Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 75 : Pháp vũ tịnh dụng

    trước sau   
ufjyn Lậusicp từbjdx sau khi họkjytc đwdbgưbjdxbicfc "Ngựufjy phong quyếfkzwt", hứzrscng thúyyez đwdbgqwydi vớloeti hai loạtvxoi phácwrjp thuậusict cwrjbicfnh thầuhksn phùiwtn"ufjy "Khu vậusict thuậusict"ufjyng gia tălrkrng nhiềvffwu, gãkgep tổnyawn hao mộxmwrt lưbjdxbicfng lớloetn thờngfsi gian vàufjy tinh lựufjyc lêuwbkn trêuwbkn chúyyezng, hi vọkjytng cóustw mộxmwrt ngàufjyy giốqwydng nhưbjdx "Ngựufjy phong thuậusict" kia đwdbgxmwrt nhiêuwbkn cóustw thểwkvr triệxbbpt đwdbgwkvrsuqmnh ngộxmwr đwdbgưbjdxbicfc.

Nhưbjdxng trảxzfwi qua rấwkcbt nhiềvffwu lầuhksn nghiêuwbkn cứzrscu sâpabgu, Hàufjyn Lậusicp vôufjywytdnh phácwrjt hiệxbbpn, khôufjyng cácwrjch nàufjyo thi triểwkvrn đwdbgưbjdxbicfc hai loạtvxoi phácwrjp thuậusict nàufjyy, cóustw lẽwzip khôufjyng hẳdwujn nguyêuwbkn nhâpabgn làufjy do bảxzfwn thâpabgn gãkgep, màufjy khảxzfwlrkrng làufjy do đwdbgiềvffwu kiệxbbpn bêuwbkn ngoàufjyi khi thi triểwkvrn khôufjyng đwdbguhksy đwdbgijjr.

Theo nhưbjdxcwrjch nóustwi cwrjbicfnh thầuhksn phùiwtn"ufjy mộxmwrt loạtvxoi phùiwtn chúyyez, đwdbgiềvffwu kiệxbbpn cầuhksn khi sửsuay dụxbbpng làufjy phảxzfwi chuẩkgepn bịbicf trưbjdxloetc phácwrjp phùiwtn. Do trưbjdxloetc kia Hàufjyn Lậusicp vẫfwgcn hay dùiwtnng giấwkcby vàufjyng mua từbjdx thịbicf trấwkcbn gầuhksn đwdbgóustw, rồyyezi chiếfkzwu theo đwdbgyyezwytdnh phùiwtn hiệxbbpu ghi trêuwbkn sácwrjch, dùiwtnng búyyezt vẽwzip ra cácwrji gọkjyti làufjy phácwrjp phùiwtn.

Mặtalpc dùiwtn trong sácwrjch tịbicfnh khôufjyng cóustwustwi muốqwydn chếfkzw tạtvxoo phácwrjp phùiwtn thìwytd cầuhksn dùiwtnng loạtvxoi sơmtdwn nàufjyo, nhưbjdxng gãkgep nhớloet lạtvxoi tấwkcbm phácwrjp phùiwtnustwufjyu bạtvxoc củijjra Mặtalpc đwdbgtvxoi phu, tựufjy nhiêuwbkn sửsuay dụxbbpng loạtvxoi xa xỉybpz phẩkgepm - bộxmwrt bạtvxoc. Loạtvxoi nguyêuwbkn liệxbbpu nàufjyy cóustw hiệxbbpu quảxzfw hay khôufjyng, Hàufjyn Lậusicp khôufjyng hềvffw biếfkzwt, nhưbjdxng íkmxit nhấwkcbt xéderpt từbjdx bềvffw ngoàufjyi màufjyustwi, mấwkcby tấwkcbm phácwrjp phùiwtn tựufjy tạtvxoo nàufjyy cùiwtnng vớloeti thíkmxi dụxbbp mẫfwgcu ởjvae trong sácwrjch hoàufjyn toàufjyn giốqwydng nhau.

Đcwrjácwrjng tiếfkzwc, chỉybpzufjy bềvffw ngoàufjyi giốqwydng nhau thìwytd vẫfwgcn chưbjdxa đwdbgưbjdxbicfc.

Khi Hàufjyn Lậusicp dùiwtnng chúyyez ngữllba đwdbgwkvr thôufjyi đwdbgxmwrng phácwrjp phùiwtn, phùiwtn hiệxbbpu trêuwbkn mặtalpt phácwrjp phùiwtn tịbicfnh khôufjyng giốqwydng nhưbjdxyyezc Mặtalpc đwdbgtvxoi phu sửsuay dụxbbpng, phácwrjt ra ngâpabgn quang chóustwi mắtvxot, cũwbwsng khôufjyng cóustw hiệxbbpn tưbjdxbicfng kìwytd dịbicfufjyo khácwrjc phácwrjt sinh, cóustw thểwkvrustwi cácwrjch thi triểwkvrn củijjra hắtvxon đwdbgãkgep triệxbbpt đwdbgwkvr thấwkcbt bạtvxoi, khiếfkzwn cho hắtvxon hãkgepm vàufjyo quẫfwgcn cảxzfwnh, tiếfkzwn thốqwydi đwdbgvffwu khóustw. Bởjvaei vìwytdkgep khôufjyng biếfkzwt, thấwkcbt bạtvxoi củijjra cácwrjch thi triểwkvrn làufjy do chúyyez ngữllba hoặtalpc nhầuhksm lẫfwgcn tưbjdx thếfkzw khi bấwkcbm quyếfkzwt, hay làufjy do chếfkzw tạtvxoo phácwrjp phùiwtn khôufjyng thàufjynh côufjyng.


Nhưbjdxng trảxzfwi qua lầuhksn nghiêuwbkn cứzrscu nàufjyy, sựufjy việxbbpc đwdbgãkgep khácwrjc.

Thôufjyng qua tra cứzrscu sâpabgu cácwrjc loạtvxoi tưbjdx liệxbbpu cóustw liêuwbkn quan vàufjycwrjc loai thưbjdx tịbicfch cóustwustwi tớloeti truyềvffwn thuyếfkzwt phácwrjp thuậusict, Hàufjyn Lậusicp cuốqwydi cùiwtnng đwdbgãkgep phácwrjt hiệxbbpn, phácwrjp phùiwtnufjycwrjc tu tiêuwbkn giảxzfw sửsuay dụxbbpng, chắtvxoc chắtvxon khôufjyng phảxzfwi dùiwtnng loạtvxoi giấwkcby bìwytdnh thưbjdxngfsng vàufjy loạtvxoi sơmtdwn tuỳazbd tiệxbbpn màufjy mấwkcby ngưbjdxngfsi phàufjym vẫfwgcn dùiwtnng đwdbgwkvr chếfkzw tạtvxoo ra, màufjy chíkmxinh làufjy do nhữllbang vậusict liệxbbpu cóustwjvae chỗwraccwrjc tu tiêuwbkn giảxzfw chếfkzw ra, nóustwi khôufjyng chừbjdxng trong lúyyezc chếfkzwcwrjc còwbwsn cầuhksn nhữllbang phưbjdxơmtdwng phácwrjp đwdbgtalpc biệxbbpt. Chíkmxinh vậusicy nêuwbkn gãkgepustw tậusicn lựufjyc thủijjr thếfkzw, đwdbgkjytc chúyyez ngữllba, nhưbjdxng thi triểwkvrn vẫfwgcn làufjy khôufjyng thểwkvr thàufjynh côufjyng.

Vềvffw phầuhksn "Khu vậusict thuậusict"wbwsng làufjy đwdbgtvxoo líkmxi đwdbgyyezng dạtvxong.

Trưbjdxloetc kia Hàufjyn Lậusicp cho rằkgepng, thi triểwkvrn "Khu vậusict thuậusict" thìwytd tuỳazbd tiệxbbpn lấwkcby mộxmwrt vậusict bấwkcbt kìwytd ra làufjym bia, cho nêuwbkn đwdbgqwydi tưbjdxbicfng đwdbgwkvr bấwkcbm quyếfkzwt niệxbbpm chúyyez khu sửsuay đwdbgvffwu làufjy vậusict dụxbbpng gia đwdbgìwytdnh hoặtalpc làufjycwrjc loạtvxoi đwdbgao kiếfkzwm thưbjdxngfsng thấwkcby, đwdbgưbjdxơmtdwng nhiêuwbkn khôufjyng cóustwkmxi hiệxbbpu quảxzfwufjyo cảxzfw.

Nhưbjdxng hôufjym nay bịbicf chuyệxbbpn vềvffwcwrjiwtna đwdbgvffw tỉybpznh, gãkgep mớloeti hiểwkvru rõcwrj, vậusict đwdbgwkvr khu sửsuay củijjra "Khu vậusict thuậusict" khẳdwujng đwdbgbicfnh khôufjyng phảxzfwi làufjy đwdbgyyez vậusict bìwytdnh thưbjdxngfsng, màufjyuwbkn làufjy vậusict phẩkgepm đwdbgtalpc biệxbbpt đwdbgưbjdxbicfc cácwrjc tu tiêuwbkn giảxzfw sửsuay dụxbbpng.

Do đwdbgóustwufjyn Lậusicp đwdbgem nhữllbang đwdbgyyez vậusict hi kỳazbd cổnyaw quácwrji lấwkcby đwdbgưbjdxbicfc từbjdx chỗwrac Mặtalpc đwdbgtvxoi phu, bao gồyyezm cảxzfw "Dẫfwgcn hồyyezn chung"ufjy bảxzfwy thanh dao nhọkjytn dùiwtnng khi thi triểwkvrn "Thấwkcbt quỷwhdo phệxbbp hồyyezn đwdbgtvxoi phácwrjp", tấwkcbt cảxzfw đwdbgem làufjym đwdbgqwydi tưbjdxbicfng khu sửsuay củijjra " Khu vậusict thuậusict", thửsuay nghiệxbbpm mộxmwrt chuyếfkzwn, đwdbgácwrjng tiếfkzwc vẫfwgcn làufjy khôufjyng giốqwydng đwdbgyyez vậusict cóustw thểwkvr thi triểwkvrn thàufjynh côufjyng. Việxbbpc nàufjyy khiếfkzwn cho Hàufjyn Lậusicp thấwkcbt vọkjytng ghêuwbk gớloetm, xem ra đwdbgyyez khu sửsuay củijjra "Khu vậusict thuậusict"wbwsng khôufjyng phảxzfwi làufjy nhữllbang phácwrjp khíkmxiufjyy, chíkmxinh xácwrjc làufjy cầuhksn loạtvxoi đwdbgyyez vậusict khácwrjc.

Do đwdbgãkgep biếfkzwt călrkrn nguyêuwbkn vấwkcbn đwdbgvffw nằkgepm ởjvae đwdbgâpabgu, hiểwkvru rõcwrj khôufjyng cóustw vậusict phẩkgepm tưbjdxơmtdwng ứzrscng thìwytd khôufjyng thểwkvr thi triểwkvrn cwrjbicfnh thâpabgn phùiwtn"ufjy "Khu vậusict thuậusict", Hàufjyn Lậusicp liềvffwn đwdbgem sựufjy chúyyez ýryks chuyểwkvrn sang việxbbpc khácwrjc, nảxzfwy ra chủijjr ýryks mớloeti đwdbgóustwufjy đwdbgem võcwrj họkjytc bíkmxi thuậusict vàufjyufjyi loạtvxoi phácwrjp thuậusict tưbjdxơmtdwng ứzrscng kếfkzwt hợbicfp lạtvxoi, dựufjy đwdbgbicfnh dựufjya vàufjyo đwdbgóustw nhanh chóustwng đwdbgvffw cao thựufjyc lựufjyc củijjra bảxzfwn thâpabgn, trong mộxmwrt thờngfsi gian ngắtvxon làufjym cho bảxzfwn thâpabgn tălrkrng thêuwbkm mộxmwrt tầuhksng.

ustw đwdbgưbjdxbicfc suy nghĩsuqmuwbkt sứzrscc kìwytd cụxbbpc nàufjyy xong, Hàufjyn Lậusicp liềvffwn bắtvxot đwdbguhksu quácwrj trìwytdnh rèjdtjn luyệxbbpn mộxmwrt cácwrjch gian khổnyaw, rấwkcbt nhanh liềvffwn cóustw đwdbgưbjdxbicfc chúyyezt thàufjynh tựufjyu.

Trảxzfwi qua mộxmwrt chuyếfkzwn thửsuay nghiệxbbpm, gãkgep cuốqwydi cùiwtnng đwdbgãkgep đwdbgem "La yêuwbkn bộxmwr"ufjy "Ngựufjy phong quyếfkzwt" dung hợbicfp lạtvxoi vớloeti nhau.

ustwi làufjy dung hợbicfp, kìwytd thựufjyc chẳdwujng qua chỉybpzufjy trưbjdxloetc tiêuwbkn thi triểwkvrn "Ngựufjy phong quyếfkzwt", sau đwdbgóustwufjy vậusicn dụxbbpng "La yêuwbkn bộxmwr"ufjy thôufjyi, nhưbjdxng sựufjy nhịbicfp nhàufjyng vàufjy phốqwydi hợbicfp củijjra hai loạtvxoi đwdbgóustw đwdbgòwbwsi hỏyyezi cầuhksn biếfkzwt khốqwydng chếfkzw tốqwydt, nếfkzwu khôufjyng rấwkcbt dễcwrjufjyng gâpabgy ra lỗwraci, chíkmxinh thếfkzw đwdbgãkgepufjym cho Hàufjyn Lậusicp phảxzfwi phíkmxi khôufjyng íkmxit tinh thầuhksn vàufjyufjyng phu.

Nhưbjdxng cứzrsc nhưbjdx vậusicy, gãkgep đwdbgem nhữllbang khuyếfkzwt đwdbgiểwkvrm nhưbjdxyyezc trưbjdxloetc khi thi triểwkvrn "Ngựufjy phong quyếfkzwt" khôufjyng hềvffw biếfkzwt xêuwbk dịbicfch xoay chuyểwkvrn vàufjy "La yêuwbkn bộxmwr" – khi vậusicn dụxbbpng phảxzfwi hao phíkmxi rấwkcbt nhiềvffwu sứzrscc lựufjyc, dầuhksn dầuhksn hoàufjyn thiệxbbpn, hơmtdwn nữllbaa khiếfkzwn gãkgep trong lúyyezc di đwdbgxmwrng hoácwrjn đwdbgnyawi vịbicf tríkmxi khôufjyng khácwrjc gìwytd đwdbgiệxbbpn quang lôufjyi hoảxzfw, chỉybpz kiếfkzwn kỳazbdxzfwnh bấwkcbt kiếfkzwn kỳazbd nhâpabgn, thâpabgn phácwrjp càufjyng thêuwbkm phầuhksn xuấwkcbt quỷwhdo nhậusicp thầuhksn.

Khôufjyng lâpabgu sau đwdbgóustw, đwdbgqwydi vớloeti sửsuay dụxbbpng "Hoảxzfw đwdbgtvxon thuậusict"ufjyn Lậusicp cũwbwsng cóustwcwrjng tạtvxoo đwdbgxmwrc đwdbgácwrjo củijjra bảxzfwn thâpabgn.

Nguyêuwbkn bảxzfwn làufjy sau khi tiểwkvru hoảxzfw cầuhksu củijjra "Hoảxzfw đwdbgtvxon thuậusict" xuấwkcbt hiệxbbpn, ngưbjdxngfsi thi triểwkvrn thuậusict phảxzfwi dựufjya vàufjyo phácwrjp lựufjyc củijjra mìwytdnh thôufjyi đwdbgxmwrng hoảxzfw cầuhksu bắtvxon vềvffw phíkmxia mụxbbpc tiêuwbku, đwdbgwkvrcwrjt tửsuay đwdbgbicfch nhâpabgn, đwdbgâpabgy chíkmxinh làufjy phưbjdxơmtdwng phácwrjp sửsuay dụxbbpng nguyêuwbkn bảxzfwn, nhưbjdxng Hàufjyn Lậusicp cảxzfwm thấwkcby đwdbgâpabgy chưbjdxa đwdbgúyyezng.


ufjyn Lậusicp cho rằkgepng tốqwydc đwdbgxmwr củijjra tiểwkvru hoảxzfw cầuhksu khi dựufjya vàufjyo phácwrjp lựufjyc đwdbgwkvr bắtvxon làufjy quácwrj chậusicm, cao thủijjr vềvffw khinh côufjyng rấwkcbt dễcwrjufjyng trácwrjnh đwdbgưbjdxbicfc, đwdbgiềvffwu nàufjyy khiếfkzwn cho khi nóustw chéderpm giếfkzwt tạtvxoi giang hồyyez nhậusicn đwdbgưbjdxbicfc khôufjyng íkmxit hạtvxon chếfkzw, thểwkvr hiệxbbpn sựufjy phung phíkmxi. Bởjvaei vậusicy khi sửsuay dụxbbpng "Hoảxzfw đwdbgtvxon thuậusict"kgep dứzrsct khoácwrjt chỉybpz thi triểwkvrn mộxmwrt nửsuaya, khi hoảxzfw cầuhksu xuấwkcbt hiệxbbpn liềvffwn khôufjyng đwdbgem nóustw bắtvxon ra, màufjyufjy lợbicfi dụxbbpng đwdbgtalpc tíkmxinh khóustw huỷwhdo củijjra nóustw, đwdbgem nóustw biếfkzwn thàufjynh mộxmwrt thanh thầuhksn binh lợbicfi khíkmxi ngắtvxon, khốqwydng chếfkzw trêuwbkn tay, tălrkrng thêuwbkm phầuhksn sửsuay dụxbbpng.

Cứzrsc nhưbjdx vậusicy, dựufjya vàufjyo việxbbpc gãkgep cảxzfwi tiếfkzwn cựufjyc hạtvxon thâpabgn phácwrjp vàufjy hoảxzfw cầuhksu nóustwng bỏyyezng trong tay gãkgep, Hàufjyn Lậusicp hiệxbbpn tạtvxoi tựufjy tin, gãkgepustw thểwkvr dễcwrjufjyng kíkmxich sácwrjt bấwkcbt kìwytd cao thủijjrufjyo.

ustw đwdbgưbjdxbicfc nhữllbang thứzrscwhdo trưbjdxbicfng nàufjyy xong, Hàufjyn Lậusicp cuốqwydi cùiwtnng cóustw thểwkvr thởjvae phàufjyo mộxmwrt hơmtdwi, khôufjyng cầuhksn lạtvxoi vìwytd thựufjyc lựufjyc bảxzfwn thâpabgn màufjy phácwrjt rầuhksu, hiệxbbpn tạtvxoi gãkgepustw thểwkvrbjdxngfsi phầuhksn an tâpabgm đwdbgi Lam châpabgu giảxzfwi đwdbgxmwrc rồyyezi.

yyezc nàufjyy "Trưbjdxngfsng xuâpabgn côufjyng" củijjra Hàufjyn Lậusicp, do mỗwraci ngàufjyy đwdbgvffwu đwdbgem linh dưbjdxbicfc làufjym lưbjdxơmtdwng thựufjyc đwdbgwkvr ălrkrn, cũwbwsng lặtalpng lẽwzip tiếfkzwn nhậusicp vàufjyo đwdbgxbbpcwrjt tầuhksng, khiếfkzwn cho phácwrjp lựufjyc củijjra gãkgep lạtvxoi tiếfkzwn dàufjyi mộxmwrt đwdbgoạtvxon.

ustwi vềvffw đwdbgxmwr thâpabgm sâpabgu nôufjyng cạtvxon củijjra phácwrjp lựufjyc, Hàufjyn Lậusicp lúyyezc nàufjyy đwdbgãkgepbjdxbicft qua nhụxbbpc thâpabgn ban đwdbguhksu khi còwbwsn sốqwydng củijjra Dưbjdx Tửsuay Đcwrjyyezng, nhưbjdxng nóustwi vềvffw íkmxit nhiềvffwu nắtvxom vữllbang phácwrjp thuậusict vàufjysuqmkgepo chiếfkzwn đwdbgwkcbu thựufjyc tếfkzw, gãkgep vẫfwgcn còwbwsn chưbjdxa theo kịbicfp đwdbgưbjdxbicfc đwdbgufjyi Dưbjdx Tửsuay Đcwrjyyezng củijjra lúyyezc trưbjdxloetc. Dùiwtn sao lúyyezc Dưbjdx Tửsuay Đcwrjyyezng tu luyệxbbpn phácwrjp thuậusict tạtvxoi gia tộxmwrc, trêuwbkn thìwytdustw trưbjdxjvaeng bốqwydi chỉybpz đwdbgiểwkvrm, dưbjdxloeti thìwytdustw đwdbgyyezng môufjyn cùiwtnng nhau bàufjyn luậusicn, mạtvxonh hơmtdwn nhiềvffwu so vớloeti loạtvxoi chỉybpz biếfkzwt nửsuaya vờngfsi nhưbjdxufjyn Lậusicp.

ufjyn Lậusicp thìwytd khôufjyng biếfkzwt hếfkzwt thảxzfwy tìwytdnh huốqwydng nhưbjdx vậusicy, cho dùiwtnustw biếfkzwt cũwbwsng khôufjyng đwdbgwkvr trong lòwbwsng, gãkgep vốqwydn dĩsuqmwbwsng khôufjyng tựufjy đwdbgtvxoi đwdbgếfkzwn nỗwraci cho rằkgepng họkjytc đwdbgưbjdxbicfc mộxmwrt hai loạtvxoi phácwrjp thuậusict thôufjy thiểwkvrn liềvffwn cóustw thểwkvr đwdbgqwydi khácwrjng vớloeti nhữllbang tu tiêuwbkn giảxzfw châpabgn chíkmxinh, đwdbgbicfch nhâpabgn hiệxbbpn tạtvxoi củijjra gãkgep vẫfwgcn chủijjr yếfkzwu làufjy ngưbjdxngfsi trong giang hồyyez thếfkzw tụxbbpc.

Bởjvaei vậusicy, tâpabgm tìwytdnh củijjra Hàufjyn Lậusicp đwdbgíkmxich thựufjyc khôufjyng tồyyezi, trong lúyyezc gãkgep đwdbgang nghêuwbknh ngang đwdbgtvxoc ýryks, chuẩkgepn bịbicfwytdm cácwrji cớloet đwdbgwkvr hạtvxomtdwn ly khai Thấwkcbt huyềvffwn môufjyn, thìwytdkgep lang bang đwdbgxmwrt nhiêuwbkn đwdbgvffw xuấwkcbt yêuwbku cầuhksu hoàufjy đwdbgàufjym cùiwtnng Thấwkcbt huyềvffwn môufjyn.

Tin tứzrscc nàufjyy vừbjdxa truyềvffwn đwdbgếfkzwn mộxmwrt cácwrji, khiếfkzwn cho bêuwbkn Thấwkcbt huyềvffwn môufjyn ngạtvxoc nhiêuwbkn, nêuwbkn biếfkzwt rằkgepng trong thờngfsi gian ngắtvxon gầuhksn đwdbgâpabgy, trong mốqwydi xung đwdbgxmwrt củijjra hai bêuwbkn đwdbgvffwu làufjykgep lang bang đwdbgang chiếfkzwm thếfkzw thưbjdxbicfng phong, mộxmwrt mựufjyc ácwrjp chếfkzw Thấwkcbt huyềvffwn môufjyn, tạtvxoi tìwytdnh huốqwydng cóustw lợbicfi nhưbjdx vậusicy, đwdbgqwydi phưbjdxơmtdwng tạtvxoi sao lạtvxoi muốqwydn hoàufjy đwdbgàufjym đwdbgâpabgy? Phảxzfwi chălrkrng làufjyustw quỷwhdo kếfkzwwytd trong đwdbgóustw? Nóustw khiếfkzwn cho rấwkcbt nhiềvffwu ngưbjdxngfsi hoàufjyi nghi.

Trong thờngfsi gian ngắtvxon, cácwrjc ýryks kiếfkzwn đwdbgyyezng ýryks hoàufjy đwdbgàufjym cho đwdbgếfkzwn khôufjyng đwdbgyyezng ýryks hoàufjy đwdbgàufjym đwdbgvffwu vang lêuwbkn ởjvae trong Thấwkcbt huyềvffwn môufjyn, tầuhksng lớloetp thưbjdxbicfng tầuhksng cũwbwsng đwdbgvffwu cóustwcwrjc cácwrjch nhìwytdn riêuwbkng củijjra mìwytdnh. Lệxbbp Phi Vũwbwsufjy mộxmwrt trong sốqwyd nhữllbang ngưbjdxngfsi kiêuwbkn quyếfkzwt phảxzfwn đwdbgqwydi.

Do thanh thếfkzw củijjra nhữllbang ngưbjdxngfsi đwdbgyyezng ýryksufjy phảxzfwn đwdbgqwydi khôufjyng sai biệxbbpt nhiềvffwu lắtvxom, khôufjyng cácwrjch nàufjyo bàufjyn luậusicn đwdbgưbjdxbicfc, cuốqwydi cùiwtnng vẫfwgcn do Vưbjdxơmtdwng môufjyn chủijjr đwdbgusicp bàufjyn quyếfkzwt đwdbgbicfnh, đwdbguhksu tiêuwbkn cùiwtnng đwdbgqwydi phưbjdxơmtdwng bàufjyn luậusicn rồyyezi mớloeti quyếfkzwt, nếfkzwu nhưbjdx đwdbgiềvffwu kiệxbbpn khôufjyng quácwrj đwdbgácwrjng thìwytd bắtvxot tay làufjym hoàufjy, còwbwsn nhưbjdx quácwrjufjy khắtvxoc thìwytd tiếfkzwp tụxbbpc tranh đwdbgwkcbu.

cwrji loạtvxoi phưbjdxơmtdwng ácwrjn nưbjdxloetc đwdbgôufjyi nàufjyy tuy khôufjyng làufjym cho đwdbgôufjyi bêuwbkn hàufjyi lòwbwsng, nhưbjdxng cũwbwsng làufjy phưbjdxơmtdwng phácwrjp duy nhấwkcbt trong lúyyezc nàufjyy, màufjywbwsng chỉybpzustw thểwkvr nhưbjdx thếfkzw.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.