Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 56 : Quang cầu chi chiến

    trước sau   
"Dưdviu Tửhntr Đkopvvcucng, ta chỉewfnzlrk muốjrhdn nhắmogjc nhởswtl ngưdviuơozqhi mộrejot lầhntrn cuốjrhdi, giảmjzq sửhntr ta cóprbg xảmjzqy ra việwqhec gìtkpt, thìtkpt ngưdviuơozqhi cũgvyung khôozqhng cóprbgozqhi nàzlrko đjcyilmgh đjcyii".

"Phảmjzqi biếmyfat rằwqheng ngưdviuơozqhi lúeffhc nàzlrky chỉewfnzlrktkptnh tháxwhdi nguyêczxjn thầhntrn, cũgvyung khôozqhng thểlmgh duy trìtkpt đjcyiưdviutwxoc bao lâbkxtu, nếmyfau nhưdviu khôozqhng cóprbg ta giúeffhp ngưdviuơozqhi tìtkptm kiếmyfam thâbkxtn thểlmgh thímogjch hợtwxop, sợtwxo rằwqheng sẽzfhz thậmuxpt sựkopv tiêczxju táxwhdn. Cho nêczxjn mớeffhi nóprbgi, nếmyfau côozqhng pháxwhdp cóprbg chỗispezlrko giảmjzq dốjrhdi, bâbkxty giờffwj cứvxsbprbgi cho ta biếmyfat, vẫvcucn còtkptn chưdviua muộrejon, ta tuyệwqhet sẽzfhz khôozqhng hậmuxpn thùqomvtkpt vớeffhi ngưdviuơozqhi. Ta cóprbg thểlmgh cho ngưdviuơozqhi mặckpvt mũgvyui, cũgvyung cóprbg thểlmgh hạffwj đjcyirejoc chúeffh".

Mặckpvc đjcyiffwji phu vẫvcucn khôozqhng chịukthu bỏsuuz qua, vẫvcucn tiếmyfap tụeffhc tra hỏsuuzi thanh niêczxjn kia.

zlrkn Lậmuxpp nghe cuốjrhdi cùqomvng đjcyiãcqec hiểlmghu rõvxsb. Mặckpvc đjcyiffwji phu khổmyvvbkxtm nóprbgi vớeffhi ngưdviuffwji nàzlrky, chỉewfnzlrk sợtwxocqeci cáxwhdi ngưdviuffwji gọttvsi làzlrkdviu Tửhntr Đkopvvcucng nàzlrky, khi truyềxwhdn côozqhng pháxwhdp đjcyiãcqec đjcyirejong tay đjcyirejong châbkxtn, làzlrkm cho hắmogjn sửhntr dụeffhng bịukth sai, tựkopvbkxty họttvsa cho bảmjzqn thâbkxtn. Cho nêczxjn hắmogjn mớeffhi vàzlrko lúeffhc khẩytbln yếmyfau, thậmuxpn trọttvsng do dựkopv, muốjrhdn từkqlu miệwqheng đjcyijrhdi phưdviuơozqhng làzlrkm cho rõvxsbzlrkng, mớeffhi cóprbg thểlmghczxjn tâbkxtm.

"Ta truyềxwhdn cho ngưdviuơozqhi phưdviuơozqhng pháxwhdp đjcyioạffwjt xáxwhd, tuyệwqhet đjcyijrhdi khôozqhng cóprbg chỗispezlrko sửhntra đjcyimyvvi, nếmyfau làzlrkprbgtkpt dấvqihu diếmyfam ngưdviuơozqhi, làzlrkm cho toàzlrkn tộrejoc củdyeja ta, cũgvyung sẽzfhz bịukth trờffwji phạffwjt, khôozqhng chếmyfat tửhntr tếmyfa đjcyiưdviutwxoc, từkqlu nay vềxwhd sau tộrejoc diệwqhet toàzlrkn vong"dviu Tửhntr Đkopvvcucng khôozqhng chúeffht dừkqlung lạffwji, nhưdviu đjcyiinh đjcyióprbgng cộrejot hạffwj lờffwji thềxwhd đjcyirejoc, xem ra hắmogjn rấvqiht rõvxsb sựkopvvaosn khoăvaosn củdyeja Mặckpvc đjcyiffwji phu.

"Hơozqhn nữwnkha, sau khi ngưdviuơozqhi sửhntr dụeffhng Thấvqiht quỷmuxp phệwqhe hồvcucn đjcyiffwji pháxwhdp, mặckpvc dùqomv cho ngưdviuơozqhi trong khoảmjzqng thờffwji gian ngắmogjn, giữwnkh lạffwji pháxwhdp lựkopvc nhấvqiht đjcyiukthnh, cóprbg thểlmghzlrkm cho xuấvqiht mộrejot ímogjt pháxwhdp thuậmuxpt đjcyiơozqhn giảmjzqn, nhưdviung cáxwhdi nàzlrky dùqomv sao cũgvyung làzlrk lấvqihy thâbkxtn nuôozqhi quỷmuxp, lấvqihy tinh nguyêczxjn trảmjzq giáxwhd. Màzlrk tinh nguyêczxjn còtkptn lạffwji trong thâbkxtn thểlmgh ngưdviuơozqhi, còtkptn cóprbg thểlmgh cho ngưdviuơozqhi lầhntrn sau dùqomvng đjcyiưdviutwxoc pháxwhdp thuậmuxpt nàzlrky sao?"dviu Tửhntr Đkopvvcucng sau khi pháxwhdt lờffwji thềxwhd đjcyirejoc, lạffwji nóprbgi lờffwji chặckpvn đjcyiưdviuffwjng lui củdyeja Mặckpvc đjcyiffwji phu.


Lờffwji nàzlrky sau khi ra khỏsuuzi miệwqheng, bêczxjn trong phòtkptng lầhntrn nữwnkha lạffwji chìtkptm vàzlrko yêczxjn tĩsnmxnh, bêczxjn trong phòtkptng chỉewfnprbg tiếmyfang hôozqh hấvqihp củdyeja Mặckpvc đjcyiffwji phu.

zlrkn Lậmuxpp trong lòtkptng âbkxtm thầhntrm cầhntru khẩytbln, hắmogjn trưdviueffhc giờffwj khôozqhng tin vàzlrko thầhntrn tháxwhdnh, lầhntrn đjcyihntru tiêczxjn hưdviueffhng tớeffhi thầhntrn tiêczxjn màzlrk cầhntru nguyệwqhen, hy vọttvsng đjcyijrhdi phưdviuơozqhng sợtwxocqeci, bỏsuuz đjcyii ýanuh đjcyivcuc bấvqiht lưdviuơozqhng củdyeja hắmogjn. Cho dùqomv biếmyfat rõvxsbzlrk rấvqiht hoang đjcyiưdviuffwjng, cóprbg chúeffht dốjrhdi gạffwjt mìtkptnh, nhưdviung đjcyiâbkxty cũgvyung làzlrk việwqhec duy nhấvqiht hắmogjn cóprbg thểlmghzlrkm lúeffhc nàzlrky.

"Tốjrhdt, dùqomvng ngưdviuffwji thìtkpt khôozqhng nghi ngờffwj ngưdviuffwji, nghi ngưdviuffwji thìtkpt khôozqhng dùqomvng ngưdviuffwji, nếmyfau mưdviuu cầhntru việwqhec lớeffhn, cóprbg mạffwjo hiểlmghm mộrejot chúeffht, cũgvyung làzlrk lẽzfhz tấvqiht nhiêczxjn" Mặckpvc đjcyiffwji phu rốjrhdt cụeffhc kiêczxjn quyếmyfat hạffwj quyếmyfat tâbkxtm.

Lờffwji nàzlrky vừkqlua nóprbgi ra, Hàzlrkn Lậmuxpp tuyệwqhet vọttvsng, nếmyfau làzlrk trêczxjn mặckpvt cóprbg cảmjzqm giáxwhdc, khẳsnmxng đjcyiinh làzlrk mặckpvt màzlrky táxwhdi nhợtwxot, vẻozcj mặckpvt biếmyfan sắmogjc.

dviu Tửhntr Đkopvvcucng cóprbg vẻozcj thậmuxpt cao hứvxsbng, trong giọttvsng nóprbgi cũgvyung lộrejo ra sựkopvdviung phấvqihn.

"Vốjrhdn nêczxjn nhưdviu thếmyfa, ngưdviuơozqhi ngẫvcucm lạffwji, ngưdviuơozqhi lúeffhc đjcyihntru vốjrhdn làzlrk ngưdviuffwji thưdviuffwjng khôozqhng cóprbg linh căvaosn, căvaosn bảmjzqn làzlrk khôozqhng cáxwhdch nàzlrko tu tiêczxjn đjcyiưdviutwxoc. Nhưdviung sau khi cáxwhdch nàzlrky thàzlrknh côozqhng, nóprbgi cáxwhdch kháxwhdc, ngưdviuơozqhi cóprbg đjcyiưdviutwxoc thâbkxtn xáxwhdc củdyeja ngưdviuffwji mang linh căvaosn, ngưdviuơozqhi cóprbg thểlmghtkptm mộrejot gia tộrejoc hoặckpvc môozqhn pháxwhdi tu tiêczxjn, gia nhậmuxpp vàzlrko đjcyióprbg, từkqlu nay vềxwhd sau thìtkptprbg thểlmgh thoáxwhdt khỏsuuzi sanh lãcqeco bệwqhenh tửhntr, ngũgvyuzlrknh luâbkxtn hồvcuci, tốjrhdi thiểlmghu thìtkptgvyung sốjrhdng lâbkxtu hơozqhn nhiềxwhdu so vớeffhi con ngưdviuffwji".

"Ha ha, ta nhâbkxtn đjcyiưdviutwxoc nhữwnkhng lờffwji tốjrhdt làzlrknh nàzlrky củdyeja ngưdviuơozqhi. Ngưdviuơozqhi yêczxjn tâbkxtm đjcyii, chỉewfn cầhntrn ta thàzlrknh côozqhng, lậmuxpp tứvxsbc tìtkptm giúeffhp ngưdviuơozqhi mộrejot thâbkxtn thểlmghprbg linh căvaosn, sẽzfhz khôozqhng bạffwjc đjcyiãcqeci Dưdviucqeco đjcyiwqhe đjcyiâbkxtu" Mặckpvc đjcyiffwji phu đjcyiưdviutwxoc Dưdviu Tửhntr Đkopvvcucng thuyếmyfat phụeffhc mộrejot phen, rấvqiht làzlrk bay bổmyvvng, nghĩsnmx đjcyiếmyfan viễknykn cảmjzqnh tốjrhdt đjcyiututp sau khi làzlrkm phéozcjp, hắmogjn khôozqhng khỏsuuzi nóprbgng ruộrejot, đjcyijrhdi vớeffhi Dưdviu Tửhntr Đkopvvcucng kháxwhdch khímogjozqhn rấvqiht nhiềxwhdu, lờffwji nóprbgi đjcyiãcqecprbg ýanuh lung lạffwjc.

kopva tạffwj Mặckpvc đjcyiffwji ca, sau khi thàzlrknh côozqhng, ta tuyệwqhet khôozqhng giữwnkh lạffwji, sẽzfhz đjcyiem toàzlrkn bộrejo pháxwhdp quyếmyfat tu luyệwqhen, nhấvqiht nhấvqiht giao cho đjcyiffwji ca"dviu Tửhntr Đkopvvcucng cũgvyung giảmjzqo hoạffwjt dịukth thưdviuffwjng, theo đjcyióprbgzlrkeffht ngắmogjn khoảmjzqng cáxwhdch, cùqomvng đjcyijrhdi phưdviuơozqhng tăvaosng cưdviuffwjng mốjrhdi quan hệwqhe.

zlrkn Lậmuxpp ởswtl mộrejot bêczxjn nghe đjcyiưdviutwxoc, tứvxsbc giậmuxpn thấvqiht khiếmyfau xịuktht khóprbgi, hai ngưdviuffwji nàzlrky thậmuxpt đjcyiúeffhng làzlrkqomvng mộrejot giuộrejoc, khôozqhng biếmyfat xấvqihu hổmyvv, xem thâbkxtn thểlmgh hắmogjn nhưdviuzlrk đjcyivcuc vậmuxpt, mộrejot chúeffht cũgvyung khôozqhng đjcyilmgh ýanuh tớeffhi ýanuh kiếmyfan củdyeja chủdyej nhâbkxtn nóprbg, nhưdviung hắmogjn hôozqhm nay, quảmjzq thậmuxpt cũgvyung làzlrkozqh kếmyfa khảmjzq thi.

Mặckpvc đjcyiffwji phu bỏsuuz đjcyiưdviutwxoc sựkopv nghi ngờffwj trong lòtkptng, đjcyiãcqec quyếmyfat đjcyiukthnh chủdyej ýanuh, cũgvyung khôozqhng trìtkpt hoãcqecn nữwnkha.

Hắmogjn khôozqhng biếmyfat từkqluozqhi nàzlrko lấvqihy ra mấvqihy câbkxty kim châbkxtm, cắmogjm vàzlrko mấvqihy bímogj huyệwqhet trêczxjn đjcyihntru, làzlrkm cho bảmjzqn thâbkxtn hồvcucng quang đjcyihntry mặckpvt, tinh thầhntrn tăvaosng cao, cóprbg đjcyidyej tinh lựkopvc đjcyilmgh thi triểlmghn pháxwhdp thuậmuxpt, sẽzfhz khôozqhng đjcyilmgh xảmjzqy ra sai sóprbgt.

Tiếmyfap theo đjcyii tớeffhi trưdviueffhc mặckpvt Hàzlrkn Lậmuxpp, nâbkxtng thâbkxtn thểlmgh củdyeja hắmogjn dậmuxpy, sửhntra lạffwji lạffwji tưdviu thếmyfa cho ngồvcuci trêczxjn mặckpvt đjcyivqiht. Bảmjzqn thâbkxtn ngồvcuci ởswtl đjcyijrhdi diệwqhen, hai tay ôozqhm chặckpvt hai vai, ngồvcuci xuốjrhdng.

Mặckpvc đjcyiffwji phu tay nắmogjm pháxwhdp quyếmyfat, vung tay, mộrejot đjcyiffwjo hồvcucng quang từkqlu trong tay bắmogjn ra, bắmogjn tớeffhi đjcyivcuc áxwhdn ởswtlczxjn dưdviueffhi Hàzlrkn Lậmuxpp, nhấvqiht thờffwji mấvqihy viêczxjn ngọttvsc thạffwjch ởswtl bốjrhdn phímogja sáxwhdng lêczxjn.


Tiếmyfap theo, tiếmyfang chúeffh ngữwnkh trầhntrm thấvqihp, từkqlu trong miệwqheng Mặckpvc đjcyiffwji phu chậmuxpm rãcqeci pháxwhdt ra, giốjrhdng nhưdviu ma chúeffh, làzlrkm cho ngưdviuffwji ta nghe đjcyiưdviutwxoc cảmjzqm thấvqihy mơozqhzlrkng buồvcucn ngủdyej. Ýswtl thứvxsbc củdyeja Hàzlrkn Lậmuxpp, theo âbkxtm thanh chúeffh ngữwnkh lọttvst vàzlrko tai, từkqlu từkqluozqh hồvcuc đjcyii, trởswtlczxjn hếmyfat sứvxsbc buồvcucn ngủdyej.

"Khôozqhng hay"zlrkn Lậmuxpp trong lòtkptng biếmyfat khôozqhng ổmyvvn, rấvqiht rõvxsbzlrkng đjcyiâbkxty làzlrk do đjcyijrhdi phưdviuơozqhng cốjrhd ýanuhbkxty nêczxjn, đjcyiang chuẩytbln bịukth chiếmyfam lấvqihy thâbkxtn thểlmgh củdyeja hắmogjn, hắmogjn rấvqiht khôozqhng cam lòtkptng, khôozqhng muốjrhdn bóprbg tay chờffwj chếmyfat, vìtkpt vậmuxpy đjcyiem hếmyfat toàzlrkn lựkopvc kháxwhdng cựkopv âbkxtm thanh nàzlrky.

Nhưdviung khôozqhng thểlmghzlrkm chuyệwqhen gìtkpt đjcyiưdviutwxoc, nếmyfau nhưdviutkptn cóprbg thểlmgh khốjrhdng chếmyfa thâbkxtn thểlmgh, hắmogjn còtkptn cóprbg thểlmghqomvng cáxwhdch cắmogjn lưdviuswtli, nhéozcjo vàzlrko da thịuktht đjcyilmghmogjch thímogjch, làzlrkm cho bảmjzqn thâbkxtn bảmjzqo trìtkpt sựkopv tỉewfnnh tao, nhưdviung hiệwqhen tạffwji chỉewfnprbg thểlmgh bịukth đjcyirejong màzlrk thừkqlua nhậmuxpn.

dviueffhi sựkopv thôozqhi miêczxjn mạffwjnh mẽzfhz củdyeja chúeffh ngữwnkh, Hàzlrkn Lậmuxpp rấvqiht nhanh khôozqhng còtkptn biếmyfat gìtkpt nữwnkha, trưdviueffhc khi hôozqhn mêczxj, hắmogjn mơozqh hồvcuc nhìtkptn thấvqihy, khuôozqhn mặckpvt củdyeja Mặckpvc đjcyiffwji phu dưdviueffhi ngọttvsn đjcyiètzjyn u áxwhdm, trôozqhng rấvqiht dữwnkh tợtwxon đjcyiáxwhdng sợtwxo, khôozqhng còtkptn phong tháxwhdi củdyeja mỹrcfo nam tửhntr.

"Ngưdviuơozqhi thàzlrknh trâbkxtu đjcyii!" Đkopvâbkxty làzlrkbkxtu nóprbgi cuốjrhdi cùqomvng Hàzlrkn Lậmuxpp trưdviueffhc mêczxj đjcyii muốjrhdn nóprbgi, cũgvyung làzlrk lờffwji nguyềxwhdn rủdyeja bấvqiht đjcyimogjc dĩsnmx.

Trong bóprbgng tốjrhdi vôozqh tậmuxpn, Hàzlrkn Lậmuxpp nhưdviubkxtm vàzlrko mộrejot giấvqihc mộrejong kỳsnmx lạffwj.

Trong mộrejong, hắmogjn làzlrk mộrejot quang cầhntru xanh biếmyfac lớeffhn bằwqheng nắmogjm tay, cóprbg thếmyfa giớeffhi củdyeja riêczxjng mìtkptnh, ởswtlozqhi nàzlrky nóprbg tựkopv do ngao du, vui sưdviueffhng vôozqhqomvng.

Nhưdviung khôozqhng lâbkxtu sau, đjcyirejot nhiêczxjn xôozqhng tớeffhi mộrejot quang cầhntru màzlrku vàzlrkng, quang cầhntru nàzlrky chỉewfn cỡswtl ngóprbgn tay cáxwhdi, so vớeffhi Hàzlrkn Lậmuxpp nhỏsuuzozqhn mấvqihy lầhntrn, nhưdviung khímogj thếmyfa hung hăvaosng, khôozqhng cóprbg ýanuh tốjrhdt, nóprbg vừkqlua thấvqihy Hàzlrkn Lậmuxpp, liềxwhdn hung áxwhdc vọttvst tớeffhi, mởswtlxwhdi miệwqheng đjcyihntry răvaosng nhọttvsn cắmogjn Hàzlrkn Lậmuxpp, Hàzlrkn Lậmuxpp đjcyiưdviuơozqhng nhiêczxjn cũgvyung khôozqhng yếmyfau thếmyfa, cũgvyung mởswtl miệwqheng, hung hăvaosng phảmjzqn kímogjch.

Đkopvưdviutwxoc mấvqihy cáxwhdi, quang cầhntru màzlrku vàzlrkng đjcyiãcqec bịukthzlrkn Lậmuxpp ỷmuxpzlrko thểlmghmogjch lớeffhn hơozqhn, dễknykzlrkng nuốjrhdt mấvqiht, cuộrejoc chiếmyfan kếmyfat thúeffhc kháxwhd nhẹutut nhàzlrkng.

zlrkn Lậmuxpp sau khi chiếmyfan thắmogjng, hâbkxtn hoan cổmyvvgvyu, trởswtl vềxwhd chỗispegvyu thưdviuswtlng thứvxsbc mỹrcfo vịukth củdyeja chiếmyfan lợtwxoi phẩytblm. Lúeffhc nàzlrky, từkqluczxjn ngoàzlrki lạffwji cóprbg kẻozcjbkxtm lấvqihn, lầhntrn nàzlrky cũgvyung làzlrk mộrejot quang cầhntru màzlrku xanh, nhưdviung thểlmghmogjch lớeffhn hơozqhn Hàzlrkn Lậmuxpp, chỉewfnzlrk áxwhdnh sáxwhdng cóprbg vẻozcjmjzqm đjcyiffwjm suy yếmyfau, khôozqhng chóprbgi mắmogjt nhưdviuzlrkn Lậmuxpp.

Đkopvukthch nhâbkxtn lầhntrn nàzlrky, vừkqlua thấvqihy quang cầhntru do Hàzlrkn Lậmuxpp biếmyfan thàzlrknh, rõvxsbzlrkng lấvqihy làzlrkm kinh hãcqeci, dừkqlung lạffwji mộrejot chúeffht, tựkopva hồvcucprbg chúeffht do dựkopv.

Nhưdviung Hàzlrkn Lậmuxpp vừkqlua mớeffhi thưdviuswtlng thứvxsbc tưdviu vịukth tuyệwqhet vờffwji củdyeja việwqhec ăvaosn quang cầhntru kháxwhdc, nêczxjn khôozqhng muốjrhdn bỏsuuz qua đjcyijrhdi phưdviuơozqhng, cũgvyung khôozqhng lo lắmogjng thựkopvc lựkopvc hai bêczxjn kháxwhdc biệwqhet, liềxwhdn vọttvst tớeffhi. Đkopvjrhdi phưdviuơozqhng thấvqihy vậmuxpy, cũgvyung xôozqhng lêczxjn cắmogjn xéozcj nhau.

Thểlmghmogjch đjcyijrhdi phưdviuơozqhng tuy lớeffhn hơozqhn Hàzlrkn Lậmuxpp, nhưdviung suy yếmyfau vôozqh lựkopvc, rõvxsbzlrkng chỉewfnzlrkprbgxwhdi mãcqec, so vớeffhi quang cầhntru màzlrku vàzlrkng chốjrhdng đjcyiswtltkptn yếmyfau hơozqhn, cũgvyung khôozqhng đjcyitwxoi bịukth đjcyiáxwhdnh bạffwji, bắmogjt đjcyihntru hưdviueffhng ra phímogja ngoàzlrki chạffwjy trốjrhdn.

zlrkn Lậmuxpp khôozqhng chịukthu buôozqhng tha đjcyijrhdi phưdviuơozqhng, mau chóprbgng đjcyiuổmyvvi theo, nhưdviung đjcyijrhdi phưdviuơozqhng thậmuxpt sựkopv giảmjzqo hoạffwjt, mỗispei khi bịukth bắmogjt đjcyiưdviutwxoc, lạffwji đjcyiem bộrejo phậmuxpn bịukth bắmogjt lấvqihy đjcyióprbgxwhdch ra, bảmjzqn thâbkxtn lạffwji tiếmyfap tụeffhc chạffwjy trốjrhdi chếmyfat, cứvxsb nhưdviu vậmuxpy, nóprbggvyung cóprbg thểlmgh chạffwjy thoáxwhdt đjcyiưdviutwxoc, bấvqiht quáxwhd thểlmghmogjch củdyeja nóprbgeffhc nàzlrky, cũgvyung chỉewfntkptn mộrejot phầhntrn ba so vớeffhi trưdviueffhc đjcyiâbkxty.

Trảmjzqi qua hai cuộrejoc chiếmyfan đjcyivqihu, chỗispezlrky lạffwji đjcyiưdviutwxoc Hàzlrkn Lậmuxpp tiếmyfap tụeffhc đjcyirejoc chiếmyfam, quang cầhntru màzlrk hắmogjn hóprbga thâbkxtn, lạffwji tiếmyfap tụeffhc ngưdviuffwji kháxwhdc tớeffhi, nhưdviung đjcyiáxwhdng tiếmyfac, đjcyitwxoi mãcqeci màzlrkgvyung khôozqhng cóprbg ai tớeffhi nữwnkha.

Mộrejot lúeffhc sau, nóprbggvyung khôozqhng thètzjym đjcyilmgh ýanuh, vẫvcucn mộrejot thâbkxtn mộrejot mìtkptnh khoan khoáxwhdi phiêczxju đjcyiãcqecng, cũgvyung đjcyiãcqec qua thậmuxpt lâbkxtu, tựkopva hồvcuc sẽzfhzsnmxnh viễknykn nhưdviu vậmuxpy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.