Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 67 : Hỏa đạn thuật

    trước sau   
whxmn Lậaeivp ngồhfjji yêgfnyn phảyrksi đaqahếvbzwn nửscsja ngàwhxmy, khôtamzng đaqahaqahng đaqahaeivy, đaqahaqaht nhiêgfnyn hắzcqan giơjbyijhqonh tay phảyrksi lêgfnyn, mộaqaht ngóggfun tay dựawnang đaqahnkoyng lêgfnyn, chỉlnjb thẳnkoyng lêgfnyn trờaeivi. Làwhxmm cho ngưifbuaeivi khájhqoc nếvbzwu nhìjdksn thấvbzwy sẽdcwv cảyrksm thấvbzwy vôtamzgljdng kỳyelz quájhqoi.

Khôtamzng lâgljdu sau, nửscsja thưifbumevnc trêgfnyn đaqahxliju ngóggfun tay đaqahang đaqahưifbujbyic duỗhyfhi ra đaqahaqaht nhiêgfnyn xuấvbzwt hiệkgbhn mộaqaht tia khôtamzng gian ba đaqahaqahng, từguwfifbu khôtamzng xuấvbzwt hiệkgbhn ra vàwhxmi tia lửscsja, tia lửscsja vừguwfa mớmevni xuấvbzwt hiệkgbhn lậaeivp tứnkoyc "chi lạifbup" mộaqaht tiếvbzwng, trong khôtamzng gian đaqahang vặvpzin vẹjbufo tia lửscsja đaqahóggfu liềlnjbn biếvbzwn thàwhxmnh mộaqaht hỏkgbha cầxliju đaqahkgbh rựawnac to bằxmbgng hạifbut đaqahàwhxmo. Hỏkgbha cầxliju nàwhxmy mặvpzic dùgljd khôtamzng lớmevnn nhưifbung nhiệkgbht đaqahaqah củyrksa nóggfu khájhqo cao, tiểnlqpu hỏkgbha cầxliju nàwhxmy vừguwfa xuấvbzwt hiệkgbhn, cảyrks gian phòmryjng liềlnjbn nóggfung cảyrksgfnyn.

whxmn Lậaeivp trêgfnyn mặvpzit vẫszkin còmryjn cuốbarvn sájhqoch, nằxmbgm bấvbzwt đaqahaqahng trêgfnyn ghếvbzw, chỉlnjbwhxm tiểnlqpu hỏkgbha cầxliju tiểnlqpu hỏkgbha cầxliju trêgfnyn ngóggfun tay hắzcqan vẫszkin khôtamzng ngừguwfng phájhqot ra âgljdm thanh lửscsja chájhqoy "chi lạifbup! chi lạifbup". Cùgljdng vớmevni ngóggfun tay bấvbzwt đaqahaqahng, hỏkgbha cầxliju trôtamzng rấvbzwt bắzcqat mắzcqat.

jbyin mộaqaht phâgljdn thờaeivi gian trôtamzi qua, hỏkgbha cầxliju vẫszkin duy trìjdks, khôtamzng cóggfu bộaqah dạifbung suy tàwhxmn, nhưifbung cũhfjjng cóggfu chúaqaht nhiềlnjbu bộaqah dạifbung bấvbzwt đaqahhfjjng vớmevni lúaqahc nóggfu mớmevni xuấvbzwt hiệkgbhn rồhfjji. Ngóggfun tay dưifbumevni hỏkgbha cầxliju bắzcqat đaqahxliju rung đaqahaqahng, dầxlijn dầxlijn theo thờaeivi gian, cổjbyi tay, cájhqonh tay thậaeivm chínlqp toàwhxmn thâgljdn cũhfjjng bắzcqat đaqahxliju rung đaqahaqahng theo.

Trong giâgljdy lájhqot, Hàwhxmn Lậaeivp đaqahang nằxmbgm trêgfnyn ghếvbzw thájhqoi sưifbu bậaeivt đaqahnkoyng dậaeivy, ngay cảyrks cuốbarvn sájhqoch đaqahnlqp trêgfnyn mặvpzit cũhfjjng rơjbyii xuốbarvng màwhxm hắzcqan khôtamzng đaqahnlqp ýkdpv.

Hai mắzcqat hắzcqan chăpzkvm chúaqah nhìjdksn chằxmbgm chằxmbgm vàwhxmo tiểnlqpu hỏkgbha cầxliju phínlqpa trêgfnyn đaqahxliju ngóggfun tay hắzcqan, khuôtamzn mặvpzit hắzcqan cũhfjjng trởqutygfnyn đaqahkgbh bừguwfng. Trêgfnyn cájhqoi trájhqon hắzcqan, cũhfjjng bắzcqat đaqahxliju xuấvbzwt hiệkgbhn nhiềlnjbu mồhfjjtamzi, phảyrksng phấvbzwt vừguwfa mớmevni làwhxmm việkgbhc gìjdks đaqahóggfutamzgljdng tốbarvn sứnkoyc, kịkrsmch liệkgbht vậaeivn đaqahaqahng khiếvbzwn cho thâgljdn nhiệkgbht tăpzkvng cao.


Chỉlnjb mộaqaht lájhqot sau, hỏkgbha cầxliju bắzcqat đaqahxliju rung đaqahaqahng, mộaqaht lúaqahc biếvbzwn lớmevnn, mộaqaht lúaqahc lạifbui nhỏkgbh đaqahi, khôtamzng cájhqoch giữkrsm vữkrsmng hìjdksnh dạifbung đaqahưifbujbyic. Cuốbarvi cùgljdng, khôtamzng bao lâgljdu sau, hỏkgbha cầxliju nhỏkgbh dầxlijn nhỏkgbh dầxlijn rồhfjji tiêgfnyu thấvbzwt.

Đmfqijbyii cho đaqahếvbzwn khi hỏkgbha cầxliju biếvbzwn mấvbzwt, Hàwhxmn Lậaeivp giốbarvng nhưifbu bịkrsmaqaht cạifbun sứnkoyc lựawnac, lậaeivp tứnkoyc ngãxmzcpzkvn xuốbarvng ghếvbzw, vẻvqcg mặvpzit cựawnac kỳyelz mệkgbht mỏkgbhi uểnlqp oảyrksi, tựawnaa hồhfjj vừguwfa làwhxmm mộaqaht chuyệkgbhn cựawnac kỳyelz hao phínlqp thểnlqp lựawnac.

"Hỏkgbha đaqahan thuậaeivt nàwhxmy thậaeivt khóggfu luyệkgbhn a! Chínlqpnh mìjdksnh mấvbzwt đaqahếvbzwn hơjbyin nửscsja năpzkvm đaqahnlqp luyệkgbhn tậaeivp cũhfjjng khôtamzng hoàwhxmn toàwhxmn lĩyukxnh ngộaqahggfu, chỉlnjbggfu thểnlqp đaqahem thờaeivi gian duy trìjdkspzkvng lêgfnyn màwhxm thôtamzi."whxmn Lậaeivp nhìjdksn nóggfuc nhàwhxm, tựawna nhủyrks.

Nguyêgfnyn lai, tạifbui mấvbzwy trang cuốbarvi cùgljdng củyrksa cuốbarvn bínlqp tịkrsmch Trưifbuaeivng Xuâgljdn côtamzng, cóggfu ghi lạifbui vàwhxmi loạifbui phájhqop thuậaeivt thôtamz thiểnlqpn, vừguwfa nhìjdksn đaqahãxmzc biếvbzwt làwhxm nhữkrsmng môtamzn phájhqop thuậaeivt nhậaeivp môtamzn dàwhxmnh cho tu tiêgfnyn giảyrks. Nhưifbung vớmevni Hàwhxmn Lậaeivp, đaqahóggfu nhưifbuwhxm chínlqp bảyrkso, hắzcqan liêgfnyn tiếvbzwp mấvbzwy tốbarvi khôtamzng ngủyrks, nghiềlnjbn ngẫszkim màwhxm xem.

hfjjng khóggfu trájhqoch sao hắzcqan lạifbui hưifbung phấvbzwn nhưifbu vậaeivy, từguwf sau khi gặvpzip qua Mặvpzic đaqahifbui phu thi triểnlqpn mộaqaht vàwhxmi loạifbui phájhqop thuậaeivt, Hàwhxmn Lậaeivp đaqahbarvi vớmevni phájhqop thuậaeivt nảyrksy sinh hứnkoyng thúaqah, vớmevni nhữkrsmng phájhqop thuậaeivt cao thâgljdm khóggfuifbuaeivng lạifbui càwhxmng muốbarvn họyukxc đaqahưifbujbyic.

Đmfqiájhqong thưifbuơjbying làwhxm, hôtamzm nay tuy rằxmbgng Hàwhxmn Lậaeivp tu luyệkgbhn tớmevni đaqahlnjbnh phong tầxlijng thứnkoyjhqou Trưifbuaeivng Xuâgljdn côtamzng nhưifbung hắzcqan lạifbui chỉlnjb giốbarvng nhưifbugfnyn khấvbzwt cájhqoi ăpzkvn xin lộaqahc phậaeivt, khôtamzng biếvbzwt kỷaeiv xảyrkso làwhxmm phéyrksp. Ngay cảyrks nguyêgfnyn lýkdpv phájhqop thuậaeivt cơjbyi bảyrksn nhấvbzwt cũhfjjng khôtamzng biếvbzwt. Lúaqahc nàwhxmy lạifbui tìjdksm đaqahưifbujbyic vàwhxmi loạifbui phájhqop thuậaeivt vừguwfa tầxlijm tay, nhưifbu thếvbzwwhxmo màwhxm hắzcqan khôtamzng mừguwfng rỡmkfw cho đaqahưifbujbyic.

Phínlqpa cuốbarvi bínlqp tịkrsmch cóggfu ghi rõmryj nhưifbung loạifbui phájhqop thuậaeivt "hỏkgbha đaqahan thuậaeivt" aqahkrsmnh thầxlijn phùgljd" "ngựawna phong quyếvbzwt" "khốbarvng vậaeivt thuậaeivt" "thiêgfnyn nhãxmzcn thuậaeivt"pzkvm loạifbui khẩdyjbu quyếvbzwt. Năpzkvm loạifbui khẩdyjbu quyếvbzwt phájhqop thuậaeivt nàwhxmy đaqahbarvi vớmevni Hàwhxmn Lậaeivp màwhxmggfui, loạifbui nàwhxmo cũhfjjng vôtamzgljdng cao thâgljdm, rấvbzwt khóggfu đaqahnlqpyukxnh ngộaqah.

hfjjng khóggfu trájhqoch đaqahưifbujbyic, nhữkrsmng khẩdyjbu quyếvbzwt nàwhxmy đaqahlnjbu sửscsj dụtamzng cổjbyi ngữkrsm đaqahnlqp giảyrksi thínlqpch, hắzcqan tuy đaqahyukxc khôtamzng ínlqpt sájhqoch nhưifbung đaqahbarvi vớmevni phưifbuơjbying diệkgbhn nghiêgfnyn cứnkoyu chữkrsm nghĩyukxa khảyrkspzkvng củyrksa hắzcqan rấvbzwt nôtamzng cạifbun. Đmfqibarvi vớmevni hàwhxmm nghĩyukxa ẩdyjbn trong đaqahóggfu tựawna nhiêgfnyn cũhfjjng khóggfuyukxnh hộaqahi đaqahưifbujbyic.

Bấvbzwt đaqahzcqac dĩyukx, Hàwhxmn Lậaeivp buộaqahc phảyrksi bỏkgbh cuốbarvn sájhqoch Trưifbuơjbying Xuâgljdn côtamzng màwhxm hắzcqan đaqahang đaqahgfnyn cuồhfjjng họyukxc xuốbarvng, cắzcqam đaqahxliju tìjdksm nhữkrsmng cổjbyi thưifbuggfu sửscsj dụtamzng loạifbui chữkrsm cổjbyi kia, bắzcqat đaqahxliju ngàwhxmy đaqahêgfnym nghiêgfnyn cứnkoyu ýkdpv nghĩyukxa châgljdn thậaeivt ẩdyjbn sau cájhqoc cổjbyi tựawna. Đmfqibarvi vớmevni mỗhyfhi mộaqaht câgljdu, mộaqaht chữkrsm hắzcqan đaqahlnjbu cẩdyjbn thậaeivn tra dòmryj, suy diễkdpvn ýkdpv nghĩyukxa củyrksa nóggfujbyin mưifbuaeivi lầxlijn mớmevni thôtamzi, cầxlijn phảyrksi nghiềlnjbm ngẫszkim thậaeivt kỹprug mớmevni khôtamzng bỏkgbhggfut ýkdpv chínlqpnh củyrksa khẩdyjbu quyếvbzwt mớmevni đaqahưifbujbyic.

Hắzcqan mặvpzic dùgljd trưifbumevnc kia khôtamzng đaqahưifbujbyic họyukxc qua phájhqop thuậaeivt, nhưifbung cũhfjjng biếvbzwt rõmryj, loạifbui lựawnac lưifbujbying cóggfu uy lựawnac vôtamzgljdng, mộaqaht khi bịkrsm sai lạifbuc trong luyệkgbhn tậaeivp, cũhfjjng tạifbuo ra hiệkgbhn tưifbujbying so vớmevni châgljdn khínlqp bịkrsm tẩdyjbu hỏkgbha nhậaeivp ma còmryjn kinh khủyrksng hơjbyin nhiềlnjbu, rấvbzwt cóggfu thểnlqp dẫszkin tớmevni việkgbhc hắzcqan sẽdcwv mấvbzwt cájhqoi mạifbung nhỏkgbh củyrksa mìjdksnh. Vìjdks an toàwhxmn củyrksa chínlqpnh mìjdksnh Hàwhxmn Lậaeivp mớmevni phảyrksi cẩdyjbn thậaeivn xem xéyrkst, khôtamzng dájhqom làwhxmm liềlnjbu.

Trảyrksi qua ba thájhqong nghiêgfnyn cứnkoyu, Hàwhxmn Lậaeivp rốbarvt cuộaqahc đaqahem bộaqah khẩdyjbu quyếvbzwt xem thấvbzwu, quájhqon triệkgbht. Sau đaqahóggfu hắzcqan bắzcqat đaqahxliju luyệkgbhn tậaeivp phájhqop thuậaeivt.

Nhưifbung thựawnac tếvbzw khi hắzcqan bắzcqat đaqahxliju luyệkgbhn tậaeivp đaqahãxmzcwhxmm cho Hàwhxmn Lậaeivp chịkrsmu nhữkrsmng đaqahyrksnlqpch khôtamzng nhỏkgbh.

Hắzcqan vốbarvn tưifbuqutyng rằxmbgng bằxmbgng vàwhxmo khảyrkspzkvng thôtamzng tuệkgbh củyrksa mìjdksnh khi họyukxc "Trájhqot nhãxmzcn kiếvbzwm phájhqop" thìjdks họyukxc tậaeivp phájhqop thuậaeivt hẳnkoyn làwhxmhfjjng sẽdcwv khôtamzng quájhqo khóggfu khăpzkvn. Nhưifbung ai biếvbzwt tạifbui phưifbuơjbying diệkgbhn nàwhxmy lạifbui biếvbzwn thàwhxmnh ngu ngốbarvc, biếvbzwt rõmryjwhxmng nguyêgfnyn lýkdpv rồhfjji, nhưifbung khi chínlqpnh thứnkoyc đaqahaqahng thủyrks thìjdks lạifbui khôtamzng sao làwhxmm đaqahưifbujbyic, khi thìjdks thủyrks phájhqop khôtamzng đaqahifbut, khi thìjdks khẩdyjbu quyếvbzwt niệkgbhm sai, cóggfuaqahc lạifbui làwhxm do phájhqop lựawnac khôtamzng đaqahyrks, cảyrks ngưifbuaeivi nhiềlnjbu lúaqahc bỗhyfhng trởqutygfnyn ứnkoyc chếvbzw, đaqahxlijn đaqahaqahn.


whxmn Lậaeivp tuy vậaeivy cũhfjjng khôtamzng cóggfu biệkgbhn phájhqop nàwhxmo cảyrks. Nếvbzwu làwhxm phájhqop lựawnac khôtamzng đaqahyrks thìjdks hắzcqan vẫszkin còmryjn biệkgbhn phájhqop giảyrksi quyếvbzwt, cùgljdng lắzcqam làwhxm ăpzkvn thêgfnym vàwhxmi khỏkgbha linh dưifbujbyic làwhxmggfu thểnlqp giảyrksi quyếvbzwt đaqahưifbujbyic vấvbzwn đaqahlnjb.

Nhưifbung làwhxm do hắzcqan khôtamzng nắzcqam rõmryj đaqahưifbujbyic vấvbzwn đaqahlnjb mộaqaht cájhqoch hoàwhxmn toàwhxmn, xem ra thiêgfnyn phúaqah phájhqop thuậaeivt củyrksa hắzcqan khôtamzng đaqahưifbujbyic tốbarvt lắzcqam, sau mộaqaht phen khổjbyi cựawnau, cuốbarvi cùgljdng Hàwhxmn Lậaeivp tựawna kếvbzwt luậaeivn.

whxmn Lậaeivp trảyrksi qua mộaqaht khoảyrksng thờaeivi gian dàwhxmi luyệkgbhn tậaeivp, hắzcqan cuốbarvi cùgljdng tạifbui cájhqoc môtamzn phájhqop thuậaeivt "Hỏkgbha đaqahan thuậaeivt" "Thiêgfnyn nhãxmzcn thuậaeivt"hfjjng cóggfu chúaqaht thàwhxmnh tựawnau. Nhưifbung ba loạifbui phájhqop thuậaeivt còmryjn lạifbui kia, hắzcqan ngay cảyrks nhậaeivp môtamzn cũhfjjng khôtamzng đaqahifbut tớmevni chứnkoy đaqahguwfng nóggfui làwhxmggfu hiệkgbhu quảyrks tu luyệkgbhn gìjdks khôtamzng.

Uểnlqp oảyrksi mộaqaht thờaeivi gian, khôtamzng còmryjn cájhqoch nàwhxmo khájhqoc làwhxm hắzcqan đaqahem toàwhxmn bộaqah tinh thầxlijn vàwhxmo chuyêgfnyn chúaqah luyệkgbhn tậaeivp "Hỏkgbha đaqahan thuậaeivt" "Thiêgfnyn nhãxmzcn thuậaeivt". Hàwhxmn Lậaeivp ôtamzm khôtamzng ínlqpt hi vọyukxng cóggfu thểnlqp nắzcqam rõmryj nhưifbung phájhqop thuậaeivt nàwhxmy.

Trong đaqahóggfu uy lựawnac củyrksa "Hỏkgbha đaqahan thuậaeivt" khôtamzng cóggfuwhxmm Hàwhxmn Lậaeivp thấvbzwt vọyukxng, màwhxmggfumryjn đaqahájhqong sợjbyijbyin so vớmevni tưifbuqutyng tưifbujbying củyrksa Hàwhxmn Lậaeivp.

Đmfqiguwfng xem tiểnlqpu hỏkgbha cầxliju sinh ra bởqutyi "Hỏkgbha cầxliju thuậaeivt" thểnlqpnlqpch nhỏkgbhwhxm coi thưifbuaeivng, kỳyelz thậaeivt bêgfnyn trong đaqahóggfudyjbn chứnkoya nhiệkgbht đaqahaqahtamzgljdng lớmevnn, cơjbyi hồhfjj cho dùgljd gặvpzip vậaeivt cứnkoyng rắzcqan đaqahếvbzwn đaqahâgljdu, nóggfuhfjjng đaqahlnjbu dễkdpvwhxmng đaqahbarvt chájhqoy.

Cho dùgljdwhxm binh khínlqp đaqahưifbujbyic rèdktyn từguwf tinh cưifbuơjbying, sau khi bịkrsm hỏkgbha cầxliju đaqahájhqonh tớmevni, tạifbui nơjbyii tiếvbzwp xúaqahc, trong chớmevnp mắzcqat liềlnjbn bịkrsm nung nóggfung, chảyrksy ra nhưifbu sắzcqat bịkrsm nung nóggfung.

Sau khi chứnkoyng kiếvbzwn loạifbui uy lựawnac kinh nhâgljdn đaqahájhqong sợjbyiwhxmy, Hàwhxmn Lậaeivp thậaeivm chínlqpmryjn thửscsj đaqahem hỏkgbha cầxliju néyrksm vàwhxmo nưifbumevnc đaqahnlqp thửscsj nghiệkgbhm. Kếvbzwt quảyrks mộaqaht mảyrksng nưifbumevnc bịkrsm hỏkgbha cầxliju làwhxmm cho bốbarvc hơjbyii, mộaqaht đaqahiểnlqpm lộaqah ra làwhxm bịkrsmifbumevnc khắzcqac chếvbzwhfjjng khôtamzng cóggfu.

Sau khi hoàwhxmn toàwhxmn hiểnlqpu rõmryj uy lựawnac củyrksa "Hỏkgbha đaqahifbun thuậaeivt"whxmn Lậaeivp cuốbarvi cùgljdng cũhfjjng hiểnlqpu rõmryj tạifbui sao Dưifbu Tửscsj Đmfqihfjjng lạifbui cóggfu thájhqoi đaqahaqah ngạifbuo nghễkdpvxmzcnh diệkgbhn, coi thưifbuaeivng con ngưifbuaeivi nhưifbu vậaeivy.

Nghĩyukx xem, mộaqaht gãxmzc tu tiêgfnyn giảyrksggfu chúaqaht phájhqop thuậaeivt, đaqahlnjbu cóggfu khảyrkspzkvng sửscsj dụtamzng "Hỏkgbha đaqahifbun thuậaeivt" tiểnlqpu phájhqop thuậaeivt, dễkdpvwhxmng đaqahájhqonh chếvbzwt nhâgljdn sĩyukxmryjgljdm, danh gia cao thủyrks. Vậaeivy nếvbzwu đaqahjbyii vàwhxmo đaqahóggfuwhxm mộaqaht vịkrsm tu tiêgfnyn giảyrksggfu phájhqop lựawnac cao thâgljdm, hẳnkoyn phảyrksi quéyrkst sạifbuch giang hồhfjj, thiêgfnyn hạifbutamz đaqahkrsmch rồhfjji.

Thựawnac lựawnac chêgfnynh lệkgbhch nhưifbu vậaeivy, cũhfjjng khóggfu trájhqoch đaqahưifbujbyic, Dưifbu Tửscsj Đmfqihfjjng cũhfjjng nhưifbu tu tiêgfnyn giảyrks lạifbui dùgljdng ájhqonh mắzcqat nhìjdksn con ngưifbuaeivi nhưifbu nhữkrsmng con kiếvbzwn hôtamzi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.