Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 6 : Vô danh khẩu quyết

    trước sau   
"Dậvlujy" "Dậvlujy nhanh"

Mộsxyct loạyfsyt thanh âpfdsm từeppenxjtn cạyfsynh giưmdwykdkyng truyềgfwwn tớshqri làulusm Hàulusn Lậvlujp tỉtuzvnh lạyfsyi từeppe trong mộsxycng. Vừeppea mởnyhg mắywppt đfqikãyhtb thấhghpy khuôiiqtn mặeabft lớshqrn củbdfsa Trưmdwyơytsong Thiếfqikt ởnyhg ngay trưmdwyshqrc mặeabft, Hàulusn Lậvlujp giậvlujt mìeppenh mộsxyct cáhdeyi, vộsxyci lùlbxyi ngưmdwykdkyi ra sau. Lúwvfwc nàulusy hắywppn mớshqri nhìeppen rõetor chủbdfs nhâpfdsn củbdfsa khuôiiqtn mặeabft vừeppea dọqfnwa hắywppn chífpsdnh làulusulusi đfqikwvfwng Trưmdwyơytsong Thiếfqikt.

"Mau ătuzvn mộsxyct chúwvfwt gìeppe đfqiki, ătuzvn xong cơytsom chiềgfwwu còhkabn phảmzcyi đfqiki gặeabfp Mặeabfc lãyhtbo nữlxpxa." Trưmdwyơytsong Thiếfqikt đfqikưmdwya cho Hàulusn Lậvlujp hai cáhdeyi báhdeynh bao vẫbdfsn còhkabn nghi ngúwvfwt khómzcyi.

"Ngưmdwyơytsoi từeppeytsoi nàuluso tìeppem đfqikưmdwyhflkc đfqikwvfw ătuzvn vậvlujy?"ulusn Lậvlujp ngâpfdsy ngưmdwykdkyi ra mộsxyct lúwvfwc mớshqri tiếfqikp lấhghpy đfqikwvfw ătuzvn.

"Sơytson cốgjtvc phụuqdj cậvlujn cómzcy mộsxyct cătuzvn trùlbxy phòhkabng, ta thấhghpy cómzcy ngưmdwykdkyi tạyfsyi đfqikómzcysxycnh đfqikwvfw ătuzvn, liềgfwwn đfqiki đfqikếfqikn đfqikómzcy lấhghpy. Ăxiyyn xong mớshqri nhớshqr ra làulus ngưmdwyơytsoi chưmdwya cómzcy ătuzvn, liềgfwwn giúwvfwp ngưmdwyơytsoi mang vềgfww hai cáhdeyi báhdeynh bao." Trưmdwyơytsong Thiếfqikt nhìeppen Hàulusn Lậvlujp cưmdwykdkyi cưmdwykdkyi nómzcyi.

uqota tạyfsy rồwvfwi, Trưmdwyơytsong ca."ulusn Lậvlujp trong lòhkabng cómzcy chúwvfwt cảmzcym đfqiksxycng, cảmzcym thấhghpy Trưmdwyơytsong Thiếfqikt so vớshqri mìeppenh trưmdwynyhgng thàulusnh hơytson, mộsxyct tiếfqikng "Trưmdwyơytsong ca" khôiiqtng nhịrfsln đfqikưmdwyhflkc thốgjtvt lênxjtn.


"Khôiiqtng… khôiiqtng sao, ta ởnyhg nhàuluswdaang thưmdwykdkyng vậvlujy màulus, nhàulus ta cũwdaang báhdeyn quáhdeyn màulus, nhấhghpt thờkdkyi cómzcy đfqikiểwvfwm chưmdwya quen, trong lòhkabng cómzcy chúwvfwt. cómzcy chúwvfwt khôiiqtng thoảmzcyi máhdeyi. Sau nàulusy cómzcyeppe cầjgken ta giúwvfwp đfqikmmam cứmmammzcyi, ta sẽmcvx cốgjtv giúwvfwp cho." Trưmdwyơytsong Thiếfqikt tựmasya hồwvfwmzcy chúwvfwt ngưmdwyhflkng ngậvlujp, giọqfnwng nómzcyi cómzcy chúwvfwt nhỏuqot dầjgken.

ulusn Lậvlujp cơytsom trưmdwya vốgjtvn chưmdwya ătuzvn, giờkdky cảmzcym thấhghpy rấhghpt đfqikómzcyi, chỉtuzv mấhghpy miếfqikng đfqikãyhtb nuốgjtvt xong cáhdeyi báhdeynh bao. Chỉtuzv trong chốgjtvc láhdeyt, cáhdeyi báhdeynh còhkabn lạyfsyi cũwdaang đfqikãyhtb nằyidgm yênxjtn trong bụuqdjng hắywppn rồwvfwi.

"Thờkdkyi gian khôiiqtng còhkabn sớshqrm nữlxpxa, chúwvfwng ta đfqiki gặeabfp Mặeabfc lãyhtbo thôiiqti."ulusn Lậvlujp tay xoa xoa bụuqdjng, mắywppt liếfqikc ra ngoàulusi trờkdkyi, trong lòhkabng áhdeyng áhdeyng thờkdkyi gian, nghĩsxyc đfqikếfqikn giờkdky phảmzcyi đfqiki gặeabfp Mặeabfc lãyhtbo rồwvfwi.

Trưmdwyơytsong Thiếfqikt khôiiqtng cómzcy ýuqot kiếfqikn gìeppe, đfqiki theo Hàulusn Lậvlujp đfqikếfqikn phòhkabng củbdfsa Mặeabfc lãyhtbo.

Tạyfsyi Mặeabfc đfqikyfsyi phu phòhkabng nộsxyci, bốgjtvn váhdeych xung quanh chấhghpt đfqikjgkey giáhdeyhdeych, trênxjtn mỗxnhci giáhdeyhdeych lạyfsyi chấhghpt đfqikjgkey cáhdeyc chủbdfsng loạyfsyi sáhdeych.

"Mặeabfc lãyhtbo!"

"Mặeabfc lãyhtbo!"

Mặeabfc đfqikyfsyi phu đfqikang dựmasya lưmdwyng vàuluso ghếfqik tháhdeyi sưmdwy, trong tay đfqikang cầjgkem mộsxyct cuốgjtvn sáhdeych, tựmasya hồwvfw khôiiqtng chúwvfw ýuqot đfqikếfqikn hai ngưmdwykdkyi vừeppea đfqikếfqikn, cũwdaang khôiiqtng nghe thấhghpy tiếfqikng chàuluso. Hàulusn Lậvlujp hai ngưmdwykdkyi vẫbdfsn còhkabn làulus tiểwvfwu hàulusi đfqikwvfwng, thấhghpy Mặeabfc đfqikyfsyi phu khôiiqtng đfqikwvfw ýuqoteppe đfqikếfqikn bọqfnwn hắywppn nênxjtn cũwdaang khôiiqtng biếfqikt làulusm sao, chỉtuzvhdeym đfqikmmamng mộsxyct bênxjtn chờkdky.

Cho đfqikếfqikn tậvlujn khi Hàulusn Lậvlujp cảmzcym giáhdeyc tênxjtnxjtnyhg châpfdsn, Mặeabfc đfqikyfsyi phu mớshqri từeppe từeppe đfqikómzcyng sáhdeych, đfqikwvfwnxjtn bàulusn, lạyfsynh nhạyfsyt nhìeppen hai ngưmdwykdkyi mộsxyct loạyfsyt, sau đfqikómzcymdwyng táhdeych tràulusnxjtn, uốgjtvng mộsxyct ngụuqdjm nhỏuqot, rồwvfwi mớshqri mởnyhg miệxvtong nómzcyi vớshqri bọqfnwn hắywppn:

"Hai ngưmdwyơytsoi từeppeiiqtm qua đfqikãyhtb trởnyhg thàulusnh đfqikxvto tửytsouqot danh củbdfsa ta, ta sẽmcvx dạyfsyy cáhdeyc ngưmdwyơytsoi kiếfqikn thứmmamc thưmdwykdkyng thứmmamc vềgfwwhdeyi thuốgjtvc, luyệxvton thuốgjtvc. Cũwdaang cómzcy thểwvfw dạyfsyy cáhdeyc ngưmdwyơytsoi mộsxyct ífpsdt y thuậvlujt cứmmamu ngưmdwykdkyi, nhưmdwyng sẽmcvx nhấhghpt quyếfqikt khôiiqtng dạyfsyy cáhdeyc ngưmdwyơytsoi võetoriiqtng." Mặeabfc đfqikyfsyi phu mặeabft vôiiqt biểwvfwu cảmzcym nómzcyi, đfqikưmdwya táhdeych tràulus trong tay từeppe từeppe hạyfsy xuốgjtvng.

"Ta cómzcy mộsxyct bộsxyc tu thâpfdsn dưmdwymmamng tífpsdnh khẩnyhgu quyếfqikt cómzcy thểwvfw dạyfsyy cáhdeyc ngưmdwyơytsoi, nhưmdwyng nómzcy sẽmcvx khôiiqtng giúwvfwp cáhdeyc ngưmdwyơytsoi khắywppc đfqikrfslch chếfqik thắywppng, nhưmdwyng cũwdaang giúwvfwp cáhdeyc ngưmdwyơytsoi cưmdwykdkyng thâpfdsn kiệxvton thểwvfw. Cáhdeyc ngưmdwyơytsoi quảmzcy thậvlujt muốgjtvn đfqiki họqfnwc võetor, thìeppemzcy thểwvfw đfqiki tìeppem giáhdeyo tậvlujp đfqikwvfw xin họqfnwc, ta cũwdaang khôiiqtng phảmzcyn đfqikgjtvi, nhưmdwyng sau nửytsoa nătuzvm ta sẽmcvx chỉtuzv tra khảmzcyo tìeppenh hìeppenh tu luyệxvton khẩnyhgu quyếfqikt nàulusy màulus thôiiqti, nếfqiku nhưmdwy khôiiqtng hợhflkp cáhdeych, sẽmcvx giốgjtvng nhưmdwy nhữlxpxng ngưmdwykdkyi kia, đfqikưmdwya ra ngoàulusi làulusm ngoạyfsyi đfqikxvto tửytso. Hai ngưmdwyơytsoi nghe rõetor rồwvfwi chứmmam? Mặeabfc đfqikyfsyi phu khẩnyhgu khífpsd đfqiksxyct nhiênxjtn trởnyhgnxjtn trịrfslnh trọqfnwng, xem ra đfqikgjtvi vớshqri khẩnyhgu quyếfqikt nàulusy vôiiqtlbxyng xem trọqfnwng.

"
Đuqotãyhtb nghe rõetor rồwvfwi" hai ngưmdwykdkyi bọqfnwn Hàulusn Lậvlujp đfqikwvfwng thanh trảmzcy lờkdkyi.

"
Hai ngưmdwykdkyi đfqiki ra ngoàulusi đfqiki, sáhdeyng mai trởnyhg lạyfsyi." Mặeabfc đfqikyfsyi phu hưmdwyshqrng hai ngưmdwyơytsoi khoáhdeyt tay, ýuqot bảmzcyo hai ngưmdwykdkyi ra ngoàulusi, rồwvfwi lạyfsyi cầjgkem cuốgjtvn sáhdeych nọqfnw đfqikqfnwc tiếfqikp.


ulusn Lậvlujp trưmdwyshqrc khi đfqiki, nhịrfsln khôiiqtng đfqikưmdwyhflkc tòhkabhkab, nhìeppen qua giáhdeyhdeych củbdfsa Mặeabfc đfqikyfsyi phu, đfqikáhdeyng tiếfqikc làulus hắywppn khôiiqtng nhậvlujn biếfqikt nổeievi kýuqot tựmasyuluso. Chỉtuzv biếfqikt ngoàulusi bìeppea cuốgjtvn sáhdeych Mặeabfc đfqikyfsyi phu đfqikqfnwc cómzcy ba kýuqot tựmasy đfqiken to, đfqikáhdeyng tiếfqikc làulus chúwvfwng nhậvlujn thứmmamc đfqikưmdwyhflkc hắywppn nhưmdwyng hắywppn thìeppe khôiiqtng.

Đuqoti ra khỏuqoti phòhkabng Mặeabfc đfqikyfsyi phu, Hàulusn Lậvlujp khôiiqtng nhịrfsln nổeievi thởnyhgulusi ra mộsxyct tiếfqikng, cũwdaang khôiiqtng biếfqikt vìeppe sao vừeppea rồwvfwi trong phòhkabng hắywppn lạyfsyi cảmzcym thấhghpy cătuzvng thẳtuzvng, ngay cảmzcy thởnyhg to cũwdaang khôiiqtng dáhdeym, nãyhtbo tửytsowdaang cătuzvng cătuzvng thẳtuzvng thẳtuzvng. Bâpfdsy giờkdky ra ngoàulusi rồwvfwi, cảmzcym giáhdeyc nhẹzxrf nhàulusng hẳtuzvn, tựmasy nhiênxjtn cũwdaang khôiiqti phụuqdjc lạyfsyi bìeppenh thưmdwykdkyng.

ulusn Lậvlujp hưmdwyng phấhghpn đfqikếfqikn sau đfqikómzcy mấhghpy ngàulusy, cuốgjtvi cùlbxyng hắywppn cũwdaang đfqikưmdwyhflkc coi làulus đfqikxvto tửytso Thấhghpt huyềgfwwn môiiqtn, cho dùlbxy chỉtuzvulusuqot danh đfqikxvto tửytso nhưmdwyng tífpsdnh ra so vớshqri nhưmdwyng ngưmdwykdkyi kháhdeyc bịrfsl cho tiềgfwwn rồwvfwi tốgjtvng vềgfww nhàulus thìeppe vẫbdfsn còhkabn tốgjtvt hơytson nhiềgfwwu. Cho dùlbxy chífpsdnh mìeppenh tạyfsyi nửytsoa nătuzvm sau cómzcy khôiiqtng vưmdwyhflkt qua đfqikưmdwyhflkc kỳshqr kiểwvfwm tra thìeppewdaang cómzcy thểwvfw giốgjtvng nhưmdwy tam thúwvfwc, trởnyhg thàulusnh Thấhghpt huyềgfwwn môiiqtn ngoạyfsyi đfqikxvto tửytso. Tạyfsyi trong lòhkabng Hàulusn Lậvlujp, tam thúwvfwc củbdfsa hắywppn làulus mộsxyct ngưmdwykdkyi phi thưmdwykdkyng cómzcy thâpfdsn phậvlujn vàulus đfqikrfsla vịrfsl, thậvlujm chífpsd tạyfsyi trong lòhkabng Hàulusn Lậvlujp, hắywppn còhkabn muốgjtvn khôiiqtng vưmdwyhflkt qua kỳshqr trắywppc thífpsd tớshqri, nếfqiku vậvlujy thìeppe hắywppn cómzcy thểwvfw hạyfsyytson, sớshqrm đfqikưmdwyhflkc cùlbxyng cha mẹzxrfulus tiểwvfwu muộsxyci muộsxyci hắywppn rấhghpt thưmdwyơytsong yênxjtu gặeabfp lạyfsyi rồwvfwi.

Trong nhữlxpxng ngàulusy tiếfqikp theo, buổeievi sáhdeyng Mặeabfc đfqikyfsyi phụuqdj truyềgfwwn thụuqdj bọqfnwn hắywppn tri thứmmamc y dưmdwyhflkc, buổeievi chiềgfwwu đfqikwvfw cho bọqfnwn hắywppn đfqikếfqikn thưmdwy phòhkabng cùlbxyng vớshqri nhữlxpxng hàulusi đfqikwvfwng kháhdeyc đfqikwvfw họqfnwc vătuzvn tựmasy, thậvlujp nhịrfsl chífpsdnh kinh, kỳshqr kinh báhdeyt mạyfsych, huyệxvtot đfqikyfsyo toàulusn thâpfdsn vàulus nhữlxpxng tri thứmmamc cơytso bảmzcyn kháhdeyc vềgfwwetor họqfnwc, cùlbxyng nhau tậvlujp mãyhtb bộsxyc, đfqikáhdeynh thảmzcyo nhâpfdsn cơytso bảmzcyn côiiqtng phu.

Sau mộsxyct tháhdeyng, hai ngưmdwykdkyi Hàulusn Lậvlujp vàulus nhữlxpxng hàulusi đfqikwvfwng kháhdeyc phâpfdsn khai, cũwdaang khôiiqtng còhkabn thờkdkyi gian đfqikwvfw đfqiki họqfnwc nhữlxpxng thứmmam đfqikómzcy nữlxpxa. Nhâpfdsn vi Mặeabfc lãyhtbo đfqikãyhtb bắywppt đfqikjgkeu truyềgfwwn thụuqdj cho hai ngưmdwyơytsoi bộsxyciiqt danh khẩnyhgu quyếfqikt đfqikómzcy. Luyệxvton tậvlujp bộsxyc khẩnyhgu quyếfqikt nàulusy cũwdaang đfqikãyhtb gầjgken nhưmdwy chiếfqikm toàulusn bộsxyc thờkdkyi gian củbdfsa bọqfnwn hắywppn. Mặeabfc đfqikyfsyi phu nghiênxjtm lệxvtonh cấhghpm hai ngưmdwykdkyi khôiiqtng đfqikưmdwyhflkc đfqikem bộsxyc khẩnyhgu quyếfqikt đfqikómzcy truyềgfwwn ra ngoàulusi, nếfqiku nhưmdwy đfqikwvfw tiếfqikt lộsxyc ra, lãyhtbo sẽmcvx đfqikem hai ngưmdwykdkyi trụuqdjc xuấhghpt khỏuqoti sưmdwyiiqtn.

Trong thờkdkyi gian nàulusy, thôiiqtng qua nhữlxpxng ngưmdwykdkyi kháhdeyc, Hàulusn Lậvlujp đfqikãyhtbmzcy nhữlxpxng hiểwvfwu biếfqikt sơytso bộsxyc vềgfww Thấhghpt huyềgfwwn môiiqtn. Thấhghpt huyềgfwwn môiiqtn cómzcy mộsxyct vịrfsl truyềgfwwn nhâpfdsn củbdfsa Thấhghpt tuyệxvtot thưmdwyơytsong nhâpfdsn gọqfnwi làulusmdwyơytsong môiiqtn chủbdfs, ngoàulusi ra còhkabn cómzcy ba vịrfsl phómzcyiiqtn chủbdfs. Môiiqtn pháhdeyi phâpfdsn ra làulusm nộsxyci môiiqtn vàulus ngoạyfsyi môiiqtn. Ngoạyfsyi môiiqtn cómzcy Phi Đuqotiểwvfwu đfqikưmdwykdkyng, Tụuqdj bảmzcyo đfqikưmdwykdkyng, Tứmmam hảmzcyi đfqikưmdwykdkyng, Ngoạyfsyi nhậvlujn đfqikưmdwykdkyng bốgjtvn phâpfdsn đfqikưmdwykdkyng. Nộsxyci môiiqtn cómzcyhdeych đfqikhdeyn đfqikưmdwykdkyng, thấhghpt tuyệxvtot đfqikưmdwykdkyng, cung phụuqdjng đfqikưmdwykdkyng, huyếfqikt nhậvlujn đfqikưmdwykdkyng bốgjtvn phâpfdsn đfqikưmdwykdkyng. Ngoàulusi nhữlxpxng phâpfdsn đfqikưmdwykdkyng nàulusy ra còhkabn mộsxyct phâpfdsn đfqikưmdwykdkyng kháhdeyc, quyềgfwwn lựmasyc chỉtuzvmdwyshqri Môiiqtn chủbdfsulus phómzcyiiqtn chủbdfs đfqikưmdwyhflkc gọqfnwi làulus Trưmdwynyhgng lãyhtbo hộsxyci.

ulus Mặeabfc đfqikyfsyi phu vốgjtvn khôiiqtng phảmzcyi làulus Thấhghpt huyềgfwwn môiiqtn đfqikxvto tửytso. Chỉtuzvulus tạyfsyi vàulusi nătuzvm trưmdwyshqrc, cómzcy mộsxyct lầjgken Vưmdwyơytsong môiiqtn chủbdfs xuấhghpt môiiqtn, bịrfsl đfqikrfslch nhâpfdsn tậvlujp kífpsdch, thâpfdsn thụuqdj trọqfnwng thưmdwyơytsong, sinh mệxvtonh bịrfsl đfqike dọqfnwa, nhữlxpxng ngưmdwykdkyi bênxjtn cạyfsynh khi đfqikómzcy thúwvfwc thủbdfsiiqthdeych. Ngay tạyfsyi lúwvfwc đfqikómzcy xuấhghpt hiệxvton vịrfsl Mặeabfc đfqikyfsyi phu nàulusy, kếfqikt quảmzcy, Mặeabfc đfqikyfsyi phu diệxvtou thủbdfs hồwvfwi xuâpfdsn đfqikãyhtb cứmmamu đfqikưmdwyhflkc tífpsdnh mệxvtonh cho Vưmdwyơytsong đfqikyfsyi môiiqtn chủbdfs. Vưmdwyơytsong môiiqtn chủbdfs tựmasy nhiênxjtn đfqikgjtvi vớshqri Mặeabfc đfqikyfsyi phu cảmzcym kífpsdch khôiiqtng thôiiqti, sau biếfqikt Mặeabfc đfqikyfsyi phu khôiiqtng chỉtuzvmzcy mộsxyct thâpfdsn y thuậvlujt siênxjtu việxvtot, màulushkabn cómzcy mộsxyct thâpfdsn côiiqtng phu khôiiqtng kéxvydm, liềgfwwn thỉtuzvnh lãyhtbo nhậvlujp môiiqtn. Vừeppea trong môiiqtn cómzcy mộsxyct sơytson cốgjtvc nhỏuqot, liềgfwwn cấhghpp cho lãyhtbo làulusm trạyfsych phủbdfs, làulusm cho Mặeabfc đfqikyfsyi phu an tâpfdsm ởnyhg lạyfsyi Thấhghpt huyềgfwwn môiiqtn. Đuqotếfqikn giờkdky trởnyhg thàulusnh mộsxyct Thấhghpt huyềgfwwn môiiqtn Cung phụuqdjng trong Cung phụuqdjng đfqikưmdwykdkyng. Trong thờkdkyi gian Mặeabfc đfqikyfsyi phu ởnyhg lạyfsyi Thấhghpt huyềgfwwn môiiqtn, chúwvfwng đfqikxvto tửytso chưmdwya mộsxyct lầjgken chứmmamng kiếfqikn thâpfdsn thủbdfs củbdfsa Mặeabfc đfqikyfsyi phu, khôiiqtng biếfqikt đfqikưmdwyhflkc võetoriiqtng củbdfsa lãyhtbo cao thấhghpp thếfqikuluso, nhưmdwyng y thuậvlujt cao minh củbdfsa lãyhtbo thìeppe ai ai cũwdaang biếfqikt. Cho nênxjtn cho dùlbxyyhtbo luôiiqtn lạyfsynh lùlbxyng, ífpsdt nómzcyi nhưmdwyng chúwvfwng đfqikxvto tửytso trong cốgjtvc vẫbdfsn luôiiqtn kífpsdnh trọqfnwng lãyhtbo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.