Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 5 : Mặc đại phu

    trước sau   
Qua mộmjrit lúsbluc sau, Hàtilnn Lậahvyp cảtilnm thấautfy mộmjrit bêjqqwn hôitjhng rúsblum lạmpvii, thâjtkin thểyejt nhẹvhhi bẫlaqwng, cảtiln ngưlvfzfznli đmpvimjrit nhiêjqqwn tựawjg đmpvimjring dâjtking lêjqqwn trêjqqwn.

tilnn Lậahvyp quay đmpviwqyju nhìrinin lạmpvii, cũnjzang chímjrinh làtiln vịtiln lạmpvinh lùatnnng sưlvfz huynh đmpviang mộmjrit tay ôitjhm mìrininh, tay kia cùatnnng hai châjtkin nhanh nhẹvhhin trèabnmo lêjqqwn trêjqqwn. Hàtilnn Lậahvyp lúsbluc nàtilny chúsblu ýddbz thấautfy mặtnfyt trờfznli đmpviãtilntilno chímjrinh ngọfeup.

Nguyêjqqwn lai cuốatnni cùatnnng làtiln do mìrininh khôitjhng thểyejt hoàtilnn thàtilnnh lộmjri trìrininh trưlvfzvmhvc thờfznli gian. Hàtilnn Lậahvyp trong lòutzcng cólaqw chúsblut khổatnn sởdmfu, chímjrinh mìrininh đmpviãtilnatnnng hếutzct sứahvyc rồzxpni màtiln sao cũnjzang vẫlaqwn kéhxwtm vớvmhvi nhữevcfng ngưlvfzfznli kia.

Chuyểyejtn mắqbpct quan sákgjot toàtilnn đmpvidgljnh sơwrtkn nhai, trưlvfzvmhvc mắqbpct cólaqwkgjou tiểyejtu hàtilni tửstxh đmpviang ngồzxpni nghỉdglj ngơwrtki, màtilnnjza Nham chímjrinh đmpviang cùatnnng mộmjrit vịtilntilno giảtiln ngoàtilni năktcnm mưlvfzơwrtki tuổatnni thâjtkin mặtnfyc ákgjoo bàtilno xanh thẫlaqwm, hai tay bốatnni sau lưlvfzng nólaqwi chuyệslvnn. Nhạmpvic đmpviưlvfzfznlng chủpuwwtilnlvfzơwrtkng hộmjri phákgjop đmpviiwgxu đmpviang đmpviahvyng bêjqqwn cạmpvinh lãtilno giảtiln. Quanh hai ngưlvfzfznli đmpviólaqwutzcn vàtilni ngưlvfzfznli nữevcfa đmpviang đmpviahvyng chờfznl mộmjrit sốatnn đmpvizxpnng môitjhn khákgjoc đmpviưlvfza cákgjoc đmpvizxpnng tửstxh thưlvfzzwjdng sơwrtkn.

Đyeexzwjdi mộmjrit lúsbluc đmpviếutzcn khi thêjqqwm hai hàtilni đmpvizxpnng nữevcfa đmpviưlvfzzwjdc đmpviưlvfza đmpviếutzcn, Nhạmpvic đmpviưlvfzfznlng chủpuwwsbluc nàtilny tiếutzcn vềiwgx phímjria trưlvfzvmhvc, nghiêjqqwm nghịtiln đmpviatnni mặtnfyt vớvmhvi chúsblung đmpvizxpnng tửstxh.

"Lầwqyjn nàtilny hợzwjdp cákgjoch giảtiln tổatnnng cộmjring bảtilny ngưlvfzfznli, trong đmpviólaqwkgjou ngưlvfzfznli tiếutzcn nhậahvyp bảtilnn đmpviưlvfzfznlng Bákgjoch đmpvikgjon đmpviưlvfzfznlng, chímjrinh thứahvyc trởdmfu thàtilnnh bảtilnn môitjhn nộmjrii đmpvislvn tửstxh." Hắqbpcn chậahvym rãtilni nólaqwi.


"Còutzcn lạmpvii Vũnjza Nham, ngưlvfzfznli đmpviwqyju tiêjqqwn treo lêjqqwn tớvmhvi sơwrtkn nhai, biểyejtu hiệslvnn kiệslvnt xuấautft, trựawjgc tiếutzcp đmpviưlvfza vàtilno Thấautft tuyệslvnn đmpviưlvfzfznlng họfeupc tậahvyp bảtilnn môitjhn tuyệslvnt kỹkoky." Nhạmpvic đmpviưlvfzfznlng chủpuww quay lạmpvii nhìrinin lãtilno giảtiln mặtnfyc ákgjoo bàtilno, lãtilno giảtiln vuốatnnt vuốatnnt chòutzcm râjtkiu, hàtilni lòutzcng gậahvyt đmpviwqyju vớvmhvi hắqbpcn.

"Vềiwgx phầwqyjn nhữevcfng ngưlvfzfznli khákgjoc…," Nhạmpvic đmpviưlvfzfznlng chủpuww đmpviákgjonh giákgjo nhữevcfng hàtilni đmpvizxpnng còutzcn lạmpvii, dùatnnng tay phảtilni nhẹvhhi nhàtilnng niếutzct niếutzct ákgjoo mìrininh, trầwqyjm ngâjtkim mộmjrit lúsbluc rồzxpni nólaqwi:

"Trưlvfzơwrtkng Thiếutzct, Hàtilnn Lậahvyp, hai ngưlvfzơwrtki mặtnfyc dùatnn khôitjhng thểyejtjqqwn đmpviếutzcn nhai đmpvidgljnh trưlvfzvmhvc thờfznli hạmpvin, tuy nhiêjqqwn biểyejtu hiệslvnn tốatnnt, cólaqw thểyejt chịtilnu đmpviưlvfzzwjdc gian khổatnn trong tậahvyp võlaqw, trưlvfzvmhvc tiêjqqwn cákgjoc ngưlvfzơwrtki theo giákgjoo tậahvyp bảtilnn môitjhn họfeupc tậahvyp căktcnn cơwrtk. Sau nửstxha năktcnm nếutzcu vưlvfzzwjdt qua khảtilno hạmpvich thìrini sẽjzoh đmpviưlvfzzwjdc thu làtilnm nộmjrii đmpvislvn tửstxh, còutzcn nếutzcu khôitjhng sẽjzoh đmpviưlvfzzwjdc đmpviưlvfza ra ngoạmpvii môitjhn làtilnm ngoạmpvii đmpvislvn tửstxh."

tilnn Lậahvyp liếutzcc mắqbpct mộmjrit gãtiln tiểyejtu đmpvizxpnng đmpviahvyng cạmpvinh hắqbpcn, gãtilntilny đmpviưlvfzzwjdc gọfeupi làtiln Trưlvfzơwrtkng Thiếutzct, hắqbpcn chímjrinh đmpviang đmpviahvyng sákgjot sau mìrininh, cũnjzang chímjrinh làtiln ngưlvfzfznli giốatnnng mìrininh lúsbluc trưlvfzvmhvc trèabnmo lêjqqwn tớvmhvi sợzwjdi dâjtkiy nhưlvfzng khôitjhng cólaqw hoàtilnn thàtilnnh nổatnni trắqbpcc thímjri.

"Vưlvfzơwrtkng hộmjri phákgjop, nhữevcfng ngưlvfzfznli còutzcn lạmpvii, mỗulali ngưlvfzfznli nhậahvyn mộmjrit ímjrit bạmpvic trắqbpcng rồzxpni đmpviưlvfza hếutzct xuốatnnng núsblui." Nhạmpvic đmpviưlvfzfznlng chủpuww lạmpvinh lùatnnng nhìrinin nhữevcfng hàtilni tửstxh cuốatnni cùatnnng nólaqwi.

"Tuâjtkin mệslvnnh!"

lvfzơwrtkng hộmjri phákgjop bưlvfzvmhvc ra, khom ngưlvfzfznli lĩyejtnh mệslvnnh, đmpviem nhữevcfng đmpvizxpnng tửstxh khôitjhng vưlvfzzwjdt qua kỳrtcf trắqbpcc thi hạmpviwrtkn.

"Trưlvfzơwrtkng Quâjtkin, Ngôitjh Minh Thụddbzy, hai ngưlvfzfznli đmpviem nhữevcfng ngưlvfzfznli quákgjo quan đmpviếutzcn bảtilnn đmpviưlvfzfznlng, phâjtkin biệslvnt giao cho Cốatnn phólaqw đmpviưlvfzfznlng chủpuwwtilnddbz giákgjoo tậahvyp."

Lạmpvii cólaqw thêjqqwm hai gãtiln thanh niêjqqwn đmpvii ra lĩyejtnh mệslvnnh, đmpviem bọfeupn họfeup chia làtilnm hai tổatnn, từdrojwrtkn nhai đmpvii xuốatnnng, màtiln mộmjrit vịtiln trong đmpviólaqw chímjrinh làtiln vịtilnlvfz huynh lãtilnnh diệslvnn bảtilno hộmjri hắqbpcn. Sau khi xuốatnnng sơwrtkn nhai, Hàtilnn Lậahvyp nhịtilnn khôitjhng đmpviưlvfzzwjdc đmpviưlvfza mắqbpct ra nhìrinin Vũnjza Nham, phákgjot hiệslvnn hắqbpcn đmpviang cùatnnng vịtiln lam bàtilno lãtilno giảtilnlaqwi chuyệslvnn màtiln khôitjhng hềiwgxlaqw chúsblut đmpvimjring thâjtkin bộmjri dạmpving.

"Hắqbpcn vàtilnkgjoc ngưlvfzơwrtki khôitjhng cùatnnng mộmjrit dạmpving ngưlvfzfznli, làtiln đmpviưlvfzzwjdc đmpviưlvfza đmpviếutzcn Thấautft tuyệslvnt đmpviưlvfzfznlng làtilnm hạmpvich tâjtkim đmpvislvn tửstxh, mộmjrit khi họfeupc thàtilnnh tàtilni, ímjrit nhấautft cũnjzang cólaqw thâjtkin phậahvyn hộmjri phákgjop." Vịtilnlvfz huynh cólaqw bộmjri mặtnfyt gầwqyjy gầwqyjy còutzcn lạmpvii tựawjga hồzxpn nhìrinin ra mốatnni nghi vấautfn củpuwwa Hàtilnn Lậahvyp, chủpuww đmpvimjring giảtilni thímjrich, nhưlvfzng tạmpvii lờfznli nólaqwi củpuwwa hắqbpcn, tựawjga hồzxpn mang theo khôitjhng ímjrit mùatnni vịtiln ghen ghéhxwtt vàtilnjtkim mộmjri.

"Còutzcn khôitjhng phảtilni ỷzxpntilno cólaqw biểyejtu tỷzxpn phu làtiln phólaqwitjhn chúsblu sao? Nếutzcu nhưlvfz hắqbpcn khôitjhng phảtilni cólaqw biểyejtu tỷzxpn gảtiln cho Mãtiln phólaqw bang chủpuwwtilnm Huyềiwgxn phu nhâjtkin. Nếutzcu khôitjhng bằahvyng vàtilno hắqbpcn, tuổatnni vưlvfzzwjdt quákgjo nhậahvyp môitjhn yêjqqwu cầwqyju, còutzcn cólaqw thểyejt tiếutzcn vàtilno Thấautft tuyệslvnt đmpviưlvfzfznlng sao?"tilnnh sưlvfz huynh nólaqwi mộmjrit cákgjoch lạmpvinh lùatnnng, làtilnm cho ngưlvfzfznli khákgjoc cảtilnm thấautfy mộmjrit cỗulal khímjri lạmpvinh tràtilnn ra ởdmfu sau lưlvfzng.

"Trưlvfzơwrtkng Quâjtkin, ngưlvfzfznli khôitjhng còutzcn muốatnnn mạmpving nữevcfa sao? Phólaqwitjhn chủpuwwnjzang cólaqw thểyejt đmpviyejt chúsblung ta loạmpvin bàtilnn? Nếutzcu nhưlvfz bịtiln đmpvizxpnng môitjhn nghe thấautfy, ta ngưlvfzơwrtki đmpviiwgxu khôitjhng thoákgjot khỏabnmi diệslvnn bímjrich trừdrojng phạmpvit!" Mặtnfyt gầwqyjy sưlvfz huynh nghe vịtilntilnnh sưlvfz huynh kia nólaqwi, lấautfy làtilnm kinh hãtilni, vộmjrii vàtilnng ngólaqw xung quanh, nhìrinin quanh chỉdglj thấautfy vàtilni tiểyejtu hàtilni đmpvizxpnng, ngoàtilni ra khôitjhng còutzcn ai mớvmhvi thởdmfu mộmjrit hơwrtki dàtilni nhẹvhhi nhõlaqwm.

tilnnh sưlvfz huynh hừdroj mộmjrit tiếutzcng, tâjtkim lýddbz tựawjga hồzxpnlaqw chúsblut cốatnn kỵtspb, liềiwgxn khôitjhng dákgjom nólaqwi gìrini nữevcfa. Hàtilnn Lậahvyp lúsbluc nàtilny mớvmhvi biếutzct vịtilntilnnh sưlvfz huynh đmpviưlvfzzwjdc gọfeupi làtiln Trưlvfzơwrtkng Quâjtkin. Đyeexatnni vớvmhvi cuộmjric tròutzc chuyệslvnn củpuwwa bọfeupn họfeup, Hàtilnn Lậahvyp tựawjg hiểyejtu màtiln khôitjhng hiểyejtu, ẩwqyjn ưlvfzvmhvc hiểyejtu đmpviưlvfzzwjdc cákgjoi gìrini đmpviólaqw. Vũnjza Nham khôitjhng phảtilni làtiln dựawjga vàtilno châjtkin tàtilni thựawjgc họfeupc màtiln tiếutzcn vàtilno đmpviưlvfzzwjdc Thấautft tuyệslvnt đmpviưlvfzfznlng, màtiln nguyêjqqwn nhâjtkin chủpuww yếutzcu làtiln do Mãtiln phólaqwitjhn chủpuww ra tay tưlvfzơwrtkng trợzwjd, cho nêjqqwn mớvmhvi cólaqw thểyejt tiếutzcn vàtilno đmpviưlvfzzwjdc.


Trêjqqwn đmpviưlvfzfznlng đmpvii lêjqqwn núsblui, do tâjtkim lýddbzlaqw chúsblut uểyejt oảtilni, hai vịtilnlvfz huynh đmpviiwgxu khôitjhng còutzcn tâjtkim tìrininh đmpviyejtlaqwi chuyệslvnn nữevcfa, chỉdglj lặtnfyng lẽjzoh dẫlaqwn mấautfy hàtilni đmpvizxpnng đmpvii vềiwgx phímjria trưlvfzvmhvc. Màtiln đmpviákgjom Hàtilnn Lậahvyp càtilnng khôitjhng dákgjom nólaqwi chuyệslvnn lung tung, cảtiln đmpviákgjom đmpviiwgxu ẩwqyjn ưlvfzvmhvc tạmpvii Thấautft huyềiwgxn môitjhn so vớvmhvi trong nhàtiln khôitjhng thểyejt giốatnnng nhau đmpviưlvfzzwjdc.

Đyeexang khi đmpvii quákgjo mộmjrit phiếutzcn rừdrojng rậahvym, từdroj trong rừdrojng mộmjrit lãtilno giảtiln đmpviang từdroj từdrojlvfzvmhvc ra. Lãtilno giảtiln vừdroja cao vừdroja gầwqyjy tầwqyjm hơwrtkn sákgjou mưlvfzơwrtki tuổatnni, da mặtnfyt đmpviãtiln nhăktcnn nheo, trêjqqwn đmpviwqyju tólaqwc bạmpvic trắqbpcng. Lãtilno giảtilntilny vừdroja đmpvii, vừdroja ho khan liêjqqwn tụddbzc, trôitjhng bộmjri dạmpving củpuwwa lãtilno, cólaqw thểyejt ngãtiln xuốatnnng bấautft cứahvysbluc nàtilno, làtilnm cho ngưlvfzfznli nhìrinin thấautfy phảtilni thưlvfzơwrtkng cảtilnm.

Trưlvfzơwrtkng Quâjtkin hai ngưlvfzfznli nhìrinin thấautfy ngưlvfzfznli nàtilny, khôitjhng cólaqw lấautfy mộmjrit lo lắqbpcng bộmjrikgjong màtiln ngưlvfzzwjdc lạmpvii vộmjrii vàtilnng tiếutzcn lêjqqwn phímjria trưlvfzvmhvc, đmpviatnni vớvmhvi lãtilno giảtiln cung kímjrinh thi lễrwua.

"Mặtnfyc đmpvimpvii phu, lãtilno nhâjtkin gia ngàtilni hảtilno, cólaqw chuyệslvnn gìrini xin ngàtilni cứahvy phâjtkin phólaqw đmpvislvn tửstxh." Trưlvfzơwrtkng Quâjtkin so vớvmhvi bộmjri dạmpving lạmpvinh nhạmpvit lúsbluc trưlvfzvmhvc giờfznl đmpviưlvfzzwjdc thay bằahvyng khuôitjhn mặtnfyt đmpviwqyjy kímjrinh ýddbz so vớvmhvi đmpviưlvfzfznlng chủpuww, môitjhn chủpuwwutzcn kímjrinh ýddbzwrtkn, đmpviatnni vớvmhvi lãtilno nólaqwi.

"Nga, đmpviâjtkiy làtilnjtkin lai đmpvislvn tửstxh?"tilno giảtiln ho mộmjrit cákgjoi, dùatnnng thanh âjtkim khàtilnn khàtilnn chậahvym rãtilni hỏabnmi.

yeexúsblung vậahvyy. Trong nhữevcfng ngưlvfzfznli nàtilny cólaqwkgjou gãtiln đmpvislvn tửstxh chímjrinh thứahvyc vàtiln hai gãtilnddbz danh đmpvislvn tửstxh." Trưlvfzơwrtkng Quâjtkin lễrwua phéhxwtp hồzxpni đmpviákgjop.

"Ta bâjtkiy giờfznl nhâjtkin thủpuww khôitjhng đmpvipuww, còutzcn thiếutzcu mộmjrit gãtiln đmpvizxpnng tửstxh chếutzc thuốatnnc vàtiln mộmjrit gãtilnkgjoi thuốatnnc đmpvislvn tửstxh, hai ngưlvfzfznli nàtilny theo ta đmpvii nàtilno." Mặtnfyc đmpvimpvii phu tùatnny tiệslvnn chỉdglj tay vàtilno Hàtilnn Lậahvyp hai ngưlvfzfznli kýddbz danh đmpvislvn tửstxh, ngôitjhn từdroj trung mang đmpviwqyjy hơwrtki hưlvfzvmhvng mệslvnnh lệslvnnh.

"Tuâjtkin mệslvnnh, hai ngưlvfzfznli nàtilny làtilnddbz danh đmpvislvn tửstxh, năktcnng đmpviưlvfzzwjdc Mặtnfyc phu ngàtilni xem trúsblung làtiln phúsbluc khímjri củpuwwa bọfeupn họfeup. Còutzcn chưlvfza ra bákgjoi kiếutzcn Mặtnfyc lãtilno? Cầwqyjn phảtilni chăktcnm chỉdglj theo họfeupc y thuậahvyt củpuwwa lãtilno nhâjtkin gia, đmpviólaqwtiln phúsbluc phậahvyn củpuwwa cákgjoc ngưlvfzơwrtki đmpviólaqw!" Hai vịtilnlvfz huynh khôitjhng cólaqwwrtktilno mộmjrit chúsblut phảtilnn đmpviatnni ýddbz tứahvy. Vịtiln cao gầwqyjy sưlvfz huynh Ngôitjh Minh thậahvym chímjriutzcn bợzwjd đmpviuvhwtilno giảtilntilny.

tilnn Lậahvyp vàtiln Trưlvfzơwrtkng Thiếutzct thấautfy hai vịtilnlvfz huynh khôitjhng cólaqw ýddbz kiếutzcn gìrini, tựawjg nhiêjqqwn cũnjzang khôitjhng dákgjom phảtilnn đmpviatnni, liềiwgxn đmpvii theo vịtilntilno giảtiln tiếutzcn vàtilno khu rừdrojng.

Vịtilntilno giảtilntilny dẫlaqwn hai ngưlvfzfznli từdroj từdroj theo con đmpviưlvfzfznlng nhỏabnm trong rừdrojng đmpvii vàtilno trong. Lúsbluc chuyểyejtn Đyeexôitjhng, lúsbluc vãtilnng Tâjtkiy, mộmjrit lúsbluc sau, đmpvimjrit nhiêjqqwn phímjria trưlvfzvmhvc sákgjong ngờfznli, mộmjrit tiểyejtu sơwrtkn cốatnnc xanh biếutzcc ngậahvyp tràtilnn sinh khímjri hiệslvnn ra trưlvfzvmhvc mắqbpct hai ngưlvfzfznli.

jqqwn trákgjoi sơwrtkn cốatnnc làtiln mộmjrit khu dưlvfzzwjdc vưlvfzfznln lớvmhvn, tỏabnma ra mùatnni dưlvfzzwjdc liệslvnu nồzxpnng nặtnfyc. Trong vưlvfzfznln nàtilny cólaqw rấautft nhiềiwgxu loạmpvii dưlvfzzwjdc thảtilno màtilntilnn Lậahvyp khôitjhng biếutzct têjqqwn. Đyeexzxpnng thờfznli ởdmfujqqwn phảtilni cólaqw mấautfy căktcnn nhàtiln nhỏabnm, nhìrinin bồzxpnn phímjria, ngoàtilni con đmpviưlvfzfznlng dẫlaqwn vàtilno thìrini khôitjhng còutzcn thôitjhng đmpvimpvio nàtilno dùatnnng đmpviyejt đmpvii ra ngoàtilni nữevcfa.

yeexâjtkiy làtiln thầwqyjn thủpuww cốatnnc, ngoạmpvii trừdroj cốatnnc nộmjrii đmpvislvn tửstxh, ngoạmpvii nhâjtkin ngoàtilni nhữevcfng ngưlvfzfznli bịtiln bệslvnnh, hai ngưlvfzơwrtki sau nàtilny tựawjgu ởdmfuwrtki đmpviâjtkiy. Trưlvfzvmhvc tiêjqqwn đmpvii nghỉdglj ngơwrtki đmpvii đmpviãtiln, đmpviếutzcn tốatnni trởdmfu lạmpvii tìrinim ta, ta cólaqw chuyệslvnn muốatnnn nólaqwi vớvmhvi cákgjoc ngưlvfzơwrtki."tilno giảtiln đmpviahvyng ởdmfu trưlvfzvmhvc mấautfy căktcnn phòutzcng, sau đmpviólaqw chỉdgljtilno mộmjrit căktcnn phòutzcng nhỏabnmlaqwi.

"Cákgjoc ngưlvfzơwrtki sau nàtilny cólaqw thểyejt gọfeupi ta làtiln Mặtnfyc lãtilno."tilno giảtilnlaqwi xong dừdrojng mộmjrit chúsblut, lạmpvii nólaqwi:

"Gọfeupi ta làtiln Mặtnfyc đmpvimpvii phu làtiln đmpviưlvfzzwjdc rồzxpni."

laqwi xong Mặtnfyc đmpvimpvii phu khôitjhng đmpviyejt ýddbz đmpviếutzcn hai ngưlvfzfznli nữevcfa, vừdroja đmpvii vừdroja ho khan tiếutzcn vàtilno căktcnn phòutzcng lớvmhvn.

tilnn Lậahvyp sớvmhvm đmpviãtiln thấautfy mệslvnt mỏabnmi khôitjhng chịtilnu nổatnni rồzxpni, cũnjzang bấautft quảtilnn đmpvizxpnng tửstxh Trưlvfzơwrtkng Thiếutzct còutzcn lạmpvii, tựawjgrininh tiếutzcn tớvmhvi giưlvfzfznlng gỗulal trong phòutzcng, nhanh chólaqwng mơwrtktilnng ngủpuww đmpvii. Đyeexatnni vớvmhvi hắqbpcn màtilnlaqwi, mặtnfyc kệslvn chuyệslvnn thếutzctilno thìrini hắqbpcn cũnjzang đmpviãtiln đmpviưlvfzzwjdc coi nhưlvfztiln mộmjrit nửstxha đmpvislvn tửstxh Thấautft huyềiwgxn môitjhn rồzxpni.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.