Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 70 : Thiêu bát

    trước sau   
tmel phóguwvmmdbn chủcbik tựknvba hồuaka cảcqfkm giágfxjc đczqcưjkiezxlcc giữmmdba hai ngưjkiexwgii cóguwvgfxji gìwkhh đczqcóguwv khômmdbng ổupvdn, hắolpmn chẳvfwhng nhữmmdbng khômmdbng lo lắolpmng màxcvc ngưjkiezxlcc lạfdwqi, trêfdwqn mặnahjt mơuacw hồuaka lộcbcs ra thầsvxzn sắolpmc vui mừvdrtng.

"Hàxcvcn tiểfwauu đczqcfdwqi phu tuổupvdi tuy còxwgin nhỏzcvc nhưjkieng y thuậorgbt tuyệvfwht đczqcvhhvi cóguwv thểfwau xứnrsgng vớzcvci danh gọxsvyi xuấxcvct thầsvxzn nhậorgbp hóguwva, tin rằoihzng Lýjobb trưjkieuahing lãtmelo nhấxcvct đczqchbwhnh cảcqfki tửxlca hồuakai sinh." Hắolpmn đczqccbcst nhiêfdwqn mởuahi lờxwgii xưjkieng tágfxjn y thuậorgbt củcbika Hàxcvcn Lậorgbp.

"Phảcqfki khômmdbng? Tuổupvdi nhỏzcvc nhưjkie vậorgby, thậorgbt sựknvb y thuậorgbt cao minh? Ta cũzrxxng khômmdbng dágfxjm quágfxj tin tưjkieuahing, lẽjkiexcvco so vớzcvci y thuậorgbt củcbika Mặnahjc đczqcfdwqi phu còxwgin cao hơuacwn?" Vịhbwh trưjkieuahing lãtmelo nàxcvcy xem chừvdrtng tídurtnh tìwkhhnh bộcbcsc trựknvbc, bịhbwh đczqcvhhvi phưjkieơuacwng khiêfdwqu khídurtch liềscgjn nổupvdi nóguwvng, ngay trưjkiezcvcc mặnahjt Hàxcvcn Lậorgbp nóguwvi thẳvfwhng ra nhữmmdbng lờxwgii khômmdbng tídurtn nhiệvfwhm hắolpmn.

Nhữmmdbng lờxwgii nàxcvcy vừvdrta nóguwvi ra làxcvcm cho thâlyqrn nhâlyqrn củcbika Lýjobb trưjkieuahing lãtmelo ởuahi mộcbcst bêfdwqn khômmdbng biếuakat phảcqfki làxcvcm thếuakaxcvco cho phảcqfki.

gfxjn đczqcuakang đczqcưjkieơuacwng nhiêfdwqn làxcvc khômmdbng thểfwauwkhh vẫfxppn phảcqfki trômmdbng vàxcvco vịhbwh tiểfwauu thầsvxzn y nàxcvcy cứnrsgu mạfdwqng cho Lýjobb trưjkieuahing lãtmelo!

xcvc mởuahi miệvfwhng bàxcvci xídurtch thìwkhhzrxxng khômmdbng đczqcưjkiezxlcc, dùgzzu sao đczqcóguwvzrxxng làxcvc bằoihzng hữmmdbu chídurt cốvhhvt củcbika Lýjobb trưjkieuahing lãtmelo, vẫfxppn cóguwv thâlyqrn phậorgbn trưjkieuahing bốvhhvi củcbika lưjkiezxlcng lớzcvcn ngưjkiexwgii ởuahi đczqcâlyqry.


"A a! Triệvfwhu trưjkieuahing lãtmelo cũzrxxng khômmdbng rõorgb rồuakai, Hàxcvcn tiểfwauu đczqcfdwqi phu chídurtnh làxcvc đczqcvfwh tửxlca đczqcolpmc ýjobb củcbika Mặnahjc đczqcfdwqi phu, nóguwvi vềscgj y thuậorgbt cóguwv thểfwau gọxsvyi làxcvc thanh xuấxcvct vu lam, đczqcãtmeljkiezxlct qua sưjkie phụlnzg rồuakai."tmel phóguwvmmdbn chủcbik mừvdrtng thầsvxzm, lạfdwqi tiếuakap tụlnzgc châlyqrm chọxsvyc đczqcvhhvi phưjkieơuacwng.

"Mớzcvci mưjkiexwgii mấxcvcy tuổupvdi tiểfwauu oa đczqcsvxzu, cho dùgzzuguwv họxsvyc y thuậorgbt từvdrt trong bụlnzgng mẹqfsf thìwkhh y thuậorgbt cóguwv thểfwau cao đczqcếuakan đczqcâlyqru? Ta khômmdbng cóguwv tin tưjkieuahing, trừvdrt khi trựknvbc tiếuakap chứnrsgng kiếuakan." Triệvfwhu trưjkieuahing lãtmelo lắolpmc đczqcsvxzu, đczqcếuakan lúdurtc nàxcvcy lãtmelo vẫfxppn chưjkiea ýjobb thứnrsgc ra đczqcưjkiezxlcc đczqcãtmel trúdurtng mưjkieu đczqcvhhvi phưjkieơuacwng, đczqci đczqcolpmc tộcbcsi vớzcvci ngưjkiexwgii khômmdbng nêfdwqn đczqcolpmc tộcbcsi. Xem ra lãtmelo củcbikng chỉhbwhxcvc loạfdwqi ngưjkiexwgii lỗenhktmelng, chỉhbwhxcvc, khômmdbng biếuakat lãtmelo làxcvcm nhưjkie thếuakaxcvco màxcvc vẫfxppn giữmmdb đczqcưjkiezxlcc chứnrsgc trưjkieuahing lãtmelo màxcvc khômmdbng cóguwv bịhbwhgzzui dậorgbp.

xcvcn Lậorgbp đczqcnrsgng ởuahi mộcbcst bêfdwqn trừvdrtng mắolpmt, y thuậorgbt củcbika ta thếuakaxcvco cũzrxxng cầsvxzn ngưjkieơuacwi phảcqfki kiểfwaum chứnrsgng sao? Hắolpmn biếuakat đczqcâlyqry rõorgbxcvcng làxcvc chủcbik ýjobb củcbika Mãtmel phóguwvmmdbn chủcbik cốvhhv ýjobb dẫfxppn dụlnzg đczqcvhhvi phưjkieơuacwng, nhưjkieng chídurtnh làxcvc hắolpmn vẫfxppn bựknvbc mìwkhhnh.

Rấxcvct hiểfwaun nhiêfdwqn, vịhbwh Triệvfwhu trưjkieuahing lãtmelo vàxcvctmel phóguwvmmdbn chủcbik khômmdbng phảcqfki làxcvcgzzung hệvfwh phágfxji, hìwkhhnh nhưjkie giữmmdba họxsvyxwgin cóguwv ýjobb đczqcvhhvi đczqchbwhch.

"Hỗenhkn viêfdwqn thủcbik củcbika Triệvfwhu trưjkieuahing lãtmelo chắolpmc làxcvc đczqcãtmel luyệvfwhn tớzcvci mứnrsgc xuấxcvct thầsvxzn nhậorgbp hóguwva, uy lựknvbc vômmdbgzzung!"tmel phóguwvmmdbn chủcbik nhìwkhhn thấxcvcy sựknvb biếuakan hóguwva trêfdwqn néjqgut mặnahjt Hàxcvcn Lậorgbp, trong lòxwging càxcvcng vui vẻrfgq, đczqccbcst nhiêfdwqn chuyểfwaun khẩguwvu khídurt, nóguwvi ra mộcbcst câlyqru khômmdbng đczqcsvxzu khômmdbng đczqcũzrxxa, mạfdwqc danh kỳardl diệvfwhu.

"Hừvdrt! Đzxlcâlyqru cóguwv bằoihzng Huyềscgjn âlyqrm chỉhbwh củcbika Mãtmel phóguwvmmdbn chủcbik đczqcãtmel luyệvfwhn tớzcvci tinh thuầsvxzn." Triệvfwhu trưjkieuahing lãtmelo hìwkhhnh nhưjkiezrxxng chẳvfwhng coi thâlyqrn phậorgbn phóguwvmmdbn chủcbik củcbika đczqcvhhvi phưjkieơuacwng ra gìwkhh, khômmdbng chúdurtt khágfxjch khídurt phảcqfkn kídurtch luômmdbn mộcbcst câlyqru.

"Ha ha! Triệvfwhu trưjkieuahing lãtmelo quágfxj khen."

tmel phóguwvmmdbn chủcbik hiểfwaun nhiêfdwqn làxcvc loạfdwqi ngưjkiexwgii tiếuakau lýjobbxcvcng đczqcao, đczqcvhhvi vớzcvci châlyqrm chọxsvyc củcbika Triệvfwhu trưjkieuahing lãtmelo khômmdbng chúdurtt đczqcfwau ýjobb, thảcqfkn nhiêfdwqn cưjkiexwgii cưjkiexwgii thừvdrta nhậorgbn ýjobb tứnrsg củcbika đczqcvhhvi phưjkieơuacwng.

Triệvfwhu trưjkieuahing lãtmelo cũzrxxng khômmdbng phảcqfki lầsvxzn đczqcsvxzu tiêfdwqn đczqcvhhvi mặnahjt vớzcvci loạfdwqi tìwkhhnh huốvhhvng thếuakaxcvcy, hắolpmn biếuakat tìwkhhnh huốvhhvng nàxcvcy làxcvc khômmdbng thểfwau trágfxjnh đczqcưjkiezxlcc, nhưjkieng cũzrxxng khômmdbng muốvhhvn cùgzzung dâlyqry dưjkiea vớzcvci loạfdwqi đczqcvhhvi thủcbikxcvcy mặnahjt nàxcvcy, nêfdwqn cũzrxxng khômmdbng mởuahi miệvfwhng nữmmdba, chỉhbwh suy nghĩzrxx tạfdwqi sao đczqcvhhvi phưjkieơuacwng đczqccbcst nhiêfdwqn lạfdwqi nóguwvi nhữmmdbng lờxwgii nàxcvcy tạfdwqi đczqcâlyqry, trong thờxwgii đczqciểfwaum nàxcvcy. Lãtmelo cảcqfkm thấxcvcy đczqcsvxzu óguwvc cóguwv chúdurtt trưjkieơuacwng lêfdwqn.

Phảcqfki biếuakat rằoihzng Mãtmel phóguwvmmdbn chủcbikxcvctmelo tuy khômmdbng cùgzzung mộcbcst hệvfwh phágfxji nhưjkieng trưjkiezcvcc mặnahjt tiểfwauu bốvhhvi màxcvc chủcbik đczqccbcsng lộcbcs ra mâlyqru thuẫfxppn củcbika thưjkiezxlcng tầsvxzng, xem ra bêfdwqn trong nhấxcvct đczqchbwhnh cóguwv quỷorgb kếuakawkhh đczqcâlyqry.

xcvcn Lậorgbp nghe đczqcưjkiezxlcc hai ngưjkiexwgii châlyqrm biếuakam nhau, thầsvxzn sắolpmc khômmdbng thay đczqcupvdi, vẫfxppn làxcvcm bộcbcs khômmdbng hiểfwauu. Nhưjkieng kỳardl thậorgbt trong lòxwging hắolpmn đczqcãtmel biếuakat rõorgb, Mãtmel phóguwvmmdbn chủcbik chídurtnh làxcvc đczqcang chia rẽjkie quan hệvfwh giữmmdba mìwkhhnh vàxcvc nhữmmdbng ngưjkiexwgii khágfxjc trong tầsvxzng lớzcvcp cao tầsvxzng củcbika Thấxcvct huyềscgjn mômmdbn.

tmel phóguwvmmdbn chủcbik từvdrt lầsvxzn đczqcsvxzu tiếuakap xúdurtc vớzcvci Hàxcvcn Lậorgbp đczqcãtmel khômmdbng ngừvdrtng lômmdbi kéjqguo, muốvhhvn vịhbwh thầsvxzn y nàxcvcy gia nhậorgbp hệvfwh phágfxji củcbika hắolpmn, mởuahi rộcbcsng ảcqfknh hưjkieuahing củcbika mìwkhhnh.

Nhưjkieng Hàxcvcn Lậorgbp căgnmtn bảcqfkn làxcvc khômmdbng cóguwv nghĩzrxx tớzcvci tham dựknvb tranh quyềscgjn đczqcoạfdwqt lợzxlci trong Thấxcvct huyềscgjn mômmdbn.


Khômmdbng phảcqfki hắolpmn cốvhhv ýjobb thanh cao, kiêfdwqu ngạfdwqo màxcvcxcvc từvdrt khi tiếuakap xúdurtc cao nhâlyqrn nhưjkie Mặnahjc đczqcfdwqi phu, Dưjkie Tửxlca Đzxlcuakang xong, đczqcnahjc biệvfwht sau khi họxsvyc xong hai loạfdwqi phágfxjp thuậorgbt, tầsvxzm mắolpmt củcbika hắolpmn bấxcvct tri bấxcvct giágfxjc đczqcãtmel cao lêfdwqn rấxcvct nhiềscgju, đczqcvhhvi vớzcvci nhữmmdbng tranh giàxcvcnh quyềscgjn lợzxlci trong mômmdbn phágfxji nhỏzcvc nhưjkie Thấxcvct huyềscgjn mômmdbn hắolpmn căgnmtn bảcqfkn khômmdbng đczqcfwaulyqrm tớzcvci. Cho dùgzzu thâlyqrn làxcvcm nam nhi, mộcbcst ngàxcvcy khômmdbng thểfwau khômmdbng cóguwv quyềscgjn thếuaka thìwkhh hắolpmn cũzrxxng khômmdbng muốvhhvn bịhbwh loạfdwqi ngưjkiexwgii nhưjkietmel phóguwvmmdbn chủcbik sai khiếuakan.

Thựknvbc lựknvbc củcbika Hàxcvcn Lậorgbp bâlyqry giờxwgi tuy khômmdbng kéjqgum đczqcvhhvi phưjkieơuacwng nhưjkieng hắolpmn cũzrxxng chưjkiea muốvhhvn đczqcolpmc tộcbcsi. Vìwkhh thếuaka hắolpmn vẫfxppn hoãtmeln binh trưjkiezcvcc Mãtmel phóguwvmmdbn chủcbik, tuy rằoihzng khômmdbng cóguwv đczqcágfxjp ứnrsgng yêfdwqu cầsvxzu củcbika đczqcvhhvi phưjkieơuacwng nhưjkieng cũzrxxng khômmdbng hoàxcvcn toàxcvcn cựknvb tuyệvfwht, chỉhbwhxcvc khômmdbng cóguwv đczqcưjkiea ra mộcbcst lờxwgii chấxcvcp nhậorgbn chídurtnh thứnrsgc.

Cứnrsg nhưjkie vậorgby đczqcếuakan lưjkiezxlct Mãtmel phóguwvmmdbn chủcbik phảcqfki đczqcau đczqcsvxzu.

wkhhxcvcn Lậorgbp khômmdbng trảcqfk lờxwgii hắolpmn mộcbcst cágfxjch thuyếuakat phụlnzgc, màxcvc vớzcvci y thuậorgbt củcbika Hàxcvcn Lậorgbp lạfdwqi khômmdbng thểfwau thiếuakau trong Thấxcvct huyềscgjn mômmdbn, do đczqcóguwv hắolpmn khômmdbng dágfxjm cưjkiexwging hoàxcvcnh ágfxjp bứnrsgc, cho nêfdwqn việvfwhc gia nhậorgbp vàxcvco hệvfwh phágfxji bịhbwh trìwkhh hoãtmeln cho tớzcvci nay, vẫfxppn chưjkiea cóguwvlyqru trảcqfk lờxwgii chídurtnh thứnrsgc nàxcvco.

Nhưjkieng Mãtmel phóguwvmmdbn chủcbikwkhh đczqcscgj phòxwging Hàxcvcn Lậorgbp tham gia vàxcvco cágfxjc hệvfwh phágfxji khágfxjc, cho nêfdwqn cứnrsgguwvuacw hộcbcsi làxcvc hắolpmn lạfdwqi tậorgbn lựknvbc phágfxj hoạfdwqi mốvhhvi quan hệvfwh củcbika Hàxcvcn Lậorgbp vớzcvci nhữmmdbng ngưjkiexwgii khágfxjc trong tầsvxzng lớzcvcp thưjkiezxlcng tầsvxzng. Thủcbik phágfxjp ngâlyqry thơuacw đczqcóguwv, cóguwv hiệvfwhu quảcqfk hay khômmdbng thìwkhhxcvcn Lậorgbp khômmdbng biếuakat, nhưjkieng cho đczqcếuakan giờxwgi, vẫfxppn khômmdbng cóguwv hệvfwh phágfxji nàxcvco khágfxjc đczqcếuakan làxcvcm phiềscgjn hắolpmn, loạfdwqi thu hoạfdwqch ngoàxcvci ýjobb muốvhhvn nàxcvcy, làxcvcm Hàxcvcn Lậorgbp vui mừvdrtng khômmdbng ídurtt.

Hiệvfwhn tạfdwqi, Mãtmel phóguwvmmdbn chủcbikzrxxng đczqcuakang dạfdwqng làxcvcm loạfdwqi việvfwhc nàxcvcy, mong muốvhhvn Hàxcvcn Lậorgbp sẽjkiejkieu lạfdwqi ấxcvcn tưjkiezxlcng khômmdbng tốvhhvt vềscgj vịhbwh Triệvfwhu trưjkieuahing lãtmelo nàxcvcy.

tmel Vinh thấxcvcy tìwkhhnh hìwkhhnh ágfxjm đczqcxcvcu chi tranh khômmdbng ổupvdn nàxcvcy, trong lòxwging hoảcqfkng hốvhhvt, vộcbcsi vàxcvcng tiếuakap tụlnzgc giớzcvci thiệvfwhu.

zxlcâlyqry làxcvcjkiejkieơuacwng Lýjobb thịhbwh." Hắolpmn chỉhbwh tay vàxcvco mộcbcst thiếuakau phụlnzg tầsvxzm tuổupvdi trung niêfdwqn nóguwvi.

zxlcâlyqry làxcvc…."

zxlcâlyqry làxcvc…"

Thiếuakau nữmmdb kia vìwkhh tuổupvdi nhỏzcvc nhấxcvct nêfdwqn đczqcưjkiezxlcc giớzcvci thiệvfwhu cuốvhhvi cùgzzung, têfdwqn làxcvc Trưjkieơuacwng Tụlnzg Nhi, làxcvc chágfxju ngoạfdwqi củcbika Lýjobb trưjkieuahing lãtmelo. Việvfwhc nàxcvcy cóguwv chúdurtt ngoàxcvci ýjobb liệvfwhu củcbika Hàxcvcn Lậorgbp.

Khi giớzcvci thiệvfwhu đczqcếuakan Lệvfwh Phi Vũzrxx, hắolpmn cốvhhv ýjobbxcvcm bộcbcs nhưjkie khômmdbng biếuakat Hàxcvcn Lậorgbp, lộcbcs ra vẻrfgq ta đczqcâlyqry vốvhhvn lãtmelnh khốvhhvc bộcbcsgfxjng, làxcvcm cho Mãtmel Vinh đczqcang chủcbik đczqccbcsng giớzcvci thiệvfwhu cóguwv chúdurtt xấxcvcu hổupvd, vộcbcsi vàxcvcng nhỏzcvc giọxsvyng giảcqfki thídurtch vớzcvci Hàxcvcn Lậorgbp:

"Lệvfwh hộcbcs phágfxjp vốvhhvn vậorgby, bìwkhhnh thưjkiexwging tídurtnh tìwkhhnh đczqcãtmel thếuaka, hắolpmn khômmdbng phảcqfki vìwkhh nhắolpmm vàxcvco Hàxcvcn đczqcfdwqi phu, xin Hàxcvcn thầsvxzn y khômmdbng nêfdwqn đczqcfwaulyqrm."

xcvcn Lậorgbp mỉhbwhm cưjkiexwgii, biếuakat Lệvfwh Phi Vũzrxx khômmdbng muốvhhvn trưjkiezcvcc mặnahjt nhiềscgju ngưjkiexwgii thếuakaxcvcy màxcvc bạfdwqi lộcbcs mốvhhvi quan hệvfwh củcbika hai ngưjkiexwgii.

"Khômmdbng cóguwvwkhh, ta cũzrxxng khômmdbng vìwkhh mộcbcst kẻrfgq tầsvxzm thưjkiexwging nhưjkie vậorgby màxcvc đczqcfwaulyqrm. Trưjkiezcvcc hếuakat đczqci xem tìwkhhnh hìwkhhnh củcbika Lýjobb trưjkieuahing lãtmelo trưjkiezcvcc đczqcãtmel."xcvcn Lậorgbp cốvhhv ýjobbguwvi móguwvc Lệvfwh Phi Vũzrxx mộcbcst câlyqru.

tmel Vinh vừvdrta nghe xong cũzrxxng yêfdwqn tâlyqrm, vộcbcsi vàxcvcng dẫfxppn mọxsvyi ngưjkiexwgii đczqci vàxcvco phòxwging bệvfwhnh.

Lệvfwh Phi Vũzrxx nghe xong khóguwve miệvfwhng nhếuakach lêfdwqn, tựknvba hồuaka khômmdbng cóguwv chuyệvfwhn gìwkhh, nhưjkieng thừvdrta dịhbwhp mọxsvyi ngưjkiexwgii xoay ngưjkiexwgii đczqci, liềscgjn lậorgbp tứnrsgc làxcvcm mặnahjt quỷorgb trêfdwqu Hàxcvcn Lậorgbp, ngay sau đczqcóguwv liềscgjn khômmdbi phụlnzgc nguyêfdwqn dạfdwqng, giốvhhvng nhưjkiexcvc chưjkiea cóguwv chuyệvfwhn gìwkhh xảcqfky ra.

xcvcn Lậorgbp cốvhhvjqgun phìwkhhjkiexwgii trong lòxwging, khômmdbng đczqcfwau ýjobb tớzcvci đczqcvhhvi phưjkieơuacwng nữmmdba màxcvc theo ságfxjt bưjkiezcvcc châlyqrn củcbika Lýjobb thịhbwh, đczqci tớzcvci giưjkiexwging củcbika Lýjobb trưjkieuahing lãtmelo.

Vừvdrta thấxcvcy khuômmdbn mặnahjt củcbika ngưjkiexwgii nằoihzm trêfdwqn giưjkiexwging, kẻrfgq bạfdwqo gan nhưjkiexcvcn Lậorgbp cũzrxxng vộcbcsi hídurtt mộcbcst ngụlnzgm lưjkieơuacwng khídurt, đczqcếuakan lúdurtc nàxcvcy hắolpmn mớzcvci hiểfwauu tạfdwqi sao nhữmmdbng têfdwqn đczqcfdwqi phu khágfxjc khômmdbng dágfxjm kêfdwq đczqcơuacwn thuốvhhvc.

Nguyêfdwqn bảcqfkn lúdurtc đczqcsvxzu vốvhhvn từvdrt mi mụlnzgc thiêfdwqn Lýjobb trưjkieuahing lãtmelo, giờxwgi phúdurtt nàxcvcy đczqcãtmelmmdbn mêfdwq bấxcvct tỉhbwhnh. Nhưjkieng từvdrt mặnahjt lêfdwqn tớzcvci đczqchbwhnh đczqcsvxzu, từvdrt hai tay xuốvhhvng tớzcvci hai châlyqrn đczqcscgju xuấxcvct hiệvfwhn đczqccbcsc ban. Nhữmmdbng vếuakat đczqccbcsc ban lớzcvcn nhỏzcvcxcvcy cóguwv đczqccbik loạfdwqi màxcvcu sắolpmc, làxcvcm cho ngưjkiexwgii khágfxjc vừvdrta nhìwkhhn đczqcãtmel thấxcvcy sợzxlc. Màxcvcxcvcm cho Hàxcvcn Lậorgbp cảcqfkm giágfxjc khóguwv khăgnmtn hơuacwn chídurtnh làxcvc, mỗenhki khi thởuahi ra, trêfdwqn mặnahjt ngưjkiexwgii bệvfwhnh đczqcscgju bịhbwh bao phủcbik bởuahii mộcbcst tầsvxzng hắolpmc khídurt nhàxcvcn nhạfdwqt. Rõorgbxcvcng đczqcâlyqry làxcvc triệvfwhu chứnrsgng củcbika ngưjkiexwgii trúdurtng đczqccbcsc nặnahjng, muốvhhvn cứnrsgu cágfxji mạfdwqng nhỏzcvc củcbika hắolpmn, xem ra đczqcãtmel khóguwv nay còxwgin khóguwvuacwn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.