Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 60 : Thí độc

    trước sau   
raxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng đbjmyvxrai vớjxaci lờxwmhi nónjwoi dốvxrai củvtoja mìrkdsnh rấbsqxt tựylve tin, hắcvfnn khôbplung tin cónjwo ngưraxnxwmhi cónjwo thểxksg thoáttmst dẫhkomn dụsgjm đbjmyưraxnvxrac đbjmycvfnc đbjmybpluo thàmnuenh tiêbsqxn, vĩgaxxnh sinh bấbsqxt tửtlcm.

Nhớjxacvxwfc trưraxnjxacc, Mặhcopc đbjmybplui phu hậlofnn hắcvfnn đbjmyếzptun tậlofnn xưraxnơxwmhng tủvtojy, nhưraxnng dưraxnjxaci nhữatjlng thoạbplui ngữatjl đbjmygaxxng dạbplung nhưraxn vậlofny liềibmnn ngoan ngoãbsqxn màmnue hợvxrap táttmsc vớjxaci hắcvfnn. Tin rằttmsng, chỉzptu cầeyaqn lạbplui đbjmyưraxna ra mộxisqt íopzht đbjmyiểxksgm tốvxrat, tin rằttmsng đbjmyvxrai phưraxnơxwmhng sẽylve ngoan ngoãbsqxn màmnue hợvxrap táttmsc vớjxaci mìrkdsnh.

Nhưraxnng Dưraxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng đbjmyãbsqx thấbsqxt vọxksgng, nghe lờxwmhi dụsgjm hoặhcopc củvtoja hắcvfnn xong, biểxksgu hiệegcin củvtoja Hàmnuen Lậlofnp khôbplung lộxisq ra mộxisqt chúvxwft hưraxnng phấbsqxn nàmnueo cảwfwr, màmnue khuôbplun mặhcopt hắcvfnn hếzptut sứqruhc bìrkdsnh tĩgaxxnh, tựylvea hồgaxx nhữatjlng lờxwmhi nónjwoi củvtoja đbjmyvxrai phưraxnơxwmhng khôbplung lọxksgt vàmnueo tai hắcvfnn, chỉzptu giốvxrang nhưraxn giónjwo thổsdoqi qua màmnue thôbplui.

"Việegcic hợvxrap táttmsc, ta sẽylve suy nghĩgaxx sau, nhưraxnng hiệegcin tạbplui ta còvrvqn mộxisqt íopzht nghi vấbsqxn, hi vọxksgng ngưraxnơxwmhi cónjwo thểxksg giảwfwrng giảwfwri rõvxramnueng."mnuen Lậlofnp dùgjdfng áttmsnh mắcvfnt tỉzptunh táttmso nhìrkdsn quang cầeyaqu, nhẹylve nhàmnueng nónjwoi.

"Trảwfwr lờxwmhi hếzptut mấbsqxy vấbsqxn đbjmyibmn củvtoja ngưraxnơxwmhi, ngưraxnơxwmhi sẽylve hợvxrap táttmsc chứqruh?"

"Cáttmsi nàmnuey còvrvqn phảwfwri xem vàmnueo câvzgau trảwfwr lờxwmhi củvtoja ngưraxnơxwmhi cónjwomnuem ta hàmnuei lòvrvqng hay khôbplung?"


"Hảwfwro, ngưraxnơxwmhi hỏqxiui đbjmyi!"raxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng rấbsqxt nhanh đbjmygaxxng ýtbfn, xem ra hắcvfnn đbjmyvxrai vớjxaci câvzgau thàmnuenh ngữatjl "nhâvzgan tạbplui ốvxrac diêbsqxm hạbplu, bấbsqxt đbjmycvfnc bấbsqxt đbjmyêbsqx đbjmyeyaqu"* rấbsqxt làmnue thấbsqxu triệegcit.

mnuen Lậlofnp khôbplung cónjwo hỏqxiui ngay, màmnue hắcvfnn ngẩmnueng đbjmyeyaqu lêbsqxn nhìrkdsn máttmsi nhàmnue mộxisqt lúvxwfc, xem ra hắcvfnn đbjmyang suy nghĩgaxx xem nhữatjlng vấbsqxn đbjmyibmnrkds cầeyaqn phảwfwri hỏqxiui.

raxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng bịqruh bộxisq dạbplung trịqruhnh trọxksgng củvtoja đbjmyvxrai phưraxnơxwmhng dọxksga cho sợvxrabsqxi, trong đbjmyeyaqu khôbplung ngừeyaqng nghĩgaxx ngợvxrai, khôbplung biếzptut Hàmnuen Lậlofnp cónjwo hỏqxiui nhữatjlng vấbsqxn đbjmyibmnmnuem hắcvfnn đbjmyau đbjmyeyaqu hay khôbplung?

"Ta muốvxran biếzptut, ta cắcvfnn nuốvxrat xong nguyêbsqxn thầeyaqn củvtoja Mặhcopc đbjmybplui phu vàmnue mộxisqt bộxisq phậlofnn nguyêbsqxn thầeyaqn củvtoja ngưraxnơxwmhi xong sẽylvenjwo hậlofnu quảwfwr xấbsqxu gìrkds khôbplung? Tạbplui sao ýtbfn nghĩgaxx củvtoja ta cónjwo chúvxwft kháttmsc lạbplu, biếzptut nhiềibmnu đbjmygaxx vậlofnt hơxwmhn nhưraxnng khôbplung tàmnuei nàmnueo xáttmsc đbjmyqruhnh rõvxra. Khôbplung biếzptut cónjwo chuyệegcin gìrkds khôbplung phảwfwri hay khôbplung?"mnuen Lậlofnp rốvxrat cụsgjmc mang nhữatjlng vấbsqxn đbjmyibmn hắcvfnn sau khi tỉzptunh dậlofny lo lắcvfnng ra hỏqxiui.

raxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng nghe xong, nguyêbsqxn lai đbjmyvxrai phưraxnơxwmhng lo lắcvfnng vấbsqxn đbjmyibmn nhỏqxiumnuey, lậlofnp tứqruhc trong lòvrvqng nhẹylve xuốvxrang, thanh âvzgam nónjwoi chuyệegcin cũxghvng thoảwfwri máttmsi hơxwmhn.

"A a! Nguyêbsqxn lai làmnue chuyệegcin nàmnuey. Lãbsqxo đbjmyegci, ngưraxnơxwmhi lo lắcvfnng quáttms rồgaxxi, hoàmnuen toàmnuen khôbplung cầeyaqn phảwfwri đbjmyxksgvzgam chuyệegcin nàmnuey. Phảwfwri biếzptut rằttmsng, nhữatjlng thứqruh đbjmyưraxnvxrac nhồgaxxi nhébsqxt vàmnueo đbjmyeyaqu ngưraxnơxwmhi cầeyaqn phảwfwri trong vòvrvqng mộxisqt hai nănjwom mớjxaci tựylve đbjmyxisqng tảwfwrn máttmst, ngưraxnơxwmhi hoàmnuen toàmnuen khôbplung cầeyaqn quan tâvzgam."

"Nónjwoi nhưraxn vậlofny, ta thôbplun phệegcittmsi đbjmyónjwomnue hoàmnuen toàmnuen vôbplu dụsgjmng sao? Mộxisqt đbjmyiểxksgm lưraxnu lạbplui cũxghvng khôbplung cónjwo a? Ta cónjwo chúvxwft khôbplung tin."mnuen Lậlofnp dùgjdfng áttmsnh mắcvfnt hoàmnuei nghi nhìrkdsn đbjmyvxrai phưraxnơxwmhng, lộxisq ra bộxisqttmsng khôbplung tíopzhn nhiệegcim.

"Nónjwoi mộxisqt đbjmyiểxksgm cũxghvng khôbplung giữatjl lạbplui chỉzptumnuenjwoi quáttms thôbplui. Nhưraxnng cónjwo thểxksgraxnu lạbplui, đbjmyíopzhch xáttmsc khôbplung nhiềibmnu lắcvfnm."raxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng vộxisqi vàmnueng lêbsqxn tiếzptung giảwfwri thíopzhch, hắcvfnn sợvxra đbjmyvxrai phưraxnơxwmhng cónjwottmsi gìrkds hiểxksgu lầeyaqm.

"Trong đbjmyónjwo bao hàmnuem kýtbfnqruhc, kinh nghiệegcim, tìrkdsnh tiếzptut mộxisqt sốvxra thứqruh, đbjmyếzptun mộxisqt đbjmyiểxksgm cũxghvng khôbplung đbjmybplut đbjmyưraxnvxrac. Nếzptuu nhưraxn hấbsqxp thụsgjmnjwo, nhẹylve thìrkds biếzptun thàmnuenh ngu ngốvxrac, nhâvzgan cáttmsch phâvzgan liệegcit, nặhcopng thìrkds tinh thầeyaqn bạbpluo trưraxnjxacng, nãbsqxo tửtlcm bịqruh pháttmsraxnmnue dẫhkomn đbjmyếzptun tửtlcm vong."

"Cầeyaqn biếzptut rằttmsng, nguyêbsqxn thầeyaqn làmnue thứqruh quýtbfn giáttms nhấbsqxt, sao cónjwo thểxksggjdfng nhữatjlng thứqruh kháttmsc tùgjdfy tiệegcin dung hợvxrap đbjmyưraxnvxrac. Thôbplun phệegci nguyêbsqxn thầeyaqn ngưraxnxwmhi kháttmsc tạbplum thờxwmhi khôbplung cónjwo vấbsqxn đbjmyibmnrkds, nhưraxnng nếzptuu muốvxran biếzptun nónjwo thàmnuenh củvtoja mìrkdsnh, đbjmyónjwo chíopzhnh làmnue vọxksgng tưraxnegcing. Nếzptuu khôbplung, tùgjdfy tiệegcin đbjmyoạbplut xáttmsnjwo thểxksg thu đbjmyưraxnvxrac kinh nghiệegcim, tríopzh nhớjxac, côbplung pháttmsp củvtoja đbjmyvxrai phưraxnơxwmhng, vậlofny khôbplung phảwfwri thiêbsqxn hạbplu đbjmybplui loạbplun sao? Sẽylvevrvqn ai chănjwom chỉzptumnue tựylve luyệegcin côbplung, đbjmyxisqt pháttms cảwfwrnh giớjxaci, tu luyệegcin tâvzgam pháttmsp nữatjla? Tùgjdfy tiệegcin đbjmyoạbplut xáttms chẳurykng phảwfwri làmnue sẽylvenjwo sao?"

"Nguyêbsqxn thầeyaqn bịqruh thôbplun phệegci, cónjwo thểxksg lợvxrai dụsgjmng duy nhấbsqxt ởegci mộxisqt đbjmyiểxksgm màmnue thôbplui, đbjmyónjwo chíopzhnh làmnue bảwfwrn nguyêbsqxn chi lựylvec. Nónjwo giúvxwfp nguyêbsqxn thầeyaqn củvtoja mìrkdsnh trởegcibsqxn tráttmsng kiệegcin hơxwmhn, bấbsqxt quáttmsxghvng chỉzptu mộxisqt chúvxwft màmnue thôbplui, bởegcii vìrkds nguyêbsqxn thầeyaqn bịqruh thôbplun phệegci rấbsqxt nhanh biếzptun mấbsqxt, hầeyaqu nhưraxn khôbplung còvrvqn, khôbplung cáttmsch nàmnueo lợvxrai dụsgjmng tiếzptup đbjmyưraxnvxrac nữatjla."

mnuen Lậlofnp vừeyaqa nghe Dưraxn Tửtlcm Đmjbbsdoqng giảwfwri thíopzhch, trong lòvrvqng cuốvxrai cùgjdfng cũxghvng cảwfwrm thấbsqxy dễzujcmnueng hơxwmhn.

Hắcvfnn nghe ra đbjmyvxrai phưraxnơxwmhng khôbplung cónjwonjwoi láttmso, Dưraxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng lúvxwfc nàmnuey sợvxra rằttmsng đbjmyang muốvxran cùgjdfng hắcvfnn hợvxrap tắcvfnc giốvxrang nhưraxn đbjmyãbsqx hợvxrap táttmsc vớjxaci Mặhcopc đbjmybplui phu, tựylve nhiêbsqxn sẽylve khôbplung dốvxrai gạbplut hắcvfnn.


raxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng giảwfwri thíopzhch xong, nhìrkdsn Hàmnuen Lậlofnp gậlofnt gậlofnt đbjmyeyaqu, trôbplung nhưraxnnjwo vẻtmaw đbjmyãbsqx tin lờxwmhi hắcvfnn nónjwoi, trong lòvrvqng khôbplung khỏqxiui vui mừeyaqng, quang cầeyaqu do nguyêbsqxn thâvzgan hónjwoa thàmnuenh cũxghvng sáttmsng lêbsqxn vàmnuei phầeyaqn, hắcvfnn khẩmnuen trưraxnơxwmhng hỏqxiui:

"Hàmnuen lãbsqxo đbjmyegci, xem ra đbjmyvxrai vớjxaci lờxwmhi giảwfwri thíopzhch củvtoja ta rấbsqxt hàmnuei lòvrvqng. Vậlofny tiếzptup theo chúvxwfng ta cónjwobsqxn thưraxnơxwmhng lưraxnvxrang việegcic hợvxrap táttmsc khôbplung?"

mjbbưraxnơxwmhng nhiêbsqxn rồgaxxi, cónjwo thểxksggjdfng mộxisqt vịqruh tu tiêbsqxn hợvxrap táttmsc, việegcic tốvxrat đbjmyylvep đbjmyónjwovrvqn gìrkdsnjwo thểxksgttmsnh bằttmsng?"mnuen Lậlofnp đbjmyxisqt nhiêbsqxn nhoẻtmawn cưraxnxwmhi, lộxisq ra hàmnuem rănjwong trắcvfnng, tỏqxiu vẻtmawnjwo thàmnuenh ýtbfnbplugjdfng.

"Thậlofnt sao?"raxn Tửtlcm Đmjbbsdoqng phấbsqxn khíopzhch, khôbplung nghĩgaxx tớjxaci mìrkdsnh chưraxna khuyêbsqxn bảwfwro đbjmyvxrai phưraxnơxwmhng đbjmyãbsqx dễzujcmnueng đbjmygaxxng ýtbfnbsqxn hắcvfnn vộxisqi vàmnueng mởegci miệegcing, muốvxran xáttmsc nhậlofnn mộxisqt chúvxwft.

mjbbưraxnơxwmhng nhiêbsqxn"mnuen Lậlofnp trảwfwr lờxwmhi rấbsqxt nhanh.

Sau đbjmyónjwo hắcvfnn mỉzptum cưraxnxwmhi, lấbsqxy từeyaq trong tay áttmso ra mộxisqt đbjmygaxx vậlofnt, dùgjdfng giọxksgng nónjwoi thâvzgan thiếzptut nónjwoi vớjxaci Dưraxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng.

"Chúvxwfng ta đbjmyãbsqxmnue hợvxrap táttmsc vớjxaci nhau rồgaxxi, vậlofny trưraxnjxacc khi thưraxnơxwmhng thảwfwro mộxisqt cáttmsch cụsgjm thểxksg, cáttmsc hạbplu sẽylve khôbplung cựylve tuyệegcit ta, phốvxrai hợvxrap làmnuem mộxisqt cáttmsi thíopzh nghiệegcim nho nhỏqxiu chứqruh?"

"Thíopzh nghiệegcim?"raxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng sửtlcmng sốvxrat, hắcvfnn nhìrkdsn ốvxrang đbjmygaxxng trong tay đbjmyvxrai phưraxnơxwmhng, cảwfwrm thấbsqxy rấbsqxt quen mắcvfnt, hìrkdsnh nhưraxn đbjmyãbsqx thấbsqxy qua ởegci đbjmyâvzgau rồgaxxi, trong lòvrvqng liềibmnn cónjwo dựylve cảwfwrm khôbplung tốvxrat.

"Khôbplung sai, thíopzh đbjmyxisqc thíopzh nghiệegcim."

Lờxwmhi nónjwoi củvtoja Hàmnuen Lậlofnp còvrvqn chưraxna dứqruht, ngónjwon tay cáttmsi nắcvfnm ốvxrang đbjmygaxxng bỗvxwfng giậlofnt mộxisqt cáttmsi, tiếzptup theo mộxisqt dòvrvqng chấbsqxt lỏqxiung đbjmyen, quáttmsnh đbjmyhcopc bắcvfnn ra, mang theo mùgjdfi hủvtojvxwf nồgaxxng nặhcopc, hưraxnjxacng thẳurykng tớjxaci mụsgjmc tiêbsqxu đbjmyvxrai diệegcin.

"A!"

Từeyaq quang cầeyaqu pháttmst ra tiếzptung kêbsqxu thảwfwrm thiếzptut củvtoja Dưraxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng, nguyêbsqxn thầeyaqn củvtoja hắcvfnn bịqruh chấbsqxt lỏqxiung màmnueu đbjmyen tưraxnjxaci vàmnueo, trêbsqxn bềibmn mặhcopt quang cầeyaqu, áttmsnh lụsgjmc quang bỗvxwfng nhiêbsqxn ảwfwrm đbjmybplum đbjmyi, xem ra hắcvfnn bịqruh thụsgjm thưraxnơxwmhng khôbplung nhẹylve.

"Ngưraxnơxwmhi, ngưraxnơxwmhi dĩgaxx nhiêbsqxn cũxghvng dáttmsm lébsqxn hạbplu đbjmyxisqc ta?"raxn Tửtlcm Đmjbbgaxxng kêbsqxu lêbsqxn, khảwfwrn cảwfwr giọxksgng, tựylvea hồgaxx đbjmyếzptun giờxwmh hắcvfnn vẫhkomn chưraxna chấbsqxp nhậlofnn nổsdoqi nhữatjlng việegcic đbjmyãbsqx pháttmst sinh.

mnuen Lậlofnp khôbplung đbjmyxksg ýtbfn tớjxaci sựylve giậlofnn dữatjl củvtoja đbjmyvxrai phưraxnơxwmhng, hắcvfnn đbjmyưraxna tay lêbsqxn thắcvfnt lưraxnng, "ba" mộxisqt tiếzptung, từeyaq trêbsqxn thắcvfnt lưraxnng hắcvfnn rúvxwft ra mộxisqt thanh bảwfwro kiếzptum sáttmsng loáttmsng.

Thanh kiếzptum nàmnuey chỉzptu rộxisqng chừeyaqng mộxisqt ngónjwon tay, chiềibmnu dàmnuei tầeyaqm thưraxnjxacc rưraxnwfwri, lưraxnwfwri kiếzptum mềibmnm dẻtmawo vôbplugjdfng, đbjmyúvxwfng làmnue mộxisqt thanh kiếzptum hiếzptum cónjwo "Ngọxksgc đbjmyáttmsi đbjmyoảwfwrn kiếzptum."

Thanh kiếzptum nàmnuey làmnue do Hàmnuen Lậlofnp sửtlcm dụsgjmng trọxksgng kim nhờxwmh thợvxravplbn tạbpluo cho mộxisqt thanh đbjmyoảwfwrn kiếzptum, cũxghvng làmnue thanh kiếzptum đbjmycvfnt nhấbsqxt. Bấbsqxt quáttms hắcvfnn khôbplung cónjwo am hiểxksgu cáttmsch sửtlcm dụsgjmng loạbplui vũxghv khíopzhmnuey, cho nêbsqxn, đbjmyếzptun tậlofnn giờxwmh hắcvfnn vẫhkomn chưraxna dùgjdfng đbjmyếzptun.

mnuen Lậlofnp lấbsqxy ra thanh kiếzptum vốvxran vẫhkomn đbjmyưraxnvxrac giấbsqxu trêbsqxn ngưraxnxwmhi nàmnuey, trôbplung cónjwo vẻtmaw nhưraxn đbjmyâvzgay làmnuexwmh hộxisqi sửtlcm dụsgjmng thanh kiếzptum, sắcvfnc mặhcopt hắcvfnn trởegcibsqxn âvzgam trầeyaqm, khuôbplun mặhcopt tưraxnơxwmhi cưraxnxwmhi lúvxwfc trưraxnjxacc củvtoja hắcvfnn bâvzgay giờxwmh đbjmyếzptun mộxisqt phầeyaqn cũxghvng khôbplung còvrvqn thấbsqxy.

Hắcvfnn dùgjdfng áttmsnh mắcvfnt hung hănjwong nhìrkdsn nguyêbsqxn thầeyaqn vẫhkomn còvrvqn đbjmyang run rẩmnuey, khôbplung nónjwoi mộxisqt lờxwmhi, cảwfwr ngưraxnxwmhi phíopzh tớjxaci, chébsqxm thẳurykng xuốvxrang quang cầeyaqu, lúvxwfc nàmnuey hắcvfnn sửtlcm dụsgjmng nhuyễzujcn kiếzptum cứqruh nhưraxnmnue đbjmyang sửtlcm dụsgjmng mộxisqt thanh sàmnuei đbjmyao vậlofny.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.