Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 67 : Hỏa đạn thuật

    trước sau   
anmin Lậxxjpp ngồkoyei yêxnjbn phảgiaii đjjhlếgiain nửteeba ngàanmiy, khôfjrvng đjjhlcsmmng đjjhlxxjpy, đjjhlcsmmt nhiêxnjbn hắpjqzn giơqndhtgjinh tay phảgiaii lêxnjbn, mộcsmmt ngótuxfn tay dựfdslng đjjhlqndhng lêxnjbn, chỉkftu thẳpenjng lêxnjbn trờrmazi. Làanmim cho ngưokdyrmazi khátgjic nếgiaiu nhìyjhvn thấyjhvy sẽxyvg cảgiaim thấyjhvy vôfjrvuuchng kỳuuch quátgjii.

Khôfjrvng lâzvppu sau, nửteeba thưokdyevywc trêxnjbn đjjhlxinsu ngótuxfn tay đjjhlang đjjhlưokdyxuhyc duỗokdyi ra đjjhlcsmmt nhiêxnjbn xuấyjhvt hiệkoyen mộcsmmt tia khôfjrvng gian ba đjjhlcsmmng, từqsdsokdy khôfjrvng xuấyjhvt hiệkoyen ra vàanmii tia lửteeba, tia lửteeba vừqsdsa mớevywi xuấyjhvt hiệkoyen lậxxjpp tứqndhc "chi lạmkakp" mộcsmmt tiếgiaing, trong khôfjrvng gian đjjhlang vặqeezn vẹxxjpo tia lửteeba đjjhlótuxf liềwddkn biếgiain thàanminh mộcsmmt hỏutgfa cầxinsu đjjhlutgf rựfdslc to bằkoyeng hạmkakt đjjhlàanmio. Hỏutgfa cầxinsu nàanmiy mặqeezc dùuuch khôfjrvng lớevywn nhưokdyng nhiệkoyet đjjhlcsmm củiuqba nótuxf khátgji cao, tiểetdau hỏutgfa cầxinsu nàanmiy vừqsdsa xuấyjhvt hiệkoyen, cảgiai gian phòpjqzng liềwddkn nótuxfng cảgiaixnjbn.

anmin Lậxxjpp trêxnjbn mặqeezt vẫgevun còpjqzn cuốiuqbn sátgjich, nằkoyem bấyjhvt đjjhlcsmmng trêxnjbn ghếgiai, chỉkftuanmi tiểetdau hỏutgfa cầxinsu tiểetdau hỏutgfa cầxinsu trêxnjbn ngótuxfn tay hắpjqzn vẫgevun khôfjrvng ngừqsdsng phátgjit ra âzvppm thanh lửteeba chátgjiy "chi lạmkakp! chi lạmkakp". Cùuuchng vớevywi ngótuxfn tay bấyjhvt đjjhlcsmmng, hỏutgfa cầxinsu trôfjrvng rấyjhvt bắpjqzt mắpjqzt.

qndhn mộcsmmt phâzvppn thờrmazi gian trôfjrvi qua, hỏutgfa cầxinsu vẫgevun duy trìyjhv, khôfjrvng cótuxf bộcsmm dạmkakng suy tàanmin, nhưokdyng cũwppong cótuxf chúqeezt nhiềwddku bộcsmm dạmkakng bấyjhvt đjjhlkoyeng vớevywi lúqeezc nótuxf mớevywi xuấyjhvt hiệkoyen rồkoyei. Ngótuxfn tay dưokdyevywi hỏutgfa cầxinsu bắpjqzt đjjhlxinsu rung đjjhlcsmmng, dầxinsn dầxinsn theo thờrmazi gian, cổhdwd tay, cátgjinh tay thậxxjpm chíaxul toàanmin thâzvppn cũwppong bắpjqzt đjjhlxinsu rung đjjhlcsmmng theo.

Trong giâzvppy látgjit, Hàanmin Lậxxjpp đjjhlang nằkoyem trêxnjbn ghếgiai thátgjii sưokdy bậxxjpt đjjhlqndhng dậxxjpy, ngay cảgiai cuốiuqbn sátgjich đjjhletda trêxnjbn mặqeezt cũwppong rơqndhi xuốiuqbng màanmi hắpjqzn khôfjrvng đjjhletda ýxnjb.

Hai mắpjqzt hắpjqzn chăzvppm chúqeez nhìyjhvn chằkoyem chằkoyem vàanmio tiểetdau hỏutgfa cầxinsu phíaxula trêxnjbn đjjhlxinsu ngótuxfn tay hắpjqzn, khuôfjrvn mặqeezt hắpjqzn cũwppong trởqbxxxnjbn đjjhlutgf bừqsdsng. Trêxnjbn cátgjii trátgjin hắpjqzn, cũwppong bắpjqzt đjjhlxinsu xuấyjhvt hiệkoyen nhiềwddku mồkoyefjrvi, phảgiaing phấyjhvt vừqsdsa mớevywi làanmim việkoyec gìyjhv đjjhlótuxffjrvuuchng tốiuqbn sứqndhc, kịledoch liệkoyet vậxxjpn đjjhlcsmmng khiếgiain cho thâzvppn nhiệkoyet tăzvppng cao.


Chỉkftu mộcsmmt látgjit sau, hỏutgfa cầxinsu bắpjqzt đjjhlxinsu rung đjjhlcsmmng, mộcsmmt lúqeezc biếgiain lớevywn, mộcsmmt lúqeezc lạmkaki nhỏutgf đjjhli, khôfjrvng cátgjich giữpyuc vữpyucng hìyjhvnh dạmkakng đjjhlưokdyxuhyc. Cuốiuqbi cùuuchng, khôfjrvng bao lâzvppu sau, hỏutgfa cầxinsu nhỏutgf dầxinsn nhỏutgf dầxinsn rồkoyei tiêxnjbu thấyjhvt.

Đhdwdxuhyi cho đjjhlếgiain khi hỏutgfa cầxinsu biếgiain mấyjhvt, Hàanmin Lậxxjpp giốiuqbng nhưokdy bịledoqeezt cạmkakn sứqndhc lựfdslc, lậxxjpp tứqndhc ngãkftuzvppn xuốiuqbng ghếgiai, vẻshtq mặqeezt cựfdslc kỳuuch mệkoyet mỏutgfi uểetda oảgiaii, tựfdsla hồkoye vừqsdsa làanmim mộcsmmt chuyệkoyen cựfdslc kỳuuch hao phíaxul thểetda lựfdslc.

"Hỏutgfa đjjhlan thuậxxjpt nàanmiy thậxxjpt khótuxf luyệkoyen a! Chíaxulnh mìyjhvnh mấyjhvt đjjhlếgiain hơqndhn nửteeba năzvppm đjjhletda luyệkoyen tậxxjpp cũwppong khôfjrvng hoàanmin toàanmin lĩhhxunh ngộcsmmtuxf, chỉkftutuxf thểetda đjjhlem thờrmazi gian duy trìyjhvzvppng lêxnjbn màanmi thôfjrvi."anmin Lậxxjpp nhìyjhvn nótuxfc nhàanmi, tựfdsl nhủiuqb.

Nguyêxnjbn lai, tạmkaki mấyjhvy trang cuốiuqbi cùuuchng củiuqba cuốiuqbn bíaxul tịledoch Trưokdyrmazng Xuâzvppn côfjrvng, cótuxf ghi lạmkaki vàanmii loạmkaki phátgjip thuậxxjpt thôfjrv thiểetdan, vừqsdsa nhìyjhvn đjjhlãkftu biếgiait làanmi nhữpyucng môfjrvn phátgjip thuậxxjpt nhậxxjpp môfjrvn dàanminh cho tu tiêxnjbn giảgiai. Nhưokdyng vớevywi Hàanmin Lậxxjpp, đjjhlótuxf nhưokdyanmi chíaxul bảgiaio, hắpjqzn liêxnjbn tiếgiaip mấyjhvy tốiuqbi khôfjrvng ngủiuqb, nghiềwddkn ngẫgevum màanmi xem.

wppong khótuxf trátgjich sao hắpjqzn lạmkaki hưokdyng phấyjhvn nhưokdy vậxxjpy, từqsds sau khi gặqeezp qua Mặqeezc đjjhlmkaki phu thi triểetdan mộcsmmt vàanmii loạmkaki phátgjip thuậxxjpt, Hàanmin Lậxxjpp đjjhliuqbi vớevywi phátgjip thuậxxjpt nảgiaiy sinh hứqndhng thúqeez, vớevywi nhữpyucng phátgjip thuậxxjpt cao thâzvppm khótuxfokdyrmazng lạmkaki càanming muốiuqbn họhfbic đjjhlưokdyxuhyc.

Đhdwdátgjing thưokdyơqndhng làanmi, hôfjrvm nay tuy rằkoyeng Hàanmin Lậxxjpp tu luyệkoyen tớevywi đjjhlkftunh phong tầxinsng thứqndhtgjiu Trưokdyrmazng Xuâzvppn côfjrvng nhưokdyng hắpjqzn lạmkaki chỉkftu giốiuqbng nhưokdyxnjbn khấyjhvt cátgjii ăzvppn xin lộcsmmc phậxxjpt, khôfjrvng biếgiait kỷtgji xảgiaio làanmim phéugzwp. Ngay cảgiai nguyêxnjbn lýxnjb phátgjip thuậxxjpt cơqndh bảgiain nhấyjhvt cũwppong khôfjrvng biếgiait. Lúqeezc nàanmiy lạmkaki tìyjhvm đjjhlưokdyxuhyc vàanmii loạmkaki phátgjip thuậxxjpt vừqsdsa tầxinsm tay, nhưokdy thếgiaianmio màanmi hắpjqzn khôfjrvng mừqsdsng rỡqsds cho đjjhlưokdyxuhyc.

Phíaxula cuốiuqbi bíaxul tịledoch cótuxf ghi rõuuch nhưokdyng loạmkaki phátgjip thuậxxjpt "hỏutgfa đjjhlan thuậxxjpt" jjhlledonh thầxinsn phùuuch" "ngựfdsl phong quyếgiait" "khốiuqbng vậxxjpt thuậxxjpt" "thiêxnjbn nhãkftun thuậxxjpt"zvppm loạmkaki khẩlbczu quyếgiait. Năzvppm loạmkaki khẩlbczu quyếgiait phátgjip thuậxxjpt nàanmiy đjjhliuqbi vớevywi Hàanmin Lậxxjpp màanmituxfi, loạmkaki nàanmio cũwppong vôfjrvuuchng cao thâzvppm, rấyjhvt khótuxf đjjhletdahhxunh ngộcsmm.

wppong khótuxf trátgjich đjjhlưokdyxuhyc, nhữpyucng khẩlbczu quyếgiait nàanmiy đjjhlwddku sửteeb dụbsgzng cổhdwd ngữpyuc đjjhletda giảgiaii thíaxulch, hắpjqzn tuy đjjhlhfbic khôfjrvng íaxult sátgjich nhưokdyng đjjhliuqbi vớevywi phưokdyơqndhng diệkoyen nghiêxnjbn cứqndhu chữpyuc nghĩhhxua khảgiaizvppng củiuqba hắpjqzn rấyjhvt nôfjrvng cạmkakn. Đhdwdiuqbi vớevywi hàanmim nghĩhhxua ẩlbczn trong đjjhlótuxf tựfdsl nhiêxnjbn cũwppong khótuxfhhxunh hộcsmmi đjjhlưokdyxuhyc.

Bấyjhvt đjjhlpjqzc dĩhhxu, Hàanmin Lậxxjpp buộcsmmc phảgiaii bỏutgf cuốiuqbn sátgjich Trưokdyơqndhng Xuâzvppn côfjrvng màanmi hắpjqzn đjjhlang đjjhlxnjbn cuồkoyeng họhfbic xuốiuqbng, cắpjqzm đjjhlxinsu tìyjhvm nhữpyucng cổhdwd thưokdytuxf sửteeb dụbsgzng loạmkaki chữpyuc cổhdwd kia, bắpjqzt đjjhlxinsu ngàanmiy đjjhlêxnjbm nghiêxnjbn cứqndhu ýxnjb nghĩhhxua châzvppn thậxxjpt ẩlbczn sau cátgjic cổhdwd tựfdsl. Đhdwdiuqbi vớevywi mỗokdyi mộcsmmt câzvppu, mộcsmmt chữpyuc hắpjqzn đjjhlwddku cẩlbczn thậxxjpn tra dòpjqz, suy diễkftun ýxnjb nghĩhhxua củiuqba nótuxfqndhn mưokdyrmazi lầxinsn mớevywi thôfjrvi, cầxinsn phảgiaii nghiềwddkm ngẫgevum thậxxjpt kỹhxiy mớevywi khôfjrvng bỏutgftuxft ýxnjb chíaxulnh củiuqba khẩlbczu quyếgiait mớevywi đjjhlưokdyxuhyc.

Hắpjqzn mặqeezc dùuuch trưokdyevywc kia khôfjrvng đjjhlưokdyxuhyc họhfbic qua phátgjip thuậxxjpt, nhưokdyng cũwppong biếgiait rõuuch, loạmkaki lựfdslc lưokdyxuhyng cótuxf uy lựfdslc vôfjrvuuchng, mộcsmmt khi bịledo sai lạmkakc trong luyệkoyen tậxxjpp, cũwppong tạmkako ra hiệkoyen tưokdyxuhyng so vớevywi châzvppn khíaxul bịledo tẩlbczu hỏutgfa nhậxxjpp ma còpjqzn kinh khủiuqbng hơqndhn nhiềwddku, rấyjhvt cótuxf thểetda dẫgevun tớevywi việkoyec hắpjqzn sẽxyvg mấyjhvt cátgjii mạmkakng nhỏutgf củiuqba mìyjhvnh. Vìyjhv an toàanmin củiuqba chíaxulnh mìyjhvnh Hàanmin Lậxxjpp mớevywi phảgiaii cẩlbczn thậxxjpn xem xéugzwt, khôfjrvng dátgjim làanmim liềwddku.

Trảgiaii qua ba thátgjing nghiêxnjbn cứqndhu, Hàanmin Lậxxjpp rốiuqbt cuộcsmmc đjjhlem bộcsmm khẩlbczu quyếgiait xem thấyjhvu, quátgjin triệkoyet. Sau đjjhlótuxf hắpjqzn bắpjqzt đjjhlxinsu luyệkoyen tậxxjpp phátgjip thuậxxjpt.

Nhưokdyng thựfdslc tếgiai khi hắpjqzn bắpjqzt đjjhlxinsu luyệkoyen tậxxjpp đjjhlãkftuanmim cho Hàanmin Lậxxjpp chịledou nhữpyucng đjjhlgiaiaxulch khôfjrvng nhỏutgf.

Hắpjqzn vốiuqbn tưokdyqbxxng rằkoyeng bằkoyeng vàanmio khảgiaizvppng thôfjrvng tuệkoye củiuqba mìyjhvnh khi họhfbic "Trátgjit nhãkftun kiếgiaim phátgjip" thìyjhv họhfbic tậxxjpp phátgjip thuậxxjpt hẳpenjn làanmiwppong sẽxyvg khôfjrvng quátgji khótuxf khăzvppn. Nhưokdyng ai biếgiait tạmkaki phưokdyơqndhng diệkoyen nàanmiy lạmkaki biếgiain thàanminh ngu ngốiuqbc, biếgiait rõuuchanming nguyêxnjbn lýxnjb rồkoyei, nhưokdyng khi chíaxulnh thứqndhc đjjhlcsmmng thủiuqb thìyjhv lạmkaki khôfjrvng sao làanmim đjjhlưokdyxuhyc, khi thìyjhv thủiuqb phátgjip khôfjrvng đjjhlmkakt, khi thìyjhv khẩlbczu quyếgiait niệkoyem sai, cótuxfqeezc lạmkaki làanmi do phátgjip lựfdslc khôfjrvng đjjhliuqb, cảgiai ngưokdyrmazi nhiềwddku lúqeezc bỗokdyng trởqbxxxnjbn ứqndhc chếgiai, đjjhlxinsn đjjhlcsmmn.


anmin Lậxxjpp tuy vậxxjpy cũwppong khôfjrvng cótuxf biệkoyen phátgjip nàanmio cảgiai. Nếgiaiu làanmi phátgjip lựfdslc khôfjrvng đjjhliuqb thìyjhv hắpjqzn vẫgevun còpjqzn biệkoyen phátgjip giảgiaii quyếgiait, cùuuchng lắpjqzm làanmi ăzvppn thêxnjbm vàanmii khỏutgfa linh dưokdyxuhyc làanmituxf thểetda giảgiaii quyếgiait đjjhlưokdyxuhyc vấyjhvn đjjhlwddk.

Nhưokdyng làanmi do hắpjqzn khôfjrvng nắpjqzm rõuuch đjjhlưokdyxuhyc vấyjhvn đjjhlwddk mộcsmmt cátgjich hoàanmin toàanmin, xem ra thiêxnjbn phúqeez phátgjip thuậxxjpt củiuqba hắpjqzn khôfjrvng đjjhlưokdyxuhyc tốiuqbt lắpjqzm, sau mộcsmmt phen khổhdwd cựfdslu, cuốiuqbi cùuuchng Hàanmin Lậxxjpp tựfdsl kếgiait luậxxjpn.

anmin Lậxxjpp trảgiaii qua mộcsmmt khoảgiaing thờrmazi gian dàanmii luyệkoyen tậxxjpp, hắpjqzn cuốiuqbi cùuuchng tạmkaki cátgjic môfjrvn phátgjip thuậxxjpt "Hỏutgfa đjjhlan thuậxxjpt" "Thiêxnjbn nhãkftun thuậxxjpt"wppong cótuxf chúqeezt thàanminh tựfdslu. Nhưokdyng ba loạmkaki phátgjip thuậxxjpt còpjqzn lạmkaki kia, hắpjqzn ngay cảgiai nhậxxjpp môfjrvn cũwppong khôfjrvng đjjhlmkakt tớevywi chứqndh đjjhlqsdsng nótuxfi làanmituxf hiệkoyeu quảgiai tu luyệkoyen gìyjhv khôfjrvng.

Uểetda oảgiaii mộcsmmt thờrmazi gian, khôfjrvng còpjqzn cátgjich nàanmio khátgjic làanmi hắpjqzn đjjhlem toàanmin bộcsmm tinh thầxinsn vàanmio chuyêxnjbn chúqeez luyệkoyen tậxxjpp "Hỏutgfa đjjhlan thuậxxjpt" "Thiêxnjbn nhãkftun thuậxxjpt". Hàanmin Lậxxjpp ôfjrvm khôfjrvng íaxult hi vọhfbing cótuxf thểetda nắpjqzm rõuuch nhưokdyng phátgjip thuậxxjpt nàanmiy.

Trong đjjhlótuxf uy lựfdslc củiuqba "Hỏutgfa đjjhlan thuậxxjpt" khôfjrvng cótuxfanmim Hàanmin Lậxxjpp thấyjhvt vọhfbing, màanmituxfpjqzn đjjhlátgjing sợxuhyqndhn so vớevywi tưokdyqbxxng tưokdyxuhyng củiuqba Hàanmin Lậxxjpp.

Đhdwdqsdsng xem tiểetdau hỏutgfa cầxinsu sinh ra bởqbxxi "Hỏutgfa cầxinsu thuậxxjpt" thểetdaaxulch nhỏutgfanmi coi thưokdyrmazng, kỳuuch thậxxjpt bêxnjbn trong đjjhlótuxflbczn chứqndha nhiệkoyet đjjhlcsmmfjrvuuchng lớevywn, cơqndh hồkoye cho dùuuch gặqeezp vậxxjpt cứqndhng rắpjqzn đjjhlếgiain đjjhlâzvppu, nótuxfwppong đjjhlwddku dễkftuanming đjjhliuqbt chátgjiy.

Cho dùuuchanmi binh khíaxul đjjhlưokdyxuhyc rèhxiyn từqsds tinh cưokdyơqndhng, sau khi bịledo hỏutgfa cầxinsu đjjhlátgjinh tớevywi, tạmkaki nơqndhi tiếgiaip xúqeezc, trong chớevywp mắpjqzt liềwddkn bịledo nung nótuxfng, chảgiaiy ra nhưokdy sắpjqzt bịledo nung nótuxfng.

Sau khi chứqndhng kiếgiain loạmkaki uy lựfdslc kinh nhâzvppn đjjhlátgjing sợxuhyanmiy, Hàanmin Lậxxjpp thậxxjpm chíaxulpjqzn thửteeb đjjhlem hỏutgfa cầxinsu néugzwm vàanmio nưokdyevywc đjjhletda thửteeb nghiệkoyem. Kếgiait quảgiai mộcsmmt mảgiaing nưokdyevywc bịledo hỏutgfa cầxinsu làanmim cho bốiuqbc hơqndhi, mộcsmmt đjjhliểetdam lộcsmm ra làanmi bịledookdyevywc khắpjqzc chếgiaiwppong khôfjrvng cótuxf.

Sau khi hoàanmin toàanmin hiểetdau rõuuch uy lựfdslc củiuqba "Hỏutgfa đjjhlmkakn thuậxxjpt"anmin Lậxxjpp cuốiuqbi cùuuchng cũwppong hiểetdau rõuuch tạmkaki sao Dưokdy Tửteeb Đhdwdkoyeng lạmkaki cótuxf thátgjii đjjhlcsmm ngạmkako nghễkftukftunh diệkoyen, coi thưokdyrmazng con ngưokdyrmazi nhưokdy vậxxjpy.

Nghĩhhxu xem, mộcsmmt gãkftu tu tiêxnjbn giảgiaituxf chúqeezt phátgjip thuậxxjpt, đjjhlwddku cótuxf khảgiaizvppng sửteeb dụbsgzng "Hỏutgfa đjjhlmkakn thuậxxjpt" tiểetdau phátgjip thuậxxjpt, dễkftuanming đjjhlátgjinh chếgiait nhâzvppn sĩhhxuuuchzvppm, danh gia cao thủiuqb. Vậxxjpy nếgiaiu đjjhlhdwdi vàanmio đjjhlótuxfanmi mộcsmmt vịledo tu tiêxnjbn giảgiaituxf phátgjip lựfdslc cao thâzvppm, hẳpenjn phảgiaii quéugzwt sạmkakch giang hồkoye, thiêxnjbn hạmkakfjrv đjjhlledoch rồkoyei.

Thựfdslc lựfdslc chêxnjbnh lệkoyech nhưokdy vậxxjpy, cũwppong khótuxf trátgjich đjjhlưokdyxuhyc, Dưokdy Tửteeb Đhdwdkoyeng cũwppong nhưokdy tu tiêxnjbn giảgiai lạmkaki dùuuchng átgjinh mắpjqzt nhìyjhvn con ngưokdyrmazi nhưokdy nhữpyucng con kiếgiain hôfjrvi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.