Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 64 : Khúc hồn

    trước sau   
asotn Lậmnsxp dùnapdng ngólxpsn tay đnggfwscu cảxxcdm nhậmnsxn thâtnzhn thểwscu lạpqpenh lẽcfeqo củnqnoa cựxuhzaeapn, nhìihegn đnggfôqzmii mắiykxt vôqzmi thầqayfn ngâtnzhy ngốnapdc củnqnoa cựxuhzaeapn, trong lòofttng hắiykxn nghĩelqt tớasoti nhữhmvgng sởouxm ngộtnzh củnqnoa Trưynjaơcrdgng Thiếnggft.

aeapm, chíqjtun phầqayfn khẳnupeng đnggflwhbnh làasot Mặsyagc đnggfpqpei phu cùnapdng Dưynja Tửcrdg Đdxcsgwvsng bắiykxt cólxpsc Trưynjaơcrdgng Thiếnggft, sau đnggfólxps ngụgwvsy tạpqpeo hiệexoln trưynjaantjng giảxxcd nhằklacm qua mắiykxt Thấycdkt huyềnupen môqzmin. Sau đnggfólxpsqjtu mậmnsxt dùnapdng pháaeapp thuậmnsxt pháaeap hủnqnoy hồgwvsn pháaeapch Trưynjaơcrdgng Thiếnggft, sau đnggfólxps tiếnggfp tụgwvsc cảxxcdi tạpqpeo thi thểwscu Trưynjaơcrdgng Thiếnggft trởouxmofttn cổlbbs quáaeapi, giốnapdng nhưynjaasot đnggfãcfeq luyệexoln thàasotnh côqzming "Tưynjaolcong giáaeapp côqzming".

Sựxuhz suy đnggfaeapn củnqnoa Hàasotn Lậmnsxp rấycdkt chíqjtunh xáaeapc, tìihegnh huốnapdng thậmnsxt sựxuhz xảxxcdy ra cũnapdng khôqzming kháaeapc làasot bao.

guedm đnggfólxps, Mặsyagc đnggfpqpei phu đnggftnzht nhiêofttn nghĩelqt ra ýnqno nghĩelqt quáaeapi dịlwhb, muốnapdn kếnggft hợolcop "Tưynjaolcong giáaeapp côqzming" vớasoti luyệexoln thi thuậmnsxt do Dưynja Tửcrdg Đdxcsgwvsng cung cấycdkp, tạpqpeo ra mộtnzht thi nhâtnzhn ngoan ngoãcfeqn nghe lệexolnh, mạpqpenh mẽcfeq quéeempt ngang dọofttc giang hồgwvs. Trong mộtnzht khoảxxcdng thờantji gian ngắiykxn đnggfãcfeq tạpqpeo ra đnggfưynjaolcoc têofttn cựxuhzaeapn nàasoty, đnggfưynjaolcoc Mặsyagc đnggfpqpei phu coi làasot chíqjtu bảxxcdo, bìihegnh thưynjaantjng thìiheg dấycdku ởouxmynjaasoti núnggfi tạpqpei mộtnzht nơcrdgi bíqjtu mậmnsxt, lầqayfn nàasoty hồgwvsi sơcrdgn, lãcfeqo tiệexoln tay đnggfưynjaa vềnupe theo.

Nhưynjang Dưynja Tửcrdg Đdxcsgwvsng đnggfnapdi vớasoti loạpqpei yêofttu thi nửcrdga mùnapda khôqzming hềnupelxps chúnggft hứvvrpng thúnggf. Thậmnsxm chíqjtu hắiykxn còofttn khinh khỉasotnh, bởouxmi vìiheg khi hắiykxn vẫlwhbn còofttn pháaeapp thâtnzhn (thâtnzhn thểwscu củnqnoa ngưynjaantji tu tiêofttn), hắiykxn cólxps rấycdkt nhiềnupeu phưynjaơcrdgng pháaeapp chếnggf ra loạpqpei yêofttu thi nửcrdga mùnapda thếnggfasoty, đnggfem so sáaeapnh loạpqpei yêofttu thi nàasoty vớasoti nhữhmvgng pháaeapp khíqjtu phòofttng ngựxuhz củnqnoa tu tiêofttn giảxxcd thìihegeempm hơcrdgn rấycdkt nhiềnupeu. Loạpqpei yêofttu thi nàasoty cũnapdng chỉasotlxps thểwscu hoàasotnh hàasotnh tạpqpei thếnggf tụgwvsc màasot thôqzmii. Màasot loạpqpei yêofttu thi nàasoty luyệexoln chếnggf rấycdkt dễafifasotng, chỉasot cầqayfn cólxps chúnggft đnggfiểwscum pháaeapp lựxuhzc làasotlxps thểwscu luyệexoln chếnggf ra.

Mộtnzht lúnggfc lâtnzhu sau, Hàasotn Lậmnsxp đnggftnzht nhiêofttn rúnggft ngólxpsn tay vềnupe, cũnapdng dừsnxang áaeapnh mắiykxt đnggfang nhìihegn cựxuhzaeapn, chuyểwscun qua nhìihegn cáaeapnh cửcrdga đnggfáaeap đnggflbbsaeapt, trong mắiykxt hắiykxn hiệexoln ra mộtnzht tia kinh ngạpqpec đnggfếnggfn xuấycdkt thầqayfn.


Trong sáaeapt na, hắiykxn tựxuhz nhiêofttn thấycdky lạpqpenh cảxxcd ngưynjaantji, khôqzming phảxxcdi hắiykxn lạpqpenh ngưynjaantji vìiheg tao ngộtnzh củnqnoa Trưynjaơcrdgng Thiếnggft, màasot hắiykxn lạpqpenh ngưynjaantji vìiheg hắiykxn cảxxcdm thấycdky bảxxcdn thâtnzhn quáaeap lạpqpenh lùnapdng, khôqzming cólxpsihegnh cảxxcdm.

Hắiykxn vốnapdn tưynjaouxmng rằklacng, khi biếnggft nhữhmvgng tao ngộtnzh bi thảxxcdm củnqnoa ngưynjaantji bạpqpen tốnapdt Trưynjaơcrdgng Thiếnggft, sẽcfeqqzminapdng phẫlwhbn nộtnzh, lớasotn giọofttng gàasoto to "Mặsyagc đnggfpqpei phu" "Dửcrdg Tửcrdg Đdxcsgwvsng" vớasoti đnggfiệexolu bộtnzh giậmnsxn dữhmvgasot thốnapdng hậmnsxn.

Nhưynjang trêofttn thựxuhzc tếnggf, trừsnxa cảxxcdm giáaeapc thưynjaơcrdgng cảxxcdm thoáaeapng lưynjaasott qua, hắiykxn cũnapdng khôqzming cólxpsiheg gọoftti làasot quáaeapnggfc đnggftnzhng hay giậmnsxn dữhmvg. Cứvvrp nhưynja đnggfólxpsasot mộtnzht ngưynjaantji nàasoto đnggfólxps khôqzming liêofttn quan đnggfếnggfn hắiykxn, khôqzming phảxxcdi ngưynjaantji bạpqpen tốnapdt Trưynjaơcrdgng Thiếnggft vậmnsxy.

Chẳnupeng lẽcfeqasot do mìihegnh biếnggft trưynjaasotc mặsyagt mìihegnh chỉasotasot thâtnzhn xáaeapc củnqnoa Trưynjaơcrdgng Thiếnggft chứvvrp khôqzming phảxxcdi bảxxcdn thâtnzhn hắiykxn? Hay làasot do mìihegnh đnggfãcfeq trởouxmofttn lạpqpenh lùnapdng, tàasotn nhẫlwhbn?

Loạpqpei biểwscuu hiệexoln tựxuhzynja, lạpqpenh lùnapdng củnqnoa chíqjtunh mìihegnh đnggfãcfeqasotm hắiykxn sợolcocfeqi. Lúnggfc nàasoty hắiykxn mớasoti pháaeapt hiệexoln, khôqzming biếnggft từsnxanggfc nàasoto, hắiykxn đnggfãcfeq thay đnggflbbsi quáaeap nhiềnupeu nhưynja vậmnsxy.

asotn Lậmnsxp cuốnapdi cùnapdng tỉasotnh táaeapo trởouxm lạpqpei, hắiykxn nhìihegn cựxuhzaeapn mộtnzht cáaeapch phứvvrpc tạpqpep, khôqzming biếnggft nêofttn xưynjang hôqzmi vớasoti đnggfnapdi phưynjaơcrdgng nhưynja thếnggfasoto cho tốnapdt.

Nhớasot tớasoti nhữhmvgng lờantji Mặsyagc đnggfpqpei phu từsnxang nólxpsi "hồgwvsn pháaeapch đnggfãcfeq mấycdkt" "tửcrdg thi biếnggft đnggfi", Hàasotn Lậmnsxp ngửcrdga đnggfqayfu lêofttn trờantji, khe khẽcfeq tựxuhzlxpsi:

"Trưynjaơcrdgng ca, cólxps lẽcfeq giờantjasoty ngưynjaơcrdgi đnggfãcfeq đnggfqayfu thai chuyểwscun thếnggf, di thểwscu ngưynjaơcrdgi lưynjau lạpqpei cũnapdng khôqzming còofttn táaeapc dụgwvsng gìiheg, vậmnsxy cho ta mưynjaolcon sửcrdg dụgwvsng, ta nhấycdkt đnggflwhbnh sẽcfeq trâtnzhn trọofttng, hi vọofttng ngưynjaơcrdgi sẽcfeq khôqzming tráaeapch cứvvrp ta."

lxpsi xong nhữhmvgng lờantji cầqayfu khấycdkn nàasoty, Hàasotn Lậmnsxp trong lòofttng mớasoti an tĩelqtnh lạpqpei mộtnzht chúnggft, sau đnggfólxps quay mặsyagt vềnupe phíqjtua cựxuhzaeapn nólxpsi:

"Ngưynjaơcrdgi nếnggfu đnggfúnggfng làasot thi thểwscu củnqnoa Trưynjaơcrdgng ca, đnggfãcfeq khôqzming còofttn hồgwvsn pháaeapch tựxuhz chủnqno nữhmvga, vậmnsxy ta gọoftti ngưynjaơcrdgi làasot Khúnggfc Hồgwvsn đnggfi. Hi vọofttng cuộtnzhc sốnapdng sau nàasoty, ngưynjaơcrdgi giúnggfp đnggfnupe cho ta mộtnzht chúnggft."

Nghe Hàasotn Lậmnsxp nólxpsi xong, cựxuhzaeapn vẫlwhbn ngơcrdg ngáaeapc đnggfvvrpng tạpqpei chỗybtp, bảxxcdo trìiheg vẻcfeq mặsyagt nhưynjanapd, khôqzming cólxps mộtnzht chúnggft phảxxcdn ứvvrpng. Xem ra hắiykxn thậmnsxt sựxuhz đnggfãcfeq khôqzming còofttn thầqayfn tríqjtu, chỉasotlxps thểwscu bịlwhb đnggftnzhng tiếnggfp nhậmnsxn mệexolnh lệexolnh màasot thôqzmii.

"Ta dĩelqt nhiêofttn cũnapdng đnggfi nólxpsi chuyệexoln vớasoti kẻcfeq khôqzming cólxps thầqayfn tríqjtu a, thậmnsxt làasot ngốnapdc quáaeap."asotn Lậmnsxp lắiykxc đnggfqayfu tựxuhz giễafifu, tiếnggfp theo hắiykxn cấycdkt bưynjaasotc đnggfi vàasoto trong căguedn phòofttng đnggfưynjaolcoc làasotm bằklacng đnggfáaeap.

"Khúnggfc Hồgwvsn, theo ta."


asotn Lậmnsxp đnggfãcfeq hoàasotn toàasotn khôqzmii phụgwvsc lạpqpei, thầqayfn sắiykxc giốnapdng nhưynja chưynjaa cólxps chuyệexoln gìiheg đnggfãcfeq pháaeapt sinh. Xem ra, cólxps lẽcfeq hắiykxn đnggfãcfeq trởouxm thàasotnh ngưynjaantji đnggfúnggfng nhưynja hắiykxn nghĩelqt lạpqpenh lùnapdng vàasotnqno tríqjtu, khôqzming bịlwhbihegnh cảxxcdm quấycdky nhiễafifu.

Loạpqpei biếnggfn hólxpsa kinh ngưynjaantji nàasoty, chẳnupeng biếnggft đnggfnapdi vớasoti Hàasotn Lậmnsxp, kẻcfeq sắiykxp bưynjaasotc lêofttn con đnggfưynjaantjng tu tiêofttn, làasot phúnggfc hay họoftta!

Sau mộtnzht khoảxxcdng thờantji gian kháaeapasoti, Hàasotn Lậmnsxp làasotm tấycdkt cảxxcd nhữhmvgng việexolc cầqayfn thiếnggft chuẩirojn bịlwhb cho sau nàasoty mộtnzht cáaeapch thỏnggfa đnggfáaeapng. Việexolc nàasoty cũnapdng mấycdkt hơcrdgn nửcrdga ngàasoty.

Hắiykxn chẳnupeng nhữhmvgng đnggfem thi thểwscu Mặsyagc đnggfpqpei phu chôqzmin dưynjaasoti mộtnzht gốnapdc đnggfpqpei thụgwvsasotofttn đnggfem tấycdkt cảxxcd nhữhmvgng vậmnsxt dùnapdng kháaeapc trong thạpqpech ốnapdc toàasotn bộtnzh tiêofttu hủnqnoy, thậmnsxm chíqjtuofttn ra lệexolnh cho Khúnggfc Hồgwvsn pháaeap hủnqnoy luôqzmin căguedn nhàasot đnggfáaeap đnggfólxps đnggfi, san bằklacng luôqzmin mặsyagt đnggfycdkt đnggfếnggfn khi khôqzming còofttn cólxps dấycdku hiệexolu nhậmnsxn ra đnggfãcfeq từsnxang cólxpsguedn nhàasot tạpqpei đnggfâtnzhy hắiykxn mớasoti bằklacng lòofttng.

Sau khi thôqzming suốnapdt mọoftti thứvvrp, sắiykxc trờantji đnggfãcfeq trởouxmofttn tốnapdi đnggfen, mặsyagt trờantji cũnapdng đnggfãcfeq xuốnapdng núnggfi rồgwvsi.

asotn Lậmnsxp đnggfvvrpng tạpqpei chỗybtp từsnxang cólxpsguedn nhàasot đnggfáaeap, hiệexoln chỉasotofttn làasot mộtnzht bãcfeqi đnggfycdkt trốnapdng, đnggfáaeapnh giáaeap bốnapdn xung quanh mộtnzht cáaeapch cẩirojn thậmnsxn, thấycdky khôqzming còofttn chỗybtpasoto khảxxcd nghi, hắiykxn mớasoti hàasoti lòofttng.

"Khúnggfc Hồgwvsn, chúnggfng ta đnggfi nàasoto!"

"Ngàasoty mai còofttn cólxps chúnggft việexolc cầqayfn phảxxcdi đnggfi xửcrdgnqno. Đdxcsáaeapng tiếnggfc ngưynjaantji khôqzming cólxps thầqayfn tríqjtu, cũnapdng khôqzming mởouxm miệexolng nólxpsi chuyệexoln cùnapdng ta đnggfưynjaolcoc, nếnggfu khôqzming, cólxps ngưynjaantji cùnapdng thưynjaơcrdgng lưynjaolcong, cólxps lẽcfeq sẽcfeq dễafifasotng hơcrdgn mộtnzht chúnggft."

ynjaasoti áaeapnh mặsyagt trờantji chiềnupeu đnggfnggf hồgwvsng chiếnggfu xuốnapdng, Hàasotn Lậmnsxp lữhmvgng thữhmvgng bưynjaasotc đnggfi, trong miệexolng khôqzming ngừsnxang nólxpsi thầqayfm vớasoti Khúnggfc Hồgwvsn, tựxuhza hồgwvs cuốnapdi cùnapdng hắiykxn cũnapdng tìihegm ra đnggfưynjaolcoc ngưynjaantji đnggfwscutnzhm sựxuhz, cuốnapdi cùnapdng cũnapdng khôqzming phảxxcdi nólxpsi chuyệexoln mộtnzht mìihegnh, khôqzming phảxxcdi kểwscu khổlbbs mộtnzht mìihegnh. Xem ra, hắiykxn cũnapdng khôqzming phảxxcdi làasot đnggfãcfeq khôqzming còofttn tìihegnh cảxxcdm, đnggfãcfeq hoàasotn toàasotn trởouxmofttn lạpqpenh lùnapdng. Giờantj phúnggft nàasoty, trôqzming hắiykxn cũnapdng giốnapdng nhưynja bao đnggfvvrpa trẻcfeq kháaeapc.

"Sau khi đnggfem Khúnggfc Hồgwvsn an bàasoti tốnapdt, Hàasotn Lậmnsxp quay vềnupe chỗybtpouxm củnqnoa mìihegnh. Ởiizr trong phòofttng mìihegnh, hắiykxn giốnapdng nhưynja đnggfãcfeqtnzhu lắiykxm rồgwvsi khôqzming cólxps trởouxm vềnupe, nhìihegn khắiykxp nơcrdgi, bêofttn nàasoty mộtnzht chúnggft, bêofttn kia mộtnzht chúnggft, trong miệexolng vẫlwhbn tựxuhzlxpsi:

"
qzmim nay thậmnsxt dàasoti a! Cứvvrp nhưynjaasot đnggfãcfeq trảxxcdi qua hơcrdgn mưynjaantji năguedm vậmnsxy, thậmnsxt sựxuhzasot quáaeapasoti!"

Đdxcstnzht nhiêofttn sau đnggfólxps, hắiykxn ngãcfeqguedn ra giưynjaantjng, muốnapdn đnggfáaeapnh mộtnzht giấycdkc thậmnsxt say.

Hắiykxn cảxxcdm thấycdky rấycdkt mệexolt. Bấycdkt luậmnsxn làasotlxpsi vềnupe mặsyagt tinh thầqayfn hay thâtnzhn thểwscu, hắiykxn đnggfnupeu cảxxcdm giáaeapc mệexolt mỏnggfi, uểwscu oảxxcdi khôqzming chịlwhbu nổlbbsi.

"
Bấycdkt quáaeap, cólxps thểwscuofttn sốnapdng màasot quay vềnupe thậmnsxt tốnapdt a!" Hắiykxn khẽcfeq nhếnggfch môqzmii mỉasotm cưynjaantji, trưynjaasotc khi tiếnggfn vàasoto giấycdkc mộtnzhng nólxpsi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.