Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 74 : Ngự phong quyết

    trước sau   
cwohn Lậloodp nhìapuzn khuôantmn mặpfvgt Lệluag Phi Vũokbw trởvixxijiwn córcvu chúzoikt tứnkfec giậloodn, mộwccat lờwwpli bấkfplt pháantmt, hắmtntn cũokbwng khôantmng biếrqoqt nêijiwn nórcvui thếrqoqcwoho thìapuz tốlynft.

Đqpoawccat nhiêijiwn, khívkkw thếrqoq trêijiwn ngưcakgwwpli Lệluag Phi Vũokbw thu lạcmsfi, bộwcca mặpfvgt cưcakgwwpli cợykgbt lạcmsfi xuấkfplt hiệluagn, hắmtntn nháantmy nháantmy hai mắmtntt, hắmtntc hắmtntc cưcakgwwpli lớujebn nórcvui:

"Thếrqoqcwoho, khívkkw thếrqoq vừivdwa rồcwdui củlxxna ta rấkfplt kháantm đsyubúzoikng khôantmng! Córcvu đsyubúzoikng khôantmng rấkfplt córcvu khívkkw pháantmch, córcvu bảujebn sắmtntc kiềxqreu hùdqupng, làcwohm cho ngưcakgwwpli đsyublynfi vớujebi ta sinh ra bộwccai phụxqrec, muốlynfn ngay lậloodp tứnkfec đsyubmjmtu phụxqrec."

cwohn Lậloodp bịzwux nhữlgmsng lờwwpli lung tung nàcwohy làcwohm cho cưcakgwwpli khổnrki, mớujebi nórcvui đsyubưcakgykgbc mấkfply câxqreu cảujebm đsyubwccang, nhưcakgng ngay sau đsyubórcvu đsyubãcwoh lạcmsfi lộwcca ngay bảujebn chấkfplt.

cwohn Lậloodp hung hădysjng từivdwng mắmtntt nhìapuzn hắmtntn mộwccat hồcwdui lâxqreu, cắmtntn rădysjng nghiếrqoqn lợykgbi nórcvui: "Kiêijiwu hùdqupng? Ta thấkfply giốlynfng cẩsyrlu hùdqupng thìapuz đsyubúzoikng hơisxgn!"

Lệluag Phi Vũokbw "ha ha"cakgwwpli mộwccat cáantmch bấkfplt cầmjmtn, hắmtntn cưcakgwwpli phi thưcakgwwplng sảujebng khoáantmi, tựcakga hồcwdu hắmtntn vìapuzrcvu thểtkad nhấkfplt thờwwpli trấkfpln áantmp Hàcwohn Lậloodp màcwoh cảujebm thấkfply cao hứnkfeng.


cwohn Lậloodp dầmjmtn dầmjmtn khôantmi phụxqrec lạcmsfi bìapuznh tĩfghgnh, yêijiwn lặpfvgng. Trong lúzoikc đsyublynfi phưcakgơisxgng đsyubang cưcakgwwpli, đsyubwccat nhiêijiwn thảujebn nhiêijiwn nórcvui:

"Lúzoikc trưcakgujebc ta đsyubãcwoh nhắmtntc ngưcakgơisxgi rồcwdui, ngưcakgơisxgi nắmtntm rõokbwcwohng tìapuznh cảujebnh củlxxna ngưcakgơisxgi, ta hôantmm nay nórcvui thêijiwm mộwccat lầmjmtn nữlgmsa, nếrqoqu nhưcakg ngưcakgơisxgi táantmn côantmng, ta còlgmsn córcvu thểtkad giúzoikp ngưcakgơisxgi sốlynfng lâxqreu hơisxgn, cứnkfe nhưcakg vậloody ngưcakgơisxgi córcvu thểtkaddqupng Trưcakgơisxgng côantmcakgơisxgng sốlynfng vớujebi nhau lâxqreu hơisxgn, màcwoh ngưcakgơisxgi cũokbwng sẽantm khôantmng cầmjmtn phảujebi lo lắmtntng thêijiwm gìapuz nữlgmsa."

Lệluag Phi Vũokbw ngừivdwng cưcakgwwpli đsyubùdqupa, sắmtntc mặpfvgt hắmtntn trầmjmtm xuốlynfng, trong mắmtntt bạcmsfo pháantmt vàcwohi tia tinh quang bắmtntn thẳwoqvng vềxqre phívkkwa Hàcwohn Lậloodp, cũokbwng khôantmng córcvu đsyubáantmp lờwwpli.

Nhưcakgng Hàcwohn Lậloodp sắmtntc mặpfvgt nhưcakg thưcakgwwplng, mộwccat chúzoikt biếrqoqn đsyubnrkii cũokbwng khôantmng córcvu, chỉqpoadqupng áantmnh mắmtntt bìapuznh thảujebn nhìapuzn đsyublynfi phưcakgơisxgng.

Mộwccat khoảujebng thờwwpli gian ngắmtntn sau, Lệluag Phi Vũokbw mớujebi đsyubem thầmjmtn quang trong mắmtntt thu liễihpum lạcmsfi, sắmtntc mặpfvgt cũokbwng dễihpu coi hơisxgn chúzoikt.

"Hàcwohn Lậloodp ngưcakgơisxgi khôantmng phảujebi làcwoh khôantmng biếrqoqt, ta tuyệluagt sẽantm khôantmng nghĩfghg đsyubếrqoqn việluagc táantmn côantmng. Ta biếrqoqt ngưcakgơisxgi làcwoh tốlynft vớujebi ta, nhưcakgng từivdw nay vềxqre sau đsyubivdwng nhắmtntc tớujebi việluagc nàcwohy nữlgmsa, córcvu đsyubưcakgykgbc khôantmng?" Hắmtntn miễihpun cưcakgfghgng cưcakgwwpli nórcvui, trong thanh âxqrem hắmtntn córcvu chứnkfea vàcwohi phầmjmtn khẩsyrln cầmjmtu.

"Hơisxgn nữlgmsa, ngưcakgơisxgi cho rằcwohng khi ta trởvixx thàcwohnh mộwccat kẻlxxnapuznh thưcakgwwplng, trórcvui gàcwoh khôantmng chặpfvgt thìapuz Trưcakgơisxgng côantmcakgơisxgng còlgmsn córcvu thểtkad đsyubtkad ýanak tớujebi ta sao?" Nhưcakgng lờwwpli nàcwohy củlxxna Lệluag Phi Vũokbw mang theo chúzoikt âxqrem hưcakgvixxng tựcakg giễihpuu.

cwohn Lậloodp im lặpfvgng, quay đsyubmjmtu qua mộwccat bêijiwn, dọkzclc theo hưcakgujebng màcwoh Lệluag Phi Vũokbw đsyubãcwoh đsyubi tớujebi, lặpfvgng lặpfvgng mộwccat lúzoikc, sau đsyubórcvu mớujebi trầmjmtm giọkzclng nórcvui:

"Nếrqoqu ngưcakgơisxgi đsyubãcwohrcvu quyếrqoqt đsyubzwuxnh rồcwdui, ta sau nàcwohy cũokbwng khôantmng khuyêijiwn can nữlgmsa, ngưcakgơisxgi trởvixx vềxqre đsyubi, hi vọkzclng ngưcakgơisxgi cùdqupng Trưcakgơisxgng Tụxqre Nhi côantmcakgơisxgng thậloodt sựcakgrcvu thểtkad đsyubếrqoqn vớujebi nhau."

Lệluag Phi Vũokbw nghe đsyubưcakgykgbc Hàcwohn Lậloodp nórcvui thếrqoq, lậloodp tứnkfec vui vẻlxxn ra mặpfvgt, hắmtntn dùdqupng sứnkfec vỗrqoqcwoho bảujeb vai Hàcwohn Lậloodp mấkfply cáantmi.

"Hảujebo huynh đsyubluag, hôantmm nay nghe đsyubưcakgykgbc mấkfply câxqreu đsyubórcvu, thậloodt sựcakgcwoh rấkfplt cao hứnkfeng, vậloody ta đsyubi trưcakgujebc nhéantm."

Thâxqren hìapuznh hìapuznh trồcwdui lêijiwn sụxqrep xuốlynfng mấkfply lầmjmtn đsyubãcwoh biếrqoqn mấkfplt tạcmsfi cuốlynfi con đsyubưcakgwwplng, khôantmng còlgmsn thấkfply tădysjm hơisxgi.

qpoaau thậloodt a!" Đqpoamjmtu vai Hàcwohn Lậloodp đsyubwccat nhiêijiwn đsyubau nhórcvui, vừivdwa rồcwdui Lệluag Phi Vũokbw vỗrqoq vỗrqoq mấkfply cáantmi, xem ra đsyubãcwohantmn sửkpet dụxqreng nộwccai kìapuznh, đsyubtkadcwohm cho bâxqrey giờwwpl bảujeb vai hắmtntn lồcwdui lêijiwn, u mộwccat cụxqrec nhưcakgantmi báantmnh bao nhỏykgb, thậloodt sựcakgcwoh rấkfplt đsyubau.


"Têijiwn tiểtkadu tửkpet thốlynfi nàcwohy, đsyubtkad trảujeb thùdqup ta vìapuz đsyubãcwoh bớujebi lỗrqoqi đsyubau củlxxna hắmtntn ra, dĩfghg nhiêijiwn dùdqupng phưcakgơisxgng pháantmp nàcwohy trảujeb thùdqup ta."cwohn Lậloodp mộwccat bêijiwn nghĩfghg tớujebi, mộwccat bêijiwn luốlynfng cuốlynfng mórcvuc bìapuznh thuốlynfc chữlgmsa thưcakgơisxgng trong ngựcakgc ra, cởvixxi áantmo ra, lộwcca ra bờwwpl vai.

"Kháantmi, vấkfplt vảujeb lắmtntm mớujebi làcwohm việluagc thiệluagn mộwccat lầmjmtn, vậloody màcwoh lạcmsfi córcvu kếrqoqt quảujeb nhưcakg vậloody, xem ra mìapuznh khôantmng hợykgbp đsyubtkadcwohm việluagc tốlynft cho lắmtntm! Tốlynft hơisxgn làcwoh vềxqrefghgnh ngộwcca pháantmp thuậloodt thôantmi! Lầmjmtn áantmm toáantmn nàcwohy, lầmjmtn gặpfvgp mặpfvgt tớujebi đsyubòlgmsi lạcmsfi sau vậloody!"cwohn Lậloodp córcvu chúzoikt khôantmng cam lòlgmsng, nghĩfghg thầmjmtm nhưcakg vậloody.

Thờwwpli gian dầmjmtn trôantmi qua, lạcmsfi thêijiwm mộwccat quãcwohng thờwwpli gian dàcwohi nữlgmsa, lúzoikc nàcwohy Hàcwohn Lậloodp đsyubãcwohcakgwwpli táantmm tuổnrkii rồcwdui.

Trong lúzoikc nàcwohy, Thấkfplt huyềxqren môantmn vàcwohcwoh Lang bang khôantmng ngừivdwng áantmm đsyubkfplu, rốlynft cuộwccac chívkkwnh thứnkfec tuyêijiwn chiếrqoqn.

Từivdw đsyubórcvu vềxqre sau, hai cỗrqoq thếrqoq lựcakgc liêijiwn tụxqrec pháantmp ra nhữlgmsng cuộwccac xung đsyubwccat lớujebn nhỏykgb. Làcwohm khôantmng ívkkwt nhữlgmsng kẻlxxndqupng tiếrqoqn sơisxgn vớujebi Hàcwohn Lậloodp phảujebi táantmng thâxqren, làcwohm cho Hàcwohn Lậloodp cảujebm kháantmi khôantmng thôantmi.

Chuôantmng lớujebn ngoàcwohi cốlynfc khẩsyrlu, cũokbwng bởvixxi vìapuz sốlynfcakgykgbng thưcakgơisxgng vong tădysjng lêijiwn màcwoh bịzwuxokbw nhiềxqreu hơisxgn, việluagc nàcwohy làcwohm cho Hàcwohn Lậloodp córcvu khôantmng ívkkwt cơisxg hộwccai luyệluagn tậloodp cáantmc loạcmsfi kỹqyev xảujebo cứnkfeu trịzwux, làcwohm cho y thuậloodt củlxxna hắmtntn córcvu nhữlgmsng bưcakgujebc tiếrqoqn bộwcca thậloodt lớujebn.

Bấkfplt quáantm, mặpfvgc dùdqupcwohn Lậloodp đsyubúzoikng làcwoh diệluagu thủlxxn hồcwdui xuâxqren, nhưcakgng vẫrcvun córcvu khôantmng ívkkwt ngưcakgwwpli, ngay cảujebantmc nhâxqren vậloodt thuộwccac trung, cao tầmjmtng phảujebi chếrqoqt, bọkzcln họkzcl hoặpfvgc làcwoh chếrqoqt tạcmsfi tràcwohng đsyubkfplu, hoặpfvgc làcwoh do thưcakgơisxgng thếrqoq quáantm nặpfvgng màcwoh chếrqoqt trêijiwn đsyubưcakgwwplng vềxqre, ngay cảujeb cho Hàcwohn Lậloodp cơisxg hộwccai cứnkfeu trịzwuxokbwng khôantmng córcvu.

Nhưcakgng cũokbwng vìapuz thếrqoq, song phưcakgơisxgng đsyubxqreu bắmtntt đsyubmjmtu lộwcca ra khôantmng ívkkwt thanh niêijiwn cao thủlxxn, ngồcwdui vàcwoho vịzwux trívkkw củlxxna nhữlgmsng kẻlxxn đsyubãcwoh vẫrcvun lạcmsfc.

Tỷkzcl nhưcakg, Ngũokbwantmt Tam ưcakgng Nhịzwuxantmo củlxxna Dãcwoh lang bang, hay Thấkfplt kiệluagt Song hùdqupng củlxxna Thấkfplt huyềxqren môantmn. Màcwoh trong đsyubáantmm đsyubórcvu, nổnrkii danh nhấkfplt lạcmsfi làcwoh Lệluag Phi Vũokbw, mộwccat trong Song hùdqupng củlxxna Thấkfplt huyềxqren môantmn. Hắmtntn giếrqoqt chếrqoqt mộwccat têijiwn tửkpet y chưcakgvixxng kỳqhec sứnkfe, đsyubcmsft đsyubưcakgykgbc ngôantmi vịzwux phórcvu đsyubưcakgwwplng chủlxxn Ngoạcmsfi nhậloodn đsyubưcakgwwplng, córcvu thểtkadrcvui trêijiwn thìapuz quyềxqren cao chứnkfec trọkzclng, màcwoh cảujebm tìapuznh củlxxna hắmtntn vàcwoh Trưcakgơisxgng Tụxqre Nhi cũokbwng pháantmt triểtkadn rấkfplt nhanh, córcvu lẽantm đsyubãcwoh tớujebi bưcakgujebc đsyubàcwohm hôantmn luậloodn giáantm rồcwdui.

cwohn Lậloodp sau khi biếrqoqt việluagc nàcwohy, chỉqpoarcvu thểtkad khẽantm thởvixxcwohi. Hắmtntn khôantmng biếrqoqt Lệluag Phi Vũokbwcwohm thếrqoqcwoh đsyubúzoikng hay sai. Dùdqup sao hắmtntn cũokbwng khôantmng phảujebi làcwoh Lệluag Phi Vũokbw, khôantmng córcvuisxgi vàcwoho hoàcwohn cảujebnh đsyubórcvu, cũokbwng khôantmng thểtkadcwoho pháantmn đsyubantmn đsyubưcakgykgbc sựcakg việluagc đsyubúzoikng sai.

Bấkfplt quáantm, nếrqoqu nhưcakg đsyubnrkii lạcmsfi làcwoh hắmtntn, đsyubtkad hắmtntn phảujebi trơisxg mắmtntt nhìapuzn ngưcakgwwpli yêijiwu đsyubmjmtu hoàcwohi tốlynfng bãcwoho trong tay kẻlxxn kháantmc, Hàcwohn Lậloodp tựcakg hỏykgbi chắmtntc hắmtntn khôantmng làcwohm nổnrkii. Nhưcakgng biếrqoqt rõokbwapuznh sẽantm chếrqoqt đsyubi, màcwohlgmsn muốlynfn lấkfply đsyublynfi phưcakgơisxgng, hắmtntn khôantmng đsyublxxn can đsyubujebm đsyubtkadcwohm vậloody.

Bởvixxi vậloody, Hàcwohn Lậloodp cũokbwng chỉqpoarcvu thểtkad giảujebxqrem giảujeb đsyubiếrqoqc, dùdqup sao hắmtntn cũokbwng làcwoh kẻlxxn gầmjmtn gũokbwi mìapuznh nhấkfplt. Lệluag Phi Vũokbw đsyubúzoikng làcwoh hảujebo hữlgmsu củlxxna mìapuznh, đsyubưcakgơisxgng nhiêijiwn phảujebi thiêijiwn lệluagch vềxqre hắmtntn mộwccat chúzoikt, Hàcwohn Lậloodp lúzoikc nàcwohy tâxqrem lýanakokbwng an tĩfghgnh xuốlynfng mộwccat chúzoikt.

Mặpfvgt kháantmc, gầmjmtn đsyubâxqrey xảujeby ra mộwccat sựcakg kiệluagn trọkzclng yếrqoqu kháantmc, làcwohm hắmtntn mấkfplt nhiềxqreu tâxqrem lựcakgc, nhưcakgng cũokbwng làcwohm cho hắmtntn khôantmng thểtkad phâxqren tâxqrem đsyubưcakgykgbc.

Trảujebi qua vốlynf sốlynf lầmjmtn thấkfplt bạcmsfi, cuốlynfi cùdqupng Hàcwohn Lậloodp đsyubãcwoh họkzclc đsyubưcakgykgbc cáantmch sửkpet dụxqreng môantmn pháantmp thuậloodt "Ngựcakg phong quyếrqoqt".

"Ngựcakg phong quyếrqoqt"okbwng giốlynfng nhưcakg "Thiêijiwn nhãcwohn thuậloodt", đsyubxqreu làcwohantmn pháantmp thuậloodt phụxqre trợykgb, chỉqpoarcvu thểtkad sửkpet dụxqreng trêijiwn thầmjmtn mìapuznh, khôantmng thểtkadcwohm phéantmp lêijiwn thâxqren ngưcakgwwpli kháantmc. Bấkfplt quáantm, côantmng dụxqreng củlxxna nórcvu so vớujebi "Thiêijiwn nhãcwohn thuậloodt" thìapuz lớujebn hơisxgn nhiềxqreu.

Sau khi thi triểtkadn "Ngựcakg Phong Quyếrqoqt"cwohn Lậloodp cảujebm thấkfply thâxqren mìapuznh nhẹqyev bẫrcvung, mũokbwi châxqren nhẹqyev nhàcwohng khẽantm đsyubiểtkadm mộwccat cáantmi, liềxqren dễihpucwohng córcvu thểtkad bay ra xa mấkfply trưcakgykgbng màcwoh khôantmng uổnrking tívkkw lựcakgc nàcwoho, tưcakg vịzwux chạcmsfy trêijiwn đsyubkfplt bằcwohng vớujebi tốlynfc đsyubwccac cao nhưcakg thếrqoq thậloodt tuyệluagt vờwwpli, cảujebm giáantmc nhưcakg vấkfplt bỏykgb hếrqoqt thảujeby mọkzcli thứnkfevixx phívkkwa sau. Làcwohm cho Hàcwohn Lậloodp mỗrqoqi ngàcwohy phảujebi chạcmsfy trong cốlynfc nhưcakg đsyubijiwn hơisxgn nădysjm, sáantmu lầmjmtn mớujebi bỏykgb qua. Làcwohm cho hắmtntn trởvixx thàcwohnh kẻlxxn cuồcwdung khinh côantmng cao thủlxxn.

Đqpoaưcakgơisxgng nhiêijiwn loạcmsfi hiệluagu quảujeb gia tốlynfc nàcwohy vàcwoh "La yêijiwn bộwcca" kháantmc xa nhau. "La yêijiwn bộwcca"cwohantmn bívkkw thuậloodt rấkfplt khórcvu luyệluagn đsyubưcakgykgbc, nórcvurcvu thểtkad biếrqoqn cáantmi khôantmng thểtkad thàcwohnh córcvu thểtkad, trong cựcakg ly ngắmtntn, hao phívkkw mộwccat lưcakgykgbng lớujebn thểtkad lựcakgc dùdqupng đsyubtkad gia tốlynfc. Bộwcca pháantmp nàcwohy màcwoh đsyubưcakgykgbc thi triểtkadn trong đsyubzwuxa phưcakgơisxgng nhỏykgb hẹqyevp thìapuzantmdqupng kỳqhec diệluagu.

cwoh "Ngựcakg phong quyếrqoqt" khi thi triểtkadn thìapuz bấkfplt đsyubcwdung, ngoạcmsfi trừivdw khôantmng ngừivdwng tiêijiwu hao pháantmp lựcakgc thìapuz khôantmng mấkfplt mộwccat ívkkwt thểtkad lựcakgc nàcwoho cảujeb, córcvu thểtkad mặpfvgc ýanak chạcmsfy nhưcakg đsyubijiwn, tuyệluagt sẽantm khôantmng xuấkfplt hiệluagn hiệluagn tưcakgykgbng mấkfplt sứnkfec. Loạcmsfi gia tốlynfc hiệluagu quảujebcwohy vẫrcvun phảujebi dùdqupng pháantmp lựcakgc đsyubtkad duy trìapuz, mộwccat khi khôantmng còlgmsn phéantmp lựcakgc thìapuz "Ngựcakg phong quyếrqoqt" mớujebi ngừivdwng lạcmsfi màcwoh thôantmi. Bởvixxi vậloody, "Ngựcakg phong quyếrqoqt" thưcakgwwplng đsyubưcakgykgbc tu tiêijiwn giảujeb cấkfplp thấkfplp sửkpet dụxqreng đsyubtkad đsyubi đsyubưcakgwwplng dàcwohi hoặpfvgc chạcmsfy khi cầmjmtn thiếrqoqt. Córcvu thểtkadrcvui đsyubâxqrey làcwoh mộwccat môantmn pháantmp thuậloodt bắmtntt buộwccac phảujebi họkzclc củlxxna hầmjmtu hếrqoqt tu tiêijiwn giảujeb cấkfplp thấkfplp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.