Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 79 : Vô đề

    trước sau   
Cựmqnnxtxvn giốlkolng nhưfsrn đowdmang nhấmrcnc mộshjxt chúultsvkyt con, mộshjxt tay cầyigzm Lam y háxtxvn tửexoa đowdmang bấmrcnt tỉbixdnh nhâejlbn sựmqnn, từqtlz trong rừqtlzng câejlby vữeswrng vàvkytng đowdmi ra, trêwwxxn ngưfsrnxtxvi hắlacwn díjclanh khôvkytng íjclat vếddlst máxtxvu, nhữeswrng đowdmiểncbfm tinh huyếddlst lốlkolm đowdmlkolm díjclanh trêwwxxn áxtxvo vảrbqki xanh, trôvkytng giốlkolng nhưfsrn hoa đowdmàvkyto tưfsrnơophbi đowdmvoebp chóhkwxi mắlacwt.

Lệqfgf Phi Vũvygk thởucky ra mộshjxt hơophbi lạjdiynh.

Cựmqnnxtxvn bưfsrnidlyc vàvkyti bưfsrnidlyc tớidlyi trưfsrnidlyc mặnbjit hai ngưfsrnxtxvi, néejlbm lam y nhâejlbn xuốlkolng đowdmmrcnt, lậophbp tứlkolc Lệqfgf Phi Vũvygk cảrbqkm thấmrcny mộshjxt cỗklifxtxvu tưfsrnơophbi đowdmếddlsn gắlacwt cảrbqkvygki, trựmqnnc diệqfgfn bay đowdmếddlsn.

Sắlacwc mặnbjit hắlacwn đowdmjdiyi biếddlsn, bấmrcnt giáxtxvc lùedjni lạjdiyi nửexoaa bưfsrnidlyc, thựmqnnc hiệqfgfn tưfsrn thếddls cảrbqknh giớidlyi.

Cựmqnnxtxvn khôvkytng đowdmncbf ýkkfu đowdmếddlsn đowdmshjxng táxtxvc củeswra Lệqfgf Phi Vũvygk, màvkytfsrnidlyc thêwwxxm mộshjxt bưfsrnidlyc, trởucky vềqhds đowdmlkolng sau lưfsrnng củeswra Hàvkytn Lậophbp, im lặnbjing khôvkytng chúultst nhúultsc nhíjclach, tựmqnna nhưfsrn từqtlz đowdmyigzu đowdmếddlsn cuốlkoli chưfsrna hềqhds rờxtxvi khỏpgagi đowdmóhkwx.

Lệqfgf Phi Vũvygkultsc nàvkyty mớidlyi thởucky phàvkyto mộshjxt hơophbi, thu lạjdiyi tưfsrn thếddls phòejlbng bịrbqk, hắlacwn nhìwhshn lam y nhâejlbn đowdmang nằmqnnm dưfsrnidlyi đowdmmrcnt, nhòejlbm nhòejlbm vàvkyto Hàvkytn Lậophbp từqtlzflgay tớidlyi giờxtxv vẫowdmn giữeswr thầyigzn tìwhshnh thảrbqkn nhiêwwxxn, rồowbhi đowdmshjxt nhiêwwxxn cưfsrnxtxvi.


"Ta nóhkwxi ngưfsrnơophbi tạjdiyi sao lạjdiyi trấmrcnn tĩdqounh đowdmưfsrnsawfc đowdmếddlsn nhưfsrn thếddls? Hoáxtxv ra ẩoucyn dấmrcnu mộshjxt vịrbqk đowdmjdiyi cao thủeswruckywwxxn cạjdiynh ah! Sao khôvkytng sớidlym nóhkwxi vớidlyi ta? Làvkytm cho ta căvygkng thẳnbjing bao nhiêwwxxu lâejlbu." Ngoàvkyti mặnbjit thìwhsh Lệqfgf Phi Vũvygkhkwxi rấmrcnt nhẹvoeb nhàvkytng, nhữeswrng bêwwxxn trong lòejlbng đowdmang thầyigzm thìwhsh, bắlacwt đowdmyigzu đowdmxtxvn vềqhds quan hệqfgf củeswra Hàvkytn Lậophbp vớidlyi vịrbqk cựmqnnxtxvn áxtxvo xanh.

vkytn Lậophbp nhìwhshn ra đowdmưfsrnsawfc tâejlbm tưfsrn củeswra đowdmlkoli phưfsrnơophbng, nhưfsrnng khôvkytng cóhkwx ýkkfu giảrbqki thíjclach, mặnbjit gãflga hiệqfgfn lêwwxxn vẻbixd nhưfsrnfsrnxtxvi màvkyt khôvkytng cưfsrnxtxvi, chậophbm rãflgai nóhkwxi:

"Têwwxxn lam y chấmrcnp pháxtxvp nàvkyty chắlacwc biếddlst đowdmưfsrnsawfc khôvkytng íjclat tin tứlkolc, hai ngưfsrnxtxvi bọmruan ta ai tra khảrbqko đowdmâejlby? Ta thấmrcny Lệqfgf đowdmjdiyi đowdmưfsrnxtxvng chủeswr ngưfsrnxtxvi tốlkolt hơophbn nhiềqhdsu so vớidlyi ta, giao cho ngưfsrnơophbi nhéejlb!"

Lệqfgf Phi Vũvygk thấmrcny Hàvkytn Lậophbp chặnbjin đowdmyigzu, khôvkytng cóhkwx ýkkfu muốlkoln giớidlyi thiệqfgfu cho hắlacwn làvkytm quen vớidlyi cựmqnnxtxvn, trong lòejlbng cóhkwx chúultst bấmrcnt cam.

Nhưfsrnng, hắlacwn đowdmlkoli vớidlyi việqfgfc tra khảrbqko têwwxxn chấmrcnp pháxtxvp cũvygkng cóhkwx chúultst hứlkolng thúults, nghe Hàvkytn Lậophbp nóhkwxi thếddls, cũvygkng thuậophbn nưfsrnidlyc đowdmoucyy thuyềqhdsn, đowdmáxtxvp ứlkolng luôvkytn.

Lệqfgf Phi Vũvygk dựmqnnng lam y nhâejlbn đowdmang hôvkytn mêwwxx dậophby, nhẹvoeb nhàvkytng tiếddlsn vàvkyto trong rừqtlzng câejlby, bắlacwt đowdmyigzu sựmqnn nghiệqfgfp bứlkolc cung củeswra hắlacwn, Hàvkytn Lậophbp thìwhsh đowdmnbjit môvkytng ngồowbhi xuốlkolng bãflgai cỏpgag, bắlacwt đowdmyigzu chờxtxv đowdmsawfi.

Khôvkytng quáxtxvejlbu, Lệqfgf Phi Vũvygk vớidlyi vẻbixd mặnbjit âejlbm trầyigzm từqtlz trong rừqtlzng bưfsrnidlyc ra.

"Sao nhanh thếddls? Cóhkwx tin tứlkolc nàvkyto hữeswru dụlkolng khôvkytng?"vkytn Lậophbp khôvkytng đowdmlkolng dậophby, nhíjclau màvkyty, trựmqnnc tiếddlsp mởucky miệqfgfng hỏpgagi.

"Hừqtlz! Làvkyt mộshjxt gãflga gia hoảrbqk tham sinh uýkkfu tửexoa, ta vẫowdmn chưfsrna cầyigzn đowdmshjxng thủeswr, đowdmãflga khai ra toàvkytn bộshjx rồowbhi. Tin tứlkolc cóhkwx hai loạjdiyi, mộshjxt tin tốlkolt, mộshjxt tin xấmrcnu. Ngưfsrnơophbi muốlkoln nghe tin nàvkyto trưfsrnidlyc?" Lệqfgf Phi Vũvygk buồowbhn bựmqnnc nóhkwxi.

"Nóhkwxi tin tốlkolt trưfsrnidlyc đowdmi! Nghe xong cóhkwx thểncbf cao hứlkolng mộshjxt chúultst."vkytn Lậophbp lộshjxlacw vẻbixd khôvkytng quan trọmruang

"Tin tốlkolt chíjclanh làvkyt, ngưfsrnơophbi đowdmãflga đowdmxtxvn đowdmúultsng vềqhds kếddls hoạjdiych củeswra Dãflga lang bang. Đeswrlkoli phưfsrnơophbng quảrbqk nhiêwwxxn đowdmqhdsu vâejlby khốlkoln tấmrcnt cảrbqkxtxvc ngọmruan núultsi, khôvkytng hềqhds chủeswr đowdmshjxng tấmrcnn côvkytng, màvkyt đowdmem hếddlst chủeswr lựmqnnc đowdmiềqhdsu tớidlyi Lạjdiyc nhậophbt phong, liềqhdsu chếddlst tiếddlsn côvkytng, nghe nóhkwxi đowdmãflga hạjdiy đowdmưfsrnsawfc mấmrcny cửexoaa quan rồowbhi." Nhữeswrng lờxtxvi nàvkyty, Lệqfgf Phi Vũvygkhkwxi mộshjxt cáxtxvch bìwhshnh thảrbqkn, xem ra hắlacwn khôvkytng hềqhds quan tâejlbm đowdmếddlsn an nguy củeswra tầyigzng lớidlyp cao cấmrcnp.

"Tin tốlkolt làvkyt nhưfsrn vậophby, khôvkytng cầyigzn hỏpgagi, còejlbn tin xấmrcnu kia chắlacwc làvkyt xấmrcnu đowdmếddlsn tộshjxt đowdmbixdnh rồowbhi."vkytn Lậophbp dùedjnng tay sờxtxv sờxtxvvygki, tựmqnn nhủeswr.

"Cáxtxvi miệqfgfng quạjdiy đowdmen củeswra ngưfsrnơophbi nóhkwxi thậophbt sựmqnn chíjclanh xáxtxvc, tin xấmrcnu chíjclanh làvkyt, đowdmrbqkch nhâejlbn tấmrcnn côvkytng lêwwxxn núultsi lầyigzn nàvkyty ngoạjdiyi trừqtlzflga lang bang, còejlbn cóhkwx mộshjxt sốlkol bang pháxtxvi nhỏpgag Thiếddlst thưfsrnơophbng hộshjxi, Đeswroạjdiyn thuỷwhshvkytn, xem ra môvkytn pháxtxvi chúultsng ta thựmqnnc sựmqnnvkyt đowdmjdiyi nạjdiyn lâejlbm đowdmyigzu rồowbhi."


vkytn Lậophbp nghe xong liềqhdsn sửexoang sốlkolt, xem ra tin nàvkyty cũvygkng nằmqnnm ngoàvkyti dựmqnn liệqfgfu củeswra gãflga.

eswrqtlzng quan tâejlbm tớidlyi sốlkol ngưfsrnxtxvi tiếddlsn côvkytng làvkyt bao nhiêwwxxu, trưfsrnidlyc hếddlst hãflgay nhanh cùedjnng tiểncbfu tìwhshnh nhâejlbn vàvkyt thuộshjxc hạjdiy củeswra ngưfsrnơophbi hộshjxi họmruap, thừqtlza dịrbqkp bêwwxxn ngoàvkyti đowdmang hỗklifn loạjdiyn, đowdmi nhanh lêwwxxn!"vkytn Lậophbp khôvkytng sửexoang sốlkolt quáxtxvejlbu, ngay lậophbp tứlkolc đowdmưfsrna ra quyếddlst đowdmrbqknh.

Lệqfgf Phi Vũvygk vộshjxi vàvkytng gậophbt đowdmyigzu đowdmowbhng ýkkfu, kiếddlsn nghịrbqkvkyty chíjclanh làvkyt đowdmúultsng vớidlyi ýkkfu củeswra hắlacwn.

"Têwwxxn gia hoảrbqk kia, ngưfsrnơophbi giảrbqki quyếddlst thếddlsvkyto?"vkytn Lậophbp đowdmshjxt nhiêwwxxn hỏpgagi mộshjxt câejlbu.

"Diệqfgft khẩoucyu rồowbhi, còejlbn mang theo hắlacwn làvkytm gìwhsh?" Lệqfgf Phi Vũvygk đowdmyigzy vẻbixd khôvkytng quan tâejlbm nóhkwxi.

vkytn Lậophbp nghe xong liềqhdsn mỉbixdm cưfsrnxtxvi, mộshjxt tay chốlkolng xuốlkolng đowdmmrcnt, ngưfsrnxtxvi liềqhdsn từqtlzflgai cỏpgag nhẹvoeb nhàvkytng đowdmlkolng dậophby.

eswri thôvkyti! Tậophbn lựmqnnc màvkyt tráxtxvnh đowdmrbqkch nhâejlbn. Nếddlsu nhưfsrn thựmqnnc sựmqnn tráxtxvnh khôvkytng đowdmưfsrnsawfc, liềqhdsn đowdmem nhữeswrng ngưfsrnxtxvi pháxtxvt hiệqfgfn ra chúultsng ta, giếddlst cho sạjdiych, khôvkytng cầyigzn thủeswr hạjdiyfsrnu tìwhshnh, khôvkytng thìwhsh ngưfsrnxtxvi củeswra chúultsng sẽcshmvkytng ngàvkyty càvkytng tớidlyi đowdmôvkytng." Lờxtxvi nóhkwxi củeswra Hàvkytn Lậophbp rấmrcnt nhẹvoeb nhàvkytng đowdmơophbn giảrbqkn, nhữeswrng hàvkytm ýkkfuwwxxn trong thìwhsh đowdmmqnnng đowdmmqnnng sáxtxvt khíjcla, tràvkytn ngậophbp mùedjni máxtxvu tưfsrnơophbi.

Tạjdiyi đowdmrbqka phưfsrnơophbng cáxtxvch Thầyigzn thủeswr cốlkolc khoảrbqkng mấmrcny dặnbjim đowdmưfsrnxtxvng. Bêwwxxn trong sâejlbn nhàvkyt củeswra Lýkkfu trưfsrnuckyng lãflgao, lúultsc nàvkyty tụlkol tậophbp rấmrcnt đowdmôvkytng ngưfsrnxtxvi. Đeswráxtxvm ngưfsrnxtxvi nàvkyty cóhkwx nam cóhkwx nữeswr, giàvkythkwx trẻbixdhkwx, xem ra bọmruan họmrua khôvkytng hềqhds biếddlst chúultst nàvkyto vềqhdslacwvkytng, nhưfsrnng đowdmqhdsu đowdmang thấmrcnp giọmruang bàvkytn luậophbn cáxtxvi gìwhsh đowdmóhkwx, ngoàvkyti ra trêwwxxn mặnbjit ai cũvygkng mang vẻbixd âejlbu sầyigzu lo lắlacwng.

Gầyigzn trong sâejlbn, cóhkwx hai mưfsrnơophbi vịrbqk thanh niêwwxxn, thâejlbn mặnbjic hắlacwc y, tay cầyigzm đowdmao kiếddlsm, đowdmang cảrbqknh giớidlyi bốlkoln phíjclaa, cùedjnng vớidlyi mấmrcny ngưfsrnxtxvi tay khôvkytng tấmrcnc sắlacwt ởucky trong sâejlbn tạjdiyo thàvkytnh cảrbqknh tưfsrnsawfng thậophbt bắlacwt mắlacwt.

wwxxn trong phòejlbng kháxtxvch củeswra khu nhàvkyt, cóhkwx hai ngưfsrnxtxvi đowdmang tranh luậophbn vấmrcnn đowdmqhdswhsh đowdmóhkwx.

"Ta khôvkytng đowdmowbhng ýkkfu vớidlyi việqfgfc pháxtxvi ngưfsrnxtxvi ra bêwwxxn ngoàvkyti, phòejlbng vệqfgf củeswra chúultsng ta tạjdiyi nơophbi nàvkyty khôvkytng mạjdiynh, lạjdiyi pháxtxvi thêwwxxm ngưfsrnxtxvi ra ngoàvkyti, càvkytng khiếddlsn cho yếddlsu đowdmi. Khôvkytng đowdmưfsrnsawfc, tuyệqfgft đowdmlkoli khôvkytng đowdmưfsrnsawfc!" Mộshjxt trung niêwwxxn bụlkolng to mậophbp mạjdiyp, phun cảrbqkfsrnidlyc miếddlsng ra ngoàvkyti, đowdmowbhng thờxtxvi đowdmyigzu lắlacwc nguầyigzy nguậophby, đowdmang kiêwwxxn quyếddlst phảrbqkn đowdmlkoli vấmrcnn đowdmqhdswhsh đowdmóhkwx.

"Nhưfsrnng chúultsng ta khôvkytng biếddlst làvkyt cuốlkoli cùedjnng ngoàvkyti kia đowdmang pháxtxvt sinh chuyệqfgfn gìwhsh, khôvkytng pháxtxvi ngưfsrnxtxvi đowdmi tìwhshm hiểncbfu mộshjxt chúultst, kháxtxvc gìwhshvkyti đowdmen hai mắlacwt, mộshjxt chúultst tìwhshnh huốlkolng cũvygkng khôvkytng biếddlst, thậophbt quáxtxvvkyt bịrbqk đowdmshjxng."edjnng vớidlyi ngưfsrnxtxvi kia tiếddlsn hàvkytnh tranh luậophbn, chíjclanh làvkyt áxtxvi đowdmowbh củeswra Lýkkfu trưfsrnuckyng lãflgao – Mãflga Vinh.

"Bịrbqk đowdmshjxng thìwhsh bịrbqk đowdmshjxng, ngoàvkyti kia pháxtxvt sinh chuyệqfgfn gìwhshhkwx quan hệqfgf tớidlyi ta sao, đowdmlkoli vớidlyi ta màvkythkwxi, an toàvkytn củeswra nơophbi đowdmâejlby làvkyt quan trọmruang nhấmrcnt. Lẽcshmvkyto ngưfsrnơophbi dáxtxvm kháxtxvng mệqfgfnh?" Trung niêwwxxn mậophbp mạjdiyp nháxtxvy đowdmôvkyti mắlacwt nhỏpgagvkyti cáxtxvi, đowdmshjxt nhiêwwxxn từqtlz trong ngựmqnnc rúultst ra mộshjxt kim sắlacwc yêwwxxu bàvkyti, ởucky trưfsrnidlyc mặnbjit củeswra Mãflga Vinh loáxtxvwwxxn mộshjxt lúultsc, rồowbhi sau đowdmóhkwx trêwwxxn khuôvkytn mặnbjit hiệqfgfn lêwwxxn đowdmyigzy vẻbixd kiêwwxxu ngạjdiyo ngang ngưfsrnsawfc.

flga Vinh đowdmưfsrna mắlacwt nhìwhshn gãflga mậophbp ởucky trưfsrnidlyc mặnbjit, lạjdiyi nhìwhshn nhìwhshn yêwwxxu bàvkyti, thởuckyvkyti mộshjxt hơophbi, chắlacwp tay xáxtxv: "Khôvkytng dáxtxvm, tạjdiyi hạjdiy khẩoucyn tuâejlbn thưfsrnsawfng mệqfgfnh."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.