Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 76 : Đàm phán dữ hoả khởi

    trước sau   
Trảkesui qua mấycniy phen hiệkrugp thưelgtơhxjong giữbxvpa Thấycnit huyềtqvkn môkesun vàtgpebjmf lang bang, mộmvfet nơhxjoi gọrckgi làtgpe "Lạehmoc sa pha" vốyicrn làtgpeynqgng đuokkycnit giao giữbxvpa hai bêzjqbn, đuokkưelgtxxbnc cảkesu hai bêzjqbn đuokkmsjrng thờrckgi chấycnip nhậtgpen làtgpem nơhxjoi đuokkàtgpem pháyiuzn

Vềtqvk phầrudzn ngưelgtrckgi tham gia đuokkàtgpem pháyiuzn, Dãbjmf lang bang đuokktqvk xuấycnit vôkesuynqgng cưelgtrckgng ngạehmonh, phảkesui do mộmvfet nhâxxbnn vậtgpet đuokkrudzu nãbjmfo củycnia hai bêzjqbn tham gia, mớecbsi córsxd thểmxbx biểmxbxu hiệkrugn thàtgpenh ýehmo củycnia cảkesu hai, nếyicru khôkesung căxybrn bảkesun khôkesung cầrudzn cửrsxdtgpenh lầrudzn đuokkàtgpem pháyiuzn nàtgpey.

Đfgvkiềtqvku kiệkrugn nàtgpey vừfhsfa đuokktqvk xuấycnit, khôkesung hềtqvkxxbny nêzjqbn sựjxhu tranh luậtgpen ầrudzm ĩpoufzjqbn phíkruga Thấycnit huyềtqvkn môkesun, bởlutqi vìqesr đuokkâxxbny làtgpe đuokkiềtqvku kiệkrugn hếyicrt sứrygqc bìqesrnh thưelgtrckgng khi giao thiệkrugp.

Đfgvkưelgtơhxjong nhiêzjqbn, đuokkiềtqvku đuokkrudzu tiêzjqbn cầrudzn nắrudzm chắrudzc đuokkórsxdtgpe tuyệkrugt đuokkyicri khôkesung hãbjmfm thâxxbnn vàtgpeo hiểmxbxm cảkesunh, bêzjqbn phíkruga Thấycnit huyềtqvkn môkesun nhiềtqvku nhấycnit làtgpe pháyiuzi Phórsxdkesun chủycni đuokki, còrudzn đuokkyicri phưelgtơhxjong cũkiwtng pháyiuzi mộmvfet ngưelgtrckgi tưelgtơhxjong đuokkưelgtơhxjong, đuokkórsxdtgpe Phórsxdkesun chủycni, cho nêzjqbn đuokkiềtqvku kiệkrugn nàtgpey khôkesung córsxd vấycnin đuokktqvkqesr.

Ngay sau đuokkórsxd song phưelgtơhxjong ưelgtecbsc đuokkgvpenh cụmayk thểmxbx ngàtgpey đuokkàtgpem pháyiuzn, đuokkếyicrn ngàtgpey đuokkórsxd mỗrbvsi bêzjqbn pháyiuzi mộmvfet đuokkmvfei hơhxjon trăxybrm ngưelgtrckgi đuokki trưelgtecbsc đuokkmxbx tham gia cuộmvfec gặfvvpp mặfvvpt lầrudzn nàtgpey.

qesr sợxxbn đuokkyicri phưelgtơhxjong trong lútqvkc đuokkàtgpem pháyiuzn córsxd mai phụmaykc, bêzjqbn phíkruga Thấycnit huyềtqvkn môkesun đuokkyicri vớecbsi việkrugc cửrsxd ngưelgtrckgi đuokki đuokkàtgpem pháyiuzn vàtgpe ngưelgtrckgi ởlutq sau đuokktqvku an bàtgpei hếyicrt sứrygqc cẩjxhun thậtgpen.


Đfgvkmvfei ngũkiwt đuokki đuokkàtgpem pháyiuzn khôkesung nhữbxvpng do bảkesun môkesun đuokkkrug nhịgvpe cao thủycni Phórsxdkesun chủycni dẫsiqyn đuokkrudzu, màtgpe gầrudzn trăxybrm thàtgpenh viêzjqbn trong đuokkmvfei ngũkiwt đuokktqvku làtgpe nhấycnit đuokkmxbxng cao thủycni củycnia nộmvfei môkesun, đuokkáyiuzm ngưelgtrckgi nàtgpey đuokka phầrudzn đuokktqvku làtgpe hộmvfe pháyiuzp, nộmvfei môkesun cung phụmaykng, còrudzn córsxd mấycniy vịgvpe trưelgtlutqng lãbjmfo, cáyiuzc loạehmoi đuokkưelgtrckgng chủycni đuokki theo áyiuzp trậtgpen, córsxd thểmxbxrsxdi làtgpe quáyiuz phôkesu trưelgtơhxjong thanh thếyicr.

Đfgvkmvfei ngũkiwt do nhiềtqvku cao thủycni nhưelgt thếyicr tạehmoo thàtgpenh, cho dùynqgbjmf lang bang córsxd xuấycnit ra hếyicrt toàtgpen thểmxbx tinh duệkrug, córsxd muốyicrn cũkiwtng khôkesung ngăxybrn cảkesun đuokkưelgtxxbnc bọrckgn họrckg, trêzjqbn dưelgtecbsi Thấycnit huyềtqvkn môkesun đuokkyicri vớecbsi lầrudzn nàtgpey đuokktqvku tràtgpen đuokkrudzy tựjxhu tin.

Cứrygq vậtgpey màtgpe đuokkếyicrn, vạehmon nhấycnit córsxd chỗrbvs bấycnit hảkesuo, nhữbxvpng ngưelgtrckgi đuokkàtgpem pháyiuzn córsxd thểmxbx dựjxhua vàtgpeo võrudzkesung cao cưelgtrckgng nhanh chốyicrng pháyiuz vỡowerrudzng vâxxbny, trởlutq vềtqvk đuokkgvpea giớecbsi củycnia mìqesrnh, ởlutq đuokkórsxdrudzn córsxdkesu sốyicr đuokkmvfei ngũkiwt tinh nhuệkrug củycnia đuokkkrug tửrsxd Huyếyicrt nhậtgpen đuokkưelgtrckgng phụmayk tráyiuzch tiếyicrp ứrygqng, đuokkâxxbny córsxd thểmxbx coi làtgpe con đuokkưelgtrckgng rútqvkt lui an toàtgpen củycnia bọrckgn họrckg.

Lệkrug Phi Vũkiwtkiwtng dũkiwtng cảkesum tham gia vàtgpeo đuokkmvfei ngũkiwt đuokkàtgpem pháyiuzn, đuokkyicri vớecbsi tíkrugnh mệkrugnh khôkesung kéxpolo dàtgpei lâxxbnu củycnia hắrudzn màtgpersxdi, đuokkgvpea phưelgtơhxjong càtgpeng nguy hiểmxbxm, hắrudzn càtgpeng kháyiuzt vọrckgng muốyicrn đuokki.

Cứrygq nhưelgt vậtgpey, cuốyicri cùynqgng đuokkãbjmf gầrudzn tớecbsi ngàtgpey đuokkàtgpem pháyiuzn màtgpe đuokkmvfei ngũkiwthxjo hồmsjr đuokkãbjmf chiếyicrm gầrudzn nửrsxda cao thủycni củycnia Thấycnit huyềtqvkn môkesun sẽkvtd phảkesui đuokki, từfhsf trêzjqbn nútqvki xuấycnit pháyiuzt, lầrudzn đuokki vềtqvktgpey củycnia bọrckgn họrckg, tốyicri thiểmxbxu cũkiwtng mấycnit nửrsxda tháyiuzng côkesung phu, đuokkâxxbny đuokkútqvkng làtgpe đuokkoạehmon thờrckgi gian dàtgpei dòrudzng vàtgpe buồmsjrn cháyiuzn ah!

Đfgvkyicri vớecbsi việkrugc nàtgpey Hàtgpen Lậtgpep khôkesung đuokkmxbxxxbnm, vớecbsi hắrudzn màtgpersxdi, hoàtgpe đuokkàtgpem córsxd thàtgpenh côkesung cũkiwtng tốyicrt, tan vỡowerkiwtng tốyicrt, đuokktqvku khôkesung sao cảkesu. Bởlutqi vìqesrbjmf sắrudzp rờrckgi nơhxjoi đuokkâxxbny, muốyicrn ra thếyicr giớecbsi bêzjqbn ngoàtgpei xôkesung xáyiuzo mộmvfet chuyếyicrn, hưelgtng thịgvpenh tồmsjrn vong củycnia Thấycnit huyềtqvkn môkesun đuokkyicri vớecbsi gãbjmf thìqesrrsxd quan hệkrug lớecbsn gìqesrhxjo chứrygq.

Chỉsxbk cầrudzn khôkesung ảkesunh hưelgtlutqng tớecbsi bảkesun thâxxbnn gãbjmf, gãbjmf hiệkrugn tạehmoi rấycnit lưelgtrckgi quan tâxxbnm đuokkếyicrn sựjxhu việkrugc nàtgpey.

Cho nêzjqbn, vàtgpeo ngàtgpey đuokkmvfei ngũkiwt đuokkàtgpem pháyiuzn ly khai, gãbjmf khôkesung hoảkesung hốyicrt khôkesung vộmvfei vàtgpeng, vẫsiqyn đuokkiềtqvku chếyicrelgtxxbnc liệkrugu màtgpeqesrnh cầrudzn, ngoàtgpei ra còrudzn bắrudzt đuokkrudzu thu tậtgpep mộmvfet íkrugt hạehmot giốyicrng củycnia thảkesuo dưelgtxxbnc trâxxbnn quýehmo, đuokkmxbx chuẩjxhun bịgvpe cho sau nàtgpey dùynqgng.

tgpen Lậtgpep đuokkãbjmf quyếyicrt đuokkgvpenh, đuokkxxbni tớecbsi ngàtgpey đuokkmvfei ngũkiwt đuokkàtgpem pháyiuzn hồmsjri sơhxjon, gãbjmf liềtqvkn chíkrugnh thứrygqc nórsxdi lờrckgi từfhsf biệkrugt đuokkyicri vớecbsi mấycniy vịgvpekesun chủycni, nếyicru nhưelgt bọrckgn họrckg biếyicrt tốyicrt xấycniu khôkesung buôkesung tha gãbjmf, gãbjmfkiwtng khôkesung ngầrudzn ngạehmoi khi ởlutq trưelgtecbsc mặfvvpt đuokkyicri phưelgtơhxjong, hiểmxbxn lộmvfe mộmvfet chútqvkt thựjxhuc lựjxhuc châxxbnn chíkrugnh đuokkmxbx đuokkyicri phưelgtơhxjong nhìqesrn, cũkiwtng làtgpeyiuzch đuokkmxbx đuokkyicri phưelgtơhxjong triệkrugt đuokkmxbx thấycnit vọrckgng.

Thựjxhuc ra, nếyicru ly khai mộmvfet cáyiuzch thầrudzn khôkesung biếyicrt quỷzrid khôkesung hay, làtgpe đuokkoweryiuzch việkrugc nhấycnit. Nhưelgtng Hàtgpen Lậtgpep lo rằrygqng đuokkyicri phưelgtơhxjong khôkesung tìqesrm đuokkưelgtxxbnc mìqesrnh, liềtqvkn tớecbsi làtgpem phiềtqvkn gia đuokkìqesrnh gãbjmf, cho nêzjqbn đuokkàtgpeng hoàtgpeng hưelgtecbsng vềtqvk nhữbxvpng môkesun chủycnirsxdi lờrckgi cáyiuzo biệkrugt, hơhxjon nữbxvpa ra tay chấycnin nhiếyicrp bọrckgn họrckg, cũkiwtng làtgpe việkrugc cầrudzn thiếyicrt.

Vềtqvk phầrudzn lýehmo do đuokkmxbx rờrckgi đuokki, Hàtgpen Lậtgpep cũkiwtng đuokkãbjmf sớecbsm nghĩpouf qua, nórsxdi làtgpe nhớecbs Mặfvvpc đuokkehmoi phu, muốyicrn đuokki tìqesrm sưelgt phụmayk. Còrudzn vềtqvk việkrugc đuokkyicri phưelgtơhxjong córsxd tin hay khôkesung, Hàtgpen Lậtgpep căxybrn bảkesun khôkesung quan tâxxbnm, córsxd thựjxhuc lựjxhuc tuyệkrugt đuokkyicri làtgpem hậtgpeu thuẫsiqyn, gãbjmfrudzn sợxxbn đuokkyicri phưelgtơhxjong córsxd phưelgtơhxjong pháyiuzp kháyiuzc sao?

Mỗrbvsi khi Hàtgpen Lậtgpep nghĩpouf tớecbsi đuokkâxxbny, khoéxpol miệkrugng khôkesung khỏeydbi lộmvfe ra mộmvfet tia cưelgtrckgi lạehmonh. Gãbjmftqvkc nàtgpey, nếyicru nhưelgt muốyicrn lấycniy đuokki tíkrugnh mệkrugnh củycnia mấycniy vịgvpekesun chủycni, thậtgpet dễzrid nhưelgt trởlutqtgpen tay.

Đfgvkưelgtơhxjong nhiêzjqbn gãbjmfkiwtng chỉsxbk nghĩpouf nhưelgt vậtgpey, tịgvpenh khôkesung muốyicrn phảkesui làtgpem thậtgpet.


Nhưelgtng Hàtgpen Lậtgpep ngàtgpen vạehmon lầrudzn khôkesung nghĩpouf đuokkếyicrn, chíkrugnh vàtgpeo tốyicri ngàtgpey thứrygqelgt sau khi đuokkmvfei ngũkiwt đuokkàtgpem pháyiuzn rờrckgi đuokki, mộmvfet ngưelgtrckgi y phụmaykc lam lũkiwt, toàtgpen thâxxbnn tro bụmayki, tórsxdc tai rốyicri loạehmon, đuokkmvfet nhiêzjqbn xôkesung vàtgpeo phòrudzng củycnia gãbjmf, hắrudzn trừfhsfng đuokkôkesui nhãbjmfn châxxbnu tràtgpen đuokkrudzy tia máyiuzu, dùynqgng đuokkôkesui môkesui trắrudzng dãbjmfyiuzch náyiuzt, khàtgpen khàtgpen nórsxdi vớecbsi gãbjmf mộmvfet câxxbnu

fgvkmvfei ngũkiwt đuokkàtgpem pháyiuzn xong hếyicrt rồmsjri, Ngôkesu phórsxdkesun chủycni chếyicrt rồmsjri, hộmvfe pháyiuzp, cung phụmaykng chếyicrt rồmsjri, mấycniy vịgvpe trưelgtlutqng lãbjmfo cũkiwtng chếyicrt rồmsjri, cơhxjo hồmsjr đuokktqvku chếyicrt sạehmoch rồmsjri"

tgpen Lậtgpep vừfhsfa nghe nórsxdi thếyicr, córsxd chútqvkt ngâxxbny ngưelgtrckgi, khôkesung đuokkxxbni tớecbsi lútqvkc gãbjmf mởlutq miệkrugng hỏeydbi.

fgvkôkesu ……"

Đfgvkmvfet nhiêzjqbn vàtgpei chỗrbvs trêzjqbn nútqvki vang lêzjqbn tràtgpeng âxxbnm thanh béxpoln nhọrckgn củycnia tiếyicrng còrudzi báyiuzo đuokkmvfeng.

"Bang bang ……"

Tiếyicrp đuokkórsxdtgpe mộmvfet trậtgpen âxxbnm thanh buồmsjrn bựjxhuc củycnia tiếyicrng mõrudz vang lêzjqbn.

fgvkưelgtơhxjong, đuokkưelgtơhxjong ……"

fgvkinh đuokkinh ……"

"Phanh phanh ……"

yiuzc cáyiuzch cáyiuzc dạehmong củycnia âxxbnm thanh cảkesunh báyiuzo, khôkesung hẹuczwn màtgpe đuokkmsjrng thờrckgi vang lêzjqbn, ngay sau đuokkórsxdtgpekesu sốyicr tiếyicrng hòrudzxpolt chéxpolm giếyicrt ầrudzm ầrudzm vang lêzjqbn. Trong đuokkórsxdhxjo hồmsjr truyềtqvkn lạehmoi tiếyicrng va chạehmom củycnia binh khíkrug, tựjxhua nhưelgt trong mộmvfet sáyiuzt na, toàtgpen thểmxbx Thảkesui hàtgpehxjon biếyicrn thàtgpenh mộmvfet chiếyicrn trưelgtrckgng giếyicrt chórsxdc to lớecbsn.

tgpen Lậtgpep biếyicrn sắrudzc, gãbjmf khôkesung cốyicr nghe tiếyicrp nhữbxvpng lờrckgi củycnia ngưelgtrckgi đuokkang đuokkrygqng trưelgtecbsc mắrudzt, thâxxbnn hìqesrnh nhoáyiuzng mộmvfet cáyiuzi, ngưelgtrckgi đuokkãbjmf ra tớecbsi bêzjqbn ngoàtgpei phòrudzng, gãbjmf nhìqesrn bốyicrn phíkruga, tìqesrm mộmvfet gian phòrudzng cao nhấycnit, khẽkvtd dậtgpem châxxbnn, ngưelgtrckgi đuokkãbjmfzjqbn tớecbsi đuokksxbknh căxybrn phòrudzng, sau đuokkórsxdelgtecbsng ra ngoàtgpei cốyicrc màtgpe nhìqesrn.

Thầrudzn sắrudzc củycnia gãbjmf rấycnit khôkesung tốyicrt, lộmvfe ra vẻpyni âxxbnm trầrudzm. Bởlutqi vìqesr nhậtgpep vàtgpeo trong mắrudzt gãbjmf khôkesung xa toàtgpen làtgpe áyiuznh lửrsxda cao ngútqvkt trờrckgi, bórsxdng ngưelgtrckgi khórsxd phâxxbnn, lạehmoi thêzjqbm áyiuznh đuokkao quang kiếyicrm áyiuznh khôkesung ngừfhsfng lấycnip lórsxde, hơhxjon nữbxvpa khắrudzp nơhxjoi làtgpe tiếyicrng chéxpolm giếyicrt, tiếyicrng báyiuzo đuokkmvfeng, tiếyicrng giậtgpen dữbxvp, tấycnit cảkesu tạehmoo thàtgpenh mộmvfet vùynqgng âxxbnm thanh hoảkesung loạehmon.

bjmf nghe đuokkưelgtxxbnc tiếyicrng giórsxd phíkruga sau vang lêzjqbn, đuokkrudzu khôkesung cầrudzn quay lạehmoi, cấycnit tiếyicrng hỏeydbi: "Lệkrug Phi Vũkiwt, làtgpebjmf lang bang sao?"

fgvkútqvkng vậtgpey, khôkesung nghĩpouf tớecbsi kếyicr hoạehmoch củycnia bọrckgn chútqvkng lạehmoi chu mậtgpet đuokkếyicrn vậtgpey, cơhxjo hồmsjr tiêzjqbu diệkrugt toàtgpen bộmvfe đuokkmvfei ngũkiwt đuokkàtgpem pháyiuzn củycnia chútqvkng ta, rồmsjri theo đuokkkesui củycnia nhữbxvpng ngưelgtrckgi may mắrudzn còrudzn sốyicrng, đuokkuổmxbxi giếyicrt tậtgpen lêzjqbn trêzjqbn nútqvki." Ngưelgtrckgi báyiuzo tin kia chíkrugnh làtgpe Lệkrug Phi Vũkiwt, ngưelgtrckgi vốyicrn đuokkãbjmf ly khai vàtgpeo bốyicrn ngàtgpey trưelgtecbsc.Thanh âxxbnm củycnia hắrudzn lútqvkc đuokkórsxd, tràtgpen đuokkrudzy sựjxhu phẫsiqyn nộmvfe bấycnit cam.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.