Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 68 : Trúng độc

    trước sau   
Vềussb phầovman môtfhen "Thiêdrgun nhãcesln thuậvpjyt"onwzn Lậvpjyp sau khi chứussbng kiếcesln uy lựidyic củqtyxa "Hỏsssda đbfvvan thuậvpjyt" đbfvvãcesl rấovmat trôtfheng chờtfheonwzo nócyas.

Nhưvrncng sau khi châytxen chíxrndnh sửgcsp dụbyrpng, Hàonwzn Lậvpjyp mớsyvfi hiểtqadu rằgoaing loạovmai pháabuqp thuậvpjyt nàonwzy bấovmat quáabuq chỉfhmxonwz mộxwuat loạovmai kỹmeav xảohivo nho nhỏsssd sửgcsp dụbyrpng pháabuqp thuậvpjyt trêdrgun mắmeavt màonwz thôtfhei, căussbn bảohivn khôtfheng cócyasabuqi gìgoai khócyas khăussbn, rấovmat đbfvvơfhmxn giảohivn, chỉfhmx thửgcspabuqi làonwz đbfvvãcesl sửgcsp dụbyrpng đbfvvưvrncikwfc rồlmyni.

Cho nêdrgun, táabuqc dụbyrpng củqtyxa nócyasosdcng tưvrncơfhmxng ứussbng vớsyvfi đbfvvxwua khócyas khi luyệpluen nócyas. Loạovmai nàonwzy chỉfhmxkvgbng đbfvvtqad quan sáabuqt trêdrgun thâytxen thểtqad đbfvvjqgni phưvrncơfhmxng cócyas pháabuqp lựidyic hay khôtfheng, pháabuqp lựidyic cócyas thâytxem hậvpjyu hay khôtfheng, vàonwz đbfvvjqgni phưvrncơfhmxng cócyas sửgcsp dụbyrpng pháabuqp thuậvpjyt phụbyrp trợikwfgoai trêdrgun ngưvrnctfhei khôtfheng.

onwzn Lậvpjyp lúfhmxc đbfvvovmau đbfvvjqgni vớsyvfi nócyas rấovmat hứussbng thúfhmx, khôtfheng ngừyoxcng đbfvvưvrnca "thiêdrgun nhãcesln thuậvpjyt"onwzo hai mắmeavt mìgoainh màonwz sửgcsp dụbyrpng. Sau đbfvvócyasonwzm phépmvip, quan sáabuqt tìgoainh huốjqgnng trêdrgun thâytxen thểtqadgoainh, kếceslt quảohiv hắmeavn nhìgoain thấovmay mộxwuat tầovmang nhàonwzn nhạovmat bạovmach quang bao phủqtyx trêdrgun cơfhmx thểtqad hắmeavn, hơfhmxn nữihwha, càonwzng tớsyvfi gầovman khu vựidyic đbfvvan đbfvviềussbn, nồlmynng đbfvvxwua bạovmach quang càonwzng dầovmay đbfvvgoaic.

Xem ra đbfvvâytxey làonwz pháabuqp lựidyic rồlmyni. Hàonwzn Lậvpjyp sau khi nhìgoain thấovmay, khôtfheng khỏsssdi đbfvvưvrnca tay sờtfheonwzo luồlmynng bạovmach quang, nhưvrncng khôtfheng cảohivm giáabuqc đbfvvưvrncikwfc gìgoai. Xem ra pháabuqp lựidyic vàonwz châytxen khíxrnd giốjqgnng nhau, đbfvvussbu làonwztfhegoainh vậvpjyt chấovmat, chỉfhmxcyas thểtqadvrncsyvfi "thiêdrgun nhãcesln thuậvpjyt" mớsyvfi cócyas thểtqad quan sáabuqt đbfvvưvrncikwfc màonwz thôtfhei.

Bấovmat quáabuq, sau mấovmay lầovman sửgcsp dụbyrpng, Hàonwzn Lậvpjyp liềussbn mấovmat đbfvvi hứussbng thúfhmx vớsyvfi nócyas.


osdcng vìgoai cảohiv Thấovmat huyềussbn môtfhen, cũosdcng chỉfhmxcyas hắmeavn đbfvvưvrncikwfc coi nhưvrnconwzabuqn tu tiêdrgun giảohiv, hắmeavn dùkvgbng "thiêdrgun nhãcesln thuậvpjyt" đbfvvtqad nhìgoain ai đbfvvâytxey? Chẳpmving lẻikey suốjqgnt ngàonwzy nhìgoain vàonwzo thâytxen thểtqadgoainh àonwz?

goai vậvpjyy, Hàonwzn Lậvpjyp ngoàonwzi việpluec tiếceslp tụbyrpc tu luyệpluen "Hỏsssda đbfvvan thuậvpjyt" vớsyvfi hi vọlmynng cócyas thểtqad thàonwznh thụbyrpc vậvpjyn dụbyrpng nócyas khi lâytxem vàonwzo thựidyic chiếcesln. Ngoàonwzi ra, hắmeavn cũosdcng chúfhmx ýtyrkonwzo nhưvrncng môtfhen pháabuqp thuậvpjyt còsssdn lạovmai, bắmeavt đbfvvovmau từyoxcng chúfhmxt từyoxcng chúfhmxt luyệpluen tậvpjyp, hi vọlmynng chíxrndnh mìgoainh sẽclarcyas đbfvvxwuat pháabuq.

Vừyoxca nghĩxgwk đbfvvếcesln vàonwzi loạovmai pháabuqp thuậvpjyt tu luyệpluen gian nan, Hàonwzn Lậvpjyp vừyoxca mớsyvfi khôtfhei phụbyrpc lạovmai chúfhmxt thểtqad lựidyic khôtfheng khỏsssdi thởtvvdonwzi, hắmeavn pháabuqt hiệpluen ra chíxrndnh mìgoainh từyoxc ngàonwzy luyệpluen tậvpjyp pháabuqp thuậvpjyt đbfvvếcesln nay, cảohivm giáabuqc tứussbc giậvpjyn cócyas lẽclar nhiềussbu hơfhmxn so vớsyvfi trưvrncsyvfc rấovmat nhiềussbu.

nzdyưvrncơfhmxng… đbfvvưvrncơfhmxng."

Tiếceslng chuôtfheng trầovmam thấovmap, vang vọlmynng từyoxc ngoàonwzi cốjqgnc truyềussbn vàonwzo.

onwzn Lậvpjyp nhíxrndu màonwzy, gầovman đbfvvâytxey nhấovmat, cũosdcng khôtfheng hiểtqadu vìgoai sao, sốjqgnvrncikwfng ngưvrnctfhei cầovmau y trịpfyg bệpluenh bỗplueng nhiêdrgun tăussbng đbfvvxwuat biếcesln, màonwz phầovman lớsyvfn đbfvvussbu làonwz quyềussbn cưvrncsyvfc, đbfvvao thưvrncơfhmxng, kiếceslm thưvrncơfhmxng cáabuqc loạovmai ngoạovmai thưvrncơfhmxng.

Hắmeavn khôtfheng dáabuqm chậvpjym trễclar, phảohivi biếceslt rằgoaing cứussbu ngưvrnctfhei nhưvrnc cứussbu hỏsssda, cầovmam lấovmay túfhmxi y dưvrncikwfc củqtyxa mìgoainh, liềussbn ra khỏsssdi phòsssdng, hưvrncsyvfng cốjqgnc khẩnaoju đbfvvi tớsyvfi.

Vừyoxca ra đbfvvếcesln cốjqgnc khẩnaoju, Hàonwzn Lậvpjyp đbfvvãcesl thấovmay mộxwuat gãcesl mặgoaic cẩnaojm y cao cấovmap đbfvvplue tửgcsp đbfvvussbng phíxrnda ngoàonwzi rừyoxcng câytxey, chíxrndnh đbfvvang lo lắmeavng đbfvvi tớsyvfi đbfvvi lui, giốjqgnng nhưvrnc con kiếcesln trêdrgun chảohivo lửgcspa vậvpjyy.

Hắmeavn vừyoxca nhìgoain thấovmay Hàonwzn Lậvpjyp, liềussbn vui mừyoxcng, vộxwuai vàonwzng tiếcesln tớsyvfi.

"Hàonwzn đbfvvovmai phu, ngưvrnctfhei đbfvvãcesl tớsyvfi, sưvrnc phụbyrp ta trúfhmxng phảohivi kịpfygch đbfvvxwuac, xem ra khôtfheng chịpfygu nổkvgbi nữihwha, phiềussbn ngưvrncơfhmxi mau đbfvvi xem, xem cócyas hay khôtfheng giảohivi đbfvvưvrncikwfc loạovmai đbfvvxwuac nàonwzy?"

Ngưvrnctfhei nàonwzy vừyoxca tớsyvfi gầovman, Hàonwzn Lậvpjyp pháabuqt hiệpluen ngưvrnctfhei nàonwzy cócyas chúfhmxt quen mắmeavt, làonwz đbfvvplue tửgcsp thứussbussbm, đbfvvplue tửgcsp đbfvvmeavc ýtyrkcesl Vinh củqtyxa Lýtyrk trưvrnctvvdng lãceslo. Hắmeavn cũosdcng từyoxcng theo sưvrnc phụbyrp đbfvvếcesln thầovman thủqtyx cốjqgnc vàonwzi lầovman ra mắmeavt Hàonwzn Lậvpjyp, xem ra cũosdcng cócyas thểtqad coi làonwz ngưvrnctfhei quen.

"Trúfhmxng đbfvvxwuac?"onwzn Lậvpjyp mộxwuat mặgoait vộxwuai vãcesl đbfvvi theo đbfvvjqgni phưvrncơfhmxng, mộxwuat mặgoait trong lòsssdng thầovmam than "xui xẻikeyo", phảohivi biếceslt rằgoaing chíxrndnh bảohivn thâytxen hắmeavn còsssdn cócyas đbfvvxwuac đbfvvãcesl giảohivi đbfvvưvrncikwfc đbfvvâytxeu.

nzdyúfhmxng vậvpjyy, sưvrnc phụbyrp ta khi xuốjqgnng núfhmxi hàonwznh sựidyi, đbfvvãceslkvgbng mộxwuat têdrgun cao thủqtyx củqtyxa Dãcesl Lang bang đbfvváabuqnh nhau, kếceslt quảohiv do khôtfheng cẩnaojn thậvpjyn màonwz trúfhmxng áabuqm toáabuqn củqtyxa đbfvvjqgni phưvrncơfhmxng, lúfhmxc mớsyvfi trúfhmxng còsssdn khôtfheng cócyas đbfvvtqad ýtyrk, thậvpjym chíxrndsssdn đbfvváabuqnh bạovmai đbfvvjqgni phưvrncơfhmxng. Ai ngờtfhe, chưvrnca vềussb tớsyvfi núfhmxi, đbfvvxwuac pháabuqt liềussbn lâytxem hôtfhen mêdrgu."


nzdyãcesl nhờtfhe đbfvvovmai phu kháabuqc xem qua chưvrnca?"

nzdyưvrncơfhmxng nhiềussbn làonwz đbfvvãceslgoaim, nếceslu làonwz loạovmai đbfvvxwuac bìgoainh thưvrnctfheng, ta cũosdcng khôtfheng dáabuqm tớsyvfi làonwzm phiềussbn Hàonwzn thầovman y rồlmyni. Nhưvrncng mấovmay ngưvrnctfhei kia ngoạovmai trừyoxc biếceslt sưvrnc phụbyrp ta trúfhmxng đbfvvxwuac, ngoàonwzi ra thìgoai đbfvvussbu khôtfheng biếceslt làonwz loạovmai đbfvvxwuac gìgoai, ngay cảohiv phưvrncơfhmxng thuốjqgnc cũosdcng khôtfheng dáabuqm kêdrgu khai."cesl Vinh nócyasi tớsyvfi đbfvvâytxey, népmvit mặgoait rấovmat tứussbc giậvpjyn, xem ra đbfvvjqgni vớsyvfi nhữihwhng têdrgun đbfvvovmai phu kia hếceslt sứussbc bấovmat mãcesln.

onwzn Lậvpjyp nghe xong, áabuqnh mắmeavt khôtfheng biếcesln đbfvvkvgbi, chỉfhmx "Ừmtuo!" mộxwuat tiếceslng, rồlmyni cùkvgbng đbfvvjqgni phưvrncơfhmxng đbfvvi tiếceslp, nhưvrncng trong lòsssdng hắmeavn thầovmam tíxrndnh toáabuqn.

cyasi thậvpjyt, hắmeavn đbfvvjqgni vớsyvfi giảohivi đbfvvxwuac khôtfheng cócyas tựidyi tin lắmeavm. Nócyasi chữihwha trịpfyg nộxwuai, ngoạovmai thưvrncơfhmxng hắmeavn cócyas thểtqadnnysonwzo mấovmay loạovmai hảohivo dưvrncikwfc, nêdrgun vẫpfygn cócyasonwzi phầovman nắmeavm chắmeavc. Nhưvrncng đbfvvtqad hắmeavn đbfvvi giảohivi loạovmai đbfvvxwuac hiếceslm thấovmay nàonwzo đbfvvócyas, hắmeavn trong lòsssdng khôtfheng cócyas chắmeavc chắmeavn.

Phảohivi biếceslt rằgoaing hắmeavn co loạovmai tháabuqnh dưvrncikwfc "Thanh linh táabuqn"cyas thểtqad giảohivi đbfvvưvrncikwfc hơfhmxn trăussbm thứussb đbfvvxwuac, nhưvrncng trêdrgun đbfvvtfhei nàonwzy, cáabuqc loạovmai đbfvvxwuac dưvrncikwfc cócyas nhiềussbu vôtfhe sốjqgn, ai biếceslt "Thanh linh táabuqn"cyasabuqc dụbyrpng hay khôtfheng? Cócyas thểtqad giảohivi loạovmai đbfvvxwuac dưvrncikwfc nàonwzy? Hơfhmxn nữihwha nhưvrncng têdrgun đbfvvovmai phu kháabuqc trêdrgun núfhmxi, cũosdcng khôtfheng phảohivi phưvrncơfhmxng giáabuq áabuqo túfhmxi cơfhmxm, đbfvvjqgni vớsyvfi chữihwha trịpfyg nhưvrncng loạovmai vếceslt thưvrncơfhmxng, đbfvvxwuac dưvrncikwfc trêdrgun giang hồlmyn vẫpfygn cócyas nhữihwhng thủqtyx đbfvvoạovman đbfvvxwuac môtfhen nàonwzo đbfvvócyas, nếceslu khôtfheng thìgoai bọlmynn họlmyn sớsyvfm đbfvvãcesl bịpfyg mấovmay vịpfyg đbfvvovmai nhâytxen vậvpjyt trong môtfhen pháabuqi đbfvvuổkvgbi ra khỏsssdi Thấovmat huyềussbn môtfhen rồlmyni, bọlmynn họlmyn đbfvvussbu làonwz nhữihwhng kẻikey biếceslt quýtyrkxrndnh mạovmang, đbfvvâytxeu thểtqad nuôtfhei dưvrncxwuang bọlmynn vôtfhe dụbyrpng ăussbn báabuqm đbfvvưvrncikwfc.

Nhưvrncng bâytxey giờtfhe, đbfvvếcesln ngay cảohiv phưvrncơfhmxng thuốjqgnc cũosdcng khôtfheng dáabuqm kêdrgu khai, xem ra loạovmai đbfvvxwuac nàonwzy rấovmat khócyas giảohivi quyếceslt, khôtfheng phảohivi làonwz loạovmai đbfvvxwuac vậvpjyt tầovmam thưvrnctfheng. Mìgoainh hiệpluen giờtfhe chỉfhmxcyas thểtqad đbfvvếcesln đbfvvâytxeu hay đbfvvếcesln đbfvvócyas thôtfhei, cho dùkvgb khôtfheng cứussbu đbfvvưvrncikwfc thìgoaiosdcng khôtfheng cócyasohivnh hưvrnctvvdng đbfvvếcesln chiêdrguu bàonwzi củqtyxa mìgoainh. Dùkvgb sao cũosdcng khôtfheng cócyas thầovman y nàonwzo màonwzabuqch bệpluenh đbfvvussbu trịpfyg đbfvvưvrncikwfc, cho dùkvgbgoainh cócyas khôtfheng chữihwha đbfvvưvrncikwfc thìgoai vịpfyg tríxrnd củqtyxa mìgoainh trong môtfhen nộxwuai cócyas lẽclarosdcng chẳpmving ảohivnh hưvrnctvvdng làonwz bao.

Trong lúfhmxc Hàonwzn Lậvpjyp cẩnaojn thậvpjyn xem xépmvit đbfvvjqgni sáabuqch, Mãcesl Vinh cơfhmx hồlmynonwz toàonwzn tâytxem mộxwuat mạovmach dẫpfygn Hàonwzn Lậvpjyp đbfvvi, hưvrncsyvfng thẳpmving đbfvvếcesln chỗpluetyrk trưvrnctvvdng lãceslo.

Nhìgoain hắmeavn vộxwuai vàonwzng nhưvrnc vậvpjyy, Hàonwzn Lậvpjyp cũosdcng biếceslt tìgoainh thầovmay tròsssd giữihwha bọlmynn họlmyn thậvpjyt khôtfheng tệplue.

onwzn Lậvpjyp trong lòsssdng cócyas chúfhmxt buồlmynn bãcesl, bởtvvdi hắmeavn vàonwz Mặgoaic đbfvvovmai phu tuy danh nghĩxgwka làonwzvrnc phụbyrp đbfvvplue tửgcsp, nhưvrncng quan hệplue thựidyic chấovmat lạovmai làonwz đbfvvjqgni đbfvvovmau sinh tửgcsp. Hắmeavn cócyas chúfhmxt hâytxem mộxwua quan hệpluesssda thuậvpjyn củqtyxa Mãcesl Vinh vàonwztyrk trưvrnctvvdng lãceslo.

Tạovmai sâytxeu trong lòsssdng hắmeavn, kỳtqad thậvpjyt hắmeavn đbfvvjqgni vớsyvfi Mặgoaic đbfvvovmai phu vẫpfygn còsssdn chúfhmxt kíxrndnh ýtyrk, dùkvgb sao mộxwuat thâytxen y thuậvpjyt cao minh cùkvgbng Trưvrnctfheng xuâytxen côtfheng củqtyxa hắmeavn đbfvvussbu làonwz do Mặgoaic đbfvvovmai phu truyềussbn dạovmay.

Chỉfhmx tiếceslc tạovmao hócyasa trêdrguu ngưvrncơfhmxi, thiêdrgun đbfvvpfygnh bọlmynn hắmeavn hai ngưvrnctfhei chỉfhmxcyas thểtqad mộxwuat ngưvrnctfhei sốjqgnng xócyast màonwz thôtfhei, đbfvvtqad cho bọlmynn họlmyn liềussbu mạovmang vớsyvfi nhau, cuốjqgni cùkvgbng làonwz Mặgoaic đbfvvovmai phu chếceslt ngoàonwzi ýtyrk muốjqgnn trong tay mìgoainh.

onwzn Lậvpjyp tứussbc cảohivnh sinh tìgoainh, oáabuqn tháabuqn mãcesli khôtfheng thôtfhei. Đnzdyếcesln khi Mãcesl Vinh dẫpfygn hắmeavn tớsyvfi chỗpluetyrk trưvrnctvvdng lãceslo hắmeavn mớsyvfi thanh tỉfhmxnh lạovmai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.