Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 53 : Mỹ nam tử

    trước sau   
lclen Lậgdecp vừbljka nghe, khôarzzng khỏkjnji rùatgkng mìciltnh trong lòpglwng, nhưyxujng màlclen phásphnt sinh tiếxxqbp theo, khiếxxqbn cho tinh thầsphnn củmanua gãrelg nhậgdecn đjzpmưyxujqcblc sựopxeykulch đjzpmfebfng to lớkggen, khiếxxqbn cho hắtnmsn nhậgdecn thứrtoec đjzpmưyxujqcblc rằuuhhng trêwsynn đjzpmrtoei nhữkjnjng việekjuc hắtnmsn chưyxuja biếxxqbt còpglwn rấhbqgt nhiềgpwlu, rấhbqgt nhiềgpwlu.

Tuỳopug theo tiếxxqbng hétnmst củmanua Mặmycvc đjzpmmanui phu, bảudvsy thanh dao nhọjmhln đjzpmang cắtnmsm trêwsynn ngưyxujrtoei lãrelgo đjzpmgpwlu rung lêwsynn, từbljkwsynn trong hìciltnh đjzpmsphnu quỷnsejdaxtsphnn dao phásphnt ra âpxcgm thanh arzzng ôarzzng " nhưyxuj tiếxxqbng chim kêwsynu, hơekjun nữkjnja âpxcgm thàlclenh ngàlcley càlcleng vang, ngàlcley càlcleng thêwsynm bétnmsn nhọjmhln, tựopxea hồopxe nhưyxuj muốmanun sốmanung dậgdecy, muốmanun thoásphnt ra khỏkjnji ngưyxujrtoei hắtnmsn.

Mặmycvc đjzpmmanui phu nhìciltn thấhbqgy mấhbqgy thanh dao nhọjmhln tựopxea nhưyxuj khôarzzng ngừbljkng rung đjzpmfebfng, cólxib chúefmht tứrtoec giậgdecn, lãrelgo hạmanu giọjmhlng lầsphnm rầsphnm mộfebft câpxcgu, bởdaxti vìcilt thanh âpxcgm quásphntnms, tốmanuc đjzpmfebf lạmanui nhanh, Hàlclen Lậgdecp khôarzzng nghe rõumwhrelgo nólxibi cásphni gìcilt, nhưyxujng khảudvsqmofng khôarzzng phảudvsi làlcle nhữkjnjng lờrtoei dễbqjw nghe.

Mặmycvc đjzpmmanui phu đjzpmrtoeng dậgdecy, quay mộfebft vòpglwng quanh căqmofn phòpglwng, cuốmanui cùatgkng dậgdecm dậgdecm châpxcgn, nhưyxuj khôarzzng còpglwn cásphnch nàlcleo khásphnc lãrelgo đjzpmàlclenh lấhbqgy mộfebft ngólxibn tay nhétnmst vàlcleo trong miệekjung củmanua mộfebft cásphni đjzpmsphnu quỷnsej.

Sựopxe việekjuc khôarzzng thểfrxe ngờrtoe tớkggei đjzpmãrelg phásphnt sinh, cásphni đjzpmsphnu quỷnsej vốmanun tưyxujdaxtng làlcle vậgdect chếxxqbt kia tựopxe nhiêwsynn cũwsynng biếxxqbt khétnmsp miệekjung lạmanui, dùatgkng nhữkjnjng chiếxxqbc răqmofng thôarzz trong miệekjung hung hăqmofng cắtnmsn chặmycvt lấhbqgy mólxibn ngon đjzpmưyxujqcblc dâpxcgng đjzpmếxxqbn tậgdecn miệekjung, rồopxei bắtnmst đjzpmsphnu nhẹpovb nhàlcleng múefmht.

Mặmycvc đjzpmmanui phu khẽmlvg run rẩjbujy toàlclen thâpxcgn, giốmanung nhưyxuj đjzpmang nhẫbljkn nạmanui chịfcovu đjzpmopxeng sựopxe đjzpmau đjzpmkggen to lớkggen, vìcilt hắtnmsc vụhtyl đjzpmãrelg che lấhbqgp mấhbqgt khuôarzzn mặmycvt, Hàlclen Lậgdecp nhìciltn ko rõumwh nhữkjnjng biểfrxeu tìciltnh khi đjzpmólxib củmanua đjzpmmanui phưyxujơekjung, nhưyxujng nhấhbqgt đjzpmfcovnh khuôarzzn mặmycvt đjzpmólxib rấhbqgt khólxib nhìciltn.


Trảudvsi qua mộfebft tuầsphnn tràlcle, đjzpmsphnu quỷnsej cuốmanui cùatgkng đjzpmãrelgefmht no, nólxibrelgn ýopxe mởdaxt rộfebfng cásphni miệekjung, âpxcgm thanh arzzng ôarzzng "đjzpmãrelg biếxxqbn mấhbqgt.

Tiếxxqbp theo đjzpmólxib, Mặmycvc đjzpmmanui phu cũwsynng dùatgkng cásphnch nhưyxuj trêwsynn, đjzpmgpwlu cho mỗekjui cásphni đjzpmsphnu quỷnsej đjzpmưyxujqcblc húefmht mộfebft lầsphnn, mớkggei cam long thu ngólxibn tay vềgpwl.

lclem xong việekjuc đjzpmólxib, Mặmycvc đjzpmmanui phu lạmanui xuấhbqgt ra nhữkjnjng thủmanu quyếxxqbt nhưyxuj trưyxujkggec, miệekjung lạmanui niệekjum, thêwsynm mộfebft lầsphnn hétnmst to " Thấhbqgt quỷnsej phệekju hồopxen đjzpmmanui phásphnp "

Lầsphnn nàlcley, mấhbqgy thanh dao nhọjmhln kia khôarzzng hềgpwl dao đjzpmfebfng, cũwsynng khôarzzng phásphnt ra âpxcgm thanh nàlcleo, màlcle đjzpmopxeng thờrtoei trợqcbln cảudvs hai mắtnmst, lộfebf ra nhãrelgn châpxcgu đjzpmkjnj nhưyxujsphnu, cásphni miệekjung đjzpmopxeng thờrtoei trưyxujơekjung to ra, hai bêwsynn quai hàlclem phìciltnh ra, hưyxujkggeng vềgpwl khôarzzng trung hớkggep lấhbqgy từbljkng ngụhtylm từbljkng ngụhtylm.

Quỷnsej vụhtyl trêwsynn mặmycvt Mặmycvc đjzpmmanui phu, nhưyxuj biếxxqbt đjzpmmanui nạmanun sắtnmsp đjzpmếxxqbn, bọjmhln chúefmhng nhưyxujatgkng vẫbljky nhưyxuj ba đjzpmàlcleo, cásphnc xúefmhc tu từbljkng cásphni từbljkng cásphni mộfebft cũwsynng đjzpmưyxujqcblc huy đjzpmfebfng cuồopxeng bạmanuo, nhưyxujng khôarzzng làlclem đjzpmưyxujqcblc gìcilt cảudvs.

Từbljk phíykula mặmycvt ngoàlclei củmanua quỷnsej vụhtyl, bảudvsy đjzpmmanuo hắtnmsc tuyếxxqbn nhỏkjnj bịfcov cuộfebfn lạmanui, vẽmlvgwsynn khôarzzng trung nhữkjnjng hìciltnh cásphnnh cung đjzpmpovbp đjzpmmlvg, sau đjzpmólxib vớkggei mộfebft sựopxe chuẩjbujn xásphnc cựopxec kìcilt bay vàlcleo trong bảudvsy cásphni miệekjung quỷnsej đjzpmang chờrtoe đjzpmãrelgpxcgu, rồopxei bịfcov đjzpmsphnu quỷnsej thôarzzn phệekju từbljkng chúefmht từbljkng chúefmht.

lclen Lậgdecp cólxib chúefmht si ngốmanuc. Do Mặmycvc đjzpmmanui phu ngồopxei ngay trưyxujkggec mặmycvt gãrelg, nêwsynn nhữkjnjng sựopxe việekjuc phásphnt sinh, đjzpmgpwlu lọjmhlt vàlcleo trong mắtnmst gãrelg, ngay cảudvs mỗekjui cásphni răqmofng củmanua đjzpmsphnu quỷnsej, đjzpmgpwlu đjzpmưyxujqcblc gãrelg nhìciltn thấhbqgy rõumwh.

lclen Lậgdecp lầsphnn đjzpmsphnu tiêwsynn đjzpmưyxujqcblc tiếxxqbp xúefmhc vớkggei thếxxqb giớkggei khásphnc, bịfcov lựopxec lưyxujqcblng thầsphnn kìciltlcley chấhbqgn đjzpmfebfng nhưyxuj bịfcovtnmst đjzpmásphnnh, nhữkjnjng thanh dao nhọjmhln kìcilt quásphni kia, nhữkjnjng cásphni đjzpmsphnu quỷnsej cổdpdt quásphni, lạmanui thêwsynm hắtnmsc vụhtylwsynu dịfcov đjzpmang hiệekjun lêwsynn trêwsynn mặmycvt Mặmycvc đjzpmmanui phu, đjzpmmanusphnc loạmanui hiệekjun tưyxujqcblng khôarzzng thểfrxeatgkng lẽmlvg thưyxujrtoeng đjzpmfrxe giảudvsi thíykulch, khôarzzng thểfrxe khôarzzng làlclem chấhbqgn đjzpmfebfng đjzpmếxxqbn nhữkjnjng nhậgdecn thứrtoec trưyxujkggec đjzpmâpxcgy củmanua gãrelg. Nêwsynn biếxxqbt Hàlclen Lậgdecp trưyxujkggec kia đjzpmmanui vớkggei chuyệekjun vềgpwl thầsphnn quỷnsej chỉielklclesphnn tíykuln básphnn nghi, đjzpmmanui vớkggei gãrelglclelxibi nếxxqbu khôarzzng tậgdecn mắtnmst chứrtoeng kiếxxqbn thìcilt khôarzzng bao giờrtoe tin tưyxujdaxtng.

pxcgy giờrtoe, nhữkjnjng cảudvsnh tưyxujqcblng quỷnsej quásphni chỉielklxib trong nhữkjnjng câpxcgu truyệekjun truyềgpwln thuyếxxqbt đjzpmãrelg xuấhbqgt hiệekjun trưyxujkggec mắtnmst, đjzpmãrelg sờrtoe sờrtoe trưyxujkggec mặmycvt gãrelg, làlclem sao màlcle khôarzzng khiếxxqbn Hàlclen Lậgdecp kinh hãrelgi.

Trong khoảudvsng thờrtoei gian ngắtnmsn, trong đjzpmsphnu củmanua Hàlclen Lậgdecp hỗekjun loạmanun nhưyxujekjupglw, đjzpmmanui mặmycvt vớkggei lựopxec lưyxujqcblng khôarzzng thuộfebfc vềgpwl con ngưyxujrtoei, lạmanui bịfcov cầsphnm tùatgk trong tay nólxib, thựopxec sựopxelcle khôarzzng biếxxqbt phảudvsi đjzpmmanui phólxib nhưyxuj thếxxqblcleo mớkggei đjzpmúefmhng.

Dầsphnn dầsphnn, quỷnsej vụhtyl trêwsynn mặmycvt Mặmycvc đjzpmmanui phu từbljklcley đjzpmmycvc chuyểfrxen sang mỏkjnjng, từbljk đjzpmgdecm chuyểfrxen thàlclenh loãrelgng, đjzpmãrelg bịfcov đjzpmsphnu quỷnsej thôarzzn phệekju khásphn nhiềgpwlu, chỉielkpglwn cásphnch ngoan ngoãrelgn chuyểfrxen vềgpwllcleu thanh đjzpmmanum nhấhbqgt, bao phủmanuekju hồopxe trêwsynn mặmycvt.

efmhc nàlcley, khuôarzzn mặmycvt Mặmycvc đjzpmmanui phu đjzpmãrelgekju hồopxe nhìciltn thấhbqgy, nhưyxujng Hàlclen Lậgdecp vừbljka nhìciltn thấhbqgy châpxcgn dung màlcle đjzpmmanui phưyxujơekjung mớkggei lộfebf ra, ngay lậgdecp tứrtoec giậgdect mìciltnh đjzpmếxxqbn hásphn hốmanuc mồopxem, mãrelgi khôarzzng ngậgdecm đjzpmưyxujqcblc miệekjung lạmanui.

arzzm nay, nhữkjnjng việekjuc làlclem cho Hàlclen Lậgdecp giậgdect mìciltnh cólxib quásphn nhiềgpwlu, tấhbqgt cảudvs nhữkjnjng việekjuc khôarzzng bao giờrtoeyxujdaxtng tưyxujqcblng đjzpmưyxujqcblc đjzpmgpwlu xuấhbqgt hiệekjun, khiếxxqbn cho gãrelg ngấhbqgt ngâpxcgy nhưyxuj quêwsynn cảudvs bảudvsn thâpxcgn.


efmhc nàlcley, từbljk trong quỷnsej vụhtyl hiệekjun ra mộfebft khuôarzzn mặmycvt, chỉielk khoảudvsng ba mưyxujơekjui tuổdpdti, khuôarzzn mặmycvt củmanua nam tửsxxasphnn đjzpmang vàlcleo hồopxei sung sứrtoec nhấhbqgt, nếxxqbu nhìciltn vàlcleo hang lôarzzng màlcley cựopxec kìcilt quen thuộfebfc kia, rõumwhlcleng chíykulnh làlcle Mặmycvc đjzpmmanui phu, chỉielklcle tuổdpdti tásphnc thìcilt đjzpmãrelg giảudvsm đjzpmi vàlclei chụhtylc năqmofm tuổdpdti tásphnc màlcle thôarzzi.

Trêwsynn khuôarzzn mặmycvt kiêwsynn nghịfcov kia, nhãrelgn thầsphnn khôarzzng giậgdecn màlcle uy, khoétnms miệekjung thìcilt treo nụhtylyxujrtoei lạmanunh, cólxib nhìciltn kiểfrxeu gìciltwsynng làlcle mộfebft khuôarzzn mặmycvt đjzpmsphny mịfcov lựopxec củmanua mỹvbfs nam tửsxxa. Khuôarzzn mặmycvt tràlclen đjzpmsphny vẻopxe nam tíykulnh thàlclenh thụhtylc, đjzpmmanui vớkggei nữkjnj nhâpxcgn chíykulnh làlclelxib sứrtoec sásphnt thưyxujơekjung tríykul mạmanung, bấhbqgt luậgdecn làlcle thiếxxqbu nữkjnj đjzpmang lớkggen, hay làlcle goásphn phụhtyldaxt chốmanun cao trạmanuch hậgdecu việekjun, đjzpmgpwlu khôarzzng thểfrxe ngăqmofn nổdpdti nhữkjnjng mịfcov lựopxec củmanua loạmanui đjzpmàlclen ôarzzng nàlcley, chỉielk cầsphnn hơekjui vẫbljky tay mộfebft cásphni, cásphnc nàlcleng sẽmlvg tựopxe đjzpmfebfng chui vàlcleo lòpglwng, rồopxei chìciltm đjzpmtnmsm trong đjzpmólxib, khôarzzng cásphnch nàlcleo màlcleciltm chếxxqb đjzpmưyxujqcblc.

Thấhbqgy đjzpmưyxujqcblc mộfebft khuôarzzn mặmycvt nhưyxuj vậgdecy, trong lòpglwng Hàlclen Lậgdecp chỉielk muốmanun mộfebft quyềgpwln đjzpmgdecp cho nólxibsphnt nhừbljk, nhìciltn thấhbqgy hìciltnh dásphnng mỹvbfs nam tửsxxa củmanua nólxib, thậgdect chảudvs khásphnc gìcilt đjzpmang trêwsynu chọjmhlc vàlcleo tíykulnh đjzpmmanu kịfcov củmanua nhữkjnjng ngưyxujrtoei đjzpmàlclen ôarzzng khásphnc.

Mắtnmst thấhbqgy trêwsynn mặmycvt còpglwn sólxibt lạmanui chúefmht tàlclen dưyxuj cuốmanui cùatgkng củmanua quỷnsej vụhtyl, cũwsynng bịfcov hấhbqgp thu vàlcleo trong miệekjung củmanua đjzpmsphnu quỷnsej, Hàlclen Lậgdecp mớkggei nghĩkaln đjzpmếxxqbn, Mặmycvc đjzpmmanui phu đjzpmãrelg từbljkng đjzpmgpwl cậgdecp qua vớkggei gãrelg, nguyêwsynn bảudvsn hắtnmsn chỉielk khoảudvsng ngoàlclei ba mưyxujơekjui tuổdpdti, chỉielklcle trong lúefmhc trịfcov thưyxujơekjung cólxib xuấhbqgt hiệekjun việekjuc ngoàlclei ýopxe muốmanun, bịfcovlcle ma quỷnsej đjzpmólxibi húefmht mấhbqgt tinh nguyêwsynn trong mộfebft thờrtoei gian dàlclei, mớkggei biềgpwln thàlclenh giàlclerelgo đjzpmếxxqbn nhưyxuj vậgdecy.

Nhưyxuj vậgdecy cólxib thểfrxe dựopxea vàlcleo đjzpmiểfrxem nàlcley màlclelxibi, đjzpmmanui phưyxujơekjung tựopxea hồopxe nhưyxuj khôarzzng lừbljka dốmanui gãrelg. Hìciltnh dásphnng lúefmhc nàlcley mớkggei chíykulnh làlcle châpxcgn dung củmanua Mặmycvc đjzpmmanui phu, chỉielklcle thủmanu đjzpmoạmanun hồopxei phụhtylc củmanua hắtnmsn quásphn ưyxujlcle bấhbqgt khảudvsyxuj nghịfcov.

efmhc nàlcley, Hàlclen Lậgdecp mớkggei phásphnt giásphnc, Mặmycvc đjzpmmanui phu khôarzzng chỉielk trẻopxe lạmanui ởdaxt khuôarzzn mặmycvt, ngay cảudvsekju thểfrxe, tólxibc củmanua hắtnmsn cũwsynng đjzpmgpwlu cảudvsi biếxxqbn theo, tólxibc đjzpmen cứrtoeng, thâpxcgn hìciltnh cao lớkggen, biểfrxeu hiệekjun rõumwh hắtnmsn đjzpmang trong giai đjzpmoạmanun hoàlcleng kim củmanua đjzpmrtoei ngưyxujrtoei, thểfrxe lựopxec tinh thầsphnn đjzpmmanut đjzpmếxxqbn trạmanung thásphni đjzpmielknh cao.

"Mặmycvc đjzpmmanui phu đjzpmãrelglxib biệekjun phásphnp hồopxei phụhtylc lạmanui nhưyxujwsyn, vậgdecy tạmanui sao lạmanui còpglwn đjzpmfebfng đjzpmếxxqbn mìciltnh nữkjnja nhỉielk?"

lclen Lậgdecp cólxib chúefmht nghi hoặmycvc, gãrelg thanh tỉielknh lạmanui từbljk trong khiếxxqbp sợqcbl, ýopxe thứrtoec đjzpmưyxujqcblc bảudvsn thâpxcgn mìciltnh vẫbljkn ởdaxt trong nguy hiểfrxem, vìcilt vậgdecy bắtnmst đjzpmsphnu đjzpmfebfng nãrelgo thậgdect nhanh, khôarzzng ngừbljkng phâpxcgn tíykulch tấhbqgt cảudvs, cốmanu gắtnmsng từbljk trong cụhtylc diệekjun trưyxujkggec mắtnmst, tìciltm ra mộfebft cásphnch đjzpmfrxe thoásphnt thâpxcgn.

lclen Lậgdecp nhìciltn thấhbqgy, Mặmycvc đjzpmmanui phu sau khi trẻopxe lạmanui, thầsphnn tríykul phảudvsng phấhbqgt cólxib chúefmht hoảudvsng hốmanut, hắtnmsn ngơekju ngásphnc đjzpmrtoeng yêwsynn tạmanui chỗekju, ko nólxibi lờrtoei nàlcleo.

Hồopxei lâpxcgu sau, hắtnmsn mớkggei giơekju mộfebft bàlclen tay lêwsynn, dùatgkng ásphnnh mắtnmst nhưyxuj nhìciltn bảudvso bốmanui đjzpmãrelg đjzpmásphnnh mấhbqgt từbljkpxcgu, cẩjbujn thậgdecn đjzpmásphnnh giásphnlclen da bólxibng loásphnng trêwsynn bàlclen tay, sau đjzpmólxib nhắtnmsm chặmycvt hai mắtnmst, đjzpmem bàlclen tay díykulsphnt lêwsynn mặmycvt, nhẹpovb nhàlcleng cọjmhlsphnt, tựopxea nhưyxuj đjzpmang thưyxujdaxtng thứrtoec sứrtoec sốmanung củmanua sựopxe thanh xuâpxcgn.

Biểfrxeu tìciltnh tựopxe luyếxxqbn nàlcley củmanua Mặmycvc đjzpmmanui phu, khiếxxqbn cho Hàlclen Lậgdecp ởdaxtwsynn cạmanunh cólxib chúefmht khólxib tiêwsynu, gãrelg khôarzzng thểfrxelcleo hiểfrxeu đjzpmưyxujqcblc Mặmycvc đjzpmmanui phu lúefmhc nàlcley, muôarzzn vàlclen cảudvsm xúefmhc khi cásphni đjzpmãrelg đjzpmásphnnh mấhbqgt nay đjzpmãrelg lấhbqgy lạmanui đjzpmưyxujqcblc.

"Mặmycvc lãrelgo, xem ra ngưyxujrtoei đjzpmãrelg hồopxei phụhtylc lạmanui nhưyxujciltnh thưyxujrtoeng rồopxei, phảudvsi chăqmofng ko cầsphnn dung đjzpmếxxqbn đjzpmekju tửsxxa nữkjnja, vậgdecy cólxib thểfrxe tha cho đjzpmekju tửsxxa ko? Đaodifrxe cho đjzpmekju tửsxxa sau nàlcley vìcilt ngưyxujrtoei màlcle ra sứrtoec."

lclen Lậgdecp khôarzzng thểfrxelcleo kìciltm chếxxqb đjzpmưyxujqcblc nữkjnja, đjzpmếxxqbn bâpxcgy giờrtoerelg vẫbljkn khôarzzng biếxxqbt, đjzpmmanui phưyxujơekjung muốmanun xửsxxaopxerelg nhưyxuj thếxxqblcleo. Bởdaxti vìcilt tuy biếxxqbt rõumwh đjzpmmanui phưyxujơekjung khôarzzng thểfrxelcleo cứrtoe nhưyxuj vậgdecy màlcle buôarzzng tha cho gãrelg, nhưyxujng giảudvs bộfebf ngốmanuc nghếxxqbch màlcle buôarzzng ra mộfebft câpxcgu thửsxxapglwtnmst, hy vọjmhlng cólxib thểfrxe sớkggem mộfebft chúefmht biếxxqbt đjzpmưyxujqcblc kếxxqbt quảudvs củmanua bảudvsn thâpxcgn, còpglwn hơekjun làlcleciltm ra cásphnch khásphnc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.