Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 47 : Ma Ngân thủ đối La Yên bộ

    trước sau   
"Ma Ngâhcktn thủfzwj"

Ba chữhqokppxyy từyfmr trong miệxdcang Mặifeoc đilqzgcbgi phu chậurckm rãhaqji thốoybet ra, thanh âhcktm trầxwlam thấuqncp, phảilqzng phấuqnct xa xa nhưegyh từyfmr trêubnsn trờwbboi truyềhoqdn đilqzếwbnqn, mang theo ma lựcfcec khôtkvlng thểxwacegyh nghịqnpo, làppxym Hàppxyn Lậurckp cũcpbdng khôtkvlng khỏibiri nhịqnpon đilqzưegyheovjc sợeovj run lêubnsn, cưegyhlpbfc bộlipg đilqzang hưegyhlpbfng vềhoqd phímycia trưegyhlpbfc liềhoqdn dừyfmrng lạgcbgi.

Theo lờwbboi vừyfmra dứnpict, trêubnsn ngưegyhwbboi Mặifeoc đilqzgcbgi phu đilqzlipgt nhiêubnsn bạgcbgo pháylept ra mộlipgt cổqjwvylept khímyci trùbxuwng thiêubnsn, khímyci thếwbnqppxyy giốoybeng nhưegyh cuồkwejng phong sậurcku vũcpbd, càppxyng thổqjwvi càppxyng lớlpbfn, hơppxyn nữhqoka hưegyhlpbfng bốoyben phímycia khôtkvlng ngừyfmrng khuếwbnqch táylepn, tràppxyn ngậurckp cảilqzcvxan tiểxwacu ốoybec.

ppxyppxyn Lậurckp đilqzang tiếwbnqn tớlpbfi, bấuqnct thìkyxynh lìkyxynh bịqnpo khímyci thếwbnq cuồkwejng bạgcbgo táylepp lêubnsn trêubnsn mặifeot, bịqnpo bứnpicc báylepch đilqzilqzo lui liêubnsn tiếwbnqp vàppxyi bưegyhlpbfc mớlpbfi cóqwll thểxwacqjwvn đilqzqnponh thâhcktn hìkyxynh, đilqznpicng vữhqokng đilqzưegyheovjc.

ppxyn Lậurckp sắubnsc mặifeot khôtkvlng khỏibiri đilqzgcbgi biếwbnqn, trong lògzupng mộlipgt trậurckn hoảilqzng sợeovj, biếwbnqt đilqzoybei phưegyhơppxyng đilqzãhaqj xuấuqnct ra tuyệxdcat chiêubnsu châhcktn chímycinh đilqzoybei phóqwllkyxynh, xem ra mộlipgt kiếwbnqm vừyfmra rồkweji làppxym cho lãhaqjo kímycich thímycich khôtkvlng ímycit.

"Hắubnsc hắubnsc! Tiểxwacu tửoybe, cóqwll thểxwac kiếwbnqn thứnpicc tuyệxdcat kỹoueg thàppxynh danh Ma Ngâhcktn thủfzwj củfzwja lãhaqjo phu, coi nhưegyh ngưegyhơppxyi may mắubnsn đilqzi."


Âpjjgm thanh cuồkwejng ngạgcbgo củfzwja Mặifeoc đilqzgcbgi phu đilqziếwbnqc tai nhứnpicc óqwllc, tạgcbgi bêubnsn tai Hàppxyn Lậurckp vang lêubnsn ôtkvlng ôtkvlng, nhưegyhng may mắubnsn khôtkvlng cóqwllwbnqn chứnpica nộlipgi lựcfcec, cho nêubnsn ảilqznh hưegyhcdzcng khôtkvlng lớlpbfn, xem ra đilqzoybei phưegyhơppxyng khôtkvlng thèouegm dùbxuwng thủfzwj pháylepp đilqzãhaqj thấuqnct bạgcbgi đilqzxwac đilqzoybei phóqwll hắubnsn thêubnsm lầxwlan nữhqoka, đilqziềhoqdu nàppxyy làppxym cho hắubnsn an tâhcktm khôtkvlng ímycit.

Hai lầxwlan liêubnsn tiếwbnqp nghe đilqzưegyheovjc Mặifeoc đilqzgcbgi phu ngạgcbgo nghễqwllqwlli tớlpbfi cáylepi têubnsn "Ma Ngâhcktn thủfzwj"ppxyy, Hàppxyn Lậurckp cũcpbdng khôtkvlng khỏibiri kímycich thímycich, nhìkyxyn vềhoqd phímycia hai tay củfzwja đilqzoybei phưegyhơppxyng.

Vừyfmra nhìkyxyn đilqzãhaqjppxym cho Hàppxyn Lậurckp trong mắubnst tràppxyn ngậurckp vẻbhby khiếwbnqp sợeovj, môtkvli lúiiezc đilqzxwlau mímycim chặifeot nay khôtkvlng nhịqnpon đilqzưegyheovjc thoáylepng héxzgy ra.

Chỉxzgy thấuqncy từyfmr khuỷqiqsu tay củfzwja Mặifeoc đilqzgcbgi phu đilqzi lêubnsn, lúiiezc đilqzxwlau làppxyylepnh tay khôtkvl gầxwlay, đilqzlipgt nhiêubnsn giốoybeng nhưegyh bịqnpoppxym khímycippxyo, bỗstegng bàppxynh trưegyhlpbfng lêubnsn, so vớlpbfi đilqzlipg lớlpbfn củfzwja ốoybeng tay ban đilqzxwlau thìkyxy lớlpbfn hơppxyn rấuqnct nhiềhoqdu. Càppxyng làppxym cho kẻbhby kháylepc giậurckt mìkyxynh chímycinh làppxy da tay nguyêubnsn bổqjwvn màppxyu vàppxyng, giờwbbo phúiiezt nàppxyy biếwbnqn thàppxynh màppxyu trắubnsng bạgcbgc, dưegyhlpbfi áylepnh dưegyhơppxyng quang chiếwbnqu rọchqji, phảilqzn xạgcbg sựcfceylepng bóqwllng củfzwja kim chúiiezc lạgcbgnh nhưegyhcvxang, tựcfcea hồkwej rấuqnct chắubnsc chắubnsn, khôtkvlng gìkyxyqwll thểxwac bẻbhbyhaqjy đilqzưegyheovjc (kiêubnsn bấuqnct khảilqz tồkweji), giốoybeng nhưegyh luyệxdcan từyfmr bạgcbgc châhcktn thậurckt vậurcky.

vmrsâhckty làppxy thựcfcec lựcfcec châhcktn chímycinh củfzwja Mặifeoc đilqzgcbgi phu?"

Nhìkyxyn đilqzếwbnqn đilqzâhckty, lògzupng Hàppxyn Lậurckp trầxwlam xuốoybeng, tay cầxwlam chuôtkvli kiếwbnqm tịqnponh khôtkvlng tựcfcekyxym hãhaqjm đilqzưegyheovjc xuấuqnct ra khôtkvlng ímycit mồkwejtkvli lạgcbgnh, làppxym cho lògzupng bàppxyn tay trởcdzcubnsn vôtkvlbxuwng ưegyhlpbft áylept, dùbxuw sao kinh nghiệxdcam giao thủfzwjbxuwng ngưegyhwbboi củfzwja hắubnsn quáylep ímycit, chỉxzgy dựcfcea vàppxyo khímyci thếwbnq đilqzgcbgi biếwbnqn cùbxuwng hai tay tàppxy dịqnpo củfzwja đilqzoybei phưegyhơppxyng, hắubnsn tựcfceu cảilqzm giáylepc đilqzưegyheovjc tựcfcea hồkwej đilqzếwbnqn hímycit thởcdzccpbdng trầxwlam trọchqjng đilqzi khôtkvlng ímycit.

Bấuqnct quáylep trêubnsn mặifeot Hàppxyn Lậurckp khôtkvli phụaocdc lạgcbgi bộlipgylepng dưegyhwbbong nhưegyh khôtkvlng cóqwll chuyệxdcan gìkyxy xảilqzy ra, khuôtkvln mặifeot hắubnsn bìkyxynh tĩmycinh, khôtkvlng cóqwll lộlipg ra sợeovjhaqji chúiiezt nàppxyo cảilqz, tựcfcea hồkwej đilqzoybei vớlpbfi vẻbhby mặifeot ngạgcbgo nghễqwll củfzwja Mặifeoc đilqzgcbgi phu khôtkvlng cóqwll thấuqncy.

Mặifeoc đilqzgcbgi phu cóqwll chúiiezt khóqwll chịqnpou, lãhaqjo mặifeoc dùbxuw đilqzoybei vớlpbfi Hàppxyn Lậurckp cóqwll sựcfce trọchqjng thịqnpo nhưegyhng vẫnhrkn cògzupn nghĩmyci rằqiqsng xuấuqnct ra tuyệxdcat kỹoueg đilqzlipgc nhấuqnct vôtkvl nhịqnpoppxyy đilqzoybei vớlpbfi thiếwbnqu niêubnsn mưegyhwbboi mấuqncy tuổqjwvi thậurckt sựcfceqwll chúiiezt đilqzgcbgi tàppxyi tiểxwacu dụaocdng, cảilqzm giáylepc dùbxuwng dao mổqjwv trâhcktu đilqzxwac giếwbnqt gàppxy, bởcdzci vậurcky lãhaqjo càppxyng hy vọchqjng cóqwll thểxwac chứnpicng kiếwbnqn bộlipgylepng Hàppxyn Lậurckp sợeovj vỡvrdh mậurckt, tay châhcktn thấuqnct thốoybe khi lãhaqjo ra oai.

"Ngưegyhơppxyi cóqwll biếwbnqt hay khôtkvlng, cáylepi loạgcbgi áylepnh mắubnst nàppxyy củfzwja ngưegyhơppxyi làppxym cho ta rấuqnct cháylepn ghéxzgyt, mộlipgt tiểxwacu mao hàppxyi miệxdcang cògzupn hơppxyi sữhqoka, hếwbnqt lầxwlan nàppxyy tớlpbfi lầxwlan kháylepc cảilqz ngàppxyy làppxym bộlipg nhưegyh đilqzãhaqjqwll kếwbnq hoạgcbgch chắubnsc chắubnsn, bộlipgylepng nhưegyh mọchqji chuyệxdcan đilqzhoqdu đilqzãhaqj nằqiqsm trong lògzupng bàppxyn tay củfzwja ngưegyhơppxyi." Mặifeoc đilqzgcbgi phu lãhaqjnh lệxdcaqwlli, khôtkvlng chúiiezt nàppxyo che dấuqncu sựcfce ghéxzgyt cay ghéxzgyt đilqzubnsng đilqzoybei vớlpbfi Hàppxyn Lậurckp.

"Nga, thựcfcec sao? Cóqwll thểxwacppxym cho Mặifeoc lãhaqjo cảilqzm thấuqncy ghéxzgyt bỏibir, đilqzóqwllppxy vinh hạgcbgnh củfzwja ta, ta muốoyben vềhoqd sau đilqzem ưegyhu đilqziểxwacm nàppxyy tiếwbnqp tụaocdc pháylept dưegyhơppxyng quang đilqzgcbgi."ppxyn Lậurckp cũcpbdng khôtkvlng hềhoqd trầxwlam mặifeoc khôtkvlng nóqwlli, dùbxuwng lờwbboi nóqwlli nhạgcbgo báylepng phảilqzn kímycich, hi vọchqjng cóqwll thểxwac từyfmr trong lờwbboi nóqwlli làppxym cho đilqzoybei phưegyhơppxyng lộlipg ra chúiiezt sơppxy hởcdzc.

Hiểxwacn nhiêubnsn rằqiqsng cáylepi ýpjjg đilqzkwejppxyy củfzwja Hàppxyn Lậurckp khôtkvlng cóqwll thểxwac thựcfcec hiệxdcan đilqzưegyheovjc, Mặifeoc đilqzgcbgi phu khôtkvlng tiếwbnqp tụaocdc mởcdzc miệxdcang nóqwlli chuyệxdcan nữhqoka, màppxy hai tay "Phanh" mộlipgt chúiiezt, đilqzoybei kímycich mộlipgt chưegyhcdzcng, âhcktm thanh ồkwejn àppxyo pháylept ra do kim chúiiezc ma sáylept làppxym cho tâhcktm thầxwlan con ngưegyhwbboi khôtkvlng cáylepch nàppxyo yêubnsn bìkyxynh.

Sau đilqzóqwll, thâhcktn hìkyxynh lãhaqjo thoáylepng lêubnsn mộlipgt cáylepi, ngưegyhwbboi đilqzãhaqjcdzc giữhqoka khôtkvlng trung, huy đilqzlipgng cựcfce chưegyhcdzcng màppxyu bạgcbgc, cảilqz ngưegyhwbboi hóqwlla thàppxynh mộlipgt cỗsteg cuồkwejng phong, vớlpbfi thếwbnq tháylepi sơppxyn áylepp đilqzxzgynh, hưegyhlpbfng Hàppxyn Lậurckp đilqzáylepnh tớlpbfi.

Xem ra lãhaqjo khôtkvlng đilqzqnponh lãhaqjng phímyci thờwbboi gian nữhqoka, màppxy muốoyben ỷqiqsppxyo thầxwlan côtkvlng, bằqiqsng mộlipgt cúiiez đilqzáylepnh đilqzem Hàppxyn Lậurckp bắubnst giữhqok.


ppxyn Lậurckp thầxwlan sắubnsc cũcpbdng trởcdzcubnsn ngưegyhng trọchqjng, tậurckp trung toàppxyn bộlipg tinh thầxwlan chăcvxam chúiiez nhìkyxyn thếwbnq đilqzáylepnh tớlpbfi củfzwja đilqzoybei phưegyhơppxyng, mắubnst thấuqncy đilqzoybei phưegyhơppxyng đilqzáylepnh tớlpbfi đilqzxzgynh đilqzxwlau hắubnsn, mớlpbfi đilqzem đilqzoảilqzn kiếwbnqm giơppxyubnsn, đilqzâhcktm vàppxyo vịqnpo trímyci đilqzoybei phưegyhơppxyng tấuqnct phảilqzi cứnpicu nguy – yếwbnqt hầxwlau.

Mặifeoc đilqzgcbgi phu thấuqncy Hàppxyn Lậurckp ngạgcbgo mạgcbgn nhưegyh thếwbnq, khôtkvlng thu hồkweji thếwbnqtkvlng cưegyhwbbong ngạgcbgnh củfzwja mìkyxynh, trong lògzupng khôtkvlng khỏibiri nhịqnpon đilqzưegyheovjc vui vẻbhby, cưegyhwbboi hiểxwacm đilqzlipgc nóqwlli: vmrsi tìkyxym chếwbnqt đilqzi!" sau đilqzóqwll phâhcktn ra mộlipgt tay khôtkvlng bắubnst lấuqncy đilqzoảilqzn kiếwbnqm củfzwja Hàppxyn Lậurckp, tay kia nhắubnsm vàppxyo vịqnpo trímyci vai củfzwja Hàppxyn Lậurckp, mãhaqjnh liệxdcat bổqjwv xuốoybeng.

Bấuqnct quáylep mộlipgt chưegyhcdzcng củfzwja Mặifeoc đilqzgcbgi phu hưegyhlpbfng Hàppxyn Lậurckp thoạgcbgt nhìkyxyn khímyci thếwbnqbxuwng hổqjwv, kỳbhby thậurckt lạgcbgi chỉxzgybxuwng nửoybea thàppxynh côtkvlng lựcfcec, so sáylepnh vớlpbfi lờwbboi nóqwlli tàppxyn nhẫnhrkn từyfmr trong miệxdcang lãhaqjo pháylept ra mộlipgt đilqziểxwacm cũcpbdng khôtkvlng tưegyhơppxyng xứnpicng, ngưegyheovjc lạgcbgi sợeovjppxym trọchqjng thưegyhơppxyng Hàppxyn Lậurckp, khôtkvlng biếwbnqt trong đilqzóqwllqwllilqzo diệxdcau gìkyxy.

ppxyn Lậurckp tựcfce nhiêubnsn khôtkvlng biếwbnqt hưegyh thậurckt trong đilqzóqwll, nhưegyhng chímycinh làppxy nếwbnqu biếwbnqt châhcktn tưegyhlpbfng, hắubnsn cũcpbdng khôtkvlng dáylepm dùbxuwng thâhcktn thểxwac huyếwbnqt nhụaocdc chímycinh mìkyxynh đilqzi kiểxwacm tra đilqzlipg cứnpicng rắubnsn củfzwja bàppxyn tay đilqzoybei phưegyhơppxyng, chỉxzgy thấuqncy cổqjwv tay cầxwlam kiếwbnqm củfzwja hắubnsn nhẹpbnz nhàppxyng rung lêubnsn, đilqzoảilqzn kiếwbnqm trong tay đilqzlipgt nhiêubnsn quay ngang ra, bềhoqd ngoàppxyi biếwbnqn đilqzqjwvi thàppxynh mộlipgt hìkyxynh trògzupn bạgcbgc cỡvrdh bằqiqsng báylepnh xe, bảilqzo vệxdca nửoybea ngưegyhwbboi trêubnsn củfzwja mìkyxynh.

Khóqwlle miệxdcang Mặifeoc đilqzgcbgi phu lộlipg ra vẻbhby tràppxyo phúiiezng, nhưegyhng hai bàppxyn tay vẫnhrkn cứnpic thếwbnq khôtkvlng thay đilqzqjwvi, lầxwlan lưegyheovjt mạgcbgnh mẽwbbo nhậurckp vàppxyo trong kiếwbnqm quang, trong đilqzxwlau khôtkvlng cóqwll mộlipgt chúiiezt ýpjjg niệxdcam tráylepnh néxzgy.

vmrsang" mộlipgt âhcktm thanh thanh thúiiezy vang lêubnsn, đilqzoảilqzn kiếwbnqm Hàppxyn Lậurckp chéxzgym lêubnsn cựcfce chưegyhcdzcng màppxyu bạgcbgc, chớlpbfp lóqwlle lêubnsn vàppxyi tia lửoybea, chẳysytng nhữhqokng khôtkvlng làppxym tổqjwvn thưegyhơppxyng da tóqwllc đilqzoybei phưegyhơppxyng màppxygzupn bịqnpo phảilqzn chấuqncn trởcdzc lạgcbgi.

Mặifeoc đilqzgcbgi phu nhâhcktn cơppxy hộlipgi nàppxyy, đilqzem bàppxyn tay lậurckt lạgcbgi, trong lúiiezc mũcpbdi kiếwbnqm khôtkvlng kịqnpop lùbxuwi vềhoqd vuơppxyn mộlipgt ngóqwlln tay nhẹpbnz nhàppxyng bắubnsn ra, Hàppxyn Lậurckp cảilqzm giáylepc đilqzưegyheovjc hổqjwv khẩwbnqu nóqwllng ran, vậurckt trong tay "sưegyhu đilqzímycich" mộlipgt tiếwbnqng, bay xéxzgyo ra ngoàppxyi, cũcpbdng khôtkvlng cóqwll mộlipgt chúiiezt ýpjjg nghĩmyciegyhu luyếwbnqn, cắubnsm thậurckt sâhcktu trêubnsn váylepch tưegyhwbbong.

Ngay sau đilqzóqwllylepnh tay ngâhcktn thủfzwj kháylepc cũcpbdng đilqzlipgt nhiêubnsn đilqzqjwvi chưegyhcdzcng thàppxynh trảilqzo, chụaocdp vàppxyo xưegyhơppxyng tỳbhbyppxy củfzwja Hàppxyn Lậurckp, muốoyben phong bếwbnqppxynh đilqzlipgng vàppxy bắubnst sốoybeng hắubnsn.

Mắubnst thấuqncy tìkyxynh huốoybeng nhanh chóqwllng thay đilqzqjwvi, hãhaqjm sâhcktu trong hiểxwacm cảilqznh, nhưegyhng Hàppxyn Lậurckp vẫnhrkn khôtkvlng lộlipg ra ýpjjg bốoybei rốoybei, đilqzxwlau vai hắubnsn khẽwbbo nhoáylepng lêubnsn mộlipgt cáylepi, cảilqz ngưegyhwbboi trởcdzcubnsn mơppxy hồkwej mộlipgt chúiiezt, dưegyhlpbfi áylepnh mắubnst củfzwja Mặifeoc đilqzgcbgi phu, huyễqwlln hóqwlla thàppxynh mộlipgt làppxyn khóqwlli nhẹpbnz, hưegyhlpbfng phímycia trưegyhlpbfc vọchqjt qua.

Mặifeoc đilqzgcbgi phu nhìkyxyn thấuqncy loạgcbgi thâhcktn pháylepp quỷqiqs mịqnpoppxyy, cũcpbdng giậurckt mìkyxynh khôtkvlng nhỏibir, nhưegyhng lãhaqjo nưegyhơppxyng theo thếwbnq hạgcbg xuốoybeng, đilqzem hai tay hóqwlla thàppxynh mộlipgt màppxyn chắubnsn bạgcbgc dàppxyy đilqzifeoc, đilqzem bao phủfzwj tấuqnct cảilqzppxyn khóqwlli nhẹpbnz trong đilqzóqwll, khôtkvlng cóqwll mộlipgt tia ýpjjg tứnpic buôtkvlng tha Hàppxyn Lậurckp.

Nhưegyhng làppxyn bụaocdi mùbxuwppxyy thậurckt sựcfceppxytkvln vôtkvlbxuwng, nóqwll thoáylepng mộlipgt chúiiezt hưegyhlpbfng đilqzi khắubnsp bốoyben phímycia, góqwllc đilqzlipg quỷqiqs dịqnpo khóqwllqwll thểxwacegyhcdzcng tưegyheovjng đilqzưegyheovjc, từyfmregyhlpbfi màppxyn chắubnsn bạgcbgc sốoybeng sờwbbo sờwbbo thoáylept ra ngoàppxyi, sau đilqzóqwll nhanh chóqwllng chuyểxwacn hưegyhlpbfng, chạgcbgy tớlpbfi góqwllc phògzupng bêubnsn tráylepi củfzwja Mặifeoc đilqzgcbgi phu, mớlpbfi ngừyfmrng lạgcbgi vàppxycpbdng từyfmr từyfmr trởcdzcubnsn rõkwejppxyng, lộlipg ra diệxdcan mụaocdc củfzwja Hàppxyn Lậurckp.

cuồkwejng phong sậurcku vũcpbd: gióqwll lớlpbfn vàppxyegyha dôtkvlng thìkyxynh lìkyxynh – mưegyha dôtkvlng gióqwll giậurckt

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.