbhjemyic mặvzdst Mặvzdsc đegxybxuui phu tiếbythp nhậjrjsn trắgqixc thígqix.

Trưkbhjơwitmng Thiếbytht tay châvkeen cóbhwk chúfejht thấuqtbt thốzuvq nhìxucon Hàmwdzn Lậjrjsp, đegxyiềrtyju nàmwdzy cũmepwng khôhyovng cóbhwkxuco quázzmji lạbxuu, Hàmwdzn Lậjrjsp từxsoh hắgqixn màmwdz biếbytht đegxyưkbhjividc trong suốzuvqt nửygzha nălonkm tu tậjrjsp bộvkee khẩsagnu quyếbytht vôhyov danh nàmwdzy, Trưkbhjơwitmng Thiếbytht khôhyovng đegxybxuut đegxyưkbhjividc hiệcdevu quảyxuc nhưkbhj mong đegxyividi.

mwdzn Lậjrjsp biếbytht rằjrjsng Trưkbhjơwitmng Thiếbytht bỏdkvo sứevctc tu luyệcdevn đegxyzuvqi vớemyii bộvkee khẩsagnu quyếbytht vôhyov danh nàmwdzy tuyệcdevt đegxyzuvqi khôhyovng kéjjmdm hắgqixn, cóbhwk khi còjjmdn đegxysmyvn cuồwitmng hơwitmn cảyxucmwdzn Lậjrjsp. Chígqixnh làmwdz trêsmyvn phưkbhjơwitmng diêsmyvn chălonkm chỉcvml luyệcdevn tậjrjsp nàmwdzy, Trưkbhjơwitmng Thiếbytht cóbhwk thểygzhbhwki làmwdzhyovhybyng tậjrjsp trung sứevctc lựgjfwc vàmwdz trígqix lựgjfwc.

Nhưkbhjng đegxyiểygzhm kỳtufp quázzmji ởxuco đegxyâvkeey làmwdz, bộvkee khẩsagnu quyếbytht vôhyov danh nàmwdzy đegxyzuvqi vớemyii Trưkbhjơwitmng Thiếbytht hầddkwu nhưkbhj khôhyovng sinh ra bấuqtbt kỳtufp mộvkeet tígqix ti phảyxucn ứevctng nàmwdzo cảyxuc, vôhyov luậjrjsn hắgqixn miệcdevt màmwdzi khổegyq tu đegxyếbythn đegxyâvkeeu cũmepwng khôhyovng sinh ra mộvkeet đegxyiểygzhm hiệcdevu quảyxuc. Xem ra, bộvkee khẩsagnu quyếbytht nàmwdzy cùhybyng hắgqixn khôhyovng cóbhwk duyêsmyvn phậjrjsn.

vkeem lýewmamwdzn Lậjrjsp cũmepwng cóbhwk chúfejht bấuqtbt an, cũmepwng khôhyovng biếbytht nguyêsmyvn cớemyi do đegxyâvkeeu. Hắgqixn biếbytht rằjrjsng, Trưkbhjơwitmng Thiếbytht tázzmjm đegxyếbythn chígqixn phầddkwn làmwdz khôhyovng qua nổegyqi kỳtufp khảyxuco hạbxuuch lầddkwn nàmwdzy, màmwdz đegxyzuvqi vớemyii mìxuconh trêsmyvn phưkbhjơwitmng diệcdevn tu luyệcdevn, cũmepwng khôhyovng tốzuvqt hơwitmn hắgqixn làmwdz bao nhiêsmyvu.

Chígqixnh mìxuconh đegxyãoqws liềrtyju mạbxuung tu luyệcdevn vậjrjsy màmwdz hiệcdevu quảyxucmepwng chỉcvmlmwdzm cho luồwitmng nălonkng lưkbhjividng kỳtufp quázzmji trong nộvkeei thểygzhlonkng thêsmyvm mộvkeet chúfejht đegxyiểygzhm. Nếbythu nhưkbhjbhwki luồwitmng nălonkng lưkbhjividng trưkbhjemyic đegxyâvkeey cóbhwkgqixch thưkbhjemyic tầddkwm sợividi tóbhwkc, thìxucovkeey giờddkwmepwng chỉcvml to lêsmyvn mộvkeet chúfejht, nhưkbhj sợividi chỉcvmlmwdz thôhyovi. Vớemyii thàmwdznh quảyxuc nhưkbhj vậjrjsy, cóbhwk thểygzhkbhjividt qua trắgqixc thígqix củddkwa Mặvzdsc đegxybxuui phu hay khôhyovng, hắgqixn cũmepwng khôhyovng nắgqixm chắgqixc. Do vậjrjsy, Hàmwdzn Lậjrjsp khôhyovng thoázzmjt khỏdkvoi tâvkeem trạbxuung călonkng thẳdkvong, trázzmji tim nhảyxucy nhóbhwkt loạbxuun lêsmyvn trong lồwitmng ngựgjfwc, cảyxucm thấuqtby vôhyovhybyng bấuqtbt an.


"Tấuqtbt cảyxuc đegxyrtyju chuẩsagnn bịbfbk tốzuvqt chứevct? Đbbzuem thàmwdznh quảyxuc tu hàmwdznh củddkwa hai ngưkbhjơwitmi triểygzhn hiệcdevn cho ta xem nàmwdzo." Mặvzdsc đegxybxuui phu nheo nheo hai mắgqixt, ngồwitmi tạbxuui tházzmji sưkbhjxuco lạbxuunh nhạbxuut quan sázzmjt hai ngưkbhjddkwi.

bbzuãoqws chuẩsagnn bịbfbk tốzuvqt rồwitmi." Hai ngưkbhjddkwi Hàmwdzn Lậjrjsp gậjrjst đegxyddkwu nóbhwki.

Mặvzdsc đegxybxuui phu từxsoh từxsoh ngồwitmi thẳdkvong dậjrjsy trêsmyvn ghếbyth, bỏdkvo cuốzuvqn sázzmjch màmwdz từxsoh trưkbhjemyic đegxyếbythn giờddkwoqwso khôhyovng dờddkwi mộvkeet bưkbhjemyic xuốzuvqng bàmwdzn.

bbzuưkbhja tay ra đegxyâvkeey."

"Vậjrjsn côhyovng cho ta xem nàmwdzo."

Mặvzdsc đegxybxuui phu mộvkeet tay bắgqixt lấuqtby mạbxuuch môhyovn trêsmyvn tay phảyxuci củddkwa Trưkbhjơwitmng Thiếbytht, mộvkeet tay ázzmjp vàmwdzo đegxyan đegxyiềrtyjn củddkwa hắgqixn.

Qua mộvkeet thờddkwi gian uốzuvqng mộvkeet chéjjmdn tràmwdzoqwso mớemyii thu hai tay vềrtyj, mặvzdst khôhyovng biểygzhu tìxuconh đegxyázzmjnh giázzmj Trưkbhjơwitmng Thiếbytht mộvkeet lúfejhc.

Trưkbhjơwitmng Thiếbytht đegxydkvo hếbytht cảyxuc mặvzdst lêsmyvn, hai tay bốzuvqi rốzuvqi nắgqixm lấuqtby nhau sau lưkbhjng, cúfejhi gằjrjsm đegxyddkwu xuốzuvqng, khôhyovng dázzmjm nhìxucon Mặvzdsc đegxybxuui phu. Hắgqixn biếbytht rằjrjsng Mặvzdsc đegxybxuui phu đegxyãoqws pházzmjt giázzmjc hắgqixn khôhyovng cóbhwk mộvkeet chúfejht nàmwdzo luyệcdevn thàmwdznh bộvkee khẩsagnu quyếbytht nàmwdzy. Cóbhwk lẽscvt tớemyii đegxyâvkeey Mặvzdsc lãoqwso sẽscvt khôhyovng cóbhwk thoảyxuci mázzmji nhìxucon mìxuconh rồwitmi.

"Tớemyii phiêsmyvn ngưkbhjơwitmi."

mwdzm ngưkbhjddkwi kházzmjc phảyxuci kinh ngạbxuuc, Mặvzdsc đegxybxuui phu khôhyovng cóbhwk mộvkeet chúfejht biểygzhu lộvkee trázzmjch mắgqixng Trưkbhjơwitmng Thiếbytht, cóbhwk chălonkng làmwdz trong mắgqixt chỉcvml lộvkee ra mộvkeet tia thấuqtbt vọvtceng thầddkwn sắgqixc. Lãoqwso chuyểygzhn mắgqixt, nhìxucon tớemyii Hàmwdzn Lậjrjsp.

Mặvzdsc đegxybxuui phu y theo nhưkbhjmepw, bắgqixt lấuqtby mạbxuuch môhyovn trêsmyvn tay phảyxuci Hàmwdzn Lậjrjsp.

"Lạbxuunh thậjrjst a, lạbxuunh nhưkbhjlonkng vậjrjsy, khôhyovng mộvkeet chúfejht đegxyiểygzhm giốzuvqng tay ngưkbhjddkwi sốzuvqng vậjrjsy."mwdzn Lậjrjsp trong lòjjmdng cóbhwk chúfejht sợividoqwsi.

Da tay Mặvzdsc đegxybxuui phu cóbhwk chúfejht khôhyovoqwso, nhălonkn nheo, khi nắgqixm lấuqtby tay Hàmwdzn Lậjrjsp thìxucomwdzm hắgqixn cóbhwk đegxyiểygzhm đegxyau đegxyemyin, đegxyâvkeey làmwdz lầddkwn đegxyddkwu tiêsmyvn hắgqixn bịbfbk Mặvzdsc đegxybxuui phu bắgqixt lấuqtby tay.


bhwk lẽscvt do bịbfbk từxsohsmyvn ngoàmwdzi kígqixch thígqixch, luồwitmng nălonkng lưkbhjividng trong cơwitm thểygzh khôhyovng chờddkwmwdzn Lậjrjsp đegxyiềrtyju khiểygzhn màmwdz đegxyãoqws tựgjfw vậjrjsn hàmwdznh rồwitmi, thuậjrjsn theo kỳtufp kinh bázzmjt mạbxuuch, thôhyovng qua cázzmjc huyệcdevt đegxybxuuo trêsmyvn toàmwdzn thâvkeen, từxsoh đegxyan đegxyiềrtyjn đegxyếbythn bázzmjch hộvkeei, lạbxuui quay lạbxuui tứevct chi, nhanh chóbhwkng vậjrjsn hàmwdznh hếbytht vòjjmdng thứevct nhấuqtbt rồwitmi sau đegxyóbhwk quay trởxuco lạbxuui đegxyan đegxyiềrtyjn. Luồwitmng nălonkng lưkbhjividng nàmwdzy vừxsoha vậjrjsn hàmwdznh, nơwitmi đegxyau đegxyơwitmn ởxucomwdzn tay tựgjfw nhiêsmyvn biếbythn mấuqtbt, nhưkbhjmwdz chưkbhja hềrtyj xuấuqtbt hiệcdevn qua.

"Di!" Mặvzdsc đegxybxuui phu khôhyovng kiềrtyjm đegxyưkbhjividc xúfejhc đegxyvkeeng pházzmjt ra âvkeem thanh, xem ra làmwdz đegxyãoqws pházzmjt hiệcdevn đegxyưkbhjividc cỗgmdilonkng lưkbhjividng kỳtufp lạbxuu trong nộvkeei thểygzhmwdzn Lậjrjsp.

"Nhanh, nhanh vậjrjsn hàmwdznh khẩsagnu quyếbytht thêsmyvm mộvkeet lầddkwn nữdodxa." Mặvzdsc đegxybxuui phu cho dùhyby rấuqtbt kiềrtyjm chếbyth, trêsmyvn mặvzdst khôhyovng biểygzhu lộvkee mộvkeet chúfejht cảyxucm giázzmjc nàmwdzo, thếbyth nhưkbhjng trong mắgqixt lãoqwso xuấuqtbt hiệcdevn mộvkeet tia cuồwitmng nhiệcdevt thầddkwn sắgqixc, đegxyygzh cho Hàmwdzn Lậjrjsp cóbhwk chúfejht ngạbxuuc nhiêsmyvn.

"Từxsoh từxsoh thôhyovi, đegxyygzh ta cẩsagnn thậjrjsn quan sázzmjt xem." Mặvzdsc đegxybxuui phu vộvkeei vàmwdzng sửygzha lạbxuui, ngữdodx khígqix lạbxuunh lùhybyng bìxuconh thưkbhjddkwng đegxyãoqws đegxyưkbhjividc thay thếbyth bằjrjsng ngữdodx khígqixbhwk phầddkwn nóbhwkng vộvkeei, tay kia đegxywitmng thờddkwi cũmepwng đegxyvzdst lêsmyvn trêsmyvn đegxyan đegxyiềrtyjn củddkwa Hàmwdzn Lậjrjsp.

mwdzn Lậjrjsp cảyxucm giázzmjc song thủddkw Mặvzdsc đegxybxuui phu cóbhwk đegxyiểygzhm run rẩsagny, xem ra tâvkeem lýewmaoqwso vôhyovhybyng kígqixch đegxyvkeeng, liềrtyjn y theo lờddkwi lãoqwso vậjrjsn hàmwdznh luồwitmng nălonkng lưkbhjividng kia thêsmyvm mộvkeet chu thiêsmyvn nữdodxa.

"Khôhyovng sai! Khôhyovng sai! Đbbzuúfejhng làmwdz loạbxuui cảyxucm giázzmjc nàmwdzy, đegxyúfejhng làmwdz thứevct ta muốzuvqn rồwitmi. Khôhyovng thểygzh sai. Chắgqixc chắgqixn khôhyovng sai! Hahaha… "

Mặvzdsc đegxybxuui phu sau khi trảyxuci qua mộvkeet hồwitmi kiểygzhm tra tỉcvml mỉcvml khôhyovng thểygzhmwdzo kìxucom đegxyưkbhjividc cưkbhjddkwi lớemyin mấuqtby tiếbythng, hai tay nắgqixm chặvzdst lấuqtby bảyxuc vai Hàmwdzn Lậjrjsp, hai mắgqixt vốzuvqn luôhyovn khéjjmdp hờddkwmepwng đegxyãoqws mởxuco to ra, khẩsagnn khẩsagnn nhìxucon Hàmwdzn Lậjrjsp, giốzuvqng nhưkbhjmwdz vừxsoha pházzmjt hiệcdevn ra kỳtufp trâvkeen dịbfbk bảyxuco hi hãoqwsn trong thếbyth gian. Trong mắgqixt lãoqwso còjjmdn toázzmjt ra vàmwdzi tia đegxysmyvn cuồwitmng.

smyvn tai Hàmwdzn Lậjrjsp khôhyovng ngừxsohng truyềrtyjn đegxyếbythn tiếbythng cưkbhjddkwi củddkwa Mặvzdsc đegxybxuui phu, cảyxucm thấuqtby hai vai bịbfbk nắgqixm cóbhwk đegxyiểygzhm đegxyau đegxyau. Giờddkw nhìxucon lạbxuui thầddkwn sắgqixc cóbhwk phầddkwn đegxysmyvn cuồwitmng củddkwa Mặvzdsc lãoqwso, trong lòjjmdng hắgqixn khôhyovng nhịbfbkn khỏdkvoi cóbhwk chúfejht bấuqtbt an.

"Tốzuvqt, rấuqtbt tốzuvqt." Mặvzdsc đegxybxuui phu nhìxucon biểygzhu tìxuconh củddkwa Hàmwdzn Lậjrjsp, xem ra cóbhwk chúfejht sợividoqwsi, lãoqwso mớemyii ýewma thứevctc đegxyưkbhjividc tựgjfwxuconh cóbhwk chúfejht thấuqtbt thốzuvq, lậjrjsp tứevctc ngừxsohng cưkbhjddkwi to.

"Sau nàmwdzy cũmepwng phảyxuci giốzuvqng nhưkbhjvkeey giờddkw, phảyxuci liêsmyvn tụxjzyc nỗgmdi lựgjfwc. Kểygzh từxsohhyovm nay, ngưkbhjơwitmi chígqixnh thứevctc trởxuco thàmwdznh thâvkeen truyềrtyjn đegxycdev tửygzh củddkwa ta."oqwso phóbhwkng khai song thủddkw, rồwitmi vỗgmdi vỗgmdismyvn đegxyddkwu Hàmwdzn Lậjrjsp cổegyqmepw.

Mặvzdsc đegxybxuui phu khuôhyovn mặvzdst đegxyãoqws khôhyovi phụxjzyc lạbxuui dázzmjng vẻxsoh thưkbhjddkwng ngàmwdzy, tựgjfwa hồwitm nhưkbhj hếbytht thảyxucy nhữdodxng cửygzh đegxyvkeeng tházzmji quázzmj vừxsoha rồwitmi chưkbhja hềrtyj xảyxucy ra, chỉcvmlmwdz trong ázzmjnh mắgqixt củddkwa lãoqwso, vẫotzbn ẩsagnn ẩsagnn hưkbhjng phấuqtbn khôhyovng sao che dấuqtbu đegxyưkbhjividc.

"Vềrtyj phầddkwn ngưkbhjơwitmi… " Mặvzdsc đegxybxuui phu cuốzuvqi cùhybyng đegxyưkbhja mắgqixt nhìxucon lạbxuui Trưkbhjơwitmng Thiếbytht.

Trưkbhjơwitmng Thiếbytht sớemyim vìxuco sựgjfw việcdevc mớemyii pházzmjt sinh màmwdz trởxucosmyvn pházzmjt ngốzuvqc, thấuqtby Mặvzdsc đegxybxuui phu chuyểygzhn hưkbhjemying nóbhwki đegxyếbythn mìxuconh, lúfejhc nàmwdzy mớemyii tỉcvmlnh tázzmjo trởxuco lạbxuui.

Nghĩkbhj đegxyếbythn hiệcdevn thựgjfwc khôhyovng vưkbhjividt quázzmj kỳtufp khảyxuco hạbxuuch, sẽscvt bịbfbk đegxyuổegyqi xuốzuvqng núfejhi, Trưkbhjơwitmng Thiếbytht nhìxucon vềrtyjkbhjemying Mặvzdsc đegxybxuui phu, khôhyovng nhịbfbkn đegxyưkbhjividc màmwdz xuấuqtbt hiệcdevn thầddkwn sắgqixc cầddkwu khẩsagnn.

"Ngưkbhjơwitmi tưkbhj chấuqtbt khôhyovng đegxyưkbhjividc a, thờddkwi gian dàmwdzi nhưkbhj vậjrjsy, màmwdz mộvkeet đegxyiểygzhm thàmwdznh quảyxucmepwng khôhyovng cóbhwk, muốzuvqn làmwdzm đegxycdev tửygzh củddkwa ta thậjrjst cóbhwk chúfejht miễjtrbn cưkbhjtluxng rồwitmi." Mặvzdsc đegxybxuui phu khôhyovng ngừxsohng lắgqixc lắgqixc cázzmji đegxyddkwu.

vkeem lýewma Trưkbhjơwitmng Thiếbytht, cũmepwng theo cázzmji lắgqixc đegxyddkwu củddkwa lãoqwso màmwdz trầddkwm xuốzuvqng.

Nghe Mặvzdsc đegxybxuui phu nóbhwki, cảyxuc hai ngưkbhjddkwi đegxyrtyju nghe ra ýewma tứevct khôhyovng muốzuvqn nhậjrjsn Trưkbhjơwitmng Thiếbytht củddkwa lãoqwso.

Đbbzuvkeet nhiêsmyvn, Mặvzdsc đegxybxuui phu tựgjfwa hồwitm vừxsoha nghĩkbhj ra chuyệcdevn gìxuco đegxyóbhwk, bỗgmding lộvkee ra ázzmjnh mắgqixt kỳtufp quázzmji nhìxucon vềrtyj phígqixa Trưkbhjơwitmng Thiếbytht.

"Nhưkbhjng làmwdz vừxsoha rồwitmi ta kiểygzhm tra călonkn cốzuvqt củddkwa ngưkbhjơwitmi, cóbhwk mộvkeet loạbxuui tâvkeem pházzmjp dưkbhjddkwng nhưkbhj kházzmj thígqixch hợividp vớemyii ngưkbhjơwitmi, khôhyovng biếbytht ngưkbhjơwitmi cóbhwk nguyệcdevn ýewma họvtcec hay khôhyovng?" Mặvzdsc đegxybxuui phu đegxyvkeet nhiêsmyvn nóbhwki, dĩkbhj nhiêsmyvn lộvkee ra ýewma tứevct cho Trưkbhjơwitmng Thiếbytht quázzmj quan.

Trưkbhjơwitmng Thiếbytht vừxsoha nghe, khôhyovng hềrtyjbhwk ýewma tứevct từxsoh chốzuvqi, liềrtyjn lậjrjsp tứevctc đegxyázzmjp ứevctng tạbxuui chỗgmdi.

"Tốzuvqt, rấuqtbt tốzuvqt. Hai ngưkbhjơwitmi đegxyi đegxyi, ngàmwdzy mai ta sẽscvt bắgqixt đegxyddkwu truyềrtyjn cho cázzmjc ngưkbhjơwitmi tâvkeem pházzmjp mớemyii."bhwk thểygzh thấuqtby tâvkeem tìxuconh củddkwa Mặvzdsc đegxybxuui phu bâvkeey giờddkw rấuqtbt tốzuvqt, mỗgmdii câvkeeu thốzuvqt ra đegxyrtyju cóbhwk "Tốzuvqt, rấuqtbt tốzuvqt." đegxyi kèrcklm.

mwdzn Lậjrjsp, Trưkbhjơwitmng Thiếbytht hai ngưkbhjddkwi liếbythc mắgqixt nhìxucon đegxyzuvqi phưkbhjơwitmng, đegxyrtyju cảyxucm giázzmjc đegxyưkbhjividc hôhyovm nay quázzmj quan cóbhwk phầddkwn may mắgqixn, đegxyúfejhng làmwdz phong hồwitmi lộvkee chuyểygzhn. Màmwdz hai ngưkbhjddkwi đegxyrtyju quázzmj quan, đegxyiềrtyju nàmwdzy làmwdzm cảyxuc hai đegxyrtyju thấuqtby vui mừxsohng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.