Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 49 : Sáo trung sáo

    trước sau   
Mắfuilt thấsrcey song phưguuyơjzdcng sẽctfh nhanh chózfdtng va chạvmafm, mũvmafi kiếcofdm trong tay Hàxuegn Lậfieep thoáfunyng vặpazvn vẹzoeqo, uốldmxn lưguuyynkfn, gózfdtc đjzdclyhx nghiêlyofng đjzdci mộlyhxt chúvpiat, chỉbnqixueg thay đjzdcuihmi mộlyhxt chúvpiat nhưguuyng rơjzdci vàxuego trong mắfuilt Mặpazvc đjzdcvmafi phu lạvmafi xảpyqby ra biếcofdn đjzdcuihmi long trờycori lởaygm đjzdcsrcet.

Mặpazvc đjzdcvmafi phu chỉbnqi cảpyqbm thấsrcey trưguuyfunyc mắfuilt sáfunyng ngờycori, đjzdclyhxt nhiêlyofn hơjzdcn mưguuyycori đjzdcxuegn bạvmafch quang cựmxcvc kỳqawb chózfdti mắfuilt xuấsrcet hiệfunyn, quang mang nàxuegy mãfieenh liệfunyt vôvpsyaqexng, khôvpsyng cózfdt mộlyhxt chúvpiat giấsrceu diếcofdm, trựmxcvc tiếcofdp áfunynh xạvmafxuego trong mắfuilt lãfieeo.

Trong lòlrerng thâawlsm kêlyofu "Khôvpsyng tốldmxt", lãfieeo vộlyhxi vàxuegng thốldmxi lui, mắfuilt lậfieep tứmxtec nhắfuilm lạvmafi, nhưguuyng đjzdcãfiee muộlyhxn, bạvmafch quang trong phúvpiat chốldmxc đjzdcãfiee tiếcofdn vàxuego trong mắfuilt, khôvpsyng cấsrcep cho lãfieeo mộlyhxt cơjzdc hộlyhxi phảpyqbn ứmxteng nàxuego.

Mặpazvc đjzdcvmafi phu nhấsrcet thờycori cảpyqbm thấsrcey trong mắfuilt nózfdtng lêlyofn, lậfieep tứmxtec đjzdcau nhứmxtec khôvpsyng thôvpsyi, nưguuyfunyc mắfuilt liêlyofn miêlyofn chảpyqby ra ngoàxuegi khôvpsyng ngừhowlng, lãfieeo khôvpsyng kịakdqp lau khôvpsyguuyfunyc mắfuilt, cốldmxlrern đjzdcau mởaygm hai mắfuilt nhìaygmn ra ngoàxuegi, nhưguuyng chỉbnqi thấsrcey mộlyhxt mảpyqbnh màxuegu trắfuilng mịakdqt mờycor, khôvpsyng muốldmxn nózfdti rằfpreng việfunyc nhìaygmn rõejdexuegng vậfieet thểzfdt, ngay cảpyqb sựmxcv vậfieet khuếcofdch đjzdcvmafi cũvmafng trởaygmlyofn ảpyqbo ảpyqbnh trùaqexng trùaqexng, mơjzdc hồvepb khôvpsyng rõejde.

vpiac nàxuegy lãfieeo trong lòlrerng vừhowla sợynkf vừhowla giậfieen, tựmxcvaygmnh lạvmafi khôvpsyng nghĩctfh qua lạvmafi thêlyofm lầbnqin nữlfoda trúvpiang quỷmhcu kếcofd củakdqa đjzdcldmxi phưguuyơjzdcng, lãfieeo rấsrcet làxueg hốldmxi hậfieen.

Bấsrcet quáfuny Mặpazvc đjzdcvmafi phu dùaqex sao hàxuegnh tẩkxhgu giang hồvepb đjzdcãfieeawlsu, kinh nghiệfunym xửcttncofdfunyc tìaygmnh huốldmxng nguy hiểzfdtm vẫcavun rấsrcet phong phúvpia. Lãfieeo mộlyhxt mặpazvt thốldmxi lui phíeuzha sau, cùaqexng đjzdcldmxi phưguuyơjzdcng cáfunych xa ra, muốldmxn kélrero dàxuegi mộlyhxt chúvpiat thờycori gian, mặpazvt kháfunyc đjzdcem song chưguuyaygmng thu hồvepbi, dựmxcva vàxuego ma ngâawlsn thủakdq đjzdcao thưguuyơjzdcng bấsrcet nhậfieep khôvpsyng ngừhowlng huy vũvmaf trưguuyfunyc thâawlsn mìaygmnh, bảpyqbo vệfuny nhưguuyng chỗgrrz yếcofdu hạvmafi ởaygm thâawlsn trêlyofn.


Trong lòlrerng lãfieeo đjzdcãfiee quyếcofdt đjzdcakdqnh, trưguuyfunyc lúvpiac hai mắfuilt khôvpsyi phụmzatc, tuyệfunyt khôvpsyng chủakdq đjzdclyhxng tấsrcen côvpsyng, hếcofdt thảpyqby tấsrcet cảpyqb thếcofdvpsyng cũvmafng phảpyqbi đjzdcynkfi nhìaygmn cho rõejdexuegng mớfunyi pháfunyt đjzdclyhxng lạvmafi, tỉbnqinh táfunyo khôvpsyng lạvmafi rơjzdci vàxuego quỷmhcu kếcofd xảpyqbo tráfuny củakdqa tiểzfdtu quỷmhcu.

awlsy giờycor Mặpazvc đjzdcvmafi phu đjzdcãfiee sớfunym đjzdcem sựmxcv khinh thịakdqvpiac đjzdcbnqiu vứmxtet bỏzoeq đjzdci hếcofdt, lầbnqin tranh đjzdcsrceu cùaqexng Hàxuegn Lậfieep nàxuegy sựmxcv nguy hiểzfdtm cũvmafng khôvpsyng dưguuyfunyi so vớfunyi mấsrcey lầbnqin chiếcofdn đjzdcsrceu sanh tửcttnaqexng kìaygmnh đjzdcakdqch lúvpiac trưguuyfunyc.

Mặpazvc dùaqex nhìaygmn khôvpsyng rõejde cửcttn đjzdclyhxng củakdqa đjzdcldmxi phưguuyơjzdcng, nhưguuyng hai tai Mặpazvc đjzdcvmafi phu dựmxcvng lêlyofn, ngưguuyng thầbnqin lắfuilng nghe, muốldmxn từhowl âawlsm thanh pháfunyn đjzdcfunyn từhowlng bưguuyfunyc hàxuegnh đjzdclyhxng củakdqa đjzdcldmxi phưguuyơjzdcng.

fieeo mơjzdc hồvepb chứmxteng kiếcofdn mộlyhxt bózfdtng nhâawlsn ảpyqbnh thoáfunyng đjzdcếcofdn trưguuyfunyc ngưguuyycori, ngay sau đjzdcózfdt mộlyhxt âawlsm thanh bélrern nhọwapgn vang lêlyofn, mang theo mộlyhxt cổuihm giózfdt lạvmafnh từhowl phíeuzha trưguuyfunyc hưguuyfunyng lãfieeo côvpsyng kíeuzhch tớfunyi.

Đnpzlldmxi vớfunyi sựmxcv áfunym sáfunyt củakdqa Hàxuegn Lậfieep, trong lòlrerng Mặpazvc đjzdcvmafi phu chẳmgpjng nhữlfodng khôvpsyng hoảpyqbng hốldmxt, ngưguuyynkfc lạvmafi còlrern vui mừhowlng.

Thủakdq đjzdcoạvmafn củakdqa đjzdcldmxi phưguuyơjzdcng quảpyqb nhiêlyofn còlrern cózfdt chúvpiat ngâawlsy thơjzdc, nếcofdu nhưguuykxhgn trốldmxn ởaygm mộlyhxt bêlyofn đjzdcáfunynh lélrern âawlsm thầbnqim, sợynkf rằfpreng lãfieeo sẽctfh hoàxuegn toàxuegn pháfunyt sầbnqiu, nhưguuyng nghêlyofnh ngang từhowl mặpazvt trưguuyfunyc tấsrcen côvpsyng, vậfieey cózfdtfunyi gìaygm đjzdcáfunyng sợynkf đjzdcâawlsy, phảpyqbi biếcofdt rằfpreng côvpsyng phu nghe tiếcofdng giózfdtfunyc đjzdcakdqnh vịakdq tríeuzh, lãfieeo đjzdcãfiee sớfunym luyệfunyn đjzdcếcofdn mứmxtec lôvpsy hỏzoeqa thuầbnqin thanh, đjzdchowlng nózfdti làxueg đjzdcoảpyqbn kiếcofdm đjzdcâawlsm thẳmgpjng, màxueg chíeuzhnh làxuegvpia hoa châawlsm mỏzoeqng manh bay tớfunyi, lãfieeo cũvmafng cózfdt thểzfdt nghe đjzdcưguuyynkfc rõejdexuegng.

Mặpazvc đjzdcvmafi phu nghe rõejdexuegng nhưguuyng tay lạvmafi cốldmx ýcofd trìaygm hoãfieen mộlyhxt chúvpiat, đjzdczfdt lộlyhx ra mộlyhxt chúvpiat sơjzdc hởaygm trưguuyfunyc ngưguuyycori, quảpyqb nhiêlyofn âawlsm thanh tậfieep kíeuzhch nọwapg lậfieep tứmxtec chuyểzfdtn hưguuyfunyng, từhowl chỗgrrz hổuihmng kia tiếcofdn nhậfieep vàxuego, sau đjzdcózfdt trựmxcvc tiếcofdp vọwapgt đjzdcếcofdn cổuihm họwapgng hắfuiln.

Mặpazvc đjzdcvmafi phu nhe răakdqng cưguuyycori mộlyhxt cáfunyi, chờycor đjzdcếcofdn mộlyhxt lúvpiac sau đjzdclyhxt nhiêlyofn tay phảpyqbi xuấsrcet thủakdq, nhanh nhưguuy chớfunyp bắfuilt đjzdcưguuyynkfc mũvmafi kiếcofdm, khózfdta chặpazvt, khôvpsyng úvpiay kỵgrrz sựmxcv sắfuilc bélrern củakdqa đjzdcoảpyqbn kiếcofdm.

Đnpzlldmxi phưguuyơjzdcng biếcofdt rõejdexuegng làxueg khôvpsyng tốldmxt, mạvmafnh mẽctfhaqexng sứmxtec đjzdcem đjzdcoảpyqbn kiếcofdm giậfieet lui, nhưguuyng dưguuyfunyi sựmxcv khôvpsyng chếcofd củakdqa Ma ngâawlsn thủakdq, khôvpsyng cózfdt khảpyqbakdqng nhúvpiac nhíeuzhch chúvpiat nàxuego, chỉbnqixueg uổuihmng phíeuzh sứmxtec lựmxcvc màxueg thôvpsyi.

Trong lòlrerng Mặpazvc đjzdcvmafi phu cózfdtxuegi phầbnqin đjzdcfuilc ýcofd, nhưguuyng mộlyhxt chúvpiat cũvmafng khôvpsyng dáfunym khinh thưguuyycorng, vìaygm sợynkf đjzdcldmxi phưguuyơjzdcng tỉbnqinh ngộlyhx, buôvpsyng tay chạvmafy mấsrcet. Lãfieeo bấsrcet chấsrcep hai mắfuilt còlrern chưguuya khôvpsyi phụmzatc bìaygmnh thưguuyycorng, đjzdcơjzdcn thủakdq đjzdclyhxt nhiêlyofn sửcttn ra mưguuyycori phầbnqin côvpsyng lựmxcvc, đjzdcem đjzdcoảpyqbn kiếcofdm lôvpsyi tớfunyi bêlyofn ngưguuyycori, muốldmxn đjzdcem Hàxuegn Lậfieep từhowl đjzdcldmxi diệfunyn kélrero lạvmafi, sau đjzdcózfdt sẽctfh chếcofd trụmzat hắfuiln thêlyofm lầbnqin nữlfoda, nhưguuyng lạvmafi cảpyqbm giáfunyc thấsrcey trong tay nhẹzoeqlyofnh, nhưguuyxueg khôvpsyng cózfdt vậfieet gìaygm.

fieeo thấsrcet kinh, rõejdexuegng trong tay mìaygmnh vẫcavun còlrern giữlfodvmafi kiếcofdm, sao đjzdclyhxt nhiêlyofn lạvmafi trởaygmlyofn nhẹzoeq bẫcavung nhưguuy vậfieey, thậfieem chíeuzh nếcofdu Hàxuegn Lậfieep buôvpsyng tay cũvmafng khôvpsyng nhẹzoeq nhưguuy thếcofd a.

Mặpazvc đjzdcvmafi phu vẫcavun chưguuya hiểzfdtu rõejde chuyệfunyn gìaygm xảpyqby ra, tựmxcvu cảpyqbm giáfunyc đjzdcưguuyynkfc trưguuyfunyc yếcofdt hầbnqiu vàxuegi tấsrcec, đjzdclyhxt nhiêlyofn bạvmafo pháfunyt mộlyhxt âawlsm thanh bélrern nhọwapgn têlyof liệfunyt khôvpsyng khíeuzh, tựmxcva hồvepbzfdt mộlyhxt vậfieet thểzfdtaygm nhọwapgn hoắfuilt, tốldmxc đjzdclyhx rấsrcet nhanh hưguuyfunyng lãfieeo đjzdcâawlsm tớfunyi, vậfieet thểzfdt kia còlrern chưguuya tớfunyi nhưguuyng khíeuzhguuyu pháfunyeuzhch nọwapgvmafng làxuegm cho lãfieeo cổuihm họwapgng lãfieeo đjzdcau lêlyofn nho nhỏzoeq.

fieeo khôvpsyng kịakdqp suy nghĩctfh nhiềswwou, đjzdclyhxng táfunyc phảpyqbn xạvmaf củakdqa thâawlsn thểzfdt chíeuzhnh làxueg trưguuyfunyc tiêlyofn nélrer tráfunynh, đjzdcbnqiu củakdqa lãfieeo đjzdclyhxt nhiêlyofn đjzdcpyqbo sang mộlyhxt bêlyofn, liềswwou mạvmafng nghiêlyofng đjzdcbnqiu đjzdci, tạvmafo thàxuegnh gózfdtc đjzdclyhx khôvpsyng thểzfdtguuy nghịakdq, ýcofd đjzdcvepb tráfunynh khỏzoeqi mộlyhxt kíeuzhch tríeuzh mạvmafng nàxuegy.


Nhiềswwou năakdqm khổuihm luyệfunyn kĩctfh xảpyqbo căakdqn bảpyqbn, rúvpiat cuộlyhxc tạvmafi thờycori khắfuilc nàxuegy pháfunyt huy táfunyc dụmzatng, Mặpazvc đjzdcvmafi phu chỉbnqi cảpyqbm thấsrcey trêlyofn cổuihm mộlyhxt chúvpiat lạvmafnh, vậfieet thểzfdt tấsrcen côvpsyng đjzdci qua gáfunyy, chỉbnqixuegm trầbnqiy chúvpiat da, khôvpsyng tạvmafo thàxuegnh thưguuyơjzdcng tổuihmn đjzdcldmxi vớfunyi lãfieeo.

Sau khi tráfunynh thoáfunyt chiêlyofu nàxuegy, Mặpazvc đjzdcvmafi phu e sợynkf cho rằfpreng đjzdcldmxi phưguuyơjzdcng còlrern cózfdt hậfieeu chiêlyofu, bấsrcet chấsrcep suy nghĩctfh nhiềswwou, dĩctfh nhiêlyofn họwapgc theo chiêlyofu sốldmx đjzdcàxuego mệfunynh mớfunyi rồvepbi củakdqa Hàxuegn Lậfieep, thâawlsn thểzfdt tạvmafi mặpazvt đjzdcsrcet xoay mộlyhxt cáfunyi, lăakdqn ngưguuyycori vềswwo sau, cáfunych xa Hàxuegn Lậfieep mớfunyi dáfunym đjzdcmxteng dậfieey.

Sau khi Mặpazvc đjzdcvmafi phu đjzdcmxteng thẳmgpjng, cảpyqbm thấsrcey trêlyofn cổuihm đjzdcau đjzdcfunyn mãfieenh liệfunyt, lãfieeo khôvpsyng khỏzoeqi phảpyqbi sờycor sờycor vịakdq tríeuzh vếcofdt thưguuyơjzdcng, cảpyqbm thấsrcey sềswwon sệfunyt ởaygm tay, xem chừhowlng đjzdcãfiee ra khôvpsyng íeuzht máfunyu tưguuyơjzdci.

fieeo vộlyhxi vàxuegng dùaqexng hai ngózfdtn tay phong trụmzat lạvmafi huyếcofdt mạvmafch phụmzat cậfieen, sau đjzdcózfdtfunyu mớfunyi ngừhowlng chảpyqby.

Sau lúvpiac sợynkf sệfunyt, lúvpiac nàxuegy lãfieeo mớfunyi hiểzfdtu cảpyqbm giáfunyc vừhowla rồvepbi mộlyhxt chúvpiat, vốldmxn khôvpsyng cózfdt khảpyqbakdqng tráfunynh thoáfunyt, khôvpsyng nghĩctfh tớfunyi bảpyqbn năakdqng củakdqa thâawlsn thểzfdtguuyynkft xa ngưguuyycori thưguuyycorng đjzdcãfiee pháfunyt huy, ma xui quỷmhcu khiếcofdn thoáfunyt khỏzoeqi tai kiếcofdp.

Nghĩctfh tớfunyi đjzdcâawlsy Mặpazvc đjzdcvmafi phu khôvpsyng khỏzoeqi nhịakdqn đjzdcưguuyynkfc ngẩkxhgng đjzdcbnqiu nhìaygmn thoáfunyng qua Hàxuegn Lậfieep, lúvpiac nàxuegy mớfunyi pháfunyt giáfunyc ra rằfpreng cózfdt thểzfdt nhìaygmn thấsrcey sựmxcv vậfieet rõejdexuegng, thịakdq giáfunyc khôvpsyng biếcofdt khi nàxuego đjzdcãfiee khôvpsyi phụmzatc bìaygmnh thưguuyycorng.

Chỉbnqi thấsrcey Hàxuegn Lậfieep, trừhowlng mắfuilt nhìaygmn Mặpazvc đjzdcvmafi phu vớfunyi vẻmzat mặpazvt bấsrcet cam, hiểzfdtn nhiêlyofn đjzdcldmxi vớfunyi việfunyc tráfunynh thoáfunyt củakdqa đjzdcldmxi phưguuyơjzdcng, rấsrcet khôvpsyng cam lòlrerng.

Trong tay hắfuiln chíeuzhnh đjzdcang cầbnqim mộlyhxt cáfunyi binh khíeuzh sắfuilc nhọwapgn dàxuegi hơjzdcn mộlyhxt tấsrcec, từhowlaygmnh dạvmafng nhìaygmn xem thìaygmzfdt giốldmxng nhưguuy mộlyhxt cáfunyi trùaqexy tửcttn ngắfuiln vôvpsyaqexng, tay cầbnqim lạvmafi chíeuzhnh làxueg chuôvpsyi kiếcofdm lúvpiac đjzdcbnqiu, nhìaygmn chỉbnqinh thểzfdtzfdt chúvpiat cổuihm quáfunyi, mặpazvt trưguuyfunyc vẫcavun còlrern díeuzhnh chúvpiat máfunyu, chíeuzhnh làxueg binh khíeuzh quáfunyi dịakdq vừhowla rồvepbi đjzdcpyqb thưguuyơjzdcng Mặpazvc đjzdcvmafi phu.

Thầbnqin sắfuilc Mặpazvc đjzdcvmafi phu âawlsm lãfieenh, trong mắfuilt tràxuegn ngậfieep lửcttna giậfieen, lãfieeo suýcofdt nữlfoda đjzdcãfiee tốldmxng tiễgoxqn đjzdci vậfieen mạvmafng củakdqa mìaygmnh, khôvpsyng thểzfdt nhịakdqn đjzdcưguuyynkfc nữlfoda, muốldmxn bộlyhxc pháfunyt ra nhưguuyng chợynkft thấsrcey đjzdcưguuyynkfc tay phảpyqbi mìaygmnh tựmxcva hồvepb vẫcavun còlrern nắfuilm lấsrcey cáfunyi gìaygm đjzdcózfdt.

fieeo vừhowla cúvpiai đjzdcbnqiu nhìaygmn, đjzdcúvpiang làxueg mộlyhxt cáfunyi mũvmafi kiếcofdm khôvpsyng chuôvpsyi, nhẹzoeq bẫcavung, cầbnqim lấsrcey cẩkxhgn thậfieen quan sáfunyt mớfunyi hiểzfdtu ra, nguyêlyofn lai cáfunyi mũvmafi kiếcofdm nàxuegy rỗgrrzng ruộlyhxt, hìaygmnh dáfunyng trốldmxng khôvpsyng, giấsrceu ởaygm trong đjzdcózfdt đjzdcúvpiang làxuegfunyi tiêlyofm trùaqexy kia, mũvmafi kiếcofdm nàxuegy bấsrcet quáfuny vỏzoeq bọwapgc trùaqexy tửcttn đjzdczfdt che mắfuilt ngoạvmafi nhâawlsn màxueg thôvpsyi.

Nhấsrcet thờycori lãfieeo tràxuegn ngậfieep lửcttna giậfieen, nhưguuyng pháfunyt hiệfunyn đjzdcưguuyynkfc mộlyhxt việfunyc ngoàxuegi ýcofd muốldmxn nêlyofn tứmxtec giậfieen hoàxuegn toàxuegn bịakdq dậfieep tắfuilt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.