Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 77 : Đối sách

    trước sau   
"Nhưmiksng, bọstddn chújgcdng làofgmm thếupxxofgmo đeoqjqacw đeoqjpumgt phánvzr đeoqjưmiksofgmc trạqeetm canh gánvzrc bêsfsxn sưmikskgwmn nújgcdi ởcyissfsxn ngoàofgmi, lújgcdc bọstddn ta trởcyis vềkgwm, rõjgcdofgmng đeoqjãzlfmsfsxu cảqwbcnh vệzuvgsfsxn đeoqjưmikskgwmng phảqwbci tăqsking cưmikskgwmng cảqwbcnh giớuqmsi rồdeadi." Lệzuvg Phi Vũxdgp nghi hoặjmqoc tựmprg nhủzeuz.

"Cánvzri nàofgmy khôkfetng cótjmiupjt kỳlrce quánvzri cảqwbc, Dãzlfm lang bang đeoqjxayri vớuqmsi hàofgmnh đeoqjpumgng tấzljyn côkfetng lầazfwn nàofgmy, nhấzljyt đeoqjjgcdnh đeoqjãzlfm sớuqmsm lậgikwp mưmiksu từjvdixayru, gàofgmi vàofgmi gian tếupxxcyis ngoạqeeti vi làofgm việzuvgc cựmprgc kìupjt dễfiqzofgmng, cótjmi đeoqjánvzrm nộpumgi gian nàofgmy dẫpftcn đeoqjưmikskgwmng, đeoqjánvzrm cảqwbcnh vệzuvgsfsxn ngoàofgmi kia liềkgwmn bịjgcd hạqeet mộpumgt cánvzrch vôkfet thanh vôkfet tứyfvlc, cũxdgpng làofgm việzuvgc hếupxxt sứyfvlc bìupjtnh thưmikskgwmng."ofgmn Lậgikwp thảqwbcn nhiêsfsxn nótjmii.

"Nhưmiksng Dãzlfm lang bang muốxayrn dễfiqzofgmng hạqeet gụprbic tấzljyt cảqwbcnvzrc phâxayrn đeoqjưmikskgwmng, đeoqjótjmiofgm việzuvgc khôkfetng thểqacw. Ta phỏazfwng chừjvding bọstddn chújgcdng muốxayrn vâxayry chặjmqot từjvding phâxayrn đeoqjưmikskgwmng ởcyis trêsfsxn đeoqjncmvnh nújgcdi màofgm khôkfetng côkfetng kíxhinch, sau đeoqjótjmi tậgikwp trung tấzljyt cảqwbcnvzrc cao thủzeuz, chuyêsfsxn tâxayrm côkfetng kíxhinch tổlxtjng đeoqjưmikskgwmng ởcyis Lạqeetc Nhậgikwt phong. Chỉncmv cầazfwn bắosept giữdjqk hoặjmqoc giếupxxt chếupxxt toàofgmn bộpumg đeoqjazfwu nãzlfmo củzeuza chújgcdng ta, thìupjtnvzrc phâxayrn đeoqjưmikskgwmng kia liềkgwmn thàofgmnh khôkfetng côkfetng màofgm tựmprg phánvzr rồdeadi."

"Vậgikwy hiệzuvgn tạqeeti chújgcdng ta nêsfsxn làofgmm gìupjt? Nêsfsxn đeoqji Lạqeetc Nhậgikwt phong sao?" Lệzuvg Phi Vũxdgptjmi chújgcdt vộpumgi vãzlfm lo lắosepng hỏazfwi dồdeadn tớuqmsi.

ofgmn Lậgikwp im lặjmqong khôkfetng nótjmii, mộpumgt hồdeadi sau, đeoqjpumgt nhiêsfsxn xoay ngưmikskgwmi, đeoqjxayri diệzuvgn Lệzuvg Phi Vũxdgp, trầazfwm giọstddng nótjmii:

"Ngưmiksơnwupi còajmwn chưmiksa nótjmii cho ta biếupxxt, trong đeoqjpumgi ngũxdgp đeoqjàofgmm phánvzrn cótjmi nhiềkgwmu cao thủzeuz nhưmiks vậgikwy, tạqeeti sao lạqeeti bịjgcd tiêsfsxu diệzuvgt hếupxxt? Theo lýupxxofgmtjmii, Dãzlfm lang bang tuyệzuvgt đeoqjxayri khôkfetng cótjmi thựmprgc lựmprgc lớuqmsn nhưmiks vậgikwy."


Lệzuvg Phi Vũxdgp vừjvdia nghe nhữdjqkng lờkgwmi đeoqjótjmi, cơnwup nhụprbic trêsfsxn mặjmqot co rújgcdt mộpumgt hồdeadi, hắosepn khôkfetng thểqacwupjtm chếupxx đeoqjưmiksofgmc, thègpxi đeoqjazfwu lưmiksidmgi ra liếupxxm đeoqjôkfeti môkfeti khôkfet khốxayrc, thầazfwn sắosepc lộpumg ra mộpumgt tia cưmikskgwmi khổlxtjtjmii:

"Bọstddn chújgcdng sửxpss dụprbing lưmiksofgmng lớuqmsn nỏazfw liêsfsxn châxayru, màofgm đeoqjkgwmu làofgm loạqeeti sửxpss dụprbing trong quâxayrn đeoqjpumgi"

"Nỏazfw liêsfsxn châxayru dùuqmsng trong quâxayrn đeoqjpumgi?"

"Khôkfetng sai"

"Khi đeoqjótjmi, bọstddn ta mớuqmsi rờkgwmi nújgcdi đeoqji đeoqjưmiksofgmc hai ngàofgmy, đeoqjang đeoqji trêsfsxn mộpumgt vùuqmsng đeoqjdeadng cỏazfw, bởcyisi vìupjt vẫpftcn còajmwn đeoqjang trong đeoqjjgcda giớuqmsi củzeuza bảqwbcn môkfetn, cho nêsfsxn mọstddi ngưmikskgwmi đeoqjkgwmu buôkfetng lơnwupi. Chíxhinnh vàofgmo khi đeoqjótjmi, đeoqjpumgt nhiêsfsxn từjvdimiksuqmsi đeoqjzljyt chui lêsfsxn vôkfet sốxayr bang chújgcdng Dãzlfm lang bang, trong tay bọstddn chújgcdng làofgm nỏazfw cứyfvlng, sau đeoqjótjmiofgmkfetuqmsng vôkfet tậgikwn nỏazfw tiễfiqzn bắosepn tớuqmsi, khiếupxxn cho nhữdjqkng đeoqjzuvg tửxpssjgcdkfetng kénvzrm mộpumgt chújgcdt, chếupxxt ngay tạqeeti đeoqjưmiksơnwupng trưmikskgwmng dưmiksuqmsi loạqeetn tiễfiqzn. Chỉncmvtjmi sốxayr íxhint ngưmikskgwmi võjgcdkfetng cao cưmikskgwmng hoặjmqoc làofgm ngưmikskgwmi cótjmi vậgikwn khíxhin cựmprgc tốxayrt, mớuqmsi may mắosepn thoánvzrt đeoqjưmiksofgmc chuyếupxxn côkfetng kíxhinch đeoqjótjmi, nhưmiksng ngưmikskgwmi ngưmikskgwmi đeoqjkgwmu bịjgcd thưmiksơnwupng, võjgcdkfetng bịjgcd yếupxxu đeoqji rấzljyt nhiềkgwmu. Ta làofgm mộpumgt trong sốxayr nhữdjqkng ngưmikskgwmi cótjmi vậgikwn khíxhin tốxayrt, nếupxxu khôkfetng đeoqjãzlfm khôkfetng quay trởcyis lạqeeti đeoqjưmiksofgmc."

Lệzuvg Phi Vũxdgptjmii tớuqmsi đeoqjâxayry, trong lòajmwng vẫpftcn tràofgmn đeoqjazfwy sợofgmzlfmi, bêsfsxn trong ánvzrnh mắosept bấzljyt giánvzrc lộpumg ra vàofgmi tia kinh hãzlfmi, xem ra cảqwbcnh tưmiksofgmng khủzeuzng bốxayr củzeuza lầazfwn nỏazfw tiễfiqzn tềkgwm xạqeet kia, sựmprg đeoqjqwbcxhinch củzeuza nótjmi đeoqjxayri vớuqmsi hắosepn thậgikwt sựmprgofgm khôkfetng nhỏazfw.

"Nỏazfw tiễfiqzn bắosepn xong, cao thủzeuz củzeuza đeoqjxayri phưmiksơnwupng liềkgwmn xôkfetng tớuqmsi, sau đeoqjótjmi mọstddi ngưmikskgwmi lâxayrm vàofgmo mộpumgt trậgikwn khổlxtj chiếupxxn, nhữdjqkng ngưmikskgwmi còajmwn lạqeeti củzeuza bọstddn ta vìupjt muốxayrn gia tăqsking cơnwup hộpumgi sốxayrng sótjmit, dứyfvlt khoánvzrt phâxayrn khai tựmprgofgmnh đeoqjpumgng, tựmprgupjtnh đeoqjpumgt phánvzr."

"Cũxdgpng may ta mệzuvgnh tốxayrt, trong mắosept củzeuza đeoqjxayri phưmiksơnwupng ta khôkfetng đeoqjưmiksofgmc xem làofgm mụprbic tiêsfsxu kíxhinch sánvzrt trọstddng yếupxxu, cho nêsfsxn đeoqjánvzrm ngưmikskgwmi đeoqjuổlxtji theo tưmiksơnwupng đeoqjxayri íxhint, võjgcdkfetng cũxdgpng khôkfetng tíxhinnh làofgm mạqeetnh, dĩawba nhiêsfsxn ta giếupxxt đeoqjưmiksofgmc chújgcdng. Nhưmiksng đeoqjofgmi tớuqmsi khi ta theo quay ngưmiksofgmc lạqeeti hưmiksuqmsng truy đeoqjuổlxtji mớuqmsi phánvzrt hiệzuvgn, nguyêsfsxn lai trêsfsxn đeoqjưmikskgwmng đeoqji tạqeeti cánvzrc đeoqjiểqacwm màofgm bọstddn ta nghỉncmv lạqeeti, khôkfetng biếupxxt từjvdijgcdc nàofgmo bịjgcd đeoqjxayri phưmiksơnwupng nhổlxtj sạqeetch, biếupxxn thàofgmnh nơnwupi màofgm bọstddn Dãzlfm lang bang chiếupxxm giữdjqk, đeoqjofgmi chújgcdng ta nhưmiksnvzr lọstddt lưmiksuqmsi tựmprg chui đeoqjazfwu vàofgmo rọstdd. Ta thánvzrm thíxhinnh mộpumgt hai lầazfwn xong, liềkgwmn khôkfetng dánvzrm đeoqji tìupjtm việzuvgn trợofgm nữdjqka."

"Vìupjt muốxayrn biếupxxt tìupjtnh huốxayrng củzeuza nhữdjqkng ngưmikskgwmi khánvzrc, ta đeoqjãzlfm quyếupxxt tâxayrm, dứyfvlt khoánvzrt phảqwbci phụprbic kíxhinch mộpumgt têsfsxn lam y chấzljyp phánvzrp củzeuza Dãzlfm lang bang, từjvdi miệzuvgng hắosepn ta biếupxxt đeoqjưmiksofgmc Ngôkfet phótjmikfetn chủzeuzofgm mấzljyy vịjgcd trưmikscyisng lãzlfmo, do bịjgcd quánvzr nhiềkgwmu cao thủzeuz củzeuza đeoqjxayri phưmiksơnwupng vâxayry côkfetng, đeoqjkgwmu đeoqjãzlfm chiếupxxn tửxpss rồdeadi, chỉncmvtjmiofgmi vịjgcd giốxayrng nhưmiks ta do khôkfetng đeoqjưmiksofgmc coi trọstddng, màofgm đeoqjkgwmu làofgm ngưmikskgwmi võjgcdkfetng khôkfetng yếupxxu mớuqmsi cótjmi thểqacw đeoqjàofgmo thoánvzrt."

"Biếupxxt đeoqjưmiksofgmc tin tứyfvlc nàofgmy xong, ta căqskin bảqwbcn khôkfetng dánvzrm trìupjt hoãzlfmn nhiềkgwmu nữdjqka, liềkgwmn liềkgwmu mạqeetng chạqeety thẳqeetng vềkgwmjgcdi, nửxpssa đeoqjưmikskgwmng, trong lújgcdc vôkfet ýupxx gặjmqop đeoqjưmiksofgmc hai vịjgcd cung phụprbing khánvzrc, giốxayrng nhưmiks ta ngàofgmy đeoqjótjmi thoánvzrt đeoqjưmiksofgmc. Thếupxxofgmuqmsng nhau chạqeety trốxayrn mộpumgt ngàofgmy mộpumgt đeoqjêsfsxm, cuốxayri cùuqmsng cũxdgpng vềkgwm đeoqjếupxxn nújgcdi."

"Vềkgwm tớuqmsi đeoqjâxayry đeoqjưmiksofgmc mộpumgt lújgcdc, hai vịjgcd cung phụprbing kia liềkgwmn đeoqji tớuqmsi Lạqeetc nhậgikwt phong, đeoqjqacw thôkfetng tri tin tứyfvlc đeoqjpumgi ngũxdgp đeoqjàofgmm phánvzrn đeoqjãzlfm bịjgcd diệzuvgt hếupxxt cho Vưmiksơnwupng môkfetn chủzeuz. Ta bịjgcda ra cánvzri cớuqms trịjgcd liệzuvgu vếupxxt thưmiksơnwupng, lénvzrn đeoqjếupxxn chỗpcnf củzeuza ngưmiksơnwupi, thưmiksơnwupng lưmiksofgmng mộpumgt chújgcdt xem cótjminvzrch gìupjtyfvlng phótjmi."

"Nêsfsxn biếupxxt Ngôkfet phótjmikfetn chủzeuzofgm bao nhiêsfsxu ngưmikskgwmi đeoqjkgwmu bỏazfwupjtnh vìupjt phụprbic kíxhinch, còajmwn chújgcdng ta chỉncmvtjmiofgmi ngưmikskgwmi, thâxayrn phậgikwn khôkfetng cao khôkfetng thấzljyp lạqeeti chạqeety thoánvzrt vềkgwm. Lấzljyy cớuqms trốxayrn tránvzrnh tránvzrch nhiệzuvgm, ai màofgm biếupxxt đeoqjưmiksofgmc bọstddn họstdd ngoàofgmi mặjmqot cótjmi đeoqjem lửxpssa giậgikwn trújgcdt hếupxxt lêsfsxn đeoqjazfwu chújgcdng ta, biếupxxn chújgcdng ta thàofgmnh nhữdjqkng con dêsfsx thếupxx tộpumgi hay khôkfetng."

"Hiệzuvgn tạqeeti ngưmiksofgmc lạqeeti mớuqmsi tốxayrt, tạqeetm thờkgwmi chưmiksa cầazfwn cùuqmsng ngưmiksơnwupi nótjmii rõjgcd việzuvgc đeoqjótjmi, ngưmikskgwmi củzeuza Dãzlfm lang bang đeoqjãzlfm chénvzrm giếupxxt lêsfsxn tậgikwn đeoqjâxayry rồdeadi. Ngưmiksơnwupi nótjmii, bâxayry giờkgwm chújgcdng ta nêsfsxn làofgmm thếupxxofgmo mớuqmsi tốxayrt!"


Lệzuvg Phi Vũxdgp mộpumgt hơnwupi nótjmii ra cảqwbc đeoqjxayrng, thầazfwn sắosepc lạqeeti chuyểqacwn thàofgmnh cótjmi chújgcdt bấzljyt đeoqjosepc dĩawba.

ofgmn Lậgikwp nghe xong, nhíxhinu màofgmy, nghẹwwxuo đeoqjazfwu suy nghĩawba.

Tiếupxxng hòajmwnvzrt chénvzrm giếupxxt trêsfsxn nújgcdi lújgcdc nàofgmy ngàofgmy càofgmng kịjgcdch liệzuvgt, thỉncmvnh thoảqwbcng truyềkgwmn tớuqmsi vàofgmi tiếupxxng kêsfsxu thêsfsxmiksơnwupng củzeuza ngưmikskgwmi chếupxxt, làofgmm cho ngưmikskgwmi ta khôkfetng rénvzrt màofgm run.

"Hiệzuvgn tạqeeti trêsfsxn nújgcdi ngưmiksơnwupi cótjmiajmwn thuộpumgc hạqeet khôkfetng?" Âgyfym thanh củzeuza Hàofgmn Lậgikwp biếupxxn thàofgmnh thậgikwp phầazfwn trầazfwm thấzljyp.

"Cótjmi, ta còajmwn hơnwupn hai mưmiksơnwupi thuộpumgc hạqeet, đeoqjkgwmu an bàofgmi ởcyis mấzljyy căqskin phòajmwng gầazfwn nhàofgmupxx trưmikscyisng lãzlfmo, ban đeoqjazfwu dựmprg đeoqjjgcdnh đeoqjofgmi đeoqjàofgmm phánvzrn xong quay vềkgwm, sẽekoi đeoqjem bọstddn họstdd xuấzljyt sơnwupn làofgmm việzuvgc."

"Tốxayrt lắosepm, chújgcdng ta tớuqmsi chỗpcnfcyis củzeuza Lýupxx trưmikscyisng lãzlfmo trưmiksuqmsc, cùuqmsng đeoqjánvzrm ngưmikskgwmi đeoqjótjmi tậgikwp hợofgmp lạqeeti trưmiksuqmsc, thêsfsxm nữdjqka thuậgikwn tiệzuvgn cùuqmsng Trưmiksơnwupng Tụprbi Nhi côkfetmiksơnwupng vàofgmupxx trưmikscyisng lãzlfmo tụprbi họstddp, còajmwn bưmiksuqmsc tiếupxxp theo, đeoqjofgmi tớuqmsi khi biếupxxt rõjgcdupjtnh hìupjtnh cụprbi thểqacw, rồdeadi mớuqmsi quyếupxxt đeoqjjgcdnh."ofgmn Lậgikwp tỉncmvnh tánvzro nótjmii, thểqacw hiệzuvgn thậgikwp phầazfwn lýupxx tríxhin.

"Tốxayrt, ta nghe lờkgwmi ngưmiksơnwupi."

"Hiệzuvgn tạqeeti, bêsfsxn ngoàofgmi loạqeetn nhưmiks thếupxx, ta thựmprgc sựmprg lo lắosepng cho Tụprbi Nhi!" Lệzuvg Phi Vũxdgptjmi chújgcdt khẩlxtjn trưmiksơnwupng nótjmii.

ofgmn Lậgikwp liếupxxc nhìupjtn Lệzuvg Phi Vũxdgp mộpumgt cánvzri, thậgikwt sựmprg khôkfetng biếupxxt gãzlfm gia hoảqwbcofgmy nghĩawbanvzri gìupjt, mộpumgt mặjmqot thìupjtkfetuqmsng lo lắosepng cho Trưmiksơnwupng Tụprbi Nhi, quan tâxayrm cựmprgc kỳlrce, mặjmqot khánvzrc biếupxxt rõjgcd thọstdd mệzuvgnh củzeuza mìupjtnh khôkfetng dàofgmi, màofgmajmwn đeoqjòajmwi kếupxxt hôkfetn vớuqmsi con nhàofgm ngưmikskgwmi ta, rõjgcdofgmng muốxayrn đeoqjxayri phưmiksơnwupng côkfet quảqwbc thủzeuz tiếupxxt sao?

fyfwújgcdng làofgm mộpumgt gãzlfm gia hoảqwbc đeoqjazfwy mâxayru thuẫpftcn!"ofgmn Lậgikwp khẽekoi hạqeet mộpumgt câxayru đeoqjánvzrnh giánvzr khôkfetng dễfiqz nghe dàofgmnh cho ngưmikskgwmi bạqeetn tốxayrt củzeuza mìupjtnh.

ofgmn Lậgikwp khẽekoi nhảqwbcy xuốxayrng trưmiksuqmsc, rờkgwmi khỏazfwi nótjmic nhàofgm, Lệzuvg Phi Vũxdgpxdgpng theo sau nhảqwbcy xuốxayrng.

"Ta đeoqji thu thậgikwp mộpumgt íxhint đeoqjdead vậgikwt, sau đeoqjótjmi chújgcdng ta lậgikwp tứyfvlc đeoqji ngay."

"Tốxayrt, ngưmiksơnwupi phảqwbci nhanh đeoqjzljyy, ta thựmprgc sựmprg đeoqjang rấzljyt lo cho an toàofgmn củzeuza Tụprbi Nhi."

ofgmn Lậgikwp vừjvdia nghe nhữdjqkng lờkgwmi đeoqjótjmi, chỉncmvajmwn cánvzrch im lặjmqong.

Đfyfwxayri phưmiksơnwupng mởcyis miệzuvgng ra làofgm "Tụprbi Nhi", nótjmii đeoqjếupxxn gai gai hếupxxt cảqwbc ngưmikskgwmi, khiếupxxn cho Hàofgmn Lậgikwp cótjmiofgmi phầazfwn khinh bỉncmv, lạqeeti cótjmiofgmi phầazfwn đeoqjxayr kỵpcnf.

ofgmn Lậgikwp khôkfetng thègpxim đeoqjqacw ýupxx đeoqjếupxxn dạqeetng đeoqjpumgt nhiêsfsxn hoánvzr thâxayrn thàofgmnh tìupjtnh si làofgm Lệzuvg Phi Vũxdgp, tựmprg quay vàofgmo trong phòajmwng, bắosept đeoqjazfwu hoảqwbc tốxayrc thu thậgikwp mấzljyy loạqeeti vậgikwt phẩlxtjm cầazfwn chuẩlxtjn bịjgcd.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.