Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 7 : Tu luyện nan

    trước sau   
wlywn Lậqeszp đywtfưrevaa toàwlywn bộxgzysltyng lưrevafxshng trong cơaeft thểgovl theo kinh mạvgcech trởgovl vềpbmt đywtfan đywtfiềpbmtn, vậqeszy làwlywbmwkm nay hắaeftn đywtfãedue vậqeszn hàwlywnh đywtfưrevafxshc bảsxuzy chu thiêaeftn tuầeduen hoàwlywn, hắaeftn cũyicmng tựnemr biếfffrt rằsxuzng đywtfâhpiwy đywtfãeduewlyw giớagufi hạvgcen củyhyra bảsxuzn thâhpiwn hắaeftn tạvgcei thờejwhi đywtfiểgovlm nàwlywy. Nếfffru còcryin tálscii vậqeszn hàwlywnh mộxgzyt chu thiêaeftn tuầeduen hoàwlywn nữzxxoa, thìzsvulscim đywtfếfffrn chícbmdn phầeduen kinh mạvgcech củyhyra hắaeftn sẽgovl phâhpiwn liệcbmdt phálsci khai, hắaeftn cũyicmng khôbmwkng hềpbmt muốhpiwn phảsxuzi nếfffrm trảsxuzi tưreva vịzsvu kinh mạvgcech phâhpiwn khai chúxlxut nàwlywo. Hàwlywn Lậqeszp liêaeftn tưrevagovlng đywtfếfffrn cảsxuzm giálscic đywtfau đywtfagufn khi kinh mạvgcech bịzsvu phálsci vỡzsvu, vốhpiwn vôbmwkvgjgng to gan lớagufn mậqeszt nhưreva hắaeftn, cũyicmng cảsxuzm thấnemry toálscit lạvgcenh sốhpiwng lưrevang.

Hiệcbmdn tạvgcei Hàwlywn Lậqeszp đywtfãedue nhậqeszp môbmwkn đywtfưrevafxshc nửrcmta năsltym thờejwhi gian rồlfnii, kỳqndp khảsxuzo tra kýnvlj danh đywtfcbmd tửrcmtyicmng đywtfãedue trảsxuzi qua cálscich đywtfâhpiwy hai thálscing.

zsvu thểgovl chícbmdnh thứhvhbc gia nhậqeszp nộxgzyi môbmwkn trong đywtfálscim kýnvlj danh đywtfcbmd tửrcmt tỉkxkg lệcbmd rấnemrt thấnemrp, đywtfvgcei bộxgzy phậqeszn đywtfpbmtu khôbmwkng vưrevafxsht qua đywtfưrevafxshc khảsxuzo hạvgcech, bọopcyn họopcy khôbmwkng thểgovlwlywm gìzsvu đywtfưrevafxshc hơaeftn nữzxxoa làwlyw hạvgceaeftn làwlywm ngoạvgcei môbmwkn đywtfcbmd tửrcmt.

Nhữzxxong hàwlywi tửrcmt khôbmwkng vưrevafxsht qua kỳqndp thi đywtfózsvu đywtfvgcei bộxgzy phậqeszn đywtfpbmtu gia nhậqeszp Tụqerv bảsxuzo đywtfưrevaejwhng vàwlyw Phi đywtfiểgovlu đywtfưrevaejwhng. Nếfffru cózsvu chúxlxut đywtfiểgovlm nổwbhpi bậqeszt nàwlywo đywtfózsvu, sẽgovl đywtfưrevafxshc đywtfưrevaa ra huấnemrn luyệcbmdn mộxgzyt thờejwhi gian, nếfffru đywtfálscip ứhvhbng đywtfưrevafxshc yêaeftu cầedueu sẽgovl đywtfưrevafxshc gia nhậqeszp Ngoạvgcei nhậqeszn đywtfưrevaejwhng. Đnkshưrevaơaeftng nhiêaeftn môbmwkn ngoạvgcei đywtfãeduei ngộxgzy tốhpiwt nhấnemrt làwlyw Tứhvhb hảsxuzi đywtfưrevaejwhng, nhưrevang Tứhvhb hảsxuzi đywtfưrevaejwhng chỉkxkg chiêaeftu thu nhữzxxong nhâhpiwn vậqeszt đywtfãedue thàwlywnh danh trêaeftn giang hồlfni, khôbmwkng cózsvu thu nhữzxxong kẻzklg chỉkxkgzsvu mộxgzyt chúxlxut ícbmdt côbmwkng phu mèoryfo càwlywo, càwlywng khôbmwkng nózsvui đywtfếfffrn nhữzxxong đywtflfning tửrcmtwlywy.

wlywn Lậqeszp vừqndpa nghĩatlf lạvgcei nộxgzyi dung kýnvlj danh đywtfcbmd tửrcmt trắaeftc thícbmd tạvgcei hai thálscing trưrevaagufc, tâhpiwm lýnvlj khôbmwkng nhịzsvun khỏkxkgi cózsvu chúxlxut sợfxsheduei.

Trong phưrevaơaeftng viêaeftn mưrevaejwhi dặzsxgm Thálscii Hàwlywaeftn, tạvgcei nơaefti ícbmdt mâhpiwy mùvgjg, kỳqndp trắaeftc thìzsvu đywtfưrevafxshc diễrevan ra ởgovl đywtfâhpiwy. Cálscic hàwlywi đywtflfning đywtfưrevafxshc phâhpiwn ra cálscich đywtfnemru trong nhiềpbmtu tổwbhp đywtfxgzyi. Cuốhpiwi cùvgjgng còcryin cózsvu mộxgzyt sốhpiwreva huynh võeiix nghệcbmd cao cưrevaejwhng tiếfffrn tớagufi tấnemrn côbmwkng, nhữzxxong hàwlywi đywtflfning tham gia trắaeftc thícbmd phảsxuzi chốhpiwng đywtfzsvu quálsci mộxgzyt sốhpiw chiêaeftu thứhvhbc mớagufi cózsvu thểgovl gọopcyi làwlyw thôbmwkng qua. Hàwlywn Lậqeszp đywtfhvhbng mộxgzyt bêaeftn theo dõeiixi kỳqndp trắaeftc thícbmdwlywy, trong tâhpiwm mang mộxgzyt chúxlxut hảsxuzaeft cảsxuzm giálscic.


wlywn Lậqeszp vàwlyw Trưrevaơaeftng Thiếfffrt khôbmwkng cózsvuvgjgng nhữzxxong kẻzklg khálscic tham gia kỳqndp thi kinh khủyhyrng đywtfózsvu, màwlyw theo nhưreva Mặzsxgc đywtfvgcei phu đywtfãeduezsvui lúxlxuc đywtfedueu chỉkxkgwlyw kiểgovlm tra hai ngưrevaejwhi tiếfffrn trìzsvunh tu luyệcbmdn bộxgzy khẩzrfpu quyếfffrt vôbmwk danh kia màwlyw thôbmwki. Màwlywrevafxsht qua kỳqndp trắaeftc thícbmdwlywy, Hàwlywn Lậqeszp cũyicmng khôbmwkng dálscim nghĩatlfwlyw dễrevawlywng. Cho đywtfếfffrn tậqeszn bâhpiwy giờejwh, Hàwlywn Lậqeszp đywtfhpiwi vớagufi tìzsvunh hìzsvunh tu luyệcbmdn lúxlxuc đywtfózsvucryin nhớagufeiixwlywng.

Átwvnn chiếfffru theo nhữzxxong gìzsvu Mặzsxgc đywtfvgcei phu nózsvui, bộxgzybmwk danh khẩzrfpu quyếfffrt nàwlywy phâhpiwn làwlywm mấnemry tầedueng, hai ngưrevaejwhi Hàwlywn Lậqeszp chỉkxkg cầeduen tu luyệcbmdn đywtfưrevafxshc phálscip quyếfffrt tầedueng đywtfâhpiwu tiêaeftn làwlyw đywtfvgcet yêaeftu cầedueu rồlfnii. Cũyicmng cózsvu thểgovlzsvui rằsxuzng, trong khoảsxuzng thờejwhi gian nửrcmta năsltym, nếfffru tu thàwlywnh đywtfcbmd nhấnemrt tầedueng, Mặzsxgc đywtfvgcei phu tícbmdnh làwlyw đywtfãeduerevafxsht qua kỳqndp trắaeftc thícbmd, cũyicmng sẽgovl trởgovl thàwlywnh đywtfcbmd tửrcmt chícbmdnh thứhvhbc củyhyra Mặzsxgc đywtfvgcei phu, cùvgjgng nhữzxxong đywtfcbmd tửrcmt khálscic trong Thấnemrt huyềpbmtn môbmwkn hưrevagovlng đywtfãeduei ngộxgzy giốhpiwng nhau.

wlywwlywn Lậqeszp sau khi từqndp nhữzxxong ngưrevaejwhi khálscic màwlyw biếfffrt đywtfưrevafxshc, nộxgzyi môbmwkn đywtfcbmd tửrcmtwlyw ngoạvgcei môbmwkn đywtfcbmd tửrcmt ưrevau đywtfãeduei cálscich nhau mộxgzyt trờejwhi mộxgzyt vựnemrc, hắaeftn liềpbmtn đywtfem nhữzxxong ýnvlj nghĩatlfa lúxlxuc trưrevaagufc trởgovl thàwlywnh ngoạvgcei môbmwkn đywtfcbmd tửrcmtoryfm đywtfi mấnemrt tícbmdch. Đnkshhpiwi vớagufi tìzsvunh cảsxuznh củyhyra hắaeftn lúxlxuc đywtfózsvuwlywzsvui, cózsvu thểgovl từqndp thấnemrt huyềpbmtn môbmwkn kiếfffrm chúxlxut bạvgcec mang vềpbmt nhàwlywwlyw hếfffrt sứhvhbc quan trọopcyng. Căsltyn bảsxuzn gia cảsxuznh củyhyra hắaeftn quálsci bầeduen hàwlywn, chỉkxkg biếfffrt rằsxuzng mộxgzyt ícbmdt bạvgcec mìzsvunh kiếfffrm vềpbmtyicmng sẽgovl xan xẻzklg đywtfưrevafxshc mộxgzyt chúxlxut gálscinh nặzsxgng trong gia đywtfìzsvunh cho cha mẹstib hắaeftn.

Sau khi Mặzsxgc đywtfvgcei phu truyềpbmtn thụqerv bộxgzy khẩzrfpu quyếfffrt, Hàwlywn Lậqeszp liềpbmtn ởgovl lạvgcei trong căsltyn phòcrying nhỏkxkgwlyw khôbmwkng ra ngoàwlywi nữzxxoa, ngàwlywy đywtfêaeftm khôbmwkng ngừqndpng nghỉkxkg tu luyệcbmdn, mọopcyi thờejwhi gian hắaeftn cózsvu đywtfpbmtu dàwlywnh cho việcbmdc tu luyệcbmdn bộxgzy khẩzrfpu quyếfffrt nàwlywy. Bởgovli vìzsvu Mặzsxgc đywtfvgcei phu khôbmwkng hềpbmt chỉkxkg đywtfiểgovlm cho bọopcyn hắaeftn phưrevaơaeftng phálscip luyệcbmdn tậqeszp, Hàwlywn Lậqeszp chỉkxkgzsvu thểgovlcryi hỏkxkgi phưrevaơaeftng phálscip luyệcbmdn tậqeszp "Chícbmdnh dưrevaơaeftng kícbmdnh" củyhyra cálscic đywtflfning môbmwkn khálscic, sau đywtfózsvu tựnemrzsvunh lĩatlfnh ngộxgzy phưrevaơaeftng phálscip tu luyệcbmdn.

Chiếfffru theo phưrevaơaeftng phálscip tu luyệcbmdn nàwlywy, trảsxuzi qua ba thálscing gian khổwbhp tu luyệcbmdn đywtfãeduewlywm Hàwlywn Lậqeszp cảsxuzm thấnemry thấnemrt kinh: tốhpiwc đywtfxgzy tu luyệcbmdn bộxgzy khẩzrfpu quyếfffrt nàwlywy củyhyra hắaeftn chậqeszm kinh ngưrevaejwhi, bảsxuzn thâhpiwn phảsxuzi mấnemrt rấnemrt nhiềpbmtu sứhvhbc lựnemrc mớagufi cózsvu thểgovlwlywm cho trong nộxgzyi thểgovl phálscit sinh mộxgzyt tia lãeduenh châhpiwn khícbmdrevau chuyểgovln. Tia châhpiwn khícbmdwlywy lúxlxuc cózsvuxlxuc khôbmwkng, nếfffru khôbmwkng cẩzrfpn thậqeszn tiếfffrn hàwlywnh nộxgzyi thịzsvu, căsltyn bảsxuzn hắaeftn khôbmwkng thểgovl phálscit hiệcbmdn ra.

lscii nàwlywy đywtfvgcei khálscii theo cálscic vịzsvu giálscio tậqeszp nózsvui làwlyw nộxgzyi gia châhpiwn khícbmd sao? Hàwlywn Lậqeszp tựnemr nhiêaeftn cho làwlyw nhưreva vậqeszy.

Nhưrevang nghe cálscic đywtflfning môbmwkn khálscic tu luyệcbmdn Thấnemrt huyềpbmtn môbmwkn "Chícbmdnh dưrevaơaeftng kinh"zsvui, thểgovl nộxgzyi bọopcyn họopcy sinh ra mộxgzyt cỗexyn châhpiwn khícbmd nhiệcbmdt lưrevau phi thưrevaejwhng rõeiixwlywng, vậqeszy màwlyw thểgovl nộxgzyi hắaeftn lạvgcei sinh ra mộxgzyt cỗexynrevaơaeftng khícbmd. Màwlyw hiệcbmdu quảsxuz củyhyra cỗexyn châhpiwn khícbmdwlywy còcryin kéoryfm xem so vớagufi cỗexyn châhpiwn khícbmd củyhyra cálscic đywtflfning tửrcmt kia.

Nhữzxxong đywtflfning tửrcmt khálscic vậqeszn dụqervng "chícbmdnh dưrevaơaeftng kinh" châhpiwn khícbmd trong cơaeft thểgovl xong cózsvu thểgovl mộxgzyt quyềpbmtn đywtfálscinh vỡzsvu mộxgzyt khúxlxuc gỗexyn nhỏkxkg, rưrevaagufn ngưrevaejwhi nhảsxuzy lêaeftn cũyicmng cao đywtfếfffrn mộxgzyt trưrevafxshng. Vậqeszy màwlywwlywn Lậqeszp sau khi vậqeszn dụqervng châhpiwn khícbmd kỳqndp quálscii so vớagufi khôbmwkng vậqeszn dụqervng châhpiwn khícbmd đywtfózsvu thìzsvu hầedueu nhưreva khôbmwkng cózsvu sựnemr thay đywtfwbhpi đywtfálscing kểgovlwlywo. Cózsvu chăsltyng làwlyw tinh thầeduen củyhyra hắaeftn so vớagufi trưrevaagufc đywtfâhpiwy vưrevafxshng thịzsvunh hơaeftn rấnemrt nhiềpbmtu, sứhvhbc ăsltyn vàwlyw khảsxuzsltyng trèoryfo núxlxui củyhyra hắaeftn cũyicmng đywtfưrevafxshc tăsltyng cưrevaejwhng đywtfálscing kểgovl, nhưrevang nhữzxxong cálscii đywtfózsvu thìzsvuzsvulscic dụqervng gìzsvuaeft chứhvhb. Nhìzsvun nhữzxxong hàwlywi đywtflfning khálscic vậqeszn dụqervng châhpiwn khícbmd đywtfvgcei triểgovln thầeduen uy trưrevaagufc mặzsxgt, Hàwlywn Lậqeszp cózsvu chúxlxut uểgovl oảsxuzi.

Sau khi phálscit hiệcbmdn vấnemrn đywtfpbmtwlywy, thiếfffru chúxlxut nữzxxoa Hàwlywn Lậqeszp vấnemrt bỏkxkg mấnemry thálscing cốhpiw gắaeftng củyhyra hắaeftn. Hắaeftn cho rằsxuzng tưreva chấnemrt củyhyra mìzsvunh quálscioryfm, khôbmwkng cózsvu khảsxuzsltyng vưrevafxsht qua nổwbhpi kỳqndp trắaeftc thícbmd củyhyra Mặzsxgc đywtfvgcei phu. Thậqeszm chícbmd hắaeftn còcryin chuẩzrfpn bịzsvuhpiwm lýnvlj sẵhvhbn sàwlywng đywtfgovl xuốhpiwng núxlxui rồlfnii.

Ngẫzrfpu nhiêaeftn mộxgzyt ngàwlywy, Hàwlywn Lậqeszp trong lúxlxuc cùvgjgng tu luyệcbmdn vớagufi Trưrevaơaeftng Thiếfffrt biếfffrt đywtfưrevafxshc: Trưrevaơaeftng Thiếfffrt từqndp ngàwlywy tu luyệcbmdn bộxgzybmwk danh khẩzrfpu quyếfffrt nàwlywy, thểgovl nộxgzyi củyhyra hắaeftn khôbmwkng hềpbmtzsvu mộxgzyt đywtfiểgovlm biếfffrn hózsvua nàwlywo, cũyicmng khôbmwkng hềpbmt thấnemry châhpiwn khícbmd đywtfưrevafxshc sinh ra.

Nhờejwh ngẫzrfpu nhiêaeftn biếfffrt đywtfưrevafxshc chuyệcbmdn nàwlywy đywtfãeduewlywm Hàwlywn Lậqeszp vấnemrt bỏkxkg nhữzxxong phiềpbmtn muộxgzyn khi tu luyệcbmdn gầeduen đywtfâhpiwy, làwlywm hắaeftn lạvgcei bắaeftt đywtfedueu tiếfffrp tụqervc tiếfffrn hàwlywnh khổwbhp cựnemrc tu luyệcbmdn.

Khôbmwkng, hắaeftn khôbmwkng chỉkxkgwlyw khổwbhp tu nhưreva trưrevaagufc màwlywzsvu phầeduen còcryin đywtfaeftn cuồlfning hơaeftn.

wlywn Lậqeszp bâhpiwy giờejwh mỗexyni giờejwh mỗexyni khắaeftc thờejwhi gian đywtfpbmtu dàwlywnh cho đywtfsxuz tọopcya tu luyệcbmdn. Tạvgcei buổwbhpi tốhpiwi nghỉkxkg ngơaefti, Hàwlywn Lậqeszp thậqeszm chícbmd cốhpiw bảsxuzo trìzsvureva thếfffr luyệcbmdn tậqeszp, hi vọopcyng đywtfhpiwi vớagufi tu luyệcbmdn cózsvu chúxlxut đywtfiểgovlm hiệcbmdu quảsxuz. Đnkshưrevaơaeftng nhiêaeftn cálscich thứhvhbc tu luyệcbmdn đywtfaeftn cuồlfning nàwlywy cũyicmng chỉkxkgoryfo dàwlywi mộxgzyt vàwlywi ngàwlywy. Nguyêaeftn nhâhpiwn làwlyw do trong lúxlxuc hắaeftn ngủyhyr, vôbmwk phálscip bảsxuzo trìzsvu hiệcbmdu suấnemrt tu luyệcbmdn vàwlywo ban ngàwlywy.

wlywm cho Hàwlywn Lậqeszp cảsxuzm thấnemry buồlfnin bựnemrc làwlyw Mặzsxgc đywtfvgcei phu từqndp ngàwlywy truyềpbmtn bộxgzy khẩzrfpu quyếfffrt cho hai ngưrevaejwhi tựnemru đywtfhpiwi vớagufi bọopcyn hắaeftn khôbmwkng cózsvu hỏkxkgi quálsci. Đnkshhpiwi vớagufi tiếfffrn đywtfxgzy tu luyệcbmdn củyhyra bọopcyn hắaeftn, nhữzxxong vấnemrn đywtfpbmt xuấnemrt hiệcbmdn trong quálsci trìzsvunh tu luyệcbmdn lãedueo cũyicmng khôbmwkng cózsvu hỏkxkgi. Màwlywzsvunh nhưreva sựnemr tồlfnin tạvgcei củyhyra hai ngưrevaejwhi Mặzsxgc lãedueo cózsvu khi đywtfãedue quêaeftn mấnemrt từqndphpiwu.

Ngàwlywy nàwlywo cũyicmng vậqeszy, Mặzsxgc đywtfvgcei phu chỉkxkg ôbmwkm khưreva khưreva đywtfúxlxung mộxgzyt cuốhpiwn sálscich màwlyw ngoàwlywi bìzsvua cózsvu ba chữzxxowlywu đywtfen to đywtfùvgjgng, cứhvhb nhưreva trong sálscich cózsvu phủyhyrwlywng lầedueu ngọopcyc. Lúxlxuc mớagufi đywtfedueu, Hàwlywn Lậqeszp vàwlyw Trưrevaơaeftng Thiếfffrt còcryin thấnemry Mặzsxgc lãedueo khôbmwkng giốhpiwng nhữzxxong thầeduey thuốhpiwc cứhvhbu thếfffr đywtfxgzy nhâhpiwn, màwlywrevagovlng lãedueo làwlyw mộxgzyt anh túxlxuwlywi suốhpiwt ngàwlywy đywtfopcyc sálscich. Sau nàwlywy, hai ngưrevaejwhi sau khi đywtfưrevafxshc họopcyc biếfffrt văsltyn tựnemryicmng nhậqeszn thứhvhbc đywtfưrevafxshc ba chữzxxo đywtfózsvu gọopcyi làwlyw " Trưrevaejwhng sinh kinh", làwlyw mộxgzyt bảsxuzn sálscich nózsvui vềpbmt tu thâhpiwn dưrevazsvung tícbmdnh, kéoryfo dàwlywi tuổwbhpi thọopcy.

xlxuc nàwlywy, hai ngưrevaejwhi mớagufi nhậqeszn ra, Mặzsxgc đywtfvgcei phu khôbmwkng phảsxuzi làwlyw muốhpiwn thi túxlxuwlywi, màwlywwlywedueo muốhpiwn giốhpiwng nhưrevaedueo rùvgjga đywtfen bấnemrt tửrcmt, sốhpiwng quálsci ngàwlywn năsltym.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.