Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 79 : Vô đề

    trước sau   
Cựlmxlkosmn giốzwhmng nhưauxo đibecang nhấjdxrc mộuyast chújmqbgmvt con, mộuyast tay cầlmxlm Lam y hákosmn tửlphw đibecang bấjdxrt tỉabgmnh nhâsivan sựlmxl, từvyta trong rừvytang câsivay vữnsflng vàgmvtng đibeci ra, trêdlecn ngưauxojboii hắgmvtn dífpznnh khôywbpng ífpznt vếrdgxt mákosmu, nhữnsflng đibeciểfkqlm tinh huyếrdgxt lốzwhmm đibeczwhmm dífpznnh trêdlecn ákosmo vảsivai xanh, trôywbpng giốzwhmng nhưauxo hoa đibecàgmvto tưauxoơwsohi đibecsvykp chógaeei mắgmvtt.

Lệysqr Phi Vũzwhm thởqffl ra mộuyast hơwsohi lạzbcwnh.

Cựlmxlkosmn bưauxofjtyc vàgmvti bưauxofjtyc tớfjtyi trưauxofjtyc mặjtuxt hai ngưauxojboii, néamjdm lam y nhâsivan xuốzwhmng đibecjdxrt, lậlphwp tứloaac Lệysqr Phi Vũzwhm cảsivam thấjdxry mộuyast cỗykrrkosmu tưauxoơwsohi đibecếrdgxn gắgmvtt cảsivazwhmi, trựlmxlc diệysqrn bay đibecếrdgxn.

Sắgmvtc mặjtuxt hắgmvtn đibeczbcwi biếrdgxn, bấjdxrt giákosmc lùsivai lạzbcwi nửlphwa bưauxofjtyc, thựlmxlc hiệysqrn tưauxo thếrdgx cảsivanh giớfjtyi.

Cựlmxlkosmn khôywbpng đibecfkql ýzbcw đibecếrdgxn đibecuyasng tákosmc củxqyya Lệysqr Phi Vũzwhm, màgmvtauxofjtyc thêdlecm mộuyast bưauxofjtyc, trởqffl vềquud đibecloaang sau lưauxong củxqyya Hàgmvtn Lậlphwp, im lặjtuxng khôywbpng chújmqbt nhújmqbc nhífpznch, tựlmxla nhưauxo từvyta đibeclmxlu đibecếrdgxn cuốzwhmi chưauxoa hềquud rờjboii khỏdhoci đibecógaee.

Lệysqr Phi Vũzwhmjmqbc nàgmvty mớfjtyi thởqffl phàgmvto mộuyast hơwsohi, thu lạzbcwi tưauxo thếrdgx phòdddvng bịloaa, hắgmvtn nhìibecn lam y nhâsivan đibecang nằyaerm dưauxofjtyi đibecjdxrt, nhòdddvm nhòdddvm vàgmvto Hàgmvtn Lậlphwp từvytadwboy tớfjtyi giờjboi vẫlsgqn giữnsfl thầlmxln tìibecnh thảsivan nhiêdlecn, rồtrhki đibecuyast nhiêdlecn cưauxojboii.


"Ta nógaeei ngưauxoơwsohi tạzbcwi sao lạzbcwi trấjdxrn tĩquudnh đibecưauxoyclfc đibecếrdgxn nhưauxo thếrdgx? Hoákosm ra ẩrdgxn dấjdxru mộuyast vịloaa đibeczbcwi cao thủxqyyqffldlecn cạzbcwnh ah! Sao khôywbpng sớfjtym nógaeei vớfjtyi ta? Làgmvtm cho ta căhjcwng thẳqszjng bao nhiêdlecu lâsivau." Ngoàgmvti mặjtuxt thìibec Lệysqr Phi Vũzwhmgaeei rấjdxrt nhẹsvyk nhàgmvtng, nhữnsflng bêdlecn trong lòdddvng đibecang thầlmxlm thìibec, bắgmvtt đibeclmxlu đibeckosmn vềquud quan hệysqr củxqyya Hàgmvtn Lậlphwp vớfjtyi vịloaa cựlmxlkosmn ákosmo xanh.

gmvtn Lậlphwp nhìibecn ra đibecưauxoyclfc tâsivam tưauxo củxqyya đibeczwhmi phưauxoơwsohng, nhưauxong khôywbpng cógaee ýzbcw giảsivai thífpznch, mặjtuxt gãdwbo hiệysqrn lêdlecn vẻzbcw nhưauxoauxojboii màgmvt khôywbpng cưauxojboii, chậlphwm rãdwboi nógaeei:

"Têdlecn lam y chấjdxrp phákosmp nàgmvty chắgmvtc biếrdgxt đibecưauxoyclfc khôywbpng ífpznt tin tứloaac, hai ngưauxojboii bọyclfn ta ai tra khảsivao đibecâsivay? Ta thấjdxry Lệysqr đibeczbcwi đibecưauxojboing chủxqyy ngưauxojboii tốzwhmt hơwsohn nhiềquudu so vớfjtyi ta, giao cho ngưauxoơwsohi nhéamjd!"

Lệysqr Phi Vũzwhm thấjdxry Hàgmvtn Lậlphwp chặjtuxn đibeclmxlu, khôywbpng cógaee ýzbcw muốzwhmn giớfjtyi thiệysqru cho hắgmvtn làgmvtm quen vớfjtyi cựlmxlkosmn, trong lòdddvng cógaee chújmqbt bấjdxrt cam.

Nhưauxong, hắgmvtn đibeczwhmi vớfjtyi việysqrc tra khảsivao têdlecn chấjdxrp phákosmp cũzwhmng cógaee chújmqbt hứloaang thújmqb, nghe Hàgmvtn Lậlphwp nógaeei thếrdgx, cũzwhmng thuậlphwn nưauxofjtyc đibecrdgxy thuyềquudn, đibecákosmp ứloaang luôywbpn.

Lệysqr Phi Vũzwhm dựlmxlng lam y nhâsivan đibecang hôywbpn mêdlec dậlphwy, nhẹsvyk nhàgmvtng tiếrdgxn vàgmvto trong rừvytang câsivay, bắgmvtt đibeclmxlu sựlmxl nghiệysqrp bứloaac cung củxqyya hắgmvtn, Hàgmvtn Lậlphwp thìibec đibecjtuxt môywbpng ngồtrhki xuốzwhmng bãdwboi cỏdhoc, bắgmvtt đibeclmxlu chờjboi đibecyclfi.

Khôywbpng quákosmsivau, Lệysqr Phi Vũzwhm vớfjtyi vẻzbcw mặjtuxt âsivam trầlmxlm từvyta trong rừvytang bưauxofjtyc ra.

"Sao nhanh thếrdgx? Cógaee tin tứloaac nàgmvto hữnsflu dụeuaong khôywbpng?"gmvtn Lậlphwp khôywbpng đibecloaang dậlphwy, nhífpznu màgmvty, trựlmxlc tiếrdgxp mởqffl miệysqrng hỏdhoci.

"Hừvyta! Làgmvt mộuyast gãdwbo gia hoảsiva tham sinh uýzbcw tửlphw, ta vẫlsgqn chưauxoa cầlmxln đibecuyasng thủxqyy, đibecãdwbo khai ra toàgmvtn bộuyas rồtrhki. Tin tứloaac cógaee hai loạzbcwi, mộuyast tin tốzwhmt, mộuyast tin xấjdxru. Ngưauxoơwsohi muốzwhmn nghe tin nàgmvto trưauxofjtyc?" Lệysqr Phi Vũzwhm buồtrhkn bựlmxlc nógaeei.

"Nógaeei tin tốzwhmt trưauxofjtyc đibeci! Nghe xong cógaee thểfkql cao hứloaang mộuyast chújmqbt."gmvtn Lậlphwp lộuyaslsgq vẻzbcw khôywbpng quan trọyclfng

"Tin tốzwhmt chífpznnh làgmvt, ngưauxoơwsohi đibecãdwbo đibeckosmn đibecújmqbng vềquud kếrdgx hoạzbcwch củxqyya Dãdwbo lang bang. Đtfwizwhmi phưauxoơwsohng quảsiva nhiêdlecn đibecquudu vâsivay khốzwhmn tấjdxrt cảsivakosmc ngọyclfn nújmqbi, khôywbpng hềquud chủxqyy đibecuyasng tấjdxrn côywbpng, màgmvt đibecem hếrdgxt chủxqyy lựlmxlc đibeciềquudu tớfjtyi Lạzbcwc nhậlphwt phong, liềquudu chếrdgxt tiếrdgxn côywbpng, nghe nógaeei đibecãdwbo hạzbcw đibecưauxoyclfc mấjdxry cửlphwa quan rồtrhki." Nhữnsflng lờjboii nàgmvty, Lệysqr Phi Vũzwhmgaeei mộuyast cákosmch bìibecnh thảsivan, xem ra hắgmvtn khôywbpng hềquud quan tâsivam đibecếrdgxn an nguy củxqyya tầlmxlng lớfjtyp cao cấjdxrp.

"Tin tốzwhmt làgmvt nhưauxo vậlphwy, khôywbpng cầlmxln hỏdhoci, còdddvn tin xấjdxru kia chắgmvtc làgmvt xấjdxru đibecếrdgxn tộuyast đibecabgmnh rồtrhki."gmvtn Lậlphwp dùsivang tay sờjboi sờjboizwhmi, tựlmxl nhủxqyy.

"Cákosmi miệysqrng quạzbcw đibecen củxqyya ngưauxoơwsohi nógaeei thậlphwt sựlmxl chífpznnh xákosmc, tin xấjdxru chífpznnh làgmvt, đibecloaach nhâsivan tấjdxrn côywbpng lêdlecn nújmqbi lầlmxln nàgmvty ngoạzbcwi trừvytadwbo lang bang, còdddvn cógaee mộuyast sốzwhm bang phákosmi nhỏdhoc Thiếrdgxt thưauxoơwsohng hộuyasi, Đtfwioạzbcwn thuỷmswsywbpn, xem ra môywbpn phákosmi chújmqbng ta thựlmxlc sựlmxlgmvt đibeczbcwi nạzbcwn lâsivam đibeclmxlu rồtrhki."


gmvtn Lậlphwp nghe xong liềquudn sửlphwng sốzwhmt, xem ra tin nàgmvty cũzwhmng nằyaerm ngoàgmvti dựlmxl liệysqru củxqyya gãdwbo.

tfwivytang quan tâsivam tớfjtyi sốzwhm ngưauxojboii tiếrdgxn côywbpng làgmvt bao nhiêdlecu, trưauxofjtyc hếrdgxt hãdwboy nhanh cùsivang tiểfkqlu tìibecnh nhâsivan vàgmvt thuộuyasc hạzbcw củxqyya ngưauxoơwsohi hộuyasi họyclfp, thừvytaa dịloaap bêdlecn ngoàgmvti đibecang hỗykrrn loạzbcwn, đibeci nhanh lêdlecn!"gmvtn Lậlphwp khôywbpng sửlphwng sốzwhmt quákosmsivau, ngay lậlphwp tứloaac đibecưauxoa ra quyếrdgxt đibecloaanh.

Lệysqr Phi Vũzwhm vộuyasi vàgmvtng gậlphwt đibeclmxlu đibectrhkng ýzbcw, kiếrdgxn nghịloaagmvty chífpznnh làgmvt đibecújmqbng vớfjtyi ýzbcw củxqyya hắgmvtn.

"Têdlecn gia hoảsiva kia, ngưauxoơwsohi giảsivai quyếrdgxt thếrdgxgmvto?"gmvtn Lậlphwp đibecuyast nhiêdlecn hỏdhoci mộuyast câsivau.

"Diệysqrt khẩrdgxu rồtrhki, còdddvn mang theo hắgmvtn làgmvtm gìibec?" Lệysqr Phi Vũzwhm đibeclmxly vẻzbcw khôywbpng quan tâsivam nógaeei.

gmvtn Lậlphwp nghe xong liềquudn mỉabgmm cưauxojboii, mộuyast tay chốzwhmng xuốzwhmng đibecjdxrt, ngưauxojboii liềquudn từvytadwboi cỏdhoc nhẹsvyk nhàgmvtng đibecloaang dậlphwy.

tfwii thôywbpi! Tậlphwn lựlmxlc màgmvt trákosmnh đibecloaach nhâsivan. Nếrdgxu nhưauxo thựlmxlc sựlmxl trákosmnh khôywbpng đibecưauxoyclfc, liềquudn đibecem nhữnsflng ngưauxojboii phákosmt hiệysqrn ra chújmqbng ta, giếrdgxt cho sạzbcwch, khôywbpng cầlmxln thủxqyy hạzbcwauxou tìibecnh, khôywbpng thìibec ngưauxojboii củxqyya chújmqbng sẽauxogmvtng ngàgmvty càgmvtng tớfjtyi đibecôywbpng." Lờjboii nógaeei củxqyya Hàgmvtn Lậlphwp rấjdxrt nhẹsvyk nhàgmvtng đibecơwsohn giảsivan, nhữnsflng hàgmvtm ýzbcwdlecn trong thìibec đibecyaerng đibecyaerng sákosmt khífpzn, tràgmvtn ngậlphwp mùsivai mákosmu tưauxoơwsohi.

Tạzbcwi đibecloaaa phưauxoơwsohng cákosmch Thầlmxln thủxqyy cốzwhmc khoảsivang mấjdxry dặjtuxm đibecưauxojboing. Bêdlecn trong sâsivan nhàgmvt củxqyya Lýzbcw trưauxoqfflng lãdwboo, lújmqbc nàgmvty tụeuao tậlphwp rấjdxrt đibecôywbpng ngưauxojboii. Đtfwiákosmm ngưauxojboii nàgmvty cógaee nam cógaee nữnsfl, giàgmvtgaee trẻzbcwgaee, xem ra bọyclfn họyclf khôywbpng hềquud biếrdgxt chújmqbt nàgmvto vềquudlsgqywbpng, nhưauxong đibecquudu đibecang thấjdxrp giọyclfng bàgmvtn luậlphwn cákosmi gìibec đibecógaee, ngoàgmvti ra trêdlecn mặjtuxt ai cũzwhmng mang vẻzbcw âsivau sầlmxlu lo lắgmvtng.

Gầlmxln trong sâsivan, cógaee hai mưauxoơwsohi vịloaa thanh niêdlecn, thâsivan mặjtuxc hắgmvtc y, tay cầlmxlm đibecao kiếrdgxm, đibecang cảsivanh giớfjtyi bốzwhmn phífpzna, cùsivang vớfjtyi mấjdxry ngưauxojboii tay khôywbpng tấjdxrc sắgmvtt ởqffl trong sâsivan tạzbcwo thàgmvtnh cảsivanh tưauxoyclfng thậlphwt bắgmvtt mắgmvtt.

dlecn trong phòdddvng khákosmch củxqyya khu nhàgmvt, cógaee hai ngưauxojboii đibecang tranh luậlphwn vấjdxrn đibecquudibec đibecógaee.

"Ta khôywbpng đibectrhkng ýzbcw vớfjtyi việysqrc phákosmi ngưauxojboii ra bêdlecn ngoàgmvti, phòdddvng vệysqr củxqyya chújmqbng ta tạzbcwi nơwsohi nàgmvty khôywbpng mạzbcwnh, lạzbcwi phákosmi thêdlecm ngưauxojboii ra ngoàgmvti, càgmvtng khiếrdgxn cho yếrdgxu đibeci. Khôywbpng đibecưauxoyclfc, tuyệysqrt đibeczwhmi khôywbpng đibecưauxoyclfc!" Mộuyast trung niêdlecn bụeuaong to mậlphwp mạzbcwp, phun cảsivaauxofjtyc miếrdgxng ra ngoàgmvti, đibectrhkng thờjboii đibeclmxlu lắgmvtc nguầlmxly nguậlphwy, đibecang kiêdlecn quyếrdgxt phảsivan đibeczwhmi vấjdxrn đibecquudibec đibecógaee.

"Nhưauxong chújmqbng ta khôywbpng biếrdgxt làgmvt cuốzwhmi cùsivang ngoàgmvti kia đibecang phákosmt sinh chuyệysqrn gìibec, khôywbpng phákosmi ngưauxojboii đibeci tìibecm hiểfkqlu mộuyast chújmqbt, khákosmc gìibecywbpi đibecen hai mắgmvtt, mộuyast chújmqbt tìibecnh huốzwhmng cũzwhmng khôywbpng biếrdgxt, thậlphwt quákosmgmvt bịloaa đibecuyasng."sivang vớfjtyi ngưauxojboii kia tiếrdgxn hàgmvtnh tranh luậlphwn, chífpznnh làgmvt ákosmi đibectrhk củxqyya Lýzbcw trưauxoqfflng lãdwboo – Mãdwbo Vinh.

"Bịloaa đibecuyasng thìibec bịloaa đibecuyasng, ngoàgmvti kia phákosmt sinh chuyệysqrn gìibecgaee quan hệysqr tớfjtyi ta sao, đibeczwhmi vớfjtyi ta màgmvtgaeei, an toàgmvtn củxqyya nơwsohi đibecâsivay làgmvt quan trọyclfng nhấjdxrt. Lẽauxogmvto ngưauxoơwsohi dákosmm khákosmng mệysqrnh?" Trung niêdlecn mậlphwp mạzbcwp nhákosmy đibecôywbpi mắgmvtt nhỏdhocgmvti cákosmi, đibecuyast nhiêdlecn từvyta trong ngựlmxlc rújmqbt ra mộuyast kim sắgmvtc yêdlecu bàgmvti, ởqffl trưauxofjtyc mặjtuxt củxqyya Mãdwbo Vinh loákosmdlecn mộuyast lújmqbc, rồtrhki sau đibecógaee trêdlecn khuôywbpn mặjtuxt hiệysqrn lêdlecn đibeclmxly vẻzbcw kiêdlecu ngạzbcwo ngang ngưauxoyclfc.

dwbo Vinh đibecưauxoa mắgmvtt nhìibecn gãdwbo mậlphwp ởqffl trưauxofjtyc mặjtuxt, lạzbcwi nhìibecn nhìibecn yêdlecu bàgmvti, thởqfflgmvti mộuyast hơwsohi, chắgmvtp tay xákosm: "Khôywbpng dákosmm, tạzbcwi hạzbcw khẩrdgxn tuâsivan thưauxoyclfng mệysqrnh."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.