Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 75 : Pháp vũ tịnh dụng

    trước sau   
vxqhn Lậgpdbp từmkzn sau khi họkybnc đmxbsưrxbfhpdfc "Ngựdypc phong quyếkvnot", hứuzywng thúxqpv đmxbsqsipi vớtrchi hai loạcecni pháyllgp thuậgpdbt kybnspngnh thầjzoln phùbmly"vxqh "Khu vậgpdbt thuậgpdbt"vxqhng gia tăjllqng nhiềrnpru, gãsvic tổubpin hao mộnhhgt lưrxbfhpdfng lớtrchn thờvjwoi gian vàvxqh tinh lựdypcc lêcbphn trêcbphn chúxqpvng, hi vọkybnng cósftj mộnhhgt ngàvxqhy giốqsipng nhưrxbf "Ngựdypc phong thuậgpdbt" kia đmxbsnhhgt nhiêcbphn cósftj thểgieo triệbmlyt đmxbsgieogpdbnh ngộnhhg đmxbsưrxbfhpdfc.

Nhưrxbfng trảgpdbi qua rấvqwit nhiềrnpru lầjzoln nghiêcbphn cứuzywu sâwfzku, Hàvxqhn Lậgpdbp vôriwqrnprnh pháyllgt hiệbmlyn, khôriwqng cáyllgch nàvxqho thi triểgieon đmxbsưrxbfhpdfc hai loạcecni pháyllgp thuậgpdbt nàvxqhy, cósftj lẽdypc khôriwqng hẳqwrcn nguyêcbphn nhâwfzkn làvxqh do bảgpdbn thâwfzkn gãsvic, màvxqh khảgpdbjllqng làvxqh do đmxbsiềrnpru kiệbmlyn bêcbphn ngoàvxqhi khi thi triểgieon khôriwqng đmxbsjzoly đmxbsrpzr.

Theo nhưrxbfyllgch nósftji kybnspngnh thầjzoln phùbmly"vxqh mộnhhgt loạcecni phùbmly chúxqpv, đmxbsiềrnpru kiệbmlyn cầjzoln khi sửvqwi dụfdtfng làvxqh phảgpdbi chuẩiznan bịspng trưrxbftrchc pháyllgp phùbmly. Do trưrxbftrchc kia Hàvxqhn Lậgpdbp vẫloxmn hay dùbmlyng giấvqwiy vàvxqhng mua từmkzn thịspng trấvqwin gầjzoln đmxbsósftj, rồqlzui chiếkvnou theo đmxbsqlzurnprnh phùbmly hiệbmlyu ghi trêcbphn sáyllgch, dùbmlyng búxqpvt vẽdypc ra cáyllgi gọkybni làvxqh pháyllgp phùbmly.

Mặoqhgc dùbmly trong sáyllgch tịspngnh khôriwqng cósftjsftji muốqsipn chếkvno tạcecno pháyllgp phùbmly thìrnpr cầjzoln dùbmlyng loạcecni sơcynjn nàvxqho, nhưrxbfng gãsvic nhớtrch lạcecni tấvqwim pháyllgp phùbmlysftjvxqhu bạcecnc củrpzra Mặoqhgc đmxbscecni phu, tựdypc nhiêcbphn sửvqwi dụfdtfng loạcecni xa xỉriha phẩiznam - bộnhhgt bạcecnc. Loạcecni nguyêcbphn liệbmlyu nàvxqhy cósftj hiệbmlyu quảgpdb hay khôriwqng, Hàvxqhn Lậgpdbp khôriwqng hềrnpr biếkvnot, nhưrxbfng írxkxt nhấvqwit xétftzt từmkzn bềrnpr ngoàvxqhi màvxqhsftji, mấvqwiy tấvqwim pháyllgp phùbmly tựdypc tạcecno nàvxqhy cùbmlyng vớtrchi thírxkx dụfdtf mẫloxmu ởnwyd trong sáyllgch hoàvxqhn toàvxqhn giốqsipng nhau.

Đkybnáyllgng tiếkvnoc, chỉrihavxqh bềrnpr ngoàvxqhi giốqsipng nhau thìrnpr vẫloxmn chưrxbfa đmxbsưrxbfhpdfc.

Khi Hàvxqhn Lậgpdbp dùbmlyng chúxqpv ngữqglx đmxbsgieo thôriwqi đmxbsnhhgng pháyllgp phùbmly, phùbmly hiệbmlyu trêcbphn mặoqhgt pháyllgp phùbmly tịspngnh khôriwqng giốqsipng nhưrxbfxqpvc Mặoqhgc đmxbscecni phu sửvqwi dụfdtfng, pháyllgt ra ngâwfzkn quang chósftji mắqlfgt, cũyeplng khôriwqng cósftj hiệbmlyn tưrxbfhpdfng kìrnpr dịspngvxqho kháyllgc pháyllgt sinh, cósftj thểgieosftji cáyllgch thi triểgieon củrpzra hắqlfgn đmxbsãsvic triệbmlyt đmxbsgieo thấvqwit bạcecni, khiếkvnon cho hắqlfgn hãsvicm vàvxqho quẫloxmn cảgpdbnh, tiếkvnon thốqsipi đmxbsrnpru khósftj. Bởnwydi vìrnprsvic khôriwqng biếkvnot, thấvqwit bạcecni củrpzra cáyllgch thi triểgieon làvxqh do chúxqpv ngữqglx hoặoqhgc nhầjzolm lẫloxmn tưrxbf thếkvno khi bấvqwim quyếkvnot, hay làvxqh do chếkvno tạcecno pháyllgp phùbmly khôriwqng thàvxqhnh côriwqng.


Nhưrxbfng trảgpdbi qua lầjzoln nghiêcbphn cứuzywu nàvxqhy, sựdypc việbmlyc đmxbsãsvic kháyllgc.

Thôriwqng qua tra cứuzywu sâwfzku cáyllgc loạcecni tưrxbf liệbmlyu cósftj liêcbphn quan vàvxqhyllgc loai thưrxbf tịspngch cósftjsftji tớtrchi truyềrnprn thuyếkvnot pháyllgp thuậgpdbt, Hàvxqhn Lậgpdbp cuốqsipi cùbmlyng đmxbsãsvic pháyllgt hiệbmlyn, pháyllgp phùbmlyvxqhyllgc tu tiêcbphn giảgpdb sửvqwi dụfdtfng, chắqlfgc chắqlfgn khôriwqng phảgpdbi dùbmlyng loạcecni giấvqwiy bìrnprnh thưrxbfvjwong vàvxqh loạcecni sơcynjn tuỳcnuh tiệbmlyn màvxqh mấvqwiy ngưrxbfvjwoi phàvxqhm vẫloxmn dùbmlyng đmxbsgieo chếkvno tạcecno ra, màvxqh chírxkxnh làvxqh do nhữqglxng vậgpdbt liệbmlyu cósftjnwyd chỗadppyllgc tu tiêcbphn giảgpdb chếkvno ra, nósftji khôriwqng chừmkznng trong lúxqpvc chếkvnoyllgc còxfudn cầjzoln nhữqglxng phưrxbfơcynjng pháyllgp đmxbsoqhgc biệbmlyt. Chírxkxnh vậgpdby nêcbphn gãsvicsftj tậgpdbn lựdypcc thủrpzr thếkvno, đmxbskybnc chúxqpv ngữqglx, nhưrxbfng thi triểgieon vẫloxmn làvxqh khôriwqng thểgieo thàvxqhnh côriwqng.

Vềrnpr phầjzoln "Khu vậgpdbt thuậgpdbt"yeplng làvxqh đmxbscecno lírxkx đmxbsqlzung dạcecnng.

Trưrxbftrchc kia Hàvxqhn Lậgpdbp cho rằojjzng, thi triểgieon "Khu vậgpdbt thuậgpdbt" thìrnpr tuỳcnuh tiệbmlyn lấvqwiy mộnhhgt vậgpdbt bấvqwit kìrnpr ra làvxqhm bia, cho nêcbphn đmxbsqsipi tưrxbfhpdfng đmxbsgieo bấvqwim quyếkvnot niệbmlym chúxqpv khu sửvqwi đmxbsrnpru làvxqh vậgpdbt dụfdtfng gia đmxbsìrnprnh hoặoqhgc làvxqhyllgc loạcecni đmxbsao kiếkvnom thưrxbfvjwong thấvqwiy, đmxbsưrxbfơcynjng nhiêcbphn khôriwqng cósftjrxkx hiệbmlyu quảgpdbvxqho cảgpdb.

Nhưrxbfng hôriwqm nay bịspng chuyệbmlyn vềrnpryllgbmlya đmxbsrnpr tỉrihanh, gãsvic mớtrchi hiểgieou rõpbzk, vậgpdbt đmxbsgieo khu sửvqwi củrpzra "Khu vậgpdbt thuậgpdbt" khẳqwrcng đmxbsspngnh khôriwqng phảgpdbi làvxqh đmxbsqlzu vậgpdbt bìrnprnh thưrxbfvjwong, màvxqhcbphn làvxqh vậgpdbt phẩiznam đmxbsoqhgc biệbmlyt đmxbsưrxbfhpdfc cáyllgc tu tiêcbphn giảgpdb sửvqwi dụfdtfng.

Do đmxbsósftjvxqhn Lậgpdbp đmxbsem nhữqglxng đmxbsqlzu vậgpdbt hi kỳcnuh cổubpi quáyllgi lấvqwiy đmxbsưrxbfhpdfc từmkzn chỗadpp Mặoqhgc đmxbscecni phu, bao gồqlzum cảgpdb "Dẫloxmn hồqlzun chung"vxqh bảgpdby thanh dao nhọkybnn dùbmlyng khi thi triểgieon "Thấvqwit quỷclbs phệbmly hồqlzun đmxbscecni pháyllgp", tấvqwit cảgpdb đmxbsem làvxqhm đmxbsqsipi tưrxbfhpdfng khu sửvqwi củrpzra " Khu vậgpdbt thuậgpdbt", thửvqwi nghiệbmlym mộnhhgt chuyếkvnon, đmxbsáyllgng tiếkvnoc vẫloxmn làvxqh khôriwqng giốqsipng đmxbsqlzu vậgpdbt cósftj thểgieo thi triểgieon thàvxqhnh côriwqng. Việbmlyc nàvxqhy khiếkvnon cho Hàvxqhn Lậgpdbp thấvqwit vọkybnng ghêcbph gớtrchm, xem ra đmxbsqlzu khu sửvqwi củrpzra "Khu vậgpdbt thuậgpdbt"yeplng khôriwqng phảgpdbi làvxqh nhữqglxng pháyllgp khírxkxvxqhy, chírxkxnh xáyllgc làvxqh cầjzoln loạcecni đmxbsqlzu vậgpdbt kháyllgc.

Do đmxbsãsvic biếkvnot căjllqn nguyêcbphn vấvqwin đmxbsrnpr nằojjzm ởnwyd đmxbsâwfzku, hiểgieou rõpbzk khôriwqng cósftj vậgpdbt phẩiznam tưrxbfơcynjng ứuzywng thìrnpr khôriwqng thểgieo thi triểgieon kybnspngnh thâwfzkn phùbmly"vxqh "Khu vậgpdbt thuậgpdbt", Hàvxqhn Lậgpdbp liềrnprn đmxbsem sựdypc chúxqpv ýxfud chuyểgieon sang việbmlyc kháyllgc, nảgpdby ra chủrpzr ýxfud mớtrchi đmxbsósftjvxqh đmxbsem võpbzk họkybnc bírxkx thuậgpdbt vàvxqhvxqhi loạcecni pháyllgp thuậgpdbt tưrxbfơcynjng ứuzywng kếkvnot hợhpdfp lạcecni, dựdypc đmxbsspngnh dựdypca vàvxqho đmxbsósftj nhanh chósftjng đmxbsrnpr cao thựdypcc lựdypcc củrpzra bảgpdbn thâwfzkn, trong mộnhhgt thờvjwoi gian ngắqlfgn làvxqhm cho bảgpdbn thâwfzkn tăjllqng thêcbphm mộnhhgt tầjzolng.

sftj đmxbsưrxbfhpdfc suy nghĩgpdbcbpht sứuzywc kìrnpr cụfdtfc nàvxqhy xong, Hàvxqhn Lậgpdbp liềrnprn bắqlfgt đmxbsjzolu quáyllg trìrnprnh rèvmtrn luyệbmlyn mộnhhgt cáyllgch gian khổubpi, rấvqwit nhanh liềrnprn cósftj đmxbsưrxbfhpdfc chúxqpvt thàvxqhnh tựdypcu.

Trảgpdbi qua mộnhhgt chuyếkvnon thửvqwi nghiệbmlym, gãsvic cuốqsipi cùbmlyng đmxbsãsvic đmxbsem "La yêcbphn bộnhhg"vxqh "Ngựdypc phong quyếkvnot" dung hợhpdfp lạcecni vớtrchi nhau.

sftji làvxqh dung hợhpdfp, kìrnpr thựdypcc chẳqwrcng qua chỉrihavxqh trưrxbftrchc tiêcbphn thi triểgieon "Ngựdypc phong quyếkvnot", sau đmxbsósftjvxqh vậgpdbn dụfdtfng "La yêcbphn bộnhhg"vxqh thôriwqi, nhưrxbfng sựdypc nhịspngp nhàvxqhng vàvxqh phốqsipi hợhpdfp củrpzra hai loạcecni đmxbsósftj đmxbsòxfudi hỏwhvmi cầjzoln biếkvnot khốqsipng chếkvno tốqsipt, nếkvnou khôriwqng rấvqwit dễrpzrvxqhng gâwfzky ra lỗadppi, chírxkxnh thếkvno đmxbsãsvicvxqhm cho Hàvxqhn Lậgpdbp phảgpdbi phírxkx khôriwqng írxkxt tinh thầjzoln vàvxqhriwqng phu.

Nhưrxbfng cứuzyw nhưrxbf vậgpdby, gãsvic đmxbsem nhữqglxng khuyếkvnot đmxbsiểgieom nhưrxbfxqpvc trưrxbftrchc khi thi triểgieon "Ngựdypc phong quyếkvnot" khôriwqng hềrnpr biếkvnot xêcbph dịspngch xoay chuyểgieon vàvxqh "La yêcbphn bộnhhg" – khi vậgpdbn dụfdtfng phảgpdbi hao phírxkx rấvqwit nhiềrnpru sứuzywc lựdypcc, dầjzoln dầjzoln hoàvxqhn thiệbmlyn, hơcynjn nữqglxa khiếkvnon gãsvic trong lúxqpvc di đmxbsnhhgng hoáyllgn đmxbsubpii vịspng trírxkx khôriwqng kháyllgc gìrnpr đmxbsiệbmlyn quang lôriwqi hoảgpdb, chỉriha kiếkvnon kỳcnuhgpdbnh bấvqwit kiếkvnon kỳcnuh nhâwfzkn, thâwfzkn pháyllgp càvxqhng thêcbphm phầjzoln xuấvqwit quỷclbs nhậgpdbp thầjzoln.

Khôriwqng lâwfzku sau đmxbsósftj, đmxbsqsipi vớtrchi sửvqwi dụfdtfng "Hoảgpdb đmxbscecnn thuậgpdbt"vxqhn Lậgpdbp cũyeplng cósftjyllgng tạcecno đmxbsnhhgc đmxbsáyllgo củrpzra bảgpdbn thâwfzkn.

Nguyêcbphn bảgpdbn làvxqh sau khi tiểgieou hoảgpdb cầjzolu củrpzra "Hoảgpdb đmxbscecnn thuậgpdbt" xuấvqwit hiệbmlyn, ngưrxbfvjwoi thi triểgieon thuậgpdbt phảgpdbi dựdypca vàvxqho pháyllgp lựdypcc củrpzra mìrnprnh thôriwqi đmxbsnhhgng hoảgpdb cầjzolu bắqlfgn vềrnpr phírxkxa mụfdtfc tiêcbphu, đmxbsgieoyllgt tửvqwi đmxbsspngch nhâwfzkn, đmxbsâwfzky chírxkxnh làvxqh phưrxbfơcynjng pháyllgp sửvqwi dụfdtfng nguyêcbphn bảgpdbn, nhưrxbfng Hàvxqhn Lậgpdbp cảgpdbm thấvqwiy đmxbsâwfzky chưrxbfa đmxbsúxqpvng.


vxqhn Lậgpdbp cho rằojjzng tốqsipc đmxbsnhhg củrpzra tiểgieou hoảgpdb cầjzolu khi dựdypca vàvxqho pháyllgp lựdypcc đmxbsgieo bắqlfgn làvxqh quáyllg chậgpdbm, cao thủrpzr vềrnpr khinh côriwqng rấvqwit dễrpzrvxqhng tráyllgnh đmxbsưrxbfhpdfc, đmxbsiềrnpru nàvxqhy khiếkvnon cho khi nósftj chétftzm giếkvnot tạcecni giang hồqlzu nhậgpdbn đmxbsưrxbfhpdfc khôriwqng írxkxt hạcecnn chếkvno, thểgieo hiệbmlyn sựdypc phung phírxkx. Bởnwydi vậgpdby khi sửvqwi dụfdtfng "Hoảgpdb đmxbscecnn thuậgpdbt"svic dứuzywt khoáyllgt chỉriha thi triểgieon mộnhhgt nửvqwia, khi hoảgpdb cầjzolu xuấvqwit hiệbmlyn liềrnprn khôriwqng đmxbsem nósftj bắqlfgn ra, màvxqhvxqh lợhpdfi dụfdtfng đmxbsoqhgc tírxkxnh khósftj huỷclbs củrpzra nósftj, đmxbsem nósftj biếkvnon thàvxqhnh mộnhhgt thanh thầjzoln binh lợhpdfi khírxkx ngắqlfgn, khốqsipng chếkvno trêcbphn tay, tăjllqng thêcbphm phầjzoln sửvqwi dụfdtfng.

Cứuzyw nhưrxbf vậgpdby, dựdypca vàvxqho việbmlyc gãsvic cảgpdbi tiếkvnon cựdypcc hạcecnn thâwfzkn pháyllgp vàvxqh hoảgpdb cầjzolu nósftjng bỏwhvmng trong tay gãsvic, Hàvxqhn Lậgpdbp hiệbmlyn tạcecni tựdypc tin, gãsvicsftj thểgieo dễrpzrvxqhng kírxkxch sáyllgt bấvqwit kìrnpr cao thủrpzrvxqho.

sftj đmxbsưrxbfhpdfc nhữqglxng thứuzywclbs trưrxbfhpdfng nàvxqhy xong, Hàvxqhn Lậgpdbp cuốqsipi cùbmlyng cósftj thểgieo thởnwyd phàvxqho mộnhhgt hơcynji, khôriwqng cầjzoln lạcecni vìrnpr thựdypcc lựdypcc bảgpdbn thâwfzkn màvxqh pháyllgt rầjzolu, hiệbmlyn tạcecni gãsvicsftj thểgieorxbfvjwoi phầjzoln an tâwfzkm đmxbsi Lam châwfzku giảgpdbi đmxbsnhhgc rồqlzui.

xqpvc nàvxqhy "Trưrxbfvjwong xuâwfzkn côriwqng" củrpzra Hàvxqhn Lậgpdbp, do mỗadppi ngàvxqhy đmxbsrnpru đmxbsem linh dưrxbfhpdfc làvxqhm lưrxbfơcynjng thựdypcc đmxbsgieo ăjllqn, cũyeplng lặoqhgng lẽdypc tiếkvnon nhậgpdbp vàvxqho đmxbsbmlyyllgt tầjzolng, khiếkvnon cho pháyllgp lựdypcc củrpzra gãsvic lạcecni tiếkvnon dàvxqhi mộnhhgt đmxbsoạcecnn.

sftji vềrnpr đmxbsnhhg thâwfzkm sâwfzku nôriwqng cạcecnn củrpzra pháyllgp lựdypcc, Hàvxqhn Lậgpdbp lúxqpvc nàvxqhy đmxbsãsvicrxbfhpdft qua nhụfdtfc thâwfzkn ban đmxbsjzolu khi còxfudn sốqsipng củrpzra Dưrxbf Tửvqwi Đkybnqlzung, nhưrxbfng nósftji vềrnpr írxkxt nhiềrnpru nắqlfgm vữqglxng pháyllgp thuậgpdbt vàvxqhgpdbsvico chiếkvnon đmxbsvqwiu thựdypcc tếkvno, gãsvic vẫloxmn còxfudn chưrxbfa theo kịspngp đmxbsưrxbfhpdfc đmxbsriwqi Dưrxbf Tửvqwi Đkybnqlzung củrpzra lúxqpvc trưrxbftrchc. Dùbmly sao lúxqpvc Dưrxbf Tửvqwi Đkybnqlzung tu luyệbmlyn pháyllgp thuậgpdbt tạcecni gia tộnhhgc, trêcbphn thìrnprsftj trưrxbfnwydng bốqsipi chỉriha đmxbsiểgieom, dưrxbftrchi thìrnprsftj đmxbsqlzung môriwqn cùbmlyng nhau bàvxqhn luậgpdbn, mạcecnnh hơcynjn nhiềrnpru so vớtrchi loạcecni chỉriha biếkvnot nửvqwia vờvjwoi nhưrxbfvxqhn Lậgpdbp.

vxqhn Lậgpdbp thìrnpr khôriwqng biếkvnot hếkvnot thảgpdby tìrnprnh huốqsipng nhưrxbf vậgpdby, cho dùbmlysftj biếkvnot cũyeplng khôriwqng đmxbsgieo trong lòxfudng, gãsvic vốqsipn dĩgpdbyeplng khôriwqng tựdypc đmxbscecni đmxbsếkvnon nỗadppi cho rằojjzng họkybnc đmxbsưrxbfhpdfc mộnhhgt hai loạcecni pháyllgp thuậgpdbt thôriwq thiểgieon liềrnprn cósftj thểgieo đmxbsqsipi kháyllgng vớtrchi nhữqglxng tu tiêcbphn giảgpdb châwfzkn chírxkxnh, đmxbsspngch nhâwfzkn hiệbmlyn tạcecni củrpzra gãsvic vẫloxmn chủrpzr yếkvnou làvxqh ngưrxbfvjwoi trong giang hồqlzu thếkvno tụfdtfc.

Bởnwydi vậgpdby, tâwfzkm tìrnprnh củrpzra Hàvxqhn Lậgpdbp đmxbsírxkxch thựdypcc khôriwqng tồqlzui, trong lúxqpvc gãsvic đmxbsang nghêcbphnh ngang đmxbsqlfgc ýxfud, chuẩiznan bịspngrnprm cáyllgi cớtrch đmxbsgieo hạcecncynjn ly khai Thấvqwit huyềrnprn môriwqn, thìrnprsvic lang bang đmxbsnhhgt nhiêcbphn đmxbsrnpr xuấvqwit yêcbphu cầjzolu hoàvxqh đmxbsàvxqhm cùbmlyng Thấvqwit huyềrnprn môriwqn.

Tin tứuzywc nàvxqhy vừmkzna truyềrnprn đmxbsếkvnon mộnhhgt cáyllgi, khiếkvnon cho bêcbphn Thấvqwit huyềrnprn môriwqn ngạcecnc nhiêcbphn, nêcbphn biếkvnot rằojjzng trong thờvjwoi gian ngắqlfgn gầjzoln đmxbsâwfzky, trong mốqsipi xung đmxbsnhhgt củrpzra hai bêcbphn đmxbsrnpru làvxqhsvic lang bang đmxbsang chiếkvnom thếkvno thưrxbfhpdfng phong, mộnhhgt mựdypcc áyllgp chếkvno Thấvqwit huyềrnprn môriwqn, tạcecni tìrnprnh huốqsipng cósftj lợhpdfi nhưrxbf vậgpdby, đmxbsqsipi phưrxbfơcynjng tạcecni sao lạcecni muốqsipn hoàvxqh đmxbsàvxqhm đmxbsâwfzky? Phảgpdbi chăjllqng làvxqhsftj quỷclbs kếkvnornpr trong đmxbsósftj? Nósftj khiếkvnon cho rấvqwit nhiềrnpru ngưrxbfvjwoi hoàvxqhi nghi.

Trong thờvjwoi gian ngắqlfgn, cáyllgc ýxfud kiếkvnon đmxbsqlzung ýxfud hoàvxqh đmxbsàvxqhm cho đmxbsếkvnon khôriwqng đmxbsqlzung ýxfud hoàvxqh đmxbsàvxqhm đmxbsrnpru vang lêcbphn ởnwyd trong Thấvqwit huyềrnprn môriwqn, tầjzolng lớtrchp thưrxbfhpdfng tầjzolng cũyeplng đmxbsrnpru cósftjyllgc cáyllgch nhìrnprn riêcbphng củrpzra mìrnprnh. Lệbmly Phi Vũyeplvxqh mộnhhgt trong sốqsip nhữqglxng ngưrxbfvjwoi kiêcbphn quyếkvnot phảgpdbn đmxbsqsipi.

Do thanh thếkvno củrpzra nhữqglxng ngưrxbfvjwoi đmxbsqlzung ýxfudvxqh phảgpdbn đmxbsqsipi khôriwqng sai biệbmlyt nhiềrnpru lắqlfgm, khôriwqng cáyllgch nàvxqho bàvxqhn luậgpdbn đmxbsưrxbfhpdfc, cuốqsipi cùbmlyng vẫloxmn do Vưrxbfơcynjng môriwqn chủrpzr đmxbsgpdbp bàvxqhn quyếkvnot đmxbsspngnh, đmxbsjzolu tiêcbphn cùbmlyng đmxbsqsipi phưrxbfơcynjng bàvxqhn luậgpdbn rồqlzui mớtrchi quyếkvnot, nếkvnou nhưrxbf đmxbsiềrnpru kiệbmlyn khôriwqng quáyllg đmxbsáyllgng thìrnpr bắqlfgt tay làvxqhm hoàvxqh, còxfudn nhưrxbf quáyllgvxqh khắqlfgc thìrnpr tiếkvnop tụfdtfc tranh đmxbsvqwiu.

yllgi loạcecni phưrxbfơcynjng áyllgn nưrxbftrchc đmxbsôriwqi nàvxqhy tuy khôriwqng làvxqhm cho đmxbsôriwqi bêcbphn hàvxqhi lòxfudng, nhưrxbfng cũyeplng làvxqh phưrxbfơcynjng pháyllgp duy nhấvqwit trong lúxqpvc nàvxqhy, màvxqhyeplng chỉrihasftj thểgieo nhưrxbf thếkvno.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.