Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 50 : Triền hương ti

    trước sau   
bsalc nàtrpvy Mặpmyuc đctoyouydi phu nghĩhahg tớqynvi ngay từouyd đctoypmyuu khi vàtrpvo nhàtrpv, Hàtrpvn Lậjnajp cốrwuv ývvpd khômidjng chịpqreu đctoyamvb cho lãvhjpo đctoyójnajng cửzciaa phòbzrmng, xem ra khi đctoyójnaj đctoyrwuvi phưmmtoơmrpcng cũnsjrng đctoyãvhjpvvpdn giấltxau việhahgc mưmmtomdain sựciyn phảtttrn xạouyd củgdpxa áoqtlnh sáoqtlng mặpmyut trờbogdi, đctoyrwuvi phưmmtoơmrpcng tuổeujei còbzrmn nhỏamvbtrpvjnaj thểamvb nghĩhahg chu toàtrpvn nhưmmto thếltxa, sắciynp đctoypmyut, chuẩvvpdn bịpqre cẩvvpdn thậjnajn mộubjbt cáoqtli liêhjqdn hoàtrpvn sáoqtlo (1) đctoyubjbc áoqtlc nhưmmto vậjnajy làtrpvm cho mộubjbt lãvhjpo đctoypmyuu lăhzztn lộubjbn trong giang hồxtqnmrpc hồxtqn khômidjng cáoqtlch nàtrpvo xoay xởmbio đctoyưmmtomdaic, mưmmtou kếltxa ngưmmtobogdi nàtrpvy thậjnajt thâsjjvm trầpmyum, thậjnajt sựciyn sựciyn lịpqrech duyệhahgt so vớqynvi tuổeujei củgdpxa hắciynn khômidjng tưmmtoơmrpcng xứrllwng, chẳtrpvng lẽouyd ngưmmtobogdi nàtrpvy trờbogdi sinh kỳhysmtrpvi, thầpmyun đctoyxtqnng chuyểamvbn thếltxa sao?

vhjpo trầpmyum tưmmto, càtrpvng ngẫpmdqm nghĩhahgtrpvng cảtttrm giáoqtlc sợmdaivhjpi khômidjng thômidji, cảtttr ngưmmtobogdi trêhjqdn dưmmtoqynvi mồxtqnmidji lạouydnh khômidjng ngừouydng tuômidjn ra.

Sau lầpmyun vấltxap ngãvhjptrpvy, sựciyn đctoytttr phòbzrmng củgdpxa Mặpmyuc đctoyouydi phu đctoyrwuvi vớqynvi Hàtrpvn Lậjnajp càtrpvng tăhzztng lêhjqdn, lãvhjpo cẩvvpdn thậjnajn đctoyrwuvi mặpmyut Hàtrpvn Lậjnajp, trong thờbogdi gian ngắciynn sẽouyd khômidjng dáoqtlm hấltxap tấltxap ra tay nữkqfva.

trpv khômidjng rõhahguyzj sao Hàtrpvn Lậjnajp cũnsjrng chỉytet trừouydng mắciynt nhìuyzjn Mặpmyuc đctoyouydi phu màtrpv thômidji, khômidjng cójnaj chúbsalt ývvpd đctoyxtqn tấltxan cômidjng, song phưmmtoơmrpcng nhấltxat thờbogdi "yểamvbn kỳhysm tứrllwc cổeuje" (2), mắciynt to trừouydng mắciynt nhỏamvb.

Sau mộubjbt lúbsalc lâsjjvu, trong khômidjng khíysobbsalng túbsalng khójnaj xửzcia, Hàtrpvn Lậjnajp đctoyubjbt nhiêhjqdn mởmbio miệhahgng nójnaji mộubjbt câsjjvu làtrpvm cho Mặpmyuc đctoyouydi phu trợmdain mắciynt háoqtl mồxtqnm, kinh ngạouydc đctoyrllwng im tạouydi chỗysob.

"Mặpmyuc lãvhjpo, chúbsalng ta giảtttrng hòbzrma chứrllw, nếltxau khômidjng ta đctoypmyuu hàtrpvng, ngưmmtoơmrpci xem thếltxatrpvo?"


Sau khi nójnaji xong, Hàtrpvn Lậjnajp vung tay dứrllwt khoáoqtlt buômidjng bỏamvbnsjr khíysob đctoyang cầpmyum xuốrwuvng dưmmtoqynvi châsjjvn, lộubjb ra hàtrpvm răhzztng trắciynng bójnajc, nhìuyzjn Mặpmyuc đctoyouydi phu nhoẻbozcn miệhahgng cưmmtobogdi, đctoyíysobch xáoqtlc làtrpv bộubjboqtlng củgdpxa mộubjbt thiếltxau niêhjqdn nhàtrpv quêhjqd.

iogepmyuu hàtrpvng?"

bsalc đctoypmyuu Mặpmyuc đctoyouydi phu tưmmtombiong rằbozcng lỗysob tai mìuyzjnh nghe sai, hiểamvbu lầpmyum câsjjvu nójnaji củgdpxa đctoyrwuvi phưmmtoơmrpcng, nhưmmtong lậjnajp tứrllwc phảtttrn ứrllwng lạouydi, lãvhjpo nhìuyzjn thiếltxat trùisjgy bịpqretrpvn Lậjnajp vứrllwt bỏamvb, trong lòbzrmng khômidjng tin chúbsalt nàtrpvo, hung hăhzztng dữkqfv dằbozcn hỏamvbi ngưmmtomdaic lạouydi:

"Ngưmmtoơmrpci cójnaj chủgdpx ývvpd quáoqtli quỷhismuyzj, đctoyouydng tưmmtombiong rằbozcng ta sẽouyd tin lờbogdi nójnaji xảtttro quyệhahgt củgdpxa ngưmmtoơmrpci. Muốrwuvn đctoypmyuu hàtrpvng, ngưmmtoơmrpci ngay từouyd đctoypmyuu cójnaj thểamvbtrpvm, cầpmyun gìuyzj đctoymdaii sau khi liềtttru mạouydng, ta sốrwuvng ngưmmtoơmrpci chếltxat mớqynvi làtrpvm nhưmmto vậjnajy?"

trpvn Lậjnajp mỉytetm cưmmtobogdi nhìuyzjn Mặpmyuc đctoyouydi phu khômidjng nójnaji, đctoyrwuvi vớqynvi sựciyn chỉytet tríysobch củgdpxa lãvhjpo tựciyna hồxtqn âsjjvm thầpmyum thừouyda nhậjnajn, hai ngưmmtobogdi nhấltxat thờbogdi lạouydi rơmrpci vàtrpvo cụelgvc diệhahgn giằbozcng co.

Trảtttri qua mộubjbt thờbogdi gian ngắciynn, Mặpmyuc đctoyouydi phu tựciyna hồxtqn nghĩhahg đctoyếltxan chuyệhahgn gìuyzj cựciync kỳhysm vui vẻbozc, thâsjjvn thểamvbvhjpo đctoyubjbt nhiêhjqdn gồxtqnng lêhjqdn, hai tay ômidjm chặpmyut bụelgvng, lêhjqdn tiếltxang cưmmtobogdi ha hảtttr, tiếltxang cưmmtobogdi thậjnajp phầpmyun sung sưmmtoqynvng, ngay cảtttrmmtoqynvc mắciynt cũnsjrng tuômidjn tràtrpvo ra.

"Ha ha! Cáoqtlp! Ha ha! Thậjnajt làtrpv…thậjnajt làtrpvjnaj ývvpd tứrllw, ta dĩhahg nhiêhjqdn cũnsjrng quêhjqdn đctoyi chuyệhahgn trọdwcwng yếltxau nhưmmto vậjnajy, thậjnajt sựciyn khômidjng ngờbogdisjgng ngưmmtoơmrpci…cùisjgng ngưmmtoơmrpci minh đctoyao minh thưmmtoơmrpcng đctoyltxau vớqynvi nhau." Mặpmyuc đctoyouydi phu trong tiếltxang cưmmtobogdi đctoyrllwt quãvhjpng, nójnaji mơmrpc hồxtqn.

trpvn Lậjnajp nhăhzztn màtrpvy, nhưmmtong sau đctoyójnaj giãvhjpn ra tựciyna nhưmmto khômidjng cójnajuyzj cảtttr, hắciynn liếltxac mắciynt mộubjbt cáoqtli nhìuyzjn ra ngoàtrpvi cửzciaa sổeuje, khójnaje miệhahgng tràtrpvn đctoypmyuy vui vẻbozc, khômidjng hoảtttrng hốrwuvt, khômidjng vộubjbi vàtrpvng mởmbio miệhahgng nójnaji:

"Mặpmyuc lãvhjpo, ngưmmtoơmrpci khômidjng cảtttrm thấltxay thờbogdi gian trìuyzj hoãvhjpn củgdpxa chúbsalng ta đctoyãvhjpbsala lâsjjvu rồxtqni sao? Điogeãvhjp đctoyếltxan lúbsalc nêhjqdn chấltxam dứrllwt rồxtqni."

Mặpmyuc đctoyouydi phu cójnaj chúbsalt sửzciang sốrwuvt, dừouydng cưmmtobogdi.

Thâsjjvn thểamvbvhjpo chậjnajm rãvhjpi đctoyrllwng thẳtrpvng lêhjqdn, khuômidjn mặpmyut vẫpmdqn đctoybogd đctoypmdqn, mặpmyut khômidjng chúbsalt thay đctoyeujei nhìuyzjn Hàtrpvn Lậjnajp, mộubjbt lúbsalc sau, mớqynvi lạouydnh băhzztng băhzztng hồxtqni đctoyáoqtlp:

"Ta cũnsjrng hiểamvbu đctoyưmmtomdaic làtrpvhjqdn chấltxam dứrllwt hếltxat thảtttry việhahgc nàtrpvy."

Hai ngưmmtobogdi đctoyubjbt nhiêhjqdn tin tưmmtombiong chắciync chắciynn đctoyãvhjp nắciynm chặpmyut phầpmyun thắciynng, phảtttrng phấltxat trong nháoqtly mắciynt đctoytttru tìuyzjm đctoyưmmtomdaic cáoqtlch chếltxa trụelgv đctoyrwuvi phưmmtoơmrpcng, làtrpvm cho đctoyrwuvi phưmmtoơmrpcng khuấltxat phụelgvc chịpqreu trójnaji.


bsalng túbsalng im lặpmyung mộubjbt hồxtqni, chíysobnh Hàtrpvn Lậjnajp mởmbio miệhahgng trưmmtoqynvc, hắciynn tràtrpvn ngậjnajp tựciyn tin đctoyrwuvi vớqynvi nhữkqfvng gìuyzjuyzjnh nắciynm giữkqfv, tin chắciync sẽouydtrpvm cho Mặpmyuc đctoyouydi phu nhưmmtomdaing bộubjb, sẽouyd khômidjng hềtttrjnaj ývvpd nghĩhahg đctoyójnaj nữkqfva.

"Mặpmyuc lãvhjpo, ngưmmtoơmrpci cójnaj biếltxat hay khômidjng, táoqtlnh mạouydng củgdpxa ngưmmtoơmrpci nằbozcm ởmbio trong tay ta."trpvn Lậjnajp mởmbio miệhahgng ra khiếltxan cho ngưmmtobogdi thấltxat kinh.

"Táoqtlnh mạouydng củgdpxa ta trong tay ngưmmtoơmrpci?" Mặpmyuc đctoyouydi phu cưmmtobogdi lạouydnh khômidjng thômidji, vẻbozc mặpmyut tràtrpvn đctoypmyuy khômidjng tin.

"Ngưmmtoơmrpci khômidjng cảtttrm thấltxay miệhahgng vếltxat thưmmtoơmrpcng củgdpxa ngưmmtoơmrpci cójnaj chúbsalt kháoqtlc thưmmtobogdng sao chứrllw?"

"Nójnaji bậjnajy, ta rõhahgtrpvng xem xéfpult cẩvvpdn thậjnajn, căhzztn bảtttrn làtrpv trêhjqdn thâsjjvn đctoyoảtttrn kiếltxam củgdpxa ngưmmtoơmrpci khômidjng cójnaj…" Mặpmyuc đctoyouydi phu mởmbio miệhahgng phảtttrn báoqtlc, nhưmmtong nójnaji đctoyưmmtomdaic mộubjbt nửzciaa, sắciync mặpmyut trởmbiohjqdn đctoyouydi biếltxan, nhớqynv ra làtrpvm bịpqre thưmmtoơmrpcng mìuyzjnh khômidjng phảtttri làtrpv đctoyoảtttrn kiếltxam màtrpvtrpv tiêhjqdm trùisjgy đctoyưmmtomdaic giấltxau giếltxam nọdwcw.

"Xem ra khômidjng cầpmyun ta nójnaji nhiềtttru lờbogdi, Mặpmyuc lãvhjpo đctoyãvhjp hiểamvbu rõhahg ývvpd tứrllw củgdpxa ta."trpvn Lậjnajp cưmmtobogdi hìuyzjuyzj nhìuyzjn đctoyrwuvi phưmmtoơmrpcng.

"Cho dùisjg vậjnajy thìuyzj phảtttri làtrpvm nhưmmto thếltxatrpvo đctoyâsjjvy, ngưmmtoơmrpci đctoyouydng quêhjqdn, dưmmtomdaic tềtttr thuậjnajt củgdpxa ngưmmtoơmrpci làtrpv do ta dạouydy, đctoyubjbc gìuyzjtrpv ta sẽouyd khômidjng giảtttri đctoyưmmtomdaic." Mặpmyuc đctoyouydi phu trêhjqdn mặpmyut lậjnajp tứrllwc khômidji phụelgvc vẻbozcuyzjnh thưmmtobogdng, trấltxan đctoypqrenh nójnaji:

"A a! Ta quêhjqdn nójnaji, ta bômidji lêhjqdn binh khíysob chíysobnh làtrpv Triềtttrn hưmmtoơmrpcng ti."

"Triềtttrn hưmmtoơmrpcng ti?" Mặpmyuc đctoyouydi phu cảtttr kinh hômidjhjqdn, hiểamvbn nhiêhjqdn việhahgc nàtrpvy ngoàtrpvi ývvpd liệhahgu củgdpxa hắciynn rấltxat lớqynvn.

"Khômidjng sai, Mặpmyuc lãvhjpo cũnsjrng biếltxat sựciyn lợmdaii hạouydi củgdpxa dưmmtomdaic vậjnajt nàtrpvy!"trpvn Lậjnajp chậjnajm rãvhjpi từouyd từouyd chếltxa nhạouydo nójnaji.

"Nójnaji bậjnajy, ngưmmtoơmrpci nhưmmto thếltxatrpvo phốrwuvi chếltxa đctoyưmmtomdaic loạouydi đctoyubjbc dưmmtomdaic nàtrpvy? Ta rõhahgtrpvng khômidjng tiếltxat lộubjb mộubjbt phâsjjvn mộubjbt hàtrpvo nàtrpvo vềtttr phưmmtoơmrpcng diệhahgn đctoyiềtttru chếltxa." Mặpmyut ngoàtrpvi Mặpmyuc đctoyouydi phu vẫpmdqn mạouydnh mẽouyd chốrwuvng lạouydi, tựciyna hồxtqnbzrmn chưmmtoa tin lờbogdi Hàtrpvn Lậjnajp nójnaji, nhưmmtong từouyd cảtttrm giáoqtlc kháoqtlc thưmmtobogdng ởmbio miệhahgng vếltxat thưmmtoơmrpcng, lãvhjpo trong lòbzrmng đctoyãvhjpoqtlc nhậjnajn táoqtlm chíysobn phầpmyun.

Chứrllwng kiếltxan Mặpmyuc đctoyouydi phu ngoàtrpvi miệhahgng còbzrmn khômidjng chịpqreu phụelgvc, Hàtrpvn Lậjnajp thởmbiotrpvi mộubjbt hơmrpci, khômidjng thểamvbtrpvm gìuyzj kháoqtlc hơmrpcn làtrpv giảtttri thíysobch cặpmyun kẽouyd:

"Lãvhjpo đctoyouydng quêhjqdn, lúbsalc đctoypmyuu y thưmmto củgdpxa lãvhjpo hoàtrpvn toàtrpvn khômidjng cấltxam chếltxa đctoyrwuvi vớqynvi ta, cáoqtlch đctoyiềtttru chếltxatrpvy đctoyưmmtomdaic ghi trong mộubjbt quyểamvbn dưmmtomdaic thưmmto bịpqre bỏamvb mặpmyuc, nếltxau khômidjng phảtttri ta xem xéfpult cẩvvpdn thậjnajn, sợmdai rằbozcng thậjnajt sựciyn đctoyãvhjp bỏamvb lỡsbro."

Mặpmyuc đctoyouydi phu lúbsalc nàtrpvy mớqynvi hồxtqni tưmmtombiong lạouydi lúbsalc ban đctoypmyuu lấltxay đctoyưmmtomdaic phưmmtoơmrpcng thuốrwuvc nàtrpvy, bởmbioi vìuyzj phốrwuvi xứrllwng cầpmyun nhiềtttru loạouydi dưmmtomdaic tàtrpvi, bưmmtoqynvc thựciync hiệhahgn cũnsjrng rấltxat nhiềtttru, sợmdai sau nàtrpvy sẽouyd quêhjqdn, liềtttrn đctoyem phưmmtoơmrpcng pháoqtlp chếltxaoqtlc, dưmmtomdaic tàtrpvi cầpmyun thiếltxat, đctoytttru sao chéfpulp rõhahgtrpvng ra mộubjbt tờbogd giấltxay, tiệhahgn tay kẹvxqap vàtrpvo mộubjbt quyểamvbn sáoqtlch, sau lạouydi xảtttry ra nhiềtttru việhahgc, liềtttrn khômidjng nhớqynvuyzj vềtttr tớqynv giấltxay nàtrpvy, khômidjng nghĩhahg tớqynvi bâsjjvy giờbogd tiệhahgn nghi cho Hàtrpvn Lậjnajp, còbzrmn cấltxap cho mìuyzjnh sựciyn phiềtttrn phứrllwc lớqynvn nhưmmto vậjnajy.

"Chúbsalng ta hay làtrpv ngồxtqni xuốrwuvng cẩvvpdn thậjnajn bàtrpvn bạouydc mộubjbt chúbsalt, hòbzrma giảtttri đctoyi!"trpvn Lậjnajp tựciyn tin nójnaji.

Hừouyd mộubjbt tiếltxang, Mặpmyuc đctoyouydi phu khômidjng đctoyamvb ývvpd tớqynvi Hàtrpvn Lậjnajp, trong đctoypmyuu cốrwuv gắciynng hồxtqni tưmmtombiong phưmmtoơmrpcng pháoqtlp chếltxaoqtlc vàtrpvmmtomdaic hiệhahgu củgdpxa "Triềtttrn hưmmtoơmrpcng ti"

oqtli têhjqdn "Triềtttrn hưmmtoơmrpcng ti"trpvy nghe ra mộubjbt đctoyiểamvbm cũnsjrng khômidjng cójnajuyzj đctoyáoqtlng sợmdai, thậjnajm chíysobbzrmn làtrpvm cho ngưmmtobogdi ta liêhjqdn tưmmtombiong đctoyếltxan sựciyn thanh nhãvhjp, lãvhjpng mạouydn. Nhưmmtong dưmmtomdaic lựciync củgdpxa nójnaj giốrwuvng nhưmmto ngưmmtobogdi con gáoqtli si tìuyzjnh tưmmtoơmrpcng tưmmto, làtrpvm cho ngưmmtobogdi ta khójnajjnaj thểamvb trụelgv vữkqfvng, từouyd từouyd nhậjnajp cốrwuvt.

(1) liêhjqdn hoàtrpvn sáoqtlo: Kếltxa liêhjqdn hoàtrpvn.

(2) yểamvbn kỳhysm tứrllwc cổeuje: trốrwuvng yêhjqdn cờbogd xếltxap – ývvpdjnaji vềtttr sựciyn đctoyìuyzjnh chỉytet việhahgc nàtrpvo đctoyójnaj

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.