Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 71 : Thanh linh tán

    trước sau   
yfken Lậdqrep nhăwirln mặqysmt nhítbodu màyfkey, khôpvleng nóyouoi lờthivi nàyfkeo.

Hắehvfn vừtboda mớbaghi bắehvft mạlmbgch, xem qua lưfiuuruwqi vàyfke đhtdiqnwzng tửgvau, cũtegrng sơzhcu bộiomo phárazyn đhtdirazyn đhtdiưfiuusbhvc loạlmbgi đhtdiiomoc nàyfkey vàyfke loạlmbgi đhtdiiomoc "Triềfiuun hưfiuuơzhcung ti"zhcuc trưfiuubaghc hắehvfn sửgvau dụcagzng tưfiuuơzhcung tựapkf nhau, đhtdifiuuu làyfke hỗstmzn hợsbhvp đhtdiiomoc dưfiuusbhvc. Muốupttn khu trừtbod từtbodng loạlmbgi đhtdiiomoc tốupttovnjn trong mộiomot cárazych hoàyfken toàyfken, Hàyfken Lậdqrep vẫcwmcn chưfiuua cóyouo bảtbodn sựapkf đhtdióyouo, hắehvfn hiệillin giờthiv chỉehdoyouo "thanh linh tárazyn"yfke mộiomot sốuptt phưfiuuơzhcung phárazyp giảtbodi đhtdiiomoc đhtdiqysmc biệillit màyfke thôpvlei.

Nghĩyfmt tớbaghi đhtdiâqysmy, Hàyfken Lậdqrep âqysmm thầyfkem mắehvfng chửgvaui đhtdiárazym đhtdilmbgi phu kia, khôpvleng dárazym giảtbodi đhtdiiomoc, màyfke bỏguth nan đhtdifiuuyfkey lạlmbgi cho hắehvfn. Tuy vậdqrey, bềfiuu ngoàyfkei, khuôpvlen mặqysmt hắehvfn vẫcwmcn lộiomo ra dárazyng vẻejqh trầyfkem tưfiuu nghiêovnjn cứtuztu.

Mộiomot lárazyt sau, Triệilliu trưfiuufiuung lãmfolo khôpvleng nhịnaakn đhtdiưfiuusbhvc mởfiuu lờthivi nóyouoi:

"Tiểtskeu oa tửgvau ngưfiuuơzhcui! Ngưfiuuơzhcui rốupttt cụcagzc cóyouo hay khôpvleng cứtuztu đhtdiưfiuusbhvc Lýiomo trưfiuufiuung lãmfolo? Nóyouoi xem nàyfkeo!"

"Triệilliu trưfiuufiuung lãmfolo, ngưfiuuơzhcui cũtegrng nóyouong nảtbody quárazy rồqnwzi, khôpvleng thấhtdiy Hàyfken tiểtskeu đhtdilmbgi phu đhtdiang nghĩyfmt biệillin phárazyp sao? Kiêovnjn nhẫcwmcn chúzhcut đhtdii!"yfken Lậdqrep chưfiuua trảtbod lờthivi, Mãmfol phóyouopvlen chủthiv đhtdituztng mộiomot bêovnjn đhtdiãmfolyfkem vẻejqh ngưfiuuthivi tốupttt, nhạlmbgo bárazyng luôpvlen Triệilliu trưfiuufiuung lãmfolo.


Triệilliu trưfiuufiuung lãmfolo trợsbhvn trừtbodng mắehvft, đhtdiang đhtdinaaknh hárazy mồqnwzm ra nóyouoi cárazyi gìsbhv, nhưfiuung Hàyfken Lậdqrep khôpvleng cóyouo đhtdisbhvi lãmfolo kịnaakp mởfiuu miệilling, đhtdiãmfol kho khan nhẹtske mộiomot tiếqkahng, cắehvft đhtdituztt ýiomo đhtdiqnwz phảtbodn kítbodch củthiva lãmfolo.

Hắehvfn vừtboda ho khan mộiomot tiếqkahng đhtdiãmfol khiếqkahn cho tấhtdit cảtbod mọyfmti ngưfiuuthivi trong phòpvleng đhtdifiuuu kinh ngạlmbgc nhìsbhvn, lúzhcuc nàyfkey Hàyfken Lậdqrep mớbaghi nghĩyfmt ra, tuổtuzti mìsbhvnh mớbaghi chỉehdozhcun mưfiuuthivi tuổtuzti đhtdiyfkeu, nhưfiuung lạlmbgi họyfmtc bộiomorazyng lãmfolo nhâqysmn ho khan, hìsbhvnh nhưfiuuyouo chúzhcut buồqnwzn cưfiuuthivi a! Bấhtdit quárazy, mụcagzc đhtdinaakch đhtdilmbgt đhtdiưfiuusbhvc rồqnwzi, hắehvfn cũtegrng khôpvleng muốupttn nghĩyfmt tớbaghi việillic phảtbodi nghe tranh chấhtdip giữcwmca hai bêovnjn.

"Loạlmbgi đhtdiiomoc nàyfkey làyfke loạlmbgi đhtdiiomoc hỗstmzn hợsbhvp, giảtbodi đhtdiiomoc nóyouo hếqkaht sứtuztc phiềfiuun toárazyi, ta khôpvleng dárazym cam đhtdioan chắehvfc chắehvfn mưfiuuthivi phầyfken cóyouo thểtske giảtbodi đhtdiưfiuusbhvc loạlmbgi đhtdiiomoc nàyfkey, nhưfiuung cũtegrng cóyouo thểtske thửgvau mộiomot lầyfken. Trong quárazy trìsbhvnh giảtbodi đhtdiiomoc cóyouo chúzhcut nguy hiểtskem, cóyouo thểtske nguy cấhtdip tớbaghi títbodnh mạlmbgng củthiva Lýiomo trưfiuufiuung lãmfolo, chẳmfolng biếqkaht mấhtdiy vịnaakfiuu đhtdiâqysmy cóyouo muốupttn ta đhtdiiomong thủthiv?"yfken Lậdqrep ra vẻejqh khóyouo khăwirln, nóyouoi ra mấhtdiy câqysmu.

Đktfzuptti vớbaghi Hàyfken Lậdqrep màyfkeyouoi, khôpvleng phảtbodi đhtdii giảtbodi đhtdiiomoc thìsbhv tốupttt hơzhcun bởfiuui vìsbhv hắehvfn khôpvleng thựapkfc sựapkf nắehvfm chắehvfc.

Nhữcwmcng lờthivi nàyfkey củthiva Hàyfken Lậdqrep, làyfkem cho mọyfmti ngưfiuuthivi phảtbodi nhìsbhvn nhau, ai cũtegrng khôpvleng dárazym đhtditskeyfken Lậdqrep đhtdiiomong thủthiv giảtbodi đhtdiiomoc, nhưfiuung ngoạlmbgi trừtbodyfken Lậdqrep ra, nhữcwmcng têovnjn đhtdilmbgi phu khárazyc tựapkfa hồqnwzyfkeng khôpvleng đhtdiưfiuusbhvc.

Mộiomot lúzhcuc lâqysmu sau, vịnaakiomo thịnaak, phu nhâqysmn củthiva Lýiomo trưfiuufiuung lãmfolo đhtdiiomot nhiêovnjn mởfiuu miệilling nóyouoi:

"Chẳmfolng biếqkaht Hàyfken đhtdilmbgi phu đhtdiuptti vớbaghi cứtuztu trịnaak gia phu ta cóyouo mấhtdiy phầyfken nắehvfm chắehvfc?"

"Năwirlm thàyfkenh"yfken Lậdqrep khôpvleng chúzhcut do dựapkfyouoi.

"Vậdqrey đhtdiưfiuusbhvc rồqnwzi, Hàyfken thầyfken y cứtuzt việillic ra tay cứtuztu ngưfiuuthivi. Nếqkahu phu quâqysmn ta xảtbody ra bấhtdit trắehvfc, ta tuyệillit khôpvleng oárazyn hậdqren Hàyfken đhtdilmbgi phu, cóyouo lẽpdya đhtdióyouoyfke thiêovnjn ýiomo."iomo thịnaak lộiomo ra thầyfken sắehvfc dứtuztt khoárazyt, hạlmbg quyếqkaht tâqysmm. Đktfziềfiuuu nàyfkey nằbufnm ngoàyfkei ýiomo liệilliu củthiva Hàyfken Lậdqrep.

ktfzilli muộiomoi, ngưfiuuơzhcui sao khôpvleng suy nghĩyfmt kỹzhcu? Têovnjn tiểtskeu tửgvauyfkey tuổtuzti còpvlen nhỏguth a, ta xem khôpvleng đhtdiárazyng tin cậdqrey!" Triệilliu trưfiuufiuung lãmfolo cóyouo chúzhcut nóyouong nảtbody, vộiomoi vàyfkeng khuyêovnjn can Lýiomo thịnaak đhtdiang nhấhtdit thờthivi xúzhcuc đhtdiiomong.

"Ta nghĩyfmt kỹzhcu rồqnwzi, nếqkahu khôpvleng đhtditskeyfken đhtdilmbgi phu giảtbodi đhtdiiomoc, phu quâqysmn ta sợsbhv rằbufnng khôpvleng sốupttng nổtuzti qua đhtdiêovnjm nay, đhtdituzti lạlmbgi, khôpvleng bằbufnng mạlmbgo hiểtskem mộiomot lầyfken, còpvlen cóyouo nửgvaua phầyfken hi vọyfmtng cóyouo thểtske cứtuztu đhtdiưfiuusbhvc."iomo thịnaakyouo chúzhcut thưfiuuơzhcung cảtbodm, cúzhcui đhtdiyfkeu nhẹtske giọyfmtng nóyouoi.

"Vậdqrey…" Triệilliu trưfiuufiuung lãmfolo árazy khẩpjlwu khôpvleng nóyouoi đhtdiưfiuusbhvc gìsbhv.

yfken Lậdqrep nhìsbhvn mấhtdiy ngưfiuuthivi còpvlen lạlmbgi, hìsbhvnh nhưfiuutegrng khôpvleng cóyouo phảtbodn đhtdiuptti quyếqkaht đhtdinaaknh củthiva Lýiomo thịnaak, liềfiuun nhanh chóyouong lấhtdiy từtbod trong túzhcui thuốupttc đhtdiem theo mộiomot cárazyi bìsbhvnh nhỏguthyfkeu xanh, từtbodovnjn trong lấhtdiy ra mộiomot viêovnjn dưfiuusbhvc hoàyfken màyfkeu đhtdiguth.


"Ai đhtdióyouo lấhtdiy cho ta mộiomot cốupttc nưfiuubaghc ấhtdim, hòpvlea viêovnjn dưfiuusbhvc hoàyfken nàyfkey vàyfkeo trong rồqnwzi cho Lýiomo trưfiuufiuung lãmfolo uốupttng vàyfkeo."

ktfztske ta"yfken Lậdqrep còpvlen chưfiuua dứtuztt lờthivi, mộiomot thanh âqysmm thanh thúzhcuy, rõtuztyfkeng truyềfiuun tớbaghi.

Trưfiuuơzhcung Tụcagz Nhi mắehvft sưfiuung đhtdiguth, vốupttn đhtdiang đhtdituztng ởfiuu gầyfken đhtdióyouo bỗstmzng lêovnjn tiếqkahng, liềfiuun sau đhtdióyouo đhtdii ra khỏguthi phòpvleng.

Lệilli Phi Vũtegr bỗstmzng ngẩpjlwn ngưfiuuthivi ra mộiomot lúzhcuc, sau đhtdióyouo liềfiuun theo ra ngoàyfkei. Hàyfken Lậdqrep thấhtdiy vậdqrey trong lòpvleng khôpvleng nhịnaakn đhtdiưfiuusbhvc xỉehdo vảtbod Lệilli Phi Vũtegr mộiomot phen.

Chỉehdo mộiomot lárazyt sau, Trưfiuuơzhcung Tụcagz Nhi vẻejqh mặqysmt bấhtdit đhtdiehvfc dĩyfmt đhtdii vàyfkeo, hai tay trốupttng trơzhcun, màyfke Lệilli Phi Vũtegr đhtdiang cẩpjlwn thậdqren bêovnj mộiomot cốupttc nưfiuubaghc, đhtdii sárazyt theo sau.

Mọyfmti ngưfiuuthivi trong phòpvleng nhìsbhvn thấhtdiy cảtbodnh tưfiuusbhvng tốupttt nàyfkey, đhtdifiuuu khôpvleng nhịnaakn đhtdiưfiuusbhvc vui vẻejqhovnjn chúzhcut, trong árazynh mắehvft lộiomo ra vẻejqhfiuuthivi cưfiuuthivi, đhtdiiềfiuuu nàyfkey làyfkem cho Trưfiuuơzhcung Tụcagz Nhi mặqysmt đhtdiguthgvaung, tay châqysmn thấhtdit thốuptt, lộiomo ra thầyfken thárazyi thiếqkahu nữcwmc trong chốupttn khuêovnj phòpvleng.

Bấhtdit quárazy việillic nàyfkey làyfkem cho khôpvleng khítbod khẩpjlwn trưfiuuơzhcung trong phòpvleng giảtbodm đhtdii khôpvleng ítbodt, làyfkem cho tâqysmm tìsbhvnh mọyfmti ngưfiuuthivi cũtegrng giảtbodm bớbaght, nhẹtske nhàyfkeng đhtdii rấhtdit nhiềfiuuu.

Lệilli Phi Vũtegr ngoan ngoãmfoln cầyfkem chébaghn bưfiuung đhtdiếqkahn cho Lýiomo thịnaak.

"Hàyfken đhtdilmbgi phu, ngưfiuuơzhcui xem chébaghn nưfiuubaghc đhtdiãmfol đhtdiưfiuusbhvc đhtdiun sôpvlei nàyfkey cóyouoiuoxng đhtdiưfiuusbhvc khôpvleng?"iomo thịnaak chuyểtsken árazynh mắehvft sárazyng hỏguthi ýiomo kiếqkahn Hàyfken Lậdqrep.

"Cóyouo thểtske đhtdiưfiuusbhvc."

yfken Lậdqrep sớbaghm đhtdiãmfol nhìsbhvn qua cốupttc nưfiuubaghc, gậdqret đhtdiyfkeu rồqnwzi tiếqkahp lấhtdiy quai cốupttc. Hắehvfn bỏguth viêovnjn dưfiuusbhvc hoàyfken kia vàyfkeo trong nưfiuubaghc, cảtbod chébaghn nưfiuubaghc trong chớbaghp mắehvft bỗstmzng hóyouoa thàyfkenh màyfkeu hồqnwzng.

"Cho Lýiomo trưfiuufiuung lãmfolo uốupttng hếqkaht làyfke đhtdiưfiuusbhvc, nữcwmc nhâqysmn cárazyc ngưfiuuthivi vốupttn tinh tếqkah cẩpjlwn thậdqren, ngưfiuuơzhcui tớbaghi làyfkem việillic nàyfkey đhtdii."yfken Lậdqrep lấhtdiy tay đhtdiưfiuua chébaghn thuốupttc cho đhtdiuptti phưfiuuơzhcung.

iomo thịnaak vộiomoi vàyfkeng đhtdiárazyp ứtuztng, khôpvleng cóyouo từtbod chốuptti.

Đktfzuptti vớbaghi nàyfkeng màyfkeyouoi, mỗstmzi câqysmu nóyouoi củthiva Hàyfken Lậdqrep đhtdifiuuu liêovnjn quan đhtdiếqkahn títbodnh mạlmbgng củthiva phu quâqysmn, nhưfiuu thếqkahyfkeo màyfke khôpvleng nghe cho đhtdiưfiuusbhvc.

ktfzâqysmy rốupttt cuộiomoc làyfke thuốupttc gìsbhv?"iomo thịnaak nhìsbhvn vàyfkeo chébaghn thuốupttc, sau đhtdióyouo cẩpjlwn thậdqren đhtdiem chébaghn thuốupttc màyfkeu đhtdiguthyfkey bóyouon vàyfkeo miệilling Lýiomo trưfiuufiuung lãmfolo, Triệilliu trưfiuufiuung lãmfolo cóyouo chúzhcut khôpvleng nhẫcwmcn lạlmbgi đhtdiưfiuusbhvc, liềfiuun hỏguthi ngay vấhtdin đhtdifiuuyfke mọyfmti ngưfiuuthivi trong phòpvleng đhtdifiuuu muốupttn biếqkaht.

"Làyfke mộiomot loạlmbgi thuốupttc giảtbodi đhtdiiomoc ta tựapkf chếqkah, hi vọyfmtng sẽpdyayouo chúzhcut hiệilliu quảtbod."yfken Lậdqrep lãmfolnh đhtdilmbgm trảtbod lờthivi.

Hắehvfn khôpvleng muốupttn mọyfmti ngưfiuuthivi biếqkaht đhtdiếqkahn "Thanh linh tárazyn", ai biếqkaht loạlmbgi thárazynh dưfiuusbhvc giảtbodi đhtdiiomoc nàyfkey cóyouo đhtdiem lạlmbgi phiềfiuun toárazyi cho hắehvfn hay khôpvleng, dùiuox sao cẩpjlwn thậdqren vẫcwmcn tốupttt.

Mộiomot lúzhcuc lâqysmu sau khi cho Lýiomo trưfiuufiuung lãmfolo uốupttng thuốupttc, nébaght mặqysmt giàyfke nua đhtdiyfkey hắehvfc khítbod củthiva Lýiomo trưfiuufiuung lãmfolo bắehvft đhtdiyfkeu trởfiuuovnjn nhạlmbgt dầyfken, đhtdiiomoc ban trêovnjn ngưfiuuthivi cung từtbod từtbod chuyểtsken biếqkahn, bắehvft đhtdiyfkeu thu nhỏguth lạlmbgi.

Loạlmbgi biếqkahn hóyouoa cóyouo thểtske quan sárazyt nàyfkey, cho dùiuoxyfke kẻejqh chẳmfolng hiểtskeu biếqkaht gìsbhvtegrng biếqkaht đhtdiưfiuusbhvc đhtdiiomoc trêovnjn thâqysmn Lýiomo trưfiuufiuung lãmfolo đhtdiang đhtdiưfiuusbhvc khu trừtbod dầyfken dầyfken. Sựapkfsbhvnh đhtdiang theo chiềfiuuu hưfiuubaghng tốupttt màyfke phárazyt triểtsken.

Chứtuztng kiếqkahn hếqkaht thảtbody sựapkfsbhvnh, mọyfmti ngưfiuuthivi trong phòpvleng khôpvleng nhịnaakn đhtdiưfiuusbhvc đhtdiãmfol bắehvft đhtdiyfkeu vui vẻejqh ra mặqysmt, árazynh mắehvft nhìsbhvn Hàyfken Lậdqrep đhtdiãmfol khôpvleng còpvlen nhưfiuuzhcuc đhtdiyfkeu. Chỉehdoyouo Triệilliu trưfiuufiuung lãmfolo mặqysmt mũtegri vẫcwmcn nhưfiuutegr, dùiuoxng cárazyi mũtegri hừtbod nhẹtske mộiomot tiếqkahng, bấhtdit quárazy, thầyfken sắehvfc lãmfolo cũtegrng hòpvlea hoãmfoln đhtdii khôpvleng ítbodt.

Thấhtdiy mìsbhvnh còpvlen chưfiuua thi triểtsken thủthiv phárazyp giảtbodi đhtdiiomoc màyfke đhtdiiomoc tốuptt bắehvft đhtdiyfkeu biếqkahn mấhtdit, Hàyfken Lậdqrep cũtegrng cóyouo chúzhcut giậdqret mìsbhvnh.

"Thanh linh tárazyn" lạlmbgi cóyouo hiệilliu quảtbod nhưfiuu vậdqrey, đhtdiúzhcung làyfke nằbufnm ngoàyfkei dựapkf liệilliu củthiva hắehvfn. Cóyouo lẽpdya loạlmbgi đhtdiiomoc nàyfkey cũtegrng khôpvleng cóyouorazyi gìsbhv quárazy lợsbhvi hạlmbgi, trong lòpvleng hắehvfn khôpvleng khỏguthi nghĩyfmt nhưfiuu vậdqrey.

Mắehvft thấhtdiy sựapkfsbhvnh đhtdiang phárazyt triểtsken theo chiềfiuuu hưfiuubaghng cóyouo lợsbhvi, Hàyfken Lậdqrep đhtdiãmfolyouo chúzhcut buồqnwzn bựapkfc. Nguyêovnjn nhâqysmn căwirln bảtbodn cóyouo hai nguyêovnjn nhâqysmn: Thứtuzt nhấhtdit, làyfke vừtboda rồqnwzi khi giảtbodi đhtdiiomoc hắehvfn cóyouoyouoi qua, quárazy trìsbhvnh giảtbodi đhtdiiomoc cóyouo chúzhcut nguy hiểtskem, nhưfiuung nếqkahu đhtdiiomoc títbodnh cứtuzt thếqkahyfkey màyfke dễlcrlyfkeng bịnaak khu trừtbod, chẳmfolng phảtbodi chítbodnh hắehvfn đhtdiãmfolyouoi dốuptti sao, làyfkem cho ngưfiuuthivi khárazyc nghĩyfmt rằbufnng hắehvfn cốuptt ýiomo dấhtdiu diếqkahm, khôpvleng muốupttn giảtbodi đhtdiiomoc?

Thứtuzt hai, "Thanh linh tárazyn" đhtdiuptti vớbaghi đhtdiiomoc củthiva kẻejqh khárazyc thìsbhv lạlmbgi cóyouorazyc dụcagzng nhưfiuu vậdqrey, tạlmbgi sao lạlmbgi khôpvleng cóyouorazyc dụcagzng vớbaghi loạlmbgi đhtdiiomoc trêovnjn cơzhcu thểtskesbhvnh cơzhcu chứtuzt? Loạlmbgi đhtdiiomoc tiềfiuum tàyfkeng trong cơzhcu thểtskeyfkey đhtdiãmfolyfkem cho Hàyfken Lậdqrep vẫcwmcn luôpvlen lo lắehvfng cho tớbaghi nay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.