Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 76 : Đàm phán dữ hoả khởi

    trước sau   
Trảzdoxi qua mấzgxyy phen hiệjvkyp thưmgnjơumfbng giữdzroa Thấzgxyt huyềjvkyn môzkujn vàiqfgowye lang bang, mộeqgzt nơumfbi gọwmvpi làiqfg "Lạmgnjc sa pha" vốjudmn làiqfgwnrang đymzfzgxyt giao giữdzroa hai bêjzyun, đymzfưmgnjhtgrc cảzdox hai bêjzyun đymzfubgqng thờovnki chấzgxyp nhậiiden làiqfgm nơumfbi đymzfàiqfgm pháwbrsn

Vềjvky phầumfbn ngưmgnjovnki tham gia đymzfàiqfgm pháwbrsn, Dãowye lang bang đymzfjvky xuấzgxyt vôzkujwnrang cưmgnjovnkng ngạmgnjnh, phảzdoxi do mộeqgzt nhârtfhn vậiidet đymzfumfbu nãowyeo củtgssa hai bêjzyun tham gia, mớmgnji cóvudp thểlvle biểlvleu hiệjvkyn thàiqfgnh ýhxmy củtgssa cảzdox hai, nếkapiu khôzkujng căafzin bảzdoxn khôzkujng cầumfbn cửowyeiqfgnh lầumfbn đymzfàiqfgm pháwbrsn nàiqfgy.

Đphdgiềjvkyu kiệjvkyn nàiqfgy vừzkuja đymzfjvky xuấzgxyt, khôzkujng hềjvkyrtfhy nêjzyun sựflya tranh luậiiden ầumfbm ĩvvhdjzyun phízvzva Thấzgxyt huyềjvkyn môzkujn, bởkruni vìykxl đymzfârtfhy làiqfg đymzfiềjvkyu kiệjvkyn hếkapit sứflyac bìykxlnh thưmgnjovnkng khi giao thiệjvkyp.

Đphdgưmgnjơumfbng nhiêjzyun, đymzfiềjvkyu đymzfumfbu tiêjzyun cầumfbn nắbhyem chắbhyec đymzfóvudpiqfg tuyệjvkyt đymzfjudmi khôzkujng hãowyem thârtfhn vàiqfgo hiểlvlem cảzdoxnh, bêjzyun phízvzva Thấzgxyt huyềjvkyn môzkujn nhiềjvkyu nhấzgxyt làiqfg pháwbrsi Phóvudpzkujn chủtgss đymzfi, còrnakn đymzfjudmi phưmgnjơumfbng cũzgomng pháwbrsi mộeqgzt ngưmgnjovnki tưmgnjơumfbng đymzfưmgnjơumfbng, đymzfóvudpiqfg Phóvudpzkujn chủtgss, cho nêjzyun đymzfiềjvkyu kiệjvkyn nàiqfgy khôzkujng cóvudp vấzgxyn đymzfjvkyykxl.

Ngay sau đymzfóvudp song phưmgnjơumfbng ưmgnjmgnjc đymzfvzienh cụslye thểlvle ngàiqfgy đymzfàiqfgm pháwbrsn, đymzfếkapin ngàiqfgy đymzfóvudp mỗprxqi bêjzyun pháwbrsi mộeqgzt đymzfeqgzi hơumfbn trăafzim ngưmgnjovnki đymzfi trưmgnjmgnjc đymzflvle tham gia cuộeqgzc gặvaszp mặvaszt lầumfbn nàiqfgy.

ykxl sợhtgr đymzfjudmi phưmgnjơumfbng trong lútgssc đymzfàiqfgm pháwbrsn cóvudp mai phụslyec, bêjzyun phízvzva Thấzgxyt huyềjvkyn môzkujn đymzfjudmi vớmgnji việjvkyc cửowye ngưmgnjovnki đymzfi đymzfàiqfgm pháwbrsn vàiqfg ngưmgnjovnki ởkrun sau đymzfjvkyu an bàiqfgi hếkapit sứflyac cẩokcwn thậiiden.


Đphdgeqgzi ngũzgom đymzfi đymzfàiqfgm pháwbrsn khôzkujng nhữdzrong do bảzdoxn môzkujn đymzfjvky nhịvzie cao thủtgss Phóvudpzkujn chủtgss dẫzkujn đymzfumfbu, màiqfg gầumfbn trăafzim thàiqfgnh viêjzyun trong đymzfeqgzi ngũzgom đymzfjvkyu làiqfg nhấzgxyt đymzfjzyung cao thủtgss củtgssa nộeqgzi môzkujn, đymzfáwbrsm ngưmgnjovnki nàiqfgy đymzfa phầumfbn đymzfjvkyu làiqfg hộeqgz pháwbrsp, nộeqgzi môzkujn cung phụslyeng, còrnakn cóvudp mấzgxyy vịvzie trưmgnjkrunng lãowyeo, cáwbrsc loạmgnji đymzfưmgnjovnkng chủtgss đymzfi theo áwbrsp trậiiden, cóvudp thểlvlevudpi làiqfg quáwbrs phôzkuj trưmgnjơumfbng thanh thếkapi.

Đphdgeqgzi ngũzgom do nhiềjvkyu cao thủtgss nhưmgnj thếkapi tạmgnjo thàiqfgnh, cho dùwnraowye lang bang cóvudp xuấzgxyt ra hếkapit toàiqfgn thểlvle tinh duệjvky, cóvudp muốjudmn cũzgomng khôzkujng ngăafzin cảzdoxn đymzfưmgnjhtgrc bọwmvpn họwmvp, trêjzyun dưmgnjmgnji Thấzgxyt huyềjvkyn môzkujn đymzfjudmi vớmgnji lầumfbn nàiqfgy đymzfjvkyu tràiqfgn đymzfumfby tựflya tin.

Cứflya vậiidey màiqfg đymzfếkapin, vạmgnjn nhấzgxyt cóvudp chỗprxq bấzgxyt hảzdoxo, nhữdzrong ngưmgnjovnki đymzfàiqfgm pháwbrsn cóvudp thểlvle dựflyaa vàiqfgo võjudmzkujng cao cưmgnjovnkng nhanh chốjudmng pháwbrs vỡumfbrnakng vârtfhy, trởkrun vềjvky đymzfvziea giớmgnji củtgssa mìykxlnh, ởkrun đymzfóvudprnakn cóvudpzkuj sốjudm đymzfeqgzi ngũzgom tinh nhuệjvky củtgssa đymzfjvky tửowye Huyếkapit nhậiiden đymzfưmgnjovnkng phụslye tráwbrsch tiếkapip ứflyang, đymzfârtfhy cóvudp thểlvle coi làiqfg con đymzfưmgnjovnkng rútgsst lui an toàiqfgn củtgssa bọwmvpn họwmvp.

Lệjvky Phi Vũzgomzgomng dũzgomng cảzdoxm tham gia vàiqfgo đymzfeqgzi ngũzgom đymzfàiqfgm pháwbrsn, đymzfjudmi vớmgnji tízvzvnh mệjvkynh khôzkujng kézzpuo dàiqfgi lârtfhu củtgssa hắbhyen màiqfgvudpi, đymzfvziea phưmgnjơumfbng càiqfgng nguy hiểlvlem, hắbhyen càiqfgng kháwbrst vọwmvpng muốjudmn đymzfi.

Cứflya nhưmgnj vậiidey, cuốjudmi cùwnrang đymzfãowye gầumfbn tớmgnji ngàiqfgy đymzfàiqfgm pháwbrsn màiqfg đymzfeqgzi ngũzgomumfb hồubgq đymzfãowye chiếkapim gầumfbn nửowyea cao thủtgss củtgssa Thấzgxyt huyềjvkyn môzkujn sẽjydf phảzdoxi đymzfi, từzkuj trêjzyun nútgssi xuấzgxyt pháwbrst, lầumfbn đymzfi vềjvkyiqfgy củtgssa bọwmvpn họwmvp, tốjudmi thiểlvleu cũzgomng mấzgxyt nửowyea tháwbrsng côzkujng phu, đymzfârtfhy đymzfútgssng làiqfg đymzfoạmgnjn thờovnki gian dàiqfgi dòrnakng vàiqfg buồubgqn cháwbrsn ah!

Đphdgjudmi vớmgnji việjvkyc nàiqfgy Hàiqfgn Lậiidep khôzkujng đymzflvlertfhm, vớmgnji hắbhyen màiqfgvudpi, hoàiqfg đymzfàiqfgm cóvudp thàiqfgnh côzkujng cũzgomng tốjudmt, tan vỡumfbzgomng tốjudmt, đymzfjvkyu khôzkujng sao cảzdox. Bởkruni vìykxlowye sắbhyep rờovnki nơumfbi đymzfârtfhy, muốjudmn ra thếkapi giớmgnji bêjzyun ngoàiqfgi xôzkujng xáwbrso mộeqgzt chuyếkapin, hưmgnjng thịvzienh tồubgqn vong củtgssa Thấzgxyt huyềjvkyn môzkujn đymzfjudmi vớmgnji gãowye thìykxlvudp quan hệjvky lớmgnjn gìykxlumfb chứflya.

Chỉsvay cầumfbn khôzkujng ảzdoxnh hưmgnjkrunng tớmgnji bảzdoxn thârtfhn gãowye, gãowye hiệjvkyn tạmgnji rấzgxyt lưmgnjovnki quan târtfhm đymzfếkapin sựflya việjvkyc nàiqfgy.

Cho nêjzyun, vàiqfgo ngàiqfgy đymzfeqgzi ngũzgom đymzfàiqfgm pháwbrsn ly khai, gãowye khôzkujng hoảzdoxng hốjudmt khôzkujng vộeqgzi vàiqfgng, vẫzkujn đymzfiềjvkyu chếkapimgnjhtgrc liệjvkyu màiqfgykxlnh cầumfbn, ngoàiqfgi ra còrnakn bắbhyet đymzfumfbu thu tậiidep mộeqgzt ízvzvt hạmgnjt giốjudmng củtgssa thảzdoxo dưmgnjhtgrc trârtfhn quýhxmy, đymzflvle chuẩokcwn bịvzie cho sau nàiqfgy dùwnrang.

iqfgn Lậiidep đymzfãowye quyếkapit đymzfvzienh, đymzfhtgri tớmgnji ngàiqfgy đymzfeqgzi ngũzgom đymzfàiqfgm pháwbrsn hồubgqi sơumfbn, gãowye liềjvkyn chízvzvnh thứflyac nóvudpi lờovnki từzkuj biệjvkyt đymzfjudmi vớmgnji mấzgxyy vịvziezkujn chủtgss, nếkapiu nhưmgnj bọwmvpn họwmvp biếkapit tốjudmt xấzgxyu khôzkujng buôzkujng tha gãowye, gãowyezgomng khôzkujng ngầumfbn ngạmgnji khi ởkrun trưmgnjmgnjc mặvaszt đymzfjudmi phưmgnjơumfbng, hiểlvlen lộeqgz mộeqgzt chútgsst thựflyac lựflyac chârtfhn chízvzvnh đymzflvle đymzfjudmi phưmgnjơumfbng nhìykxln, cũzgomng làiqfgwbrsch đymzflvle đymzfjudmi phưmgnjơumfbng triệjvkyt đymzflvle thấzgxyt vọwmvpng.

Thựflyac ra, nếkapiu ly khai mộeqgzt cáwbrsch thầumfbn khôzkujng biếkapit quỷtaxa khôzkujng hay, làiqfg đymzfumfbwbrsch việjvkyc nhấzgxyt. Nhưmgnjng Hàiqfgn Lậiidep lo rằrakeng đymzfjudmi phưmgnjơumfbng khôzkujng tìykxlm đymzfưmgnjhtgrc mìykxlnh, liềjvkyn tớmgnji làiqfgm phiềjvkyn gia đymzfìykxlnh gãowye, cho nêjzyun đymzfàiqfgng hoàiqfgng hưmgnjmgnjng vềjvky nhữdzrong môzkujn chủtgssvudpi lờovnki cáwbrso biệjvkyt, hơumfbn nữdzroa ra tay chấzgxyn nhiếkapip bọwmvpn họwmvp, cũzgomng làiqfg việjvkyc cầumfbn thiếkapit.

Vềjvky phầumfbn lýhxmy do đymzflvle rờovnki đymzfi, Hàiqfgn Lậiidep cũzgomng đymzfãowye sớmgnjm nghĩvvhd qua, nóvudpi làiqfg nhớmgnj Mặvaszc đymzfmgnji phu, muốjudmn đymzfi tìykxlm sưmgnj phụslye. Còrnakn vềjvky việjvkyc đymzfjudmi phưmgnjơumfbng cóvudp tin hay khôzkujng, Hàiqfgn Lậiidep căafzin bảzdoxn khôzkujng quan târtfhm, cóvudp thựflyac lựflyac tuyệjvkyt đymzfjudmi làiqfgm hậiideu thuẫzkujn, gãowyernakn sợhtgr đymzfjudmi phưmgnjơumfbng cóvudp phưmgnjơumfbng pháwbrsp kháwbrsc sao?

Mỗprxqi khi Hàiqfgn Lậiidep nghĩvvhd tớmgnji đymzfârtfhy, khoézzpu miệjvkyng khôzkujng khỏwfrri lộeqgz ra mộeqgzt tia cưmgnjovnki lạmgnjnh. Gãowyetgssc nàiqfgy, nếkapiu nhưmgnj muốjudmn lấzgxyy đymzfi tízvzvnh mệjvkynh củtgssa mấzgxyy vịvziezkujn chủtgss, thậiidet dễjzyu nhưmgnj trởkruniqfgn tay.

Đphdgưmgnjơumfbng nhiêjzyun gãowyezgomng chỉsvay nghĩvvhd nhưmgnj vậiidey, tịvzienh khôzkujng muốjudmn phảzdoxi làiqfgm thậiidet.


Nhưmgnjng Hàiqfgn Lậiidep ngàiqfgn vạmgnjn lầumfbn khôzkujng nghĩvvhd đymzfếkapin, chízvzvnh vàiqfgo tốjudmi ngàiqfgy thứflyamgnj sau khi đymzfeqgzi ngũzgom đymzfàiqfgm pháwbrsn rờovnki đymzfi, mộeqgzt ngưmgnjovnki y phụslyec lam lũzgom, toàiqfgn thârtfhn tro bụslyei, tóvudpc tai rốjudmi loạmgnjn, đymzfeqgzt nhiêjzyun xôzkujng vàiqfgo phòrnakng củtgssa gãowye, hắbhyen trừzkujng đymzfôzkuji nhãowyen chârtfhu tràiqfgn đymzfumfby tia máwbrsu, dùwnrang đymzfôzkuji môzkuji trắbhyeng dãowyewbrsch náwbrst, khàiqfgn khàiqfgn nóvudpi vớmgnji gãowye mộeqgzt cârtfhu

phdgeqgzi ngũzgom đymzfàiqfgm pháwbrsn xong hếkapit rồubgqi, Ngôzkuj phóvudpzkujn chủtgss chếkapit rồubgqi, hộeqgz pháwbrsp, cung phụslyeng chếkapit rồubgqi, mấzgxyy vịvzie trưmgnjkrunng lãowyeo cũzgomng chếkapit rồubgqi, cơumfb hồubgq đymzfjvkyu chếkapit sạmgnjch rồubgqi"

iqfgn Lậiidep vừzkuja nghe nóvudpi thếkapi, cóvudp chútgsst ngârtfhy ngưmgnjovnki, khôzkujng đymzfhtgri tớmgnji lútgssc gãowye mởkrun miệjvkyng hỏwfrri.

phdgôzkuj ……"

Đphdgeqgzt nhiêjzyun vàiqfgi chỗprxq trêjzyun nútgssi vang lêjzyun tràiqfgng ârtfhm thanh bézzpun nhọwmvpn củtgssa tiếkaping còrnaki báwbrso đymzfeqgzng.

"Bang bang ……"

Tiếkapip đymzfóvudpiqfg mộeqgzt trậiiden ârtfhm thanh buồubgqn bựflyac củtgssa tiếkaping mõjudm vang lêjzyun.

phdgưmgnjơumfbng, đymzfưmgnjơumfbng ……"

phdginh đymzfinh ……"

"Phanh phanh ……"

wbrsc cáwbrsch cáwbrsc dạmgnjng củtgssa ârtfhm thanh cảzdoxnh báwbrso, khôzkujng hẹkjcjn màiqfg đymzfubgqng thờovnki vang lêjzyun, ngay sau đymzfóvudpiqfgzkuj sốjudm tiếkaping hòrnakzzput chézzpum giếkapit ầumfbm ầumfbm vang lêjzyun. Trong đymzfóvudpumfb hồubgq truyềjvkyn lạmgnji tiếkaping va chạmgnjm củtgssa binh khízvzv, tựflyaa nhưmgnj trong mộeqgzt sáwbrst na, toàiqfgn thểlvle Thảzdoxi hàiqfgumfbn biếkapin thàiqfgnh mộeqgzt chiếkapin trưmgnjovnkng giếkapit chóvudpc to lớmgnjn.

iqfgn Lậiidep biếkapin sắbhyec, gãowye khôzkujng cốjudm nghe tiếkapip nhữdzrong lờovnki củtgssa ngưmgnjovnki đymzfang đymzfflyang trưmgnjmgnjc mắbhyet, thârtfhn hìykxlnh nhoáwbrsng mộeqgzt cáwbrsi, ngưmgnjovnki đymzfãowye ra tớmgnji bêjzyun ngoàiqfgi phòrnakng, gãowye nhìykxln bốjudmn phízvzva, tìykxlm mộeqgzt gian phòrnakng cao nhấzgxyt, khẽjydf dậiidem chârtfhn, ngưmgnjovnki đymzfãowyejzyun tớmgnji đymzfsvaynh căafzin phòrnakng, sau đymzfóvudpmgnjmgnjng ra ngoàiqfgi cốjudmc màiqfg nhìykxln.

Thầumfbn sắbhyec củtgssa gãowye rấzgxyt khôzkujng tốjudmt, lộeqgz ra vẻafzi ârtfhm trầumfbm. Bởkruni vìykxl nhậiidep vàiqfgo trong mắbhyet gãowye khôzkujng xa toàiqfgn làiqfg áwbrsnh lửowyea cao ngútgsst trờovnki, bóvudpng ngưmgnjovnki khóvudp phârtfhn, lạmgnji thêjzyum áwbrsnh đymzfao quang kiếkapim áwbrsnh khôzkujng ngừzkujng lấzgxyp lóvudpe, hơumfbn nữdzroa khắbhyep nơumfbi làiqfg tiếkaping chézzpum giếkapit, tiếkaping báwbrso đymzfeqgzng, tiếkaping giậiiden dữdzro, tấzgxyt cảzdox tạmgnjo thàiqfgnh mộeqgzt vùwnrang ârtfhm thanh hoảzdoxng loạmgnjn.

owye nghe đymzfưmgnjhtgrc tiếkaping gióvudp phízvzva sau vang lêjzyun, đymzfumfbu khôzkujng cầumfbn quay lạmgnji, cấzgxyt tiếkaping hỏwfrri: "Lệjvky Phi Vũzgom, làiqfgowye lang bang sao?"

phdgútgssng vậiidey, khôzkujng nghĩvvhd tớmgnji kếkapi hoạmgnjch củtgssa bọwmvpn chútgssng lạmgnji chu mậiidet đymzfếkapin vậiidey, cơumfb hồubgq tiêjzyuu diệjvkyt toàiqfgn bộeqgz đymzfeqgzi ngũzgom đymzfàiqfgm pháwbrsn củtgssa chútgssng ta, rồubgqi theo đymzfzkuji củtgssa nhữdzrong ngưmgnjovnki may mắbhyen còrnakn sốjudmng, đymzfuổzkuji giếkapit tậiiden lêjzyun trêjzyun nútgssi." Ngưmgnjovnki báwbrso tin kia chízvzvnh làiqfg Lệjvky Phi Vũzgom, ngưmgnjovnki vốjudmn đymzfãowye ly khai vàiqfgo bốjudmn ngàiqfgy trưmgnjmgnjc.Thanh ârtfhm củtgssa hắbhyen lútgssc đymzfóvudp, tràiqfgn đymzfumfby sựflya phẫzkujn nộeqgz bấzgxyt cam.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.