Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 6 : Vô danh khẩu quyết

    trước sau   
"Dậywaiy" "Dậywaiy nhanh"

Mộpspxt loạxrrst thanh âybchm từrbaitirvn cạxrrsnh giưocvthvxmng truyềqccyn tớykiii làjxilm Hàjxiln Lậywaip tỉptmvnh lạxrrsi từrbai trong mộpspxng. Vừrbaia mởracr mắnpswt đusxuãcsum thấwicxy khuôvwgnn mặkflot lớykiin củomeva Trưocvtơybofng Thiếvomvt ởracr ngay trưocvtykiic mặkflot, Hàjxiln Lậywaip giậywait mìenjqnh mộpspxt cálwegi, vộpspxi lùsndmi ngưocvthvxmi ra sau. Lúocvtc nàjxily hắnpswn mớykiii nhìenjqn rõvomv chủomev nhâybchn củomeva khuôvwgnn mặkflot vừrbaia dọdwnoa hắnpswn chíbmjonh làjxiljxili đusxusndmng Trưocvtơybofng Thiếvomvt.

"Mau ăelzen mộpspxt chúocvtt gìenjq đusxui, ăelzen xong cơybofm chiềqccyu còngyon phảbmjoi đusxui gặkflop Mặkfloc lãcsumo nữsbwga." Trưocvtơybofng Thiếvomvt đusxuưocvta cho Hàjxiln Lậywaip hai cálwegi bálwegnh bao vẫuaayn còngyon nghi ngúocvtt khóafzfi.

"Ngưocvtơybofi từrbaiybofi nàjxilo tìenjqm đusxuưocvttbzyc đusxusndm ăelzen vậywaiy?"jxiln Lậywaip ngâybchy ngưocvthvxmi ra mộpspxt lúocvtc mớykiii tiếvomvp lấwicxy đusxusndm ăelzen.

"Sơybofn cốlblcc phụlbxl cậywain cóafzf mộpspxt căelzen trùsndm phòngyong, ta thấwicxy cóafzf ngưocvthvxmi tạxrrsi đusxuóafzfvfkrnh đusxusndm ăelzen, liềqccyn đusxui đusxuếvomvn đusxuóafzf lấwicxy. Ăbnfnn xong mớykiii nhớykii ra làjxil ngưocvtơybofi chưocvta cóafzf ăelzen, liềqccyn giúocvtp ngưocvtơybofi mang vềqccy hai cálwegi bálwegnh bao." Trưocvtơybofng Thiếvomvt nhìenjqn Hàjxiln Lậywaip cưocvthvxmi cưocvthvxmi nóafzfi.

ykiia tạxrrs rồsndmi, Trưocvtơybofng ca."jxiln Lậywaip trong lòngyong cóafzf chúocvtt cảbmjom đusxupspxng, cảbmjom thấwicxy Trưocvtơybofng Thiếvomvt so vớykiii mìenjqnh trưocvtracrng thàjxilnh hơybofn, mộpspxt tiếvomvng "Trưocvtơybofng ca" khôvwgnng nhịuexon đusxuưocvttbzyc thốlblct lêtirvn.


"Khôvwgnng… khôvwgnng sao, ta ởracr nhàjxilsbwgng thưocvthvxmng vậywaiy màjxil, nhàjxil ta cũsbwgng bálwegn quálwegn màjxil, nhấwicxt thờhvxmi cóafzf đusxuiểaljzm chưocvta quen, trong lòngyong cóafzf chúocvtt. cóafzf chúocvtt khôvwgnng thoảbmjoi málwegi. Sau nàjxily cóafzfenjq cầtvein ta giúocvtp đusxuybkz cứlvavafzfi, ta sẽlbxl cốlblc giúocvtp cho." Trưocvtơybofng Thiếvomvt tựvfkra hồsndmafzf chúocvtt ngưocvttbzyng ngậywaip, giọdwnong nóafzfi cóafzf chúocvtt nhỏtirv dầtvein.

jxiln Lậywaip cơybofm trưocvta vốlblcn chưocvta ăelzen, giờhvxm cảbmjom thấwicxy rấwicxt đusxuóafzfi, chỉptmv mấwicxy miếvomvng đusxuãcsum nuốlblct xong cálwegi bálwegnh bao. Chỉptmv trong chốlblcc lálwegt, cálwegi bálwegnh còngyon lạxrrsi cũsbwgng đusxuãcsum nằtuhum yêtirvn trong bụlbxlng hắnpswn rồsndmi.

"Thờhvxmi gian khôvwgnng còngyon sớykiim nữsbwga, chúocvtng ta đusxui gặkflop Mặkfloc lãcsumo thôvwgni."jxiln Lậywaip tay xoa xoa bụlbxlng, mắnpswt liếvomvc ra ngoàjxili trờhvxmi, trong lòngyong álwegng álwegng thờhvxmi gian, nghĩvfkr đusxuếvomvn giờhvxm phảbmjoi đusxui gặkflop Mặkfloc lãcsumo rồsndmi.

Trưocvtơybofng Thiếvomvt khôvwgnng cóafzf ýnqlb kiếvomvn gìenjq, đusxui theo Hàjxiln Lậywaip đusxuếvomvn phòngyong củomeva Mặkfloc lãcsumo.

Tạxrrsi Mặkfloc đusxuxrrsi phu phòngyong nộpspxi, bốlblcn válwegch xung quanh chấwicxt đusxutveiy giálweglwegch, trêtirvn mỗelzei giálweglwegch lạxrrsi chấwicxt đusxutveiy cálwegc chủomevng loạxrrsi sálwegch.

"Mặkfloc lãcsumo!"

"Mặkfloc lãcsumo!"

Mặkfloc đusxuxrrsi phu đusxuang dựvfkra lưocvtng vàjxilo ghếvomv thálwegi sưocvt, trong tay đusxuang cầtveim mộpspxt cuốlblcn sálwegch, tựvfkra hồsndm khôvwgnng chúocvt ýnqlb đusxuếvomvn hai ngưocvthvxmi vừrbaia đusxuếvomvn, cũsbwgng khôvwgnng nghe thấwicxy tiếvomvng chàjxilo. Hàjxiln Lậywaip hai ngưocvthvxmi vẫuaayn còngyon làjxil tiểaljzu hàjxili đusxusndmng, thấwicxy Mặkfloc đusxuxrrsi phu khôvwgnng đusxualjz ýnqlbenjq đusxuếvomvn bọdwnon hắnpswn nêtirvn cũsbwgng khôvwgnng biếvomvt làjxilm sao, chỉptmvlwegm đusxulvavng mộpspxt bêtirvn chờhvxm.

Cho đusxuếvomvn tậywain khi Hàjxiln Lậywaip cảbmjom giálwegc têtirvtirvracr châybchn, Mặkfloc đusxuxrrsi phu mớykiii từrbai từrbai đusxuóafzfng sálwegch, đusxualjztirvn bàjxiln, lạxrrsnh nhạxrrst nhìenjqn hai ngưocvthvxmi mộpspxt loạxrrst, sau đusxuóafzfocvtng tálwegch tràjxiltirvn, uốlblcng mộpspxt ngụlbxlm nhỏtirv, rồsndmi mớykiii mởracr miệitydng nóafzfi vớykiii bọdwnon hắnpswn:

"Hai ngưocvtơybofi từrbaivwgnm qua đusxuãcsum trởracr thàjxilnh đusxuityd tửsndmnqlb danh củomeva ta, ta sẽlbxl dạxrrsy cálwegc ngưocvtơybofi kiếvomvn thứlvavc thưocvthvxmng thứlvavc vềqccylwegi thuốlblcc, luyệitydn thuốlblcc. Cũsbwgng cóafzf thểaljz dạxrrsy cálwegc ngưocvtơybofi mộpspxt íbmjot y thuậywait cứlvavu ngưocvthvxmi, nhưocvtng sẽlbxl nhấwicxt quyếvomvt khôvwgnng dạxrrsy cálwegc ngưocvtơybofi võvomvvwgnng." Mặkfloc đusxuxrrsi phu mặkflot vôvwgn biểaljzu cảbmjom nóafzfi, đusxuưocvta tálwegch tràjxil trong tay từrbai từrbai hạxrrs xuốlblcng.

"Ta cóafzf mộpspxt bộpspx tu thâybchn dưocvtybkzng tíbmjonh khẩwiibu quyếvomvt cóafzf thểaljz dạxrrsy cálwegc ngưocvtơybofi, nhưocvtng nóafzf sẽlbxl khôvwgnng giúocvtp cálwegc ngưocvtơybofi khắnpswc đusxuuexoch chếvomv thắnpswng, nhưocvtng cũsbwgng giúocvtp cálwegc ngưocvtơybofi cưocvthvxmng thâybchn kiệitydn thểaljz. Cálwegc ngưocvtơybofi quảbmjo thậywait muốlblcn đusxui họdwnoc võvomv, thìenjqafzf thểaljz đusxui tìenjqm giálwego tậywaip đusxualjz xin họdwnoc, ta cũsbwgng khôvwgnng phảbmjon đusxulblci, nhưocvtng sau nửsndma năelzem ta sẽlbxl chỉptmv tra khảbmjoo tìenjqnh hìenjqnh tu luyệitydn khẩwiibu quyếvomvt nàjxily màjxil thôvwgni, nếvomvu nhưocvt khôvwgnng hợtbzyp cálwegch, sẽlbxl giốlblcng nhưocvt nhữsbwgng ngưocvthvxmi kia, đusxuưocvta ra ngoàjxili làjxilm ngoạxrrsi đusxuityd tửsndm. Hai ngưocvtơybofi nghe rõvomv rồsndmi chứlvav? Mặkfloc đusxuxrrsi phu khẩwiibu khíbmjo đusxupspxt nhiêtirvn trởracrtirvn trịuexonh trọdwnong, xem ra đusxulblci vớykiii khẩwiibu quyếvomvt nàjxily vôvwgnsndmng xem trọdwnong.

"
Đykiiãcsum nghe rõvomv rồsndmi" hai ngưocvthvxmi bọdwnon Hàjxiln Lậywaip đusxusndmng thanh trảbmjo lờhvxmi.

"
Hai ngưocvthvxmi đusxui ra ngoàjxili đusxui, sálwegng mai trởracr lạxrrsi." Mặkfloc đusxuxrrsi phu hưocvtykiing hai ngưocvtơybofi khoálwegt tay, ýnqlb bảbmjoo hai ngưocvthvxmi ra ngoàjxili, rồsndmi lạxrrsi cầtveim cuốlblcn sálwegch nọdwno đusxudwnoc tiếvomvp.


jxiln Lậywaip trưocvtykiic khi đusxui, nhịuexon khôvwgnng đusxuưocvttbzyc tòngyongyo, nhìenjqn qua giálweglwegch củomeva Mặkfloc đusxuxrrsi phu, đusxuálwegng tiếvomvc làjxil hắnpswn khôvwgnng nhậywain biếvomvt nổktmzi kýnqlb tựvfkrjxilo. Chỉptmv biếvomvt ngoàjxili bìenjqa cuốlblcn sálwegch Mặkfloc đusxuxrrsi phu đusxudwnoc cóafzf ba kýnqlb tựvfkr đusxuen to, đusxuálwegng tiếvomvc làjxil chúocvtng nhậywain thứlvavc đusxuưocvttbzyc hắnpswn nhưocvtng hắnpswn thìenjq khôvwgnng.

Đykiii ra khỏtirvi phòngyong Mặkfloc đusxuxrrsi phu, Hàjxiln Lậywaip khôvwgnng nhịuexon nổktmzi thởracrjxili ra mộpspxt tiếvomvng, cũsbwgng khôvwgnng biếvomvt vìenjq sao vừrbaia rồsndmi trong phòngyong hắnpswn lạxrrsi cảbmjom thấwicxy căelzeng thẳzojdng, ngay cảbmjo thởracr to cũsbwgng khôvwgnng dálwegm, nãcsumo tửsndmsbwgng căelzeng căelzeng thẳzojdng thẳzojdng. Bâybchy giờhvxm ra ngoàjxili rồsndmi, cảbmjom giálwegc nhẹracr nhàjxilng hẳzojdn, tựvfkr nhiêtirvn cũsbwgng khôvwgni phụlbxlc lạxrrsi bìenjqnh thưocvthvxmng.

jxiln Lậywaip hưocvtng phấwicxn đusxuếvomvn sau đusxuóafzf mấwicxy ngàjxily, cuốlblci cùsndmng hắnpswn cũsbwgng đusxuưocvttbzyc coi làjxil đusxuityd tửsndm Thấwicxt huyềqccyn môvwgnn, cho dùsndm chỉptmvjxilnqlb danh đusxuityd tửsndm nhưocvtng tíbmjonh ra so vớykiii nhưocvtng ngưocvthvxmi khálwegc bịuexo cho tiềqccyn rồsndmi tốlblcng vềqccy nhàjxil thìenjq vẫuaayn còngyon tốlblct hơybofn nhiềqccyu. Cho dùsndm chíbmjonh mìenjqnh tạxrrsi nửsndma năelzem sau cóafzf khôvwgnng vưocvttbzyt qua đusxuưocvttbzyc kỳwoyn kiểaljzm tra thìenjqsbwgng cóafzf thểaljz giốlblcng nhưocvt tam thúocvtc, trởracr thàjxilnh Thấwicxt huyềqccyn môvwgnn ngoạxrrsi đusxuityd tửsndm. Tạxrrsi trong lòngyong Hàjxiln Lậywaip, tam thúocvtc củomeva hắnpswn làjxil mộpspxt ngưocvthvxmi phi thưocvthvxmng cóafzf thâybchn phậywain vàjxil đusxuuexoa vịuexo, thậywaim chíbmjo tạxrrsi trong lòngyong Hàjxiln Lậywaip, hắnpswn còngyon muốlblcn khôvwgnng vưocvttbzyt qua kỳwoyn trắnpswc thíbmjo tớykiii, nếvomvu vậywaiy thìenjq hắnpswn cóafzf thểaljz hạxrrsybofn, sớykiim đusxuưocvttbzyc cùsndmng cha mẹracrjxil tiểaljzu muộpspxi muộpspxi hắnpswn rấwicxt thưocvtơybofng yêtirvu gặkflop lạxrrsi rồsndmi.

Trong nhữsbwgng ngàjxily tiếvomvp theo, buổktmzi sálwegng Mặkfloc đusxuxrrsi phụlbxl truyềqccyn thụlbxl bọdwnon hắnpswn tri thứlvavc y dưocvttbzyc, buổktmzi chiềqccyu đusxualjz cho bọdwnon hắnpswn đusxuếvomvn thưocvt phòngyong cùsndmng vớykiii nhữsbwgng hàjxili đusxusndmng khálwegc đusxualjz họdwnoc văelzen tựvfkr, thậywaip nhịuexo chíbmjonh kinh, kỳwoyn kinh bálwegt mạxrrsch, huyệitydt đusxuxrrso toàjxiln thâybchn vàjxil nhữsbwgng tri thứlvavc cơybof bảbmjon khálwegc vềqccyvomv họdwnoc, cùsndmng nhau tậywaip mãcsum bộpspx, đusxuálwegnh thảbmjoo nhâybchn cơybof bảbmjon côvwgnng phu.

Sau mộpspxt thálwegng, hai ngưocvthvxmi Hàjxiln Lậywaip vàjxil nhữsbwgng hàjxili đusxusndmng khálwegc phâybchn khai, cũsbwgng khôvwgnng còngyon thờhvxmi gian đusxualjz đusxui họdwnoc nhữsbwgng thứlvav đusxuóafzf nữsbwga. Nhâybchn vi Mặkfloc lãcsumo đusxuãcsum bắnpswt đusxutveiu truyềqccyn thụlbxl cho hai ngưocvtơybofi bộpspxvwgn danh khẩwiibu quyếvomvt đusxuóafzf. Luyệitydn tậywaip bộpspx khẩwiibu quyếvomvt nàjxily cũsbwgng đusxuãcsum gầtvein nhưocvt chiếvomvm toàjxiln bộpspx thờhvxmi gian củomeva bọdwnon hắnpswn. Mặkfloc đusxuxrrsi phu nghiêtirvm lệitydnh cấwicxm hai ngưocvthvxmi khôvwgnng đusxuưocvttbzyc đusxuem bộpspx khẩwiibu quyếvomvt đusxuóafzf truyềqccyn ra ngoàjxili, nếvomvu nhưocvt đusxualjz tiếvomvt lộpspx ra, lãcsumo sẽlbxl đusxuem hai ngưocvthvxmi trụlbxlc xuấwicxt khỏtirvi sưocvtvwgnn.

Trong thờhvxmi gian nàjxily, thôvwgnng qua nhữsbwgng ngưocvthvxmi khálwegc, Hàjxiln Lậywaip đusxuãcsumafzf nhữsbwgng hiểaljzu biếvomvt sơybof bộpspx vềqccy Thấwicxt huyềqccyn môvwgnn. Thấwicxt huyềqccyn môvwgnn cóafzf mộpspxt vịuexo truyềqccyn nhâybchn củomeva Thấwicxt tuyệitydt thưocvtơybofng nhâybchn gọdwnoi làjxilocvtơybofng môvwgnn chủomev, ngoàjxili ra còngyon cóafzf ba vịuexo phóafzfvwgnn chủomev. Môvwgnn phálwegi phâybchn ra làjxilm nộpspxi môvwgnn vàjxil ngoạxrrsi môvwgnn. Ngoạxrrsi môvwgnn cóafzf Phi Đykiiiểaljzu đusxuưocvthvxmng, Tụlbxl bảbmjoo đusxuưocvthvxmng, Tứlvav hảbmjoi đusxuưocvthvxmng, Ngoạxrrsi nhậywain đusxuưocvthvxmng bốlblcn phâybchn đusxuưocvthvxmng. Nộpspxi môvwgnn cóafzflwegch đusxulwegn đusxuưocvthvxmng, thấwicxt tuyệitydt đusxuưocvthvxmng, cung phụlbxlng đusxuưocvthvxmng, huyếvomvt nhậywain đusxuưocvthvxmng bốlblcn phâybchn đusxuưocvthvxmng. Ngoàjxili nhữsbwgng phâybchn đusxuưocvthvxmng nàjxily ra còngyon mộpspxt phâybchn đusxuưocvthvxmng khálwegc, quyềqccyn lựvfkrc chỉptmvocvtykiii Môvwgnn chủomevjxil phóafzfvwgnn chủomev đusxuưocvttbzyc gọdwnoi làjxil Trưocvtracrng lãcsumo hộpspxi.

jxil Mặkfloc đusxuxrrsi phu vốlblcn khôvwgnng phảbmjoi làjxil Thấwicxt huyềqccyn môvwgnn đusxuityd tửsndm. Chỉptmvjxil tạxrrsi vàjxili năelzem trưocvtykiic, cóafzf mộpspxt lầtvein Vưocvtơybofng môvwgnn chủomev xuấwicxt môvwgnn, bịuexo đusxuuexoch nhâybchn tậywaip kíbmjoch, thâybchn thụlbxl trọdwnong thưocvtơybofng, sinh mệitydnh bịuexo đusxue dọdwnoa, nhữsbwgng ngưocvthvxmi bêtirvn cạxrrsnh khi đusxuóafzf thúocvtc thủomevvwgnlwegch. Ngay tạxrrsi lúocvtc đusxuóafzf xuấwicxt hiệitydn vịuexo Mặkfloc đusxuxrrsi phu nàjxily, kếvomvt quảbmjo, Mặkfloc đusxuxrrsi phu diệitydu thủomev hồsndmi xuâybchn đusxuãcsum cứlvavu đusxuưocvttbzyc tíbmjonh mệitydnh cho Vưocvtơybofng đusxuxrrsi môvwgnn chủomev. Vưocvtơybofng môvwgnn chủomev tựvfkr nhiêtirvn đusxulblci vớykiii Mặkfloc đusxuxrrsi phu cảbmjom kíbmjoch khôvwgnng thôvwgni, sau biếvomvt Mặkfloc đusxuxrrsi phu khôvwgnng chỉptmvafzf mộpspxt thâybchn y thuậywait siêtirvu việitydt, màjxilngyon cóafzf mộpspxt thâybchn côvwgnng phu khôvwgnng kétbzym, liềqccyn thỉptmvnh lãcsumo nhậywaip môvwgnn. Vừrbaia trong môvwgnn cóafzf mộpspxt sơybofn cốlblcc nhỏtirv, liềqccyn cấwicxp cho lãcsumo làjxilm trạxrrsch phủomev, làjxilm cho Mặkfloc đusxuxrrsi phu an tâybchm ởracr lạxrrsi Thấwicxt huyềqccyn môvwgnn. Đykiiếvomvn giờhvxm trởracr thàjxilnh mộpspxt Thấwicxt huyềqccyn môvwgnn Cung phụlbxlng trong Cung phụlbxlng đusxuưocvthvxmng. Trong thờhvxmi gian Mặkfloc đusxuxrrsi phu ởracr lạxrrsi Thấwicxt huyềqccyn môvwgnn, chúocvtng đusxuityd tửsndm chưocvta mộpspxt lầtvein chứlvavng kiếvomvn thâybchn thủomev củomeva Mặkfloc đusxuxrrsi phu, khôvwgnng biếvomvt đusxuưocvttbzyc võvomvvwgnng củomeva lãcsumo cao thấwicxp thếvomvjxilo, nhưocvtng y thuậywait cao minh củomeva lãcsumo thìenjq ai ai cũsbwgng biếvomvt. Cho nêtirvn cho dùsndmcsumo luôvwgnn lạxrrsnh lùsndmng, íbmjot nóafzfi nhưocvtng chúocvtng đusxuityd tửsndm trong cốlblcc vẫuaayn luôvwgnn kíbmjonh trọdwnong lãcsumo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.