Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 65 : Hàn thần y

    trước sau   
vzcxn Lậncfop ngồxpldi tạrovii ghếakmo tháhcmfi sưcoji, nơqqbdi trưcojiuwqlc đuhsaâbvghy Mặvfssc đuhsarovii phu thưcojiavvang ngồxpldi, cầhpitm trong tay cuốqdyon "Trưcojiavvang sinh kinh", thựpmwbc chấhcmft đuhsaâbvghy làvzcx cuốqdyon khẩvfssu quyếakmot Trưcojiavvang Xuâbvghn côdrvyng, hắdtoqn xem thấhcmfy cóqvxy rấhcmft nhiềscrvu đuhsaiềscrvu mớuwqli lạrovikycln rấhcmft chăvjrlm chújudh.

Cuốqdyon sáhcmfch nàvzcxy trưcojiuwqlc đuhsaâbvghy rấhcmft hay đuhsaưcojieylrc Mặvfssc đuhsarovii phu cầhpitm trong tay xem khôdrvyng cháhcmfn, loạrovii sựpmwb việsiyfc kháhcmfc thưcojiavvang nàvzcxy từxkqyng gợeylri lêkycln sựpmwbwkpiwkpi, kỳyhek quáhcmfi trong Hàvzcxn Lậncfop. Hôdrvym nay pháhcmft hiệsiyfn đuhsaưcojieylrc bíxhdd mậncfot trong đuhsaóqvxy, hắdtoqn mớuwqli hiểdtoqu đuhsaưcojieylrc trong nàvzcxy chẳqbtbng cóqvxytcne gọdtoqi làvzcxcojifowing sinh thuậncfot cảgpxr, màvzcx chỉcojiqvxy khẩvfssu quyếakmot tâbvghm pháhcmfp củqdyoa Trưcojiavvang Xuâbvghn côdrvyng màvzcx thôdrvyi. Xem ra Mặvfssc đuhsarovii phu đuhsaqdyoi vớuwqli việsiyfc mìtcnenh khôdrvyng thểdtoq luyệsiyfn đuhsaưcojieylrc Trưcojiavvang Xuâbvghn côdrvyng chíxhddnh làvzcx khôdrvyng chấhcmfp nhậncfon, vẫvfssn luôdrvyn nuôdrvyi hi vọdtoqng. Lãuhsao vẫvfssn luôdrvyn nghi ngờavvacoji Tửkgyh Điwejxpldng, vẫvfssn mộcojit mựpmwbc yêkycln lặvfssng nghiêkycln cứawebu Trưcojiavvang Xuâbvghn côdrvyng.

Cuốqdyon bíxhdd tịxhddch nàvzcxy làvzcx vậncfot phẩvfssm hắdtoqn pháhcmft hiệsiyfn đuhsaưcojieylrc tạrovii nơqqbdi bíxhdd mậncfot nhấhcmft. Trong cuốqdyon sáhcmfch, chẳqbtbng nhữjudhng cóqvxy khẩvfssu quyếakmot sáhcmfu tầhpitng trưcojiuwqlc màvzcxvzcxn Lậncfop đuhsaãuhsa tu luyệsiyfn, màvzcxwkpin ghi chéccemp hai tầhpitng côdrvyng pháhcmfp tiếakmop theo. Pháhcmft hiệsiyfn ngoàvzcxi ýwmwe muốqdyon nàvzcxy đuhsaãuhsavzcxm cho hắdtoqn hưcojing phấhcmfn mộcojit khoảgpxrng thờavvai gian dàvzcxi.

vzcxn Lậncfop biếakmot đuhsaưcojieylrc côdrvyng pháhcmfp hắdtoqn đuhsaang tu luyệsiyfn, chíxhddnh làvzcx thu đuhsaưcojieylrc pháhcmfp lựpmwbc hôdrvy phong hoáhcmfn vũvzcx trong truyềscrvn thuyếakmot. Do đuhsaóqvxy, kháhcmft vọdtoqng củqdyoa Hàvzcxn Lậncfop vớuwqli sựpmwb gia tăvjrlng tầhpitng thứaweb tu luyệsiyfn Trưcojiavvang Xuâbvghn côdrvyng càvzcxng thêkyclm mãuhsanh liệsiyft.

qfon sao chăvjrlng nữjudha ai màvzcx chẳqbtbng muốqdyon cóqvxy đuhsaưcojieylrc cuộcojic sốqdyong trưcojiavvang sinh bấhcmft tửkgyh củqdyoa thầhpitn tiêkycln cơqqbd chứaweb.

judhc nàvzcxy, mặvfsst trờavvai đuhsaãuhsakycln cao, áhcmfnh sáhcmfng theo song cửkgyha chiếakmou vàvzcxo trong phòwkping, tiếakmon dầhpitn lêkycln trêkycln ngưcojiavvai Hàvzcxn Lậncfop, làvzcxm cho hắdtoqn đuhsaang thoảgpxri máhcmfi xem sáhcmfch phảgpxri nheo mắdtoqt lạrovii.


vzcxn Lậncfop khẽagjn ngẩvfssng đuhsahpitu, nhìtcnen qua song cửkgyha, cảgpxrm thấhcmfy vôdrvyqfonng chóqvxyi mắdtoqt.

Hắdtoqn tiệsiyfn tay mởhdss rộcojing cuốqdyon sáhcmfch trong tay, giơqqbd cao chắdtoqn trưcojiuwqlc mặvfsst, che khuấhcmft khỏllzzi áhcmfnh nắdtoqng chóqvxyi chang.

Liềscrvn sau đuhsaóqvxy, hắdtoqn đuhsacojit nhiêkycln cảgpxrm thấhcmfy tốqdyoi sầhpitm lạrovii, đuhsaiềscrvu nàvzcxy khôdrvyng khỏllzzi làvzcxm cho Hàvzcxn Lậncfop cóqvxy chújudht thoảgpxri máhcmfi, hắdtoqn lạrovii tiếakmop tụvzcxc đuhsaêkyclm tâbvghm pháhcmfp khẩvfssu quyếakmot tầhpitng thứaweb bảgpxry ra yêkycln lặvfssng nghiềscrvn ngẫvfssm tiếakmop.

Gầhpitn đuhsaâbvghy nhấhcmft hắdtoqn cảgpxrm giáhcmfc đuhsaưcojieylrc, dưcojiuwqli sựpmwb khôdrvyng ngừxkqyng phụvzcxc dụvzcxng lưcojieylrng lớuwqln linh dưcojieylrc, lạrovii lầhpitn nữjudha hắdtoqn cảgpxrm thấhcmfy xuấhcmft hiệsiyfn dấhcmfu hiệsiyfu đuhsacojit pháhcmf Trưcojiavvang Xuâbvghn côdrvyng. Trưcojiuwqlc khi tiếakmon vàvzcxo tầhpitng thứaweb bảgpxry Trưcojiơqqbdng Xuâbvghn côdrvyng, hắdtoqn muốqdyon tìtcnem hiểdtoqu trưcojiuwqlc mộcojit chújudht toàvzcxn cảgpxrnh côdrvyng pháhcmfp, đuhsaqdyoi vớuwqli sựpmwb đuhsacojit pháhcmf tu luyệsiyfn củqdyoa hắdtoqn cóqvxy lẽagjn sẽagjnqvxy íxhddch.

judhc nàvzcxy, đuhsaãuhsaqqbdn nửkgyha năvjrlm trôdrvyi qua tíxhddnh từxkqy ngàvzcxy Mặvfssc đuhsarovii phu đuhsaoạrovit xáhcmf thấhcmft bạrovii.

Tạrovii ngay ngàvzcxy thứaweb hai, Hàvzcxn Lậncfop vìtcne che dấhcmfu cáhcmfi chếakmot củqdyoa Mặvfssc đuhsarovii phu, hắdtoqn liềscrvn bắdtoqt chưcojiuwqlc Mặvfssc đuhsarovii phu bújudht tíxhddch, viếakmot mộcojit phong thưcoji giao cho tuầhpitn tra trưcojihdssng lãuhsao trong môdrvyn pháhcmfi. Trong thưcojiqvxyqvxyi lãuhsao muốqdyon trởhdss vềscrv cốqdyocojiơqqbdng thăvjrlm thâbvghn nhâbvghn.

Trong thưcoji, hắdtoqn khôdrvyng kháhcmfch khíxhddcojieylrn khẩvfssu khíxhdd củqdyoa Mặvfssc đuhsarovii phu, tựpmwbcojing hắdtoqn kếakmo thừxkqya toàvzcxn bộcoji y thuậncfot củqdyoa Mặvfssc đuhsarovii phu, khảgpxruwqlqvxy thểdtoq thay thếakmocoji phụvzcx xem bệsiyfnh trịxhdd thưcojiơqqbdng, màvzcx Mặvfssc đuhsarovii phu chẳqbtbng biếakmot khi nàvzcxo trởhdss vềscrvtcne đuhsaưcojiavvang xáhcmf xa xôdrvyi, nêkycln trong tíxhddn thưcojiqvxy đuhsascrv nghịxhdd mấhcmfy vịxhdddrvyn chủqdyo tạrovim thờavvai cho Hàvzcxn Lậncfop đuhsagpxrm nhiệsiyfm chứawebc tráhcmfch củqdyoa lãuhsao, cho đuhsaếakmon khi lãuhsao quay lạrovii mớuwqli thôdrvyi.

Sau khi nhậncfon đuhsaưcojieylrc tíxhddn thưcoji, mấhcmfy vịxhdd trưcojihdssng lãuhsao quảgpxrn sựpmwbutcyvzcxng khôdrvyng cóqvxy chújudht hoàvzcxi nghi. Bởhdssi vìtcne Mặvfssc đuhsarovii phu rấhcmft hay đuhsai thu thậncfop dưcojieylrc tàvzcxi, hằuwqlng năvjrlm cóqvxy đuhsaếakmon mấhcmfy tháhcmfng khôdrvyng ởhdss trong môdrvyn nộcojii. Mặvfssc kháhcmfc, tạrovii Thấhcmft huyềscrvn môdrvyn tuy rằuwqlng nóqvxyi Mặvfssc đuhsarovii phu làvzcx cung phụvzcxng, nhưcojing lãuhsao đuhsaãuhsa cứawebu tíxhddnh mạroving củqdyoa Vưcojiơqqbdng môdrvyn chủqdyo, cho nêkycln thựpmwbc chấhcmft lãuhsao cóqvxy thâbvghn phậncfon kháhcmfch khanh, phi thưcojiavvang tựpmwb do.

Nhưcojing mấhcmfy vịxhdd trưcojihdssng lãuhsao thấhcmfy trong thưcojiqvxy đuhsascrv cậncfop Hàvzcxn Lậncfop đuhsaãuhsa kếakmo thừxkqya toàvzcxn bộcoji y thuậncfot củqdyoa Mặvfssc đuhsarovii phu thìtcne xuấhcmft hiệsiyfn tháhcmfi đuhsacojihcmfn tíxhddn báhcmfn nghi.

Mặvfssc đuhsarovii phu trưcojiuwqlc đuhsaâbvghy tuy rằuwqlng vẫvfssn thỉcojinh thoảgpxrng xem bệsiyfnh cho đuhsaáhcmfm đuhsasiyf tửkgyh mộcojit sốqdyo loạrovii bệsiyfnh nhỏllzz nhặvfsst nhưcoji thưcojiơqqbdng hàvzcxn cảgpxrm cújudhm, nhưcojing kỳyhek thậncfot y thuậncfot củqdyoa lãuhsao thậncfot sựpmwb cao mìtcnenh, đuhsaqdyoi tưcojieylrng chủqdyo yếakmou đuhsaưcojieylrc xem bệsiyfnh củqdyoa lãuhsao lạrovii làvzcx tầhpitng lớuwqlp cao tầhpitng trong môdrvyn nộcojii, chủqdyo yếakmou làvzcx đuhsaưcojiavvang chủqdyo, trưcojihdssng lãuhsao. Còwkpin lạrovii lưcojieylrng lớuwqln đuhsasiyf tửkgyh trêkycln nújudhi làvzcxtcnem cáhcmfc đuhsarovii phu kháhcmfc đuhsadtoq xem bệsiyfnh.

Bởhdssi vậncfoy ngay từxkqy đuhsahpitu, mấhcmfy vịxhdd trưcojihdssng lãuhsao cũvzcxng khôdrvyng đuhsadtoqvzcxn Lậncfop ngay lậncfop tứawebc tiếakmop nhậncfon vịxhdd tríxhdd củqdyoa Mặvfssc đuhsarovii phu. Màvzcx cho hắdtoqn chuẩvfssn, trịxhdd bệsiyfnh cho cáhcmfc đuhsasiyf tửkgyh cấhcmfp thấhcmfp trưcojiuwqlc, đuhsaxhddnh kiểdtoqm tra khảgpxrvjrlng thựpmwbc sựpmwb củqdyoa Hàvzcxn Lậncfop thếakmovzcxo.

vzcxn Lậncfop cũvzcxng khôdrvyng thèhcmfm đuhsadtoq ýwmwe đuhsaếakmon sựpmwb hoàvzcxi nghi củqdyoa tầhpitng lớuwqlp cao tầhpitng trong môdrvyn pháhcmfi dàvzcxnh cho hắdtoqn, hắdtoqn cũvzcxng khôdrvyng tỏllzz tháhcmfi đuhsacojitcne cảgpxr. Sởhdssuwql hắdtoqn muốqdyon tiếakmop nhậncfon côdrvyng việsiyfc củqdyoa Mặvfssc đuhsarovii phu làvzcx do hắdtoqn vốqdyon coi trọdtoqng sựpmwbuwqlnh lặvfssng củqdyoa Thầhpitn thủqdyo cốqdyoc vàvzcxcojieylrc viêkycln trong cốqdyoc.

Nếakmou nhưcojiqvxy thểdtoq tiếakmop tụvzcxc sốqdyong trong cốqdyoc, nắdtoqm trong tay quyềscrvn khốqdyong chếakmo cảgpxrqqbdn cốqdyoc thìtcne hắdtoqn cóqvxy thểdtoq thoảgpxri máhcmfi sửkgyh dụvzcxng cáhcmfi bìtcnenh thầhpitn bíxhdd, tạrovio ra mộcojit lưcojieylrng lớuwqln dưcojieylrc tàvzcxi màvzcx khôdrvyng sợeylr ngưcojiavvai ngoàvzcxi nhòwkpim ngóqvxy, đuhsadtoq ýwmwe dẫvfssn tớuwqli bịxhdd bạrovii lộcojixhdd mậncfot.


Tạrovim thờavvai cho đuhsaếakmon hôdrvym nay, thầhpitn thủqdyo cốqdyoc vẫvfssn chỉcojiqvxytcnenh hắdtoqn sửkgyh dụvzcxng. Nhưcojing làvzcx, thờavvai gian dàvzcxi Mặvfssc đuhsarovii phu khôdrvyng cóqvxy trởhdss lạrovii, ai biếakmot môdrvyn chủqdyo hay cáhcmfc vịxhdd trưcojihdssng lãuhsao cóqvxy hay khôdrvyng cóqvxy ýwmwe đuhsaxhddnh thu hồxpldi lạrovii Thầhpitn thủqdyo cốqdyoc.

Bởhdssi vậncfoy, đuhsadtoq thểdtoq hiệsiyfn y thuậncfot cao minh củqdyoa mìtcnenh, khi xem bệsiyfnh cho đuhsaáhcmfm đuhsasiyf tửkgyh, Hàvzcxn Lậncfop pháhcmf lệsiyf ra sứawebc, khôdrvyng tiếakmoc lưcojieylrng lớuwqln dưcojieylrc tàvzcxi quýwmwe giáhcmf mang ra sửkgyh dụvzcxng. Vìtcne vậncfoy, vớuwqli y thuậncfot khôdrvyng kéccemm củqdyoa hắdtoqn cộcojing vớuwqli táhcmfc dụvzcxng củqdyoa dưcojieylrc tàvzcxi quýwmwe hiếakmom, hắdtoqn cơqqbd hồxpld tạrovio ra mộcojit kỳyhekxhddch trong giớuwqli y sưcoji.

Cứaweb thếakmo, theo sựpmwbxhddnh toáhcmfn củqdyoa hắdtoqn, danh tiếakmong diệsiyfu thủqdyo hồxpldi xuâbvghn củqdyoa hắdtoqn giốqdyong nhưcoji tiếakmong sấhcmfm ngang trờavvai, nhanh chóqvxyng vang đuhsacojing cảgpxr Thấhcmft huyềscrvn môdrvyn, mọdtoqi ngưcojiavvai trong môdrvyn pháhcmfi đuhsascrvu biếakmot trong cốqdyoc vừxkqya mớuwqli xuấhcmft hiệsiyfn thêkyclm mộcojit vịxhdd thầhpitn y trẻhpit tuổhykvi. Vịxhdd thầhpitn y nàvzcxy y thuậncfot cao thâbvghm khóqvxycojiavvang, cũvzcxng cóqvxy thểdtoqqvxyi làvzcx thầhpitn kỳyhek. Dưcojiuwqli sựpmwb chữjudha trịxhdd củqdyoa hắdtoqn, vôdrvy luậncfon làvzcx nộcojii thưcojiơqqbdng hay ngoạrovii thưcojiơqqbdng hay làvzcxhcmfc chứawebng bệsiyfnh nan y khóqvxy chữjudha, nhiềscrvu nhấhcmft làvzcx ba đuhsaếakmon năvjrlm ngàvzcxy làvzcx đuhsaãuhsa hoàvzcxn toàvzcxn khang phụvzcxc. So vớuwqli Mặvfssc đuhsarovii phu trưcojiuwqlc đuhsaâbvghy, y thuậncfot củqdyoa hắdtoqn chỉcojiqvxy thểdtoqqvxyi làvzcx cao hơqqbdn, chứaweb khôdrvyng thấhcmfp hơqqbdn đuhsaưcojieylrc.

Kỳyhek thậncfot, y thuậncfot củqdyoa Hàvzcxn Lậncfop còwkpin kéccemm Mặvfssc đuhsarovii phu rấhcmft nhiềscrvu. Nhưcojing làvzcx Mặvfssc đuhsarovii phu khôdrvyng thểdtoqqvxycojieylrng lớuwqln dưcojieylrc tàvzcxi trâbvghn quýwmwevzcx mang ra sửkgyh dụvzcxng tùqfony ýwmwe. Cho nêkycln từxkqy hiệsiyfu quảgpxr trịxhdd bệsiyfnh màvzcxqvxyi, đuhsaưcojiơqqbdng nhiêkycln còwkpin xa mớuwqli theo kịxhddp Hàvzcxn Lậncfop.

Cứaweb nhưcoji vậncfoy, Hàvzcxn Lậncfop liêkycln tụvzcxc trịxhdd thưcojiơqqbdng cho cáhcmfc đuhsasiyf tửkgyh, màvzcx thờavvai gian khang phụvzcxc lạrovii rấhcmft ngắdtoqn. Cáhcmfc nhâbvghn vậncfot thưcojieylrng tầhpitng lújudhc nàvzcxy đuhsaãuhsa khôdrvyng còwkpin ngồxpldi yêkycln đuhsaưcojieylrc nữjudha, chỉcoji sau mấhcmfy ngàvzcxy đuhsaãuhsa sai ngưcojiavvai tớuwqli mờavvai Hàvzcxn Lậncfop.

Lầhpitn gặvfssp mặvfsst nàvzcxy, chíxhddnh làvzcxuhsa phóqvxydrvyn chủqdyo đuhsaawebng ra thựpmwbc hiệsiyfn, làvzcx ngưcojiavvai màvzcxvzcxn Lậncfop đuhsaãuhsa từxkqyng cóqvxy duyêkycln gặvfssp mặvfsst tạrovii luyệsiyfn cốqdyot nhai khi hắdtoqn mớuwqli nhậncfop môdrvyn.

Vịxhdduhsa phóqvxydrvyn chủqdyovzcxy hiểdtoqn nhiêkycln đuhsaãuhsa sớuwqlm quêkycln mấhcmft Hàvzcxn Lậncfop, mộcojit têkycln đuhsasiyf tửkgyhwmwe danh. Bởhdssi vậncfoy, khi hắdtoqn tỏllzz vẻhpit nguyệsiyfn ýwmwe đuhsaxpldng ýwmwe đuhsadtoqvzcxn Lậncfop kếakmo thừxkqya côdrvyng việsiyfc củqdyoa Mặvfssc đuhsarovii phu nhưcojing cũvzcxng khôdrvyng cóqvxy cho Hàvzcxn Lậncfop hưcojihdssng hếakmot nhữjudhng đuhsavfssc quyềscrvn màvzcx trưcojiuwqlc đuhsaâbvghy Mặvfssc đuhsarovii phu đuhsaưcojieylrc hưcojihdssng. Điwejưcojiơqqbdng nhiêkycln cung phụvzcxng danh hiệsiyfu cũvzcxng khôdrvyng thểdtoq đuhsaem cho hắdtoqn đuhsaưcojieylrc, bởhdssi vìtcnevzcxn Lậncfop lújudhc nàvzcxy thựpmwbc sựpmwbwkpin quáhcmf trẻhpit, mớuwqli chỉcojicojiavvai sáhcmfu, mưcojiavvai bảgpxry tuổhykvi màvzcx thôdrvyi. Thậncfot sựpmwb nếakmou cho hắdtoqn danh hiệsiyfu đuhsaóqvxy, cáhcmfc cung phụvzcxng kháhcmfc sẽagjn khôdrvyng thoảgpxri máhcmfi đuhsaưcojieylrc. Bấhcmft quáhcmf, bổhykvng lộcojic hàvzcxng tháhcmfng củqdyoa hắdtoqn vẫvfssn dựpmwba theo cung phụvzcxng tiêkyclu chíxhddvzcx nhậncfon đuhsaưcojieylrc.

Cuốqdyoi cùqfonng Mãuhsa phóqvxydrvyn chủqdyowkpin nóqvxyi, nếakmou Hàvzcxn Lậncfop còwkpin chỗbregvzcxo chưcojia hàvzcxi lòwkping thìtcne cứaweb đuhsaưcojia ra, bọdtoqn họdtoq sẽagjn cốqdyo gắdtoqng xửkgyhwmwe tốqdyot cho Hàvzcxn Lậncfop.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.