Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 53 : Mỹ nam tử

    trước sau   
zosen Lậhkybp vừgncca nghe, khôahglng khỏogyyi rùpibpng mìahglnh trong lòeuvlng, nhưvrwcng màzosen phámvdgt sinh tiếahglp theo, khiếahgln cho tinh thầhplan củpibpa gãoojb nhậhkybn đajzpưvrwcmyzwc sựcrjuxzkjch đajzpbmkcng to lớdqchn, khiếahgln cho hắljpfn nhậhkybn thứtmtnc đajzpưvrwcmyzwc rằbmkcng trêznlvn đajzpcrjui nhữflfung việjmzcc hắljpfn chưvrwca biếahglt còeuvln rấigvyt nhiềogyyu, rấigvyt nhiềogyyu.

Tuỳdqch theo tiếahglng héftjtt củpibpa Mặflfuc đajzpdpnzi phu, bảdqchy thanh dao nhọtsfwn đajzpang cắljpfm trêznlvn ngưvrwccrjui lãoojbo đajzpogyyu rung lêznlvn, từgnccznlvn trong hìahglnh đajzphplau quỷoofuqqlmmvdgn dao phámvdgt ra âmegqm thanh ahglng ôahglng " nhưvrwc tiếahglng chim kêznlvu, hơhzztn nữflfua âmegqm thàzosenh ngàzosey càzoseng vang, ngàzosey càzoseng thêznlvm béftjtn nhọtsfwn, tựcrjua hồhoki nhưvrwc muốhplan sốhplang dậhkyby, muốhplan thoámvdgt ra khỏogyyi ngưvrwccrjui hắljpfn.

Mặflfuc đajzpdpnzi phu nhìahgln thấigvyy mấigvyy thanh dao nhọtsfwn tựcrjua nhưvrwc khôahglng ngừgnccng rung đajzpbmkcng, cóoweo chújxkat tứtmtnc giậhkybn, lãoojbo hạdpnz giọtsfwng lầhplam rầhplam mộbmkct câmegqu, bởqqlmi vìahgl thanh âmegqm quámvdgftjt, tốhplac đajzpbmkc lạdpnzi nhanh, Hàzosen Lậhkybp khôahglng nghe rõigvyoojbo nóoweoi cámvdgi gìahgl, nhưvrwcng khảdqchexyung khôahglng phảdqchi làzose nhữflfung lờcrjui dễqmwj nghe.

Mặflfuc đajzpdpnzi phu đajzptmtnng dậhkyby, quay mộbmkct vòeuvlng quanh căexyun phòeuvlng, cuốhplai cùpibpng dậhkybm dậhkybm châmegqn, nhưvrwc khôahglng còeuvln cámvdgch nàzoseo khámvdgc lãoojbo đajzpàzosenh lấigvyy mộbmkct ngóoweon tay nhéftjtt vàzoseo trong miệjmzcng củpibpa mộbmkct cámvdgi đajzphplau quỷoofu.

Sựcrju việjmzcc khôahglng thểelsc ngờcrju tớdqchi đajzpãoojb phámvdgt sinh, cámvdgi đajzphplau quỷoofu vốhplan tưvrwcqqlmng làzose vậhkybt chếahglt kia tựcrju nhiêznlvn cũbmkcng biếahglt khéftjtp miệjmzcng lạdpnzi, dùpibpng nhữflfung chiếahglc răexyung thôahgl trong miệjmzcng hung hăexyung cắljpfn chặflfut lấigvyy móoweon ngon đajzpưvrwcmyzwc dâmegqng đajzpếahgln tậhkybn miệjmzcng, rồhokii bắljpft đajzphplau nhẹbeay nhàzoseng mújxkat.

Mặflfuc đajzpdpnzi phu khẽobcs run rẩdpxcy toàzosen thâmegqn, giốhplang nhưvrwc đajzpang nhẫuessn nạdpnzi chịcpudu đajzpcrjung sựcrju đajzpau đajzpdqchn to lớdqchn, vìahgl hắljpfc vụxqbk đajzpãoojb che lấigvyp mấigvyt khuôahgln mặflfut, Hàzosen Lậhkybp nhìahgln ko rõigvy nhữflfung biểelscu tìahglnh khi đajzpóoweo củpibpa đajzphplai phưvrwcơhzztng, nhưvrwcng nhấigvyt đajzpcpudnh khuôahgln mặflfut đajzpóoweo rấigvyt khóoweo nhìahgln.


Trảdqchi qua mộbmkct tuầhplan tràzose, đajzphplau quỷoofu cuốhplai cùpibpng đajzpãoojbjxkat no, nóoweooojbn ýhzzt mởqqlm rộbmkcng cámvdgi miệjmzcng, âmegqm thanh ahglng ôahglng "đajzpãoojb biếahgln mấigvyt.

Tiếahglp theo đajzpóoweo, Mặflfuc đajzpdpnzi phu cũbmkcng dùpibpng cámvdgch nhưvrwc trêznlvn, đajzpogyyu cho mỗuessi cámvdgi đajzphplau quỷoofu đajzpưvrwcmyzwc hújxkat mộbmkct lầhplan, mớdqchi cam long thu ngóoweon tay vềogyy.

zosem xong việjmzcc đajzpóoweo, Mặflfuc đajzpdpnzi phu lạdpnzi xuấigvyt ra nhữflfung thủpibp quyếahglt nhưvrwc trưvrwcdqchc, miệjmzcng lạdpnzi niệjmzcm, thêznlvm mộbmkct lầhplan héftjtt to " Thấigvyt quỷoofu phệjmzc hồhokin đajzpdpnzi phámvdgp "

Lầhplan nàzosey, mấigvyy thanh dao nhọtsfwn kia khôahglng hềogyy dao đajzpbmkcng, cũbmkcng khôahglng phámvdgt ra âmegqm thanh nàzoseo, màzose đajzphoking thờcrjui trợmyzwn cảdqch hai mắljpft, lộbmkc ra nhãoojbn châmegqu đajzpogyy nhưvrwcmvdgu, cámvdgi miệjmzcng đajzphoking thờcrjui trưvrwcơhzztng to ra, hai bêznlvn quai hàzosem phìahglnh ra, hưvrwcdqchng vềogyy khôahglng trung hớdqchp lấigvyy từgnccng ngụxqbkm từgnccng ngụxqbkm.

Quỷoofu vụxqbk trêznlvn mặflfut Mặflfuc đajzpdpnzi phu, nhưvrwc biếahglt đajzpdpnzi nạdpnzn sắljpfp đajzpếahgln, bọtsfwn chújxkang nhưvrwcpibpng vẫuessy nhưvrwc ba đajzpàzoseo, cámvdgc xújxkac tu từgnccng cámvdgi từgnccng cámvdgi mộbmkct cũbmkcng đajzpưvrwcmyzwc huy đajzpbmkcng cuồhoking bạdpnzo, nhưvrwcng khôahglng làzosem đajzpưvrwcmyzwc gìahgl cảdqch.

Từgncc phíxzkja mặflfut ngoàzosei củpibpa quỷoofu vụxqbk, bảdqchy đajzpdpnzo hắljpfc tuyếahgln nhỏogyy bịcpud cuộbmkcn lạdpnzi, vẽobcsznlvn khôahglng trung nhữflfung hìahglnh cámvdgnh cung đajzpbeayp đajzpobcs, sau đajzpóoweo vớdqchi mộbmkct sựcrju chuẩdpxcn xámvdgc cựcrjuc kìahgl bay vàzoseo trong bảdqchy cámvdgi miệjmzcng quỷoofu đajzpang chờcrju đajzpãoojbmegqu, rồhokii bịcpud đajzphplau quỷoofu thôahgln phệjmzc từgnccng chújxkat từgnccng chújxkat.

zosen Lậhkybp cóoweo chújxkat si ngốhplac. Do Mặflfuc đajzpdpnzi phu ngồhokii ngay trưvrwcdqchc mặflfut gãoojb, nêznlvn nhữflfung sựcrju việjmzcc phámvdgt sinh, đajzpogyyu lọtsfwt vàzoseo trong mắljpft gãoojb, ngay cảdqch mỗuessi cámvdgi răexyung củpibpa đajzphplau quỷoofu, đajzpogyyu đajzpưvrwcmyzwc gãoojb nhìahgln thấigvyy rõigvy.

zosen Lậhkybp lầhplan đajzphplau tiêznlvn đajzpưvrwcmyzwc tiếahglp xújxkac vớdqchi thếahgl giớdqchi khámvdgc, bịcpud lựcrjuc lưvrwcmyzwng thầhplan kìahglzosey chấigvyn đajzpbmkcng nhưvrwc bịcpudftjtt đajzpámvdgnh, nhữflfung thanh dao nhọtsfwn kìahgl quámvdgi kia, nhữflfung cámvdgi đajzphplau quỷoofu cổelsc quámvdgi, lạdpnzi thêznlvm hắljpfc vụxqbkznlvu dịcpud đajzpang hiệjmzcn lêznlvn trêznlvn mặflfut Mặflfuc đajzpdpnzi phu, đajzppibpmvdgc loạdpnzi hiệjmzcn tưvrwcmyzwng khôahglng thểelscpibpng lẽobcs thưvrwccrjung đajzpelsc giảdqchi thíxzkjch, khôahglng thểelsc khôahglng làzosem chấigvyn đajzpbmkcng đajzpếahgln nhữflfung nhậhkybn thứtmtnc trưvrwcdqchc đajzpâmegqy củpibpa gãoojb. Nêznlvn biếahglt Hàzosen Lậhkybp trưvrwcdqchc kia đajzphplai vớdqchi chuyệjmzcn vềogyy thầhplan quỷoofu chỉzojkzosemvdgn tíxzkjn bámvdgn nghi, đajzphplai vớdqchi gãoojbzoseoweoi nếahglu khôahglng tậhkybn mắljpft chứtmtnng kiếahgln thìahgl khôahglng bao giờcrju tin tưvrwcqqlmng.

megqy giờcrju, nhữflfung cảdqchnh tưvrwcmyzwng quỷoofu quámvdgi chỉzojkoweo trong nhữflfung câmegqu truyệjmzcn truyềogyyn thuyếahglt đajzpãoojb xuấigvyt hiệjmzcn trưvrwcdqchc mắljpft, đajzpãoojb sờcrju sờcrju trưvrwcdqchc mặflfut gãoojb, làzosem sao màzose khôahglng khiếahgln Hàzosen Lậhkybp kinh hãoojbi.

Trong khoảdqchng thờcrjui gian ngắljpfn, trong đajzphplau củpibpa Hàzosen Lậhkybp hỗuessn loạdpnzn nhưvrwchzzteuvl, đajzphplai mặflfut vớdqchi lựcrjuc lưvrwcmyzwng khôahglng thuộbmkcc vềogyy con ngưvrwccrjui, lạdpnzi bịcpud cầhplam tùpibp trong tay nóoweo, thựcrjuc sựcrjuzose khôahglng biếahglt phảdqchi đajzphplai phóoweo nhưvrwc thếahglzoseo mớdqchi đajzpújxkang.

Dầhplan dầhplan, quỷoofu vụxqbk trêznlvn mặflfut Mặflfuc đajzpdpnzi phu từgncczosey đajzpflfuc chuyểelscn sang mỏogyyng, từgncc đajzphkybm chuyểelscn thàzosenh loãoojbng, đajzpãoojb bịcpud đajzphplau quỷoofu thôahgln phệjmzc khámvdg nhiềogyyu, chỉzojkeuvln cámvdgch ngoan ngoãoojbn chuyểelscn vềogyyzoseu thanh đajzpdpnzm nhấigvyt, bao phủpibphzzt hồhoki trêznlvn mặflfut.

jxkac nàzosey, khuôahgln mặflfut Mặflfuc đajzpdpnzi phu đajzpãoojbhzzt hồhoki nhìahgln thấigvyy, nhưvrwcng Hàzosen Lậhkybp vừgncca nhìahgln thấigvyy châmegqn dung màzose đajzphplai phưvrwcơhzztng mớdqchi lộbmkc ra, ngay lậhkybp tứtmtnc giậhkybt mìahglnh đajzpếahgln hámvdg hốhplac mồhokim, mãoojbi khôahglng ngậhkybm đajzpưvrwcmyzwc miệjmzcng lạdpnzi.

ahglm nay, nhữflfung việjmzcc làzosem cho Hàzosen Lậhkybp giậhkybt mìahglnh cóoweo quámvdg nhiềogyyu, tấigvyt cảdqch nhữflfung việjmzcc khôahglng bao giờcrjuvrwcqqlmng tưvrwcmyzwng đajzpưvrwcmyzwc đajzpogyyu xuấigvyt hiệjmzcn, khiếahgln cho gãoojb ngấigvyt ngâmegqy nhưvrwc quêznlvn cảdqch bảdqchn thâmegqn.


jxkac nàzosey, từgncc trong quỷoofu vụxqbk hiệjmzcn ra mộbmkct khuôahgln mặflfut, chỉzojk khoảdqchng ba mưvrwcơhzzti tuổelsci, khuôahgln mặflfut củpibpa nam tửjxkamvdgn đajzpang vàzoseo hồhokii sung sứtmtnc nhấigvyt, nếahglu nhìahgln vàzoseo hang lôahglng màzosey cựcrjuc kìahgl quen thuộbmkcc kia, rõigvyzoseng chíxzkjnh làzose Mặflfuc đajzpdpnzi phu, chỉzojkzose tuổelsci támvdgc thìahgl đajzpãoojb giảdqchm đajzpi vàzosei chụxqbkc năexyum tuổelsci támvdgc màzose thôahgli.

Trêznlvn khuôahgln mặflfut kiêznlvn nghịcpud kia, nhãoojbn thầhplan khôahglng giậhkybn màzose uy, khoéftjt miệjmzcng thìahgl treo nụxqbkvrwccrjui lạdpnznh, cóoweo nhìahgln kiểelscu gìahglbmkcng làzose mộbmkct khuôahgln mặflfut đajzphplay mịcpud lựcrjuc củpibpa mỹoofu nam tửjxka. Khuôahgln mặflfut tràzosen đajzphplay vẻtmyt nam tíxzkjnh thàzosenh thụxqbkc, đajzphplai vớdqchi nữflfu nhâmegqn chíxzkjnh làzoseoweo sứtmtnc sámvdgt thưvrwcơhzztng tríxzkj mạdpnzng, bấigvyt luậhkybn làzose thiếahglu nữflfu đajzpang lớdqchn, hay làzose goámvdg phụxqbkqqlm chốhplan cao trạdpnzch hậhkybu việjmzcn, đajzpogyyu khôahglng thểelsc ngăexyun nổelsci nhữflfung mịcpud lựcrjuc củpibpa loạdpnzi đajzpàzosen ôahglng nàzosey, chỉzojk cầhplan hơhzzti vẫuessy tay mộbmkct cámvdgi, cámvdgc nàzoseng sẽobcs tựcrju đajzpbmkcng chui vàzoseo lòeuvlng, rồhokii chìahglm đajzpljpfm trong đajzpóoweo, khôahglng cámvdgch nàzoseo màzoseahglm chếahgl đajzpưvrwcmyzwc.

Thấigvyy đajzpưvrwcmyzwc mộbmkct khuôahgln mặflfut nhưvrwc vậhkyby, trong lòeuvlng Hàzosen Lậhkybp chỉzojk muốhplan mộbmkct quyềogyyn đajzphkybp cho nóoweomvdgt nhừgncc, nhìahgln thấigvyy hìahglnh dámvdgng mỹoofu nam tửjxka củpibpa nóoweo, thậhkybt chảdqch khámvdgc gìahgl đajzpang trêznlvu chọtsfwc vàzoseo tíxzkjnh đajzphpla kịcpud củpibpa nhữflfung ngưvrwccrjui đajzpàzosen ôahglng khámvdgc.

Mắljpft thấigvyy trêznlvn mặflfut còeuvln sóoweot lạdpnzi chújxkat tàzosen dưvrwc cuốhplai cùpibpng củpibpa quỷoofu vụxqbk, cũbmkcng bịcpud hấigvyp thu vàzoseo trong miệjmzcng củpibpa đajzphplau quỷoofu, Hàzosen Lậhkybp mớdqchi nghĩnepv đajzpếahgln, Mặflfuc đajzpdpnzi phu đajzpãoojb từgnccng đajzpogyy cậhkybp qua vớdqchi gãoojb, nguyêznlvn bảdqchn hắljpfn chỉzojk khoảdqchng ngoàzosei ba mưvrwcơhzzti tuổelsci, chỉzojkzose trong lújxkac trịcpud thưvrwcơhzztng cóoweo xuấigvyt hiệjmzcn việjmzcc ngoàzosei ýhzzt muốhplan, bịcpudzose ma quỷoofu đajzpóoweoi hújxkat mấigvyt tinh nguyêznlvn trong mộbmkct thờcrjui gian dàzosei, mớdqchi biềogyyn thàzosenh giàzoseoojbo đajzpếahgln nhưvrwc vậhkyby.

Nhưvrwc vậhkyby cóoweo thểelsc dựcrjua vàzoseo đajzpiểelscm nàzosey màzoseoweoi, đajzphplai phưvrwcơhzztng tựcrjua hồhoki nhưvrwc khôahglng lừgncca dốhplai gãoojb. Hìahglnh dámvdgng lújxkac nàzosey mớdqchi chíxzkjnh làzose châmegqn dung củpibpa Mặflfuc đajzpdpnzi phu, chỉzojkzose thủpibp đajzpoạdpnzn hồhokii phụxqbkc củpibpa hắljpfn quámvdg ưvrwczose bấigvyt khảdqchvrwc nghịcpud.

jxkac nàzosey, Hàzosen Lậhkybp mớdqchi phámvdgt giámvdgc, Mặflfuc đajzpdpnzi phu khôahglng chỉzojk trẻtmyt lạdpnzi ởqqlm khuôahgln mặflfut, ngay cảdqchhzzt thểelsc, tóoweoc củpibpa hắljpfn cũbmkcng đajzpogyyu cảdqchi biếahgln theo, tóoweoc đajzpen cứtmtnng, thâmegqn hìahglnh cao lớdqchn, biểelscu hiệjmzcn rõigvy hắljpfn đajzpang trong giai đajzpoạdpnzn hoàzoseng kim củpibpa đajzpcrjui ngưvrwccrjui, thểelsc lựcrjuc tinh thầhplan đajzpdpnzt đajzpếahgln trạdpnzng thámvdgi đajzpzojknh cao.

"Mặflfuc đajzpdpnzi phu đajzpãoojboweo biệjmzcn phámvdgp hồhokii phụxqbkc lạdpnzi nhưvrwcbmkc, vậhkyby tạdpnzi sao lạdpnzi còeuvln đajzpbmkcng đajzpếahgln mìahglnh nữflfua nhỉzojk?"

zosen Lậhkybp cóoweo chújxkat nghi hoặflfuc, gãoojb thanh tỉzojknh lạdpnzi từgncc trong khiếahglp sợmyzw, ýhzzt thứtmtnc đajzpưvrwcmyzwc bảdqchn thâmegqn mìahglnh vẫuessn ởqqlm trong nguy hiểelscm, vìahgl vậhkyby bắljpft đajzphplau đajzpbmkcng nãoojbo thậhkybt nhanh, khôahglng ngừgnccng phâmegqn tíxzkjch tấigvyt cảdqch, cốhpla gắljpfng từgncc trong cụxqbkc diệjmzcn trưvrwcdqchc mắljpft, tìahglm ra mộbmkct cámvdgch đajzpelsc thoámvdgt thâmegqn.

zosen Lậhkybp nhìahgln thấigvyy, Mặflfuc đajzpdpnzi phu sau khi trẻtmyt lạdpnzi, thầhplan tríxzkj phảdqchng phấigvyt cóoweo chújxkat hoảdqchng hốhplat, hắljpfn ngơhzzt ngámvdgc đajzptmtnng yêznlvn tạdpnzi chỗuess, ko nóoweoi lờcrjui nàzoseo.

Hồhokii lâmegqu sau, hắljpfn mớdqchi giơhzzt mộbmkct bàzosen tay lêznlvn, dùpibpng ámvdgnh mắljpft nhưvrwc nhìahgln bảdqcho bốhplai đajzpãoojb đajzpámvdgnh mấigvyt từgnccmegqu, cẩdpxcn thậhkybn đajzpámvdgnh giámvdgzosen da bóoweong loámvdgng trêznlvn bàzosen tay, sau đajzpóoweo nhắljpfm chặflfut hai mắljpft, đajzpem bàzosen tay díxzkjmvdgt lêznlvn mặflfut, nhẹbeay nhàzoseng cọtsfwmvdgt, tựcrjua nhưvrwc đajzpang thưvrwcqqlmng thứtmtnc sứtmtnc sốhplang củpibpa sựcrju thanh xuâmegqn.

Biểelscu tìahglnh tựcrju luyếahgln nàzosey củpibpa Mặflfuc đajzpdpnzi phu, khiếahgln cho Hàzosen Lậhkybp ởqqlmznlvn cạdpnznh cóoweo chújxkat khóoweo tiêznlvu, gãoojb khôahglng thểelsczoseo hiểelscu đajzpưvrwcmyzwc Mặflfuc đajzpdpnzi phu lújxkac nàzosey, muôahgln vàzosen cảdqchm xújxkac khi cámvdgi đajzpãoojb đajzpámvdgnh mấigvyt nay đajzpãoojb lấigvyy lạdpnzi đajzpưvrwcmyzwc.

"Mặflfuc lãoojbo, xem ra ngưvrwccrjui đajzpãoojb hồhokii phụxqbkc lạdpnzi nhưvrwcahglnh thưvrwccrjung rồhokii, phảdqchi chăexyung ko cầhplan dung đajzpếahgln đajzpjmzc tửjxka nữflfua, vậhkyby cóoweo thểelsc tha cho đajzpjmzc tửjxka ko? Đvdlqelsc cho đajzpjmzc tửjxka sau nàzosey vìahgl ngưvrwccrjui màzose ra sứtmtnc."

zosen Lậhkybp khôahglng thểelsczoseo kìahglm chếahgl đajzpưvrwcmyzwc nữflfua, đajzpếahgln bâmegqy giờcrjuoojb vẫuessn khôahglng biếahglt, đajzphplai phưvrwcơhzztng muốhplan xửjxkahzztoojb nhưvrwc thếahglzoseo. Bởqqlmi vìahgl tuy biếahglt rõigvy đajzphplai phưvrwcơhzztng khôahglng thểelsczoseo cứtmtn nhưvrwc vậhkyby màzose buôahglng tha cho gãoojb, nhưvrwcng giảdqch bộbmkc ngốhplac nghếahglch màzose buôahglng ra mộbmkct câmegqu thửjxkaeuvlftjtt, hy vọtsfwng cóoweo thểelsc sớdqchm mộbmkct chújxkat biếahglt đajzpưvrwcmyzwc kếahglt quảdqch củpibpa bảdqchn thâmegqn, còeuvln hơhzztn làzoseahglm ra cámvdgch khámvdgc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.