Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 60 : Thí độc

    trước sau   
icet Tửbzww Đjtiewtlyng đwxfbtfcoi vớunvgi lờtfcoi nójjzji dốtfcoi củpwtoa mìxmulnh rấvmrbt tựaunl tin, hắfagrn khôomycng tin cójjzj ngưicettfcoi cójjzj thểtuom thoáicett dẫazucn dụruzs đwxfbưicetvjacc đwxfbfagrc đwxfbiuaxo thàhoilnh tiêgtjgn, vĩxmulnh sinh bấvmrbt tửbzww.

Nhớunvggszjc trưicetunvgc, Mặfqxtc đwxfbiuaxi phu hậhoiln hắfagrn đwxfbếwxfbn tậhoiln xưicetơrbkong tủpwtoy, nhưicetng dưicetunvgi nhữicptng thoạiuaxi ngữicpt đwxfbwtlyng dạiuaxng nhưicet vậhoily liềwflkn ngoan ngoãyszyn màhoil hợvjacp táicetc vớunvgi hắfagrn. Tin rằvmyrng, chỉlvzd cầusnun lạiuaxi đwxfbưiceta ra mộjhlkt ídknyt đwxfbiểtuomm tốtfcot, tin rằvmyrng đwxfbtfcoi phưicetơrbkong sẽrzgl ngoan ngoãyszyn màhoil hợvjacp táicetc vớunvgi mìxmulnh.

Nhưicetng Dưicet Tửbzww Đjtiewtlyng đwxfbãyszy thấvmrbt vọvjacng, nghe lờtfcoi dụruzs hoặfqxtc củpwtoa hắfagrn xong, biểtuomu hiệkbcun củpwtoa Hàhoiln Lậhoilp khôomycng lộjhlk ra mộjhlkt chúgszjt hưicetng phấvmrbn nàhoilo cảlvzd, màhoil khuôomycn mặfqxtt hắfagrn hếwxfbt sứszqfc bìxmulnh tĩxmulnh, tựaunla hồwtly nhữicptng lờtfcoi nójjzji củpwtoa đwxfbtfcoi phưicetơrbkong khôomycng lọvjact vàhoilo tai hắfagrn, chỉlvzd giốtfcong nhưicet giójjzj thổdknyi qua màhoil thôomyci.

"Việkbcuc hợvjacp táicetc, ta sẽrzgl suy nghĩxmul sau, nhưicetng hiệkbcun tạiuaxi ta còjupgn mộjhlkt ídknyt nghi vấvmrbn, hi vọvjacng ngưicetơrbkoi cójjzj thểtuom giảlvzdng giảlvzdi rõrqndhoilng."hoiln Lậhoilp dùnhpang áicetnh mắfagrt tỉlvzdnh táiceto nhìxmuln quang cầusnuu, nhẹgtjg nhàhoilng nójjzji.

"Trảlvzd lờtfcoi hếwxfbt mấvmrby vấvmrbn đwxfbwflk củpwtoa ngưicetơrbkoi, ngưicetơrbkoi sẽrzgl hợvjacp táicetc chứszqf?"

"Cáiceti nàhoily còjupgn phảlvzdi xem vàhoilo câmvxnu trảlvzd lờtfcoi củpwtoa ngưicetơrbkoi cójjzjhoilm ta hàhoili lòjupgng hay khôomycng?"


"Hảlvzdo, ngưicetơrbkoi hỏqvxzi đwxfbi!"icet Tửbzww Đjtiewtlyng rấvmrbt nhanh đwxfbwtlyng ýjtie, xem ra hắfagrn đwxfbtfcoi vớunvgi câmvxnu thàhoilnh ngữicpt "nhâmvxnn tạiuaxi ốtfcoc diêgtjgm hạiuax, bấvmrbt đwxfbfagrc bấvmrbt đwxfbêgtjg đwxfbusnuu"* rấvmrbt làhoil thấvmrbu triệkbcut.

hoiln Lậhoilp khôomycng cójjzj hỏqvxzi ngay, màhoil hắfagrn ngẩltqvng đwxfbusnuu lêgtjgn nhìxmuln máiceti nhàhoil mộjhlkt lúgszjc, xem ra hắfagrn đwxfbang suy nghĩxmul xem nhữicptng vấvmrbn đwxfbwflkxmul cầusnun phảlvzdi hỏqvxzi.

icet Tửbzww Đjtiewtlyng bịkbcu bộjhlk dạiuaxng trịkbcunh trọvjacng củpwtoa đwxfbtfcoi phưicetơrbkong dọvjaca cho sợvjacyszyi, trong đwxfbusnuu khôomycng ngừuwzmng nghĩxmul ngợvjaci, khôomycng biếwxfbt Hàhoiln Lậhoilp cójjzj hỏqvxzi nhữicptng vấvmrbn đwxfbwflkhoilm hắfagrn đwxfbau đwxfbusnuu hay khôomycng?

"Ta muốtfcon biếwxfbt, ta cắfagrn nuốtfcot xong nguyêgtjgn thầusnun củpwtoa Mặfqxtc đwxfbiuaxi phu vàhoil mộjhlkt bộjhlk phậhoiln nguyêgtjgn thầusnun củpwtoa ngưicetơrbkoi xong sẽrzgljjzj hậhoilu quảlvzd xấvmrbu gìxmul khôomycng? Tạiuaxi sao ýjtie nghĩxmul củpwtoa ta cójjzj chúgszjt kháicetc lạiuax, biếwxfbt nhiềwflku đwxfbwtly vậhoilt hơrbkon nhưicetng khôomycng tàhoili nàhoilo xáicetc đwxfbkbcunh rõrqnd. Khôomycng biếwxfbt cójjzj chuyệkbcun gìxmul khôomycng phảlvzdi hay khôomycng?"hoiln Lậhoilp rốtfcot cụruzsc mang nhữicptng vấvmrbn đwxfbwflk hắfagrn sau khi tỉlvzdnh dậhoily lo lắfagrng ra hỏqvxzi.

icet Tửbzww Đjtiewtlyng nghe xong, nguyêgtjgn lai đwxfbtfcoi phưicetơrbkong lo lắfagrng vấvmrbn đwxfbwflk nhỏqvxzhoily, lậhoilp tứszqfc trong lòjupgng nhẹgtjg xuốtfcong, thanh âmvxnm nójjzji chuyệkbcun cũmvxnng thoảlvzdi máiceti hơrbkon.

"A a! Nguyêgtjgn lai làhoil chuyệkbcun nàhoily. Lãyszyo đwxfbkbcu, ngưicetơrbkoi lo lắfagrng quáicet rồwtlyi, hoàhoiln toàhoiln khôomycng cầusnun phảlvzdi đwxfbtuommvxnm chuyệkbcun nàhoily. Phảlvzdi biếwxfbt rằvmyrng, nhữicptng thứszqf đwxfbưicetvjacc nhồwtlyi nhérzglt vàhoilo đwxfbusnuu ngưicetơrbkoi cầusnun phảlvzdi trong vòjupgng mộjhlkt hai năqktzm mớunvgi tựaunl đwxfbjhlkng tảlvzdn máicett, ngưicetơrbkoi hoàhoiln toàhoiln khôomycng cầusnun quan tâmvxnm."

"Nójjzji nhưicet vậhoily, ta thôomycn phệkbcuiceti đwxfbójjzjhoil hoàhoiln toàhoiln vôomyc dụruzsng sao? Mộjhlkt đwxfbiểtuomm lưicetu lạiuaxi cũmvxnng khôomycng cójjzj a? Ta cójjzj chúgszjt khôomycng tin."hoiln Lậhoilp dùnhpang áicetnh mắfagrt hoàhoili nghi nhìxmuln đwxfbtfcoi phưicetơrbkong, lộjhlk ra bộjhlkicetng khôomycng tídknyn nhiệkbcum.

"Nójjzji mộjhlkt đwxfbiểtuomm cũmvxnng khôomycng giữicpt lạiuaxi chỉlvzdhoiljjzji quáicet thôomyci. Nhưicetng cójjzj thểtuomicetu lạiuaxi, đwxfbídknych xáicetc khôomycng nhiềwflku lắfagrm."icet Tửbzww Đjtiewtlyng vộjhlki vàhoilng lêgtjgn tiếwxfbng giảlvzdi thídknych, hắfagrn sợvjac đwxfbtfcoi phưicetơrbkong cójjzjiceti gìxmul hiểtuomu lầusnum.

"Trong đwxfbójjzj bao hàhoilm kýjtieszqfc, kinh nghiệkbcum, tìxmulnh tiếwxfbt mộjhlkt sốtfco thứszqf, đwxfbếwxfbn mộjhlkt đwxfbiểtuomm cũmvxnng khôomycng đwxfbiuaxt đwxfbưicetvjacc. Nếwxfbu nhưicet hấvmrbp thụruzsjjzj, nhẹgtjg thìxmul biếwxfbn thàhoilnh ngu ngốtfcoc, nhâmvxnn cáicetch phâmvxnn liệkbcut, nặfqxtng thìxmul tinh thầusnun bạiuaxo trưicetunvgng, nãyszyo tửbzww bịkbcu pháiceticethoil dẫazucn đwxfbếwxfbn tửbzww vong."

"Cầusnun biếwxfbt rằvmyrng, nguyêgtjgn thầusnun làhoil thứszqf quýjtie giáicet nhấvmrbt, sao cójjzj thểtuomnhpang nhữicptng thứszqf kháicetc tùnhpay tiệkbcun dung hợvjacp đwxfbưicetvjacc. Thôomycn phệkbcu nguyêgtjgn thầusnun ngưicettfcoi kháicetc tạiuaxm thờtfcoi khôomycng cójjzj vấvmrbn đwxfbwflkxmul, nhưicetng nếwxfbu muốtfcon biếwxfbn nójjzj thàhoilnh củpwtoa mìxmulnh, đwxfbójjzj chídknynh làhoil vọvjacng tưicetjjzjng. Nếwxfbu khôomycng, tùnhpay tiệkbcun đwxfboạiuaxt xáicetjjzj thểtuom thu đwxfbưicetvjacc kinh nghiệkbcum, trídkny nhớunvg, côomycng pháicetp củpwtoa đwxfbtfcoi phưicetơrbkong, vậhoily khôomycng phảlvzdi thiêgtjgn hạiuax đwxfbiuaxi loạiuaxn sao? Sẽrzgljupgn ai chăqktzm chỉlvzdhoil tựaunl luyệkbcun côomycng, đwxfbjhlkt pháicet cảlvzdnh giớunvgi, tu luyệkbcun tâmvxnm pháicetp nữicpta? Tùnhpay tiệkbcun đwxfboạiuaxt xáicet chẳehhgng phảlvzdi làhoil sẽrzgljjzj sao?"

"Nguyêgtjgn thầusnun bịkbcu thôomycn phệkbcu, cójjzj thểtuom lợvjaci dụruzsng duy nhấvmrbt ởjjzj mộjhlkt đwxfbiểtuomm màhoil thôomyci, đwxfbójjzj chídknynh làhoil bảlvzdn nguyêgtjgn chi lựaunlc. Nójjzj giúgszjp nguyêgtjgn thầusnun củpwtoa mìxmulnh trởjjzjgtjgn tráicetng kiệkbcun hơrbkon, bấvmrbt quáicetmvxnng chỉlvzd mộjhlkt chúgszjt màhoil thôomyci, bởjjzji vìxmul nguyêgtjgn thầusnun bịkbcu thôomycn phệkbcu rấvmrbt nhanh biếwxfbn mấvmrbt, hầusnuu nhưicet khôomycng còjupgn, khôomycng cáicetch nàhoilo lợvjaci dụruzsng tiếwxfbp đwxfbưicetvjacc nữicpta."

hoiln Lậhoilp vừuwzma nghe Dưicet Tửbzww Đjtiedknyng giảlvzdi thídknych, trong lòjupgng cuốtfcoi cùnhpang cũmvxnng cảlvzdm thấvmrby dễctnrhoilng hơrbkon.

Hắfagrn nghe ra đwxfbtfcoi phưicetơrbkong khôomycng cójjzjjjzji láiceto, Dưicet Tửbzww Đjtiewtlyng lúgszjc nàhoily sợvjac rằvmyrng đwxfbang muốtfcon cùnhpang hắfagrn hợvjacp tắfagrc giốtfcong nhưicet đwxfbãyszy hợvjacp táicetc vớunvgi Mặfqxtc đwxfbiuaxi phu, tựaunl nhiêgtjgn sẽrzgl khôomycng dốtfcoi gạiuaxt hắfagrn.


icet Tửbzww Đjtiewtlyng giảlvzdi thídknych xong, nhìxmuln Hàhoiln Lậhoilp gậhoilt gậhoilt đwxfbusnuu, trôomycng nhưicetjjzj vẻqktz đwxfbãyszy tin lờtfcoi hắfagrn nójjzji, trong lòjupgng khôomycng khỏqvxzi vui mừuwzmng, quang cầusnuu do nguyêgtjgn thâmvxnn hójjzja thàhoilnh cũmvxnng sáicetng lêgtjgn vàhoili phầusnun, hắfagrn khẩltqvn trưicetơrbkong hỏqvxzi:

"Hàhoiln lãyszyo đwxfbkbcu, xem ra đwxfbtfcoi vớunvgi lờtfcoi giảlvzdi thídknych củpwtoa ta rấvmrbt hàhoili lòjupgng. Vậhoily tiếwxfbp theo chúgszjng ta cójjzjgtjgn thưicetơrbkong lưicetvjacng việkbcuc hợvjacp táicetc khôomycng?"

jtieưicetơrbkong nhiêgtjgn rồwtlyi, cójjzj thểtuomnhpang mộjhlkt vịkbcu tu tiêgtjgn hợvjacp táicetc, việkbcuc tốtfcot đwxfbgtjgp đwxfbójjzjjupgn gìxmuljjzj thểtuomicetnh bằvmyrng?"hoiln Lậhoilp đwxfbjhlkt nhiêgtjgn nhoẻqktzn cưicettfcoi, lộjhlk ra hàhoilm răqktzng trắfagrng, tỏqvxz vẻqktzjjzj thàhoilnh ýjtieomycnhpang.

"Thậhoilt sao?"icet Tửbzww Đjtiedknyng phấvmrbn khídknych, khôomycng nghĩxmul tớunvgi mìxmulnh chưiceta khuyêgtjgn bảlvzdo đwxfbtfcoi phưicetơrbkong đwxfbãyszy dễctnrhoilng đwxfbwtlyng ýjtiegtjgn hắfagrn vộjhlki vàhoilng mởjjzj miệkbcung, muốtfcon xáicetc nhậhoiln mộjhlkt chúgszjt.

jtieưicetơrbkong nhiêgtjgn"hoiln Lậhoilp trảlvzd lờtfcoi rấvmrbt nhanh.

Sau đwxfbójjzj hắfagrn mỉlvzdm cưicettfcoi, lấvmrby từuwzm trong tay áiceto ra mộjhlkt đwxfbwtly vậhoilt, dùnhpang giọvjacng nójjzji thâmvxnn thiếwxfbt nójjzji vớunvgi Dưicet Tửbzww Đjtiewtlyng.

"Chúgszjng ta đwxfbãyszyhoil hợvjacp táicetc vớunvgi nhau rồwtlyi, vậhoily trưicetunvgc khi thưicetơrbkong thảlvzdo mộjhlkt cáicetch cụruzs thểtuom, cáicetc hạiuax sẽrzgl khôomycng cựaunl tuyệkbcut ta, phốtfcoi hợvjacp làhoilm mộjhlkt cáiceti thídkny nghiệkbcum nho nhỏqvxz chứszqf?"

"Thídkny nghiệkbcum?"icet Tửbzww Đjtiewtlyng sửbzwwng sốtfcot, hắfagrn nhìxmuln ốtfcong đwxfbwtlyng trong tay đwxfbtfcoi phưicetơrbkong, cảlvzdm thấvmrby rấvmrbt quen mắfagrt, hìxmulnh nhưicet đwxfbãyszy thấvmrby qua ởjjzj đwxfbâmvxnu rồwtlyi, trong lòjupgng liềwflkn cójjzj dựaunl cảlvzdm khôomycng tốtfcot.

"Khôomycng sai, thídkny đwxfbjhlkc thídkny nghiệkbcum."

Lờtfcoi nójjzji củpwtoa Hàhoiln Lậhoilp còjupgn chưiceta dứszqft, ngójjzjn tay cáiceti nắfagrm ốtfcong đwxfbwtlyng bỗnpmcng giậhoilt mộjhlkt cáiceti, tiếwxfbp theo mộjhlkt dòjupgng chấvmrbt lỏqvxzng đwxfben, quáicetnh đwxfbfqxtc bắfagrn ra, mang theo mùnhpai hủpwtogszj nồwtlyng nặfqxtc, hưicetunvgng thẳehhgng tớunvgi mụruzsc tiêgtjgu đwxfbtfcoi diệkbcun.

"A!"

Từuwzm quang cầusnuu pháicett ra tiếwxfbng kêgtjgu thảlvzdm thiếwxfbt củpwtoa Dưicet Tửbzww Đjtiewtlyng, nguyêgtjgn thầusnun củpwtoa hắfagrn bịkbcu chấvmrbt lỏqvxzng màhoilu đwxfben tưicetunvgi vàhoilo, trêgtjgn bềwflk mặfqxtt quang cầusnuu, áicetnh lụruzsc quang bỗnpmcng nhiêgtjgn ảlvzdm đwxfbiuaxm đwxfbi, xem ra hắfagrn bịkbcu thụruzs thưicetơrbkong khôomycng nhẹgtjg.

"Ngưicetơrbkoi, ngưicetơrbkoi dĩxmul nhiêgtjgn cũmvxnng dáicetm lérzgln hạiuax đwxfbjhlkc ta?"icet Tửbzww Đjtiewtlyng kêgtjgu lêgtjgn, khảlvzdn cảlvzd giọvjacng, tựaunla hồwtly đwxfbếwxfbn giờtfco hắfagrn vẫazucn chưiceta chấvmrbp nhậhoiln nổdknyi nhữicptng việkbcuc đwxfbãyszy pháicett sinh.

hoiln Lậhoilp khôomycng đwxfbtuom ýjtie tớunvgi sựaunl giậhoiln dữicpt củpwtoa đwxfbtfcoi phưicetơrbkong, hắfagrn đwxfbưiceta tay lêgtjgn thắfagrt lưicetng, "ba" mộjhlkt tiếwxfbng, từuwzm trêgtjgn thắfagrt lưicetng hắfagrn rúgszjt ra mộjhlkt thanh bảlvzdo kiếwxfbm sáicetng loáicetng.

Thanh kiếwxfbm nàhoily chỉlvzd rộjhlkng chừuwzmng mộjhlkt ngójjzjn tay, chiềwflku dàhoili tầusnum thưicetunvgc rưicetmvxni, lưicetmvxni kiếwxfbm mềwflkm dẻqktzo vôomycnhpang, đwxfbúgszjng làhoil mộjhlkt thanh kiếwxfbm hiếwxfbm cójjzj "Ngọvjacc đwxfbáiceti đwxfboảlvzdn kiếwxfbm."

Thanh kiếwxfbm nàhoily làhoil do Hàhoiln Lậhoilp sửbzww dụruzsng trọvjacng kim nhờtfco thợvjaclcitn tạiuaxo cho mộjhlkt thanh đwxfboảlvzdn kiếwxfbm, cũmvxnng làhoil thanh kiếwxfbm đwxfbfagrt nhấvmrbt. Bấvmrbt quáicet hắfagrn khôomycng cójjzj am hiểtuomu cáicetch sửbzww dụruzsng loạiuaxi vũmvxn khídknyhoily, cho nêgtjgn, đwxfbếwxfbn tậhoiln giờtfco hắfagrn vẫazucn chưiceta dùnhpang đwxfbếwxfbn.

hoiln Lậhoilp lấvmrby ra thanh kiếwxfbm vốtfcon vẫazucn đwxfbưicetvjacc giấvmrbu trêgtjgn ngưicettfcoi nàhoily, trôomycng cójjzj vẻqktz nhưicet đwxfbâmvxny làhoilrbko hộjhlki sửbzww dụruzsng thanh kiếwxfbm, sắfagrc mặfqxtt hắfagrn trởjjzjgtjgn âmvxnm trầusnum, khuôomycn mặfqxtt tưicetơrbkoi cưicettfcoi lúgszjc trưicetunvgc củpwtoa hắfagrn bâmvxny giờtfco đwxfbếwxfbn mộjhlkt phầusnun cũmvxnng khôomycng còjupgn thấvmrby.

Hắfagrn dùnhpang áicetnh mắfagrt hung hăqktzng nhìxmuln nguyêgtjgn thầusnun vẫazucn còjupgn đwxfbang run rẩltqvy, khôomycng nójjzji mộjhlkt lờtfcoi, cảlvzd ngưicettfcoi phídkny tớunvgi, chérzglm thẳehhgng xuốtfcong quang cầusnuu, lúgszjc nàhoily hắfagrn sửbzww dụruzsng nhuyễctnrn kiếwxfbm cứszqf nhưicethoil đwxfbang sửbzww dụruzsng mộjhlkt thanh sàhoili đwxfbao vậhoily.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.