Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 73 : Lệ phi Vũ đích tâm tư

    trước sau   
ersm thịqvss vừopoha vàumvco đhlqpếsozen trong phòeoikng thìqrqi ngửtuwqi thấmftiy mộzpnot cỗauzriioj khíqwmh chi vịqvss bốauzrc ra, sau đhlqpóopoh chỉiioj thấmftiy Mãxrqo phóopohnksjn chủlgkvaogrng Tiễqvssn trưnfnhtuwqng lãxrqoo đhlqpang ngồttjsi khoanh châpabtn trưnfnhqvssc giưnfnhjswzng, nhắtuwqm mắtuwqt đhlqpiềiihgu tứksthc.

Trêzpnon mặxwmvt đhlqpmftit, nằxcqzm giữbudba hai ngưnfnhjswzi bọttjsn họttjsopoh mộzpnot chậersmu másxauu đhlqpen ngòeoikm, cỗauzriioj khíqwmh tinh huyếsozet làumvc từopoh đhlqpóopohumvc ra.

Bọttjsn họttjs hai ngưnfnhjswzi sắtuwqc mặxwmvt tásxaui nhợhthit, xem ra nhữbudbng lờjswzi Hàumvcn Lậersmp vừopoha nóopohi khônksjng sai, bọttjsn họttjs đhlqpãxrqo hao phíqwmh khônksjng íqwmht cônksjng lựhmyyc.

ersm thịqvss nhấmftit thờjswzi trong lòeoikng xuấmftit hiệplzdn vàumvci phầfhgsn cảqrqim kíqwmhch đhlqpauzri vớqvssi bọttjsn họttjs.

umvcng tuy khônksjng biếsozet võjcoxnksjng, nhữbudbng do tiếsozep xúiiojc vớqvssi giớqvssi giang hồttjspabtu năksthm nêzpnon cũjqxfng biếsozet rằxcqzng, vàumvco lúiiojc nàumvcy khônksjng nêzpnon quấmftiy rầfhgsy hai ngưnfnhjswzi bọttjsn họttjs, nêzpnon vộzpnoi vàumvcng đhlqpi chậersmm lạstpsi, nhẹspyq nhàumvcng đhlqpi tớqvssi trưnfnhqvssc giưnfnhjswzng, chăksthm chúiioj nhìqrqin ngưnfnhjswzi đhlqpang nằxcqzm trêzpnon đhlqpóopoh.

Chỉiioj thấmftiy Lýersm trưnfnhtuwqng lãxrqoo đhlqpang nằxcqzm ngủlgkv mộzpnot cásxauch ngon làumvcnh, nhữbudbng thốauzrng khổtuwq ban đhlqpfhgsu đhlqpãxrqonksjqrqinh vônksj tung biếsozen mấmftit. Tuy nóopohi sắtuwqc mặxwmvt vẫjcoxn còeoikn tásxaui xanh, vàumvcng vọttjst nhưnfnhng hắtuwqc khíqwmh trêzpnon mặxwmvt đhlqpãxrqo hoàumvcn toàumvcn biếsozen mấmftit, đhlqpzpnoc ban trêzpnon ngưnfnhjswzi cũjqxfng chỉiiojeoikn làumvc vếsozet mờjswz mờjswz, làumvcm cho ngưnfnhjswzi nhìqrqin lưnfnhqvsst qua sẽcofe khônksjng nhậersmn ra đhlqpưnfnhhthic.


Xem ra đhlqpzpnoc tíqwmhnh đhlqpãxrqo hoàumvcn toàumvcn đhlqpưnfnhhthic giảqrqii trừopoh, Lýersm thịqvss nhịqvssn khônksjng đhlqpưnfnhhthic vui sưnfnhqvssng vônksjaogrng.

Qua mộzpnot lúiiojc lâpabtu sau, nàumvcng khẽcofe lấmftiy tay lau đhlqpi ngấmftin lệplzd trêzpnon mắtuwqt, lúiiojc nàumvcy nàumvcng mớqvssi nghĩbudb ra mìqrqinh còeoikn cầfhgsn phảqrqii cảqrqim tạstpsumvcn Lậersmp mớqvssi đhlqpúiiojng. Vìqrqi vậersmy, nhẹspyq nhàumvcng quay ngưnfnhjswzi trởtuwq vềiihg phòeoikng khásxauch, nhưnfnhng vừopoha ra đhlqpếsozen cửtuwqa, liềiihgn bịqvss mọttjsi ngưnfnhjswzi vâpabty lấmftiy, hỏauzri thăksthm khônksjng ngừopohng, vàumvcjqxfng khônksjng thấmftiy Hàumvcn Lậersmp còeoikn ởtuwq đhlqpóopoh.

umvcng cóopoh chúiiojt kinh ngạstpsc, vộzpnoi hỏauzri bọttjsn Mãxrqo Vinh vẫjcoxn đhlqpksthng ngoàumvci vàumvci câpabtu.

Nghe bọttjsn họttjs trảqrqi lờjswzi xong, Lýersm thịqvss mớqvssi biếsozet đhlqpưnfnhhthic, Hàumvcn Lậersmp sau khi kêzpno mộzpnot phưnfnhơxwmvng thuốauzrc dưnfnhxrqong thâpabtn bồttjsi khíqwmh xong, liềiihgn cásxauo từopoh ra vềiihg, màumvcjqxfng khônksjng cóopohtuwq lạstpsi thêzpnom nửtuwqa khắtuwqc.

ersm thịqvss nghe xong, hồttjsi lâpabtu khônksjng nóopohi đhlqpưnfnhhthic câpabtu gìqrqi, nhưnfnhng trong lòeoikng đhlqpãxrqoopoh quyếsozet đhlqpqvssnh, đhlqphthii sau khi Lýersm trưnfnhtuwqng lãxrqoo thâpabtn thểpgfj khang phụvqqbc, vợhthi chồttjsng hai ngưnfnhjswzi nhấmftit đhlqpqvssnh sẽcofeqrqim tớqvssi đhlqpásxaup tạstps ơxwmvn cứksthu mạstpsng củlgkva Hàumvcn Lậersmp.

ersm thịqvssjqxfng khônksjng cóopoh phásxaut giásxauc, trong phòeoikng khônksjng chỉiiojopohumvcn thầfhgsn y biếsozen mấmftit màumvceoikn cóopoh thêzpnom mộzpnot ngưnfnhjswzi nữbudba, đhlqpóopoh chíqwmhnh làumvc kẻxcyg vốauzrn khônksjng rờjswzi Trưnfnhơxwmvng Tụvqqb Nhi mộzpnot bưnfnhqvssc, Lệplzd Phi Vũjqxf.

zpnon cạstpsnh mộzpnot con đhlqpưnfnhjswzng nhỏauzr heo húiiojt, dưnfnhqvssi bóopohng câpabty đhlqpstpsi thụvqqb rậersmm rạstpsp, cóopoh mộzpnot ngưnfnhjswzi đhlqpang nằxcqzm trêzpnon thảqrqim cỏauzr, đhlqpang nhàumvcm chásxaun đhlqpếsozem sốauzrnfnhhthing lásxau xanh phíqwmha trêzpnon đhlqpfhgsu, đhlqpóopoh chíqwmhnh làumvcumvcn Lậersmp mớqvssi từopoh chỗauzrersm trưnfnhtuwqng lãxrqoo đhlqpi ra.

Khi hắtuwqn đhlqpếsozem lásxau xanh gầfhgsn tớqvssi con sốauzrumvcng nghìqrqin, mộzpnot bóopohng đhlqpen từopoh trêzpnon khônksjng bỗauzrng xuấmftit hiệplzdn, tưnfnh thếsoze nhưnfnhxrqoo ưnfnhng tróopohc kêzpno (chim ưnfnhng vồttjsumvc) đhlqpásxaunh tớqvssi, thoạstpst nhìqrqin khíqwmh thếsozenksjaogrng hung hẵzpacn, phảqrqing phấmftit nhưnfnhopoh thầfhgsm cừopohu đhlqpstpsi hậersmn vậersmy.

"Uy! Điihgopohng làumvcm loạstpsn, mỗauzri lầfhgsn thấmftiy mặxwmvt ta, ngưnfnhjswzi nhưnfnh thếsozeumvco lạstpsi muốauzrn đhlqpzpnong thủlgkvnfnhqvssc, màumvc ta cũjqxfng đhlqpâpabtu phảqrqii cônksjnfnhơxwmvng Trưnfnhơxwmvng Tụvqqb Nhi kia đhlqpâpabtu chứksth!"

umvcn Lậersmp vừopoha nóopohi nhữbudbng lờjswzi nàumvcy, bóopohng đhlqpen kia tạstpsi khônksjng trung linh đhlqpzpnong xoay ngưnfnhjswzi lạstpsi, nhẹspyq nhàumvcng phiêzpnou phùaogr xuốauzrng bêzpnon cạstpsnh Hàumvcn Lậersmp, tưnfnh thếsoze cựhmyyc kỳncgcbudb diệplzdu, đhlqpúiiojng làumvc Lệplzd Phi Vũjqxf vừopoha đhlqpuổtuwqi theo tớqvssi.

"Hàumvcn Lậersmp, bộzpnosxaung đhlqpen xìqrqi củlgkva ngưnfnhơxwmvi màumvcjqxfng đhlqpòeoiki so vớqvssi Trưnfnhơxwmvng Tụvqqb Nhi cônksjnfnhơxwmvng sao? Nàumvcy khônksjng phảqrqii làumvc hạstps thấmftip giásxau trịqvss con nhàumvc ngưnfnhjswzi ta sao?"

Lệplzd Phi Vũjqxf vừopoha nghe thấmftiy thếsoze, khônksjng cóopoh tứksthc giậersmn màumvc nhẹspyq nhàumvcng dùaogrng châpabtn đhlqpásxau thẳhwpwng vàumvco mônksjng Hàumvcn Lậersmp, coi nhưnfnhumvc trừopohng trịqvss.

umvcn Lậersmp nghe xong, liềiihgn trợhthin tròeoikn mắtuwqt, sau đhlqpóopoh giốauzrng nhưnfnh con cásxau quẫjcoxy nưnfnhqvssc, bậersmt đhlqpksthng dậersmy.


"Xem ra, Lệplzd đhlqpstpsi sưnfnh huynh củlgkva chúiiojng ta đhlqpúiiojng làumvc trọttjsng sắtuwqc khinh bạstpsn rồttjsi, ta thậersmt sựhmyyumvc chọttjsn bạstpsn khônksjng cẩsxaun thậersmn!"

iihgopohng nhiềiihgu lờjswzi lung tung, ngưnfnhơxwmvi rốauzrt cụvqqbc bảqrqio ta tớqvssi đhlqpâpabty làumvcm gìqrqi? Phảqrqii biếsozet rằxcqzng, ta thậersmt vấmftit vảqrqi mớqvssi tìqrqim đhlqpưnfnhhthic cơxwmv hộzpnoi đhlqpếsozen gầfhgsn Trưnfnhơxwmvng cônksjnfnhơxwmvng, sao cóopoh thểpgfjxrqong phíqwmh nhưnfnh vậersmy, nếsozeu khônksjng nóopohi rõjcox nguyêzpnon nhâpabtn, ngưnfnhơxwmvi đhlqpopohng mơxwmvnfnhtuwqng thoásxaut đhlqpi." Lệplzd Phi Vũjqxf hiểpgfjn nhiêzpnon rấmftit bựhmyyc tứksthc, đhlqpauzri vớqvssi lầfhgsn ưnfnhqvssc hẹspyqn khônksjng rõjcox nguyêzpnon nhâpabtn nàumvcy, thậersmt sựhmyyumvc thâpabtm ásxauc đhlqpếsozen cùaogrng cựhmyyc.

"Ta cóopoh ưnfnhqvssc hẹspyqn ngưnfnhơxwmvi ra đhlqpâpabty sao? Ta thếsozeumvco lạstpsi khônksjng biếsozet nhỉiioj, chíqwmhnh miệplzdng ta nóopohi ra àumvc?"umvcn Lậersmp cốauzr ýersmumvcm ra vẻxcyg thấmftit kinh, phi thưnfnhjswzng khoa trưnfnhơxwmvng.

"Lúiiojc ngưnfnhơxwmvi đhlqpi ra, đhlqpãxrqo nhásxauy mắtuwqt vớqvssi ta, trừopoh phi ngưnfnhjswzi mùaogr khônksjng thấmftiy gìqrqi, chứksth khônksjng mọttjsi ngưnfnhjswzi đhlqpiihgu biếsozet làumvc ngưnfnhơxwmvi ra hiệplzdu. Điihgopohng nhásxauo nữbudba, cóopoh chuyệplzdn gìqrqi thìqrqiopohi mau, khônksjng ta trởtuwq vềiihg đhlqpâpabty." Lệplzd Phi Vũjqxf xoay ngưnfnhjswzi nhưnfnh muốauzrn đhlqpi, làumvcm Hàumvcn Lậersmp nhìqrqin khônksjng ra hắtuwqn làumvc đhlqpùaogra hay làumvc thậersmt.

umvcn Lậersmp khônksjng muốauzrn tiếsozep tụvqqbc trêzpnou đhlqpùaogra đhlqpauzri phưnfnhơxwmvng, thầfhgsn sắtuwqc đhlqpzpnot nhiêzpnon biếsozen đhlqptuwqi, nghiêzpnom nghịqvssopohi vớqvssi Lệplzd Phi Vũjqxf:

iihgopohng trásxauch ta lắtuwqm miệplzdng, lấmftiy thâpabtn phậersmn bằxcqzng hữbudbu ta muốauzrn hỏauzri ngưnfnhơxwmvi mộzpnot câpabtu, Trưnfnhơxwmvng Tụvqqb Nhi kia cóopoh biếsozet ngưnfnhơxwmvi uốauzrng Trừopohu tủlgkvy hoàumvcn, chỉiiojeoikn sốauzrng đhlqpưnfnhhthic mấmftiy năksthm?"

Lệplzd Phi Vũjqxf vừopoha nghe thấmftiy thếsoze, thoắtuwqt mộzpnot cásxaui, khuônksjn mặxwmvt hắtuwqn trởtuwqzpnon nhợhthit nhạstpst vônksjaogrng, khônksjng mộzpnot tia huyếsozet sắtuwqc, mộzpnot hồttjsi lâpabtu khônksjng nóopohi câpabtu gìqrqi.

umvcn Lậersmp khẽcofe thởtuwqumvci, chẳhwpwng cầfhgsn phảqrqii hỏauzri nữbudba, vẻxcyg mặxwmvt đhlqpauzri phưnfnhơxwmvng đhlqpãxrqoumvcm sásxaung tỏauzr mọttjsi việplzdc rồttjsi.

"Ngưnfnhơxwmvi cầfhgsn gìqrqi phảqrqii kéqwmho ta ra khỏauzri giấmftic mộzpnong đhlqpspyqp cơxwmv chứksth!" Lệplzd Phi Vũjqxf ásxaunh mắtuwqt đhlqpau xóopoht, mộzpnot hồttjsi lâpabtu mớqvssi nóopohi đhlqpưnfnhhthic mộzpnot câpabtu.

umvcn Lậersmp khônksjng cóopoh trảqrqi lờjswzi chấmftit vấmftin củlgkva Lệplzd Phi Vũjqxfumvc vỗauzr vỗauzr nhẹspyqzpnon đhlqpauzri phưnfnhơxwmvng, an ủlgkvi.

"Ngưnfnhơxwmvi hẳhwpwn làumvc đhlqpãxrqo nghe qua, tìqrqinh cảqrqim làumvc thứksthqrqi đhlqpóopoh, ngưnfnhơxwmvi vìqrqiopohumvcng nhiềiihgu, nóopohumvcng làumvcm cho ngưnfnhơxwmvi thốauzrng khổtuwq."umvcn Lậersmp rốauzrt cụvqqbc thấmftiy tâpabtm tìqrqinh đhlqpauzri phưnfnhơxwmvng đhlqpãxrqoxwmvi cóopoh chúiiojt vữbudbng vàumvcng, liềiihgn nóopohi ra mộzpnot câpabtu triếsozet lýersm, làumvcm cho Lệplzd Phi Vũjqxf nghe thấmftiy phảqrqii sửtuwqng sốauzrt.

"Nhâpabtn dịqvssp ngưnfnhơxwmvi còeoikn chưnfnha bịqvssaogri lấmftip trong đhlqpóopoh, ta đhlqpem ngưnfnhơxwmvi cứksthu ra, cũjqxfng làumvcqrqi đhlqppgfj sau nàumvcy ngưnfnhjswzi bớqvsst thốauzrng khổtuwq đhlqpi mộzpnot íqwmht."umvcn Lậersmp chậersmm rãxrqoi bổtuwq sung thêzpnom mộzpnot câpabtu.

Lệplzd Phi Vũjqxf ngơxwmv ngásxauc nhìqrqin Hàumvcn Lậersmp, thầfhgsn sắtuwqc cóopoh chúiiojt kỳncgc quásxaui.

"Sao nàumvco? Cóopoh vấmftin đhlqpiihgqrqi sao?"umvcn Lậersmp bịqvss ásxaunh mắtuwqt củlgkva Lệplzd Phi Vũjqxf dọttjsa cho sợhthixrqoi, vộzpnoi vàumvcng nhìqrqin lạstpsi toàumvcn thâpabtn mìqrqinh.

"Têzpnon tiểpgfju tửtuwq ngưnfnhơxwmvi giỏauzri lắtuwqm nhỉiioj? Điihgưnfnhhthic nhiêzpnou tuổtuwqi rồttjsi màumvc nhìqrqin trầfhgsn thếsoze nhưnfnh nhữbudbng lãxrqoo giàumvc giốauzrng nhau, chẳhwpwng lẽcofe ngưnfnhơxwmvi cũjqxfng đhlqpãxrqo trảqrqii qua nam hoan nữbudb ásxaui?" Lệplzd Phi Vũjqxf đhlqpzpnot nhiêzpnon mởtuwq miệplzdng hỏauzri.

iihgưnfnhơxwmvng nhiêzpnon làumvc chưnfnha, nhưnfnhng lờjswzi nàumvcy làumvc ta hiểpgfju đhlqpưnfnhhthic từopoh khi xem sásxauch, nóopoh rấmftit cóopoh đhlqpstpso lýersm, ta mưnfnhhthin nhữbudbng lờjswzi nàumvcy đhlqppgfj giảqrqii khai cho ngưnfnhơxwmvi thônksji."

"Nga! Nguyêzpnon lai làumvc nhưnfnh vậersmy, ta nóopohi cho nghe nàumvcy, bằxcqzng vàumvco bộzpnosxaung tiêzpnou sásxaui ngọttjsc thụvqqbpabtm phong củlgkva ta, nhưnfnh thếsozeumvco lạstpsi cóopoh thểpgfjqwmhm ngưnfnhơxwmvi ởtuwq phưnfnhơxwmvng diệplzdn nàumvcy, màumvc ngưnfnhơxwmvi nóopohi to tásxaut nhưnfnh vậersmy, hóopoha ra chỉiiojumvcopohi trêzpnon sásxauch vởtuwqumvc thônksji!" Lệplzd Phi Vũjqxf thởtuwqumvci mộzpnot cásxaui, vỗauzr vỗauzr ngựhmyyc mìqrqinh, phảqrqing phấmftit nhưnfnh hắtuwqn vừopoha bịqvss dọttjsa khônksjng íqwmht.

umvcn Lậersmp ásxau khẩsxauu luônksjn, têzpnon tiểpgfju tửtuwqumvcy khônksji phụvqqbc cũjqxfng nhanh quásxau, vừopoha rồttjsi bộzpnosxaung còeoikn giốauzrng nhưnfnh khônksjng muốauzrn sốauzrng, chớqvssp mắtuwqt cásxaui lạstpsi biếsozen thàumvcnh tưnfnhơxwmvi cưnfnhjswzi, thậersmt làumvc mộzpnot têzpnon tâpabtm tìqrqinh biếsozen hóopoha.

Bấmftit quásxau, Hàumvcn Lậersmp vẫjcoxn làumvcm bộzpno dạstpsng nhấmftit đhlqpqvssnh phảqrqii làumvcm rõjcox, truy hỏauzri đhlqpếsozen cùaogrng, tiếsozep tụvqqbc hỏauzri:" Ngưnfnhjswzi thựhmyyc sựhmyy nhẫjcoxn tâpabtm vớqvssi Trưnfnhơxwmvng Tụvqqb Nhi cônksjnfnhơxwmvng sao? Nhìqrqin thấmftiy ngưnfnhjswzi ta lao vàumvco vòeoikng tay ngưnfnhjswzi khásxauc ngưnfnhơxwmvi cũjqxfng khônksjng cóopoh đhlqpzpnong tâpabtm?"

Lệplzd Phi Vũjqxf khuônksjn mặxwmvt vốauzrn đhlqpang cưnfnhjswzi cưnfnhjswzi, lậersmp tứksthc trởtuwqzpnon lãxrqonh khốauzrc vônksjqrqinh, tràumvcn ngậersmp sásxaut khíqwmh lạstpsnh lùaogrng nóopohi: "Ai dásxaum đhlqpzpnong vàumvco Trưnfnhơxwmvng Tụvqqb Nhi, ta tựhmyyu chặxwmvt hếsozet tay châpabtn củlgkva hắtuwqn."

"Sau khi ta chếsozet, ta cóopoh muốauzrn quảqrqin cũjqxfng khônksjng thểpgfj, nhưnfnhng trong lúiiojc ta con sốauzrng, Trưnfnhơxwmvng Tụvqqb Nhi cônksjnfnhơxwmvng sẽcofe chỉiiojumvc củlgkva riêzpnong mìqrqinh ta." Lờjswzi nóopohi củlgkva hắtuwqn nhưnfnh thểpgfjumvcm cho ngưnfnhjswzi nghe lạstpsnh cảqrqi ngưnfnhjswzi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.