Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 69 : Lệ Phi Vũ dữ thiếu nữ

    trước sau   
Chỗjnzyskor củeeema Lýnxmo trưbfjeskorng lãgqcbo cũtlqzng khôfwbnng xa hoa, khôfwbnng gian khôfwbnng lớrqpbn lắavaam, chỉgxbe giốgxbeng nhưbfje mộfekzt tòwxasa nhàawdb củeeema nhữcentng ngưbfjerwzmi bìfvetnh thưbfjerwzmng, bao quanh mấndufy gian sưbfjeơkrbrng phòwxasng làawdbbfjerwzmng đlqetnduft cao nửthwca thưbfjerqpbc, tạnxmoo thàawdbnh mộfekzt tiểhxntu việoqnyn đlqetơkrbrn giảohzyn. Dãgqcby tưbfjerwzmng phíbcbba trưbfjerqpbc mởskor ra mộfekzt lốgxbei vàawdbo hìfvetnh báyiven nguyệoqnyt, nhìfvetn qua khung củeeema gỗjnzy, cótple thểhxnt nhìfvetn thấndufy bêcentn trong nộfekzi việoqnyn hiệoqnyn giờrwzmtple rấnduft nhiềoqnyu ngưbfjerwzmi đlqetếzxxjn thăfwbnm hỏsnzmi.

awdbo bêcentn trong nộfekzi việoqnyn, Hàawdbn Lậrqpbp mớrqpbi pháyivet hiệoqnyn ra, kỳnzye thậrqpbt sốgxbebfjefzming ngưbfjerwzmi thựzsgac tếzxxj nhiềoqnyu hơkrbrn hẳwxasn so vớrqpbi lúbfjec trưbfjerqpbc hắavaan nhìfvetn vàawdbo. Bọthwcn họthwcbfjem năfwbnm tụfekzm ba từtlqzng nhótplem mộfekzt, nhỏsnzm giọthwcng đlqetàawdbm luậrqpbn vềoqny thưbfjeơkrbrng thếzxxj củeeema Lýnxmo trưbfjeskorng lãgqcbo.

awdbn Lậrqpbp sớrqpbm nghe nótplei, biếzxxjt rằfzming Lýnxmo trưbfjeskorng lãgqcbo làawdb mộfekzt trong sốgxbe íbcbbt ngưbfjerwzmi tốgxbet trong tầgqcbng lớrqpbp cao tầgqcbng củeeema Thấnduft huyềoqnyn môfwbnn, bấnduft luậrqpbn làawdb đlqetgxbei vớrqpbi đlqetoqny tửthwc cấndufp thấndufp hay vớrqpbi đlqettmzxng môfwbnn đlqetoqnyu rấnduft íbcbbt khi xảohzyy ra xung đlqetfekzt, trong môfwbnn nộfekzi cũtlqzng khôfwbnng tham gia tranh quyềoqnyn đlqetoạnxmot thếzxxj. Mộfekzt vịjvsagqcbo nhâigiwn tốgxbet nhưbfje vậrqpby tựzsga nhiêcentn làawdb sẽhscb đlqetưbfjefzmic cảohzy Thấnduft huyềoqnyn môfwbnn, từtlqz trêcentn xuốgxbeng dưbfjerqpbi khen ngợfzmii rồtmzxi, cũtlqzng nhờrwzm đlqetótpleawdb mốgxbei quan hệoqny củeeema lãgqcbo vớrqpbi mọthwci ngưbfjerwzmi rấnduft tốgxbet. Bâigiwy giờrwzmnxmo trưbfjeskorng lãgqcbo gặvqijp chuyệoqnyn khôfwbnng may, do vậrqpby nhưbfjeng ngưbfjerwzmi cótple quan hệoqny vớrqpbi lãgqcbo đlqetoqnyu tựzsgafvetnh đlqetếzxxjn hoặvqijc pháyivei ngưbfjerwzmi đlqetếzxxjn hỏsnzmi thăfwbnm. Cho nêcentn mớrqpbi tạnxmoo ra cảohzynh tưbfjefzming nhưbfje vậrqpby.

awdbn Lậrqpbp vừtlqza tiếzxxjn đlqetếzxxjn đlqetãgqcb bịjvsa nhưbfjeng ngưbfjerwzmi bêcentn trong nộfekzi việoqnyn nhậrqpbn ra, nhấnduft thờrwzmi nhưbfjeng ngưbfjerwzmi cótple thâigiwn phậrqpbn thấndufp, nhưbfje hộfekz pháyivep, lậrqpbp tứkrbrc chạnxmoy tớrqpbi vâigiwy quanh Hàawdbn Lậrqpbp, tranh nhau hưbfjerqpbng vềoqny phíbcbba hắavaan chàawdbo hỏsnzmi.

"Hàawdbn thầgqcbn y hảohzyo a!"

"Hàawdbn đlqetnxmoi phu tớrqpbi rồtmzxi a!"


Mộfekzt loạnxmot âigiwm thanh nổwxasi lêcentn, khôfwbnng ngừtlqzng tràawdbn vàawdbo trong đlqetgqcbu hắavaan, ngay cảohzy việoqnyc nghe rõgcog nhữcentng lờrwzmi nàawdby xem ra cũtlqzng khótple.

Nhìfvetn nhữcentng khuôfwbnn mặvqijt nhiệoqnyt tìfvetnh, Hàawdbn Lậrqpbp néfwbnt mặvqijt đlqettmzxng dạnxmong cũtlqzng rạnxmong rỡoqnycentn, hắavaan mỉgxbem cưbfjerwzmi đlqetáyivep lễvvqr vớrqpbi mọthwci ngưbfjerwzmi, tỏsnzm vẻsnzm cựzsgac kỳnzye lễvvqr phéfwbnp, nhưbfjeng trong đlqetáyivey lòwxasng hừtlqz lạnxmonh trưbfjerqpbc nhữcentng lờrwzmi chàawdbo hỏsnzmi giảohzy dốgxbei nàawdby.

Nhữcentng kẻsnzmtple thâigiwn phậrqpbn cao hơkrbrn, nhưbfjeawdb Phótple đlqetưbfjerwzmng chủeeem hay cung phụfekzng, cũtlqzng cótple chúbfjet tựzsga bảohzyo trìfvet thâigiwn phậrqpbn, chỉgxbebfjerqpbng vềoqnyawdbn Lậrqpbp gậrqpbt đlqetgqcbu, tỏsnzm ýnxmo chàawdbo mộfekzt chúbfjet, chứkrbr khôfwbnng cótple tớrqpbi gầgqcbn hắavaan.

Cửthwc đlqetfekzng nàawdby củeeema họthwc đlqetãgqcbawdbm cho Hàawdbn Lậrqpbp sinh vàawdbi phầgqcbn hảohzyo cảohzym, cuốgxbei cùpnbqng cũtlqzng khôfwbnng cầgqcbn chàawdbo hỏsnzmi mấndufy vịjvsa đlqetnxmoi gia nữcenta.

gqcb Vinh vìfvet thâigiwn phậrqpbn quáyive thấndufp, khôfwbnng dáyivem nótplei chen, chỉgxbetple thểhxntskor mộfekzt bêcentn nhìfvetn Hàawdbn Lậrqpbp vàawdb nhữcentng ngưbfjerwzmi kháyivec chàawdbo hỏsnzmi nhau, hắavaan trêcentn mặvqijt lo lắavaang vạnxmon phầgqcbn, hai tay nắavaam chặvqijt.

Cuốgxbei cùpnbqng hắavaan cũtlqzng đlqetfzmii đlqetưbfjefzmic Hàawdbn Lậrqpbp vàawdb nhữcentng ngưbfjerwzmi kia chàawdbo hỏsnzmi nhau xong, ngay lậrqpbp tứkrbrc liềoqnyn phótpleng lêcentn trưbfjerqpbc, nắavaam lấndufy tay Hàawdbn Lậrqpbp kéfwbno đlqeti. Cửthwc chỉgxbe lỗjnzygqcbng nàawdby làawdbm khôfwbnng íbcbbt ngưbfjerwzmi bấnduft mãgqcbn vìfvet đlqetâigiwy làawdbkrbr hộfekzi làawdbm thâigiwn vớrqpbi Hàawdbn thầgqcbn y củeeema họthwc.

awdbn Lậrqpbp mặvqijt ngoàawdbi tựzsgaa hồtmzxtple chúbfjet cưbfjerwzmi khổwxas, nhưbfjeng trong nộfekzi tâigiwm lạnxmoi rấnduft cao hứkrbrng, cuốgxbei cùpnbqng khôfwbnng cầgqcbn phảohzyi đlqetavaac tộfekzi ai màawdbtlqzng cótple thểhxnt thoáyivet ra đlqetưbfjefzmic.

Cứkrbr nhưbfje vậrqpby, Hàawdbn Lậrqpbp bịjvsagqcb Vinh trựzsgac tiếzxxjp kéfwbno thẳwxasng vàawdbo phòwxasng kháyivech.

Ngưbfjerwzmi ởskorcentn trong khôfwbnng nhiềoqnyu lắavaam, trừtlqz mấndufy vịjvsa thâigiwn nhâigiwn trong gia đlqetìfvetnh ra, còwxasn cótple hai vịjvsa trưbfjeskorng lãgqcbo vàawdbgqcb phótplefwbnn chủeeemtlqzng ởskor đlqetâigiwy. Nhưbfjeng đlqethxnt cho Hàawdbn Lậrqpbp cảohzym thấndufy ngạnxmoc nhiêcentn chíbcbbnh làawdb Lệoqny Phi Vũtlqztlqzng cótple mặvqijt tạnxmoi nơkrbri nàawdby.

Việoqnyc nàawdby làawdbm cho Hàawdbn Lậrqpbp giậrqpbt mìfvetnh mộfekzt chúbfjet, theo hắavaan biếzxxjt, Lệoqny Phi Vũtlqzawdbnxmo trưbfjeskorng lãgqcbo khôfwbnng cótple quan hệoqnyfvet, tạnxmoi sao hắavaan lạnxmoi cótple mặvqijt ởskorkrbri nàawdby cơkrbr chứkrbr?

awdbo lúbfjec nghi vấndufn dâigiwng cao, Hàawdbn Lậrqpbp chợfzmit nhìfvetn thấndufy Lệoqny Phi Vũtlqz đlqetkrbrng cạnxmonh mộfekzt thiếzxxju nữcent, trêcentn mặvqijt vẫzqiin còwxasn ngấndufn lệoqny, chíbcbbnh làawdb đlqetang khôfwbnng ngừtlqzng an ủeeemi nàawdbng ta. Bộfekzyiveng âigiwn cầgqcbn nàawdby, cùpnbqng bộfekzyiveng củeeema hắavaan trưbfjerqpbc cáyivec huynh đlqetoqny trưbfjerqpbc đlqetâigiwy thậrqpbt sựzsgaawdb kháyivec nhau quáyive xa, làawdb bộfekz mặvqijt củeeema kẻsnzm bịjvsabfjerqpbng vàawdbo lưbfjerqpbi tìfvetnh.

Nhìfvetn bộfekzyiveng Lệoqny Phi Vũtlqz mắavaac trong lưbfjerqpbi tìfvetnh, Hàawdbn Lậrqpbp chợfzmip hiểhxntu ra, trong lòwxasng khôfwbnng khỏsnzmi cótple chúbfjet giậrqpbt mìfvetnh vàawdb buồtmzxn cưbfjerwzmi.

Hắavaan vộfekzi vàawdbng quan sáyivet cẩjecnn thậrqpbn bộfekzyiveng củeeema thiếzxxju nữcentawdby, muốgxben xem xem thiếzxxju nữcentawdby rốgxbet cuộfekzc cótple nhan sắavaac thiêcentn kiềoqnyu báyive mịjvsa nhưbfje thếzxxjawdbo màawdbtple thểhxnt bắavaat sốgxbeng, tótplem gọthwcn Lệoqny Phi Vũtlqz vốgxben làawdb mộfekzt kẻsnzm liềoqnyu mạnxmong, vôfwbn thiêcentn vôfwbn pháyivep.


Thiếzxxju nữcentawdby ưbfjerqpbc chừtlqzng mưbfjerwzmi năfwbnm, mưbfjerwzmi sáyiveu tuổwxasi, trêcentn đlqetgqcbu càawdbi mộfekzt chiếzxxjc bíbcbbch ngọthwcc trâigiwm, trêcentn ngưbfjerwzmi mặvqijc mộfekzt bộfekz y phụfekzc xanh biếzxxjc phốgxbei hợfzmip cùpnbqng vớrqpbi thâigiwn hìfvetnh củeeema nàawdbng trôfwbnng vôfwbnpnbqng vừtlqza mắavaat, máyivei tótplec đlqeten tuyềoqnyn đlqetưbfjefzmic túbfjem lêcentn cao, làawdbm cho bộfekz mặvqijt trởskorcentn đlqetáyiveng yêcentu, tinh nghịjvsach. Nhưbfjeng vàawdbo lúbfjec nàawdby, hai mắavaat nàawdbng ta sưbfjeng mộfekzng lêcentn, làawdbm ngưbfjerwzmi thoạnxmot nhìfvetn đlqetoqnyu thấndufy thưbfjeơkrbrng cảohzym, làawdbm cho ngưbfjerwzmi ta cótple cảohzym giáyivec muốgxben ôfwbnm nàawdbng vàawdbo lòwxasng đlqethxnt an ủeeemi.

"Hắavaac hắavaac! Thậrqpbt đlqetúbfjeng làawdb mộfekzt tiểhxntu mĩcent nhâigiwn tiềoqnyn thậrqpbt giáyive thậrqpbt."awdbn Lậrqpbp trong lòwxasng thởskorawdbi mộfekzt cáyivei, hiểhxntu đlqetưbfjefzmic Lệoqny Phi Vũtlqzkrbri vàawdbo lưbfjerqpbi tìfvetnh củeeema thiếzxxju nữcentawdby cũtlqzng khôfwbnng phảohzyi làawdb chuyệoqnyn lạnxmo, nhưbfjeng hắavaan cũtlqzng cótple mộfekzt chúbfjet hâigiwm mộfekzawdb đlqetgxbe kỵaixc, cũtlqzng khôfwbnng biếzxxjt đlqetếzxxjn khi nàawdbo mìfvetnh mớrqpbi cótple hồtmzxng nhan tri kỷjvsa đlqetâigiwy.

tple lẽhscb thấndufy Hàawdbn Lậrqpbp chúbfje ýnxmo tớrqpbi thiếzxxju nữcent, Mãgqcb Vinh liềoqnyn bưbfjerqpbc lêcentn phíbcbba trưbfjerqpbc giớrqpbi thiệoqnyu mọthwci ngưbfjerwzmi trong phòwxasng cho Hàawdbn Lậrqpbp nhậrqpbn thứkrbrc mộfekzt lưbfjefzmit.

gqcb phótplefwbnn chủeeemawdb mộfekzt vịjvsa trưbfjeskorng lãgqcbo bạnxmoch diệoqnyn Hàawdbn Lậrqpbp đlqetãgqcb từtlqzng cótple gặvqijp qua, tựzsga nhiêcentn khôfwbnng cầgqcbn nótplei, hắavaan liềoqnyn chủeeem đlqetfekzng tiếzxxjn tớrqpbi thi lễvvqr.

"Mãgqcb phótplefwbnn chủeeem, Tiễvvqrn trưbfjeskorng lãgqcbo mạnxmonh khỏsnzme!"

"A a! Hàawdbn tiểhxntu đlqetnxmoi phu tớrqpbi rồtmzxi a!"gqcb phótplefwbnn chủeeem hiểhxntn nhiêcentn tỏsnzm vẻsnzm thâigiwn thiếzxxjt, khôfwbnng tỏsnzm vẻsnzm phótplefwbnn chủeeemfvet cảohzy trưbfjerqpbc mặvqijt Hàawdbn Lậrqpbp.

"Hàawdbn đlqetnxmoi phu thìfvetawdbn đlqetnxmoi phu đlqeti cho rồtmzxi, còwxasn thêcentm chữcent tiểhxntu vàawdbo làawdbm gìfvet?"awdbn Lậrqpbp trong lòwxasng âigiwm thầgqcbm chửthwci rủeeema đlqetgxbei phưbfjeơkrbrng mộfekzt câigiwu.

Tiềoqnyn trưbfjeskorng lãgqcbo chỉgxbe lạnxmonh lùpnbqng gậrqpbt đlqetgqcbu, tháyivei đlqetfekz tráyivei ngưbfjefzmic vớrqpbi Mãgqcb phótplefwbnn chủeeem. Nhưbfjeng Hàawdbn Lậrqpbp cũtlqzng khôfwbnng cótple đlqethxnt trong lòwxasng, hắavaan biếzxxjt đlqetgxbei phưbfjeơkrbrng luyệoqnyn mộfekzt môfwbnn đlqetvqijc thùpnbq nộfekzi côfwbnng, phảohzyi tuyệoqnyt tìfvetnh đlqetoạnxmon dụfekzc, đlqetgxbei vớrqpbi ai cũtlqzng tỏsnzm vẻsnzmgqcbnh đlqetnxmom.

Mộfekzt vịjvsa trưbfjeskorng lãgqcbo cótple khuôfwbnn mặvqijt hồtmzxng hàawdbo còwxasn lạnxmoi, Hàawdbn Lậrqpbp cảohzym thấndufy rấnduft xa lạnxmo, hẳwxasn làawdb chưbfjea gặvqijp mặvqijt bao giờrwzm. Nhưbfjeng vừtlqza nhìfvetn bàawdbn tay to lớrqpbn, mưbfjerwzmi ngótplen tay căfwbnng phồtmzxng, đlqetãgqcb biếzxxjt ngay ngưbfjerwzmi nàawdby luyệoqnyn mộfekzt loạnxmoi võgcogfwbnng đlqetvqijc thùpnbq.

"Vịjvsaawdby làawdb Triệoqnyu trưbfjeskorng lãgqcbo, làawdb bạnxmon chíbcbb giao củeeema gia sưbfje. Trưbfjerqpbc đlqetâigiwy cótple nhiệoqnym vụfekz đlqetgxbec thúbfjec Tụfekz bảohzyo đlqetưbfjerwzmng, hai ngàawdby trưbfjerqpbc mớrqpbi trởskor vềoqnybfjei."gqcb Vinh ởskorcentn cạnxmonh giớrqpbi thiệoqnyu.

Triệoqnyu trưbfjeskorng lãgqcbo khôfwbnng lạnxmonh, khôfwbnng nótpleng, chỉgxbe mmftn" mộfekzt tiếzxxjng rồtmzxi khoanh tay khôfwbnng nótplei gìfvet nữcenta. Nhưbfjeng trong mắavaat hắavaan chứkrbra đlqetgqcby hoàawdbi nghi, hiểhxntn nhiêcentn đlqetgxbei vớrqpbi vịjvsaawdbn thầgqcbn y tuổwxasi còwxasn rấnduft trẻsnzmawdby, đlqetgxbei vớrqpbi y thuậrqpbt củeeema hắavaan cótple chúbfjet khôfwbnng tin tưbfjeskorng.

Nếzxxju vịjvsa Triệoqnyu trưbfjeskorng lãgqcbo nàawdby khôfwbnng xem trọthwcng mìfvetnh, Hàawdbn Lậrqpbp cũtlqzng khôfwbnng muốgxben chủeeem đlqetfekzng kiếzxxjm chuyệoqnyn làawdbm quàawdb, hắavaan cũtlqzng chỉgxbepnbqng khẩjecnu khíbcbbfvetnh thảohzyn màawdb hỏsnzmi thăfwbnm mộfekzt chúbfjet rồtmzxi cũtlqzng muốgxben bỏsnzm qua.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.