Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 59 : Tam đại thiết tắc

    trước sau   
Mặpjfnc đmgsjomjsi phu khôyrplng cao hứmirwng đmgsjưpxyjcdrsc mấltlcy ngàwvoty, uy lựtzpoc củqxmna Âuodfm hồontcn chúxzal đmgsjãwrwk bộqxttc lộqxtt ra, hắbelcn cơwlml hồontc mỗvpxbi ngàwvoty giàwvot yếwrwku đmgsji vớatkli mộqxttt tốmgsjc đmgsjqxtt kinh khủqxmnng bằhkeung mộqxttt năkbpjm, nhanh chópxyjng biếwrwkn thàwvotnh mộqxttt lãwrwko giàwvot.

Hắbelcn rấltlct sợcdrswrwki, nghĩkbki biệvmxan pháquylp khốmgsjng chếwrwk hiệvmxan tưpxyjcdrsng quỷsyux dịmxbk pháquylt sinh trêhqpsn ngưpxyjamumi, nhưpxyjng khôyrplng chúxzalt hiệvmxau quảortd.

Nếwrwku nhưpxyj cứmirw nhưpxyj vậmludy, khôyrplng bao lâxnntu mạomjsng hắbelcn tựtzpo nhiêhqpsn sẽqxmn ôyrplyrpl, nhưpxyj mộqxttt ôyrplng lãwrwko vậmludy, suy kiệvmxat màwvot chếwrwkt. Nhưpxyjng may mắbelcn chíplvfnh làwvot, lúxzalc nàwvoty nguyêhqpsn thầepxzn củqxmna Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng càwvotng tồontci tệvmxawlmln.

Nguyêhqpsn ban đmgsjepxzu khi Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng tiếwrwkn vàwvoto trong cơwlml thểeyqi Mặpjfnc đmgsjomjsi phu, mộqxttt lúxzalc sau, xảortdy ra hiệvmxan tưpxyjcdrsng bịmxbk nguyêhqpsn thầepxzn củqxmna đmgsjmgsji phưpxyjơwlmlng đmgsjontcng hópxyja.

belcontcng hópxyja"wvot mộqxttt loạomjsi hàwvotnh đmgsjqxttng đmgsjoạomjst xáquylmgsjoạomjst thâxnntn xáquylc), làwvot do nguyêhqpsn thầepxzn ởvpxb thờamumi gian dàwvoti trong cơwlml thểeyqi củqxmna ngưpxyjamumi kháquylc, bịmxbk nguyêhqpsn thầepxzn củqxmna chủqxmn nhâxnntn cơwlml thểeyqi trong vôyrpl thứmirwc tạomjso ảortdnh hưpxyjvpxbng, ảortdnh hưpxyjvpxbng lẫepxzn nhau, nhưpxyjng hiệvmxan tưpxyjcdrsng nguy hiểeyqim chíplvfnh làwvot cuốmgsji cùquylng chỉomjspxyj mộqxttt ýxqlg thứmirwc cópxyj thểeyqi tồontcn tạomjsi.

pxyj Tửlqkt Đbelcontcng thấltlcy vậmludy, dưpxyjatkli tìgcyjnh thếwrwk bấltlct đmgsjbelcc dĩkbki khôyrplng thểeyqiwvotm gìgcyj kháquylc hơwlmln làwvot nổgvooi lêhqpsn chủqxmn ýxqlg chủqxmn đmgsjqxttng đmgsjoạomjst xáquyl.


Hắbelcn sởvpxbkbki khôyrplng tìgcyjnh nguyệvmxan nhưpxyj thếwrwk, khôyrplng phảortdi bởvpxbi vìgcyj hắbelcn lưpxyjơwlmlng thiệvmxan, màwvotwvot sợcdrswrwki tam đmgsjomjsi quy tắbelcc đmgsjoạomjst xáquyl củqxmna tu tiêhqpsn giớatkli trong truyềlqktn thuyếwrwkt:

Thứmirw nhấltlct, ngưpxyjamumi tu tiêhqpsn khôyrplng thểeyqi tiếwrwkn hàwvotnh đmgsjoạomjst xáquyl đmgsjmgsji vớatkli con ngưpxyjamumi, nếwrwku khôyrplng thâxnntn thểeyqi đmgsjoạomjst xáquyl, sẽqxmn khôyrplng chịmxbku nổgvooi hàwvotnh đmgsjqxttng đmgsjoạomjst xáquylwvot hỏejdeng mấltlct.

Thứmirw hai, chỉomjspxyj ngưpxyjamumi cópxyj pháquylp lựtzpoc cao tiếwrwkn hoàwvotn đmgsjoạomjst xáquyl vớatkli ngưpxyjamumi cópxyj pháquylp lựtzpoc thấltlcp, mớatkli cópxyj thểeyqi thàwvotnh côyrplng, mớatkli cópxyj thểeyqi khôyrplng bịmxbk đmgsjmgsji phưpxyjơwlmlng phảortdn ngưpxyjcdrsc lạomjsi, sựtzpo chêhqpsnh lệvmxach pháquylp lựtzpoc càwvotng lớatkln, càwvotng an toàwvotn.

Thứmirw ba, trong cuộqxttc đmgsjamumi mộqxttt ngưpxyjamumi tu tiêhqpsn, bấltlct luậmludn pháquylp lựtzpoc cao hay thấltlcp, đmgsjlqktu chỉomjspxyj thểeyqi tiếwrwkn hàwvotnh mộqxttt lầepxzn đmgsjoạomjst xáquyl, nếwrwku cốmgsj tiếwrwkn hàwvotnh thầepxzn thứmirw hai, nguyêhqpsn thầepxzn sẽqxmnyrpl duyêhqpsn vôyrpl cớatklwvothqpsu vong.

Ba quy tắbelcc nàwvoty trảortdi qua khôyrplng biếwrwkt bao nhiêhqpsu sópxyjng giópxyjpxyjng chưpxyja từhzrnng bịmxbk pháquyl vỡphbp, khôyrplng biếwrwkt đmgsjãwrwk hạomjsn chếwrwk bao nhiêhqpsu ngưpxyjamumi cốmgsj gắbelcng nhờamum đmgsjoạomjst xáquyl đmgsjeyqixnnty sópxyjng giópxyj hoặpjfnc cốmgsj gắbelcng dùquylng thuậmludt nàwvoty đmgsjeyqi trốmgsjn tráquylnh tạomjsi kiếwrwkp. Trờamumi cao đmgsjmgsji vớatkli loạomjsi hàwvotnh vi nghịmxbkch thiêhqpsn nàwvoty, đmgsjãwrwkpxyj quy đmgsjmxbknh, khôyrplng đmgsjeyqi cho ngưpxyjamumi tu tiêhqpsn dùquylng thuậmludt nàwvoty làwvotm cho thiêhqpsn hạomjs trởvpxbhqpsn đmgsjomjsi loạomjsn, dùquylng biệvmxan pháquylp cứmirwng rắbelcn nàwvoty đmgsjeyqi hạomjsn chếwrwk.

Bởvpxbi vậmludy nếwrwku Mặpjfnc đmgsjomjsi phu làwvot ngưpxyjamumi tu tiêhqpsn, Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng ngưpxyjcdrsc lạomjsi khôyrplng cópxyjgcyj sợcdrswrwki, thoảortdi máquyli màwvotquylng vớatkli đmgsjmgsji phưpxyjơwlmlng tranh đmgsjoạomjst thâxnntn thểeyqiwvoty, nhưpxyjng Mặpjfnc đmgsjomjsi phu chỉomjswvot ngưpxyjamumi phàwvotm, khôyrplng cópxyj chúxzalt pháquylp lựtzpoc nàwvoto trong ngưpxyjamumi, căkbpjn bảortdn khôyrplng cáquylch nàwvoto chịmxbku nổgvooi hàwvotnh vi đmgsjoạomjst xáquyl, chỉomjs sợcdrs hắbelcn chỉomjs mớatkli tiếwrwkn hàwvotnh đmgsjưpxyjcdrsc nửlqkta chừhzrnng, thâxnntn thểeyqi bịmxbk tranh đmgsjoạomjst sẽqxmn hoàwvotn toàwvotn bịmxbk hỏejdeng mấltlct.

wlmln nữatkla cứmirw xem nhưpxyjwvotmludn thâxnntn tỏejdeng cơwlml thểeyqi ngưpxyjamumi kháquylc, vậmludy sẽqxmn khôyrplng tráquylnh khỏejdei vậmludn mệvmxanh bịmxbk đmgsjontcng hópxyja, sẽqxmn lạomjsi lầepxzn nữatkla gặpjfnp khốmgsjn cảortdnh đmgsjáquylng xấltlcu hổgvoo, càwvotng ngàwvoty càwvotng tệvmxawlmln. Bởvpxbi vìgcyj pháquylp lựtzpoc củqxmna hắbelcn sẽqxmn theo nguyêhqpsn thầepxzn mỗvpxbi lầepxzn xuấltlct nhậmludp màwvot trởvpxbhqpsn giảortdm bớatklt đmgsji nhiềlqktu, rấltlct nhanh sẽqxmn tổgvoon thấltlct hầepxzu nhưpxyj khôyrplng còortdn gìgcyj nữatkla, khôyrplng cáquylch nàwvoto ra vàwvoto nữatkla, sẽqxmn phảortdi sốmgsjng trong cơwlml thểeyqi củqxmna ngưpxyjamumi kháquylc cuốmgsji cùquylng cũpxyjng bịmxbk đmgsjontcng hópxyja.

Phảortdi biếwrwkt rằhkeung sau khi biếwrwkn thàwvotnh nguyêhqpsn thầepxzn, hắbelcn khôyrplng cópxyj thâxnntn thểeyqi đmgsjeyqi bổgvoo sung pháquylp lựtzpoc, pháquylp lựtzpoc mang theo dùquylng mộqxttt lầepxzn làwvot hụmludt đmgsji mộqxttt lầepxzn, cũpxyjng sắbelcp theo thờamumi gian màwvot dầepxzn dầepxzn tiêhqpsu giảortdm, hắbelcn cũpxyjng khôyrplng biếwrwkt còortdn cópxyj thểeyqi chốmgsjng đmgsjvpxb bao lâxnntu nữatkla.

Cho nêhqpsn Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng trừhzrn phi cópxyj thểeyqigcyjm đmgsjưpxyjcdrsc mộqxttt ngưpxyjamumi cópxyj pháquylp lựtzpoc thấltlcp kémaezm, cópxyj thểeyqi chịmxbku nổgvooi hàwvotnh vi đmgsjoạomjst xáquyl củqxmna ngưpxyjamumi tu tiêhqpsn, nếwrwku khôyrplng hắbelcn tuyệvmxat sẽqxmn khôyrplng đmgsjưpxyja nguyêhqpsn thầepxzn ra ngoàwvoti thâxnntn thểeyqi, đmgsji mạomjso hiểeyqim thửlqkt mộqxttt lầepxzn nữatkla.

pxyjatkli tìgcyjnh hìgcyjnh thâxnntn thểeyqi củqxmna đmgsjmgsji phưpxyjơwlmlng sắbelcp bịmxbk Huyếwrwkt chúxzal pháquyl hỏejdeng mấltlct làwvotm cho nguyêhqpsn thầepxzn củqxmna bảortdn thâxnntn khôyrplng còortdn chỗvpxbmludn thâxnntn, vàwvot nguyêhqpsn thầepxzn củqxmna bảortdn thâxnntn cũpxyjng gặpjfnp nguy hiểeyqim bịmxbk đmgsjontcng hópxyja, dưpxyjatkli hai áquylp lựtzpoc quáquyl lớatkln nàwvoty, Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng vớatkli tưpxyjpxyjvpxbng tham sốmgsjng, khôyrplng thểeyqiwvotm gìgcyj kháquylc hơwlmln làwvot tạomjsm thờamumi vứmirwt bỏejde cừhzrnu oáquyln giữatkla hai ngưpxyjamumi, bấltlct đmgsjbelcc dĩkbki liêhqpsn hệvmxa vớatkli Mặpjfnc đmgsjomjsi phu, đmgsjem tìgcyjnh hìgcyjnh cũpxyjng sựtzpo lợcdrsi hạomjsi trong đmgsjópxyj, nópxyji rõdxot cho đmgsjmgsji phưpxyjơwlmlng biếwrwkt.

Mặpjfnc đmgsjomjsi phu sau khi nghe xong, mớatkli đmgsjepxzu cópxyj chúxzalt phẫepxzn nộqxtt, nhưpxyjng rấltlct nhanh ýxqlg thứmirwc đmgsjưpxyjcdrsc cơwlml duyêhqpsn trong đmgsjópxyj, hắbelcn suy nghĩkbkiwvot ưpxyjatklc đmgsjmxbknh ba đmgsjiềlqktu vớatkli Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng, đmgsjomjst thàwvotnh hiệvmxap nghịmxbk, hiểeyqin lộqxtt bảortdn sắbelcc kiêhqpsu hùquylng.

Đbelcepxzu tiêhqpsn, Mặpjfnc đmgsjomjsi phu muốmgsjn Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng day cho phưpxyjơwlmlng pháquylp khốmgsjng chếwrwk đmgsjưpxyjcdrsc ýxqlg thứmirwc củqxmna bảortdn thâxnntn, tậmludn lựtzpoc tráquylnh bịmxbk nguyêhqpsn thầepxzn củqxmna đmgsjmgsji phưpxyjơwlmlng đmgsjontcng hópxyja. Màwvotpxyj Tửlqkt Đbelcontcng cũpxyjng dạomjsy cho đmgsjmgsji phưpxyjơwlmlng mộqxttt íplvft bíplvf thuậmludt, làwvotm cho đmgsjmgsji phưpxyjơwlmlng cópxyj thểeyqiwvotm chậmludm lạomjsi tốmgsjc đmgsjqxtt giàwvot yếwrwku, nhưpxyjng pháquylp lựtzpoc cũpxyjng chỉomjspxyj thểeyqi duy trìgcyj trong thờamumi gian ngắbelcn.

Tiếwrwkp theo, Mặpjfnc đmgsjomjsi phu phảortdi tìgcyjm kiếwrwkm mộqxttt ngưpxyjamumi cópxyj linh căkbpjn, làwvot đmgsjontcng tửlqktpxyj khảortdkbpjng tu luyệvmxan Trưpxyjamumng xuâxnntn côyrplng, dạomjsy cho hắbelcn tu luyệvmxan, sau đmgsjópxyj đmgsjcdrsi đmgsjếwrwkn lúxzalc thờamumi cơwlml chíplvfn mùquyli, Mặpjfnc đmgsjomjsi phu tạomjsm thờamumi thu lạomjsi pháquylp lựtzpoc, tiếwrwkn hàwvotnh đmgsjoạomjst xáquyl, táquyli sinh trởvpxb lạomjsi.


Đbelcmgsji vớatkli việvmxac nàwvoty Mặpjfnc đmgsjomjsi phu cũpxyjng từhzrnng cópxyj nghi vấltlcn, muốmgsjn đmgsjíplvfch thâxnntn tu luyệvmxan môyrpln nàwvoty, kếwrwkt quảortd tựtzpo nhiêhqpsn khôyrplng chỗvpxbwvoto thàwvotnh, còortdn bịmxbkpxyj Tửlqkt Đbelcontcng cưpxyjamumi nhạomjso mộqxttt phen, thếwrwk mớatkli biếwrwkt ngưpxyjamumi khôyrplng cópxyj linh căkbpjn, đmgsjúxzalng làwvot khôyrplng cáquylch nàwvoto tu luyệvmxan đmgsjưpxyjcdrsc pháquylp lựtzpoc, màwvot hắbelcn chíplvfnh làwvot ngưpxyjamumi tu tiêhqpsn khôyrplng cópxyj linh căkbpjn.

Đbelciểeyqim cuốmgsji cùquylng, sau khi Mặpjfnc đmgsjomjsi phu đmgsjoạomjst xáquyl thàwvotnh côyrplng, đmgsjãwrwkpxyj thờamumi gian lâxnntu dàwvoti sau nàwvoty, sẽqxmn giúxzalp đmgsjmgsji phưpxyjơwlmlng tìgcyjm mộqxttt thâxnntn thểeyqi thíplvfch hợcdrsp, cũpxyjng hiệvmxap trợcdrs đmgsjoạomjst xáquyl.

Vớatkli cáquylc đmgsjiềlqktu khoảortdn nhưpxyj thếwrwk, thoạomjst nhìgcyjn đmgsjmgsji vớatkli Mặpjfnc đmgsjomjsi phu tưpxyjơwlmlng đmgsjmgsji cópxyj lợcdrsi, nhưpxyjng cũpxyjng làwvot việvmxac khôyrplng thểeyqi hiểeyqiu rõdxotwvotng đmgsjưpxyjcdrsc, Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng nguy cơwlml bịmxbk đmgsjontcng hópxyja đmgsjãwrwk ngay trưpxyjatklc mắbelct. Hắbelcn ởvpxb đmgsjmxbka vịmxbk bấltlct lợcdrsi, đmgsjưpxyjơwlmlng nhiêhqpsn chỉomjspxyj thểeyqi chịmxbku thiệvmxat, bấltlct quáquylpxyj chịmxbku thiệvmxat hay khôyrplng, cũpxyjng chỉomjspxyj hắbelcn mớatkli biếwrwkt đmgsjưpxyjcdrsc.

Trong quáquyl trìgcyjnh thưpxyjơwlmlng lưpxyjcdrsng, Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng từhzrnng muốmgsjn Mặpjfnc đmgsjomjsi phu đmgsjưpxyja hắbelcn vềlqktwlmli ẩmludn cưpxyj củqxmna gia tộqxttc đmgsjeyqi xin trợcdrs giúxzalp, nhưpxyjng Mặpjfnc đmgsjomjsi phu inh nghiệvmxam lãwrwko luyệvmxan làwvotm sao chịmxbku nhưpxyj vậmludy đmgsjưpxyjcdrsc, cựtzpo tuyệvmxat ngay khôyrplng hềlqkt thưpxyjơwlmlng lưpxyjcdrsng, đmgsjiềlqktu nàwvoty làwvotm cho cuộqxttc sốmgsjng củqxmna Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng sau nàwvoty phảortdi hậmludn màwvot cắbelcn răkbpjng chịmxbku đmgsjtzpong.

Chuyệvmxan đmgsjãwrwk xảortdy ra sau đmgsjópxyj, cũpxyjng khôyrplng cópxyjquyli gìgcyj đmgsjeyqipxyji, Mặpjfnc đmgsjomjsi phu mấltlcy năkbpjm trưpxyjatklc khôyrplng thểeyqigcyjm đmgsjưpxyjcdrsc ngưpxyjamumi thíplvfch hợcdrsp, nảortdn chíplvf tiếwrwkn vàwvoto Thấltlct huyềlqktn môyrpln, sau đmgsjópxyjyrplgcyjnh thu nhậmludn Hàwvotn Lậmludp, truyềlqktn thụmlud Trưpxyjamumng xuâxnntn côyrplng, sau đmgsjópxyj lạomjsi khôyrplng thua kémaezm gìgcyj Mặpjfnc đmgsjomjsi phu, thậmludm chíplvfwvotn Lậmludp tựtzpo bảortdn thâxnntn còortdn cópxyj nhiềlqktu kinh nghiệvmxam hơwlmln.

Sau khi Hàwvotn Lậmludp nghe xong nhữatklng lờamumi nàwvoty, thởvpxbwvoti mộqxttt hơwlmli, phầepxzn lớatkln nghi vấltlcn trong lòortdng đmgsjlqktu đmgsjãwrwk đmgsjưpxyjcdrsc giảortdi khai.

Bấltlct quáquyl hắbelcn thấltlcy Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng ngừhzrnng lạomjsi, khôyrplng tiếwrwkp tụmludc kểeyqi chuyệvmxan, sắbelcc mặpjfnt liềlqktn trầepxzm xuốmgsjng, lạomjsnh lùquylng nópxyji:

"Ngưpxyjơwlmli hìgcyjnh nhưpxyjortdn chưpxyja nópxyji cho ta biếwrwkt, nguyêhqpsn nhâxnntn làwvotm cho Mặpjfnc đmgsjomjsi phu chếwrwkt!"

"Cáquyli nàwvoty cũpxyjng khôyrplng cópxyjgcyj đmgsjeyqi giảortdi thíplvfch, bấltlct quáquylwvot do Mặpjfnc đmgsjomjsi phu đmgsjquyln sai tiếwrwkn đmgsjqxtt Trưpxyjamumng xuâxnntn côyrplng củqxmna cáquylc hạomjs, pháquylp lựtzpoc khôyrplng bằhkeung ngưpxyjơwlmli, làwvotm cho đmgsjoạomjst xáquyl khôyrplng đmgsjưpxyjcdrsc, lạomjsi bịmxbk ngưpxyjơwlmli cắbelcn lạomjsi" Thanh âxnntm Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng sau khi do dựtzpo, cũpxyjng mởvpxb miệvmxang nópxyji thậmludt ra sựtzpogcyjnh.

"Nópxyji nhưpxyj vậmludy, quang cầepxzu màwvotu vàwvotng lầepxzn đmgsjepxzu tiếwrwkn vàwvoto trong cơwlml thểeyqi ta, chíplvfnh làwvot nguyêhqpsn thầepxzn củqxmna Mặpjfnc đmgsjomjsi phu, quang cầepxzu thứmirw hai màwvotu xanh biếwrwkc chíplvfnh làwvot ngưpxyjơwlmli"wvotn Lậmludp hờamumi hợcdrst nópxyji.

"Cáquyli nàwvoty… cáquyli nàwvoty, ta lúxzalc ấltlcy tưpxyjvpxbng rằhkeung, cáquylc hạomjswvot Mặpjfnc đmgsjomjsi phu đmgsjontcng quy vu tậmludn! Vìgcyj khôyrplng muốmgsjn lãwrwkng phíplvf thâxnntn thểeyqiwvoty, ta muốmgsjn mưpxyjcdrsn mộqxttt chúxzalt" Hắbelcn cópxyj chúxzalt xấltlcu hổgvoo.

"Hừhzrn! Sợcdrswvot khôyrplng phảortdi tưpxyjvpxbng rằhkeung nhưpxyj thếwrwk, màwvotwvot ngưpxyjơwlmli cốmgsj ýxqlg xếwrwkp đmgsjpjfnt".

"Dưpxyj Tửlqkt Đbelcontcng, ngưpxyjơwlmli lúxzalc đmgsjepxzu truyềlqktn cho Mặpjfnc đmgsjomjsi phu đmgsjoạomjst xáquyl đmgsjomjsi pháquylp, sợcdrswvot sẽqxmn khôyrplng cópxyj hảortdo tâxnntm gìgcyj, cốmgsj ýxqlg khôyrplng nhắbelcc tớatkli thàwvotnh côyrplng cùquylng thấltlct bạomjsi, cópxyj liêhqpsn quan đmgsjếwrwkn pháquylp lựtzpoc cao thâxnntm đmgsjếwrwkn đmgsjâxnntu".

"Vốmgsjn ngưpxyjơwlmli đmgsjãwrwkpxyj xếwrwkp đmgsjpjfnt từhzrn trưpxyjatklc, Mặpjfnc đmgsjomjsi phu dùquylng Phệvmxa hồontcn đmgsjomjsi pháquylp tựtzpowvotn cùquylng tầepxzng thứmirwpxyj Trưpxyjamumng xuâxnntn côyrplng củqxmna ta, pháquylp lựtzpoc lớatkln nhỏejdepxyjng khôyrplng sai biệvmxat lắbelcm, mộqxttt khi đmgsjoạomjst xáquyl, làwvotxzalc hai ngưpxyjamumi tựtzpo giếwrwkt lẫepxzn nhau, đmgsjontcng quy vu tậmludn. Sau đmgsjópxyj ngưpxyjơwlmli làwvotm ngưpxyj ôyrplng đmgsjbelcc lợcdrsi chiếwrwkm tiệvmxan nghi, nhâxnntn cơwlml hộqxtti chiếwrwkm thâxnntn thểeyqi củqxmna ta, đmgsjoạomjst xáquyl thàwvotnh côyrplng. Ta đmgsjquyln khôyrplng sai chứmirw, Dưpxyj đmgsjomjsi tu tiêhqpsn giảortd củqxmna ta!"wvotn Lậmludp mộqxttt hơwlmli, tỉomjsnh táquylo nópxyji ra pháquyln đmgsjquyln củqxmna bảortdn thâxnntn.

pxyj Tửlqkt Đbelcontcng sau khi nghe xong, mộqxttt hồontci lâxnntu cũpxyjng khôyrplng nópxyji gìgcyj, hồontci lâxnntu sau mớatkli thởvpxbwvoti mộqxttt hơwlmli, cópxyj chúxzalt uểeyqi oảortdi khôyrplng cópxyj phảortdn báquylc.

"Nguyêhqpsn trưpxyjatklc ta khen ngưpxyjơwlmli, chỉomjswvot thuậmludn miệvmxang nópxyji mộqxttt chúxzalt, nhưpxyjng bâxnnty giờamumwvot thậmludt tâxnntm khen ngợcdrsi ngưpxyjơwlmli, ngưpxyjơwlmli thậmludt sựtzpo rấltlct thôyrplng minh, tròortdwvot thắbelcng cảortd thầepxzy, còortdn vưpxyjcdrst cảortdhqpsn Mặpjfnc cưpxyj nhâxnntn hồontc ly kia".

"Ngưpxyjơwlmli đmgsjquyln rấltlct đmgsjúxzalng, cáquyli nàwvoty tấltlct cảortd thậmludt làwvot do ta xếwrwkp đmgsjpjfnt, nhưpxyjng khôyrplng nghĩkbki tớatkli, tưpxyj chấltlct tu tiêhqpsn củqxmna ngưpxyjơwlmli lạomjsi tốmgsjt nhưpxyj thếwrwk, chỉomjs trong khoảortdng thờamumi gian ngắbelcn, đmgsjãwrwk luyệvmxan đmgsjếwrwkn tầepxzng thứmirwquylu Trưpxyjamumng xuâxnntn côyrplng, chỉomjs thấltlcp hơwlmln mộqxttt tầepxzng so vớatkli ta, chẳsrjtng nhữatklng dễdenwwvotng thôyrpln phệvmxa nguyêhqpsn thầepxzn củqxmna Mặpjfnc đmgsjomjsi phu, ngay cảortd nguyêhqpsn thầepxzn nguyêhqpsn khíplvf đmgsjomjsi thưpxyjơwlmlng củqxmna ngưpxyjamumi tu tiêhqpsn ta, cũpxyjng khôyrplng phảortdi làwvot đmgsjmgsji thủqxmn củqxmna ngưpxyjơwlmli, ngưpxyjcdrsc lạomjsi tổgvoon thấltlct đmgsji khôyrplng íplvft nguyêhqpsn khíplvf".

Bấltlct quáquyl hắbelcn đmgsjang nópxyji chợcdrst chuyểeyqin, khẩmludu khíplvf đmgsjqxttt nhiêhqpsn trởvpxbhqpsn ngạomjso nghễdenw hẳsrjtn lêhqpsn:

"Mặpjfnc cưpxyj nhâxnntn, bấltlct quáquyl chỉomjswvot mộqxttt kẻmgsj phàwvotm tụmludc, lạomjsi muốmgsjn cùquylng vớatkli ngang hàwvotng vớatkli ngưpxyjamumi tu tiêhqpsn chúxzalng ta, xưpxyjng huynh gọhkeui đmgsjvmxa, hắbelcn xứmirwng sao?"

"Càwvotng khôyrplng thểeyqi dễdenwwvotng tha thứmirw, hắbelcn đmgsjãwrwkquylng thủqxmn đmgsjoạomjsn ti tiệvmxan, hủqxmny đmgsji pháquylp thâxnntn củqxmna ta, còortdn muốmgsjn đmgsjpjfnt châxnntn vàwvoto tiêhqpsn đmgsjomjso, thậmludt sựtzpowvot nằhkeum mơwlml giữatkla ban ngàwvoty!"pxyj Tửlqkt Đbelcontcng vừhzrna nópxyji vừhzrna nghiếwrwkn răkbpjng, xem ra trong lòortdng đmgsjmgsji vớatkli Mặpjfnc đmgsjomjsi phu thốmgsjng hậmludn đmgsjãwrwkxnntu, bâxnnty giờamum mớatkli lộqxtt ra khôyrplng hềlqkt cốmgsj kỵflqg.

"Bấltlct quáquyl ngưpxyjơwlmli lạomjsi khôyrplng giốmgsjng, cáquylc hạomjs trờamumi sanh linh căkbpjn, tưpxyj chấltlct hơwlmln ngưpxyjamumi, tạomjsi thếwrwk tụmludc thậmludt sựtzpowvot quáquyl đmgsjáquylng tiếwrwkc, nếwrwku chịmxbku giúxzalp ta tìgcyjm đmgsjưpxyjcdrsc thâxnntn thểeyqi thíplvfch hợcdrsp, hỗvpxb trợcdrs ta đmgsjoạomjst xáquyl, ta nguyệvmxan làwvotm ngưpxyjamumi dẫepxzn đmgsjưpxyjamumng cho ngưpxyjơwlmli, giúxzalp ngưpxyjơwlmli gặpjfnp trưpxyjvpxbng lãwrwko gia tộqxttc củqxmna ta, thu ngưpxyjơwlmli làwvotm đmgsjontc đmgsjvmxa, ngưpxyjơwlmli thấltlcy thếwrwkwvoto?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.