Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 55 : Đệ tam nhân

    trước sau   
"Tânccdm tưqmku củemzwa ngưqmkuơmocvi thậykwwt sựauecrlbf quáaafp sốzhdyng đaafpnobing, nếlfohu nhưqmkutzwg thểwdig tựauec do hoạaebdt đaafpnobing, thậykwwt làrlbfm cho ta đaafpau đaafpbtitu" Mặogoic đaafpaebdi phu khôwodlng nótzwgng vộnobii nótzwgi. Sau đaafpótzwg, đaafpưqmkua tay nhẹnfcs nhàrlbfng đaafpgnxp lấuhapy Hàrlbfn Lậykwwp, rồofmii đaafpưqmkua vàrlbfo trong phòqmkung.

Hiệldezn tạaebdi, bêeczvn ngoàrlbfi phòqmkung trờelcpi vẫuhapn rấuhapt nótzwgng, Hàrlbfn Lậykwwp cảnfcsm giáaafpc đaafpi vàrlbfo bêeczvn trong phòqmkung đaafpãvtmh rấuhapt lânccdu, nhưqmkung thậykwwt ra chỉvtmh mớucogi đaafpưqmkuxhbic mộnobit lúmocvc màrlbf thôwodli.

Mặogoic đaafpaebdi phu mang theo Hàrlbfn Lậykwwp, tựaueca nhưqmku mang theo mộnobit mótzwgn đaafpofmi, chậykwwm rãvtmhi đaafpi băogoing qua phòqmkung thuốzhdyc, đaafpi tớucogi mộnobit chỗgnxp bứucwnc tưqmkuơmocvng đaafpáaafp, têeczvn nam tửdhls to cao kia cũvegmng im lặogoing theo sáaafpt ởzhdy sau, giốzhdyng nhưqmkurlbfaafpi bótzwgng, nửdhlsa bưqmkuucogc khôwodlng rờelcpi.

rlbfn Lậykwwp thôwodlng qua hai mắwilet, rõhkxdrlbfng thấuhapy, trưqmkuucogc mặogoit hắwilen, khôwodlng biếlfoht từggll khi nàrlbfo cótzwg mộnobit gian nhàrlbf đaafpáaafp trưqmkuucogc kia chưqmkua bao giờelcp nhìdhlsn thấuhapy qua, căogoin nhàrlbf đaafpáaafprlbfy vàrlbf thạaebdch thấuhapt trưqmkuucogc kia Hàrlbfn Lậykwwp sửdhls dụllzpng rấuhapt giốzhdyng nhau, hoàrlbfn toàrlbfn đaafpzohmu dùuhapng đaafpáaafprlbfnccdy thàrlbfnh, duy nhấuhapt kháaafpc nhau chíwilenh làrlbf trêeczvn váaafpch tưqmkuelcpng bêeczvn ngoàrlbfi, đaafpưqmkuxhbic quédyomt mộnobit lớucogp bộnobit nưqmkuucogc màrlbfu xáaafpm.

Theo vậykwwt liệldezu củemzwa căogoin nhàrlbf đaafpáaafprlbf pháaafpn đaafpaafpn, mặogoic dùuhapqmkuơmocvng đaafpzhdyi thôwodlmocv, nhưqmkung rấuhapt rõhkxdrlbfng làrlbf vừgglla mớucogi làrlbfm xong cáaafpch đaafpânccdy khôwodlng lânccdu, nếlfohu nhưqmku hắwilen còqmkun cótzwg khứucwnu giáaafpc, thìdhls sẽgnxptzwg thểwdig ngửdhlsi thấuhapy mùuhapi bộnobit nưqmkuucogc cay cay.

"Thiếlfoht nôwodl, ởzhdyeczvn ngoàrlbfi, bấuhapt cứucwn ngưqmkuelcpi nàrlbfo tớucogi gầbtitn phòqmkung, giếlfoht khôwodlng tha" Mặogoic đaafpaebdi phu hạaebd mệldeznh lệldeznh sặogoic mùuhapi máaafpu tanh, rấuhapt hiểwdign nhiêeczvn làrlbf sợxhbitzwg việldezc ngoàrlbfi ýogoi muốzhdyn xuấuhapt hiệldezn, pháaafp hoạaebdi việldezc củemzwa hắwilen.


Cửdhlsa đaafpáaafp đaafpưqmkuxhbic dễfewyrlbfng đaafpifhsy ra, hắwilen suy tưqmku đaafpi vàrlbfo, sau đaafpótzwg thuậykwwn tay đaafpótzwgng cửdhlsa lạaebdi, xem ra gian phòqmkung nàrlbfy đaafpzhdyi vớucogi Mặogoic đaafpaebdi phu cũvegmng khôwodlng xa lạaebd, táaafpm chíwilen phầbtitn mưqmkuelcpi làrlbf do tựauec hắwilen xânccdy nêeczvn.

ogoin nhàrlbf đaafpáaafpwilen míwilet, khôwodlng cótzwg mộnobit cáaafpnh cửdhlsa sổfewyrlbfo, sau khi đaafpótzwgng cửdhlsa, Hàrlbfn Lậykwwp vốzhdyn tưqmkuzhdyng rằgyclng, bêeczvn trong hẳgjzxn làrlbf phảnfcsi tốzhdyi đaafpen nhưqmku mựauecc, cáaafpi gìdhlsvegmng khôwodlng rõhkxd, nhưqmkung lạaebdi thấuhapy, bêeczvn trong phòqmkung cótzwg rấuhapt nhiềzohmu ngọlagbn đaafpènfcsn cáaafpc kiểwdigu, vàrlbfvegmng cótzwg rấuhapt nhiềzohmu đaafpènfcsn cầbtity, khôwodlng tíwilenh mộnobit khốzhdyi rấuhapt lớucogn, tỏucoga sáaafpng huy hoàrlbfng, sáaafpp chảnfcsy thàrlbfnh dòqmkung, chiếlfohu sáaafpng ngờelcpi giôwodlng nhưqmku ban ngàrlbfy.

dhlsnh hìdhlsnh bêeczvn trong phòqmkung làrlbfm cho Hàrlbfn Lậykwwp áaafp khẩifhsu khôwodlng biếlfoht nótzwgi gìdhls, đaafpưqmkuơmocvng nhiêeczvn, hắwilen bânccdy giờelcp hỏucogi vấuhapn đaafpzohmdhls, muốzhdyn mởzhdy miệldezng lêeczvn tiếlfohng, cũvegmng khôwodlng thểwdigrlbfm đaafpưqmkuxhbic.

Nhưqmkung tấuhapt cảnfcs việldezc nàrlbfy cũvegmng khôwodlng quan hệldez khẩifhsn yếlfohu, làrlbfm cho Hàrlbfn Lậykwwp cảnfcsm thấuhapy bấuhapt an chíwilenh làrlbf, mộnobit đaafpofmi áaafpn kỳaafp quáaafpi phưqmkuơmocvng viêeczvn mấuhapy trưqmkuxhbing, đaafpưqmkuxhbic họlagba tạaebdi ởzhdy giữdhlsa ngôwodli nhàrlbf đaafpáaafp, đaafpofmi áaafpn hìdhlsnh nhưqmkurlbfuhapng mộnobit loạaebdi bộnobit nàrlbfo đaafpótzwg vẽgnxp thàrlbfnh, cụllzp thểwdigrlbfaafpi gìdhls, Hàrlbfn Lậykwwp khôwodlng cáaafpch nàrlbfo phânccdn biệldezt đaafpưqmkuxhbic, đaafpưqmkuơmocvng nhiêeczvn cũvegmng khôwodlng cáaafpch nàrlbfo đaafpwdig biếlfoht đaafpưqmkuxhbic.

Xung quanh đaafpofmi áaafpn, cótzwg nhiềzohmu viêeczvn ngọlagbc xanh to bằgyclng nắwilem tay vânccdy quanh, ngọlagbc thạaebdch nàrlbfy dưqmkuucogi áaafpnh đaafpènfcsn, trong suốzhdyt nhìdhlsn thấuhapu qua, vừgglla nhìdhlsn đaafpãvtmh biếlfoht làrlbf vậykwwt hiếlfohm thấuhapy, nếlfohu đaafpưqmkuxhbic nhữdhlsng tay yêeczvu thíwilech ngọlagbc nhìdhlsn thấuhapy, ngọlagbc tốzhdyt nhưqmku vậykwwy, lạaebdi bịofmi xem nhưqmkurlbf đaafpáaafpogoin lótzwgc trêeczvn mặogoit đaafpuhapt nhưqmku vậykwwy, sợxhbi rằgyclng đaafpau lòqmkung mấuhapy đaafpêeczvm ngủemzw khôwodlng đaafpưqmkuxhbic.

rlbfn Lậykwwp đaafpang ởzhdy trong cơmocv thểwdig nhìdhlsn ra, lạaebdi nghe "Phịofmich" mộnobit tiếlfohng, thânccdn thểwdig bịofmi quăogoing ra ởzhdy giữdhlsa đaafpofmi áaafpn, nằgyclm ởzhdy trêeczvn mặogoit đaafpuhapt, chỉvtmhtzwg thểwdig nhìdhlsn thấuhapy nótzwgc nhàrlbf.

rlbfn Lậykwwp cótzwgrlbfi phầbtitn lo lắwileng, sựauec việldezc khẩifhsn yếlfohu trưqmkuucogc mắwilet, hắwilen lạaebdi khôwodlng cáaafpch nàrlbfo thấuhapy đaafpưqmkuxhbic nhấuhapt cửdhls nhấuhapt đaafpnobing củemzwa Mặogoic đaafpaebdi phu, làrlbfm sao màrlbf hắwilen an tânccdm đaafpưqmkuxhbic. Nhưqmkung bởzhdyi vìdhls khôwodlng thểwdigrlbfm gìdhls đaafpưqmkuxhbic, khôwodlng thểwdigrlbfm gìdhls kháaafpc hơmocvn làrlbf tựauec an ủemzwi mộnobit phen, may mắwilen còqmkun khôwodlng phảnfcsi làrlbf sấuhapp mặogoit xuốzhdyng đaafpuhapt, nếlfohu khôwodlng ngay cảnfcstzwgc nhàrlbfvegmng khôwodlng cótzwgrlbf xem.

"Phụllzpp" "Phụllzpp" "Phụllzpp"

Liêeczvn tiếlfohp từggllng chuỗgnxpi thanh ânccdm kỳaafp quáaafpi vang lêeczvn, Hàrlbfn Lậykwwp cótzwg chúmocvt kỳaafp quáaafpi, nhưqmkung lậykwwp tứucwnc pháaafpt giáaafpc áaafpnh sáaafpng lờelcp mờelcp đaafpi rấuhapt nhiềzohmu, lúmocvc nàrlbfy mớucogi hiểwdigu đaafpưqmkuxhbic, Mặogoic đaafpaebdi phu đaafpang tắwilet bớucogt đaafpènfcsn đaafpi.

vegmng khôwodlng biếlfoht hắwilen làrlbfm nhưqmku vậykwwy, cótzwg thânccdm ýogoidhlseczvn trong.

Mộnobit láaafpt sau, Mặogoic đaafpaebdi phu đaafpnobit nhiêeczvn mởzhdy miệldezng.

"Ngưqmkuơmocvi nótzwgi phưqmkuơmocvng pháaafpp nàrlbfy, thậykwwt sựauectzwg thựauecc hiệldezn đaafpưqmkuxhbic khôwodlng? Phảnfcsi biếlfoht rằgyclng, ta cũvegmng làrlbf đaafpáaafpnh cuộnobic mộnobit phen" Thanh ânccdm củemzwa hắwilen trong trẻzydeo nhưqmkung lạaebdnh lùuhapng vôwodluhapng.

rlbfn Lậykwwp cótzwg chúmocvt khótzwg hiểwdigu, rấuhapt làrlbf buồofmin bựauecc, hắwilen đaafpang nótzwgi cáaafpi gìdhls vậykwwy? Giọlagbng đaafpiệldezu cótzwg vẻzyde nghe khôwodlng giốzhdyng! Nhưqmkung bêeczvn trong phòqmkung nàrlbfy trừggll hai ngưqmkuelcpi bọlagbn họlagb ra, khôwodlng cótzwg bấuhapt kỳaafp ai kháaafpc. Khôwodlng lẽgnxprlbf Mặogoic đaafpaebdi phu quêeczvn nhanh nhưqmku vậykwwy, hắwilen đaafpãvtmh bịofmi tờelcp giấuhapy chếlfoht tiệldezt dáaafpn lêeczvn, căogoin bảnfcsn làrlbf khôwodlng cáaafpch nàrlbfo mởzhdy miệldezng.


"Tuyệldezt đaafpzhdyi khôwodlng cótzwg vấuhapn đaafpzohm, ta trưqmkuucogc đaafpânccdy truyềzohmn cho ngưqmkuơmocvi 'Thấuhapt Quỷucog Phệldez Hồofmin Đjnwraebdi Pháaafpp' 'Đjnwrofminh Thầbtitn Phùuhap' chưqmkua từggllng giảnfcs dốzhdyi phảnfcsi khôwodlng?" Mộnobit thanh ânccdm nam tửdhls xa lạaebd, đaafpnobit nhiêeczvn xuấuhapt hiệldezn bêeczvn trong phòqmkung, nghe qua tựaueca hồofmi tuổfewyi còqmkun trẻzyde, chỉvtmh khoảnfcsng hai mưqmkuơmocvi mấuhapy tuổfewyi màrlbf thôwodli.

rlbfn Lậykwwp chếlfoht lặogoing trong ngưqmkuelcpi, hôwodlm nay hắwilen đaafpãvtmh gặogoip nhiềzohmu việldezc lạaebd, so vớucogi nhữdhlsng gìdhls hắwilen mấuhapy năogoim trưqmkuucogc biếlfoht đaafpưqmkuxhbic cũvegmng muốzhdyn nhiềzohmu hơmocvn, lúmocvc nàrlbfy, lạaebdi đaafpnobit ngộnobit xuấuhapt hiệldezn mộnobit thanh ânccdm, hìdhlsnh nhưqmku khôwodlng cótzwgdhlsrlbf khôwodlng thểwdig.

"Hừggll! Trưqmkuucogc đaafpânccdy sửdhls dụllzpng, cótzwgaafpc dụllzpng cáaafpi rắwilem gìdhls đaafpânccdu"

Mặogoic đaafpaebdi phu miệldezng phun lờelcpi thôwodl tụllzpc, làrlbfm cho Hàrlbfn Lậykwwp giậykwwt mìdhlsnh, nếlfohu làrlbf trưqmkuucogc kia, cũvegmng khôwodlng cótzwgaafpi gìdhls phảnfcsi nghĩmwrg, nhưqmkung Mặogoic đaafpaebdi phu hôwodlm nay bộnobiaafpng làrlbf mỹuhap nam tửdhls, nhưqmkung háaafp mồofmim ra lạaebdi phun ra nhữdhlsng lờelcpi thôwodl tụllzpc, thậykwwt khôwodlng thểwdig khôwodlng làrlbfm cho Hàrlbfn Lậykwwp rùuhapng mìdhlsnh.

"Ngưqmkuơmocvi đaafpang ởzhdy cửdhlsa ảnfcsi cuốzhdyi cùuhapng, cốzhdy ýogoi giữdhls lạaebdi, đaafpwdig ta thấuhapt bạaebdi, ta lạaebdi đaafpi tìdhlsm ngưqmkuelcpi kháaafpc sao?"

Khôwodlng đaafpxhbii têeczvn thanh niêeczvn kia trảnfcs lờelcpi, Mặogoic đaafpaebdi phu lạaebdi tựauectzwgi tiếlfohp:

jnwrggllng cótzwgtzwgi làrlbf ngưqmkuơmocvi đaafpnfcsm bảnfcso. Phảnfcsi biếlfoht rằgyclng, ngưqmkuơmocvi vốzhdyn làrlbf ngưqmkuelcpi chếlfoht, hơmocvn nữdhlsa giếlfoht chếlfoht thânccdn thểwdig củemzwa ngưqmkuơmocvi chíwilenh làrlbf ta. Ngưqmkuơmocvi cótzwg thểwdig khôwodlng ótzwgan hậykwwn trong lòqmkung sao? Khôwodlng ânccdm thầbtitm tìdhlsm cáaafpch lừgglla gạaebdt ta sao?"

Mặogoic đaafpaebdi phu luôwodln miệldezng chấuhapt vấuhapn, khôwodlng cho đaafpzhdyi phưqmkuơmocvng đaafpưqmkuelcpng đaafpwdig phảnfcsn báaafpc, tựaueca hồofmi muốzhdyn đaafpem sựauec bấuhapt an trong lòqmkung, tấuhapt cảnfcs đaafpzohmu pháaafpt tiếlfoht ra ngoàrlbfi.

Tiếlfohp theo, ngoạaebdi trừggll tiếlfohng Mặogoic đaafpaebdi phu thởzhdy dốzhdyc ra, thìdhls trong thờelcpi gian ngắwilen khôwodlng cótzwg tiếlfohng đaafpnobing nàrlbfo kháaafpc.

Mộnobit hồofmii lânccdu sau, cũvegmng khôwodlng nghe đaafpưqmkuxhbic tiếlfohng củemzwa têeczvn thanh niêeczvn kia đaafpáaafpp lạaebdi.

rlbfn Lậykwwp nghe xong nhữdhlsng lờelcpi nàrlbfy, trong lòqmkung khôwodlng khỏucogi pháaafpt lạaebdnh, têeczvn thanh niêeczvn đaafpnobit nhiêeczvn xuấuhapt hiệldezn nàrlbfy, đaafpsung làrlbf ngưqmkuelcpi đaafpãvtmh chếlfoht rồofmii, chẳgjzxng lẽgnxprlbf quỷucog hồofmin sao? Nghe từggll lờelcpi bọlagbn họlagbtzwgi ra, kỳaafp thuậykwwt Mặogoic đaafpaebdi phu vừgglla rồofmii sửdhls dụllzpng, chíwilenh làrlbf từggll ngưqmkuelcpi kia ra.

"Vậykwwy ngưqmkuơmocvi muốzhdyn ta thếlfohrlbfo, ta dùuhapng tổfewy tiêeczvn, cha mẹnfcs, cảnfcs nhàrlbf, thậykwwm chíwile ngưqmkuelcpi toàrlbfn tộnobic ra pháaafpt thềzohm đaafpnobic, nhưqmku vậykwwy vẫuhapn khôwodlng thểwdigrlbfm cho ngưqmkuơmocvi hàrlbfi lòqmkung sao?"eczvn thanh niêeczvn kia, rốzhdyt cụllzpc đaafpãvtmh tứucwnc giậykwwn mởzhdy miệldezng.

rlbfn Lậykwwp trong lòqmkung cũvegmng "thìdhlsnh thịofmich" mộnobit chúmocvt, têeczvn thanh niêeczvn nàrlbfy thậykwwt đaafpeczvn cuồofming, đaafpem nhiềzohmu ngưqmkuelcpi chíwile thânccdn nhưqmku vậykwwy ra thềzohm, chỉvtmhrlbfdhls thấuhapy lòqmkung tin củemzwa Mặogoic đaafpaebdi phu, cótzwg thểwdig thấuhapy đaafpưqmkuxhbic cũvegmng làrlbf mộnobit gãvtmh thiêeczvn tíwilenh bạaebdc bẽgnxpo. Lúmocvc đaafpbtitu còqmkun vìdhls đaafpofming bệldeznh tưqmkuơmocvng liêeczvn, trong lòqmkung sinh ra sựauec hảnfcso cảnfcsm, nhấuhapt thờelcpi khôwodlng còqmkun gìdhls nữdhlsa.

"Khôwodlng sai, ta khôwodlng thểwdig trởzhdy thàrlbfnh giốzhdyng nhưqmku ngưqmkuơmocvi, ngưqmkuơmocvi thânccdn xáaafpc bịofmi hủemzwy, hiệldezn chỉvtmhqmkun nguyêeczvn thầbtitn ởzhdy đaafpânccdy, cảnfcs ngàrlbfy khôwodlng thấuhapy đaafpưqmkuxhbic áaafpnh mặogoit trờelcpi, so vớucogi hồofmin phi thầbtitn diệldezt, cũvegmng khôwodlng cótzwg chỗgnxprlbfo tốzhdyt hơmocvn ởzhdy đaafpânccdy" Mặogoic đaafpaebdi phu khẩifhsu khíwile đaafpãvtmh dịofmiu xuốzhdyng, xem ra khôwodlng muốzhdyn thểwdig hiệldezn ra ngoàrlbfi mặogoit.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.