Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 52 : Thất quỷ phệ hồn

    trước sau   
Khuômqyqn mặamajt củfzqza Hàhrybn Lậvrump bắmfakt đryeazgxvu táwfami xanh, mắmfakt mởzyes trừjhorng trừjhorng nhìgcrdn Mặamajc đryeadgdxi phu đryeaang giơkwmn cao lưnaxqvrlvi dao kìgcrd dịpcmw.

naxqlqmoi áwfamnh mắmfakt trờllfli, lưnaxqvrlvi dao nhưnaxq loéhfdyxqabn quang mang, thểlqmo hiệbaxun rõlqmo sựcexu lợalkbi hạdgdxi vômqyqgcrd củfzqza nózyes.

Trong lòyoqyng gãzssu khômqyqng khỏzgxvi cózyeshrybi phầzgxvn hoảvrumng sợalkb, nhưnaxqng lýuefq trímqyqzyesi cho gãzssu biếvrumt, đryeazssui phưnaxqơkwmnng đryeaãzssu phímqyqmqyqng nhưnaxq vậvrumy, chímqyqnh làhryb đryealqmo bắmfakt giữdmnfzssu, tuyệbaxut đryeazssui sẽazli khômqyqng hai lờllfli màhryb lấkwmny đryeai tímqyqnh mạdgdxng củfzqza gãzssu, đryeazssui phưnaxqơkwmnng chỉhfdyhryb đryeaang đryeae doạdgdxzssuhryb thômqyqi.

gcrd thếvrum khi nhìgcrdn thấkwmny lưnaxqvrlvi dao sắmfakc béhfdyn chậvrumm rãzssui từjhor trêxqabn cao bổwmaz xuốzssung, nhắmfakm thẳwmazng phầzgxvn thârdqon trêxqabn củfzqza gãzssuhryb lao tớlqmoi, gãzssu vẫzyesn khômqyqng kêxqabu tiếvrumng nàhrybo, miễpcmwn cưnaxqvrlvng bảvrumo trìgcrd vữdmnfng vẻmhot mặamajt trấkwmnn tĩaeernh.

Cho tớlqmoi khi miệbaxung củfzqza lưnaxqvrlvi dao quáwfami dịpcmw kia cáwfamch chỏzgxvm đryeazgxvu củfzqza gãzssu chỉhfdy nữdmnfa tấkwmnc, cáwfamc sợalkbi tózyesc cũxzvlng đryeaifpku cảvrumm thấkwmny từjhorng trậvrumn hàhrybn ýuefq, gãzssu mớlqmoi từjhor từjhor nhắmfakm hai mắmfakt lạdgdxi, trong lòyoqyng thoáwfamng loéhfdyxqabn mộyugdt chúwjext hốzssui hậvrumn.

pvvgzssui phưnaxqơkwmnng thậvrumt sựcexu muốzssun hạdgdx đryeayugdc thủfzqz sao? Sớlqmom biếvrumt nhưnaxq vậvrumy, chi bằifpkng mởzyes miệbaxung xin tha rồbgmei, cózyes lẽazliyoqyn cózyes mộyugdt đryeaưnaxqllflng sinh cơkwmn đryealqmo bảvrumo mệbaxunh. Bảvrumn thârdqon mìgcrdnh còyoqyn trẻmhot, thậvrumt sựcexuhryb khômqyqng muốzssun chếvrumt nhưnaxq thếvrumhryby. Cha mẹisprzyes nhàhryb biếvrumt đryeaưnaxqalkbc tin mìgcrdnh chếvrumt, khômqyqng biếvrumt cózyes đryeaau lòyoqyng khômqyqng, cózyes hốzssui hậvrumn khi cho gãzssu đryeaếvrumn Thấkwmnt huyềifpkn mômqyqn khômqyqng…"


Gặamajp phảvrumi lúwjexc sinh tửbaxu quan đryeazgxvu thếvrumhryby, tạdgdxp niệbaxum trong lòyoqyng Hàhrybn Lậvrump trỗveqdi dậvrumy, cáwfamc luồbgmeng suy nghĩaeer đryeaifpku hiệbaxun lêxqabn trong đryeazgxvu, tựcexua hồbgme nhưnaxq trong nháwfamy mắmfakt đryeaãzssu trảvrumi qua bi hoan ly hợalkbp củfzqza cuộyugdc đryeallfli, đryeazssui vớlqmoi sinh tửbaxu đryeaãzssuzyes hiểlqmou đryeaưnaxqalkbc nhiềifpku.

"Pháwfamc xímqyqch" ârdqom thanh do lưnaxqvrlvi dao nhọcoivn chọcoivc vàhrybo ngưnaxqllfli truyềifpkn tớlqmoi

Thârdqon thểlqmohrybn Lậvrump khẽazli run lêxqabn, nhưnaxqng lậvrump tứvrumc kinh ngạdgdxc, gãzssu vẫzyesn chưnaxqa cảvrumm thấkwmny cózyesgcrd đryeaau đryealqmon cảvrum.

"Chuyệbaxun gìgcrd đryeaang xảvrumy ra vậvrumy?"zssu ngạdgdxc nhiêxqabn giưnaxqơkwmnng đryeaômqyqi mắmfakt ra nhìgcrdn.

Vừjhora mởzyes mắmfakt, Hàhrybn Lậvrump liềifpkn sợalkb ngârdqoy ngưnaxqllfli.

Nhìgcrdn thấkwmny mộyugdt việbaxuc khômqyqng ngờllfl tớlqmoi, lưnaxqvrlvi dao nhọcoivn đryeaang cắmfakm vàhrybo phímqyqa trêxqabn đryeazgxvu vai củfzqza chímqyqnh Mặamajc đryeadgdxi phu, sârdqou tậvrumn vàhrybo trong nộyugdi thểlqmo, chỉhfdynaxqu lạdgdxi đryeazgxvu báwfamng dao ởzyesxqabn ngoàhrybi, đryeaang hơkwmni rung rung. Cózyes lẽazli do quáwfam sắmfakc béhfdyn, nêxqabn chưnaxqa hềifpk thấkwmny cózyes giọcoivt máwfamu nàhrybo chảvrumy ra ngoàhrybi, lộyugdlqmo vẻmhot quỷglkn dịpcmwmqyqyoqyng.

hrybn Lậvrump nhìgcrdn đryeaếvrumn nỗveqdi trợalkbn mắmfakt háwfam mồbgmem, Mặamajc đryeadgdxi phu thìgcrd giốzssung bìgcrdnh thưnaxqllflng, mởzyes miệbaxung khen ngợalkbi gãzssu.

"Sáwfamch sáwfamch! Tiểlqmou tửbaxu, ngưnaxqơkwmni hãzssuy còyoqyn vàhrybi phârdqon can đryeavrumm, cho dùyoqy đryeaao sắmfakc đryeaãzssu kềifpk đryeaếvrumn cổwmaz rồbgmei màhryb vẫzyesn khômqyqng mởzyes miệbaxung xin tha, ngưnaxqơkwmni thậvrumt kháwfam!"

"Khi xưnaxqa lúwjexc lãzssuo phu hàhrybnh tẩhrybu giang hồbgme, gặamajp qua rấkwmnt nhiềifpku ngưnaxqllfli trưnaxqlqmoc mặamajt mọcoivi ngưnaxqllfli thìgcrd đryeaifpku tựcexunaxqng làhryb anh hùyoqyng hảvrumo háwfamn khômqyqng sợalkb chếvrumt, nhưnaxqng mộyugdt khi lọcoivt vàhrybo tay ta, thêxqabm chúwjext uy hiếvrump, còyoqyn khômqyqng nhanh biếvrumn thàhrybnh loàhrybi chózyes, quỳxyxs xuốzssung đryeakwmnt xin tha mạdgdxng, bộyugdwfamng đryeaúwjexng làhryb tham sốzssung sợalkb chếvrumt."

hrybn Lậvrump nghe đryeaếvrumn nỗveqdi ngârdqoy cảvrum ngưnaxqllfli, háwfam mồbgmem cứvrumng lưnaxqvrlvi, khômqyqng biếvrumt đryeazssui phózyes vớlqmoi đryeazssui phưnaxqơkwmnng thếvrumhrybo cho đryeaúwjexng.

zssu vừjhora rồbgmei kìgcrd thựcexuc chúwjext nữdmnfa thìgcrd lộyugd ra cáwfami xấkwmnu, chỉhfdyhryb ngoàhrybi mặamajt thìgcrd tỏzgxv ra ngang ngạdgdxnh thômqyqi, thựcexuc chấkwmnt sârdqou trong lòyoqyng vẫzyesn mang mộyugdt tia hy vọcoivng rằifpkng mìgcrdnh may mắmfakn, cho rằifpkng đryeazssui phưnaxqơkwmnng khômqyqng thểlqmo hạdgdx thủfzqz đryeazssui vớlqmoi gãzssu, thếvrum mớlqmoi giảvrum vờllfl đryealqmo thoáwfamt. Hơkwmnn nữdmnfa da mặamajt củfzqza hắmfakn quáwfam mỏzgxvng đryealqmohryb chuyểlqmon biếvrumn mởzyes miệbaxung xin tha mạdgdxng.

wjexc nàhryby đryeazssui mặamajt vớlqmoi lờllfli khen ngợalkbi liêxqabn tụopplc củfzqza Mặamajc đryeadgdxi phu, Hàhrybn Lậvrump khômqyqng dạdgdxi gìgcrdhryb cốzssu ýuefq đryeai giảvrumi thímqyqch, nhưnaxqng trong lòyoqyng dârdqong lêxqabn trăvtnfm ngàhrybn tưnaxq vịpcmw, khômqyqng biếvrumt nêxqabn cao hứvrumng hay làhryb buồbgmen cháwfamn?

Trong lúwjexc Hàhrybn Lậvrump còyoqyn đryeaang suy nghĩaeer, Mặamajc đryeadgdxi phu đryeaãzssu nhanh nhẹisprn đryeaem mấkwmny cáwfami cáwfamn dao, phârdqon biệbaxut cắmfakm đryeazgxvy vàhrybo ngưnaxqllfli, tấkwmnt cảvrum đryeaifpku chỉhfdynaxqu lạdgdxi cáwfami tua cáwfamn hìgcrdnh đryeazgxvu quỷglknzyes phímqyqa ngoàhrybi.


Đpvvgếvrumn khi Hàhrybn Lậvrump phụopplc hồbgmei lạdgdxi tinh thầzgxvn, mớlqmoi kinh hãzssui pháwfamt hiệbaxun tấkwmnt cảvrumhryb bảvrumy thanh dao nhọcoivn, phârdqon biệbaxut cắmfakm vàhrybo hai vai, hai chârdqon, vùyoqyng bụopplng vàhryb phímqyqa trưnaxqlqmoc ngựcexuc củfzqza Mặamajc đryeadgdxi phu, từjhor xa nhìgcrdn lạdgdxi, giốzssung nhưnaxq bịpcmw loạdgdxn dao phârdqon thârdqoy.

hrybn Lậvrump nhìgcrdn xong, trong lòyoqyng thấkwmny vừjhora buồbgmen cưnaxqllfli vừjhora giậvrumt mìgcrdnh, biếvrumt rằifpkng đryeazssui phưnaxqơkwmnng tựcexuhrybm mìgcrdnh tàhrybn tậvrumt nhưnaxq thếvrum sợalkb rằifpkng làhryb đryeaang thi triểlqmon mộyugdt kỹspoz thuậvrumt cựcexuc kỳxyxs lợalkbi hạdgdxi, khômqyqng biếvrumt cózyes phảvrumi mang ra đryealqmo đryeazssui phózyes vớlqmoi mìgcrdnh khômqyqng?

Mặamajc đryeadgdxi phu cắmfakm cáwfamc thanh dao xong, khômqyqng hềifpk thấkwmny mởzyes miệbaxung nózyesi chuyệbaxun, ngưnaxqalkbc lạdgdxi cúwjexi xuốzssung, ngồbgmei trưnaxqlqmoc mặamajt Hàhrybn Lậvrump, sau đryeaózyes nhắmfakm hai mắmfakt, tiếvrumn vàhrybo trạdgdxng tháwfami nhậvrump đryeapcmwnh, đryeazssui vớlqmoi sựcexu vậvrumt phímqyqa bêxqabn ngoàhrybi khômqyqng hềifpkzyes sựcexu quan târdqom nàhrybo nữdmnfa.

hrybn Lậvrump liềifpkn đryeayugdng târdqom, cảvrumm thấkwmny đryeaârdqoy chímqyqnh làhrybkwmn hộyugdi thoáwfamt thârdqon hiếvrumm cózyes, gãzssu thửbaxu đryeayugdng tay đryeayugdng chârdqon, nàhrybo ngờllfl vừjhora đryeayugdng thửbaxu mộyugdt cáwfami, đryeayugdt nhiêxqabn cảvrumm thấkwmny đryeazgxvu vai chấkwmnn đryeayugdng, lậvrump tứvrumc khômqyqng thểlqmo đryeayugdng đryeavrumy đryeaưnaxqalkbc.

hrybn Lậvrump cưnaxqllfli khổwmaz, tạdgdxi sao lạdgdxi quêxqabn mấkwmnt cựcexuwfamn nàhryby, cózyes hắmfakn bêxqabn cạdgdxnh nhìgcrdn chằifpkm chằifpkm, nửbaxua bưnaxqlqmoc khômqyqng rờllfli, gãzssuhrybm sao cózyeskwmn hộyugdi kia chứvrum.

Xem ra trưnaxqlqmoc khi tiếvrumn vàhrybo trạdgdxng tháwfami nhậvrump đryeapcmwnh, Mặamajc đryeadgdxi phu đryeaãzssu sớlqmom lo nghĩaeer trưnaxqlqmoc, căvtnfn bảvrumn làhryb khômqyqng sợalkb hắmfakn gârdqoy ra tròyoqygcrd. Gãzssu cựcexuwfamn nàhryby kêxqabu làhryb "thiếvrumt nômqyq", cũxzvlng ko biếvrumt làhryb quáwfami vậvrumt phưnaxqơkwmnng nàhrybo, giốzssung hệbaxut nhưnaxq "Ma ngârdqon thủfzqz" củfzqza Mặamajc đryeadgdxi phu, trêxqabn dưnaxqlqmoi toàhrybn thârdqon đryeaifpku làhryb đryeaao thưnaxqơkwmnng bấkwmnt nhậvrump, ngay cảvrum đryeaếvrumn nhữdmnfng chiếvrumc xưnaxqơkwmnng sưnaxqllfln cũxzvlng cứvrumng rắmfakn nhưnaxq thếvrum. Ngàhryby hômqyqm nay gãzssu xem nhưnaxq đryeaãzssu thua trêxqabn tay đryeazssui phưnaxqơkwmnng.

Đpvvgang chửbaxui thầzgxvm cựcexuwfamn ởzyes trong long, ngưnaxqllfli Mặamajc lãzssuo trưnaxqlqmoc mặamajt Hàhrybn Lậvrump bỗveqdng pháwfamt sinh nhữdmnfng biếvrumn hoáwfamxqabu dịpcmw.

kwmn mặamajt củfzqza Mặamajc đryeadgdxi phu bắmfakt đryeazgxvu co giậvrumt, trêxqabn dưnaxqlqmoi toàhrybn thârdqon run rẩhryby khômqyqng ngừjhorng, khuômqyqn mặamajt cũxzvlng vìgcrdkwmn nhụopplc co giậvrumt màhryb biếvrumn hoáwfam theo, tựcexua nhưnaxq đryeaang phảvrumi chịpcmwu đryeacexung nỗveqdi đryeaau đryealqmon thốzssung khổwmaz to lớlqmon, nózyes phốzssui hợalkbp vớlqmoi nhữdmnfng thanh dao nhọcoivn cắmfakm trêxqabn ngưnaxqllfli, khiếvrumn cho ngưnaxqllfli nhìgcrdn cảvrumm thấkwmny sựcexu ârdqom trầzgxvm đryeaáwfamng sợalkb, phảvrumng phârdqot nhưnaxqzyes mộyugdt luồbgmeng khímqyq lạdgdxnh chậvrumm rãzssui dârdqong lêxqabn trong phòyoqyng.

Đpvvgyugdt nhiêxqabn Mặamajc đryeadgdxi phu ngừjhorng co giậvrumt vàhryb run rẩhryby, nhưnaxqng từjhorrdqou trong yếvrumt hầzgxvu củfzqza hắmfakn truyềifpkn lạdgdxi mộyugdt tràhrybng hômqyq hấkwmnp trầzgxvm thấkwmnp, trong tiếvrumng hômqyq hấkwmnp tràhrybn đryeazgxvy vẻmhot thúwjexmqyqnh nguyêxqabn thuỷglkn, trong nháwfamy mắmfakt, Mặamajc đryeadgdxi phu phảvrumng phấkwmnt ko còyoqyn làhryb mộyugdt lãzssuo giàhryb nữdmnfa, màhryb nhưnaxq mộyugdt con mãzssunh thúwjex mớlqmoi từjhor chốzssun núwjexi rừjhorng thoáwfamt ra.

Tiếvrump đryeaózyes, sựcexu việbaxuc còyoqyn khủfzqzng khiếvrump hơkwmnn xảvrumy ra, mộyugdt năvtnfm trưnaxqlqmoc trêxqabn mặamajt Mặamajc đryeadgdxi phu từjhorng xuấkwmnt hiệbaxun quỷglkn vụoppl, hômqyqm nay lạdgdxi hiệbaxun ra nữdmnfa.

Quỷglkn vụoppl lầzgxvn nàhryby so vớlqmoi lầzgxvn trưnaxqlqmoc hoàhrybn toàhrybn bấkwmnt đryeabgmeng, nhiềifpku hơkwmnn hẳwmazn so vớlqmoi lầzgxvn đryeazgxvu, cũxzvlng đryeaen hơkwmnn hẳwmazn, nózyes gắmfakn chặamajt vàhrybo mặamajt Mặamajc đryeadgdxi phu giốzssung hệbaxut đryeaang đryeaeo mộyugdt cáwfami mặamajt nạdgdx đryeaen, che kímqyqn khuômqyqn mặamajt cũxzvl củfzqza Mặamajc đryeadgdxi phu.

Từjhor trong quỷglkn vụoppl thỉhfdynh thoảvrumng lạdgdxi huyễpcmwn hoáwfam ra xúwjexc tu, nhữdmnfng cáwfami xúwjexc tu cũxzvlng cózyes nhữdmnfng biếvrumn đryeawmazi to lớlqmon, trêxqabn xúwjexc tu ẩhrybn ưnaxqlqmoc cózyes nhữdmnfng luồbgmeng sáwfamng màhrybu đryeaen bózyesng loáwfamng lưnaxqu đryeayugdng, đryeaem theo cảvrumm giáwfamc mưnaxqllfli phầzgxvn giốzssung thậvrumt, giốzssung nhưnaxqzyes thârdqon thểlqmo thậvrumt sựcexu, co duỗveqdi, nhảvrumy múwjexa khômqyqng ngừjhorng trêxqabn mặamajt Mặamajc đryeadgdxi phu.

Ngózyesn tay trêxqabn hai tay Mặamajc đryeadgdxi phu tạdgdxo thàhrybnh hìgcrdnh dáwfamng hoa sen, ngózyesn trỏzgxvhryb ngózyesn cáwfami nhózyesn lạdgdxi thàhrybnh hìgcrdnh dạdgdxng kìgcrd quáwfami, mômqyqi khẽazli đryeayugdng đryeavrumy, tựcexua hồbgme đryeaang niệbaxum từjhor, chỉhfdygcrd thanh ârdqom quáwfamhfdy, Hàhrybn Lậvrump khômqyqng thểlqmo nghe rõlqmo.

Tuỳxyxs theo nhữdmnfng đryeayugdng táwfamc vômqyq danh củfzqza Mặamajc đryeadgdxi phu, quỷglkn vụoppl trêxqabn mặamajt hắmfakn tựcexua nhưnaxq bịpcmw chọcoivc giậvrumn, giốzssung nhưnaxq dầzgxvu nózyesng bỏzgxvng trong nồbgmei đryeawmaz ngay vàhrybo trong nưnaxqlqmoc lạdgdxnh, bắmfakt đryeazgxvu cuồbgmen cuộyugdn bốzssuc lêxqabn, từjhorxqabn trong xuấkwmnt hiệbaxun ra ngàhryby càhrybng nhiềifpku nhữdmnfng xúwjexc tu nhỏzgxv, giưnaxqơkwmnng nanh múwjexa vuốzssut thịpcmw uy, nhưnaxq muồbgmen ngăvtnfn trởzyeshrybnh đryeayugdng tiếvrump theo củfzqza Mặamajc đryeadgdxi phu.

wjexc hắmfakc vụoppl biếvrumn thàhrybnh đryeavrumm nhấkwmnt, Mặamajc đryeadgdxi phu mởzyes to hai mắmfakt, nhìgcrdn xuyêxqabn qua hắmfakc vụoppl trùyoqyng trùyoqyng, Hàhrybn Lậvrump vẫzyesn cózyes thểlqmo nhìgcrdn thấkwmny rõlqmo thầzgxvn quang trong mắmfakt hắmfakn.

"Thấkwmnt quỷglkn phệbaxu hồbgmen đryeadgdxi pháwfamp "

Mặamajc đryeadgdxi phu héhfdyt to mộyugdt tiếvrumng, kêxqabu ra têxqabn củfzqza bímqyq thuậvrumt màhryb hắmfakn sửbaxu dụopplng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.