Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 72 : Bạt độc

    trước sau   
tgorn Lậlxkfp âtgjim thầlssgm ấqjrdm ứagdhc, nhưrching vìgnek đbaztebhc bảarwso trìgnekgneknh tưrchigiehng thầlssgn y củlssga mìgneknh, hắjkmnn phảarwsi làtgorm ra vẻtgor mọbedti việnkrpc đbaztekhqu nằoqhwm trong dựeyvf liệnkrpu, bộtgor dạlxkfng mỉbbpam cưrchiidhri, khôxlbkng nóldsri.

Áxmuwnh mắjkmnt Hàtgorn Lậlxkfp trấqjrdn tĩmuicnh, đbaztãkwqj lừwsrsa phỉbbpanh mọbedti ngưrchiidhri nơpmkri đbaztâtgjiy tưrchiyfytng rằoqhwng côxlbkng hiệnkrpu củlssga dưrchigiehc hoàtgorn làtgor đbaztãkwqj nằoqhwm trong dựeyvf liệnkrpu củlssga hắjkmnn, cho nêxmuwn đbaztyzsii vớuwtni hắjkmnn càtgorng khâtgjim phụrvrtc hơpmkrn.

kwqj phóldsrxlbkn chủlssgrchiidhri rấqjrdt khoan khoáeiiji, màtgor trêxmuwn néitxgt mặwjimt còhtxxn vưrchiơpmkrng mộtgort tia đbaztjkmnc ýwudc, tựeyvfa hồwjimtgorn Lậlxkfp nhưrchi đbaztãkwqjtgor ngưrchiidhri củlssga phe hắjkmnn. Cóldsr lẽkfxz hắjkmnn cho rằoqhwng, hiệnkrpn giờidhr hắjkmnn chírarknh làtgor ngưrchiidhri duy nhấqjrdt cóldsr thểebhc thu nạlxkfp đbaztưrchigiehc Hàtgorn Lậlxkfp, nêxmuwn mớuwtni sảarwsng khoáeiiji màtgorrchiidhri nhưrchi vậlxkfy.

Nhưrching khôxlbkng bao lâtgjiu, tìgneknh huốyzsing đbazttgort nhiêxmuwn pháeiijt sinh biếuunwn hóldsra.

"Bấqjrdt hảarwso!" Trưrchiơpmkrng Tụrvrt Nhi kêxmuwu lêxmuwn mộtgort tiếuunwng.

"Di phụrvrt trêxmuwn mặwjimt hắjkmnc khírarkgneknh nhưrchi lạlxkfi nổoqhwi lêxmuwn."


Lờidhri nàtgory làtgorm cho mọbedti ngưrchiidhri trởyfytxmuwn kinh hãkwqji, mấqjrdy ngưrchiidhri khôxlbkng bìgneknh tĩmuicnh vộtgori vàtgorng tiếuunwn tớuwtni xem, trong đbaztóldsrldsr cảarws vịrchi Triệnkrpu trưrchiyfytng lãkwqjo.

tgorn Lậlxkfp nghe xong, trong lòhtxxng cóldsr chúsuckt sửsoicng sốyzsit, nhưrching cũitxgng khôxlbkng cóldsr chen vàtgoro trong ngay vẫbedtn màtgor đbaztagdhng ngoàtgori.

Nhưrching Lýwudc thịrchiitxgng làtgor ngưrchiidhri cóldsrtgjim cơpmkr, cóldsr tầlssgm nhìgnekn, nàtgorng vộtgori vàtgorng ngămybln hai têxmuwn tiểebhcu bốyzsii lạlxkfi, đbaztebhc cho bọbedtn họbedt xuốyzsing giưrchiidhrng lấqjrdy chỗsuck trốyzsing cho Hàtgorn thầlssgn y tớuwtni chuẩldsrn đbazteiijn.

tgorn Lậlxkfp thấqjrdy phírarka trưrchiuwtnc cóldsr khoảarwsng trốyzsing, mớuwtni từwsrs từwsrs đbazti tớuwtni, cẩldsrn thậlxkfn màtgor quan sáeiijt.

Ưspuxuwtnc chừwsrsng sau nửsoica tuầlssgn hưrchiơpmkrng, Hàtgorn Lậlxkfp cuốyzsii cùwyjtng khẳlklwng đbaztrchinh, đbaztóldsr khôxlbkng phảarwsi làtgor hắjkmnc khírark pháeiijt triểebhcn thêxmuwm, màtgor chỉbbpatgor do đbazttgorc tírarknh khôxlbkng hoàtgorn toàtgorn bịrchi khu trừwsrs sạlxkfch sẽkfxz, cho nêxmuwn trêxmuwn mặwjimt mớuwtni còhtxxn xóldsrt lạlxkfi vàtgori tia hắjkmnc khírark nhưrchi vậlxkfy thôxlbki.

tgorn Lậlxkfp sau khi kếuunwt luậlxkfn xong, khẽkfxz liếuunwc mắjkmnt vềekhq phírarka Trưrchiơpmkrng Tụrvrt Nhi, hiểebhcu rằoqhwng nàtgorng ta cóldsr chúsuckt lo lắjkmnng tháeiiji quáeiij.

Áxmuwnh mắjkmnt Hàtgorn Lậlxkfp cóldsr chứagdha írarkt tráeiijch móldsrc thầlssgn sắjkmnc nhưrching khôxlbkng bịrchi mọbedti ngưrchiidhri pháeiijt giáeiijc, chỉbbpaldsrxmuw Phi Vũitxg vốyzsin luôxlbkn ởyfyt cạlxkfnh Trưrchiơpmkrng Tụrvrt Nhi nhìgnekn thấqjrdy màtgor thôxlbki, hắjkmnn trừwsrsng mắjkmnt nhìgnekn Hàtgorn Lậlxkfp mộtgort cáeiiji, hiểebhcn nhiêxmuwn làtgorgnektgorn Lậlxkfp dáeiijm mạlxkfo phạlxkfm nữebhc thầlssgn trong lòhtxxng hắjkmnn.

tgorn Lậlxkfp áeiij khẩldsru luôxlbkn, xem ra Lệnkrp Phi Vũitxg sau khi rơpmkri vàtgoro võggtyng tìgneknh, đbaztãkwqj biếuunwn thàtgornh trọbedtng sắjkmnc khinh bạlxkfn mấqjrdt rồwjimi.

Hắjkmnn khôxlbkng muốyzsin cùwyjtng têxmuwn bịrchi nữebhc sắjkmnc làtgorm cho hôxlbkn áeiijm đbaztlssgu óldsrc kia dâtgjiy dưrchia, màtgor phụrvrtc hồwjimi tinh thầlssgn lạlxkfi, tiếuunwp tụrvrtc suy nghĩmuic vềekhqgneknh trạlxkfng củlssga Lýwudc trưrchiyfytng lãkwqjo.

wudc trưrchiyfytng lãkwqjo ngoạlxkfi trừwsrs hắjkmnc khírark khôxlbkng cóldsr tan hếuunwt trêxmuwn mặwjimt, đbazttgorc ban trêxmuwn ngưrchiidhri cũitxgng khôxlbkng cóldsr tiêxmuwu thấqjrdt đbazti, màtgorsuckc nàtgory nhỏspux nhưrchi hạlxkft đbaztlxkfu. Xem ra thâtgjin thểebhc khôxlbkng cóldsr tỉbbpanh lạlxkfi làtgor do dưrchi đbazttgorc vẫbedtn còhtxxn tồwjimn lạlxkfi trêxmuwn ngưrchiidhri.

Xem đbaztếuunwn đbaztâtgjiy, Hàtgorn Lậlxkfp biếuunwt rằoqhwng, thủlssg pháeiijp giảarwsi đbazttgorc màtgorgneknh đbaztãkwqj chuẩldsrn bịrchi trưrchiuwtnc, xem ra phảarwsi đbaztem ra dùwyjtng rồwjimi. Cũitxgng khôxlbkng cầlssgn phảarwsi rầlssgu rĩmuicgnek nhữebhcng chuyệnkrpn mìgneknh đbaztãkwqj suy nghĩmuic, biểebhcu hiệnkrpn vừwsrsa rồwjimi xem nhưrchi đbaztúsuckng trong dựeyvf liệnkrpu củlssga mìgneknh.

ggtyi tìgnekm mộtgort chậlxkfu nưrchiuwtnc tớuwtni đbaztâtgjiy, nhớuwtn đbaztoqhw đbaztlssgy nưrchiuwtnc vàtgoro trong đbaztóldsr."tgorn Lậlxkfp khôxlbkng kháeiijch khírarkxmuwn giọbedtng sai bảarwso.

Lầlssgn nàtgory khôxlbkng cóldsr phiềekhqn đbaztếuunwn Trưrchiơpmkrng Tụrvrt Nhi làtgorm, Mãkwqj Vinh ứagdhng thanh mộtgort tiếuunwng rồwjimi chạlxkfy ra ngoàtgori.


tgorn Lậlxkfp quay đbaztlssgu lạlxkfi, trịrchinh trọbedtng nóldsri vớuwtni Tiễlgofn trưrchiyfytng lãkwqjo vàtgorkwqj phóldsrxlbkn chủlssg:

"Sau đbaztâtgjiy cầlssgn hai vịrchi giúsuckp mộtgort tay, dùwyjtng nộtgori lựeyvfc đbaztem đbazttgorc dưrchigiehc còhtxxn nằoqhwm lạlxkfi trong ngưrchiidhri Lýwudc trưrchiyfytng lãkwqjo bứagdhc ra ngoàtgori qua mấqjrdy huyệnkrpt đbaztlxkfo, sau đbaztóldsr ta sẽkfxzwyjtng kim châtgjim phóldsrng huyệnkrpt đbaztebhc giảarwsi đbazttgorc, đbaztem huyếuunwt đbazttgorc giảarwsi khai, khôxlbkng biếuunwt hai vịrchildsrtgorm đbaztưrchigiehc khôxlbkng?"

kwqj phóldsrxlbkn chủlssg áeiijnh mắjkmnt lóldsre lêxmuwn khôxlbkng ngừwsrsng, nhưrching vẫbedtn đbaztáeiijp ứagdhng. Tiễlgofn trưrchiyfytng lãkwqjo thìgnek chỉbbpa lạlxkfnh lùwyjtng gậlxkft đbaztlssgu, đbaztáeiijp ứagdhng mộtgort cáeiijch dứagdht khoáeiijt.

"Tạlxkfi sao phảarwsi tìgnekm bọbedtn họbedt hai ngưrchiidhri, chẳlklwng lẽkfxz ta khôxlbkng làtgorm đbaztưrchigiehc sao?" Triệnkrpu trưrchiyfytng lãkwqjo cóldsr ýwudc khôxlbkng vui, cảarwsm giáeiijc Hàtgorn Lậlxkfp xem nhẹstlw hắjkmnn.

tgorn Lậlxkfp âtgjim thầlssgm thởyfyttgori, xem ra cầlssgn phảarwsi giảarwsi thírarkch rõggtytgorng cho lãkwqjo gia hỏspuxa cốyzsi chấqjrdp nàtgory mớuwtni đbaztưrchigiehc.

"Triệnkrpu trưrchiyfytng lãkwqjo luyệnkrpn Hỗsuckn viêxmuwn chưrchiyfytng, vốyzsin làtgor ngoạlxkfi côxlbkng. Bàtgorn vềekhq nộtgori lựeyvfc tinh thuầlssgn, ta nghĩmuic bọbedtn hai ngưrchiidhri Mãkwqj phóldsrxlbkn chủlssg thírarkch hợgiehp hơpmkrn."tgorn Lậlxkfp khôxlbkng gắjkmnt gỏspuxng hay tứagdhc giậlxkfn, nhẹstlw nhàtgorng nóldsri.

"Nàtgory…"

Đggtyyzsii phưrchiơpmkrng bịrchitgorn Lậlxkfp nóldsri cho lờidhri nàtgory liềekhqn khôxlbkng còhtxxn nóldsri đbaztưrchigiehc gìgnek nữebhca.

tgorn Lậlxkfp khôxlbkng cóldsr đbaztebhc ýwudc tớuwtni lãkwqjo hồwjim đbaztwjim cao ngạlxkfo nàtgory nữebhca, quay ra nhìgnekn nhữebhcng ngưrchiidhri kháeiijc trong phòhtxxng ra lệnkrpnh:

"Trừwsrskwqj phóldsrxlbkn chủlssg hai ngưrchiidhri ra, tấqjrdt cảarws nhữebhcng ngưrchiidhri kháeiijc đbaztekhqu đbazti ra ngoàtgori, tiếuunwp theo ta dùwyjtng thủlssg pháeiijp giảarwsi đbazttgorc, khôxlbkng muốyzsin cho mọbedti ngưrchiidhri quan sáeiijt, hơpmkrn nữebhca trong quáeiij trìgneknh giảarwsi đbazttgorc, tuyệnkrpt đbaztyzsii cầlssgn thanh tĩmuicnh, kiêxmuwng kỵsrme bịrchi ngưrchiidhri kháeiijc quấqjrdy rầlssgy."

tgorn Lậlxkfp vừwsrsa nóldsri xong, mọbedti ngưrchiidhri trong phòhtxxng cóldsr chúsuckt ngẩldsrn ra, nhưrching rấqjrdt nhanh Lýwudc thịrchi đbaztãkwqj tiếuunwp nhậlxkfn, nàtgorng cung kírarknh thi lễlgofldsri: "Phu quâtgjin ta làtgorm phiềekhqn mấqjrdy vịrchi rồwjimi." Sau đbaztóldsr rấqjrdt nhanh đbazti ra khỏspuxi phòhtxxng trưrchiuwtnc.

ldsrwudc thịrchi dẫbedtn đbaztlssgu đbazti ra, nhữebhcng ngưrchiidhri kháeiijc mặwjimc kệnkrpldsr nguyệnkrpn ýwudc hay vui vẻtgor khôxlbkng, đbaztekhqu khôxlbkng làtgorm gìgnek đbaztưrchigiehc hơpmkrn làtgor theo châtgjin Lýwudc thịrchi đbazti ra phòhtxxng kháeiijch.

Đggtygiehi sau khi Mãkwqj Vinh bêxmuw chậlxkfu nưrchiuwtnc vàtgoro, Hàtgorn Lậlxkfp liềekhqn lậlxkfp tứagdhc đbaztuổoqhwi ra, sau đbaztóldsr đbaztóldsrng chặwjimt cửsoica phòhtxxng ngủlssg, chỉbbpa đbaztebhc lạlxkfi mọbedti ngưrchiidhri bêxmuwn ngoàtgori đbaztang ngơpmkr ngáeiijc nhìgnekn nhau.

Thờidhri gian trôxlbki qua mộtgort cáeiijch chậlxkfm chạlxkfp, từwsrsng phúsuckt, từwsrsng phúsuckt mộtgort. Cũitxgng khôxlbkng biếuunwt đbaztãkwqj trảarwsi qua bao lâtgjiu, cáeiijch cửsoica phòhtxxng ngủlssg vẫbedtn chưrchia mởyfyt ra, màtgor từwsrs trong phòhtxxng ngủlssg, cũitxgng khôxlbkng cóldsr tiếuunwng đbazttgorng nàtgoro truyềekhqn ra cảarws.

Loạlxkfi yêxmuwn lặwjimng đbaztếuunwn kháeiijc thưrchiidhrng nàtgory làtgorm cho mọbedti ngưrchiidhri đbaztang đbaztgiehi tin tứagdhc trởyfytxmuwn bấqjrdt an, mộtgort bóldsrng ma vôxlbk thanh vôxlbk tứagdhc hiệnkrpn lêxmuwn trong lòhtxxng mọbedti ngưrchiidhri, màtgor ngay Lýwudc thịrchi sắjkmnc mặwjimt vốyzsin bìgneknh tĩmuicnh cũitxgng đbaztãkwqj bắjkmnt đbaztlssgu đbaztagdhng ngồwjimi khôxlbkng yêxmuwn, chứagdh chưrchia nóldsri tớuwtni vịrchi Triệnkrpu trưrchiyfytng lãkwqjo nóldsrng tírarknh kia, sớuwtnm đbaztãkwqj đbazti lạlxkfi lòhtxxng vòhtxxng trong phòhtxxng kháeiijch khôxlbkng biếuunwt bao nhiêxmuwu vòhtxxng rồwjimi.

Cho đbaztếuunwn lúsuckc mọbedti ngưrchiidhri trong phòhtxxng kháeiijch gầlssgn nhưrchi mấqjrdt hếuunwt kiêxmuwn nhẫbedtn thìgnek "cạlxkfch" mộtgort tiếuunwng, cáeiijnh cửsoica phòhtxxng ngủlssg đbaztưrchigiehc mởyfyt ra từwsrsxmuwn trong.

Mọbedti ngưrchiidhri đbaztekhqu hưrchiuwtnng áeiijnh mắjkmnt vềekhqpmkri âtgjim thanh pháeiijt ra, trêxmuwn néitxgt mặwjimt mọbedti ngưrchiidhri phảarwsng phấqjrdt đbaztekhqu rấqjrdt hồwjimi hộtgorp, ngưrching trọbedtng.

tgorn Lậlxkfp vẻtgor mặwjimt mệnkrpt mỏspuxi từwsrs trong phòhtxxng bưrchiuwtnc ra, hắjkmnn thấqjrdy vẻtgor mặwjimt ngưrching trọbedtng củlssga mọbedti ngưrchiidhri liềekhqn mỉbbpam cưrchiidhri nóldsri:

"Khôxlbkng cóldsr việnkrpc gìgnek nữebhca rồwjimi, dưrchi đbazttgorc đbaztãkwqj hoàtgorn toàtgorn bịrchi khu trừwsrs sạlxkfch sẽkfxz, Lýwudc trưrchiyfytng lãkwqjo chỉbbpa cầlssgn nghỉbbpa ngơpmkri nốyzsit đbaztêxmuwm nay, sáeiijng mai sẽkfxz tựeyvf đbazttgorng tỉbbpanh lạlxkfi."

tgorn Lậlxkfp nóldsri nhữebhcng lờidhri nàtgory rấqjrdt tựeyvf tin, trêxmuwn thựeyvfc tếuunw, hắjkmnn cũitxgng khôxlbkng cóldsr nghĩmuic tớuwtni lầlssgn thanh trừwsrsrchi đbazttgorc nàtgory lạlxkfi tiếuunwn hàtgornh thuậlxkfn lợgiehi nhưrchi thếuunw, mộtgort đbaztiểebhcm bấqjrdt trắjkmnc cũitxgng khôxlbkng cóldsr xảarwsy ra.

wudc thịrchi nghe xong nhữebhcng lờidhri đbaztóldsr liềekhqn mừwsrsng ra mặwjimt, nguyêxmuwn tâtgjim tìgneknh buồwjimn bựeyvfc trưrchiuwtnc đbaztóldsr bổoqhwng biếuunwn mấqjrdt. Màtgor mấqjrdy vịrchirarknh tìgneknh khẩldsrn trưrchiơpmkrng vộtgori vàtgorng sấqjrdn tớuwtni xem, Hàtgorn Lậlxkfp liềekhqn đbaztưrchia mộtgort tay lêxmuwn cảarwsn bọbedtn họbedt lạlxkfi.

"Lýwudc trưrchiyfytng lãkwqjo hiệnkrpn thâtgjin thểebhc rấqjrdt yếuunwu, cầlssgn tráeiijnh bịrchitgorm phiềekhqn, màtgorkwqj phóldsrxlbkn chủlssg hai ngưrchiidhri vìgnek khu đbazttgorc màtgor nguyêxmuwn khírark đbaztlxkfi thưrchiơpmkrng, đbaztang đbaztiềekhqu tứagdhc trong đbaztóldsr. Ta xem, càtgorng írarkt ngưrchiidhri vàtgoro càtgorng tốyzsit, màtgor tốyzsit nhấqjrdt thìgnek chỉbbpaxmuwn đbaztebhc mộtgort mìgneknh Lýwudc phu nhâtgjin vàtgoro làtgor đbaztưrchigiehc."tgorn Lậlxkfp trịrchinh trọbedtng nóldsri vớuwtni Lýwudc phu nhâtgjin.

wudc thịrchi nghe đbaztưrchigiehc tin tốyzsit nhưrchi vậlxkfy, làtgorm sao còhtxxn cóldsr ýwudc kiếuunwn gìgnek kháeiijc, vộtgori vàtgorng gậlxkft đbaztlssgu đbaztáeiijp ứagdhng, màtgoritxgng quêxmuwn cảarwsm tạlxkftgorn Lậlxkfp, liềekhqn vộtgori vàtgorng đbazti vàtgoro phòhtxxng ngủlssg.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.