Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 51 : Cự hán hiển uy

    trước sau   
Mộeieyt khi trúkknrng phảjmdui loạvrgni đyjvpeieyc "Triềurfun Hưmlkqơucrcng Ti"rwxiy, đyjvpeieyc tífxrunh củvrgna nóiqzr sẽsnqc thôomezng qua mạvrgnch máuumhu, từlnud từlnud lan rộeieyng khắuumhp toàrwxin thâurfun.

Trong vòdfrung mộeieyt thờrnrfi thầykawn, nếcsrku ngưmlkqrnrfi trúkknrng đyjvpeieyc làrwxi thưmlkqrnrfng nhâurfun, vậeieyy thìfxru vẫkvzgn còdfrun may, cũsfqzng khôomezng cóiqzr bịicuw nguy hiểxkpem gìfxru quáuumh lớiqzrn. Nhưmlkqng đyjvpraeki vớiqzri ngưmlkqrnrfi luyệrilwn võuxsi lạvrgni làrwxi uy hiếcsrkp trífxru mạvrgnng, ngưmlkqrnrfi trúkknrng đyjvpeieyc trong lúkknrc nàrwxiy khôomezng đyjvpưmlkqyjvpc vọmztlng đyjvpeieyng nộeieyi gia châurfun khífxrubutpn trong, nếcsrku khôomezng sẽsnqcrwxim cho đyjvpeieyc tífxrunh pháuumht táuumhc còdfrun nhanh hơucrcn, làrwxim cho huyếcsrkt dịicuwch trong thâurfun thểxkpe nghịicuwch lưmlkqu, thốraekng khổcrml khôomezng thểxkpe chịicuwu nổcrmli.

rwxi sau khi trúkknrng đyjvpeieyc mộeieyt khoảjmdung thờrnrfi gian dàrwxii, đyjvpeieyc tífxrunh xâurfum nhậeieyp vàrwxio trong cơucrc thểxkpe lạvrgni càrwxing phiềurfun toáuumhi hơucrcn.

Mặkxjzc dùzlqjiqzr thểxkpe sửktyk dụfhucng châurfun khífxru đyjvpxkpe khốraekng chếcsrk, nhưmlkqng mỗvrgni ngàrwxiy đyjvpurfuu phảjmdui phụfhucc dụfhucng giảjmdui dưmlkqyjvpc, chếcsrk trụfhuc đyjvpeieyc tífxrunh, nếcsrku khôomezng xưmlkqơucrcng cốraekt toàrwxin thâurfun sẽsnqc dầykawn dầykawn pháuumht sinh dịicuw biếcsrkn, làrwxim cho toàrwxin thâurfun từlnud từlnud co rúkknrt lạvrgni, cuốraeki cùzlqjng giốraekng nhưmlkq khốraeki bùzlqjn khôomez cong lạvrgni chỉomezdfrun mộeieyt mảjmdung, nằhxbhm bấeqhwt đyjvpeieyng trêbutpn mặkxjzt đyjvpeqhwt.

ucrcn nữmqnua đyjvpiềurfuu càrwxing làrwxim cho ngưmlkqrnrfi kháuumhc chỉomez nhìfxrun thôomezi màrwxi đyjvpãscry sợyjvp chífxrunh làrwxi mộeieyt khi đyjvpeieyc tífxrunh đyjvpãscryurfum nhậeieyp vàrwxio xưmlkqơucrcng cốraekt, khôomezng cóiqzruumhch nàrwxio hoàrwxin toàrwxin loạvrgni trừlnud, chỉomeziqzr thểxkpe phụfhucc dụfhucng giảjmdui dưmlkqyjvpc tưmlkqơucrcng ứauixng đyjvpxkperwxim cho đyjvpeieyc tífxrunh chậeieym pháuumht táuumhc, lúkknrc nàrwxiy đyjvpeieyc tífxrunh trởcesp thàrwxinh mộeieyt phầykawn củvrgna cơucrc thểxkpe, khôomezng thểxkperwxio giảjmdui trừlnud đyjvpưmlkqyjvpc nóiqzr nữmqnua.

rwxirwxii liệrilwu đyjvpếcsrk phốraeki chếcsrk ra loạvrgni đyjvpeieyc dưmlkqyjvpc nàrwxiy rấeqhwt phong phúkknr, đyjvpa dạvrgnng, cóiqzr nhiềurfuu dưmlkqyjvpc tàrwxii thàrwxinh phầykawn cóiqzr thểxkpe thay thếcsrk đyjvpưmlkqyjvpc, mặkxjzc dùzlqj đyjvpurfuu gâurfuy ra hậeieyu quảjmdu nhưmlkq nhau nhưmlkqng đyjvpeieyc tífxrunh cụfhuc thểxkpe sẽsnqc do ngưmlkqrnrfi phốraeki chếcsrk kháuumhc nhau màrwxi kháuumhc đyjvpi, trởcespbutpn quỷicuw dịicuw khóiqzrmlkqrnrfng. Thuốraekc giảjmdui đyjvpeieyc tựyjvp nhiêbutpn cũsfqzng khôomezng giốraekng nhau, chỉomeziqzr ngưmlkqrnrfi chếcsrk ra đyjvpeieyc dưmlkqyjvpc mớiqzri cóiqzr khảjmdueieyng đyjvpraeki chứauixng màrwxi chếcsrk ra giảjmdui dưmlkqyjvpc, kiềurfum chếcsrk đyjvpeieyc tífxrunh. Nhữmqnung ngưmlkqrnrfi kháuumhc, cho dùzlqjrwxi biếcsrkt phưmlkqơucrcng pháuumhp đyjvpiềurfuu chếcsrk "Triềurfun Hưmlkqơucrcng Ti"sfqzng vôomez pháuumhp đyjvpiềurfuu chếcsrk giảjmdui dưmlkqyjvpc.


Cứauix nhưmlkq vậeieyy, cáuumhi mạvrgnng nhỏmlkq củvrgna ngưmlkqrnrfi trúkknrng đyjvpeieyc làrwxi nằhxbhm trong tay củvrgna ngưmlkqrnrfi hạvrgn đyjvpeieyc, chỉomeziqzr thểxkpe ngoan ngoãscryn nghe lệrilwnh, khôomezng dáuumhm phảjmdun kháuumhng.

Mặkxjzc đyjvpvrgni phu đyjvpem nhữmqnung kýiqzrauixc trong đyjvpykawu liêbutpn quan đyjvpếcsrkn "Triềurfun Hưmlkqơucrcng Ti"mlkqiqzrt qua mộeieyt lầykawn, trong lòdfrung dĩzomk nhiêbutpn đyjvpãscry minh bạvrgnch tạvrgni sao Hàrwxin Lậeieyp lạvrgni cóiqzruumhng vẻkatxomez lo nhưmlkq vậeieyy.

scryo trong lòdfrung liềurfun cưmlkqrnrfi lạvrgnnh mộeieyt chúkknrt, sắuumhc mặkxjzt khôomezng cóiqzr mộeieyt đyjvpiểxkpem biếcsrkn hóiqzra, miệrilwng lạvrgnnh nhạvrgnt nóiqzri:

mtedâurfuy làrwxi thủvrgn đyjvpoạvrgnn cuốraeki cùzlqjng củvrgna ngưmlkqơucrci ưmlkq?"

"Tiểxkpeu tửktyk, nếcsrku ngưmlkqơucrci khôomezng lưmlkqu lạvrgni hậeieyu chiêbutpu nàrwxio nữmqnua, vậeieyy tráuumhi lạvrgni hãscryy thúkknrc thủvrgn chịicuwu tróiqzri đyjvpi!"

Tim Hàrwxin Lậeieyp đyjvpeieyt nhiêbutpn trầykawm xuốraekng, chứauixng kiếcsrkn thầykawn sắuumhc củvrgna Mặkxjzc đyjvpvrgni phu khôomezng hềurfu thay đyjvpcrmli, đyjvpraeki vớiqzri nhữmqnung uy hiếcsrkp củvrgna hắuumhn phảjmdung phấeqhwt nhưmlkq mộeieyt đyjvpiểxkpem cũsfqzng khôomezng đyjvpxkpe trong lòdfrung, nhưmlkq vậeieyy hắuumhn cóiqzr thểxkpe khẳdhpgng đyjvpicuwnh đyjvpraeki phưmlkqơucrcng đyjvpãscryiqzr chỗvrgn dựyjvpa nàrwxio đyjvpóiqzr.

Hắuumhn nhìfxrun kĩzomk lạvrgni, quảjmdu thậeieyt Mặkxjzc đyjvpvrgni phu khôomezng đyjvpxkpe loạvrgni đyjvpeieyc nàrwxiy vàrwxio trong lòdfrung. Trêbutpn ngưmlkqrnrfi đyjvpraeki phưmlkqơucrcng đyjvpang trúkknrng chấeqhwt đyjvpeieyc "Triềurfun Hưmlkqơucrcng Ti", tựyjvp nhiêbutpn cũsfqzng khôomezng thèrnrfm đyjvpxkpe ýiqzr, đyjvpraeki phưmlkqơucrcng ngay cảjmdu mộeieyt chúkknrt xúkknrc đyjvpeieyng cũsfqzng khôomezng cóiqzr.

Bởcespi vậeieyy, Hàrwxin Lậeieyp rấeqhwt rõuxsirwxing, chífxrunh mìfxrunh tuyệrilwt đyjvpraeki đyjvpang ởcesp thếcsrk hạvrgn phong bấeqhwt lợyjvpi, đyjvpraeki phưmlkqơucrcng hìfxrunh nhưmlkq đyjvpãscryiqzr đyjvpiểxkpem nắuumhm chắuumhc, cóiqzr thểxkpe bắuumht đyjvpưmlkqyjvpc hắuumhn.

Chứauixng kiềurfun Hàrwxin Lậeieyp im lặkxjzng khôomezng nóiqzri, Mặkxjzc đyjvpvrgni phu cưmlkqrnrfi hắuumhc hắuumhc, trong mắuumht áuumhnh lêbutpn vẻkatx gian tráuumh, trêbutpn miệrilwng liềurfun tùzlqjy tiệrilwn héicuwt lớiqzrn mộeieyt tiếcsrkng:

"Thiếcsrkt Nôomez, bắuumht nóiqzr lạvrgni cho ta."

Vừlnuda nghe đyjvpếcsrkn đyjvpóiqzrrwxin Lậeieyp liềurfun giậeieyt mìfxrunh nhớiqzr ra, tựyjvp chífxrunh mìfxrunh sau khi vàrwxio trong nhàrwxi, tựyjvpa hồiqzr đyjvpãscry hoàrwxin toàrwxin quêbutpn mấeqhwt mộeieyt nhâurfun vậeieyt trọmztlng yếcsrku, hắuumhn khôomezng kịicuwp nghĩzomk, dùzlqjng mũsfqzi châurfun câurfuu binh khífxrubutpn cạvrgnnh, thanh thiếcsrkt trùzlqjy dễsfqzrwxing nhảjmduy vàrwxio trong tay hắuumhn.

Chỉomez trong mộeieyt sáuumht na, mộeieyt hắuumhc ảjmdunh to lớiqzrn kèrnrfm theo mộeieyt cỗvrgn liệrilwt phong từlnud trong góiqzrc phòdfrung chạvrgny ra, chỉomez mộeieyt chúkknrt đyjvpãscry đyjvpếcsrkn trưmlkqiqzrc mặkxjzt hắuumhn, tốraekc đyjvpeiey cựyjvpc nhanh, làrwxim cho Hàrwxin Lậeieyp căeieyn bảjmdun khôomezng cóiqzruumhch nàrwxio trốraekn thoáuumht.

Bấeqhwt đyjvpuumhc dĩzomk, hắuumhn chỉomezdfrun cáuumhch dùzlqjng tiêbutpm trùzlqjy trong tay đyjvpâurfum vàrwxio tiểxkpeu phúkknrc củvrgna bóiqzrng đyjvpen, hi vọmztlng cóiqzr thểxkpe ngăeieyn cảjmdun đyjvpraeki phưmlkqơucrcng mộeieyt chúkknrt, đyjvpxkpefxrunh còdfrun cóiqzrucrc hộeieyi màrwxi thởcesp dốraekc.


zlqjng thanh trùzlqjy vừlnuda nhỏmlkq vừlnuda ngắuumhn, nhắuumhm vàrwxio nhữmqnung bộeiey vịicuw kháuumhc thậeieyt khôomezng thểxkperwxio khảjmdu thi. Nhưmlkqng Hàrwxin Lậeieyp hiệrilwn giờrnrf khôomezng cóiqzruumhch nàrwxio kháuumhc, đyjvpraeki phưmlkqơucrcng thậeieyt sựyjvp rấeqhwt cao lớiqzrn, màrwxi binh khífxru trong tay chỉomezrwxii nửktyka thốraekn, chỉomeziqzr thểxkpe đyjvpâurfum tớiqzri nơucrci nàrwxiy thôomezi.

rwxin Lậeieyp chợyjvpt cảjmdum thấeqhwy mìfxrunh tựyjvpa hồiqzr nhưmlkq va chạvrgnm vớiqzri mộeieyt quáuumhi vậeieyt chứauix khôomezng phảjmdui con ngưmlkqrnrfi, cổcrml tay nhưmlkq bịicuw mộeieyt thanh gỗvrgn lớiqzrn mãscrynh liệrilwt đyjvpáuumhnh vàrwxio, lậeieyp tứauixc mấeqhwt đyjvpi cảjmdum giáuumhc, thâurfun thểxkpe liêbutpn tiếcsrkp bịicuw trùzlqjng kífxruch lui vềurfu sau vàrwxio bưmlkqiqzrc, màrwxi thiếcsrkt trùzlqjy trong tay nhưmlkq đyjvpâurfum vàrwxio mộeieyt tảjmdung đyjvpáuumh, bịicuw đyjvpáuumhnh văeieyng ra ngoàrwxii, mấeqhwt tung mấeqhwt tífxruch.

rwxin Lậeieyp trong lòdfrung kinh sợyjvp khôomezng thôomezi, vừlnuda mớiqzri miễsfqzn cưmlkqxbazng ổcrmln đyjvpicuwnh thâurfun hìfxrunh, liềurfun cảjmdum thấeqhwy trưmlkqiqzrc mặkxjzt tốraeki sầykawm lạvrgni, thâurfun ảjmdunh to lớiqzrn tùzlqjy chi nhi lai(0), ngay sau đyjvpóiqzr hai vai liềurfun dấeqhwy lêbutpn mộeieyt trậeieyn đyjvpau nhứauixc, hai bàrwxii tay khổcrmlng lồiqzr gắuumht gao bóiqzrp chặkxjzt xưmlkqơucrcng vai củvrgna hắuumhn, làrwxim cho hắuumhn cóiqzr cảjmdum giáuumhc bịicuw éicuwp náuumht.

rwxin Lậeieyp liềurfuu mạvrgnng lắuumhc lắuumhc vàrwxii cáuumhi nhưmlkqng thâurfun thểxkpe cứauix nhưmlkq bịicuw mộeieyt ngọmztln núkknri lớiqzrn đyjvpèrnrf xuốraekng, căeieyn bảjmdun khôomezng thểxkpe đyjvpeieyng đyjvpeieyy.

mlkqiqzri tìfxrunh thếcsrk cấeqhwp báuumhch, hắuumhn bấeqhwt chấeqhwp tấeqhwt cảjmdu, lêbutpn gốraeki, hung hăeieyng đyjvpáuumhbutpn chỗvrgn yếcsrku hạvrgni giữmqnua hai châurfun đyjvpraeki phưmlkqơucrcng.

"Ai u" mộeieyt tiếcsrkng, Hàrwxin Lậeieyp đyjvpau đyjvpếcsrkn mứauixc mồiqzromezi chảjmduy ròdfrung ròdfrung, chỗvrgn trífxru mạvrgnng củvrgna đyjvpraeki phưmlkqơucrcng khôomezng ngờrnrfsfqzng cứauixng rắuumhn vôomezzlqjng, hắuumhn cảjmdum giáuumhc nhưmlkqmlkqơucrcng đyjvpykawu gốraeki giốraekng nhưmlkq trứauixng gàrwxi chọmztli vàrwxio tảjmdung đyjvpáuumh, phảjmdung phấeqhwt nhưmlkq đyjvpãscry vỡxbaz thàrwxinh mấeqhwy mảjmdunh.

Bấeqhwt quáuumhrwxinh đyjvpeieyng nàrwxiy củvrgna hắuumhn dưmlkqrnrfng nhưmlkq đyjvpãscryrwxim đyjvpraeki phưmlkqơucrcng nổcrmli giậeieyn, bàrwxin tay khôomezng lồiqzr trêbutpn vai hắuumhn đyjvpeieyt nhiêbutpn pháuumht ra thêbutpm vàrwxii phâurfun man lựyjvpc, làrwxim cho Hàrwxin Lậeieyp đyjvpau đyjvpiqzrn đyjvpếcsrkn mứauixc cơucrc hồiqzr ngấeqhwt đyjvpi, cảjmdu ngưmlkqrnrfi cụfhucng mềurfum nhũsfqzn nằhxbhm trêbutpn mặkxjzt đyjvpeqhwt.

"Thiếcsrkt Nôomez, đyjvpiểxkpem nhẹiogd thôomezi. Têbutpn nàrwxiy đyjvpraeki vớiqzri ta cóiqzr đyjvpiểxkpem đyjvpvrgni dụfhucng." Đmtedúkknrng vàrwxio lúkknrc nguy cấeqhwp nàrwxiy, thanh âurfum mắuumhng nhiếcsrkc củvrgna Mặkxjzc đyjvpvrgni phu truyềurfun đyjvpếcsrkn.

Khi lờrnrfi nóiqzri vừlnuda dứauixt, Hàrwxin Lậeieyp cảjmdum thấeqhwy hai vai nhẹiogd đyjvpi, cảjmdum giáuumhc đyjvpau đyjvpiqzrn đyjvpvrgni giảjmdum. Trong lòdfrung hắuumhn khôomezng khỏmlkqi thởcesprwxii mộeieyt hơucrci, lầykawn đyjvpykawu hắuumhn cảjmdum thấeqhwy thanh âurfum củvrgna Mặkxjzc đyjvpvrgni phu lạvrgni dễsfqz nghe nhưmlkq vậeieyy, bấeqhwt quáuumh sau khi may mắuumhn đyjvpi qua, nhữmqnung nghi hoặkxjzc quanh quẩciaun đyjvpãscryurfuu trong lòdfrung hắuumhn, lạvrgni vừlnuda tăeieyng thêbutpm vàrwxii phầykawn.

Ngay từlnud đyjvpykawu, Hàrwxin Lậeieyp đyjvpãscry pháuumht giáuumhc Mặkxjzc đyjvpvrgni phu khôomezng hiểxkpeu vìfxru sao, vừlnuda đyjvpếcsrkn chỗvrgn mấeqhwu chốraekt đyjvpurfuu hạvrgn thủvrgnmlkqu tìfxrunh vớiqzri hắuumhn, sợyjvprwxim thưmlkqơucrcng tổcrmln mìfxrunh. Hắuumhn đyjvpưmlkqơucrcng nhiêbutpn khôomezng tin làrwxi đyjvpraeki phưmlkqơucrcng thiệrilwn tâurfum đyjvpvrgni pháuumht, cốraek ýiqzr hạvrgn thủvrgnmlkqu tìfxrunh. Nhưmlkq vậeieyy nhấeqhwt đyjvpicuwnh trong đyjvpóiqzriqzr đyjvpiềurfuu gìfxru đyjvpóiqzrrwxi hắuumhn chưmlkqa biếcsrkt. Khôomezng cho đyjvpraeki phưmlkqơucrcng nhìfxrun rõuxsi thủvrgn đyjvpoạvrgnn củvrgna mìfxrunh, nhưmlkq vậeieyy mớiqzri khiếcsrkn cho đyjvpraeki phưmlkqơucrcng phảjmdui kiêbutpng dèrnrf, khôomezng dáuumhm tựyjvp tin thi triểxkpen toàrwxin bộeiey sứauixc mạvrgnnh ra tấeqhwn côomezng, nếcsrku khôomezng cũsfqzng sẽsnqc khôomezng cùzlqjng hắuumhn dâurfuy dưmlkqa mãscryi đyjvpếcsrkn tậeieyn bâurfuy giờrnrf.

Hắuumhn âurfum thầykawm nắuumhm bắuumht chủvrgn ýiqzrrwxiy, muốraekn lợyjvpi dụfhucng đyjvpiểxkpem nàrwxiy đyjvpxkpe mặkxjzc cảjmdu (1) vớiqzri đyjvpraeki phưmlkqơucrcng, tìfxrum cáuumhch thoáuumht ra khỏmlkqi ma chưmlkqcespng củvrgna đyjvpraeki phưmlkqơucrcng.

Mặkxjzc đyjvpvrgni phu đyjvpi đyjvpếcsrkn trưmlkqiqzrc mặkxjzt hắuumhn, tựyjvpa hồiqzr đyjvpãscry nhìfxrun ra nhữmqnung suy nghĩzomk trong lòdfrung hắuumhn, thầykawn sắuumhc giễsfqzu cợyjvpt trêbutpn mặkxjzt chợyjvpt thoáuumhng qua, trưmlkqiqzrc tiêbutpn lãscryo sờrnrf soạvrgnng trưmlkqiqzrc ngựyjvpc Hàrwxin Lậeieyp mộeieyt lúkknrc, trong tay liềurfun lôomezi ra mộeieyt tấeqhwm hộeieyurfum kífxrunh, khôomezng khỏmlkqi nhịicuwn đyjvpưmlkqyjvpc cóiqzr chúkknrt buồiqzrn cưmlkqrnrfi, nguyêbutpn lai làrwxi vậeieyt đyjvpóiqzr đyjvpãscry ngăeieyn cảjmdun lãscryo đyjvpiểxkpem huyệrilwt.

scryo nhẹiogd nhàrwxing lắuumhc đyjvpykawu khôomezng nóiqzri gìfxru, từlnud trong tay áuumho lấeqhwy ra mộeieyt cáuumhi hộeieyp gỗvrgnrwxii màrwxiu vàrwxing, cáuumhi hộeieyp gỗvrgnrwxiy tinh xảjmduo vôomezzlqjng, trêbutpn mặkxjzt yjvpbutpu long họmztla phưmlkqyjvpng" (2) vừlnuda nhìfxrun đyjvpãscry biếcsrkt ngay làrwxi vậeieyt quýiqzr, ngưmlkqrnrfi bìfxrunh thưmlkqrnrfng khóiqzrrwxi thấeqhwy đyjvpưmlkqyjvpc.

Mặkxjzc đyjvpvrgni phu đyjvpem đyjvpếcsrkn trưmlkqiqzrc mặkxjzt Hàrwxin Lậeieyp, trịicuwnh trọmztlng mởcesp nắuumhp hộeieyp ra, bêbutpn trong cóiqzr mấeqhwy thanh ngâurfun nhậeieyn (3) giốraekng hệrilwt nhau. Ngâurfun nhậeieyn nàrwxiy hìfxrunh dáuumhng cổcrml quáuumhi, thoạvrgnt nhìfxrun giốraekng đyjvpao nhưmlkqng khôomezng phảjmdui đyjvpao, giốraekng kiếcsrkm nhưmlkqng khôomezng phảjmdui kiếcsrkm, thâurfun nhậeieyn uốraekn khúkknrc, giốraekng nhưmlkqfxrunh báuumhn nguyệrilwt, kífxruch thưmlkqiqzrc lớiqzrn nhỏmlkq lạvrgni giốraekng nhưmlkq trủvrgny thủvrgn.

Trong lúkknrc Mặkxjzc đyjvpvrgni phu lấeqhwp từlnud trong hộeieyp ra mộeieyt thanh ngâurfun nhậeieyn thìfxrurwxin Lậeieyp pháuumht hiệrilwn ra, thanh quáuumhi nhậeieyn nàrwxiy mỏmlkqng vôomezzlqjng, giốraekng nhưmlkq mộeieyt miếcsrkng giấeqhwy bạvrgnc, trêbutpn lưmlkqxbazi nhậeieyn hàrwxin quang lóiqzre ra, làrwxim ngưmlkqrnrfi ta cảjmdum nhậeieyn đyjvpưmlkqyjvpc sựyjvp sắuumhc béicuwn vôomezzlqjng, vậeieyt nàrwxiy màrwxizlqjng đyjvpxkpe cắuumht lêbutpn thâurfun thểxkpe ngưmlkqrnrfi, nhấeqhwt đyjvpicuwnh giốraekng nhưmlkq ngưmlkqrnrfi ta cắuumht quầykawn áuumho dễsfqzrwxing. Càrwxing quỷicuw dịicuwucrcn, chífxrunh làrwxi tạvrgni đyjvpoạvrgnn chuôomezi củvrgna ngâurfun nhậeieyn, còdfrun cóiqzr khảjmdum mộeieyt quỷicuw đyjvpykawu nhắuumhm chặkxjzt cảjmdu hai mắuumht, quỷicuw đyjvpykawu nàrwxiy mặkxjzt xanh nanh dàrwxii, trêbutpn đyjvpykawu cóiqzr hai sừlnudng, cựyjvpc kỳekka dữmqnu tợyjvpn.

Mặkxjzc đyjvpvrgni phu cầykawm thanh quáuumhi nhậeieyn nàrwxiy, dùzlqjng áuumhnh mắuumht ýiqzr vịicuwurfuu xa tàrwxi áuumhc liếcsrkc Hàrwxin Lậeieyp mộeieyt cáuumhi.

Cửktyk đyjvpeieyng nàrwxiy làrwxim cho Hàrwxin Lậeieyp khôomezng khỏmlkqi dựyjvpng tóiqzrc gáuumhy, lẽsnqcrwxio hắuumhn thậeieyt sựyjvp bịicuwuumhi mõuxsim quạvrgn đyjvpen kia lừlnuda dốraeki, đyjvpraeki phưmlkqơucrcng sửktyk dụfhucng thanh quáuumhi nhậeieyn kia đyjvpxkpe cắuumht lêbutpn ngưmlkqrnrfi mìfxrunh phảjmdui khôomezng?

(0): báuumhm sáuumht, theo sáuumht.

(1): nguyêbutpn văeieyn "thảjmduo giáuumh hoàrwxin giáuumh"

(2): khắuumhc rồiqzrng vẽsnqc phưmlkqyjvpng

(3): lưmlkqxbazi dao ngắuumhn bằhxbhng bạvrgnc

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.