Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 54 : Định thần phù

    trước sau   
"Hàqpoin Lậgfgap, ngưdecvơjdqhi thậgfgat đrxenúoctcng làqpoiwylk thểgbsr thíxhxrch nghi vớqpoii hoàqpoin cảdecvnh. Bấkoqzt quáeksu, thảdecv ngưdecvơjdqhi ra, ngưdecvơjdqhi thấkoqzy cówylk thểgbsr khôglwung?" Mặjearc đrxennnwti phu khuôglwun mặjeart trẻvwoc trung mỉwrdom cưdecvcraai, cáeksui loạnnwti cảdecvm giáeksuc sáeksun lạnnwtn nhưdecv áeksunh mặjeart trờcraai nàqpoiy, đrxenwbvq đrxengbsrqpoim cho nữsmvpxhxrnh đrxenuhpqn cuồrveang, bấkoqzt quáeksu thanh âqicym khi mởlhjw miệfikzng, lạnnwti làqpoim cho Hàqpoin Lậgfgap hoảdecvng sợsmvp.

Thanh âqicym củwbvqa hắcfytn khi nówylki chuyệfikzn, giốyresng nhưdecvwylk mộvwoct loạnnwti từtalkxhxrnh, làqpoim cho ngưdecvcraai ta nghe xong vôglwubadqng thíxhxrch thúoctc, đrxenrveang thờcraai lạnnwti cówylk cảdecvm giáeksuc khổocna sởlhjw, hoàqpoin toàqpoin bấkoqzt đrxenrveang, xem ra so vớqpoii tưdecvqpoing mạnnwto bêuhpqn ngoàqpoii củwbvqa hắcfytn, giọulikng nówylki củwbvqa hắcfytn thậgfgat khôglwung bằhfkdng.

Mặjearc đrxennnwti phu lầrcrcn đrxenrcrcu trựtalkc tiếpfjsp gọuliki têuhpqn củwbvqa Hàqpoin Lậgfgap, mặjearc dùbadqtoeung khôglwung phảdecvi tin tứylzzc tốyrest gìmgxl, nhưdecvng cũtoeung làqpoim cho Hàqpoin Lậgfgap cówylk [mộvwoct loạnnwti cảdecvm giáeksuc vừtalka lòjdqhng, so vớqpoii mộvwoct câqicyu "tiểgbsru tửoctc" hai câqicyu "tiểgbsru tửoctc" thìmgxl tốyrest hơjdqhn nhiềrveau, bởlhjwi vậgfgay buồrvean bựtalkc trong lòjdqhng cũtoeung giảdecvm bớqpoit phâqicyn nửoctca.

Theo áeksunh sáeksung bêuhpqn ngoàqpoii chiếpfjsu vàqpoio thấkoqzy, Mặjearc đrxennnwti phu hôglwum nay thậgfgat đrxenúoctcng làqpoi khôglwung cówylk chúoctct tỳuqwd vếpfjst nàqpoio, ngay cảdecv nhấkoqzt cửoctc nhấkoqzt đrxenvwocng cũtoeung đrxenrcrcy vẻvwoc ưdecvu nhãgbsrglwubadqng, thậgfgat sựtalkdecvcraai phầrcrcn làqpoi mỹhoyy nam tửoctc, đrxenâqicyu còjdqhn chúoctct nàqpoio bộvwoceksung lãgbsro đrxenrcrcu trưdecvqpoic kia, nówylki vậgfgay năcfbem đrxenówylk bằhfkdng khuôglwun mặjeart nàqpoiy, đrxenãgbsrqpoim đrxenuhpqn đrxendecvo khôglwung biếpfjst bao nhiêuhpqu giang hồrvea hiệfikzp nữsmvp.

"Ngưdecvơjdqhi rốyrest cuộvwocc muốyresn ta thếpfjsqpoio, cứylzzwylki rõzdwa ra đrxeni"qpoin Lậgfgap khôglwung phảdecvi làqpoi đrxenàqpoin bàqpoi, tựtalk nhiêuhpqn sẽrdmi khôglwung vìmgxl đrxenyresi phưdecvơjdqhng tuấkoqzn mỹhoyyjdqhn ngưdecvcraai, màqpoi kháeksuch khíxhxr đrxenyresi vớqpoii ngưdecvcraai trưdecvqpoic mặjeart, huốyresng chi đrxenyresi phưdecvơjdqhng nówylki khôglwung cówylk ýzozdmgxlqpoi bỏcfyt qua cho hắcfytn, nhưdecv vậgfgay càqpoing khôglwung cầrcrcn phảdecvi cho đrxenyresi phưdecvơjdqhng thểgbsr diệfikzn.

"Thếpfjsqpoio? Hắcfytc hắcfytc!" Mặjearc đrxennnwti phu mộvwoct lầrcrcn nữsmvpa hoạnnwtt đrxenvwocng tứylzz chi cówylk lựtalkc, co duỗregri mấkoqzy ngówylkn tay thon dàqpoii, cưdecvcraai màqpoi khôglwung nówylki, khôglwung trảdecv lờcraai câqicyu hỏcfyti củwbvqa Hàqpoin Lậgfgap, ngưdecvsmvpc lạnnwti lấkoqzy trong áeksuo ra mộvwoct vậgfgat.


Vậgfgat nàqpoiy làqpoi mộvwoct túoctci lụufjda nhỏcfyt, cáeksui túoctci nàqpoiy tỏcfyta màqpoiu sắcfytc chówylki mắcfytt nhưdecv lửoctca, áeksunh sáeksung chiếpfjsu sáeksung ngưdecvcraai ta, mặjeart trêuhpqn trôglwung rấkoqzt tinh sảdecvo, xem ra cũtoeung khôglwung phảdecvi vậgfgat bìmgxlnh thưdecvcraang.

uhpqn trong cáeksui túoctci nàqpoiy cówylkeksui gìmgxl chứylzz? Cówylk phảdecvi lạnnwti giốyresng nhưdecv con dao bạnnwtc cổocna quáeksui nọulik hay khôglwung? Hàqpoin Lậgfgap trong lúoctcc nhấkoqzt thờcraai, cũtoeung quêuhpqn hỏcfyti đrxenyresi phưdecvơjdqhng, lòjdqhng hiếpfjsu kỳuqwd nổocnai lêuhpqn.

Mặjearc đrxennnwti phu khôglwung đrxengbsr cho Hàqpoin Lậgfgap đrxeneksun lâqicyu lắcfytm, hắcfytn mởlhjw nhữsmvpng lớqpoip bao bọulikc bêuhpqn ngoàqpoii ra, cẩjhafn thậgfgan coi chừtalkng từtalk từtalk lấkoqzy ra mộvwoct tờcraa giấkoqzy màqpoiu vàqpoing.

qpoin Lậgfgap tựtalka hồrveawylk chúoctct thấkoqzt vọulikng, bấkoqzt quáeksu trong lòjdqhng lạnnwti rùbadqng mìmgxlnh, lậgfgap tứylzzc tậgfgap trung tinh thầrcrcn, bởlhjwi vìmgxl hắcfytn biếpfjst rõzdwaqpoing làqpoi nhìmgxln khôglwung ra vậgfgat gìmgxl, càqpoing cówylk thểgbsrwylkeksuc dụufjdng khôglwung thểgbsrdecvlhjwng tưdecvsmvpng đrxenưdecvsmvpc, đrxenyresi phưdecvơjdqhng lúoctcc nàqpoiy lấkoqzy ra mộvwoct tờcraa giấkoqzy, tựtalk nhiêuhpqn sẽrdmi khôglwung cówylkeksuc dụufjdng bìmgxlnh thưdecvcraang, liêuhpqn tưdecvlhjwng đrxenếpfjsn cáeksuc chuyệfikzn quỷdzll quáeksui pháeksut sinh trưdecvqpoic đrxenâqicyy, sợsmvp rằhfkdng cówylkxhxr mậgfgat khôglwung nhỏcfytuhpqn trong.

Mặjearc đrxennnwti phu dùbadqng hai ngówylkn tay nhẹxtbk nhàqpoing cầrcrcm lấkoqzy tờcraa giấkoqzy, thậgfgan trọulikng vuốyrest thẳylzzng nówylk ra, Hàqpoin Lậgfgap mớqpoii nhìmgxln cẩjhafn thậgfgan hơjdqhn, trang giấkoqzy nọulik khôglwung lớqpoin, chỉwrdo cỡcraa bằhfkdng bàqpoin tay, đrxenưdecvsmvpc cắcfytt gọulikt câqicyn đrxenyresi, màqpoiu sắcfytc cówylk vẻvwoctoeu kỹhoyy, tựtalka hồrvea đrxena qua khôglwung íxhxrt năcfbem tháeksung.

Đufjdiềrveau làqpoim ngưdecvcraai ta chúoctc ýzozd nhấkoqzt chíxhxrnh làqpoi, mặjeart trưdecvqpoic ngâqicyn quang sáeksung lòjdqhe, dùbadqng sơjdqhn bạnnwtc vẽrdmiuhpqn mấkoqzy kýzozd hiệfikzu rấkoqzt kỳuqwd quáeksui, nhữsmvpng kýzozd hiệfikzu kỳuqwd quáeksui nàqpoiy, Hàqpoin Lậgfgap chưdecva bao giờcraa gặjearp qua.

Nhưdecvng vừtalka mớqpoii nhìmgxln vàqpoio, trong lòjdqhng hắcfytn lạnnwti cówylkoctcc đrxenvwocng cảdecvm thụufjd đrxenưdecvsmvpc mộvwoct loạnnwti lựtalkc lưdecvsmvpng thầrcrcn bíxhxrqpoio đrxenówylk, ngay cảdecv Trưdecvcraang Xuâqicyn côglwung trong cơjdqh thểgbsrtoeung khôglwung thểgbsr khốyresng chếpfjs bắcfytt đrxenrcrcu kíxhxrch đrxenvwocng, phảdecvng phấkoqzt nhưdecv bịrcrceksuc kýzozd hiệfikzu nàqpoiy đrxenáeksunh thứylzzc, làqpoim cho Hàqpoin Lậgfgap vạnnwtn phầrcrcn kinh ngạnnwtc.

qpoin Lậgfgap biếpfjst cówylk chỗregr khôglwung đrxenúoctcng, vộvwoci vàqpoing dùbadqng toàqpoin bộvwoc tinh thầrcrcn chăcfbem chúoctc nhìmgxln chằhfkdm chằhfkdm vàqpoio nhữsmvpng kýzozd hiệfikzu kỳuqwd quáeksui nàqpoiy, muốyresn từtalk trong đrxenówylkmgxlm ra mộvwoct íxhxrt ảdecvo diệfikzu.

Chỉwrdo thấkoqzy kýzozd hiệfikzu nàqpoiy, quanh co khúoctcc khuỷdzllu, bảdecvy cua táeksum quẹxtbko, nhưdecvng lạnnwti hàqpoim chứylzza mộvwoct quy tắcfytc nàqpoio đrxenówylk, theo thứylzz tựtalkeksuc hìmgxlnh sắcfytp xếpfjsp, đrxenrveau ẩjhafn chứylzza thâqicym ảdecvo gìmgxl đrxenówylk, chỉwrdo tiếpfjsc thờcraai gian quáeksu ngắcfytn, Hàqpoin Lậgfgap nhấkoqzt thờcraai căcfben bảdecvn làqpoi khôglwung cáeksuch nàqpoio phâqicyn biệfikzt đrxenưdecvsmvpc.

Bởlhjwi vìmgxl trong nháeksuy mắcfytt, Mặjearc đrxennnwti phu đrxenãgbsr đrxeni tớqpoii trưdecvqpoic mặjeart Hàqpoin Lậgfgap, hắcfytn thấkoqzy Hàqpoin Lậgfgap thầrcrcn sắcfytc cổocna quáeksui nhìmgxln chằhfkdm chằhfkdm vàqpoio tờcraa giấkoqzy trêuhpqn tay mìmgxlnh, bộvwoceksung si mêuhpq, khôglwung khỏcfyti trong mắcfytt lộvwoc ra vẻvwoc thưdecvơjdqhng tiếpfjsc, nhưdecvng loạnnwti áeksunh mắcfytt nàqpoiy chỉwrdoqpoi chợsmvpt lówylke qua, rồrveai lạnnwti khôglwui phụufjdc tháeksui đrxenvwocmgxlnh thưdecvcraang.

Hắcfytn nhẹxtbk nhàqpoing cúoctci đrxenrcrcu xuốyresng, miệfikzng kềrveauhpqn tai Hàqpoin Lậgfgap, dùbadqng thanh âqicym cựtalkc nhỏcfyt chậgfgam rãgbsri nówylki:

"Hàqpoin Lậgfgap, chớqpoiwylk tráeksuch ta, ta cũtoeung làqpoi khôglwung cówylkeksuch nàqpoio kháeksuc, ngưdecvơjdqhi sớqpoim ngàqpoiy đrxenrcrcu thai chuyểgbsrn thếpfjs đrxeni! Thâqicyn thểgbsrqpoiy, ta phảdecvi tiếpfjsp thu".

"Ngưdecvơjdqhi nówylki cáeksui gìmgxl, lờcraai nàqpoiy củwbvqa ngưdecvơjdqhi làqpoiwylk ýzozdmgxl?"qpoin Lậgfgap nghe nhữsmvpng lờcraai nàqpoiy củwbvqa Mặjearc đrxennnwti phu, giậgfgat mìmgxlnh thứylzzc tỉwrdonh, hồrvean víxhxra lêuhpqn mâqicyy, hắcfytn mơjdqh hồrvea hiểgbsru đrxenưdecvsmvpc, mộvwoct loạnnwti vậgfgan mệfikznh tồrveai tệfikz, đrxenang muốyresn đrxenocnauhpqn đrxenrcrcu hắcfytn.


Hắcfytn bấkoqzt chấkoqzp nam tửoctc cao to phíxhxra sau uy hiếpfjsp, bắcfytt đrxenrcrcu hoảdecvng hốyrest nhíxhxrch ngưdecvcraai, liềrveau mạnnwtng giãgbsry dụufjda đrxenylzzng lêuhpqn, trêuhpqn ngưdecvcraai còjdqhn cówylk mấkoqzy mówylkn đrxenrvea, nếpfjsu nhưdecvwylk thểgbsr lấkoqzy ra, cówylk lẽrdmijdqhn cówylk thểgbsr tạnnwto nêuhpqn hỗregrn loạnnwtn, cówylkjdqh hộvwoci chạnnwty trốyresn.

"Thiếpfjst nôglwu, đrxenèzozd hắcfytn xuốyresng, đrxentalkng cho hắcfytn gâqicyy lộvwocn xộvwocn".

Mặjearc đrxennnwti phu mặjeart lạnnwtnh nhưdecvcfbeng ra lệfikznh, nhữsmvpng phảdecvn kháeksung củwbvqa Hàqpoin Lậgfgap cuốyresi cùbadqng cũtoeung bịrcrc khốyresng chếpfjs, hai bàqpoin tay to lớqpoin, giốyresng nhưdecv hai tòjdqha núoctci nhỏcfyt, gia tăcfbeng lựtalkc lưdecvsmvpng, đrxenèzozd chặjeart lêuhpqn vai củwbvqa hắcfytn, làqpoim cho hắcfytn khôglwung thểgbsr đrxenvwocng đrxengfgay.

Trêuhpqn mặjeart Hàqpoin Lậgfgap, mồrveaglwui hộvwoct nhưdecv hạnnwtt đrxengfgau, từtalkng giọulikt từtalkng giọulikt từtalk trêuhpqn tráeksun chảdecvy xuốyresng, hắcfytn mởlhjw to hai mắcfytt, cắcfytn chặjeart môglwui, trơjdqh mắcfytt nhìmgxln đrxenyresi phưdecvơjdqhng đrxenang lẩjhafm bẩjhafm trưdecvqpoic mặjeart mìmgxlnh.

Mặjearc đrxennnwti phu ngówylkn tay mang theo theo giấkoqzy vàqpoing, theo chúoctc ngữsmvp, bắcfytt đrxenrcrcu khôglwung giówylkqpoi lay đrxenvwocng.

Nhữsmvpng kýzozd hiệfikzu màqpoiu bạnnwtc ởlhjw trêuhpqn đrxenówylk, cũtoeung chậgfgam rãgbsri từtalkng chữsmvp mộvwoct phówylkng ra áeksunh sáeksung bạnnwtc.

qpoin Lậgfgap thâqicyn mìmgxlnh mặjearc dùbadq khôglwung cáeksuch nàqpoio nhúoctcc nhíxhxrch, nhưdecvng trong lòjdqhng lạnnwti hiểgbsru rấkoqzt rõzdwaqpoing, xem ra lúoctcc màqpoi toàqpoin bộvwoceksuc kýzozd hiệfikzu đrxenrveau tỏcfyta sáeksung, cũtoeung chíxhxrnh làqpoioctcc xuốyresng tay vớqpoii mìmgxlnh.

Mặjearc đrxennnwti phu thầrcrcn sắcfytc nghiêuhpqm nghịrcrc, nhìmgxln chằhfkdm chằhfkdm vàqpoio tờcraa giấkoqzy, đrxensmvpi tớqpoii khi kýzozd hiệfikzu cuốyresi cùbadqng tỏcfyta ra áeksunh sáeksung bạnnwtc, thầrcrcn sắcfytc khôglwung khỏcfyti vui mừtalkng, tiếpfjsp theo cứylzz dựtalka theo nhữsmvpng thủwbvq thếpfjs đrxenjearc thùbadq, màqpoi mang theo tờcraa giấkoqzy vẩjhafy trêuhpqn khôglwung mấkoqzy cáeksui.

Sau đrxenówylk mộvwoct chữsmvp ufjdrcrcnh", bậgfgat thốyrest lêuhpqn, giốyresng nhưdecv tiếpfjsng sấkoqzm.

Đufjdrveang thờcraai, tờcraa giấkoqzy cũtoeung bịrcrc áeksup mạnnwtnh lêuhpqn ówylkt củwbvqa Hàqpoin Lậgfgap, dáeksun chặjeart lêuhpqn đrxenówylk.

Tờcraa giấkoqzy vừtalka chạnnwtm đrxenếpfjsn sau đrxenrcrcu, Hàqpoin Lậgfgap cảdecvm giáeksuc thấkoqzy mấkoqzt đrxeni quyềrvean khốyresng chếpfjs thâqicyn thểgbsr, ngay cảdecv mắcfytt cũtoeung khôglwung nháeksuy đrxenưdecvsmvpc, đrxenyresi vớqpoii thâqicyn thểgbsr hoàqpoin toàqpoin mấkoqzt đrxeni tri giáeksuc, nhưdecvng mắcfytt vẫkoqzn cówylk thểgbsr thấkoqzy đrxenưdecvsmvpc, tai vẫkoqzn cówylk thểgbsr nghe đrxenưdecvsmvpc, chỉwrdoqpoi ýzozd thứylzzc giốyresng nhưdecv ngưdecvcraai xa lạnnwt, khôglwung cáeksuch nàqpoio đrxeniềrveau khiểgbsrn đrxenưdecvsmvpc thâqicyn thểgbsr, cứylzz nhưdecvqpoi mộvwoct cáeksui xáeksuc.

Loạnnwti cảdecvm giáeksuc nàqpoiy, cảdecvm thụufjd hoàqpoin toàqpoin khôglwung giốyresng vớqpoii khi bịrcrc đrxeniểgbsrm huyệfikzt, sau khi bịrcrc đrxeniểgbsrm huyệfikzt, mặjearc dùbadqtoeung khôglwung cáeksuch nàqpoio nhúoctcc nhíxhxrch, nhưdecvng tri giáeksuc bịrcrcuhpq liệfikzt, thâqicyn thểgbsr vẫkoqzn cówylk thểgbsr nhậgfgan thứylzzc đrxenưdecvsmvpc.

qpoin Lậgfgap trong lòjdqhng kinh hoảdecvng, hắcfytn khôglwung biếpfjst đrxenyresi phưdecvơjdqhng làqpoim thếpfjsqpoio khốyresng chếpfjs hắcfytn, cưdecvqpoip đrxenoạnnwtt thâqicyn thểgbsr hắcfytn, chẳylzzng lẻvwoc nhưdecv vậgfgay làqpoi đrxenãgbsr thàqpoinh côglwung sao?

ufjdtalkng gấkoqzp, thâqicyn thểgbsrqpoiy củwbvqa ngưdecvơjdqhi, còjdqhn cówylk thểgbsr giữsmvp lạnnwti chốyresc láeksut nữsmvpa" Mặjearc đrxennnwti phu phảdecvng phấkoqzt nhưdecv cốyres ýzozdwylki cho hắcfytn nghe, lạnnwti nhưdecv đrxenang lẩjhafm bẩjhafm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.