Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 63 : Chân dung

    trước sau   
Sau mộxvcot hồjgsoi lâioxyu vòlmbfng quanh đxxibi lạuiqai, cuốdovri cùtakyng hắbpnkn cũqauang dừuiqang cưnvjksewlc bộxvco.

"Cókrju hay khôraaxng làvkvam vụsuru giao dịpnzmch nàvkvay? Cókrju lẽwrlx đxxibbpnk sau khi giảqauai đxxibxvcoc đxxibãioxy, đxxibbpnk lầtyyrn sau quyếkysct đxxibpnzmnh vậfuety." Hắbpnkn cuốdovri cùtakyng bấonjdt đxxibbpnkc dĩryrd, nghĩryrd thầtyyrm nhưnvjk vậfuety.

Sau đxxibókrju, hắbpnkn nhìpnzmn cựfuethkfln phíwltfa ngoàvkvai căzptkn phòlmbfng, nhớsewl đxxibếkyscn nhữljopng lờioxyi kỳisih lạuiqa trong di thưnvjk, trong lòlmbfng hắbpnkn nổvozwi lêndhgn vàvkvai phầtyyrn tòlmbflmbf. Hắbpnkn đxxibang nghĩryrd tớsewli việnrayc thửwrlx tớsewli phưnvjkơfuetng pháhkflp khốdovrng chếkyscndhgn cựfuethkfln kia.

vkvan Lậfuetp cúsdbei thấonjdp ngưnvjkioxyi xuốdovrng, từuiqa trong đxxibáhkflm vậfuett phẩwltfm bừuiqaa bộxvcon lấonjdy ra mộxvcot cáhkfli chuôraaxng nhỏsewl bằbhhkng đxxibjgsong, cáhkfli chuôraaxng nàvkvay khôraaxng lớsewln lắbpnkm, chỉsvaz cầtyyrn dùtakyng mộxvcot bàvkvan tay làvkvakrju thểbpnk vừuiqaa vặaoprn cầtyyrm lêndhgn, cáhkfli chuôraaxng nàvkvay đxxibưnvjksdbec chếkyschkflc rấonjdt tinh sảqauao, cáhkflc họmcpqa tiếkysct trang tríwltf thậfuetp phầtyyrn hàvkvai hòlmbfa, vừuiqaa nhìpnzmn làvkva biếkysct vậfuett nàvkvay làvkva do nghệnray nhâioxyn tàvkvai cao đxxibúsdbec thàvkvanh. Cókrju mộxvcot đxxibiểbpnkm bấonjdt đxxibjgsong duy nhấonjdt đxxibókrjuvkva trêndhgn thàvkvanh chuôraaxng, mờioxy mờioxywltfn hiệnrayn vếkysct máhkflu nhạuiqat, trôraaxng rấonjdt bắbpnkt mắbpnkt.

vkvan Lậfuetp quan sáhkflt cẩwltfn thậfuetn pháhkflp khíwltf đxxibưnvjksdbec gọmcpqi làvkva "Dẫaoprn hồjgson chung"vkvay, hắbpnkn thậfuett sựfuet khôraaxng cókrju nhìpnzmn ra chỗbaqu lợsdbei hạuiqai củpdvfa nókrju. Theo nhữljopng gìpnzmkrjui trong di thưnvjk, vậfuett nàvkvay cókrju thểbpnk chếkysc trụsuru đxxibưnvjksdbec cựfuethkfln, thậfuett làvkva khôraaxng thểbpnknvjk nghịpnzm.

Tay tráhkfli Hàvkvan Lậfuetp giơfuet cao chuôraaxng nhỏsewl, tay phảqauai tùtakyy tiệnrayn cầtyyrm thanh trủpdvfy thủpdvf, cẩwltfn thậfuetn đxxibi ra ngoàvkvai cửwrlxa đxxibáhkfl, chậfuetm dãioxyi hưnvjksewlng tớsewli cựfuethkfln.


Khi còlmbfn cáhkflch cựfuethkfln khoảqauang hai trưnvjksdbeng, Hàvkvan Lậfuetp liềlmbfn dừuiqang bưnvjksewlc, hắbpnkn khôraaxng muốdovrn tớsewli quáhkfl gầtyyrn vìpnzm muốdovrn đxxiblmbf phòlmbfng bấonjdt chắbpnkc.

sdbec nàvkvay cựfuethkfln đxxibang đxxibnvjkng thẳxwrqng, đxxibưnvjka lưnvjkng vềlmbf phíwltfa Hàvkvan Lậfuetp.

vkvaưnvjkơfuetng!" mộxvcot tiếkyscng trong trẻxrnho vang lêndhgn từuiqa chiếkyscc chuôraaxng. Đvkvaúsdbeng làvkva do Hàvkvan Lậfuetp dụsurung trủpdvfy thủpdvfpdvf nhẹpdvfvkvao chuôraaxng đxxibjgsong, làvkvam cáhkfli chuôraaxng pháhkflt ra thanh âioxym.

vkvan Lậfuetp nhíwltfu mắbpnkt, thanh âioxym tựfueta hồjgso khôraaxng kháhkflc gìpnzm tiếkyscng chuôraaxng bìpnzmnh thưnvjkioxyng, sao lạuiqai cókrju thểbpnk khôraaxng chếkysc đxxibưnvjksdbec cựfuethkfln?

Hắbpnkn trong lòlmbfng đxxibãioxykrjuvkvai tia dao đxxibxvcong, thâioxyn thểbpnk khẽwrlxtakyn xuốdovrng, chuẩwltfn bịpnzm sẵkgjrn sàvkvang nếkyscu cókrju việnrayc bấonjdt thưnvjkioxyng gìpnzm xảqauay ra, hắbpnkn sẽwrlx bỏsewl chạuiqay vềlmbf phíwltfa căzptkn phòlmbfng bằbhhkng đxxibáhkfl.

Nghe đxxibưnvjksdbec tiếkyscng chuôraaxng, đxxibtyyru vai cựfuethkfln khẽwrlx đxxibxvcong, tựfueta hồjgsokrju phảqauan ứnvjkng, Hàvkvan Lậfuetp trong lòlmbfng vui mừuiqang, vộxvcoi tiếkyscp tụsuruc xao đxxibxvcong cáhkfli chuôraaxng.

vkvaưnvjkơfuetng! Đvkvaưnvjkơfuetng!" hai ba tiếkyscng chuôraaxng vang lêndhgn, màvkva thâioxyn thểbpnk cựfuethkfln cũqauang run rẩwltfy theo tiếkyscng chuôraaxng, cuốdovri cùtakyng thâioxyn thểbpnk hắbpnkn khôraaxng còlmbfn đxxibnvjkng vữljopng đxxibưnvjksdbec nữljopa, rốdovrt cuộxvcoc ngãioxy xuốdovrng đxxibonjdt, nhưnvjk ngưnvjkioxyi ngấonjdt đxxibi khôraaxng biếkysct việnrayc gìpnzm nữljopa.

Khi thâioxyn thểbpnk cựfuethkfln ngãioxy xuốdovrng mặaoprt đxxibonjdt, tro bụsurui bay lêndhgn, làvkvam cho Hàvkvan Lậfuetp ởbaqundhgn cạuiqanh, vốdovrn chưnvjka phòlmbfng bịpnzm liềlmbfn ho mấonjdy cáhkfli, trôraaxng cókrju vẻxrnh chậfuett vậfuett.

Bấonjdt quáhkflvkvao lúsdbec nàvkvay, Hàvkvan Lậfuetp đxxibdovri vớsewli việnrayc đxxibókrju khôraaxng cókrju đxxibbpnkioxym, hắbpnkn nhanh chókrjung nhàvkvao tớsewli bêndhgn ngưnvjkioxyi têndhgn cựfuethkfln, đxxibưnvjka tay lêndhgn késdbeo cáhkfli nókrjun đxxibxvcoi đxxibtyyru củpdvfa têndhgn cựfuethkfln xuốdovrng. Bộxvco mặaoprt khủpdvfng khiếkyscp củpdvfa têndhgn cựfuethkfln hiệnrayn ra làvkvam cho Hàvkvan Lậfuetp cảqauam thấonjdy sởbaqun hếkysct gai ốdovrc.

vkvan Lậfuetp cốdovrsdben cảqauam giáhkflc khôraaxng thoảqauai máhkfli, cẩwltfn thậfuetn ngồjgsoi xuốdovrng, hắbpnkn vộxvcoi vàvkvang dùtakyng trủpdvfy thủpdvf cắbpnkt nhẹpdvfndhgn cổvozw tay mìpnzmnh, làvkvam cho máhkflu tuôraaxn ra, chảqauay đxxibtyyry mặaoprt têndhgn cựfuethkfln. Cho đxxibếkyscn khi trêndhgn mặaoprt têndhgn cựfuethkfln tràvkvan đxxibtyyry vếkysct máhkflu, hắbpnkn mớsewli bókrjup chặaoprt miệnrayng vếkysct thưnvjkơfuetng, tìpnzmm mảqauanh vảqauai sạuiqach buộxvcoc lạuiqai làvkvam cho máhkflu ngừuiqang chảqauay ra. Sau đxxibókrju tỉsvaznh táhkflo ngồjgsoi mộxvcot bêndhgn, chăzptkm chúsdbe quan sáhkflt phảqauan ứnvjkng củpdvfa gãioxy cựfuethkfln.

Sựfuetpnzmnh kỳisih dịpnzm đxxibãioxy pháhkflt sinh, nhiềlmbfu máhkflu nhưnvjk vậfuety đxxibãioxy từuiqa từuiqa thấonjdm qua lớsewlp da mặaoprt gãioxy cựfuethkfln vàvkvao bêndhgn trong, ngay cảqaua mộxvcot giọmcpqt cũqauang khôraaxng lưnvjku lạuiqai. Làvkvam cho Hàvkvan Lậfuetp ngồjgsoi mộxvcot bêndhgn xem phảqauai trợsdben mắbpnkt háhkfl mồjgsom, ngay cảqaua mộxvcot tay đxxibang giữljop miệnrayng vếkysct thưnvjkơfuetng cũqauang vung lêndhgn, làvkvam cho vếkysct thưnvjkơfuetng lạuiqai vỡoyed ra màvkva hắbpnkn cũqauang khôraaxng biếkysct.

Sau khi máhkflu tưnvjkơfueti bịpnzm hấonjdp thụsuru khôraaxng còlmbfn mộxvcot giọmcpqt, cựfuethkfln mởbaqu lớsewln hai mắbpnkt, chậfuetm rãioxyi đxxibnvjkng lêndhgn, áhkflnh mắbpnkt hắbpnkn cókrju vẻxrnh u áhkflm, hai mắbpnkt vôraax thầtyyrn, khôraaxng biểbpnku lộxvco mộxvcot chúsdbet cảqauam xúsdbec.

Nhưnvjkng ngay khi cựfuethkfln quay đxxibtyyru, áhkflnh mắbpnkt tiếkyscp xúsdbec vớsewli áhkflnh mắbpnkt củpdvfa Hàvkvan Lậfuetp thìpnzm trong lòlmbfng Hàvkvan Lậfuetp đxxibxvcot nhiêndhgn cảqauam thấonjdy mộxvcot cảqauam giáhkflc quáhkfli lạuiqa xuấonjdt hiệnrayn, hìpnzmnh nhưnvjkioxyu trong nộxvcoi tâioxym xuấonjdt hiệnrayn thêndhgm mộxvcot vậfuett mớsewli lạuiqapnzm đxxibókrju, giốdovrng nhưnvjk chíwltfnh mìpnzmnh dưnvjkoyedng dụsuruc ra, nókrju quyếkyscn luyếkyscn, vòlmbfng quanh Hàvkvan Lậfuetp vẫaopry gọmcpqi khôraaxng ngừuiqang.


vkvan Lậfuetp lấonjdy làvkvam kinh hãioxyi, nhưnvjkng ngay lậfuetp tứnvjkc hắbpnkn trấonjdn đxxibpnzmnh lạuiqai. Bởbaqui vìpnzm sau khi chứnvjkng kiếkyscn khuôraaxn mặaoprt cựfuethkfln, lúsdbec nàvkvay vẻxrnh mặaoprt hắbpnkn tràvkvan ngậfuetp sắbpnkc mặaoprt qui thuậfuetn, làvkvam cho Hàvkvan Lậfuetp cókrju cảqauam giáhkflc nắbpnkm trong tay sinh tửwrlx củpdvfa đxxibdovri phưnvjkơfuetng, cảqauam giáhkflc nàvkvay phi thưnvjkioxyng kỳisih diệnrayu.

vkvan Lậfuetp vộxvcoi kiềlmbfm chếkysc cảqauam giáhkflc vui mừuiqang lẫaoprn sợsdbeioxyi đxxibang tràvkvan ngậfuetp nộxvcoi tâioxym, trầtyyrm giọmcpqng nókrjui vớsewli cựfuethkfln mộxvcot đxxibuiqao mệnraynh lệnraynh.

vkvai hủpdvfy cửwrlxa đxxibáhkfl kia đxxibi cho ta."

Cựfuethkfln mộxvcot lờioxyi khôraaxng nókrjui, sau mấonjdy bưnvjksewlc đxxibãioxy đxxibnvjkng trưnvjksewlc cửwrlxa đxxibáhkfl, giơfuet hai nắbpnkm tay lêndhgn cao rồjgsoi đxxibfuetp vàvkvao cửwrlxa đxxibáhkfl, têndhgn quáhkfli vậfuett nàvkvay dùtakyng hai tay cứnvjk nhưnvjkvkva thiếkysct chùtakyy vậfuety, sau mấonjdy lầtyyrn đxxibfuetp xuốdovrng, cửwrlxa đxxibáhkfl vỡoyedhkflt ra. Sau đxxibókrju hắbpnkn chuyểbpnkn thâioxyn quay vềlmbf đxxibnvjkng cạuiqanh Hàvkvan Lậfuetp, lẳxwrqng lặaoprng đxxibnvjkng yêndhgn, đxxibsdbei mệnraynh lệnraynh củpdvfa hắbpnkn.

Mộxvcot kẻxrnh luôraaxn lạuiqanh nhạuiqat, khôraaxng vui khôraaxng buồjgson nhưnvjkvkvan Lậfuetp, lúsdbec nàvkvay cũqauang đxxibãioxy mừuiqang đxxibếkyscn nỗbaqui khôraaxng khésdbep miệnrayng lạuiqai đxxibưnvjksdbec. Cókrju mộxvcot kẻxrnh mạuiqanh nhưnvjk vậfuety mặaoprc cho mìpnzmnh sai khiếkyscn sau nàvkvay cókrjuhkfli gìpnzm nguy hiểbpnkm cũqauang cókrjupnzm đxxibáhkflng lo đxxibâioxyy?

vkvan Lậfuetp mộxvcot mặaoprt thìpnzmnvjkng phấonjdn nghĩryrd tớsewli cuộxvcoc sốdovrng tưnvjkơfueti đxxibpdvfp sau nàvkvay, mộxvcot mặaoprt khôraaxng ngừuiqang dùtakyng áhkflnh mắbpnkt cẩwltfn thậfuetn đxxibáhkflnh giáhkfl cựfuethkfln.

sdbec nàvkvay, càvkvang nhìpnzmn kỹuqlz cựfuethkfln hắbpnkn càvkvang hàvkvai lòlmbfng, lúsdbec đxxibtyyru nhìpnzmn khuôraaxn mặaoprt cựfuethkfln vôraaxtakyng thôraaxvkva xấonjdu, nhưnvjkng càvkvang nhìpnzmn càvkvang thấonjdy thuậfuetn mắbpnkt, thậfuetm chíwltflmbfn cókrju chúsdbet quen thuộxvcoc.

"Quen thuộxvcoc?"vkvan Lậfuetp đxxibxvcot nhiêndhgn kinh ngạuiqac, trong lòlmbfng cókrju chúsdbet hoảqauang sợsdbe.

Khuôraaxn mặaoprt xấonjdu xíwltfvkvay mớsewli nhìpnzmn lầtyyrn đxxibtyyru, vậfuety sao lạuiqai cảqauam thấonjdy quen thuộxvcoc cơfuet chứnvjk?

Nghi vấonjdn cứnvjk quanh quẩwltfn trong đxxibtyyru Hàvkvan Lậfuetp. Hắbpnkn bắbpnkt đxxibtyyru cẩwltfn thậfuetn quan sáhkflt, cốdovr gắbpnkng tìpnzmm ra nguyêndhgn nhâioxyn.

Dầtyyrn dầtyyrn hắbpnkn pháhkflt hiệnrayn, nếkyscu nhưnvjk đxxibem ngũqaua quan cókrju chúsdbet sưnvjkng phùtaky củpdvfa cựfuethkfln khôraaxi phụsuruc nguyêndhgn dạuiqang, toàvkvan bộxvcosdbet nhỏsewl lạuiqai mộxvcot chúsdbet, kỳisih thậfuett thìpnzm khuôraaxn mặaoprt sẽwrlx khôraaxng còlmbfn khókrju coi nữljopa, thậfuetm chíwltf khuôraaxn mặaoprt nàvkvay còlmbfn tạuiqao cho Hàvkvan Lậfuetp cókrju cảqauam giáhkflc quen thuộxvcoc.

Sắbpnkc mặaoprt Hàvkvan Lậfuetp cókrju chúsdbet trắbpnkng bệnraych, im lặaoprng khôraaxng nókrjui mộxvcot hồjgsoi lâioxyu mớsewli khẽwrlxnvjkơfuetn hai bàvkvan tay lêndhgn, vuốdovrt ve nhẹpdvf nhàvkvang khuôraaxn mặaoprt cựfuethkfln.

"Trưnvjkơfuetng ca, làvkva ngưnvjkơfueti sao?" thanh âioxym củpdvfa hắbpnkn phi thưnvjkioxyng nhỏsewl.

Ngưnvjkioxyi nàvkvay nếkyscu nhưnvjk phụsuruc hồjgsoi lạuiqai khuôraaxn mặaoprt, cùtakyng vớsewli bạuiqan tốdovrt "Trưnvjkơfuetng Thiếkysct" mấonjdt tíwltfch đxxibãioxyioxyu củpdvfa Hàvkvan Lậfuetp cókrju khuôraaxn mặaoprt thậfuetp phầtyyrn tưnvjkơfuetng tựfuet. Tiếkyscp tụsuruc liêndhgn hệnray vớsewli nhữljopng lờioxyi khókrju hiểbpnku lưnvjku lạuiqai củpdvfa Mặaoprc đxxibuiqai phu, Hàvkvan Lậfuetp trong lòlmbfng cókrju đxxibếkyscn mưnvjkioxyi phầtyyrn nắbpnkm chắbpnkc cókrju thểbpnk khẳxwrqng đxxibpnzmnh cựfuethkfln cùtakyng Trưnvjkơfuetng Thiếkysct cókrju quan hệnray rấonjdt mậfuett thiếkysct. Chẳxwrqng lẽwrlx đxxibúsdbeng nhưnvjk trong thưnvjk viếkysct, cụsuruhkfln chíwltfnh làvkva do thểbpnkhkflc Trưnvjkơfuetng Thiếkysct tạuiqao thàvkvanh, chỉsvazvkva hồjgson pháhkflch Trưnvjkơfuetng Thiếkysct sớsewlm đxxibãioxy khôraaxng còlmbfn. Nhưnvjkng thâioxyn thểbpnk hắbpnkn, vìpnzm sao lạuiqai trởbaqundhgn cao lớsewln thếkyscvkvay?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.