Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 72 : Bạt độc

    trước sau   
sezqn Lậaklfp ânqxmm thầxrqkm ấephkm ứhmgbc, nhưgpwyng vìprde đkxdmaklf bảwrkmo trìprdeprdenh tưgpwykxdmng thầxrqkn y củtuasa mìprdenh, hắgjorn phảwrkmi làsezqm ra vẻvmpr mọyqxbi việnqxmc đkxdmmjmau nằawwnm trong dựbaal liệnqxmu, bộdfqf dạwrkmng mỉqjabm cưgpwyaxaoi, khôephkng nólhnji.

Ássbrnh mắgjort Hàsezqn Lậaklfp trấephkn tĩeibbnh, đkxdmãmjma lừvqtqa phỉqjabnh mọyqxbi ngưgpwyaxaoi nơjetui đkxdmânqxmy tưgpwyplmong rằawwnng côephkng hiệnqxmu củtuasa dưgpwykxdmc hoàsezqn làsezq đkxdmãmjma nằawwnm trong dựbaal liệnqxmu củtuasa hắgjorn, cho nêzfegn đkxdmyrjci vớmcysi hắgjorn càsezqng khânqxmm phụdctgc hơjetun.

mjma phólhnjephkn chủtuasgpwyaxaoi rấephkt khoan khoátuasi, màsezq trêzfegn nélvmrt mặaksut còqjabn vưgpwyơjetung mộdfqft tia đkxdmgjorc ýqhzu, tựbaala hồhmgbsezqn Lậaklfp nhưgpwy đkxdmãmjmasezq ngưgpwyaxaoi củtuasa phe hắgjorn. Cólhnj lẽmify hắgjorn cho rằawwnng, hiệnqxmn giờaxao hắgjorn chíxrqknh làsezq ngưgpwyaxaoi duy nhấephkt cólhnj thểaklf thu nạwrkmp đkxdmưgpwykxdmc Hàsezqn Lậaklfp, nêzfegn mớmcysi sảwrkmng khoátuasi màsezqgpwyaxaoi nhưgpwy vậaklfy.

Nhưgpwyng khôephkng bao lânqxmu, tìprdenh huốyrjcng đkxdmdfqft nhiêzfegn phátuast sinh biếdcicn hólhnja.

"Bấephkt hảwrkmo!" Trưgpwyơjetung Tụdctg Nhi kêzfegu lêzfegn mộdfqft tiếdcicng.

"Di phụdctg trêzfegn mặaksut hắgjorc khíxrqkprdenh nhưgpwy lạwrkmi nổeibbi lêzfegn."


Lờaxaoi nàsezqy làsezqm cho mọyqxbi ngưgpwyaxaoi trởplmozfegn kinh hãmjmai, mấephky ngưgpwyaxaoi khôephkng bìprdenh tĩeibbnh vộdfqfi vàsezqng tiếdcicn tớmcysi xem, trong đkxdmólhnjlhnj cảwrkm vịvrzw Triệnqxmu trưgpwyplmong lãmjmao.

sezqn Lậaklfp nghe xong, trong lòqjabng cólhnj chúvqtqt sửbqgcng sốyrjct, nhưgpwyng cũnfybng khôephkng cólhnj chen vàsezqo trong ngay vẫjjlon màsezq đkxdmhmgbng ngoàsezqi.

Nhưgpwyng Lýqhzu thịvrzwnfybng làsezq ngưgpwyaxaoi cólhnjnqxmm cơjetu, cólhnj tầxrqkm nhìprden, nàsezqng vộdfqfi vàsezqng ngănwzvn hai têzfegn tiểaklfu bốyrjci lạwrkmi, đkxdmaklf cho bọyqxbn họyqxb xuốyrjcng giưgpwyaxaong lấephky chỗumax trốyrjcng cho Hàsezqn thầxrqkn y tớmcysi chuẩbqgcn đkxdmtuasn.

sezqn Lậaklfp thấephky phíxrqka trưgpwymcysc cólhnj khoảwrkmng trốyrjcng, mớmcysi từvqtq từvqtq đkxdmi tớmcysi, cẩbqgcn thậaklfn màsezq quan sátuast.

Ưrxnlmcysc chừvqtqng sau nửbqgca tuầxrqkn hưgpwyơjetung, Hàsezqn Lậaklfp cuốyrjci cùgjorng khẳrgaung đkxdmvrzwnh, đkxdmólhnj khôephkng phảwrkmi làsezq hắgjorc khíxrqk phátuast triểaklfn thêzfegm, màsezq chỉqjabsezq do đkxdmdfqfc tíxrqknh khôephkng hoàsezqn toàsezqn bịvrzw khu trừvqtq sạwrkmch sẽmify, cho nêzfegn trêzfegn mặaksut mớmcysi còqjabn xólhnjt lạwrkmi vàsezqi tia hắgjorc khíxrqk nhưgpwy vậaklfy thôephki.

sezqn Lậaklfp sau khi kếdcict luậaklfn xong, khẽmify liếdcicc mắgjort vềmjma phíxrqka Trưgpwyơjetung Tụdctg Nhi, hiểaklfu rằawwnng nàsezqng ta cólhnj chúvqtqt lo lắgjorng thátuasi quátuas.

Ássbrnh mắgjort Hàsezqn Lậaklfp cólhnj chứhmgba íxrqkt trátuasch mólhnjc thầxrqkn sắgjorc nhưgpwyng khôephkng bịvrzw mọyqxbi ngưgpwyaxaoi phátuast giátuasc, chỉqjablhnjzfeg Phi Vũnfyb vốyrjcn luôephkn ởplmo cạwrkmnh Trưgpwyơjetung Tụdctg Nhi nhìprden thấephky màsezq thôephki, hắgjorn trừvqtqng mắgjort nhìprden Hàsezqn Lậaklfp mộdfqft cátuasi, hiểaklfn nhiêzfegn làsezqprdesezqn Lậaklfp dátuasm mạwrkmo phạwrkmm nữaklf thầxrqkn trong lòqjabng hắgjorn.

sezqn Lậaklfp átuas khẩbqgcu luôephkn, xem ra Lệnqxm Phi Vũnfyb sau khi rơjetui vàsezqo võyosmng tìprdenh, đkxdmãmjma biếdcicn thàsezqnh trọyqxbng sắgjorc khinh bạwrkmn mấephkt rồhmgbi.

Hắgjorn khôephkng muốyrjcn cùgjorng têzfegn bịvrzw nữaklf sắgjorc làsezqm cho hôephkn átuasm đkxdmxrqku ólhnjc kia dânqxmy dưgpwya, màsezq phụdctgc hồhmgbi tinh thầxrqkn lạwrkmi, tiếdcicp tụdctgc suy nghĩeibb vềmjmaprdenh trạwrkmng củtuasa Lýqhzu trưgpwyplmong lãmjmao.

qhzu trưgpwyplmong lãmjmao ngoạwrkmi trừvqtq hắgjorc khíxrqk khôephkng cólhnj tan hếdcict trêzfegn mặaksut, đkxdmdfqfc ban trêzfegn ngưgpwyaxaoi cũnfybng khôephkng cólhnj tiêzfegu thấephkt đkxdmi, màsezqvqtqc nàsezqy nhỏprvj nhưgpwy hạwrkmt đkxdmaklfu. Xem ra thânqxmn thểaklf khôephkng cólhnj tỉqjabnh lạwrkmi làsezq do dưgpwy đkxdmdfqfc vẫjjlon còqjabn tồhmgbn lạwrkmi trêzfegn ngưgpwyaxaoi.

Xem đkxdmếdcicn đkxdmânqxmy, Hàsezqn Lậaklfp biếdcict rằawwnng, thủtuas phátuasp giảwrkmi đkxdmdfqfc màsezqprdenh đkxdmãmjma chuẩbqgcn bịvrzw trưgpwymcysc, xem ra phảwrkmi đkxdmem ra dùgjorng rồhmgbi. Cũnfybng khôephkng cầxrqkn phảwrkmi rầxrqku rĩeibbprde nhữaklfng chuyệnqxmn mìprdenh đkxdmãmjma suy nghĩeibb, biểaklfu hiệnqxmn vừvqtqa rồhmgbi xem nhưgpwy đkxdmúvqtqng trong dựbaal liệnqxmu củtuasa mìprdenh.

mjmai tìprdem mộdfqft chậaklfu nưgpwymcysc tớmcysi đkxdmânqxmy, nhớmcys đkxdmeibb đkxdmxrqky nưgpwymcysc vàsezqo trong đkxdmólhnj."sezqn Lậaklfp khôephkng khátuasch khíxrqkzfegn giọyqxbng sai bảwrkmo.

Lầxrqkn nàsezqy khôephkng cólhnj phiềmjman đkxdmếdcicn Trưgpwyơjetung Tụdctg Nhi làsezqm, Mãmjma Vinh ứhmgbng thanh mộdfqft tiếdcicng rồhmgbi chạwrkmy ra ngoàsezqi.


sezqn Lậaklfp quay đkxdmxrqku lạwrkmi, trịvrzwnh trọyqxbng nólhnji vớmcysi Tiễprvjn trưgpwyplmong lãmjmao vàsezqmjma phólhnjephkn chủtuas:

"Sau đkxdmânqxmy cầxrqkn hai vịvrzw giúvqtqp mộdfqft tay, dùgjorng nộdfqfi lựbaalc đkxdmem đkxdmdfqfc dưgpwykxdmc còqjabn nằawwnm lạwrkmi trong ngưgpwyaxaoi Lýqhzu trưgpwyplmong lãmjmao bứhmgbc ra ngoàsezqi qua mấephky huyệnqxmt đkxdmwrkmo, sau đkxdmólhnj ta sẽmifygjorng kim chânqxmm phólhnjng huyệnqxmt đkxdmaklf giảwrkmi đkxdmdfqfc, đkxdmem huyếdcict đkxdmdfqfc giảwrkmi khai, khôephkng biếdcict hai vịvrzwlhnjsezqm đkxdmưgpwykxdmc khôephkng?"

mjma phólhnjephkn chủtuas átuasnh mắgjort lólhnje lêzfegn khôephkng ngừvqtqng, nhưgpwyng vẫjjlon đkxdmátuasp ứhmgbng. Tiễprvjn trưgpwyplmong lãmjmao thìprde chỉqjab lạwrkmnh lùgjorng gậaklft đkxdmxrqku, đkxdmátuasp ứhmgbng mộdfqft cátuasch dứhmgbt khoátuast.

"Tạwrkmi sao phảwrkmi tìprdem bọyqxbn họyqxb hai ngưgpwyaxaoi, chẳrgaung lẽmify ta khôephkng làsezqm đkxdmưgpwykxdmc sao?" Triệnqxmu trưgpwyplmong lãmjmao cólhnj ýqhzu khôephkng vui, cảwrkmm giátuasc Hàsezqn Lậaklfp xem nhẹaxao hắgjorn.

sezqn Lậaklfp ânqxmm thầxrqkm thởplmosezqi, xem ra cầxrqkn phảwrkmi giảwrkmi thíxrqkch rõyosmsezqng cho lãmjmao gia hỏprvja cốyrjc chấephkp nàsezqy mớmcysi đkxdmưgpwykxdmc.

"Triệnqxmu trưgpwyplmong lãmjmao luyệnqxmn Hỗumaxn viêzfegn chưgpwyplmong, vốyrjcn làsezq ngoạwrkmi côephkng. Bàsezqn vềmjma nộdfqfi lựbaalc tinh thuầxrqkn, ta nghĩeibb bọyqxbn hai ngưgpwyaxaoi Mãmjma phólhnjephkn chủtuas thíxrqkch hợkxdmp hơjetun."sezqn Lậaklfp khôephkng gắgjort gỏprvjng hay tứhmgbc giậaklfn, nhẹaxao nhàsezqng nólhnji.

"Nàsezqy…"

Đmjmayrjci phưgpwyơjetung bịvrzwsezqn Lậaklfp nólhnji cho lờaxaoi nàsezqy liềmjman khôephkng còqjabn nólhnji đkxdmưgpwykxdmc gìprde nữaklfa.

sezqn Lậaklfp khôephkng cólhnj đkxdmaklf ýqhzu tớmcysi lãmjmao hồhmgb đkxdmhmgb cao ngạwrkmo nàsezqy nữaklfa, quay ra nhìprden nhữaklfng ngưgpwyaxaoi khátuasc trong phòqjabng ra lệnqxmnh:

"Trừvqtqmjma phólhnjephkn chủtuas hai ngưgpwyaxaoi ra, tấephkt cảwrkm nhữaklfng ngưgpwyaxaoi khátuasc đkxdmmjmau đkxdmi ra ngoàsezqi, tiếdcicp theo ta dùgjorng thủtuas phátuasp giảwrkmi đkxdmdfqfc, khôephkng muốyrjcn cho mọyqxbi ngưgpwyaxaoi quan sátuast, hơjetun nữaklfa trong quátuas trìprdenh giảwrkmi đkxdmdfqfc, tuyệnqxmt đkxdmyrjci cầxrqkn thanh tĩeibbnh, kiêzfegng kỵdfqf bịvrzw ngưgpwyaxaoi khátuasc quấephky rầxrqky."

sezqn Lậaklfp vừvqtqa nólhnji xong, mọyqxbi ngưgpwyaxaoi trong phòqjabng cólhnj chúvqtqt ngẩbqgcn ra, nhưgpwyng rấephkt nhanh Lýqhzu thịvrzw đkxdmãmjma tiếdcicp nhậaklfn, nàsezqng cung kíxrqknh thi lễprvjlhnji: "Phu quânqxmn ta làsezqm phiềmjman mấephky vịvrzw rồhmgbi." Sau đkxdmólhnj rấephkt nhanh đkxdmi ra khỏprvji phòqjabng trưgpwymcysc.

lhnjqhzu thịvrzw dẫjjlon đkxdmxrqku đkxdmi ra, nhữaklfng ngưgpwyaxaoi khátuasc mặaksuc kệnqxmlhnj nguyệnqxmn ýqhzu hay vui vẻvmpr khôephkng, đkxdmmjmau khôephkng làsezqm gìprde đkxdmưgpwykxdmc hơjetun làsezq theo chânqxmn Lýqhzu thịvrzw đkxdmi ra phòqjabng khátuasch.

Đmjmakxdmi sau khi Mãmjma Vinh bêzfeg chậaklfu nưgpwymcysc vàsezqo, Hàsezqn Lậaklfp liềmjman lậaklfp tứhmgbc đkxdmuổeibbi ra, sau đkxdmólhnj đkxdmólhnjng chặaksut cửbqgca phòqjabng ngủtuas, chỉqjab đkxdmaklf lạwrkmi mọyqxbi ngưgpwyaxaoi bêzfegn ngoàsezqi đkxdmang ngơjetu ngátuasc nhìprden nhau.

Thờaxaoi gian trôephki qua mộdfqft cátuasch chậaklfm chạwrkmp, từvqtqng phúvqtqt, từvqtqng phúvqtqt mộdfqft. Cũnfybng khôephkng biếdcict đkxdmãmjma trảwrkmi qua bao lânqxmu, cátuasch cửbqgca phòqjabng ngủtuas vẫjjlon chưgpwya mởplmo ra, màsezq từvqtq trong phòqjabng ngủtuas, cũnfybng khôephkng cólhnj tiếdcicng đkxdmdfqfng nàsezqo truyềmjman ra cảwrkm.

Loạwrkmi yêzfegn lặaksung đkxdmếdcicn khátuasc thưgpwyaxaong nàsezqy làsezqm cho mọyqxbi ngưgpwyaxaoi đkxdmang đkxdmkxdmi tin tứhmgbc trởplmozfegn bấephkt an, mộdfqft bólhnjng ma vôephk thanh vôephk tứhmgbc hiệnqxmn lêzfegn trong lòqjabng mọyqxbi ngưgpwyaxaoi, màsezq ngay Lýqhzu thịvrzw sắgjorc mặaksut vốyrjcn bìprdenh tĩeibbnh cũnfybng đkxdmãmjma bắgjort đkxdmxrqku đkxdmhmgbng ngồhmgbi khôephkng yêzfegn, chứhmgb chưgpwya nólhnji tớmcysi vịvrzw Triệnqxmu trưgpwyplmong lãmjmao nólhnjng tíxrqknh kia, sớmcysm đkxdmãmjma đkxdmi lạwrkmi lòqjabng vòqjabng trong phòqjabng khátuasch khôephkng biếdcict bao nhiêzfegu vòqjabng rồhmgbi.

Cho đkxdmếdcicn lúvqtqc mọyqxbi ngưgpwyaxaoi trong phòqjabng khátuasch gầxrqkn nhưgpwy mấephkt hếdcict kiêzfegn nhẫjjlon thìprde "cạwrkmch" mộdfqft tiếdcicng, cátuasnh cửbqgca phòqjabng ngủtuas đkxdmưgpwykxdmc mởplmo ra từvqtqzfegn trong.

Mọyqxbi ngưgpwyaxaoi đkxdmmjmau hưgpwymcysng átuasnh mắgjort vềmjmajetui ânqxmm thanh phátuast ra, trêzfegn nélvmrt mặaksut mọyqxbi ngưgpwyaxaoi phảwrkmng phấephkt đkxdmmjmau rấephkt hồhmgbi hộdfqfp, ngưgpwyng trọyqxbng.

sezqn Lậaklfp vẻvmpr mặaksut mệnqxmt mỏprvji từvqtq trong phòqjabng bưgpwymcysc ra, hắgjorn thấephky vẻvmpr mặaksut ngưgpwyng trọyqxbng củtuasa mọyqxbi ngưgpwyaxaoi liềmjman mỉqjabm cưgpwyaxaoi nólhnji:

"Khôephkng cólhnj việnqxmc gìprde nữaklfa rồhmgbi, dưgpwy đkxdmdfqfc đkxdmãmjma hoàsezqn toàsezqn bịvrzw khu trừvqtq sạwrkmch sẽmify, Lýqhzu trưgpwyplmong lãmjmao chỉqjab cầxrqkn nghỉqjab ngơjetui nốyrjct đkxdmêzfegm nay, sátuasng mai sẽmify tựbaal đkxdmdfqfng tỉqjabnh lạwrkmi."

sezqn Lậaklfp nólhnji nhữaklfng lờaxaoi nàsezqy rấephkt tựbaal tin, trêzfegn thựbaalc tếdcic, hắgjorn cũnfybng khôephkng cólhnj nghĩeibb tớmcysi lầxrqkn thanh trừvqtqgpwy đkxdmdfqfc nàsezqy lạwrkmi tiếdcicn hàsezqnh thuậaklfn lợkxdmi nhưgpwy thếdcic, mộdfqft đkxdmiểaklfm bấephkt trắgjorc cũnfybng khôephkng cólhnj xảwrkmy ra.

qhzu thịvrzw nghe xong nhữaklfng lờaxaoi đkxdmólhnj liềmjman mừvqtqng ra mặaksut, nguyêzfegn tânqxmm tìprdenh buồhmgbn bựbaalc trưgpwymcysc đkxdmólhnj bổeibbng biếdcicn mấephkt. Màsezq mấephky vịvrzwxrqknh tìprdenh khẩbqgcn trưgpwyơjetung vộdfqfi vàsezqng sấephkn tớmcysi xem, Hàsezqn Lậaklfp liềmjman đkxdmưgpwya mộdfqft tay lêzfegn cảwrkmn bọyqxbn họyqxb lạwrkmi.

"Lýqhzu trưgpwyplmong lãmjmao hiệnqxmn thânqxmn thểaklf rấephkt yếdcicu, cầxrqkn trátuasnh bịvrzwsezqm phiềmjman, màsezqmjma phólhnjephkn chủtuas hai ngưgpwyaxaoi vìprde khu đkxdmdfqfc màsezq nguyêzfegn khíxrqk đkxdmwrkmi thưgpwyơjetung, đkxdmang đkxdmiềmjmau tứhmgbc trong đkxdmólhnj. Ta xem, càsezqng íxrqkt ngưgpwyaxaoi vàsezqo càsezqng tốyrjct, màsezq tốyrjct nhấephkt thìprde chỉqjabzfegn đkxdmaklf mộdfqft mìprdenh Lýqhzu phu nhânqxmn vàsezqo làsezq đkxdmưgpwykxdmc."sezqn Lậaklfp trịvrzwnh trọyqxbng nólhnji vớmcysi Lýqhzu phu nhânqxmn.

qhzu thịvrzw nghe đkxdmưgpwykxdmc tin tốyrjct nhưgpwy vậaklfy, làsezqm sao còqjabn cólhnj ýqhzu kiếdcicn gìprde khátuasc, vộdfqfi vàsezqng gậaklft đkxdmxrqku đkxdmátuasp ứhmgbng, màsezqnfybng quêzfegn cảwrkmm tạwrkmsezqn Lậaklfp, liềmjman vộdfqfi vàsezqng đkxdmi vàsezqo phòqjabng ngủtuas.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.