Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 64 : Khúc hồn

    trước sau   
lecpn Lậzrdhp dùdzdong ngóggrpn tay đimggthbl cảajjem nhậzrdhn thâboztn thểthbl lạkhhjnh lẽuseso củvmuja cựpbtkeuion, nhìniven đimggônivei mắggrpt vônive thầegwln ngâbozty ngốajjec củvmuja cựpbtkeuion, trong lòfabtng hắggrpn nghĩzehv tớbozti nhữdettng sởjojw ngộtmyo củvmuja Trưyfieơduoong Thiếqoklt.

euiom, chígtten phầegwln khẳpzryng đimggimztnh làlecp Mặnivec đimggkhhji phu cùdzdong Dưyfie Tửfabt Đtigzhyting bắggrpt cóggrpc Trưyfieơduoong Thiếqoklt, sau đimggóggrp ngụrphmy tạkhhjo hiệugxjn trưyfielecpng giảajje nhằeuiom qua mắggrpt Thấtgeyt huyềdgenn môniven. Sau đimggóggrpgtte mậzrdht dùdzdong pháeuiop thuậzrdht pháeuio hủvmujy hồhytin pháeuioch Trưyfieơduoong Thiếqoklt, sau đimggóggrp tiếqoklp tụrphmc cảajjei tạkhhjo thi thểthbl Trưyfieơduoong Thiếqoklt trởjojwrvbqn cổzqmy quáeuioi, giốajjeng nhưyfielecp đimggãijrz luyệugxjn thàlecpnh côniveng "Tưyfieniging giáeuiop côniveng".

Sựpbtk suy đimggeuion củvmuja Hàlecpn Lậzrdhp rấtgeyt chígttenh xáeuioc, tìnivenh huốajjeng thậzrdht sựpbtk xảajjey ra cũdettng khôniveng kháeuioc làlecp bao.

ugxjm đimggóggrp, Mặnivec đimggkhhji phu đimggtmyot nhiêrvbqn nghĩzehv ra ýufuz nghĩzehv quáeuioi dịimzt, muốajjen kếqoklt hợnigip "Tưyfieniging giáeuiop côniveng" vớbozti luyệugxjn thi thuậzrdht do Dưyfie Tửfabt Đtigzhyting cung cấtgeyp, tạkhhjo ra mộtmyot thi nhâboztn ngoan ngoãijrzn nghe lệugxjnh, mạkhhjnh mẽuses quéegwlt ngang dọusesc giang hồhyti. Trong mộtmyot khoảajjeng thờlecpi gian ngắggrpn đimggãijrz tạkhhjo ra đimggưyfienigic têrvbqn cựpbtkeuion nàlecpy, đimggưyfienigic Mặnivec đimggkhhji phu coi làlecp chígtte bảajjeo, bìnivenh thưyfielecpng thìnive dấtgeyu ởjojwyfiebozti núevqki tạkhhji mộtmyot nơduooi bígtte mậzrdht, lầegwln nàlecpy hồhytii sơduoon, lãijrzo tiệugxjn tay đimggưyfiea vềdgen theo.

Nhưyfieng Dưyfie Tửfabt Đtigzhyting đimggajjei vớbozti loạkhhji yêrvbqu thi nửfabta mùdzdoa khôniveng hềdgenggrp chúevqkt hứqxwdng thúevqk. Thậzrdhm chígtte hắggrpn còfabtn khinh khỉttjpnh, bởjojwi vìnive khi hắggrpn vẫttjpn còfabtn pháeuiop thâboztn (thâboztn thểthbl củvmuja ngưyfielecpi tu tiêrvbqn), hắggrpn cóggrp rấtgeyt nhiềdgenu phưyfieơduoong pháeuiop chếqokl ra loạkhhji yêrvbqu thi nửfabta mùdzdoa thếqokllecpy, đimggem so sáeuionh loạkhhji yêrvbqu thi nàlecpy vớbozti nhữdettng pháeuiop khígtte phòfabtng ngựpbtk củvmuja tu tiêrvbqn giảajje thìniveegwlm hơduoon rấtgeyt nhiềdgenu. Loạkhhji yêrvbqu thi nàlecpy cũdettng chỉttjpggrp thểthbl hoàlecpnh hàlecpnh tạkhhji thếqokl tụrphmc màlecp thônivei. Màlecp loạkhhji yêrvbqu thi nàlecpy luyệugxjn chếqokl rấtgeyt dễpiamlecpng, chỉttjp cầegwln cóggrp chúevqkt đimggiểthblm pháeuiop lựpbtkc làlecpggrp thểthbl luyệugxjn chếqokl ra.

Mộtmyot lúevqkc lâboztu sau, Hàlecpn Lậzrdhp đimggtmyot nhiêrvbqn rúevqkt ngóggrpn tay vềdgen, cũdettng dừatceng áeuionh mắggrpt đimggang nhìniven cựpbtkeuion, chuyểthbln qua nhìniven cáeuionh cửfabta đimggáeuio đimggzqmyeuiot, trong mắggrpt hắggrpn hiệugxjn ra mộtmyot tia kinh ngạkhhjc đimggếqokln xuấtgeyt thầegwln.


Trong sáeuiot na, hắggrpn tựpbtk nhiêrvbqn thấtgeyy lạkhhjnh cảajje ngưyfielecpi, khôniveng phảajjei hắggrpn lạkhhjnh ngưyfielecpi vìnive tao ngộtmyo củvmuja Trưyfieơduoong Thiếqoklt, màlecp hắggrpn lạkhhjnh ngưyfielecpi vìnive hắggrpn cảajjem thấtgeyy bảajjen thâboztn quáeuio lạkhhjnh lùdzdong, khôniveng cóggrpnivenh cảajjem.

Hắggrpn vốajjen tưyfiejojwng rằeuiong, khi biếqoklt nhữdettng tao ngộtmyo bi thảajjem củvmuja ngưyfielecpi bạkhhjn tốajjet Trưyfieơduoong Thiếqoklt, sẽusesnivedzdong phẫttjpn nộtmyo, lớboztn giọusesng gàlecpo to "Mặnivec đimggkhhji phu" "Dửfabt Tửfabt Đtigzhyting" vớbozti đimggiệugxju bộtmyo giậzrdhn dữdettlecp thốajjeng hậzrdhn.

Nhưyfieng trêrvbqn thựpbtkc tếqokl, trừatce cảajjem giáeuioc thưyfieơduoong cảajjem thoáeuiong lưyfieboztt qua, hắggrpn cũdettng khôniveng cóggrpnive gọusesi làlecp quáeuioevqkc đimggtmyong hay giậzrdhn dữdett. Cứqxwd nhưyfie đimggóggrplecp mộtmyot ngưyfielecpi nàlecpo đimggóggrp khôniveng liêrvbqn quan đimggếqokln hắggrpn, khôniveng phảajjei ngưyfielecpi bạkhhjn tốajjet Trưyfieơduoong Thiếqoklt vậzrdhy.

Chẳpzryng lẽuseslecp do mìnivenh biếqoklt trưyfieboztc mặnivet mìnivenh chỉttjplecp thâboztn xáeuioc củvmuja Trưyfieơduoong Thiếqoklt chứqxwd khôniveng phảajjei bảajjen thâboztn hắggrpn? Hay làlecp do mìnivenh đimggãijrz trởjojwrvbqn lạkhhjnh lùdzdong, tàlecpn nhẫttjpn?

Loạkhhji biểthblu hiệugxjn tựpbtkyfie, lạkhhjnh lùdzdong củvmuja chígttenh mìnivenh đimggãijrzlecpm hắggrpn sợnigiijrzi. Lúevqkc nàlecpy hắggrpn mớbozti pháeuiot hiệugxjn, khôniveng biếqoklt từatceevqkc nàlecpo, hắggrpn đimggãijrz thay đimggzqmyi quáeuio nhiềdgenu nhưyfie vậzrdhy.

lecpn Lậzrdhp cuốajjei cùdzdong tỉttjpnh táeuioo trởjojw lạkhhji, hắggrpn nhìniven cựpbtkeuion mộtmyot cáeuioch phứqxwdc tạkhhjp, khôniveng biếqoklt nêrvbqn xưyfieng hônive vớbozti đimggajjei phưyfieơduoong nhưyfie thếqokllecpo cho tốajjet.

Nhớbozt tớbozti nhữdettng lờlecpi Mặnivec đimggkhhji phu từatceng nóggrpi "hồhytin pháeuioch đimggãijrz mấtgeyt" "tửfabt thi biếqoklt đimggi", Hàlecpn Lậzrdhp ngửfabta đimggegwlu lêrvbqn trờlecpi, khe khẽuses tựpbtkggrpi:

"Trưyfieơduoong ca, cóggrp lẽuses giờlecplecpy ngưyfieơduooi đimggãijrz đimggegwlu thai chuyểthbln thếqokl, di thểthbl ngưyfieơduooi lưyfieu lạkhhji cũdettng khôniveng còfabtn táeuioc dụrphmng gìnive, vậzrdhy cho ta mưyfienigin sửfabt dụrphmng, ta nhấtgeyt đimggimztnh sẽuses trâboztn trọusesng, hi vọusesng ngưyfieơduooi sẽuses khôniveng tráeuioch cứqxwd ta."

ggrpi xong nhữdettng lờlecpi cầegwlu khấtgeyn nàlecpy, Hàlecpn Lậzrdhp trong lòfabtng mớbozti an tĩzehvnh lạkhhji mộtmyot chúevqkt, sau đimggóggrp quay mặnivet vềdgen phígttea cựpbtkeuion nóggrpi:

"Ngưyfieơduooi nếqoklu đimggúevqkng làlecp thi thểthbl củvmuja Trưyfieơduoong ca, đimggãijrz khôniveng còfabtn hồhytin pháeuioch tựpbtk chủvmuj nữdetta, vậzrdhy ta gọusesi ngưyfieơduooi làlecp Khúevqkc Hồhytin đimggi. Hi vọusesng cuộtmyoc sốajjeng sau nàlecpy, ngưyfieơduooi giúevqkp đimggemjm cho ta mộtmyot chúevqkt."

Nghe Hàlecpn Lậzrdhp nóggrpi xong, cựpbtkeuion vẫttjpn ngơduoo ngáeuioc đimggqxwdng tạkhhji chỗbokz, bảajjeo trìnive vẻufuz mặnivet nhưyfiedett, khôniveng cóggrp mộtmyot chúevqkt phảajjen ứqxwdng. Xem ra hắggrpn thậzrdht sựpbtk đimggãijrz khôniveng còfabtn thầegwln trígtte, chỉttjpggrp thểthbl bịimzt đimggtmyong tiếqoklp nhậzrdhn mệugxjnh lệugxjnh màlecp thônivei.

"Ta dĩzehv nhiêrvbqn cũdettng đimggi nóggrpi chuyệugxjn vớbozti kẻufuz khôniveng cóggrp thầegwln trígtte a, thậzrdht làlecp ngốajjec quáeuio."lecpn Lậzrdhp lắggrpc đimggegwlu tựpbtk giễpiamu, tiếqoklp theo hắggrpn cấtgeyt bưyfieboztc đimggi vàlecpo trong căugxjn phòfabtng đimggưyfienigic làlecpm bằeuiong đimggáeuio.

"Khúevqkc Hồhytin, theo ta."


lecpn Lậzrdhp đimggãijrz hoàlecpn toàlecpn khônivei phụrphmc lạkhhji, thầegwln sắggrpc giốajjeng nhưyfie chưyfiea cóggrp chuyệugxjn gìnive đimggãijrz pháeuiot sinh. Xem ra, cóggrp lẽuses hắggrpn đimggãijrz trởjojw thàlecpnh ngưyfielecpi đimggúevqkng nhưyfie hắggrpn nghĩzehv lạkhhjnh lùdzdong vàlecpufuz trígtte, khôniveng bịimztnivenh cảajjem quấtgeyy nhiễpiamu.

Loạkhhji biếqokln hóggrpa kinh ngưyfielecpi nàlecpy, chẳpzryng biếqoklt đimggajjei vớbozti Hàlecpn Lậzrdhp, kẻufuz sắggrpp bưyfieboztc lêrvbqn con đimggưyfielecpng tu tiêrvbqn, làlecp phúevqkc hay họusesa!

Sau mộtmyot khoảajjeng thờlecpi gian kháeuiolecpi, Hàlecpn Lậzrdhp làlecpm tấtgeyt cảajje nhữdettng việugxjc cầegwln thiếqoklt chuẩztlln bịimzt cho sau nàlecpy mộtmyot cáeuioch thỏzrdha đimggáeuiong. Việugxjc nàlecpy cũdettng mấtgeyt hơduoon nửfabta ngàlecpy.

Hắggrpn chẳpzryng nhữdettng đimggem thi thểthbl Mặnivec đimggkhhji phu chôniven dưyfiebozti mộtmyot gốajjec đimggkhhji thụrphmlecpfabtn đimggem tấtgeyt cảajje nhữdettng vậzrdht dùdzdong kháeuioc trong thạkhhjch ốajjec toàlecpn bộtmyo tiêrvbqu hủvmujy, thậzrdhm chígttefabtn ra lệugxjnh cho Khúevqkc Hồhytin pháeuio hủvmujy luôniven căugxjn nhàlecp đimggáeuio đimggóggrp đimggi, san bằeuiong luôniven mặnivet đimggtgeyt đimggếqokln khi khôniveng còfabtn cóggrp dấtgeyu hiệugxju nhậzrdhn ra đimggãijrz từatceng cóggrpugxjn nhàlecp tạkhhji đimggâbozty hắggrpn mớbozti bằeuiong lòfabtng.

Sau khi thôniveng suốajjet mọusesi thứqxwd, sắggrpc trờlecpi đimggãijrz trởjojwrvbqn tốajjei đimggen, mặnivet trờlecpi cũdettng đimggãijrz xuốajjeng núevqki rồhytii.

lecpn Lậzrdhp đimggqxwdng tạkhhji chỗbokz từatceng cóggrpugxjn nhàlecp đimggáeuio, hiệugxjn chỉttjpfabtn làlecp mộtmyot bãijrzi đimggtgeyt trốajjeng, đimggáeuionh giáeuio bốajjen xung quanh mộtmyot cáeuioch cẩztlln thậzrdhn, thấtgeyy khôniveng còfabtn chỗbokzlecpo khảajje nghi, hắggrpn mớbozti hàlecpi lòfabtng.

"Khúevqkc Hồhytin, chúevqkng ta đimggi nàlecpo!"

"Ngàlecpy mai còfabtn cóggrp chúevqkt việugxjc cầegwln phảajjei đimggi xửfabtufuz. Đtigzáeuiong tiếqoklc ngưyfielecpi khôniveng cóggrp thầegwln trígtte, cũdettng khôniveng mởjojw miệugxjng nóggrpi chuyệugxjn cùdzdong ta đimggưyfienigic, nếqoklu khôniveng, cóggrp ngưyfielecpi cùdzdong thưyfieơduoong lưyfieniging, cóggrp lẽuses sẽuses dễpiamlecpng hơduoon mộtmyot chúevqkt."

yfiebozti áeuionh mặnivet trờlecpi chiềdgenu đimggzrdh hồhyting chiếqoklu xuốajjeng, Hàlecpn Lậzrdhp lữdettng thữdettng bưyfieboztc đimggi, trong miệugxjng khôniveng ngừatceng nóggrpi thầegwlm vớbozti Khúevqkc Hồhytin, tựpbtka hồhyti cuốajjei cùdzdong hắggrpn cũdettng tìnivem ra đimggưyfienigic ngưyfielecpi đimggthblboztm sựpbtk, cuốajjei cùdzdong cũdettng khôniveng phảajjei nóggrpi chuyệugxjn mộtmyot mìnivenh, khôniveng phảajjei kểthbl khổzqmy mộtmyot mìnivenh. Xem ra, hắggrpn cũdettng khôniveng phảajjei làlecp đimggãijrz khôniveng còfabtn tìnivenh cảajjem, đimggãijrz hoàlecpn toàlecpn trởjojwrvbqn lạkhhjnh lùdzdong. Giờlecp phúevqkt nàlecpy, trôniveng hắggrpn cũdettng giốajjeng nhưyfie bao đimggqxwda trẻufuz kháeuioc.

"Sau khi đimggem Khúevqkc Hồhytin an bàlecpi tốajjet, Hàlecpn Lậzrdhp quay vềdgen chỗbokzjojw củvmuja mìnivenh. Ởzrdh trong phòfabtng mìnivenh, hắggrpn giốajjeng nhưyfie đimggãijrzboztu lắggrpm rồhytii khôniveng cóggrp trởjojw vềdgen, nhìniven khắggrpp nơduooi, bêrvbqn nàlecpy mộtmyot chúevqkt, bêrvbqn kia mộtmyot chúevqkt, trong miệugxjng vẫttjpn tựpbtkggrpi:

"
nivem nay thậzrdht dàlecpi a! Cứqxwd nhưyfielecp đimggãijrz trảajjei qua hơduoon mưyfielecpi năugxjm vậzrdhy, thậzrdht sựpbtklecp quáeuiolecpi!"

Đtigztmyot nhiêrvbqn sau đimggóggrp, hắggrpn ngãijrzugxjn ra giưyfielecpng, muốajjen đimggáeuionh mộtmyot giấtgeyc thậzrdht say.

Hắggrpn cảajjem thấtgeyy rấtgeyt mệugxjt. Bấtgeyt luậzrdhn làlecpggrpi vềdgen mặnivet tinh thầegwln hay thâboztn thểthbl, hắggrpn đimggdgenu cảajjem giáeuioc mệugxjt mỏzrdhi, uểthbl oảajjei khôniveng chịimztu nổzqmyi.

"
Bấtgeyt quáeuio, cóggrp thểthblfabtn sốajjeng màlecp quay vềdgen thậzrdht tốajjet a!" Hắggrpn khẽuses nhếqoklch mônivei mỉttjpm cưyfielecpi, trưyfieboztc khi tiếqokln vàlecpo giấtgeyc mộtmyong nóggrpi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.