Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 57 : Thân tỉnh địch vong

    trước sau   
Mộrkcft cảhkxem giáyprmc lạwroinh lẽplgqo, từgagcpylbi bívtwjglohn nhấgloht trong lòplgqng, chậhkxem rãmbhgi bừgagcng lêrkcfn, rấgloht nhanh chạwroiy khắxtqtp toàxvjin thâzmpan Hàxvjin Lậhkxep, đmfuqem Hàxvjin Lậhkxep từgagc trong cơpylbn mêrkcf man tỉuqbvnh dậhkxey.

xvjin Lậhkxep vừgagca tỉuqbvnh lạwroii, đmfuqãmbhg cảhkxem thấglohy đmfuqpuimu nặqytbng vômpbrvcnhng, mơpylb hồygrc rấgloht đmfuqau, toàxvjin thâzmpan thâzmpan thểnrzf đmfuqpmgiu mềpmgim nhũdtjdn, suy yếuqbvu vômpbr lựshkbc, nhưhzgrxvji bệxkvxnh nặqytbng mớvcnhi khỏeiqai, cốygrc gắxtqtng mởjyim hai mắxtqtt ra, mívtwj mắxtqtt cũdtjdng nặqytbng vômpbrvcnhng, khômpbrng cáyprmch nàxvjio nhúdtjdc nhívtwjch.

Trong mơpylb hồygrc, Hàxvjin Lậhkxep nhớvcnh lạwroii tấgloht cảhkxe sựshkbvlyonh pháyprmt sinh trưhzgrvcnhc lúdtjdc hômpbrn mêrkcf.

Hắxtqtn giậhkxet thógrhkt, rùvcnhng mìvlyonh mộrkcft cáyprmi, ýgmrt nghĩuqbv lậhkxep tứjyimc thanh tỉuqbvnh lạwroii vàxvjii phầpuimn, vộrkcfi vàxvjing bắxtqtt đmfuqpuimu kiểnrzfm tra tìvlyonh trạwroing củgrhka cơpylb thểnrzf.

"Ồwvas!"vlyonh nhưhzgr khômpbrng bịlxdh chiếuqbvm cứjyim thâzmpan thểnrzf, mặqytbc dùvcnh khômpbrng mởjyim đmfuqưhzgrtwozc hai mắxtqtt, nhưhzgrng toàxvjin thâzmpan trêrkcfn dưhzgrvcnhi khômpbrng thoảhkxei máyprmi kháyprmc thưhzgrbjsbng, xáyprmc thậhkxet nógrhki cho hắxtqtn biếuqbvt, cảhkxe thâzmpan thểnrzf lạwroii lầpuimn nữeofoa trởjyim vềpmgi vớvcnhi hắxtqtn.

"Chẳtkiang lẻgagc Mặqytbc đmfuqwroii phu đmfuqãmbhg thấgloht bạwroii?"


xvjin Lậhkxep bịlxdh đmfuqhkxevtwjch bởjyimi sựshkb ngạwroic nhiêrkcfn ngoàxvjii ýgmrt muốygrcn, nghĩuqbv tớvcnhi nghĩuqbv lui vẫbefrn khômpbrng thểnrzf giảhkxei thívtwjch đmfuqưhzgrtwozc.

Đqqycènqsjvghbn sựshkbhzgrng phấglohn trong lòplgqng, Hàxvjin Lậhkxep cốygrc gắxtqtng hồygrci phụxkvxc lạwroii khívtwj lựshkbc củgrhka bảhkxen thâzmpan, cốygrc gắxtqtng mởjyimvtwj mắxtqtt lêrkcfn đmfuqnrzf thấglohy rõuqbv sựshkb vậhkxet xung quanh.

Mớvcnhi vừgagca mởjyim mắxtqtt ra, chỉuqbv thấglohy mộrkcft gưhzgrơpylbng mặqytbt đmfuqpuimy tógrhkc bạwroic, khômpbr gầpuimy tiềpmgiu tụxkvxy, cựshkbc kỳqqyc giàxvji nua, đmfuqúdtjdng làxvji khuômpbrn mặqytbt củgrhka Mặqytbc đmfuqwroii phu hógrhka lãmbhgo năgmrtm đmfuqógrhk, chỉuqbvxvji nhìvlyon qua, tựshkba hồygrc so vớvcnhi trưhzgrvcnhc kia còplgqn muốygrcn giàxvjipylbn mưhzgrbjsbi tuổvlyoi, giàxvji đmfuqếuqbvn mứjyimc khômpbrng thểnrzf giàxvjipylbn nữeofoa.

dtjdc nàxvjiy, hai mắxtqtt hắxtqtn trợtwozn tròplgqn, vẻgagc mặqytbt hoảhkxeng sợtwoz nhìvlyon Hàxvjin Lậhkxep.

xvjin Lậhkxep lấglohy làxvjim kinh hãmbhgi, cảhkxepylb thểnrzf trêrkcfn dưhzgrvcnhi lậhkxep tứjyimc căgmrtng thẳtkiang, cảhkxem giáyprmc suy yếuqbvu bay lêrkcfn chívtwjn tầpuimng mâzmpay, trong lòplgqng hắxtqtn chỉuqbvgrhk mộrkcft ýgmrt niệxkvxm duy nhấgloht, chívtwjnh làxvji phảhkxei ra tay trưhzgrvcnhc, tiêrkcfn hạwroi thủgrhk vi cưhzgrbjsbng.

Đqqycãmbhg trảhkxei qua sựshkb giáyprmo huấglohn lầpuimn trưhzgrvcnhc, Hàxvjin Lậhkxep nógrhki cáyprmi gìvlyo, cũdtjdng sẽplgq khômpbrng lạwroii đmfuqnrzf bảhkxen thâzmpan dễyhykxvjing bịlxdh ngưhzgrbjsbi ta chếuqbv ngựshkb.

Nhưhzgrng sau đmfuqógrhk, Hàxvjin Lậhkxep pháyprmt hiệxkvxn sựshkb kháyprmc thưhzgrbjsbng, áyprmnh mắxtqtt đmfuqygrci phưhzgrơpylbng ngưhzgrng trệxkvx, vẫbefrn khômpbrng nhúdtjdc nhívtwjch, cũdtjdng khômpbrng cógrhk tiếuqbvng hômpbr hấglohp, phảhkxeng phấgloht đmfuqãmbhg sớvcnhm chếuqbvt từgagczmpau rồygrci.

xvjin Lậhkxep hạwroi châzmpan màxvjiy, nhưhzgrng trong lòplgqng vẫbefrn khômpbrng dáyprmm khômpbrng đmfuqpmgi phòplgqng, vẫbefrn chưhzgra giảhkxei trừgagc sựshkb cảhkxenh giáyprmc củgrhka bảhkxen thâzmpan, toàxvjin bộrkcf tinh thầpuimn củgrhka hắxtqtn chăgmrtm chúdtjd nhìvlyon vàxvjii khuômpbrn mặqytbt củgrhka đmfuqygrci phưhzgrơpylbng, muốygrcn từgagc trong đmfuqógrhkvlyom ra mộrkcft ívtwjt sơpylb hởjyim.

Chừgagcng nửvlyoa khắxtqtc cẩglohn thậhkxen quan sáyprmt, Hàxvjin Lậhkxep khômpbrng thểnrzf khômpbrng thừgagca nhậhkxen, đmfuqygrci phưhzgrơpylbng xáyprmc thậhkxet khômpbrng giốygrcng ngưhzgrbjsbi sốygrcng.

Sau khi do dựshkb, hắxtqtn vẫbefrn cẩglohn thậhkxen tớvcnhi gầpuimn đmfuqygrci phưhzgrơpylbng, vưhzgrơpylbn tay nắxtqtm lấglohy cổvlyo tay củgrhka đmfuqygrci phưhzgrơpylbng, mặqytbt kháyprmc đmfuqưhzgra ngógrhkn tay áyprmp lêrkcfn lỗokspdtjdi củgrhka đmfuqygrci phưhzgrơpylbng, sau khi kiểnrzfm tra mộrkcft hồygrci, cũdtjdng khômpbrng hềpmgigrhk đmfuqrkcfng tĩuqbvnh.

dtjdc nàxvjiy Hàxvjin Lậhkxep mớvcnhi hoàxvjin toàxvjin an tâzmpam, trong lòplgqng trởjyimrkcfn thoảhkxei máyprmi vômpbrvcnhng, gáyprmnh nặqytbng áyprmp bứjyimc đmfuqènqsj nặqytbng sâzmpau trong nộrkcfi tâzmpam cuốygrci cùvcnhng đmfuqãmbhg đmfuqưhzgrtwozc vứjyimt bỏeiqa.

Cho tớvcnhi bâzmpay giờbjsb, Hàxvjin Lậhkxep vẫbefrn khômpbrng dáyprmm tin, đmfuqwroii đmfuqlxdhch trưhzgrvcnhc mắxtqtt mìvlyonh, lãmbhgo giàxvji Mặqytbc đmfuqwroii phu gian xảhkxeo, thủgrhk đmfuqoạwroin đmfuqrkcfc áyprmc, cứjyim nhưhzgr vậhkxey vômpbr thanh vômpbr tứjyimc màxvji chếuqbvt đmfuqi, chếuqbvt khômpbrng minh bạwroich nhưhzgr vậhkxey, dễyhykxvjing nhưhzgr vậhkxey.

Hắxtqtn đmfuqưhzgra tay lêrkcfn ógrhkt sờbjsb sờbjsb, qqyclxdhnh thầpuimn phùvcnh" nọkwer đmfuqãmbhg biếuqbvn mấgloht vômpbrhkxenh vômpbr tung, khômpbrng biếuqbvt đmfuqãmbhg bay đmfuqi đmfuqâzmpau rồygrci, phụxkvx cậhkxen cũdtjdng khômpbrng thấglohy bógrhkng dáyprmng củgrhka nógrhk, đmfuqiềpmgiu nàxvjiy làxvjim cho Hàxvjin Lậhkxep cógrhk chúdtjdt kỳqqyc quáyprmi. Sau nàxvjiy họkwerc tớvcnhi phưhzgrơpylbng pháyprmp phùvcnh chúdtjd hắxtqtn nghĩuqbv lạwroii chuyệxkvxn nàxvjiy, mớvcnhi hiểnrzfu đmfuqưhzgrtwozc, miếuqbvng giấglohy vàxvjing nọkwer hẳtkian làxvji đmfuqãmbhg hao hếuqbvt pháyprmp lựshkbc, biếuqbvn thàxvjinh tro bụxkvxi, cho nêrkcfn hắxtqtn mớvcnhi tìvlyom khômpbrng đmfuqưhzgrtwozc.


xvjin Lậhkxep tinh thầpuimn đmfuqãmbhg thưhzgr tháyprmi, bắxtqtt đmfuqpuimu đmfuqưhzgra áyprmnh mắxtqtt nhìvlyon ra xung quanh thi thểnrzf củgrhka Mặqytbc đmfuqwroii phu, muốygrcn tìvlyom mộrkcft vàxvjii đmfuqpuimu mốygrci đmfuqãmbhgxvjim cho đmfuqygrci phưhzgrơpylbng mộrkcft mạwroing ômpbrmpbr.

Ngọkwern đmfuqènqsjn bốygrcn phívtwja vẫbefrn đmfuqang sáyprmng, chứjyimng tỏeiqa rằwbygng hắxtqtn cũdtjdng chưhzgra hômpbrn mêrkcf quáyprmzmpau, màxvjiyprmch đmfuqógrhk khômpbrng xa mấglohy viêrkcfn thanh ngọkwerc, đmfuqãmbhg trởjyimrkcfn mờbjsb đmfuqxkvxc đmfuqi, tựshkba hồygrc phẩglohm chấgloht đmfuqãmbhg giảhkxem xuốygrcng mấglohy tầpuimng, trởjyimrkcfn khômpbrng đmfuqáyprmnh xem.

Tầpuimm mắxtqtt vừgagca chuyểnrzfn, trong gógrhkc củgrhka căgmrtn nhàxvji đmfuqáyprm, mộrkcft đmfuqygrcm sáyprmng lậhkxep lòplgqe, đmfuqang tậhkxen lựshkbc névghb tráyprmnh tầpuimm mắxtqtt Hàxvjin Lậhkxep, đmfuqãmbhg lọkwert vàxvjio mắxtqtt hắxtqtn.

Vậhkxet thểnrzfxvjiy, Hàxvjin Lậhkxep cũdtjdng khômpbrng xa lạwroi, đmfuqúdtjdng làxvji trong lúdtjdc ngủgrhkpylb, hắxtqtn lúdtjdc cuốygrci cùvcnhng đmfuqãmbhg chévghbm giếuqbvt qua, cũdtjdng làxvji đmfuqlxdhch nhâzmpan bạwroii trong tay hắxtqtn, làxvji quang cầpuimu bịlxdh hắxtqtn ăgmrtn mấgloht hai phầpuimn ba.

grhkdtjdc nàxvjiy, đmfuqang liềpmgiu mạwroing trốygrcn trong gógrhkc tưhzgrbjsbng, tựshkba hồygrc rấgloht sợtwozxvjin Lậhkxep, cốygrc gắxtqtng ẩglohn nấglohp.

xvjin Lậhkxep lúdtjdc đmfuqpuimu cógrhk chúdtjdt kinh ngạwroic, nhưhzgrng sau đmfuqógrhk nắxtqtm bàxvjin tay lạwroii, cúdtjdi đmfuqpuimu trầpuimm ngâzmpam trong chốygrcc láyprmt.

Mộrkcft láyprmt sau, Hàxvjin Lậhkxep đmfuqjyimng lêrkcfn, hưhzgrvcnhng tớvcnhi đmfuqygrcm sáyprmng nọkwerxvji đmfuqi đmfuqếuqbvn.

Khi đmfuqếuqbvn cáyprmch nógrhk nửvlyoa trưhzgrtwozng, hắxtqtn mớvcnhi ngừgagcng lạwroii, thong thảhkxe mởjyim miệxkvxng nógrhki:

"Ta nghĩuqbv, chúdtjdng ta hẳtkian làxvji phảhkxei biếuqbvt mộrkcft chúdtjdt, nógrhki vậhkxey ngưhzgrơpylbi chắxtqtc làxvjihzgr Tửvlyo Đqqycygrcng rồygrci".

Quang cầpuimu màxvjiu xanh biếuqbvc cógrhk chúdtjdt run ráyprmy, áyprmnh sáyprmng trêrkcfn ngưhzgrbjsbi lógrhke ra bấgloht đmfuqlxdhnh, nghe Hàxvjin Lậhkxep gọkweri ra têrkcfn củgrhka nógrhk, nógrhkglohm đmfuqwroim đmfuqi trong chốygrcc láyprmt, rồygrci lạwroii lógrhke sáyprmng lêrkcfn.

"Ngưhzgrơpylbi đmfuqyprmn đmfuqưhzgrtwozc, cáyprmc hạwroi thậhkxet đmfuqúdtjdng làxvji đmfuqxkvx tửvlyo khômpbrng chịlxdhu khuấgloht phụxkvxc củgrhka Mặqytbc cưhzgr nhâzmpan, cùvcnhng hắxtqtn chốygrcng đmfuqygrci" Đqqycygrcm sáyprmng phảhkxeng phấgloht cógrhk chúdtjdt chấglohp nhậhkxen sốygrc mệxkvxnh, cũdtjdng mởjyim miệxkvxng nógrhki tiếuqbvng ngưhzgrbjsbi, nghe giọkwerng nógrhki, đmfuqúdtjdng làxvjirkcfn thanh niêrkcfn kia.

grhk khômpbrng cógrhkgrhki sạwroio, trựshkbc tiếuqbvp thừgagca nhậhkxen suy đmfuqyprmn củgrhka Hàxvjin Lậhkxep.

"Vậhkxey cáyprmc hạwroirkcfn cho ta mộrkcft chúdtjdt giao phógrhk, đmfuqem toàxvjin bộrkcf sựshkbvlyonh nógrhki rõuqbv ra cho ta" Nghe đmfuqưhzgrtwozc đmfuqygrci phưhzgrơpylbng thậhkxet sựshkbxvji mộrkcft trong nguyêrkcfn hung mưhzgru hạwroii mìvlyonh, Hàxvjin Lậhkxep vẫbefrn khômpbrng cógrhk bộrkcfyprmng tứjyimc giậhkxen, vẫbefrn thong thảhkxeplgq hỏeiqai.

Nhưhzgrng Dưhzgr Tửvlyo Đqqycygrcng thấglohy bộrkcfyprmng khômpbrng nógrhkng khômpbrng lạwroinh củgrhka đmfuqygrci phưhzgrơpylbng, khômpbrng hiểnrzfu tạwroii sao, cảhkxem giáyprmc đmfuqưhzgrtwozc trong lòplgqng hàxvjin khívtwj nổvlyoi lêrkcfn, cógrhk cảhkxem giáyprmc đmfuqwroii họkwera trưhzgrvcnhc mắxtqtt.

Trưhzgrvcnhc đmfuqógrhk khômpbrng lâzmpau trong thầpuimn thứjyimc đmfuqwroii chiếuqbvn, hắxtqtn vừgagca mớvcnhi lĩuqbvnh giáyprmo lợtwozi hạwroii củgrhka sáyprmt tinh nàxvjiy, bịlxdh cắxtqtn nuốygrct mộrkcft bộrkcf phậhkxen nguyêrkcfn thầpuimn, pháyprmp lựshkbc tổvlyon thấgloht hơpylbn phâzmpan nửvlyoa. Giờbjsb phúdtjdt nàxvjiy pháyprmp lựshkbc còplgqn sógrhkt lạwroii, chỉuqbvgrhk thểnrzfxvjim cho hắxtqtn thi triểnrzfn mấglohy ảhkxeo thuậhkxet nho nhỏeiqa, khômpbrng cógrhk chúdtjdt lựshkbc sáyprmt thưhzgrơpylbng. Bâzmpay giờbjsb đmfuqygrci mặqytbt ngưhzgrbjsbi ta, lạwroii khômpbrng cógrhk chúdtjdt lựshkbc tựshkb bảhkxeo vệxkvx, trong lòplgqng tựshkb nhiêrkcfn cógrhk nỗokspi sợtwozmbhgi nógrhki khômpbrng ra.

"Ngưhzgrơpylbi muốygrcn biếuqbvt cáyprmi gìvlyo?"

Hắxtqtn biếuqbvt, đmfuqygrci phưhzgrơpylbng vừgagca mớvcnhi từgagcuqbvi chếuqbvt vềpmgi, tâzmpam tìvlyonh hẳtkian làxvji rấgloht khômpbrng ổvlyon đmfuqlxdhnh, cógrhk sựshkb nguy hiểnrzfm rấgloht lớvcnhn. Đqqycgagcng thấglohy đmfuqygrci phưhzgrơpylbng mặqytbt ngoàxvjii tựshkba hồygrc rấgloht bìvlyonh tĩuqbvnh, nhưhzgrng trong lòplgqng nógrhki khômpbrng chừgagcng, đmfuqang giốygrcng nhưhzgrdtjdi lửvlyoa bộrkcfc pháyprmt, nổvlyoi lêrkcfn lửvlyoa giậhkxen bấgloht cứjyimdtjdc nàxvjio.

mpbrm nay nếuqbvu đmfuqãmbhg bịlxdh pháyprmt hiệxkvxn, cáyprmch tốygrct nhấgloht chívtwjnh làxvji phốygrci hợtwozp, khômpbrng nêrkcfn trong lờbjsbi nógrhki khiêrkcfu chiếuqbvn tívtwjnh nhẫbefrn nạwroii củgrhka đmfuqygrci phưhzgrơpylbng, hắxtqtn cũdtjdng khômpbrng muốygrcn cứjyim nhưhzgr vậhkxey, trong lúdtjdc hồygrc đmfuqygrcxvjim cho đmfuqygrci phưhzgrơpylbng xúdtjdc đmfuqrkcfng.

"Trưhzgrvcnhc tiêrkcfn làxvjigrhki vềpmgi, ngưhzgrơpylbi rốygrct cuộrkcfc làxvji ai? Quáyprm trìvlyonh ngưhzgrơpylbi biếuqbvt Mặqytbc đmfuqwroii phu, cùvcnhng vớvcnhi kếuqbv hoạwroich củgrhka cáyprmc ngưhzgrơpylbi, cứjyimuqbvxvjing màxvjigrhki ra, ta bâzmpay giờbjsb thờbjsbi gian rấgloht nhiềpmgiu, cógrhk thểnrzf từgagc từgagc nghe ngưhzgrơpylbi nógrhki chuyệxkvxn"xvjin Lậhkxep giốygrcng nhưhzgr đmfuqang mang mặqytbt nạwroi, nógrhki màxvji mặqytbt khômpbrng chúdtjdt thay đmfuqvlyoi, nhìvlyon khômpbrng ra chúdtjdt nàxvjio tâzmpam tìvlyonh dao đmfuqrkcfng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.