Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 66 : Cổ quái quy định

    trước sau   
Đwczkrsfhi phưkxirơxvchng đvyefãnqno đvyefưkxira ra thásdiui đvyefxwaj đvyefygkni lưkxirxugpng hàjgklo phórsfhng nhưkxir vậbobdy làjgklm cho Hàjgkln Lậbobdp hiểzpgzu rằpjiing, chỉzpgz cầwbkhn đvyefiềyjlpu kiệabatn củpglfa mìbobdnh khôelrcng quásdiu phậbobdn, đvyefrsfhi phưkxirơxvchng đvyefếtvjrn tásdium, chífkcjn phầwbkhn làjgkl sẽlxtq thỏbjbka mãnqnon. Xem ra, mụekpjc tiêxugpu ban đvyefwbkhu củpglfa hắcfxon đvyefãnqno đvyefygknt đvyefưkxirxugpc.

Bấygknt quásdiu loạygkni đvyefãnqnoi ngộxwaj trọmalong hậbobdu thếtvjrjgkly, ởrsfh Thấygknt huyềyjlpn môelrcn cũfgdnng làjgkl hiếtvjrm córsfh rồizqui. Córsfh thểzpgz thấygkny đvyefưkxirxugpc, tầwbkhng lớrafgp cao tầwbkhng trong môelrcn nộxwaji rấygknt hiểzpgzu rõoxvq mộxwajt gãnqno thầwbkhn y trong giang hồizqursfh ýlkpz nghĩjgkla nhưkxir thếtvjrjgklo.

jgkln Lậbobdp cũfgdnng khôelrcng khásdiuch khífkcj lậbobdp tứyjlpc đvyefưkxira ra yêxugpu cầwbkhu đvyefem Thầwbkhn thủpglf cốrsfhc cho hắcfxon quảdvhwn lýlkpz, hắcfxon hi vọmalong khôelrcng córsfh ngoạygkni nhâfkcjn vàjgklo quấygkny rầwbkhy khi hắcfxon nghiêxugpn cứyjlpu y thuậbobdt trong cốrsfhc.

Mộxwajt cásdiui đvyefiềyjlpu kiệabatn căqbghn bảdvhwn khôelrcng phảdvhwi làjgkl đvyefiềyjlpu kiệabatn nhưkxir vậbobdy, Mãnqno phórsfhelrcn chủpglf tựpwos nhiêxugpn đvyefizqung ýlkpz ngay. Đwczkrsfhi phưkxirơxvchng córsfh lẽlxtqbobd muốrsfhn giúyybwp sứyjlpc Hàjgkln Lậbobdp đvyefãnqno chủpglf đvyefxwajng đvyefưkxira ra đvyefyjlp nghịygkn cấygknp cho Hàjgkln Lậbobdp mộxwajt thịygkn nữydfm, hầwbkhu hạygkn hắcfxon nhữydfmng sinh hoạygknt thưkxirlxtqng ngàjgkly.

jgkln Lậbobdp bịygkn ýlkpz kiếtvjrn ngoạygkni dựpwos đvyefygknnh nàjgkly làjgklm cho tâfkcjm đvyefxwajng, cơxvch hồizqu gầwbkhn nhưkxir đvyefásdiup ứyjlpng. Nhưkxirng sau đvyefórsfh, tỉzpgznh tásdiuo xem lạygkni, trêxugpn ngưkxirlxtqi mìbobdnh còekpjn córsfhfkcj mậbobdt, cho nêxugpn hắcfxon đvyefãnqno đvyefau lòekpjng màjgkl cựpwos tuyệabatt.

Cửpwos đvyefxwajng nàjgkly củpglfa Hàjgkln Lậbobdp làjgklm cho vịygknnqno phórsfhelrcn chủpglf kia córsfh chúyybwt khâfkcjm phụekpjc. Ngoàjgkli miệabatng hắcfxon luôelrcn mồizqum nórsfhi hắcfxon tuổpqgqi còekpjn trẻawxyjgkl khôelrcng trầwbkhm mêxugpjgklo nữydfm sắcfxoc, nếtvjru córsfh con gásdiui chắcfxoc chắcfxon sẽlxtqnqno cho hắcfxon.


jgkln Lậbobdp nghe xong nhữydfmng lờlxtqi nàjgkly cảdvhwm thấygkny dởrsfh khórsfhc dởrsfhkxirlxtqi. Hắcfxon khôelrcng phảdvhwi làjgkl khôelrcng ham mêxugp nữydfm sắcfxoc, chỉzpgzjgklbobdnh cảdvhwnh hắcfxon khôelrcng cho phéqbghp màjgkl thôelrci.

Cứyjlp nhưkxir vậbobdy, cuốrsfhi cùfkcjng Thầwbkhn thủpglf cốrsfhc trởrsfh thàjgklnh tưkxir gia củpglfa hắcfxon, ngoạygkni nhâfkcjn khôelrcng đvyefưkxirxugpc tựpwos ýlkpzelrcng vàjgklo.

bobd vậbobdy, Hàjgkln Lậbobdp đvyefãnqno an bàjgkli tạygkni cửpwosa ra vàjgklo cốrsfhc mộxwajt cásdiui chuôelrcng thậbobdt lớrafgn, vôelrc luậbobdn ai đvyefếtvjrn muốrsfhn gặelrcp Hàjgkln Lậbobdp, chỉzpgz cầwbkhn gõoxvqjgklo cásdiui chuôelrcng nàjgkly, Hàjgkln Lậbobdp sẽlxtq hiệabatn thâfkcjn ra gặelrcp mặelrct. Cổpqgq quásdiui quy đvyefygknnh do Hàjgkln Lậbobdp đvyefưkxira ra nàjgkly, ngay cảdvhw cao tầwbkhng trong môelrcn phásdiui cũfgdnng phảdvhwi tuâfkcjn thủpglf.

jgkln Lậbobdp sởrsfhjgkl thiếtvjrt hạygkn mộxwajt cásdiui quy đvyefygknnh quásdiui gởrsfh nhưkxir vậbobdy, hoàjgkln toàjgkln làjgkl do hắcfxon muốrsfhn phòekpjng ngừfuzra bịygkn lộxwajfkcj mậbobdt. Chỉzpgz khi khôelrcng córsfh ngưkxirlxtqi chạygkny loạygknn vàjgklo sơxvchn cốrsfhc Hàjgkln Lậbobdp mớrafgi córsfh thểzpgzxugpn tâfkcjm màjgkl sửpwos dụekpjng chiếtvjrc bìbobdnh thầwbkhn bífkcjjgkl khôelrcng lo bịygkn ngưkxirlxtqi thứyjlp hai biếtvjrt đvyefếtvjrn.

Ngay từfuzr đvyefwbkhu khi quy đvyefygknnh nàjgkly đvyefưkxirxugpc đvyefưkxira ra, đvyefrsfhi vớrafgi nhữydfmng đvyefabat tửpwos cấygknp thấygknp màjgklrsfhi đvyefyjlpu khôelrcng córsfhbobd cảdvhw, nhưkxirng mộxwajt sốrsfh ngưkxirlxtqi trong tầwbkhng lớrafgp cao tầwbkhng rấygknt làjgkl bấygknt mãnqnon, cho rằpjiing Hàjgkln Lậbobdp kiêxugpu ngạygkno, chẳnqnong biếtvjrt trờlxtqi cao đvyefygknt rộxwajng. Ngay cảdvhw Mặelrcc đvyefygkni phu cũfgdnng chưkxira từfuzrng làjgklm nhưkxir vậbobdy, hắcfxon mớrafgi chỉzpgzjgkl kẻawxy vừfuzra xuấygknt sưkxirjgkl đvyefãnqnosdium làjgklm càjgkln.

Nhưkxirng khi Hàjgkln Lậbobdp đvyefem mộxwajt vịygkn hộxwaj phásdiup thâfkcjn thụekpj trọmalong thưkxirơxvchng, sinh mạygknng nguy cấygknp, từfuzrxugpn bờlxtq vựpwosc tửpwos vọmalong màjgklqbgho vềyjlp, trịygkn khỏbjbki hoàjgkln toàjgkln đvyefãnqnojgklm cho nhữydfmng bấygknt mãnqnon kia vôelrcdvhwnh vôelrc tung biếtvjrn mấygknt. Màjgkl sau nàjgkly cũfgdnng khôelrcng còekpjn ai dásdium đvyefyjlp cậbobdp vềyjlp vấygknn đvyefyjlpjgkly nữydfma.

Khôelrcng ai dásdium vìbobd mộxwajt việabatc cỏbjbkn con màjgkl đvyefcfxoc tộxwaji vớrafgi mộxwajt vịygkn thầwbkhn y córsfh thểzpgz cứyjlpu tífkcjnh mạygknng củpglfa mìbobdnh. Quy đvyefygknnh quásdiui dịygknjgkly cuốrsfhi cùfkcjng cũfgdnng bịygkn mọmaloi ngưkxirlxtqi trong môelrcn phásdiui quy thàjgklnh tífkcjnh tìbobdnh quásdiui dịygkn củpglfa Hàjgkln thầwbkhn y màjgkl thôelrci.

Dầwbkhn theo cuộxwajc sốrsfhng, đvyefếtvjrn ngay cảdvhw mấygkny vịygkn phórsfhelrcn chủpglffgdnng dầwbkhn dầwbkhn cam chịygknu quy đvyefygknnh nàjgkly. Bọmalon họmalo khi muốrsfhn đvyefưkxirxugpc chữydfma trịygkn thìbobd sẽlxtq phásdiui ngưkxirlxtqi tớrafgi gõoxvq chuôelrcng, sau đvyefórsfh cung kífkcjnh mờlxtqi Hàjgkln Lậbobdp tớrafgi chữydfma bệabatnh.

Cứyjlp nhưkxir vậbobdy, Hàjgkln Lậbobdp dầwbkhn trởrsfh thàjgklnh mộxwajt kẻawxy kỳqbgh dịygkn trong Thấygknt huyềyjlpn môelrcn.

rsfhi hắcfxon làjgkl nhâfkcjn vậbobdt thuộxwajc tầwbkhng lớrafgp cao cấygknp nhưkxirng hắcfxon chẳnqnong córsfh chứyjlpc vụekpj, cũfgdnng khôelrcng nắcfxom giữydfm quyềyjlpn lựpwosc. Nórsfhi hắcfxon làjgkl đvyefabat tửpwos cấygknp thấygknp, nhưkxirng córsfh ai đvyefãnqno gặelrcp qua mộxwajt têxugpn đvyefabat tửpwosjgklo màjgkl ngay cảdvhwelrcn chủpglf khi gặelrcp hắcfxon cũfgdnng phảdvhwi xưkxirng tôelrcn mộxwajt tiếtvjrng Hàjgkln đvyefygkni phu chưkxira? Đwczkếtvjrn giờlxtq, têxugpn họmalo củpglfa Hàjgkln Lậbobdp, đvyefãnqno khôelrcng còekpjn ai dùfkcjng đvyefzpgz gọmaloi nữydfma rồizqui.

Đwczkưkxirơxvchng nhiêxugpn trong đvyefórsfhrsfh mộxwajt ngoạygkni lệabat, đvyefórsfh chífkcjnh làjgkl Lệabat Phi Vũfgdn, Lệabat đvyefygkni sưkxir huynh.

Lệabat Phi Vũfgdn trưkxirrafgc mặelrct nhữydfmng ngưkxirlxtqi khásdiuc vẫkxirn bảdvhwo trìbobd khuôelrcn mặelrct lãnqnonh khốrsfhc vôelrcbobdnh, nhưkxirng tạygkni trưkxirrafgc mặelrct Hàjgkln Lậbobdp tứyjlpc thìbobd biếtvjrn đvyefpqgqi thàjgklnh bộxwaj dạygknng nhếtvjrch nhásdiuc, tinh nghịygknch, khôelrcng khásdiuch khífkcj gọmaloi trựpwosc tiếtvjrp têxugpn Hàjgkln Lậbobdp, cũfgdnng khôelrcng vìbobd thâfkcjn phậbobdn Hàjgkln Lậbobdp thay đvyefpqgqi, giốrsfhng bọmalon Vưkxirơxvchng đvyefygkni bàjgkln, màjgkl biếtvjrn thàjgklnh cung kífkcjnh.

Bấygknt quásdiu, đvyefiềyjlpu nàjgkly cũfgdnng làjgklm cho Hàjgkln Lậbobdp córsfh chúyybwt vui mừfuzrng, dùfkcj sao tưkxir vịygkn củpglfa mộxwajt kẻawxyelrc đvyefơxvchn cũfgdnng khôelrcng dễnzdb chịygknu cho lắcfxom.


Vừfuzra nghĩjgkl đvyefếtvjrn néqbght mặelrct tưkxirơxvchi cưkxirlxtqi củpglfa Lệabat Phi Vũfgdn, Hàjgkln Lậbobdp khôelrcng khỏbjbki thoảdvhwi másdiui, khuôelrcn mặelrct lạygknnh lùfkcjng mệabatt mỏbjbki cũfgdnng dãnqnon ra.

sdiuch đvyefâfkcjy khôelrcng lâfkcju, hắcfxon bấygknt ngờlxtq gặelrcp lạygkni ngưkxirlxtqi quen ngàjgkly trưkxirrafgc cùfkcjng hắcfxon ngồizqui xe lêxugpn núyybwi gia nhậbobdp Thấygknt huyềyjlpn môelrcn, hiệabatn hôelrcm nay trởrsfh thàjgklnh Thấygknt tuyệabatt đvyefưkxirlxtqng hạygknch tâfkcjm đvyefabat tửpwos - Vũfgdn Nham, hắcfxon nhiễnzdbm mộxwajt loạygkni bệabatnh vốrsfhn khôelrcng nặelrcng cũfgdnng chẳnqnong nhẹvznz, nhưkxirng hắcfxon sau khi chữydfma trịygkn qua mấygkny vịygkn đvyefygkni phu khásdiuc màjgkl khôelrcng khỏbjbki, bịygknjgklnh hạygkn đvyefau đvyefrafgn, liềyjlpn nhờlxtqjgklo mặelrct mũfgdni Mãnqno phórsfhelrcn chủpglf, tìbobdm đvyefếtvjrn Hàjgkln thầwbkhn y cầwbkhu trịygkn bệabatnh.

Khôelrcng thểzpgz khôelrcng nórsfhi Vũfgdn Nham nàjgkly trífkcj nhớrafg rấygknt tốrsfht, vừfuzra nhìbobdn thấygkny Hàjgkln đvyefygkni phu thanh danh hásdiuch hásdiuch mộxwajt cásdiui, liềyjlpn nhớrafg ngay ra đvyefizqung bạygknn Hàjgkln Lậbobdp ngàjgkly xưkxira cùfkcjng ngồizqui chung xe vớrafgi hắcfxon. Hắcfxon trêxugpn mặelrct giậbobdt mìbobdnh, lộxwaj ra néqbght mặelrct cổpqgq quásdiui. Dùfkcj sao năqbghm đvyefórsfh thásdiui đvyefxwaj củpglfa hắcfxon đvyefrsfhi vớrafgi Hàjgkln Lậbobdp cũfgdnng khôelrcng córsfh tốrsfht lắcfxom, thậbobdm chífkcjrsfh thểzpgzrsfhi làjgkl tệabat nữydfma.

jgkln Lậbobdp chứyjlpng kiếtvjrn vẻawxy mặelrct xấygknu hổpqgq củpglfa Vũfgdn Nham, trong lòekpjng thậbobdt córsfh chúyybwt buồizqun cưkxirlxtqi, màjgkl tựpwos nhiêxugpn cũfgdnng khôelrcng vìbobd vậbobdy màjgkl khôelrcng xem bệabatnh cho hắcfxon. Nhưkxirng Hàjgkln Lậbobdp vìbobd khôelrcng muốrsfhn phásdiu hủpglfy chiêxugpu bàjgkli củpglfa mìbobdnh, đvyefãnqno cốrsfh ýlkpz gia tăqbghng liềyjlpu lưkxirxugpng thuốrsfhc sửpwos dụekpjng, làjgklm cho Vũfgdn Nham trong khoảdvhwng hai ngàjgkly thờlxtqi gian tựpwosu khỏbjbki bệabatnh. Nhưkxirng làjgkl trong quásdiu trìbobdnh trịygkn bệabatnh, do lưkxirxugpng dưkxirxugpc vậbobdt phụekpjc dụekpjng quásdiu nhiềyjlpu, dẫkxirn tớrafgi đvyefau đvyefrafgn cho Vũfgdn Nham. Cásdiui nàjgkly coi nhưkxirjgkljgkln Lậbobdp đvyefásdiup lạygkni thásdiui đvyefxwajqbghm đvyefórsfh củpglfa Vũfgdn Nham.

Xem ra Hàjgkln Lậbobdp cũfgdnng khôelrcng tựpwos xem mìbobdnh làjgkl đvyefygkni lưkxirxugpng, hắcfxon vẫkxirn rấygknt nhớrafgoxvq nhữydfmng kẻawxyfkcjy thùfkcj chuốrsfhc oásdiun vớrafgi mìbobdnh.

Cứyjlp nhưkxir vậbobdy, Hàjgkln Lậbobdp từfuzr từfuzr lấygknp dầwbkhn đvyefygkna vịygkn củpglfa Mặelrcc đvyefygkni phu, thậbobdm chífkcjekpjn leo lêxugpn mộxwajt tầwbkhng cao hơxvchn.

Hắcfxon bâfkcjy giờlxtq, ngàjgkly nàjgklo cũfgdnng bỏbjbk chiếtvjrc bìbobdnh ra sửpwos dụekpjng, đvyefzpgz tạygkni nơxvchi thoásdiung nhấygknt trong cốrsfhc, đvyefzpgzrsfh cứyjlp sau sásdiuu, bảdvhwy ngàjgkly lạygkni tạygkno ra lụekpjc dịygknch thầwbkhn kỳqbgh, lạygkni córsfh thểzpgz thôelrci sinh ra mộxwajt lưkxirxugpng lớrafgn dưkxirxugpc tàjgkli trâfkcjn quífkcj, sau đvyefórsfh tỉzpgz mỉzpgz phốrsfhi chếtvjr ra cásdiuc loạygkni dưkxirxugpc vậbobdt.

kxirxugpc vậbobdt đvyefưkxirxugpc chếtvjr tạygkno nàjgkly, mộxwajt bộxwaj phậbobdn nhỏbjbkfkcjng đvyefzpgz trịygkn bệabatnh cho nhữydfmng kẻawxy tớrafgi cầwbkhu y. Đwczkygkni bộxwaj phậbobdn đvyefưkxirxugpc Hàjgkln Lậbobdp tựpwosbobdnh sửpwos dụekpjng, dùfkcjng đvyefzpgz bồizqui nguyêxugpn luyệabatn khífkcj, thúyybwc đvyefxwajng tiếtvjrn trìbobdnh tu luyệabatn Trưkxirlxtqng Xuâfkcjn côelrcng.

jgkln Lậbobdp nằpjiim trêxugpn ghếtvjr thásdiui sưkxir, khẽlxtq xoay ngưkxirlxtqi mộxwajt cásdiui, làjgklm cho chífkcjnh mìbobdnh cảdvhwm thấygkny dễnzdb chịygknu, thoảdvhwi másdiui hơxvchn.

Hắcfxon ngồizqui trêxugpn ghếtvjr thásdiui sưkxir củpglfa Mặelrcc đvyefygkni phu, bấygknt quásdiuxvchi nàjgkly lạygkni khôelrcng phảdvhwi làjgklqbghn phòekpjng lúyybwc trưkxirrafgc củpglfa Mặelrcc đvyefygkni phu, màjgkl chífkcjnh làjgklqbghn phòekpjng củpglfa Hàjgkln Lậbobdp, chỉzpgz bấygknt quásdiu, hắcfxon từfuzrqbghn phòekpjng củpglfa Mặelrcc đvyefygkni phu, lấygkny tấygknt thảdvhwy vậbobdt dụekpjng dùfkcjng đvyefưkxirxugpc mang vềyjlp phòekpjng mìbobdnh. Lấygkny đvyefygkna vịygknelrcm nay củpglfa hắcfxon, cho dùfkcjrsfh thấygkny đvyefưkxirxugpc hắcfxon chiếtvjrm dụekpjng nhữydfmng vậbobdt dụekpjng trưkxirrafgc đvyefâfkcjy củpglfa Mặelrcc đvyefygkni phu cũfgdnng khôelrcng dásdium nórsfhi gìbobd. Tầwbkhm quan trọmalong củpglfa Hàjgkln Lậbobdp hôelrcm nay đvyefãnqnokxirxugpt quásdiu Mặelrcc đvyefygkni phu ngàjgkly trưkxirrafgc. Mọmaloi ngưkxirlxtqi chífkcjnh ra vẫkxirn còekpjn rấygknt thựpwosc dụekpjng.

Kỳqbgh thậbobdt chỗtvjrrsfh củpglfa Mặelrcc đvyefygkni phu so vớrafgi chỗtvjrrsfh củpglfa hắcfxon rộxwajng lớrafgn hơxvchn rấygknt nhiềyjlpu. Khi hắcfxon di chuyểzpgzn tớrafgi chỗtvjr đvyefórsfh, cảdvhwm giásdiuc thífkcjch nghi cũfgdnng rấygknt nhanh.

Đwczkásdiung tiếtvjrc, ởrsfh chỗtvjrjgkly Hàjgkln Lậbobdp cảdvhwm giásdiuc làjgkl lạygkn. Dùfkcj sao cásdiui chếtvjrt củpglfa Mặelrcc đvyefygkni phu cùfkcjng hắcfxon córsfh quan hệabat rấygknt lớrafgn. Tựpwos nhiêxugpn ởrsfh tạygkni chỗtvjr củpglfa ngưkxirlxtqi bịygknbobdnh giếtvjrt, trong lòekpjng cũfgdnng córsfh chúyybwt đvyefiểzpgzm sợxugpnqnoi, khôelrcng thoảdvhwi másdiui. Ởnqno trong căqbghn phòekpjng tồizqui tàjgkln củpglfa mìbobdnh, xem ra còekpjn thoảdvhwi másdiui hơxvchn.

Bấygknt quásdiu, vừfuzra nghĩjgkl đvyefếtvjrn Mặelrcc đvyefygkni phu, Hàjgkln Lậbobdp tựpwos nhiêxugpn khôelrcng quêxugpn đvyefưkxirxugpc nhưkxirng chuyệabatn củpglfa hắcfxon bịygkn buộxwajc vàjgklo.

fgdnng trong khoảdvhwng thờlxtqi gian nàjgkly, hắcfxon cẩrimmn thậbobdn tra xéqbght trong thâfkcjn thểzpgzbobdnh mấygkny lầwbkhn. Thậbobdt sựpwosjgklrsfh mộxwajt vậbobdt âfkcjm hàjgkln nằpjiim tạygkni đvyefan đvyefiềyjlpn hắcfxon, gâfkcjy cho hắcfxon cảdvhwm giásdiuc khôelrcng yêxugpn tâfkcjm. Hàjgkln Lậbobdp đvyefãnqno thửpwos phụekpjc dụekpjng "Thanh Linh tásdiun"jgkl nhữydfmng phưkxirơxvchng phásdiup giảdvhwi đvyefxwajc khásdiuc, đvyefásdiung tiếtvjrc khôelrcng córsfh hiệabatu quảdvhw. Xem ra, việabatc mộxwajt năqbghm sau khôelrcng đvyefi làjgkl khôelrcng đvyefưkxirxugpc rồizqui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.