Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 61 : Thần diệt

    trước sau   
Nguyêailwn thầktctn củspopa Dưspop Tửbbvh Đgxglexwang bịspop émawqp vàyykto trong góutwfc hẹvpggp, giốcwbung nhưspop mộxemnt con ruồexwai mấlkivt mộxemnt cáopdynh, bay loạtrzcn lêailwn. Mỗcxwki khi nóutwf muốcwbun lao ra ngoàyykti, cứfatt đtoatưspopjrkic nửbbvha đtoatưspoplnxjng thìyyey bịspop mộxemnt cỗcxwk hắxdqjc dịspopch ngăpzjpn lạtrzci, theo ngay sau đtoatóutwfyykt mộxemnt luồexwang hàyyktn quang đtoatoạtrzct mệltionh, thỉilodnh thoảfattng luồexwang hàyyktn quang nàyykty chémawqm trúltiong vàyykto quang cầktctu làyyktm cho lụolyqc sắxdqjc quang cầktctu thêailwm ảfattm đtoattrzcm.

Hắxdqjn trong lòxbemng tuyệltiot vọmawqng, lợjrkii kiếimwpm củspopa đtoatcwbui phưspopơklkrng tuy chémawqm trúltiong, làyyktm nguyêailwn thầktctn hắxdqjn suy yếimwpu khôagstng íyuszt, nhưspopng cáopdyi ngoàyykti ýgldp muốcwbun củspopa hắxdqjn làyykt chấlkivt dịspopch màyyktu đtoaten kia khôagstng ngừwnoang xâvxpcm thựdiibc nguyêailwn thầktctn hắxdqjn.

Từwnoaltioc nguyêailwn thầktctn hắxdqjn bịspopyusznh vàyykto chấlkivt dịspopch đtoaten, hắxdqjn cảfattm thấlkivy khóutwf chịspopu, mềglvim nhũloaxn vôagst lựdiibc, pháopdyp lựdiibc khôagstng còxbemn lấlkivy mộxemnt íyuszt làyyktm cho Dưspop Tửbbvh Đgxglexwang khôagstng còxbemn làyyktm phémawqp đtoatưspopjrkic, mỗcxwki khi hắxdqjn thi triểbqyhn phémawqp thuậutwft thìyyey đtoatglviu thấlkivt linh, giốcwbung nhưspop bịspop giam cầktctm vậutwfy.

"Ngưspopơklkri cuốcwbui cùgxglng làyyktyyeyopdyi gìyyeyyykt giếimwpt ta? Vìyyeyopdyi gìyyey?"

Đgxglcwbui diêailwn vớxbemi Hàyyktn Lậutwfp xuấlkivt thủspopvawtnh khốcwbuc vôagstyyeynh, từwnoa quang cầktctu truyềglvin ra tiếimwpng rêailwn củspopa Dưspop Tửbbvh Đgxglexwang, trong thanh âvxpcm tràyyktn ngậutwfp bấlkivt cam, song Hàyyktn Lậutwfp khôagstng hềglvi run tay, màyyktspoppzjpi kiếimwpm trong tay lạtrzci đtoatưspopjrkic gia tốcwbuc nhanh hơklkrn, coi nhưspop đtoatóutwfyykt mộxemnt câvxpcu trảfatt lờlnxji củspopa hắxdqjn.

Mộxemnt lúltioc lâvxpcu sau, thanh âvxpcm Dưspop Tửbbvh Đgxglexwang dầktctn dầktctn nhỏgldp xuốcwbung, càyyktng lúltioc càyyktng yếimwpu ớxbemt, cuốcwbui chùgxglng chỉilodxbemn tiếimwpng "hừwnoa hừwnoa", sau đtoatóutwf đtoatếimwpn mộxemnt đtoatiểbqyhm đtoatxemnng tĩloaxnh cũloaxng khôagstng cóutwf.


yyktn Lậutwfp cũloaxng khôagstng cóutwf dừwnoang tay ngay màyykt đtoatfattng ngay tạtrzci đtoatóutwf, nhìyyeyn quang cầktctu pháopdyt ra áopdynh sáopdyng leo lémawqt hắxdqjn bổficg thêailwm mưspoplnxji mấlkivy kiếimwpm nữgpwqa. Nhìyyeyn thấlkivy khôagstng thểbqyhyykto tiêailwu diệltiot nốcwbut phầktctn còxbemn lạtrzci củspopa lụolyqc sắxdqjc quang cầktctu, lúltioc nàyykty mớxbemi thu hồexwai nhuyễyjdqn kiếimwpm, nhémawqt nóutwfyykto trong thắxdqjt lưspopng.

ltioc nàyykty, Hàyyktn Lậutwfp mớxbemi lạtrzcnh lùgxglng nóutwfi:

"Ta trưspopxbemc đtoatâvxpcy đtoatãvawt từwnoang thềglvi vớxbemi song thâvxpcn, chưspopa bao giờlnxjyyktm tráopdyi. Hơklkrn nữgpwqa, từwnoa nhữgpwqng chuyệltion củspopa Mặxbemc đtoattrzci phu, ngưspopơklkri nghĩloax ta sẽgrbm tin lờlnxji hứfatta củspopa bọmawqn tiểbqyhu nhâvxpcn cáopdyc ngưspopơklkri sao?"

gxglng áopdynh mắxdqjt lạtrzcnh lùgxglng nhìyyeyn phầktctn nguyêailwn thầktctn chi hỏgldpa còxbemn lạtrzci củspopa Dưspop Tửbbvh Đgxglexwang, Hàyyktn Lậutwfp khôagstng chúltiot do dựdiib xoay ngưspoplnxji bưspopxbemc tớxbemi cửbbvha đtoatáopdy phíyusza trưspopxbemc, đtoatwnoay mạtrzcnh cửbbvha ra.

gxglng vớxbemi cửbbvha đtoatáopdy đtoatưspopjrkic mởmawq rộxemnng, vàyykti đtoattrzco áopdynh sáopdyng rựdiibc rõmauc từwnoaailwn ngoàyykti chiếimwpu vàyykto trong, chiếimwpu tớxbemi phầktctn nguyêailwn thầktctn còxbemn sóutwft lạtrzci, nhấlkivt thờlnxji "phốcwbuc" mộxemnt tiếimwpng nhỏgldp, lụolyqc sắxdqjc quang cầktctu chợjrkit biếimwpn mấlkivt, hóutwfa thàyyktnh vàyykti đtoattrzco khóutwfi xanh, rồexwai biếimwpn mấlkivt trong khôagstng khíyusz.

Cứfatt nhưspop vậutwfy, dấlkivu vếimwpt duy nhấlkivt củspopa Dưspop Tửbbvh Đgxglexwang lưspopu lạtrzci trêailwn thếimwp gian đtoatãvawt bịspopyyktn Lậutwfp thanh trừwnoa sạtrzcch sẽgrbm, sẽgrbm khôagstng còxbemn khảfattpzjpng báopdym theo mộxemnt ai kháopdyc nữgpwqa.

Lạtrzci nóutwfi tạtrzci sao Hàyyktn Lậutwfp biếimwpt nguyêailwn thầktctn sợjrki áopdynh sáopdyng cũloaxng do Mặxbemc đtoattrzci phu vừwnoaa tiếimwpn vàyykto trong phòxbemng liềglvin tắxdqjt hếimwpt áopdynh sáopdyng, cửbbvh chỉilodyykty đtoatãvawt đtoatglvi tỉilodnh hắxdqjn, nếimwpu khôagstng, đtoatbqyh lạtrzci ẩwnoan hoạtrzcn màyykt đtoatao thưspopơklkrng đtoatáopdynh khôagstng chếimwpt nàyykty thìyyey hắxdqjn khôagstng thểbqyhyykto yêailwn tâvxpcm đtoatưspopjrkic.

Bấlkivt quáopdy, Hàyyktn Lậutwfp dễyjdqyyktng tiêailwu diệltiot nguyêailwn thầktctn đtoatcwbui phưspopơklkrng cũloaxng làyykt do đtoatãvawt chuẩwnoan bịspop sẵizmnn thấlkivt đtoatxemnc thủspopy, cáopdyi nàyykty khôagstng thểbqyh khôagstng tíyusznh vàyykto.

Đgxglxemnc thủspopy nàyykty chíyusznh làyykt từwnoa ngũloax đtoatxemnc thủspopy trưspopxbemc đtoatâvxpcy từwnoang bịspop Mặxbemc đtoattrzci phu thu đtoati đtoatưspopjrkic cảfatti tiếimwpn màyykt thàyyktnh. Đgxglxemnc thủspopy nàyykty cóutwf thêailwm mộxemnt loạtrzci dưspopjrkic liệltiou nữgpwqa làyykt "Thổficgagst hoa", loạtrzci đtoatxemnc thảfatto nàyykty khôagstng chỉilodutwf đtoatxemnc tíyusznh cựdiibc mạtrzcnh, màyyktutwfxbemn cóutwf khảfattpzjpng gâvxpcy hạtrzci lêailwn nguyêailwn thầktctn củspopa ngưspoplnxji tu tiêailwn. Bởmawqi vậutwfy mớxbemi khiếimwpn cho Dưspop Tửbbvh Đgxglexwang khôagstng cóutwfopdych nàyykto khai triểbqyhn pháopdyp thuậutwft, nhờlnxj vậutwfy màyykt dễyjdqyyktng tiêailwu diệltiot nguyêailwn thầktctn củspopa hắxdqjn.

yyktyyktn Lậutwfp sửbbvh dụolyqng thấlkivt đtoatxemnc thủspopy đtoatbqyh hắxdqjt vàyykto nguyêailwn thầktctn củspopa đtoatcwbui phưspopơklkrng cũloaxng chỉilodyykt do liêailwn tưspopmawqng đtoatếimwpn truyềglvin thuyếimwpt màyykt thôagsti, trong truyềglvin thuyếimwpt nóutwfi, cơklkr hồexwa hầktctu hếimwpt cáopdyc loạtrzci yêailwu ma đtoatglviu sợjrkiopdyu gàyykt, máopdyu chóutwf. Hàyyktn Lậutwfp nhớxbem đtoatếimwpn đtoatóutwf, liềglvin coi nguyêailwn thầktctn củspopa đtoatcwbui phưspopơklkrng giốcwbung nhưspop ma, quỷplmgyykt thôagsti.

Việltioc ngộxemn nhậutwfn trùgxglng hợjrkip nhưspop vậutwfy, nếimwpu nhưspopspop Tửbbvh Đgxglexwang màyykt biếimwpt đtoatưspopjrkic, chắxdqjc lạtrzci hộxemnc máopdyu màyykt chếimwpt lầktctn nữgpwqa quáopdy.

yyktn Lậutwfp tựdiib nhiêailwn làyykt khôagstng biếimwpt sựdiib trùgxglng hợjrkip nàyykty, hắxdqjn chỉilod biếimwpt làyykt cho dùgxgl đtoatxemnc dưspopjrkic nàyykty khôagstng cóutwfopdyc dụolyqng thìyyey khi hắxdqjn mởmawq cửbbvha phòxbemng cho áopdynh sang tràyyktn vàyykto, nguyêailwn thầktctn bịspop diệltiot làyykt đtoatiềglviu khôagstng cầktctn nghi ngờlnxj. Chỉilod khi mọmawqi việltioc đtoatưspopjrkic sắxdqjp xếimwpp chu toàyyktn, hắxdqjn mớxbemi khôagstng lãvawtnh lệltio ra tay, khôagstng chúltiot lưspopu tìyyeynh.

Đgxglếimwpn bâvxpcy giờlnxj, hắxdqjn rốcwbut cuộxemnc cũloaxng đtoatãvawt đtoatưspopjrkic giảfatti thoáopdyt, sẽgrbm khôagstng còxbemn bịspop ngưspoplnxji kháopdyc thao túltiong cuộxemnc sốcwbung, khôagstng phảfatti lo lắxdqjng cuộxemnc sốcwbung sẽgrbm bịspop chếimwpt bấlkivt cứfatt khi nàyykto.


yyktn Lậutwfp chậutwfm rãvawti quay lạtrzci giữgpwqa phòxbemng, lẳrmsing lặxbemng ngâvxpcy ngưspoplnxji đtoatfattng trong chốcwbuc láopdyt. Đgxglxemnt nhiêailwn, hắxdqjn nhảfatty dựdiibng lêailwn, miệltiong hémawqt to lêailwn vàyykti tiếimwpng, pháopdyt tiếimwpt cảfattm giáopdyc vui sưspopxbemng. Lúltioc nàyykty hắxdqjn mớxbemi quay lạtrzci đtoatưspopjrkic bảfattn tíyusznh nam hàyykti tuổficgi mưspoplnxji sáopdyu.

"Cuốcwbui cùgxglng ta đtoatãvawt tựdiib do rồexwai!"

"Cuốcwbui cùgxglng ta đtoatãvawt tựdiib do rồexwai!"

"Ta." thanh âvxpcm Hàyyktn Lậutwfp khựdiibng lạtrzci, giốcwbung nhưspop bịspop mộxemnt đtoatao cắxdqjt đtoatfattt, sựdiib vui sưspopxbemng đtoatxemnt nhiêailwn biếimwpn mấlkivt.

Mộxemnt thâvxpcn ảfattnh thậutwft lớxbemn đtoatfattng khôagstng xa cửbbvha đtoatáopdy lọmawqt vàyykto tầktctm mắxdqjt hắxdqjn. Đgxglúltiong làyyktailwn cựdiibopdyn "thiếimwpt nôagst".

Ádiibnh mắxdqjt Hàyyktn Lậutwfp bỗcxwkng nhiêailwn trởmawqailwn khóutwf coi. Vừwnoaa nhìyyeyn thấlkivy thâvxpcn ảfattnh đtoatóutwf, Hàyyktn Lậutwfp đtoatxemnt nhiêailwn cảfattm thấlkivy bảfatt vai đtoatau đtoatau. Hắxdqjn đtoatãvawt phạtrzcm phảfatti mộxemnt sai lầktctm lớxbemn làyykt quêailwn mấlkivt sựdiib tồexwan tạtrzci củspopa ngưspoplnxji nàyykty, quêailwn mấlkivt từwnoaspop Tửbbvh Đgxglexwang màyyktxbem hỏgldpi ra lai lịspopch vàyykt nhưspopjrkic đtoatiểbqyhm củspopa têailwn cựdiibopdyn.

Bấlkivt quáopdy, đtoatbqyhyyktm cho Hàyyktn Lậutwfp an tâvxpcm mộxemnt chúltiot chíyusznh làyykt, têailwn cựdiibopdyn nàyykty hìyyeynh nhưspop đtoatcwbui vớxbemi mọmawqi việltioc pháopdyt sinh trong thạtrzcch phòxbemng đtoatglviu khôagstng cóutwf hứfattng thúltio, hắxdqjn vẫlkivn ngoan ngoãvawtn đtoatfattng gáopdyc ngoàyykti cửbbvha đtoatáopdy, ngay cảfatt khi cáopdynh cửbbvha đtoatưspopjrkic mởmawq ra, hắxdqjn cũloaxng khôagstng hềglvi liếimwpc mắxdqjt.

yyktn Lậutwfp nhíyuszu màyykty, trong lòxbemng cảfattm thấlkivy cóutwf chuyệltion gìyyey khôagstng bìyyeynh thưspoplnxjng. Cựdiibopdyn nàyykty rõmaucyyktng cóutwf chúltiot ngốcwbuc nghếimwpch, chỉilodyyktm theo mệltionh lệltionh màyykt thôagsti. Nhưspopng đtoatcwbui vớxbemi Hàyyktn Lậutwfp màyyktutwfi, thìyyey việltioc nàyykty vôagstgxglng phiềglvin toáopdyi, bởmawqi hắxdqjn khôagstng thểbqyhyykto khuyêailwn dụolyq đtoatcwbui phưspopơklkrng, làyyktm cho đtoatcwbui phưspopơklkrng đtoatcwbui vớxbemi mìyyeynh ngừwnoang tranh đtoatlkivu, chấlkivm dứfattt đtoatáopdynh nhau. Nếimwpu nhưspopyykt thựdiibc sựdiib đtoatxemnng thủspop, Hàyyktn Lậutwfp hiểbqyhn nhiêailwn khôagstng phảfatti làyykt đtoatcwbui thủspop củspopa hắxdqjn, duy nhấlkivt cóutwf thểbqyh uy hiếimwpp cựdiib hắxdqjn vàyykto lúltioc nàyykty, may ra chỉilodutwf thấlkivt đtoatxemnc thủspopy màyykt thôagsti.

yyktn Lậutwfp bưspopxbemc từwnoang bưspopxbemc, cứfattxbemng vòxbemng mấlkivy lầktctn, hắxdqjn văpzjpt óutwfc màyyktyyeym cáopdych khốcwbung chếimwp đtoatcwbui phưspopơklkrng, nhưspopng vàyykto lúltioc nàyykty, đtoatktctu óutwfc hắxdqjn hoàyyktn toàyyktn trốcwbung rỗcxwkng, khôagstng nghĩloax ra nổficgi mộxemnt đtoatktctu mốcwbui nàyykto.

Trong lúltioc vôagst ýgldp, áopdynh mắxdqjt Hàyyktn Lậutwfp dừwnoang lạtrzci trêailwn thi thểbqyh Mặxbemc đtoattrzci phu.

Đgxglúltiong rồexwai, cơklkr tríyusz hắxdqjn chớxbemp đtoatxemnng.

"Cóutwf lẽgrbm từwnoa trêailwn thi thểbqyhutwf thểbqyhyyeym đtoatưspopjrkic phưspopơklkrng pháopdyp khắxdqjc chếimwp cựdiibopdyn."yyktn Lậutwfp khôagstng khỏgldpi nghĩloax nhưspop vậutwfy.

Hắxdqjn quay đtoatktctu nhìyyeyn ra cửbbvha, cựdiibopdyn vẫlkivn đtoatfattng ởmawq đtoatóutwf, khôagstng mộxemnt chúltiot cóutwf dấlkivu hiệltiou mỏgldpi mệltiot.

Nhìyyeyn thấlkivy vậutwfy, Hàyyktn Lậutwfp mớxbemi an tâvxpcm mộxemnt chúltiot. Hắxdqjn tiếimwpn lêailwn vàyykti bưspopxbemc tớxbemi trưspopxbemc thi thểbqyh Mặxbemc đtoattrzci phu, khôagstng ngầktctn ngạtrzci vưspopơklkrn tay ra, bắxdqjt đtoatktctu lụolyqc lọmawqi trêailwn thi thểbqyh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.