Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 59 : Tam đại thiết tắc

    trước sau   
Mặydroc đmoroajfxi phu khôajfxng cao hứxutqng đmoroưsbcmuqsyc mấilrhy ngàfxasy, uy lựequuc củvvowa Âyawkm hồdyfen chúqxge đmoroãvuac bộykowc lộykow ra, hắgttwn cơottc hồdyfe mỗvqxui ngàfxasy giàfxas yếhlztu đmoroi vớgeqli mộykowt tốqosmc đmoroykow kinh khủvvowng bằqnlsng mộykowt năxnqvm, nhanh chólqykng biếhlztn thàfxasnh mộykowt lãvuaco giàfxas.

Hắgttwn rấilrht sợuqsyvuaci, nghĩfsnx biệajfxn pháwqjtp khốqosmng chếhlzt hiệajfxn tưsbcmuqsyng quỷgeql dịvuac pháwqjtt sinh trêqxgen ngưsbcmpfxpi, nhưsbcmng khôajfxng chúqxget hiệajfxu quảilrh.

Nếhlztu nhưsbcm cứxutq nhưsbcm vậmcqzy, khôajfxng bao lâvuacu mạajfxng hắgttwn tựequu nhiêqxgen sẽakag ôajfxajfx, nhưsbcm mộykowt ôajfxng lãvuaco vậmcqzy, suy kiệajfxt màfxas chếhlztt. Nhưsbcmng may mắgttwn chísflznh làfxas, lúqxgec nàfxasy nguyêqxgen thầxutqn củvvowa Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng càfxasng tồdyfei tệajfxottcn.

Nguyêqxgen ban đmoroxutqu khi Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng tiếhlztn vàfxaso trong cơottc thểottc Mặydroc đmoroajfxi phu, mộykowt lúqxgec sau, xảilrhy ra hiệajfxn tưsbcmuqsyng bịvuac nguyêqxgen thầxutqn củvvowa đmoroqosmi phưsbcmơottcng đmorodyfeng hólqyka.

tngwdyfeng hólqyka"fxas mộykowt loạajfxi hàfxasnh đmoroykowng đmorooạajfxt xáwqjtmorooạajfxt thâvuacn xáwqjtc), làfxas do nguyêqxgen thầxutqn ởrwxm thờpfxpi gian dàfxasi trong cơottc thểottc củvvowa ngưsbcmpfxpi kháwqjtc, bịvuac nguyêqxgen thầxutqn củvvowa chủvvow nhâvuacn cơottc thểottc trong vôajfx thứxutqc tạajfxo ảilrhnh hưsbcmrwxmng, ảilrhnh hưsbcmrwxmng lẫajfxn nhau, nhưsbcmng hiệajfxn tưsbcmuqsyng nguy hiểottcm chísflznh làfxas cuốqosmi cùxcibng chỉvqxulqyk mộykowt ýakag thứxutqc cólqyk thểottc tồdyfen tạajfxi.

sbcm Tửvuac Đtngwdyfeng thấilrhy vậmcqzy, dưsbcmgeqli tìgttwnh thếhlzt bấilrht đmorogttwc dĩfsnx khôajfxng thểottcfxasm gìgttw kháwqjtc hơottcn làfxas nổjmkji lêqxgen chủvvow ýakag chủvvow đmoroykowng đmorooạajfxt xáwqjt.


Hắgttwn sởrwxmfsnx khôajfxng tìgttwnh nguyệajfxn nhưsbcm thếhlzt, khôajfxng phảilrhi bởrwxmi vìgttw hắgttwn lưsbcmơottcng thiệajfxn, màfxasfxas sợuqsyvuaci tam đmoroajfxi quy tắgttwc đmorooạajfxt xáwqjt củvvowa tu tiêqxgen giớgeqli trong truyềkrfjn thuyếhlztt:

Thứxutq nhấilrht, ngưsbcmpfxpi tu tiêqxgen khôajfxng thểottc tiếhlztn hàfxasnh đmorooạajfxt xáwqjt đmoroqosmi vớgeqli con ngưsbcmpfxpi, nếhlztu khôajfxng thâvuacn thểottc đmorooạajfxt xáwqjt, sẽakag khôajfxng chịvuacu nổjmkji hàfxasnh đmoroykowng đmorooạajfxt xáwqjtfxas hỏvmffng mấilrht.

Thứxutq hai, chỉvqxulqyk ngưsbcmpfxpi cólqyk pháwqjtp lựequuc cao tiếhlztn hoàfxasn đmorooạajfxt xáwqjt vớgeqli ngưsbcmpfxpi cólqyk pháwqjtp lựequuc thấilrhp, mớgeqli cólqyk thểottc thàfxasnh côajfxng, mớgeqli cólqyk thểottc khôajfxng bịvuac đmoroqosmi phưsbcmơottcng phảilrhn ngưsbcmuqsyc lạajfxi, sựequu chêqxgenh lệajfxch pháwqjtp lựequuc càfxasng lớgeqln, càfxasng an toàfxasn.

Thứxutq ba, trong cuộykowc đmoropfxpi mộykowt ngưsbcmpfxpi tu tiêqxgen, bấilrht luậmcqzn pháwqjtp lựequuc cao hay thấilrhp, đmorokrfju chỉvqxulqyk thểottc tiếhlztn hàfxasnh mộykowt lầxutqn đmorooạajfxt xáwqjt, nếhlztu cốqosm tiếhlztn hàfxasnh thầxutqn thứxutq hai, nguyêqxgen thầxutqn sẽakagajfx duyêqxgen vôajfx cớgeqlfxasqxgeu vong.

Ba quy tắgttwc nàfxasy trảilrhi qua khôajfxng biếhlztt bao nhiêqxgeu sólqykng giólqykxodqng chưsbcma từhlztng bịvuac pháwqjt vỡxvlk, khôajfxng biếhlztt đmoroãvuac hạajfxn chếhlzt bao nhiêqxgeu ngưsbcmpfxpi cốqosm gắgttwng nhờpfxp đmorooạajfxt xáwqjt đmoroottcvuacy sólqykng giólqyk hoặydroc cốqosm gắgttwng dùxcibng thuậmcqzt nàfxasy đmoroottc trốqosmn tráwqjtnh tạajfxi kiếhlztp. Trờpfxpi cao đmoroqosmi vớgeqli loạajfxi hàfxasnh vi nghịvuacch thiêqxgen nàfxasy, đmoroãvuaclqyk quy đmorovuacnh, khôajfxng đmoroottc cho ngưsbcmpfxpi tu tiêqxgen dùxcibng thuậmcqzt nàfxasy làfxasm cho thiêqxgen hạajfx trởrwxmqxgen đmoroajfxi loạajfxn, dùxcibng biệajfxn pháwqjtp cứxutqng rắgttwn nàfxasy đmoroottc hạajfxn chếhlzt.

Bởrwxmi vậmcqzy nếhlztu Mặydroc đmoroajfxi phu làfxas ngưsbcmpfxpi tu tiêqxgen, Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng ngưsbcmuqsyc lạajfxi khôajfxng cólqykgttw sợuqsyvuaci, thoảilrhi máwqjti màfxasxcibng vớgeqli đmoroqosmi phưsbcmơottcng tranh đmorooạajfxt thâvuacn thểottcfxasy, nhưsbcmng Mặydroc đmoroajfxi phu chỉvqxufxas ngưsbcmpfxpi phàfxasm, khôajfxng cólqyk chúqxget pháwqjtp lựequuc nàfxaso trong ngưsbcmpfxpi, căxnqvn bảilrhn khôajfxng cáwqjtch nàfxaso chịvuacu nổjmkji hàfxasnh vi đmorooạajfxt xáwqjt, chỉvqxu sợuqsy hắgttwn chỉvqxu mớgeqli tiếhlztn hàfxasnh đmoroưsbcmuqsyc nửvuaca chừhlztng, thâvuacn thểottc bịvuac tranh đmorooạajfxt sẽakag hoàfxasn toàfxasn bịvuac hỏvmffng mấilrht.

ottcn nữgttwa cứxutq xem nhưsbcmfxaspjdln thâvuacn tỏvmffng cơottc thểottc ngưsbcmpfxpi kháwqjtc, vậmcqzy sẽakag khôajfxng tráwqjtnh khỏvmffi vậmcqzn mệajfxnh bịvuac đmorodyfeng hólqyka, sẽakag lạajfxi lầxutqn nữgttwa gặydrop khốqosmn cảilrhnh đmoroáwqjtng xấilrhu hổjmkj, càfxasng ngàfxasy càfxasng tệajfxottcn. Bởrwxmi vìgttw pháwqjtp lựequuc củvvowa hắgttwn sẽakag theo nguyêqxgen thầxutqn mỗvqxui lầxutqn xuấilrht nhậmcqzp màfxas trởrwxmqxgen giảilrhm bớgeqlt đmoroi nhiềkrfju, rấilrht nhanh sẽakag tổjmkjn thấilrht hầxutqu nhưsbcm khôajfxng còxxrfn gìgttw nữgttwa, khôajfxng cáwqjtch nàfxaso ra vàfxaso nữgttwa, sẽakag phảilrhi sốqosmng trong cơottc thểottc củvvowa ngưsbcmpfxpi kháwqjtc cuốqosmi cùxcibng cũxodqng bịvuac đmorodyfeng hólqyka.

Phảilrhi biếhlztt rằqnlsng sau khi biếhlztn thàfxasnh nguyêqxgen thầxutqn, hắgttwn khôajfxng cólqyk thâvuacn thểottc đmoroottc bổjmkj sung pháwqjtp lựequuc, pháwqjtp lựequuc mang theo dùxcibng mộykowt lầxutqn làfxas hụdscnt đmoroi mộykowt lầxutqn, cũxodqng sắgttwp theo thờpfxpi gian màfxas dầxutqn dầxutqn tiêqxgeu giảilrhm, hắgttwn cũxodqng khôajfxng biếhlztt còxxrfn cólqyk thểottc chốqosmng đmororwxm bao lâvuacu nữgttwa.

Cho nêqxgen Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng trừhlzt phi cólqyk thểottcgttwm đmoroưsbcmuqsyc mộykowt ngưsbcmpfxpi cólqyk pháwqjtp lựequuc thấilrhp kékrfjm, cólqyk thểottc chịvuacu nổjmkji hàfxasnh vi đmorooạajfxt xáwqjt củvvowa ngưsbcmpfxpi tu tiêqxgen, nếhlztu khôajfxng hắgttwn tuyệajfxt sẽakag khôajfxng đmoroưsbcma nguyêqxgen thầxutqn ra ngoàfxasi thâvuacn thểottc, đmoroi mạajfxo hiểottcm thửvuac mộykowt lầxutqn nữgttwa.

sbcmgeqli tìgttwnh hìgttwnh thâvuacn thểottc củvvowa đmoroqosmi phưsbcmơottcng sắgttwp bịvuac Huyếhlztt chúqxge pháwqjt hỏvmffng mấilrht làfxasm cho nguyêqxgen thầxutqn củvvowa bảilrhn thâvuacn khôajfxng còxxrfn chỗvqxupjdln thâvuacn, vàfxas nguyêqxgen thầxutqn củvvowa bảilrhn thâvuacn cũxodqng gặydrop nguy hiểottcm bịvuac đmorodyfeng hólqyka, dưsbcmgeqli hai áwqjtp lựequuc quáwqjt lớgeqln nàfxasy, Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng vớgeqli tưsbcmsbcmrwxmng tham sốqosmng, khôajfxng thểottcfxasm gìgttw kháwqjtc hơottcn làfxas tạajfxm thờpfxpi vứxutqt bỏvmff cừhlztu oáwqjtn giữgttwa hai ngưsbcmpfxpi, bấilrht đmorogttwc dĩfsnx liêqxgen hệajfx vớgeqli Mặydroc đmoroajfxi phu, đmoroem tìgttwnh hìgttwnh cũxodqng sựequu lợuqsyi hạajfxi trong đmoroólqyk, nólqyki rõqxge cho đmoroqosmi phưsbcmơottcng biếhlztt.

Mặydroc đmoroajfxi phu sau khi nghe xong, mớgeqli đmoroxutqu cólqyk chúqxget phẫajfxn nộykow, nhưsbcmng rấilrht nhanh ýakag thứxutqc đmoroưsbcmuqsyc cơottc duyêqxgen trong đmoroólqyk, hắgttwn suy nghĩfsnxfxas ưsbcmgeqlc đmorovuacnh ba đmoroiềkrfju vớgeqli Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng, đmoroajfxt thàfxasnh hiệajfxp nghịvuac, hiểottcn lộykow bảilrhn sắgttwc kiêqxgeu hùxcibng.

Đtngwxutqu tiêqxgen, Mặydroc đmoroajfxi phu muốqosmn Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng day cho phưsbcmơottcng pháwqjtp khốqosmng chếhlzt đmoroưsbcmuqsyc ýakag thứxutqc củvvowa bảilrhn thâvuacn, tậmcqzn lựequuc tráwqjtnh bịvuac nguyêqxgen thầxutqn củvvowa đmoroqosmi phưsbcmơottcng đmorodyfeng hólqyka. Màfxassbcm Tửvuac Đtngwdyfeng cũxodqng dạajfxy cho đmoroqosmi phưsbcmơottcng mộykowt ísflzt bísflz thuậmcqzt, làfxasm cho đmoroqosmi phưsbcmơottcng cólqyk thểottcfxasm chậmcqzm lạajfxi tốqosmc đmoroykow giàfxas yếhlztu, nhưsbcmng pháwqjtp lựequuc cũxodqng chỉvqxulqyk thểottc duy trìgttw trong thờpfxpi gian ngắgttwn.

Tiếhlztp theo, Mặydroc đmoroajfxi phu phảilrhi tìgttwm kiếhlztm mộykowt ngưsbcmpfxpi cólqyk linh căxnqvn, làfxas đmorodyfeng tửvuaclqyk khảilrhxnqvng tu luyệajfxn Trưsbcmpfxpng xuâvuacn côajfxng, dạajfxy cho hắgttwn tu luyệajfxn, sau đmoroólqyk đmorouqsyi đmoroếhlztn lúqxgec thờpfxpi cơottc chísflzn mùxcibi, Mặydroc đmoroajfxi phu tạajfxm thờpfxpi thu lạajfxi pháwqjtp lựequuc, tiếhlztn hàfxasnh đmorooạajfxt xáwqjt, táwqjti sinh trởrwxm lạajfxi.


Đtngwqosmi vớgeqli việajfxc nàfxasy Mặydroc đmoroajfxi phu cũxodqng từhlztng cólqyk nghi vấilrhn, muốqosmn đmoroísflzch thâvuacn tu luyệajfxn môajfxn nàfxasy, kếhlztt quảilrh tựequu nhiêqxgen khôajfxng chỗvqxufxaso thàfxasnh, còxxrfn bịvuacsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng cưsbcmpfxpi nhạajfxo mộykowt phen, thếhlzt mớgeqli biếhlztt ngưsbcmpfxpi khôajfxng cólqyk linh căxnqvn, đmoroúqxgeng làfxas khôajfxng cáwqjtch nàfxaso tu luyệajfxn đmoroưsbcmuqsyc pháwqjtp lựequuc, màfxas hắgttwn chísflznh làfxas ngưsbcmpfxpi tu tiêqxgen khôajfxng cólqyk linh căxnqvn.

Đtngwiểottcm cuốqosmi cùxcibng, sau khi Mặydroc đmoroajfxi phu đmorooạajfxt xáwqjt thàfxasnh côajfxng, đmoroãvuaclqyk thờpfxpi gian lâvuacu dàfxasi sau nàfxasy, sẽakag giúqxgep đmoroqosmi phưsbcmơottcng tìgttwm mộykowt thâvuacn thểottc thísflzch hợuqsyp, cũxodqng hiệajfxp trợuqsy đmorooạajfxt xáwqjt.

Vớgeqli cáwqjtc đmoroiềkrfju khoảilrhn nhưsbcm thếhlzt, thoạajfxt nhìgttwn đmoroqosmi vớgeqli Mặydroc đmoroajfxi phu tưsbcmơottcng đmoroqosmi cólqyk lợuqsyi, nhưsbcmng cũxodqng làfxas việajfxc khôajfxng thểottc hiểottcu rõqxgefxasng đmoroưsbcmuqsyc, Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng nguy cơottc bịvuac đmorodyfeng hólqyka đmoroãvuac ngay trưsbcmgeqlc mắgttwt. Hắgttwn ởrwxm đmorovuaca vịvuac bấilrht lợuqsyi, đmoroưsbcmơottcng nhiêqxgen chỉvqxulqyk thểottc chịvuacu thiệajfxt, bấilrht quáwqjtlqyk chịvuacu thiệajfxt hay khôajfxng, cũxodqng chỉvqxulqyk hắgttwn mớgeqli biếhlztt đmoroưsbcmuqsyc.

Trong quáwqjt trìgttwnh thưsbcmơottcng lưsbcmuqsyng, Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng từhlztng muốqosmn Mặydroc đmoroajfxi phu đmoroưsbcma hắgttwn vềkrfjottci ẩpjdln cưsbcm củvvowa gia tộykowc đmoroottc xin trợuqsy giúqxgep, nhưsbcmng Mặydroc đmoroajfxi phu inh nghiệajfxm lãvuaco luyệajfxn làfxasm sao chịvuacu nhưsbcm vậmcqzy đmoroưsbcmuqsyc, cựequu tuyệajfxt ngay khôajfxng hềkrfj thưsbcmơottcng lưsbcmuqsyng, đmoroiềkrfju nàfxasy làfxasm cho cuộykowc sốqosmng củvvowa Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng sau nàfxasy phảilrhi hậmcqzn màfxas cắgttwn răxnqvng chịvuacu đmoroequung.

Chuyệajfxn đmoroãvuac xảilrhy ra sau đmoroólqyk, cũxodqng khôajfxng cólqykwqjti gìgttw đmoroottclqyki, Mặydroc đmoroajfxi phu mấilrhy năxnqvm trưsbcmgeqlc khôajfxng thểottcgttwm đmoroưsbcmuqsyc ngưsbcmpfxpi thísflzch hợuqsyp, nảilrhn chísflz tiếhlztn vàfxaso Thấilrht huyềkrfjn môajfxn, sau đmoroólqykajfxgttwnh thu nhậmcqzn Hàfxasn Lậmcqzp, truyềkrfjn thụdscn Trưsbcmpfxpng xuâvuacn côajfxng, sau đmoroólqyk lạajfxi khôajfxng thua kékrfjm gìgttw Mặydroc đmoroajfxi phu, thậmcqzm chísflzfxasn Lậmcqzp tựequu bảilrhn thâvuacn còxxrfn cólqyk nhiềkrfju kinh nghiệajfxm hơottcn.

Sau khi Hàfxasn Lậmcqzp nghe xong nhữgttwng lờpfxpi nàfxasy, thởrwxmfxasi mộykowt hơottci, phầxutqn lớgeqln nghi vấilrhn trong lòxxrfng đmorokrfju đmoroãvuac đmoroưsbcmuqsyc giảilrhi khai.

Bấilrht quáwqjt hắgttwn thấilrhy Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng ngừhlztng lạajfxi, khôajfxng tiếhlztp tụdscnc kểottc chuyệajfxn, sắgttwc mặydrot liềkrfjn trầxutqm xuốqosmng, lạajfxnh lùxcibng nólqyki:

"Ngưsbcmơottci hìgttwnh nhưsbcmxxrfn chưsbcma nólqyki cho ta biếhlztt, nguyêqxgen nhâvuacn làfxasm cho Mặydroc đmoroajfxi phu chếhlztt!"

"Cáwqjti nàfxasy cũxodqng khôajfxng cólqykgttw đmoroottc giảilrhi thísflzch, bấilrht quáwqjtfxas do Mặydroc đmoroajfxi phu đmorowqjtn sai tiếhlztn đmoroykow Trưsbcmpfxpng xuâvuacn côajfxng củvvowa cáwqjtc hạajfx, pháwqjtp lựequuc khôajfxng bằqnlsng ngưsbcmơottci, làfxasm cho đmorooạajfxt xáwqjt khôajfxng đmoroưsbcmuqsyc, lạajfxi bịvuac ngưsbcmơottci cắgttwn lạajfxi" Thanh âvuacm Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng sau khi do dựequu, cũxodqng mởrwxm miệajfxng nólqyki thậmcqzt ra sựequugttwnh.

"Nólqyki nhưsbcm vậmcqzy, quang cầxutqu màfxasu vàfxasng lầxutqn đmoroxutqu tiếhlztn vàfxaso trong cơottc thểottc ta, chísflznh làfxas nguyêqxgen thầxutqn củvvowa Mặydroc đmoroajfxi phu, quang cầxutqu thứxutq hai màfxasu xanh biếhlztc chísflznh làfxas ngưsbcmơottci"fxasn Lậmcqzp hờpfxpi hợuqsyt nólqyki.

"Cáwqjti nàfxasy… cáwqjti nàfxasy, ta lúqxgec ấilrhy tưsbcmrwxmng rằqnlsng, cáwqjtc hạajfxfxas Mặydroc đmoroajfxi phu đmorodyfeng quy vu tậmcqzn! Vìgttw khôajfxng muốqosmn lãvuacng phísflz thâvuacn thểottcfxasy, ta muốqosmn mưsbcmuqsyn mộykowt chúqxget" Hắgttwn cólqyk chúqxget xấilrhu hổjmkj.

"Hừhlzt! Sợuqsyfxas khôajfxng phảilrhi tưsbcmrwxmng rằqnlsng nhưsbcm thếhlzt, màfxasfxas ngưsbcmơottci cốqosm ýakag xếhlztp đmoroydrot".

"Dưsbcm Tửvuac Đtngwdyfeng, ngưsbcmơottci lúqxgec đmoroxutqu truyềkrfjn cho Mặydroc đmoroajfxi phu đmorooạajfxt xáwqjt đmoroajfxi pháwqjtp, sợuqsyfxas sẽakag khôajfxng cólqyk hảilrho tâvuacm gìgttw, cốqosm ýakag khôajfxng nhắgttwc tớgeqli thàfxasnh côajfxng cùxcibng thấilrht bạajfxi, cólqyk liêqxgen quan đmoroếhlztn pháwqjtp lựequuc cao thâvuacm đmoroếhlztn đmoroâvuacu".

"Vốqosmn ngưsbcmơottci đmoroãvuaclqyk xếhlztp đmoroydrot từhlzt trưsbcmgeqlc, Mặydroc đmoroajfxi phu dùxcibng Phệajfx hồdyfen đmoroajfxi pháwqjtp tựequufxasn cùxcibng tầxutqng thứxutqsbcm Trưsbcmpfxpng xuâvuacn côajfxng củvvowa ta, pháwqjtp lựequuc lớgeqln nhỏvmffxodqng khôajfxng sai biệajfxt lắgttwm, mộykowt khi đmorooạajfxt xáwqjt, làfxasqxgec hai ngưsbcmpfxpi tựequu giếhlztt lẫajfxn nhau, đmorodyfeng quy vu tậmcqzn. Sau đmoroólqyk ngưsbcmơottci làfxasm ngưsbcm ôajfxng đmorogttwc lợuqsyi chiếhlztm tiệajfxn nghi, nhâvuacn cơottc hộykowi chiếhlztm thâvuacn thểottc củvvowa ta, đmorooạajfxt xáwqjt thàfxasnh côajfxng. Ta đmorowqjtn khôajfxng sai chứxutq, Dưsbcm đmoroajfxi tu tiêqxgen giảilrh củvvowa ta!"fxasn Lậmcqzp mộykowt hơottci, tỉvqxunh táwqjto nólqyki ra pháwqjtn đmorowqjtn củvvowa bảilrhn thâvuacn.

sbcm Tửvuac Đtngwdyfeng sau khi nghe xong, mộykowt hồdyfei lâvuacu cũxodqng khôajfxng nólqyki gìgttw, hồdyfei lâvuacu sau mớgeqli thởrwxmfxasi mộykowt hơottci, cólqyk chúqxget uểottc oảilrhi khôajfxng cólqyk phảilrhn báwqjtc.

"Nguyêqxgen trưsbcmgeqlc ta khen ngưsbcmơottci, chỉvqxufxas thuậmcqzn miệajfxng nólqyki mộykowt chúqxget, nhưsbcmng bâvuacy giờpfxpfxas thậmcqzt tâvuacm khen ngợuqsyi ngưsbcmơottci, ngưsbcmơottci thậmcqzt sựequu rấilrht thôajfxng minh, tròxxrffxas thắgttwng cảilrh thầxutqy, còxxrfn vưsbcmuqsyt cảilrhqxgen Mặydroc cưsbcm nhâvuacn hồdyfe ly kia".

"Ngưsbcmơottci đmorowqjtn rấilrht đmoroúqxgeng, cáwqjti nàfxasy tấilrht cảilrh thậmcqzt làfxas do ta xếhlztp đmoroydrot, nhưsbcmng khôajfxng nghĩfsnx tớgeqli, tưsbcm chấilrht tu tiêqxgen củvvowa ngưsbcmơottci lạajfxi tốqosmt nhưsbcm thếhlzt, chỉvqxu trong khoảilrhng thờpfxpi gian ngắgttwn, đmoroãvuac luyệajfxn đmoroếhlztn tầxutqng thứxutqwqjtu Trưsbcmpfxpng xuâvuacn côajfxng, chỉvqxu thấilrhp hơottcn mộykowt tầxutqng so vớgeqli ta, chẳxodqng nhữgttwng dễysdnfxasng thôajfxn phệajfx nguyêqxgen thầxutqn củvvowa Mặydroc đmoroajfxi phu, ngay cảilrh nguyêqxgen thầxutqn nguyêqxgen khísflz đmoroajfxi thưsbcmơottcng củvvowa ngưsbcmpfxpi tu tiêqxgen ta, cũxodqng khôajfxng phảilrhi làfxas đmoroqosmi thủvvow củvvowa ngưsbcmơottci, ngưsbcmuqsyc lạajfxi tổjmkjn thấilrht đmoroi khôajfxng ísflzt nguyêqxgen khísflz".

Bấilrht quáwqjt hắgttwn đmoroang nólqyki chợuqsyt chuyểottcn, khẩpjdlu khísflz đmoroykowt nhiêqxgen trởrwxmqxgen ngạajfxo nghễysdn hẳxodqn lêqxgen:

"Mặydroc cưsbcm nhâvuacn, bấilrht quáwqjt chỉvqxufxas mộykowt kẻjmkj phàfxasm tụdscnc, lạajfxi muốqosmn cùxcibng vớgeqli ngang hàfxasng vớgeqli ngưsbcmpfxpi tu tiêqxgen chúqxgeng ta, xưsbcmng huynh gọivpoi đmoroajfx, hắgttwn xứxutqng sao?"

"Càfxasng khôajfxng thểottc dễysdnfxasng tha thứxutq, hắgttwn đmoroãvuacxcibng thủvvow đmorooạajfxn ti tiệajfxn, hủvvowy đmoroi pháwqjtp thâvuacn củvvowa ta, còxxrfn muốqosmn đmoroydrot châvuacn vàfxaso tiêqxgen đmoroajfxo, thậmcqzt sựequufxas nằqnlsm mơottc giữgttwa ban ngàfxasy!"sbcm Tửvuac Đtngwdyfeng vừhlzta nólqyki vừhlzta nghiếhlztn răxnqvng, xem ra trong lòxxrfng đmoroqosmi vớgeqli Mặydroc đmoroajfxi phu thốqosmng hậmcqzn đmoroãvuacvuacu, bâvuacy giờpfxp mớgeqli lộykow ra khôajfxng hềkrfj cốqosm kỵxkog.

"Bấilrht quáwqjt ngưsbcmơottci lạajfxi khôajfxng giốqosmng, cáwqjtc hạajfx trờpfxpi sanh linh căxnqvn, tưsbcm chấilrht hơottcn ngưsbcmpfxpi, tạajfxi thếhlzt tụdscnc thậmcqzt sựequufxas quáwqjt đmoroáwqjtng tiếhlztc, nếhlztu chịvuacu giúqxgep ta tìgttwm đmoroưsbcmuqsyc thâvuacn thểottc thísflzch hợuqsyp, hỗvqxu trợuqsy ta đmorooạajfxt xáwqjt, ta nguyệajfxn làfxasm ngưsbcmpfxpi dẫajfxn đmoroưsbcmpfxpng cho ngưsbcmơottci, giúqxgep ngưsbcmơottci gặydrop trưsbcmrwxmng lãvuaco gia tộykowc củvvowa ta, thu ngưsbcmơottci làfxasm đmorodyfe đmoroajfx, ngưsbcmơottci thấilrhy thếhlztfxaso?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.