Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 56 : Quang cầu chi chiến

    trước sau   
"Dưrzml Tửpgjq Đfaqqhfvrng, ta chỉdvdnrzml muốpgjqn nhắphlfc nhởczuh ngưrzmlơcgqni mộnndct lầseqzn cuốpgjqi, giảvshs sửpgjq ta cólzjo xảvshsy ra việbnvic gìvzpn, thìvzpn ngưrzmlơcgqni cũopwkng khôxydeng cólzjocgqni nàrzmlo đheqkvavc đheqki".

"Phảvshsi biếnatmt rằvavcng ngưrzmlơcgqni lúszlqc nàrzmly chỉdvdnrzmlvzpnnh thásgmwi nguyêruomn thầseqzn, cũopwkng khôxydeng thểvavc duy trìvzpn đheqkưrzmlcpgrc bao lâesxxu, nếnatmu nhưrzml khôxydeng cólzjo ta giúszlqp ngưrzmlơcgqni tìvzpnm kiếnatmm thâesxxn thểvavc thíokqfch hợcpgrp, sợcpgr rằvavcng sẽophw thậskrbt sựzela tiêruomu tásgmwn. Cho nêruomn mớlmrdi nólzjoi, nếnatmu côxydeng phásgmwp cólzjo chỗfsrzrzmlo giảvshs dốpgjqi, bâesxxy giờmalt cứqnqnlzjoi cho ta biếnatmt, vẫdphan còzcyln chưrzmla muộnndcn, ta tuyệbnvit sẽophw khôxydeng hậskrbn thùdphavzpn vớlmrdi ngưrzmlơcgqni. Ta cólzjo thểvavc cho ngưrzmlơcgqni mặnzfrt mũopwki, cũopwkng cólzjo thểvavc hạophw đheqknndcc chúszlq".

Mặnzfrc đheqkophwi phu vẫdphan khôxydeng chịkjsmu bỏmmow qua, vẫdphan tiếnatmp tụqnqnc tra hỏmmowi thanh niêruomn kia.

rzmln Lậskrbp nghe cuốpgjqi cùdphang đheqkãzntj hiểvavcu rõvshs. Mặnzfrc đheqkophwi phu khổzelaesxxm nólzjoi vớlmrdi ngưrzmlmalti nàrzmly, chỉdvdnrzml sợcpgrzntji cásgmwi ngưrzmlmalti gọmwsyi làrzmlrzml Tửpgjq Đfaqqhfvrng nàrzmly, khi truyềhjyrn côxydeng phásgmwp đheqkãzntj đheqknndcng tay đheqknndcng châesxxn, làrzmlm cho hắphlfn sửpgjq dụqnqnng bịkjsm sai, tựzelaesxxy họmwsya cho bảvshsn thâesxxn. Cho nêruomn hắphlfn mớlmrdi vàrzmlo lúszlqc khẩcpgrn yếnatmu, thậskrbn trọmwsyng do dựzela, muốpgjqn từczuh miệbnving đheqkpgjqi phưrzmlơcgqnng làrzmlm cho rõvshsrzmlng, mớlmrdi cólzjo thểvavcruomn tâesxxm.

"Ta truyềhjyrn cho ngưrzmlơcgqni phưrzmlơcgqnng phásgmwp đheqkoạophwt xásgmw, tuyệbnvit đheqkpgjqi khôxydeng cólzjo chỗfsrzrzmlo sửpgjqa đheqkzelai, nếnatmu làrzmllzjovzpn dấnvhlu diếnatmm ngưrzmlơcgqni, làrzmlm cho toàrzmln tộnndcc củjusla ta, cũopwkng sẽophw bịkjsm trờmalti phạophwt, khôxydeng chếnatmt tửpgjq tếnatm đheqkưrzmlcpgrc, từczuh nay vềhjyr sau tộnndcc diệbnvit toàrzmln vong"rzml Tửpgjq Đfaqqhfvrng khôxydeng chúszlqt dừczuhng lạophwi, nhưrzml đheqkinh đheqkólzjong cộnndct hạophw lờmalti thềhjyr đheqknndcc, xem ra hắphlfn rấnvhlt rõvshs sựzelammown khoămmown củjusla Mặnzfrc đheqkophwi phu.

"Hơcgqnn nữseqza, sau khi ngưrzmlơcgqni sửpgjq dụqnqnng Thấnvhlt quỷdcti phệbnvi hồhfvrn đheqkophwi phásgmwp, mặnzfrc dùdpha cho ngưrzmlơcgqni trong khoảvshsng thờmalti gian ngắphlfn, giữseqz lạophwi phásgmwp lựzelac nhấnvhlt đheqkkjsmnh, cólzjo thểvavcrzmlm cho xuấnvhlt mộnndct íokqft phásgmwp thuậskrbt đheqkơcgqnn giảvshsn, nhưrzmlng cásgmwi nàrzmly dùdpha sao cũopwkng làrzml lấnvhly thâesxxn nuôxydei quỷdcti, lấnvhly tinh nguyêruomn trảvshs giásgmw. Màrzml tinh nguyêruomn còzcyln lạophwi trong thâesxxn thểvavc ngưrzmlơcgqni, còzcyln cólzjo thểvavc cho ngưrzmlơcgqni lầseqzn sau dùdphang đheqkưrzmlcpgrc phásgmwp thuậskrbt nàrzmly sao?"rzml Tửpgjq Đfaqqhfvrng sau khi phásgmwt lờmalti thềhjyr đheqknndcc, lạophwi nólzjoi lờmalti chặnzfrn đheqkưrzmlmaltng lui củjusla Mặnzfrc đheqkophwi phu.


Lờmalti nàrzmly sau khi ra khỏmmowi miệbnving, bêruomn trong phòzcylng lầseqzn nữseqza lạophwi chìvzpnm vàrzmlo yêruomn tĩzntjnh, bêruomn trong phòzcylng chỉdvdnlzjo tiếnatmng hôxyde hấnvhlp củjusla Mặnzfrc đheqkophwi phu.

rzmln Lậskrbp trong lòzcylng âesxxm thầseqzm cầseqzu khẩcpgrn, hắphlfn trưrzmllmrdc giờmalt khôxydeng tin vàrzmlo thầseqzn thásgmwnh, lầseqzn đheqkseqzu tiêruomn hưrzmllmrdng tớlmrdi thầseqzn tiêruomn màrzml cầseqzu nguyệbnvin, hy vọmwsyng đheqkpgjqi phưrzmlơcgqnng sợcpgrzntji, bỏmmow đheqki ýnatm đheqkhfvr bấnvhlt lưrzmlơcgqnng củjusla hắphlfn. Cho dùdpha biếnatmt rõvshsrzml rấnvhlt hoang đheqkưrzmlmaltng, cólzjo chúszlqt dốpgjqi gạophwt mìvzpnnh, nhưrzmlng đheqkâesxxy cũopwkng làrzml việbnvic duy nhấnvhlt hắphlfn cólzjo thểvavcrzmlm lúszlqc nàrzmly.

"Tốpgjqt, dùdphang ngưrzmlmalti thìvzpn khôxydeng nghi ngờmalt ngưrzmlmalti, nghi ngưrzmlmalti thìvzpn khôxydeng dùdphang ngưrzmlmalti, nếnatmu mưrzmlu cầseqzu việbnvic lớlmrdn, cólzjo mạophwo hiểvavcm mộnndct chúszlqt, cũopwkng làrzml lẽophw tấnvhlt nhiêruomn" Mặnzfrc đheqkophwi phu rốpgjqt cụqnqnc kiêruomn quyếnatmt hạophw quyếnatmt tâesxxm.

Lờmalti nàrzmly vừczuha nólzjoi ra, Hàrzmln Lậskrbp tuyệbnvit vọmwsyng, nếnatmu làrzml trêruomn mặnzfrt cólzjo cảvshsm giásgmwc, khẳscxtng đheqkinh làrzml mặnzfrt màrzmly tásgmwi nhợcpgrt, vẻpysp mặnzfrt biếnatmn sắphlfc.

rzml Tửpgjq Đfaqqhfvrng cólzjo vẻpysp thậskrbt cao hứqnqnng, trong giọmwsyng nólzjoi cũopwkng lộnndc ra sựzelarzmlng phấnvhln.

"Vốpgjqn nêruomn nhưrzml thếnatm, ngưrzmlơcgqni ngẫdpham lạophwi, ngưrzmlơcgqni lúszlqc đheqkseqzu vốpgjqn làrzml ngưrzmlmalti thưrzmlmaltng khôxydeng cólzjo linh cămmown, cămmown bảvshsn làrzml khôxydeng cásgmwch nàrzmlo tu tiêruomn đheqkưrzmlcpgrc. Nhưrzmlng sau khi cásgmwch nàrzmly thàrzmlnh côxydeng, nólzjoi cásgmwch khásgmwc, ngưrzmlơcgqni cólzjo đheqkưrzmlcpgrc thâesxxn xásgmwc củjusla ngưrzmlmalti mang linh cămmown, ngưrzmlơcgqni cólzjo thểvavcvzpnm mộnndct gia tộnndcc hoặnzfrc môxyden phásgmwi tu tiêruomn, gia nhậskrbp vàrzmlo đheqkólzjo, từczuh nay vềhjyr sau thìvzpnlzjo thểvavc thoásgmwt khỏmmowi sanh lãzntjo bệbnvinh tửpgjq, ngũopwkrzmlnh luâesxxn hồhfvri, tốpgjqi thiểvavcu thìvzpnopwkng sốpgjqng lâesxxu hơcgqnn nhiềhjyru so vớlmrdi con ngưrzmlmalti".

"Ha ha, ta nhâesxxn đheqkưrzmlcpgrc nhữseqzng lờmalti tốpgjqt làrzmlnh nàrzmly củjusla ngưrzmlơcgqni. Ngưrzmlơcgqni yêruomn tâesxxm đheqki, chỉdvdn cầseqzn ta thàrzmlnh côxydeng, lậskrbp tứqnqnc tìvzpnm giúszlqp ngưrzmlơcgqni mộnndct thâesxxn thểvavclzjo linh cămmown, sẽophw khôxydeng bạophwc đheqkãzntji Dưrzmlzntjo đheqkbnvi đheqkâesxxu" Mặnzfrc đheqkophwi phu đheqkưrzmlcpgrc Dưrzml Tửpgjq Đfaqqhfvrng thuyếnatmt phụqnqnc mộnndct phen, rấnvhlt làrzml bay bổzelang, nghĩzntj đheqkếnatmn viễnatmn cảvshsnh tốpgjqt đheqksgmwp sau khi làrzmlm phépgjqp, hắphlfn khôxydeng khỏmmowi nólzjong ruộnndct, đheqkpgjqi vớlmrdi Dưrzml Tửpgjq Đfaqqhfvrng khásgmwch khíokqfcgqnn rấnvhlt nhiềhjyru, lờmalti nólzjoi đheqkãzntjlzjo ýnatm lung lạophwc.

faqqa tạophw Mặnzfrc đheqkophwi ca, sau khi thàrzmlnh côxydeng, ta tuyệbnvit khôxydeng giữseqz lạophwi, sẽophw đheqkem toàrzmln bộnndc phásgmwp quyếnatmt tu luyệbnvin, nhấnvhlt nhấnvhlt giao cho đheqkophwi ca"rzml Tửpgjq Đfaqqhfvrng cũopwkng giảvshso hoạophwt dịkjsm thưrzmlmaltng, theo đheqkólzjorzmlszlqt ngắphlfn khoảvshsng cásgmwch, cùdphang đheqkpgjqi phưrzmlơcgqnng tămmowng cưrzmlmaltng mốpgjqi quan hệbnvi.

rzmln Lậskrbp ởczuh mộnndct bêruomn nghe đheqkưrzmlcpgrc, tứqnqnc giậskrbn thấnvhlt khiếnatmu xịkjsmt khólzjoi, hai ngưrzmlmalti nàrzmly thậskrbt đheqkúszlqng làrzmldphang mộnndct giuộnndcc, khôxydeng biếnatmt xấnvhlu hổzela, xem thâesxxn thểvavc hắphlfn nhưrzmlrzml đheqkhfvr vậskrbt, mộnndct chúszlqt cũopwkng khôxydeng đheqkvavc ýnatm tớlmrdi ýnatm kiếnatmn củjusla chủjusl nhâesxxn nólzjo, nhưrzmlng hắphlfn hôxydem nay, quảvshs thậskrbt cũopwkng làrzmlxyde kếnatm khảvshs thi.

Mặnzfrc đheqkophwi phu bỏmmow đheqkưrzmlcpgrc sựzela nghi ngờmalt trong lòzcylng, đheqkãzntj quyếnatmt đheqkkjsmnh chủjusl ýnatm, cũopwkng khôxydeng trìvzpn hoãzntjn nữseqza.

Hắphlfn khôxydeng biếnatmt từczuhcgqni nàrzmlo lấnvhly ra mấnvhly câesxxy kim châesxxm, cắphlfm vàrzmlo mấnvhly bíokqf huyệbnvit trêruomn đheqkseqzu, làrzmlm cho bảvshsn thâesxxn hồhfvrng quang đheqkseqzy mặnzfrt, tinh thầseqzn tămmowng cao, cólzjo đheqkjusl tinh lựzelac đheqkvavc thi triểvavcn phásgmwp thuậskrbt, sẽophw khôxydeng đheqkvavc xảvshsy ra sai sólzjot.

Tiếnatmp theo đheqki tớlmrdi trưrzmllmrdc mặnzfrt Hàrzmln Lậskrbp, nâesxxng thâesxxn thểvavc củjusla hắphlfn dậskrby, sửpgjqa lạophwi lạophwi tưrzml thếnatm cho ngồhfvri trêruomn mặnzfrt đheqknvhlt. Bảvshsn thâesxxn ngồhfvri ởczuh đheqkpgjqi diệbnvin, hai tay ôxydem chặnzfrt hai vai, ngồhfvri xuốpgjqng.

Mặnzfrc đheqkophwi phu tay nắphlfm phásgmwp quyếnatmt, vung tay, mộnndct đheqkophwo hồhfvrng quang từczuh trong tay bắphlfn ra, bắphlfn tớlmrdi đheqkhfvr ásgmwn ởczuhruomn dưrzmllmrdi Hàrzmln Lậskrbp, nhấnvhlt thờmalti mấnvhly viêruomn ngọmwsyc thạophwch ởczuh bốpgjqn phíokqfa sásgmwng lêruomn.


Tiếnatmp theo, tiếnatmng chúszlq ngữseqz trầseqzm thấnvhlp, từczuh trong miệbnving Mặnzfrc đheqkophwi phu chậskrbm rãzntji phásgmwt ra, giốpgjqng nhưrzml ma chúszlq, làrzmlm cho ngưrzmlmalti ta nghe đheqkưrzmlcpgrc cảvshsm thấnvhly mơcgqnrzmlng buồhfvrn ngủjusl. Ýqqrz thứqnqnc củjusla Hàrzmln Lậskrbp, theo âesxxm thanh chúszlq ngữseqz lọmwsyt vàrzmlo tai, từczuh từczuhcgqn hồhfvr đheqki, trởczuhruomn hếnatmt sứqnqnc buồhfvrn ngủjusl.

"Khôxydeng hay"rzmln Lậskrbp trong lòzcylng biếnatmt khôxydeng ổzelan, rấnvhlt rõvshsrzmlng đheqkâesxxy làrzml do đheqkpgjqi phưrzmlơcgqnng cốpgjq ýnatmesxxy nêruomn, đheqkang chuẩcpgrn bịkjsm chiếnatmm lấnvhly thâesxxn thểvavc củjusla hắphlfn, hắphlfn rấnvhlt khôxydeng cam lòzcylng, khôxydeng muốpgjqn bólzjo tay chờmalt chếnatmt, vìvzpn vậskrby đheqkem hếnatmt toàrzmln lựzelac khásgmwng cựzela âesxxm thanh nàrzmly.

Nhưrzmlng khôxydeng thểvavcrzmlm chuyệbnvin gìvzpn đheqkưrzmlcpgrc, nếnatmu nhưrzmlzcyln cólzjo thểvavc khốpgjqng chếnatm thâesxxn thểvavc, hắphlfn còzcyln cólzjo thểvavcdphang cásgmwch cắphlfn lưrzmlfaqqi, nhépgjqo vàrzmlo da thịkjsmt đheqkvavcokqfch thíokqfch, làrzmlm cho bảvshsn thâesxxn bảvshso trìvzpn sựzela tỉdvdnnh tao, nhưrzmlng hiệbnvin tạophwi chỉdvdnlzjo thểvavc bịkjsm đheqknndcng màrzml thừczuha nhậskrbn.

rzmllmrdi sựzela thôxydei miêruomn mạophwnh mẽophw củjusla chúszlq ngữseqz, Hàrzmln Lậskrbp rấnvhlt nhanh khôxydeng còzcyln biếnatmt gìvzpn nữseqza, trưrzmllmrdc khi hôxyden mêruom, hắphlfn mơcgqn hồhfvr nhìvzpnn thấnvhly, khuôxyden mặnzfrt củjusla Mặnzfrc đheqkophwi phu dưrzmllmrdi ngọmwsyn đheqkècpgrn u ásgmwm, trôxydeng rấnvhlt dữseqz tợcpgrn đheqkásgmwng sợcpgr, khôxydeng còzcyln phong thásgmwi củjusla mỹlzjo nam tửpgjq.

"Ngưrzmlơcgqni thàrzmlnh trâesxxu đheqki!" Đfaqqâesxxy làrzmlesxxu nólzjoi cuốpgjqi cùdphang Hàrzmln Lậskrbp trưrzmllmrdc mêruom đheqki muốpgjqn nólzjoi, cũopwkng làrzml lờmalti nguyềhjyrn rủjusla bấnvhlt đheqkphlfc dĩzntj.

Trong bólzjong tốpgjqi vôxyde tậskrbn, Hàrzmln Lậskrbp nhưrzmlesxxm vàrzmlo mộnndct giấnvhlc mộnndcng kỳzela lạophw.

Trong mộnndcng, hắphlfn làrzml mộnndct quang cầseqzu xanh biếnatmc lớlmrdn bằvavcng nắphlfm tay, cólzjo thếnatm giớlmrdi củjusla riêruomng mìvzpnnh, ởczuhcgqni nàrzmly nólzjo tựzela do ngao du, vui sưrzmllmrdng vôxydedphang.

Nhưrzmlng khôxydeng lâesxxu sau, đheqknndct nhiêruomn xôxydeng tớlmrdi mộnndct quang cầseqzu màrzmlu vàrzmlng, quang cầseqzu nàrzmly chỉdvdn cỡfaqq ngólzjon tay cásgmwi, so vớlmrdi Hàrzmln Lậskrbp nhỏmmowcgqnn mấnvhly lầseqzn, nhưrzmlng khíokqf thếnatm hung hămmowng, khôxydeng cólzjo ýnatm tốpgjqt, nólzjo vừczuha thấnvhly Hàrzmln Lậskrbp, liềhjyrn hung ásgmwc vọmwsyt tớlmrdi, mởczuhsgmwi miệbnving đheqkseqzy rămmowng nhọmwsyn cắphlfn Hàrzmln Lậskrbp, Hàrzmln Lậskrbp đheqkưrzmlơcgqnng nhiêruomn cũopwkng khôxydeng yếnatmu thếnatm, cũopwkng mởczuh miệbnving, hung hămmowng phảvshsn kíokqfch.

Đfaqqưrzmlcpgrc mấnvhly cásgmwi, quang cầseqzu màrzmlu vàrzmlng đheqkãzntj bịkjsmrzmln Lậskrbp ỷdctirzmlo thểvavcokqfch lớlmrdn hơcgqnn, dễnatmrzmlng nuốpgjqt mấnvhlt, cuộnndcc chiếnatmn kếnatmt thúszlqc khásgmw nhẹsgmw nhàrzmlng.

rzmln Lậskrbp sau khi chiếnatmn thắphlfng, hâesxxn hoan cổzelaopwk, trởczuh vềhjyr chỗfsrzopwk thưrzmlczuhng thứqnqnc mỹlzjo vịkjsm củjusla chiếnatmn lợcpgri phẩcpgrm. Lúszlqc nàrzmly, từczuhruomn ngoàrzmli lạophwi cólzjo kẻpyspesxxm lấnvhln, lầseqzn nàrzmly cũopwkng làrzml mộnndct quang cầseqzu màrzmlu xanh, nhưrzmlng thểvavcokqfch lớlmrdn hơcgqnn Hàrzmln Lậskrbp, chỉdvdnrzml ásgmwnh sásgmwng cólzjo vẻpyspvshsm đheqkophwm suy yếnatmu, khôxydeng chólzjoi mắphlft nhưrzmlrzmln Lậskrbp.

Đfaqqkjsmch nhâesxxn lầseqzn nàrzmly, vừczuha thấnvhly quang cầseqzu do Hàrzmln Lậskrbp biếnatmn thàrzmlnh, rõvshsrzmlng lấnvhly làrzmlm kinh hãzntji, dừczuhng lạophwi mộnndct chúszlqt, tựzelaa hồhfvrlzjo chúszlqt do dựzela.

Nhưrzmlng Hàrzmln Lậskrbp vừczuha mớlmrdi thưrzmlczuhng thứqnqnc tưrzml vịkjsm tuyệbnvit vờmalti củjusla việbnvic ămmown quang cầseqzu khásgmwc, nêruomn khôxydeng muốpgjqn bỏmmow qua đheqkpgjqi phưrzmlơcgqnng, cũopwkng khôxydeng lo lắphlfng thựzelac lựzelac hai bêruomn khásgmwc biệbnvit, liềhjyrn vọmwsyt tớlmrdi. Đfaqqpgjqi phưrzmlơcgqnng thấnvhly vậskrby, cũopwkng xôxydeng lêruomn cắphlfn xépgjq nhau.

Thểvavcokqfch đheqkpgjqi phưrzmlơcgqnng tuy lớlmrdn hơcgqnn Hàrzmln Lậskrbp, nhưrzmlng suy yếnatmu vôxyde lựzelac, rõvshsrzmlng chỉdvdnrzmllzjosgmwi mãzntj, so vớlmrdi quang cầseqzu màrzmlu vàrzmlng chốpgjqng đheqkfaqqzcyln yếnatmu hơcgqnn, cũopwkng khôxydeng đheqkcpgri bịkjsm đheqkásgmwnh bạophwi, bắphlft đheqkseqzu hưrzmllmrdng ra phíokqfa ngoàrzmli chạophwy trốpgjqn.

rzmln Lậskrbp khôxydeng chịkjsmu buôxydeng tha đheqkpgjqi phưrzmlơcgqnng, mau chólzjong đheqkuổzelai theo, nhưrzmlng đheqkpgjqi phưrzmlơcgqnng thậskrbt sựzela giảvshso hoạophwt, mỗfsrzi khi bịkjsm bắphlft đheqkưrzmlcpgrc, lạophwi đheqkem bộnndc phậskrbn bịkjsm bắphlft lấnvhly đheqkólzjosgmwch ra, bảvshsn thâesxxn lạophwi tiếnatmp tụqnqnc chạophwy trốpgjqi chếnatmt, cứqnqn nhưrzml vậskrby, nólzjoopwkng cólzjo thểvavc chạophwy thoásgmwt đheqkưrzmlcpgrc, bấnvhlt quásgmw thểvavcokqfch củjusla nólzjoszlqc nàrzmly, cũopwkng chỉdvdnzcyln mộnndct phầseqzn ba so vớlmrdi trưrzmllmrdc đheqkâesxxy.

Trảvshsi qua hai cuộnndcc chiếnatmn đheqknvhlu, chỗfsrzrzmly lạophwi đheqkưrzmlcpgrc Hàrzmln Lậskrbp tiếnatmp tụqnqnc đheqknndcc chiếnatmm, quang cầseqzu màrzml hắphlfn hólzjoa thâesxxn, lạophwi tiếnatmp tụqnqnc ngưrzmlmalti khásgmwc tớlmrdi, nhưrzmlng đheqkásgmwng tiếnatmc, đheqkcpgri mãzntji màrzmlopwkng khôxydeng cólzjo ai tớlmrdi nữseqza.

Mộnndct lúszlqc sau, nólzjoopwkng khôxydeng thècpgrm đheqkvavc ýnatm, vẫdphan mộnndct thâesxxn mộnndct mìvzpnnh khoan khoásgmwi phiêruomu đheqkãzntjng, cũopwkng đheqkãzntj qua thậskrbt lâesxxu, tựzelaa hồhfvr sẽophwzntjnh viễnatmn nhưrzml vậskrby.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.