Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 73 : Lệ phi Vũ đích tâm tư

    trước sau   
hzht thịtydu vừnslfa vàtqedo đhzhtếglfon trong phòwkrwng thìnjir ngửvkmai thấitmvy mộytint cỗehozrvgr khínchd chi vịtydu bốrqxjc ra, sau đhzhtóbgvu chỉfalb thấitmvy Mãuxlo phóbgvugfzon chủlbrublabng Tiễytinn trưrvgrifdvng lãuxloo đhzhtang ngồbgbli khoanh chânfign trưrvgrfbmtc giưrvgrzassng, nhắwyfom mắwyfot đhzhtiềxzwuu tứsskmc.

Trêcaibn mặfalbt đhzhtitmvt, nằwkbem giữystha hai ngưrvgrzassi bọnfign họnfigbgvu mộytint chậdhyfu máwkbeu đhzhten ngòwkrwm, cỗehozrvgr khínchd tinh huyếglfot làtqed từnslf đhzhtóbgvutqed ra.

Bọnfign họnfig hai ngưrvgrzassi sắwyfoc mặfalbt táwkbei nhợyjfjt, xem ra nhữysthng lờzassi Hàtqedn Lậdhyfp vừnslfa nóbgvui khôgfzong sai, bọnfign họnfig đhzhtãuxlo hao phínchd khôgfzong ínchdt côgfzong lựskhvc.

hzht thịtydu nhấitmvt thờzassi trong lòwkrwng xuấitmvt hiệkvifn vàtqedi phầdofwn cảcstqm kínchdch đhzhtrqxji vớfbmti bọnfign họnfig.

tqedng tuy khôgfzong biếglfot võouurgfzong, nhữysthng do tiếglfop xúrvgrc vớfbmti giớfbmti giang hồbgblnfigu năwyfom nêcaibn cũvkmang biếglfot rằwkbeng, vàtqedo lúrvgrc nàtqedy khôgfzong nêcaibn quấitmvy rầdofwy hai ngưrvgrzassi bọnfign họnfig, nêcaibn vộytini vàtqedng đhzhti chậdhyfm lạutkai, nhẹlbru nhàtqedng đhzhti tớfbmti trưrvgrfbmtc giưrvgrzassng, chăwyfom chúrvgr nhìnjirn ngưrvgrzassi đhzhtang nằwkbem trêcaibn đhzhtóbgvu.

Chỉfalb thấitmvy Lýhzht trưrvgrifdvng lãuxloo đhzhtang nằwkbem ngủlbru mộytint cáwkbech ngon làtqednh, nhữysthng thốrqxjng khổwvtt ban đhzhtdofwu đhzhtãuxlogfzocstqnh vôgfzo tung biếglfon mấitmvt. Tuy nóbgvui sắwyfoc mặfalbt vẫruein còwkrwn táwkbei xanh, vàtqedng vọnfigt nhưrvgrng hắwyfoc khínchd trêcaibn mặfalbt đhzhtãuxlo hoàtqedn toàtqedn biếglfon mấitmvt, đhzhtytinc ban trêcaibn ngưrvgrzassi cũvkmang chỉfalbwkrwn làtqed vếglfot mờzass mờzass, làtqedm cho ngưrvgrzassi nhìnjirn lưrvgrfbmtt qua sẽwvtt khôgfzong nhậdhyfn ra đhzhtưrvgryjfjc.


Xem ra đhzhtytinc tínchdnh đhzhtãuxlo hoàtqedn toàtqedn đhzhtưrvgryjfjc giảcstqi trừnslf, Lýhzht thịtydu nhịtydun khôgfzong đhzhtưrvgryjfjc vui sưrvgrfbmtng vôgfzoblabng.

Qua mộytint lúrvgrc lânfigu sau, nàtqedng khẽwvtt lấitmvy tay lau đhzhti ngấitmvn lệkvif trêcaibn mắwyfot, lúrvgrc nàtqedy nàtqedng mớfbmti nghĩnfig ra mìnjirnh còwkrwn cầdofwn phảcstqi cảcstqm tạutkatqedn Lậdhyfp mớfbmti đhzhtúrvgrng. Vìnjir vậdhyfy, nhẹlbru nhàtqedng quay ngưrvgrzassi trởifdv vềxzwu phòwkrwng kháwkbech, nhưrvgrng vừnslfa ra đhzhtếglfon cửvkmaa, liềxzwun bịtydu mọnfigi ngưrvgrzassi vânfigy lấitmvy, hỏnchdi thăwyfom khôgfzong ngừnslfng, vàtqedvkmang khôgfzong thấitmvy Hàtqedn Lậdhyfp còwkrwn ởifdv đhzhtóbgvu.

tqedng cóbgvu chúrvgrt kinh ngạutkac, vộytini hỏnchdi bọnfign Mãuxlo Vinh vẫruein đhzhtsskmng ngoàtqedi vàtqedi cânfigu.

Nghe bọnfign họnfig trảcstq lờzassi xong, Lýhzht thịtydu mớfbmti biếglfot đhzhtưrvgryjfjc, Hàtqedn Lậdhyfp sau khi kêcaib mộytint phưrvgrơhdwbng thuốrqxjc dưrvgrslhdng thânfign bồbgbli khínchd xong, liềxzwun cáwkbeo từnslf ra vềxzwu, màtqedvkmang khôgfzong cóbgvuifdv lạutkai thêcaibm nửvkmaa khắwyfoc.

hzht thịtydu nghe xong, hồbgbli lânfigu khôgfzong nóbgvui đhzhtưrvgryjfjc cânfigu gìnjir, nhưrvgrng trong lòwkrwng đhzhtãuxlobgvu quyếglfot đhzhttydunh, đhzhtyjfji sau khi Lýhzht trưrvgrifdvng lãuxloo thânfign thểkpyf khang phụfqakc, vợyjfj chồbgblng hai ngưrvgrzassi nhấitmvt đhzhttydunh sẽwvttnjirm tớfbmti đhzhtáwkbep tạutka ơhdwbn cứsskmu mạutkang củlbrua Hàtqedn Lậdhyfp.

hzht thịtyduvkmang khôgfzong cóbgvu pháwkbet giáwkbec, trong phòwkrwng khôgfzong chỉfalbbgvutqedn thầdofwn y biếglfon mấitmvt màtqedwkrwn cóbgvu thêcaibm mộytint ngưrvgrzassi nữystha, đhzhtóbgvu chínchdnh làtqed kẻkvif vốrqxjn khôgfzong rờzassi Trưrvgrơhdwbng Tụfqak Nhi mộytint bưrvgrfbmtc, Lệkvif Phi Vũvkma.

caibn cạutkanh mộytint con đhzhtưrvgrzassng nhỏnchd heo húrvgrt, dưrvgrfbmti bóbgvung cânfigy đhzhtutkai thụfqak rậdhyfm rạutkap, cóbgvu mộytint ngưrvgrzassi đhzhtang nằwkbem trêcaibn thảcstqm cỏnchd, đhzhtang nhàtqedm cháwkben đhzhtếglfom sốrqxjrvgryjfjng láwkbe xanh phínchda trêcaibn đhzhtdofwu, đhzhtóbgvu chínchdnh làtqedtqedn Lậdhyfp mớfbmti từnslf chỗehozhzht trưrvgrifdvng lãuxloo đhzhti ra.

Khi hắwyfon đhzhtếglfom láwkbe xanh gầdofwn tớfbmti con sốrqxjtqedng nghìnjirn, mộytint bóbgvung đhzhten từnslf trêcaibn khôgfzong bỗehozng xuấitmvt hiệkvifn, tưrvgr thếglfo nhưrvgruxloo ưrvgrng tróbgvuc kêcaib (chim ưrvgrng vồbgbltqed) đhzhtáwkbenh tớfbmti, thoạutkat nhìnjirn khínchd thếglfogfzoblabng hung hẵxghtn, phảcstqng phấitmvt nhưrvgrbgvu thầdofwm cừnslfu đhzhtutkai hậdhyfn vậdhyfy.

"Uy! Đfbmtnslfng làtqedm loạutkan, mỗehozi lầdofwn thấitmvy mặfalbt ta, ngưrvgrzassi nhưrvgr thếglfotqedo lạutkai muốrqxjn đhzhtytinng thủlbrurvgrfbmtc, màtqed ta cũvkmang đhzhtânfigu phảcstqi côgfzorvgrơhdwbng Trưrvgrơhdwbng Tụfqak Nhi kia đhzhtânfigu chứsskm!"

tqedn Lậdhyfp vừnslfa nóbgvui nhữysthng lờzassi nàtqedy, bóbgvung đhzhten kia tạutkai khôgfzong trung linh đhzhtytinng xoay ngưrvgrzassi lạutkai, nhẹlbru nhàtqedng phiêcaibu phùblab xuốrqxjng bêcaibn cạutkanh Hàtqedn Lậdhyfp, tưrvgr thếglfo cựskhvc kỳnjirnfig diệkvifu, đhzhtúrvgrng làtqed Lệkvif Phi Vũvkma vừnslfa đhzhtuổwvtti theo tớfbmti.

"Hàtqedn Lậdhyfp, bộytinwkbeng đhzhten xìnjir củlbrua ngưrvgrơhdwbi màtqedvkmang đhzhtòwkrwi so vớfbmti Trưrvgrơhdwbng Tụfqak Nhi côgfzorvgrơhdwbng sao? Nàtqedy khôgfzong phảcstqi làtqed hạutka thấitmvp giáwkbe trịtydu con nhàtqed ngưrvgrzassi ta sao?"

Lệkvif Phi Vũvkma vừnslfa nghe thấitmvy thếglfo, khôgfzong cóbgvu tứsskmc giậdhyfn màtqed nhẹlbru nhàtqedng dùblabng chânfign đhzhtáwkbe thẳwvttng vàtqedo môgfzong Hàtqedn Lậdhyfp, coi nhưrvgrtqed trừnslfng trịtydu.

tqedn Lậdhyfp nghe xong, liềxzwun trợyjfjn tròwkrwn mắwyfot, sau đhzhtóbgvu giốrqxjng nhưrvgr con cáwkbe quẫrueiy nưrvgrfbmtc, bậdhyft đhzhtsskmng dậdhyfy.


"Xem ra, Lệkvif đhzhtutkai sưrvgr huynh củlbrua chúrvgrng ta đhzhtúrvgrng làtqed trọnfigng sắwyfoc khinh bạutkan rồbgbli, ta thậdhyft sựskhvtqed chọnfign bạutkan khôgfzong cẩzvchn thậdhyfn!"

fbmtnslfng nhiềxzwuu lờzassi lung tung, ngưrvgrơhdwbi rốrqxjt cụfqakc bảcstqo ta tớfbmti đhzhtânfigy làtqedm gìnjir? Phảcstqi biếglfot rằwkbeng, ta thậdhyft vấitmvt vảcstq mớfbmti tìnjirm đhzhtưrvgryjfjc cơhdwb hộytini đhzhtếglfon gầdofwn Trưrvgrơhdwbng côgfzorvgrơhdwbng, sao cóbgvu thểkpyfuxlong phínchd nhưrvgr vậdhyfy, nếglfou khôgfzong nóbgvui rõouur nguyêcaibn nhânfign, ngưrvgrơhdwbi đhzhtnslfng mơhdwbrvgrifdvng thoáwkbet đhzhti." Lệkvif Phi Vũvkma hiểkpyfn nhiêcaibn rấitmvt bựskhvc tứsskmc, đhzhtrqxji vớfbmti lầdofwn ưrvgrfbmtc hẹlbrun khôgfzong rõouur nguyêcaibn nhânfign nàtqedy, thậdhyft sựskhvtqed thânfigm áwkbec đhzhtếglfon cùblabng cựskhvc.

"Ta cóbgvu ưrvgrfbmtc hẹlbrun ngưrvgrơhdwbi ra đhzhtânfigy sao? Ta thếglfotqedo lạutkai khôgfzong biếglfot nhỉfalb, chínchdnh miệkvifng ta nóbgvui ra àtqed?"tqedn Lậdhyfp cốrqxj ýhzhttqedm ra vẻkvif thấitmvt kinh, phi thưrvgrzassng khoa trưrvgrơhdwbng.

"Lúrvgrc ngưrvgrơhdwbi đhzhti ra, đhzhtãuxlo nháwkbey mắwyfot vớfbmti ta, trừnslf phi ngưrvgrzassi mùblab khôgfzong thấitmvy gìnjir, chứsskm khôgfzong mọnfigi ngưrvgrzassi đhzhtxzwuu biếglfot làtqed ngưrvgrơhdwbi ra hiệkvifu. Đfbmtnslfng nháwkbeo nữystha, cóbgvu chuyệkvifn gìnjir thìnjirbgvui mau, khôgfzong ta trởifdv vềxzwu đhzhtânfigy." Lệkvif Phi Vũvkma xoay ngưrvgrzassi nhưrvgr muốrqxjn đhzhti, làtqedm Hàtqedn Lậdhyfp nhìnjirn khôgfzong ra hắwyfon làtqed đhzhtùblaba hay làtqed thậdhyft.

tqedn Lậdhyfp khôgfzong muốrqxjn tiếglfop tụfqakc trêcaibu đhzhtùblaba đhzhtrqxji phưrvgrơhdwbng, thầdofwn sắwyfoc đhzhtytint nhiêcaibn biếglfon đhzhtwvtti, nghiêcaibm nghịtydubgvui vớfbmti Lệkvif Phi Vũvkma:

fbmtnslfng tráwkbech ta lắwyfom miệkvifng, lấitmvy thânfign phậdhyfn bằwkbeng hữysthu ta muốrqxjn hỏnchdi ngưrvgrơhdwbi mộytint cânfigu, Trưrvgrơhdwbng Tụfqak Nhi kia cóbgvu biếglfot ngưrvgrơhdwbi uốrqxjng Trừnslfu tủlbruy hoàtqedn, chỉfalbwkrwn sốrqxjng đhzhtưrvgryjfjc mấitmvy năwyfom?"

Lệkvif Phi Vũvkma vừnslfa nghe thấitmvy thếglfo, thoắwyfot mộytint cáwkbei, khuôgfzon mặfalbt hắwyfon trởifdvcaibn nhợyjfjt nhạutkat vôgfzoblabng, khôgfzong mộytint tia huyếglfot sắwyfoc, mộytint hồbgbli lânfigu khôgfzong nóbgvui cânfigu gìnjir.

tqedn Lậdhyfp khẽwvtt thởifdvtqedi, chẳwvttng cầdofwn phảcstqi hỏnchdi nữystha, vẻkvif mặfalbt đhzhtrqxji phưrvgrơhdwbng đhzhtãuxlotqedm sáwkbeng tỏnchd mọnfigi việkvifc rồbgbli.

"Ngưrvgrơhdwbi cầdofwn gìnjir phảcstqi kézvcho ta ra khỏnchdi giấitmvc mộytinng đhzhtlbrup cơhdwb chứsskm!" Lệkvif Phi Vũvkma áwkbenh mắwyfot đhzhtau xóbgvut, mộytint hồbgbli lânfigu mớfbmti nóbgvui đhzhtưrvgryjfjc mộytint cânfigu.

tqedn Lậdhyfp khôgfzong cóbgvu trảcstq lờzassi chấitmvt vấitmvn củlbrua Lệkvif Phi Vũvkmatqed vỗehoz vỗehoz nhẹlbrucaibn đhzhtrqxji phưrvgrơhdwbng, an ủlbrui.

"Ngưrvgrơhdwbi hẳwvttn làtqed đhzhtãuxlo nghe qua, tìnjirnh cảcstqm làtqed thứsskmnjir đhzhtóbgvu, ngưrvgrơhdwbi vìnjirbgvutqedng nhiềxzwuu, nóbgvutqedng làtqedm cho ngưrvgrơhdwbi thốrqxjng khổwvtt."tqedn Lậdhyfp rốrqxjt cụfqakc thấitmvy tânfigm tìnjirnh đhzhtrqxji phưrvgrơhdwbng đhzhtãuxlohdwbi cóbgvu chúrvgrt vữysthng vàtqedng, liềxzwun nóbgvui ra mộytint cânfigu triếglfot lýhzht, làtqedm cho Lệkvif Phi Vũvkma nghe thấitmvy phảcstqi sửvkmang sốrqxjt.

"Nhânfign dịtydup ngưrvgrơhdwbi còwkrwn chưrvgra bịtydublabi lấitmvp trong đhzhtóbgvu, ta đhzhtem ngưrvgrơhdwbi cứsskmu ra, cũvkmang làtqednjir đhzhtkpyf sau nàtqedy ngưrvgrzassi bớfbmtt thốrqxjng khổwvtt đhzhti mộytint ínchdt."tqedn Lậdhyfp chậdhyfm rãuxloi bổwvtt sung thêcaibm mộytint cânfigu.

Lệkvif Phi Vũvkma ngơhdwb ngáwkbec nhìnjirn Hàtqedn Lậdhyfp, thầdofwn sắwyfoc cóbgvu chúrvgrt kỳnjir quáwkbei.

"Sao nàtqedo? Cóbgvu vấitmvn đhzhtxzwunjir sao?"tqedn Lậdhyfp bịtydu áwkbenh mắwyfot củlbrua Lệkvif Phi Vũvkma dọnfiga cho sợyjfjuxloi, vộytini vàtqedng nhìnjirn lạutkai toàtqedn thânfign mìnjirnh.

"Têcaibn tiểkpyfu tửvkma ngưrvgrơhdwbi giỏnchdi lắwyfom nhỉfalb? Đfbmtưrvgryjfjc nhiêcaibu tuổwvtti rồbgbli màtqed nhìnjirn trầdofwn thếglfo nhưrvgr nhữysthng lãuxloo giàtqed giốrqxjng nhau, chẳwvttng lẽwvtt ngưrvgrơhdwbi cũvkmang đhzhtãuxlo trảcstqi qua nam hoan nữysth áwkbei?" Lệkvif Phi Vũvkma đhzhtytint nhiêcaibn mởifdv miệkvifng hỏnchdi.

fbmtưrvgrơhdwbng nhiêcaibn làtqed chưrvgra, nhưrvgrng lờzassi nàtqedy làtqed ta hiểkpyfu đhzhtưrvgryjfjc từnslf khi xem sáwkbech, nóbgvu rấitmvt cóbgvu đhzhtutkao lýhzht, ta mưrvgryjfjn nhữysthng lờzassi nàtqedy đhzhtkpyf giảcstqi khai cho ngưrvgrơhdwbi thôgfzoi."

"Nga! Nguyêcaibn lai làtqed nhưrvgr vậdhyfy, ta nóbgvui cho nghe nàtqedy, bằwkbeng vàtqedo bộytinwkbeng tiêcaibu sáwkbei ngọnfigc thụfqaknfigm phong củlbrua ta, nhưrvgr thếglfotqedo lạutkai cóbgvu thểkpyfzvchm ngưrvgrơhdwbi ởifdv phưrvgrơhdwbng diệkvifn nàtqedy, màtqed ngưrvgrơhdwbi nóbgvui to táwkbet nhưrvgr vậdhyfy, hóbgvua ra chỉfalbtqedbgvui trêcaibn sáwkbech vởifdvtqed thôgfzoi!" Lệkvif Phi Vũvkma thởifdvtqedi mộytint cáwkbei, vỗehoz vỗehoz ngựskhvc mìnjirnh, phảcstqng phấitmvt nhưrvgr hắwyfon vừnslfa bịtydu dọnfiga khôgfzong ínchdt.

tqedn Lậdhyfp áwkbe khẩzvchu luôgfzon, têcaibn tiểkpyfu tửvkmatqedy khôgfzoi phụfqakc cũvkmang nhanh quáwkbe, vừnslfa rồbgbli bộytinwkbeng còwkrwn giốrqxjng nhưrvgr khôgfzong muốrqxjn sốrqxjng, chớfbmtp mắwyfot cáwkbei lạutkai biếglfon thàtqednh tưrvgrơhdwbi cưrvgrzassi, thậdhyft làtqed mộytint têcaibn tânfigm tìnjirnh biếglfon hóbgvua.

Bấitmvt quáwkbe, Hàtqedn Lậdhyfp vẫruein làtqedm bộytin dạutkang nhấitmvt đhzhttydunh phảcstqi làtqedm rõouur, truy hỏnchdi đhzhtếglfon cùblabng, tiếglfop tụfqakc hỏnchdi:" Ngưrvgrzassi thựskhvc sựskhv nhẫruein tânfigm vớfbmti Trưrvgrơhdwbng Tụfqak Nhi côgfzorvgrơhdwbng sao? Nhìnjirn thấitmvy ngưrvgrzassi ta lao vàtqedo vòwkrwng tay ngưrvgrzassi kháwkbec ngưrvgrơhdwbi cũvkmang khôgfzong cóbgvu đhzhtytinng tânfigm?"

Lệkvif Phi Vũvkma khuôgfzon mặfalbt vốrqxjn đhzhtang cưrvgrzassi cưrvgrzassi, lậdhyfp tứsskmc trởifdvcaibn lãuxlonh khốrqxjc vôgfzonjirnh, tràtqedn ngậdhyfp sáwkbet khínchd lạutkanh lùblabng nóbgvui: "Ai dáwkbem đhzhtytinng vàtqedo Trưrvgrơhdwbng Tụfqak Nhi, ta tựskhvu chặfalbt hếglfot tay chânfign củlbrua hắwyfon."

"Sau khi ta chếglfot, ta cóbgvu muốrqxjn quảcstqn cũvkmang khôgfzong thểkpyf, nhưrvgrng trong lúrvgrc ta con sốrqxjng, Trưrvgrơhdwbng Tụfqak Nhi côgfzorvgrơhdwbng sẽwvtt chỉfalbtqed củlbrua riêcaibng mìnjirnh ta." Lờzassi nóbgvui củlbrua hắwyfon nhưrvgr thểkpyftqedm cho ngưrvgrzassi nghe lạutkanh cảcstq ngưrvgrzassi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.