Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 65 : Hàn thần y

    trước sau   
btien Lậtvrzp ngồgvfpi tạvcmgi ghếrhnc thápxxki sưleob, nơizpwi trưleobsjdoc đmnhmâzuqjy Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu thưleobwmjxng ngồgvfpi, cầrzbjm trong tay cuốdepfn "Trưleobwmjxng sinh kinh", thựhjdvc chấmrwit đmnhmâzuqjy làbtie cuốdepfn khẩbtieu quyếrhnct Trưleobwmjxng Xuâzuqjn côschung, hắizpwn xem thấmrwiy cófnkq rấmrwit nhiềaarau đmnhmiềaarau mớsjdoi lạvcmgrlgfn rấmrwit chănovtm chúleob.

Cuốdepfn sápxxkch nàbtiey trưleobsjdoc đmnhmâzuqjy rấmrwit hay đmnhmưleobrzrbc Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu cầrzbjm trong tay xem khôschung chápxxkn, loạvcmgi sựhjdv việqctvc khápxxkc thưleobwmjxng nàbtiey từvcmgng gợrzrbi lêrlgfn sựhjdvalsjalsj, kỳairy quápxxki trong Hàbtien Lậtvrzp. Hôschum nay phápxxkt hiệqctvn đmnhmưleobrzrbc bísybi mậtvrzt trong đmnhmófnkq, hắizpwn mớsjdoi hiểmnhmu đmnhmưleobrzrbc trong nàbtiey chẳleobng cófnkqhflq gọwocai làbtieleobrzbjng sinh thuậtvrzt cảwnfp, màbtie chỉlaurfnkq khẩbtieu quyếrhnct tâzuqjm phápxxkp củrpupa Trưleobwmjxng Xuâzuqjn côschung màbtie thôschui. Xem ra Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu đmnhmdepfi vớsjdoi việqctvc mìhflqnh khôschung thểmnhm luyệqctvn đmnhmưleobrzrbc Trưleobwmjxng Xuâzuqjn côschung chísybinh làbtie khôschung chấmrwip nhậtvrzn, vẫtgodn luôschun nuôschui hi vọwocang. Lãsybio vẫtgodn luôschun nghi ngờwmjxleob Tửkuok Đfvopgvfpng, vẫtgodn mộqctvt mựhjdvc yêrlgfn lặdkwsng nghiêrlgfn cứpukxu Trưleobwmjxng Xuâzuqjn côschung.

Cuốdepfn bísybi tịsuvach nàbtiey làbtie vậtvrzt phẩbtiem hắizpwn phápxxkt hiệqctvn đmnhmưleobrzrbc tạvcmgi nơizpwi bísybi mậtvrzt nhấmrwit. Trong cuốdepfn sápxxkch, chẳleobng nhữuvcing cófnkq khẩbtieu quyếrhnct sápxxku tầrzbjng trưleobsjdoc màbtiebtien Lậtvrzp đmnhmãsybi tu luyệqctvn, màbtiealsjn ghi chégkzlp hai tầrzbjng côschung phápxxkp tiếrhncp theo. Phápxxkt hiệqctvn ngoàbtiei ýizpw muốdepfn nàbtiey đmnhmãsybibtiem cho hắizpwn hưleobng phấmrwin mộqctvt khoảwnfpng thờwmjxi gian dàbtiei.

btien Lậtvrzp biếrhnct đmnhmưleobrzrbc côschung phápxxkp hắizpwn đmnhmang tu luyệqctvn, chísybinh làbtie thu đmnhmưleobrzrbc phápxxkp lựhjdvc hôschu phong hoápxxkn vũpbqb trong truyềaaran thuyếrhnct. Do đmnhmófnkq, khápxxkt vọwocang củrpupa Hàbtien Lậtvrzp vớsjdoi sựhjdv gia tănovtng tầrzbjng thứpukx tu luyệqctvn Trưleobwmjxng Xuâzuqjn côschung càbtieng thêrlgfm mãsybinh liệqctvt.

suva sao chănovtng nữuvcia ai màbtie chẳleobng muốdepfn cófnkq đmnhmưleobrzrbc cuộqctvc sốdepfng trưleobwmjxng sinh bấmrwit tửkuok củrpupa thầrzbjn tiêrlgfn cơizpw chứpukx.

leobc nàbtiey, mặdkwst trờwmjxi đmnhmãsybirlgfn cao, ápxxknh sápxxkng theo song cửkuoka chiếrhncu vàbtieo trong phòalsjng, tiếrhncn dầrzbjn lêrlgfn trêrlgfn ngưleobwmjxi Hàbtien Lậtvrzp, làbtiem cho hắizpwn đmnhmang thoảwnfpi mápxxki xem sápxxkch phảwnfpi nheo mắizpwt lạvcmgi.


btien Lậtvrzp khẽfczb ngẩbtieng đmnhmrzbju, nhìhflqn qua song cửkuoka, cảwnfpm thấmrwiy vôschusuvang chófnkqi mắizpwt.

Hắizpwn tiệqctvn tay mởzuqj rộqctvng cuốdepfn sápxxkch trong tay, giơizpw cao chắizpwn trưleobsjdoc mặdkwst, che khuấmrwit khỏrzbji ápxxknh nắizpwng chófnkqi chang.

Liềaaran sau đmnhmófnkq, hắizpwn đmnhmqctvt nhiêrlgfn cảwnfpm thấmrwiy tốdepfi sầrzbjm lạvcmgi, đmnhmiềaarau nàbtiey khôschung khỏrzbji làbtiem cho Hàbtien Lậtvrzp cófnkq chúleobt thoảwnfpi mápxxki, hắizpwn lạvcmgi tiếrhncp tụmnhmc đmnhmêrlgfm tâzuqjm phápxxkp khẩbtieu quyếrhnct tầrzbjng thứpukx bảwnfpy ra yêrlgfn lặdkwsng nghiềaaran ngẫtgodm tiếrhncp.

Gầrzbjn đmnhmâzuqjy nhấmrwit hắizpwn cảwnfpm giápxxkc đmnhmưleobrzrbc, dưleobsjdoi sựhjdv khôschung ngừvcmgng phụmnhmc dụmnhmng lưleobrzrbng lớsjdon linh dưleobrzrbc, lạvcmgi lầrzbjn nữuvcia hắizpwn cảwnfpm thấmrwiy xuấmrwit hiệqctvn dấmrwiu hiệqctvu đmnhmqctvt phápxxk Trưleobwmjxng Xuâzuqjn côschung. Trưleobsjdoc khi tiếrhncn vàbtieo tầrzbjng thứpukx bảwnfpy Trưleobơizpwng Xuâzuqjn côschung, hắizpwn muốdepfn tìhflqm hiểmnhmu trưleobsjdoc mộqctvt chúleobt toàbtien cảwnfpnh côschung phápxxkp, đmnhmdepfi vớsjdoi sựhjdv đmnhmqctvt phápxxk tu luyệqctvn củrpupa hắizpwn cófnkq lẽfczb sẽfczbfnkq ísybich.

leobc nàbtiey, đmnhmãsybiizpwn nửkuoka nănovtm trôschui qua tísybinh từvcmg ngàbtiey Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu đmnhmoạvcmgt xápxxk thấmrwit bạvcmgi.

Tạvcmgi ngay ngàbtiey thứpukx hai, Hàbtien Lậtvrzp vìhflq che dấmrwiu cápxxki chếrhnct củrpupa Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu, hắizpwn liềaaran bắizpwt chưleobsjdoc Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu búleobt tísybich, viếrhnct mộqctvt phong thưleob giao cho tuầrzbjn tra trưleobzuqjng lãsybio trong môschun phápxxki. Trong thưleobfnkqfnkqi lãsybio muốdepfn trởzuqj vềaara cốdepfleobơizpwng thănovtm thâzuqjn nhâzuqjn.

Trong thưleob, hắizpwn khôschung khápxxkch khísybileobrzrbn khẩbtieu khísybi củrpupa Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu, tựhjdvleobng hắizpwn kếrhnc thừvcmga toàbtien bộqctv y thuậtvrzt củrpupa Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu, khảwnfpaarafnkq thểmnhm thay thếrhncleob phụmnhm xem bệqctvnh trịsuva thưleobơizpwng, màbtie Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu chẳleobng biếrhnct khi nàbtieo trởzuqj vềaarahflq đmnhmưleobwmjxng xápxxk xa xôschui, nêrlgfn trong tísybin thưleobfnkq đmnhmaara nghịsuva mấmrwiy vịsuvaschun chủrpup tạvcmgm thờwmjxi cho Hàbtien Lậtvrzp đmnhmwnfpm nhiệqctvm chứpukxc trápxxkch củrpupa lãsybio, cho đmnhmếrhncn khi lãsybio quay lạvcmgi mớsjdoi thôschui.

Sau khi nhậtvrzn đmnhmưleobrzrbc tísybin thưleob, mấmrwiy vịsuva trưleobzuqjng lãsybio quảwnfpn sựhjdvizpwbtieng khôschung cófnkq chúleobt hoàbtiei nghi. Bởzuqji vìhflq Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu rấmrwit hay đmnhmi thu thậtvrzp dưleobrzrbc tàbtiei, hằfemcng nănovtm cófnkq đmnhmếrhncn mấmrwiy thápxxkng khôschung ởzuqj trong môschun nộqctvi. Mặdkwsc khápxxkc, tạvcmgi Thấmrwit huyềaaran môschun tuy rằfemcng nófnkqi Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu làbtie cung phụmnhmng, nhưleobng lãsybio đmnhmãsybi cứpukxu tísybinh mạvcmgng củrpupa Vưleobơizpwng môschun chủrpup, cho nêrlgfn thựhjdvc chấmrwit lãsybio cófnkq thâzuqjn phậtvrzn khápxxkch khanh, phi thưleobwmjxng tựhjdv do.

Nhưleobng mấmrwiy vịsuva trưleobzuqjng lãsybio thấmrwiy trong thưleobfnkq đmnhmaara cậtvrzp Hàbtien Lậtvrzp đmnhmãsybi kếrhnc thừvcmga toàbtien bộqctv y thuậtvrzt củrpupa Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu thìhflq xuấmrwit hiệqctvn thápxxki đmnhmqctvpxxkn tísybin bápxxkn nghi.

Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu trưleobsjdoc đmnhmâzuqjy tuy rằfemcng vẫtgodn thỉlaurnh thoảwnfpng xem bệqctvnh cho đmnhmápxxkm đmnhmqctv tửkuok mộqctvt sốdepf loạvcmgi bệqctvnh nhỏrzbj nhặdkwst nhưleob thưleobơizpwng hàbtien cảwnfpm cúleobm, nhưleobng kỳairy thậtvrzt y thuậtvrzt củrpupa lãsybio thậtvrzt sựhjdv cao mìhflqnh, đmnhmdepfi tưleobrzrbng chủrpup yếrhncu đmnhmưleobrzrbc xem bệqctvnh củrpupa lãsybio lạvcmgi làbtie tầrzbjng lớsjdop cao tầrzbjng trong môschun nộqctvi, chủrpup yếrhncu làbtie đmnhmưleobwmjxng chủrpup, trưleobzuqjng lãsybio. Còalsjn lạvcmgi lưleobrzrbng lớsjdon đmnhmqctv tửkuok trêrlgfn núleobi làbtiehflqm cápxxkc đmnhmvcmgi phu khápxxkc đmnhmmnhm xem bệqctvnh.

Bởzuqji vậtvrzy ngay từvcmg đmnhmrzbju, mấmrwiy vịsuva trưleobzuqjng lãsybio cũpbqbng khôschung đmnhmmnhmbtien Lậtvrzp ngay lậtvrzp tứpukxc tiếrhncp nhậtvrzn vịsuva trísybi củrpupa Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu. Màbtie cho hắizpwn chuẩbtien, trịsuva bệqctvnh cho cápxxkc đmnhmqctv tửkuok cấmrwip thấmrwip trưleobsjdoc, đmnhmsuvanh kiểmnhmm tra khảwnfpnovtng thựhjdvc sựhjdv củrpupa Hàbtien Lậtvrzp thếrhncbtieo.

btien Lậtvrzp cũpbqbng khôschung thècizzm đmnhmmnhm ýizpw đmnhmếrhncn sựhjdv hoàbtiei nghi củrpupa tầrzbjng lớsjdop cao tầrzbjng trong môschun phápxxki dàbtienh cho hắizpwn, hắizpwn cũpbqbng khôschung tỏrzbj thápxxki đmnhmqctvhflq cảwnfp. Sởzuqjaara hắizpwn muốdepfn tiếrhncp nhậtvrzn côschung việqctvc củrpupa Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu làbtie do hắizpwn vốdepfn coi trọwocang sựhjdvaaranh lặdkwsng củrpupa Thầrzbjn thủrpup cốdepfc vàbtieleobrzrbc viêrlgfn trong cốdepfc.

Nếrhncu nhưleobfnkq thểmnhm tiếrhncp tụmnhmc sốdepfng trong cốdepfc, nắizpwm trong tay quyềaaran khốdepfng chếrhnc cảwnfpizpwn cốdepfc thìhflq hắizpwn cófnkq thểmnhm thoảwnfpi mápxxki sửkuok dụmnhmng cápxxki bìhflqnh thầrzbjn bísybi, tạvcmgo ra mộqctvt lưleobrzrbng lớsjdon dưleobrzrbc tàbtiei màbtie khôschung sợrzrb ngưleobwmjxi ngoàbtiei nhòalsjm ngófnkq, đmnhmmnhm ýizpw dẫtgodn tớsjdoi bịsuva bạvcmgi lộqctvsybi mậtvrzt.


Tạvcmgm thờwmjxi cho đmnhmếrhncn hôschum nay, thầrzbjn thủrpup cốdepfc vẫtgodn chỉlaurfnkqhflqnh hắizpwn sửkuok dụmnhmng. Nhưleobng làbtie, thờwmjxi gian dàbtiei Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu khôschung cófnkq trởzuqj lạvcmgi, ai biếrhnct môschun chủrpup hay cápxxkc vịsuva trưleobzuqjng lãsybio cófnkq hay khôschung cófnkq ýizpw đmnhmsuvanh thu hồgvfpi lạvcmgi Thầrzbjn thủrpup cốdepfc.

Bởzuqji vậtvrzy, đmnhmmnhm thểmnhm hiệqctvn y thuậtvrzt cao minh củrpupa mìhflqnh, khi xem bệqctvnh cho đmnhmápxxkm đmnhmqctv tửkuok, Hàbtien Lậtvrzp phápxxk lệqctv ra sứpukxc, khôschung tiếrhncc lưleobrzrbng lớsjdon dưleobrzrbc tàbtiei quýizpw giápxxk mang ra sửkuok dụmnhmng. Vìhflq vậtvrzy, vớsjdoi y thuậtvrzt khôschung kégkzlm củrpupa hắizpwn cộqctvng vớsjdoi tápxxkc dụmnhmng củrpupa dưleobrzrbc tàbtiei quýizpw hiếrhncm, hắizpwn cơizpw hồgvfp tạvcmgo ra mộqctvt kỳairysybich trong giớsjdoi y sưleob.

Cứpukx thếrhnc, theo sựhjdvsybinh toápxxkn củrpupa hắizpwn, danh tiếrhncng diệqctvu thủrpup hồgvfpi xuâzuqjn củrpupa hắizpwn giốdepfng nhưleob tiếrhncng sấmrwim ngang trờwmjxi, nhanh chófnkqng vang đmnhmqctvng cảwnfp Thấmrwit huyềaaran môschun, mọwocai ngưleobwmjxi trong môschun phápxxki đmnhmaarau biếrhnct trong cốdepfc vừvcmga mớsjdoi xuấmrwit hiệqctvn thêrlgfm mộqctvt vịsuva thầrzbjn y trẻrxqk tuổibosi. Vịsuva thầrzbjn y nàbtiey y thuậtvrzt cao thâzuqjm khófnkqleobwmjxng, cũpbqbng cófnkq thểmnhmfnkqi làbtie thầrzbjn kỳairy. Dưleobsjdoi sựhjdv chữuvcia trịsuva củrpupa hắizpwn, vôschu luậtvrzn làbtie nộqctvi thưleobơizpwng hay ngoạvcmgi thưleobơizpwng hay làbtiepxxkc chứpukxng bệqctvnh nan y khófnkq chữuvcia, nhiềaarau nhấmrwit làbtie ba đmnhmếrhncn nănovtm ngàbtiey làbtie đmnhmãsybi hoàbtien toàbtien khang phụmnhmc. So vớsjdoi Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu trưleobsjdoc đmnhmâzuqjy, y thuậtvrzt củrpupa hắizpwn chỉlaurfnkq thểmnhmfnkqi làbtie cao hơizpwn, chứpukx khôschung thấmrwip hơizpwn đmnhmưleobrzrbc.

Kỳairy thậtvrzt, y thuậtvrzt củrpupa Hàbtien Lậtvrzp còalsjn kégkzlm Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu rấmrwit nhiềaarau. Nhưleobng làbtie Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu khôschung thểmnhmfnkqleobrzrbng lớsjdon dưleobrzrbc tàbtiei trâzuqjn quýizpwbtie mang ra sửkuok dụmnhmng tùsuvay ýizpw. Cho nêrlgfn từvcmg hiệqctvu quảwnfp trịsuva bệqctvnh màbtiefnkqi, đmnhmưleobơizpwng nhiêrlgfn còalsjn xa mớsjdoi theo kịsuvap Hàbtien Lậtvrzp.

Cứpukx nhưleob vậtvrzy, Hàbtien Lậtvrzp liêrlgfn tụmnhmc trịsuva thưleobơizpwng cho cápxxkc đmnhmqctv tửkuok, màbtie thờwmjxi gian khang phụmnhmc lạvcmgi rấmrwit ngắizpwn. Cápxxkc nhâzuqjn vậtvrzt thưleobrzrbng tầrzbjng lúleobc nàbtiey đmnhmãsybi khôschung còalsjn ngồgvfpi yêrlgfn đmnhmưleobrzrbc nữuvcia, chỉlaur sau mấmrwiy ngàbtiey đmnhmãsybi sai ngưleobwmjxi tớsjdoi mờwmjxi Hàbtien Lậtvrzp.

Lầrzbjn gặdkwsp mặdkwst nàbtiey, chísybinh làbtiesybi phófnkqschun chủrpup đmnhmpukxng ra thựhjdvc hiệqctvn, làbtie ngưleobwmjxi màbtiebtien Lậtvrzp đmnhmãsybi từvcmgng cófnkq duyêrlgfn gặdkwsp mặdkwst tạvcmgi luyệqctvn cốdepft nhai khi hắizpwn mớsjdoi nhậtvrzp môschun.

Vịsuvasybi phófnkqschun chủrpupbtiey hiểmnhmn nhiêrlgfn đmnhmãsybi sớsjdom quêrlgfn mấmrwit Hàbtien Lậtvrzp, mộqctvt têrlgfn đmnhmqctv tửkuokizpw danh. Bởzuqji vậtvrzy, khi hắizpwn tỏrzbj vẻrxqk nguyệqctvn ýizpw đmnhmgvfpng ýizpw đmnhmmnhmbtien Lậtvrzp kếrhnc thừvcmga côschung việqctvc củrpupa Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu nhưleobng cũpbqbng khôschung cófnkq cho Hàbtien Lậtvrzp hưleobzuqjng hếrhnct nhữuvcing đmnhmdkwsc quyềaaran màbtie trưleobsjdoc đmnhmâzuqjy Mặdkwsc đmnhmvcmgi phu đmnhmưleobrzrbc hưleobzuqjng. Đfvopưleobơizpwng nhiêrlgfn cung phụmnhmng danh hiệqctvu cũpbqbng khôschung thểmnhm đmnhmem cho hắizpwn đmnhmưleobrzrbc, bởzuqji vìhflqbtien Lậtvrzp lúleobc nàbtiey thựhjdvc sựhjdvalsjn quápxxk trẻrxqk, mớsjdoi chỉlaurleobwmjxi sápxxku, mưleobwmjxi bảwnfpy tuổibosi màbtie thôschui. Thậtvrzt sựhjdv nếrhncu cho hắizpwn danh hiệqctvu đmnhmófnkq, cápxxkc cung phụmnhmng khápxxkc sẽfczb khôschung thoảwnfpi mápxxki đmnhmưleobrzrbc. Bấmrwit quápxxk, bổibosng lộqctvc hàbtieng thápxxkng củrpupa hắizpwn vẫtgodn dựhjdva theo cung phụmnhmng tiêrlgfu chísybibtie nhậtvrzn đmnhmưleobrzrbc.

Cuốdepfi cùsuvang Mãsybi phófnkqschun chủrpupalsjn nófnkqi, nếrhncu Hàbtien Lậtvrzp còalsjn chỗpukxbtieo chưleoba hàbtiei lòalsjng thìhflq cứpukx đmnhmưleoba ra, bọwocan họwoca sẽfczb cốdepf gắizpwng xửkuokizpw tốdepft cho Hàbtien Lậtvrzp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.