Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 47 : Ma Ngân thủ đối La Yên bộ

    trước sau   
"Ma Ngâddzvn thủtube"

Ba chữskxovqgxy từpmzx trong miệtyxing Mặkedcc đuxhuufgwi phu chậbnbkm rãtvnui thốryket ra, thanh âddzvm trầeeibm thấiibyp, phảtsfcng phấiibyt xa xa nhưvnmk từpmzx trêtxrvn trờggzdi truyềathwn đuxhuếqyqun, mang theo ma lựgozqc khôavdbng thểommhvnmk nghịufgw, làvqgxm Hàvqgxn Lậbnbkp cũkewfng khôavdbng khỏeeibi nhịufgwn đuxhuưvnmkwbjpc sợwbjp run lêtxrvn, cưvnmkkedcc bộickx đuxhuang hưvnmkkedcng vềathw phíuhgya trưvnmkkedcc liềathwn dừpmzxng lạufgwi.

Theo lờggzdi vừpmzxa dứkstft, trêtxrvn ngưvnmkggzdi Mặkedcc đuxhuufgwi phu đuxhuickxt nhiêtxrvn bạufgwo pháfgght ra mộickxt cổathwfgght khíuhgy trùmxyfng thiêtxrvn, khíuhgy thếqyquvqgxy giốrykeng nhưvnmk cuồmaqxng phong sậbnbku vũkewf, càvqgxng thổathwi càvqgxng lớkedcn, hơmxyfn nữskxoa hưvnmkkedcng bốryken phíuhgya khôavdbng ngừpmzxng khuếqyquch táfgghn, tràvqgxn ngậbnbkp cảtsfchcwgn tiểommhu ốrykec.

vqgxvqgxn Lậbnbkp đuxhuang tiếqyqun tớkedci, bấiibyt thìyfianh lìyfianh bịufgw khíuhgy thếqyqu cuồmaqxng bạufgwo táfgghp lêtxrvn trêtxrvn mặkedct, bịufgw bứkstfc báfgghch đuxhutsfco lui liêtxrvn tiếqyqup vàvqgxi bưvnmkkedcc mớkedci cóknxk thểommhathwn đuxhuufgwnh thâddzvn hìyfianh, đuxhukstfng vữskxong đuxhuưvnmkwbjpc.

vqgxn Lậbnbkp sắjohzc mặkedct khôavdbng khỏeeibi đuxhuufgwi biếqyqun, trong lòoduqng mộickxt trậbnbkn hoảtsfcng sợwbjp, biếqyqut đuxhurykei phưvnmkơmxyfng đuxhuãtvnu xuấiibyt ra tuyệtyxit chiêtxrvu châddzvn chíuhgynh đuxhurykei phóknxkyfianh, xem ra mộickxt kiếqyqum vừpmzxa rồmaqxi làvqgxm cho lãtvnuo kíuhgych thíuhgych khôavdbng íuhgyt.

"Hắjohzc hắjohzc! Tiểommhu tửgozq, cóknxk thểommh kiếqyqun thứkstfc tuyệtyxit kỹcngc thàvqgxnh danh Ma Ngâddzvn thủtube củtubea lãtvnuo phu, coi nhưvnmk ngưvnmkơmxyfi may mắjohzn đuxhui."


Ârblqm thanh cuồmaqxng ngạufgwo củtubea Mặkedcc đuxhuufgwi phu đuxhuiếqyquc tai nhứkstfc óknxkc, tạufgwi bêtxrvn tai Hàvqgxn Lậbnbkp vang lêtxrvn ôavdbng ôavdbng, nhưvnmkng may mắjohzn khôavdbng cóknxkeeibn chứkstfa nộickxi lựgozqc, cho nêtxrvn ảtsfcnh hưvnmkiibyng khôavdbng lớkedcn, xem ra đuxhurykei phưvnmkơmxyfng khôavdbng thèrmosm dùmxyfng thủtube pháfgghp đuxhuãtvnu thấiibyt bạufgwi đuxhuommh đuxhurykei phóknxk hắjohzn thêtxrvm lầeeibn nữskxoa, đuxhuiềathwu nàvqgxy làvqgxm cho hắjohzn an tâddzvm khôavdbng íuhgyt.

Hai lầeeibn liêtxrvn tiếqyqup nghe đuxhuưvnmkwbjpc Mặkedcc đuxhuufgwi phu ngạufgwo nghễbnbkknxki tớkedci cáfgghi têtxrvn "Ma Ngâddzvn thủtube"vqgxy, Hàvqgxn Lậbnbkp cũkewfng khôavdbng khỏeeibi kíuhgych thíuhgych, nhìyfian vềathw phíuhgya hai tay củtubea đuxhurykei phưvnmkơmxyfng.

Vừpmzxa nhìyfian đuxhuãtvnuvqgxm cho Hàvqgxn Lậbnbkp trong mắjohzt tràvqgxn ngậbnbkp vẻtvnu khiếqyqup sợwbjp, môavdbi lúrxjlc đuxhueeibu míuhgym chặkedct nay khôavdbng nhịufgwn đuxhuưvnmkwbjpc thoáfgghng hégozq ra.

Chỉskxo thấiibyy từpmzx khuỷunbcu tay củtubea Mặkedcc đuxhuufgwi phu đuxhui lêtxrvn, lúrxjlc đuxhueeibu làvqgxfgghnh tay khôavdb gầeeiby, đuxhuickxt nhiêtxrvn giốrykeng nhưvnmk bịufgwmxyfm khíuhgyvqgxo, bỗskxong bàvqgxnh trưvnmkkedcng lêtxrvn, so vớkedci đuxhuickx lớkedcn củtubea ốrykeng tay ban đuxhueeibu thìyfia lớkedcn hơmxyfn rấiibyt nhiềathwu. Càvqgxng làvqgxm cho kẻtvnu kháfgghc giậbnbkt mìyfianh chíuhgynh làvqgx da tay nguyêtxrvn bổathwn màvqgxu vàvqgxng, giờggzd phúrxjlt nàvqgxy biếqyqun thàvqgxnh màvqgxu trắjohzng bạufgwc, dưvnmkkedci áfgghnh dưvnmkơmxyfng quang chiếqyquu rọqtpri, phảtsfcn xạufgw sựgozqfgghng bóknxkng củtubea kim chúrxjlc lạufgwnh nhưvnmkhcwgng, tựgozqa hồmaqx rấiibyt chắjohzc chắjohzn, khôavdbng gìyfiaknxk thểommh bẻtvnutvnuy đuxhuưvnmkwbjpc (kiêtxrvn bấiibyt khảtsfc tồmaqxi), giốrykeng nhưvnmk luyệtyxin từpmzx bạufgwc châddzvn thậbnbkt vậbnbky.

aiiaâddzvy làvqgx thựgozqc lựgozqc châddzvn chíuhgynh củtubea Mặkedcc đuxhuufgwi phu?"

Nhìyfian đuxhuếqyqun đuxhuâddzvy, lòoduqng Hàvqgxn Lậbnbkp trầeeibm xuốrykeng, tay cầeeibm chuôavdbi kiếqyqum tịufgwnh khôavdbng tựgozqyfiam hãtvnum đuxhuưvnmkwbjpc xuấiibyt ra khôavdbng íuhgyt mồmaqxavdbi lạufgwnh, làvqgxm cho lòoduqng bàvqgxn tay trởiibytxrvn vôavdbmxyfng ưvnmkkedct áfgght, dùmxyf sao kinh nghiệtyxim giao thủtubemxyfng ngưvnmkggzdi củtubea hắjohzn quáfggh íuhgyt, chỉskxo dựgozqa vàvqgxo khíuhgy thếqyqu đuxhuufgwi biếqyqun cùmxyfng hai tay tàvqgx dịufgw củtubea đuxhurykei phưvnmkơmxyfng, hắjohzn tựgozqu cảtsfcm giáfgghc đuxhuưvnmkwbjpc tựgozqa hồmaqx đuxhuếqyqun híuhgyt thởiibykewfng trầeeibm trọqtprng đuxhui khôavdbng íuhgyt.

Bấiibyt quáfggh trêtxrvn mặkedct Hàvqgxn Lậbnbkp khôavdbi phụsheac lạufgwi bộickxfgghng dưvnmkggzdng nhưvnmk khôavdbng cóknxk chuyệtyxin gìyfia xảtsfcy ra, khuôavdbn mặkedct hắjohzn bìyfianh tĩrxjlnh, khôavdbng cóknxk lộickx ra sợwbjptvnui chúrxjlt nàvqgxo cảtsfc, tựgozqa hồmaqx đuxhurykei vớkedci vẻtvnu mặkedct ngạufgwo nghễbnbk củtubea Mặkedcc đuxhuufgwi phu khôavdbng cóknxk thấiibyy.

Mặkedcc đuxhuufgwi phu cóknxk chúrxjlt khóknxk chịufgwu, lãtvnuo mặkedcc dùmxyf đuxhurykei vớkedci Hàvqgxn Lậbnbkp cóknxk sựgozq trọqtprng thịufgw nhưvnmkng vẫpmzxn còoduqn nghĩrxjl rằfsphng xuấiibyt ra tuyệtyxit kỹcngc đuxhuickxc nhấiibyt vôavdb nhịufgwvqgxy đuxhurykei vớkedci thiếqyquu niêtxrvn mưvnmkggzdi mấiibyy tuổathwi thậbnbkt sựgozqknxk chúrxjlt đuxhuufgwi tàvqgxi tiểommhu dụsheang, cảtsfcm giáfgghc dùmxyfng dao mổathw trâddzvu đuxhuommh giếqyqut gàvqgx, bởiibyi vậbnbky lãtvnuo càvqgxng hy vọqtprng cóknxk thểommh chứkstfng kiếqyqun bộickxfgghng Hàvqgxn Lậbnbkp sợwbjp vỡhway mậbnbkt, tay châddzvn thấiibyt thốryke khi lãtvnuo ra oai.

"Ngưvnmkơmxyfi cóknxk biếqyqut hay khôavdbng, cáfgghi loạufgwi áfgghnh mắjohzt nàvqgxy củtubea ngưvnmkơmxyfi làvqgxm cho ta rấiibyt cháfgghn ghégozqt, mộickxt tiểommhu mao hàvqgxi miệtyxing còoduqn hơmxyfi sữskxoa, hếqyqut lầeeibn nàvqgxy tớkedci lầeeibn kháfgghc cảtsfc ngàvqgxy làvqgxm bộickx nhưvnmk đuxhuãtvnuknxk kếqyqu hoạufgwch chắjohzc chắjohzn, bộickxfgghng nhưvnmk mọqtpri chuyệtyxin đuxhuathwu đuxhuãtvnu nằfsphm trong lòoduqng bàvqgxn tay củtubea ngưvnmkơmxyfi." Mặkedcc đuxhuufgwi phu lãtvnunh lệtyxiknxki, khôavdbng chúrxjlt nàvqgxo che dấiibyu sựgozq ghégozqt cay ghégozqt đuxhujohzng đuxhurykei vớkedci Hàvqgxn Lậbnbkp.

"Nga, thựgozqc sao? Cóknxk thểommhvqgxm cho Mặkedcc lãtvnuo cảtsfcm thấiibyy ghégozqt bỏeeib, đuxhuóknxkvqgx vinh hạufgwnh củtubea ta, ta muốryken vềathw sau đuxhuem ưvnmku đuxhuiểommhm nàvqgxy tiếqyqup tụsheac pháfgght dưvnmkơmxyfng quang đuxhuufgwi."vqgxn Lậbnbkp cũkewfng khôavdbng hềathw trầeeibm mặkedcc khôavdbng nóknxki, dùmxyfng lờggzdi nóknxki nhạufgwo báfgghng phảtsfcn kíuhgych, hi vọqtprng cóknxk thểommh từpmzx trong lờggzdi nóknxki làvqgxm cho đuxhurykei phưvnmkơmxyfng lộickx ra chúrxjlt sơmxyf hởiiby.

Hiểommhn nhiêtxrvn rằfsphng cáfgghi ýavdb đuxhumaqxvqgxy củtubea Hàvqgxn Lậbnbkp khôavdbng cóknxk thểommh thựgozqc hiệtyxin đuxhuưvnmkwbjpc, Mặkedcc đuxhuufgwi phu khôavdbng tiếqyqup tụsheac mởiiby miệtyxing nóknxki chuyệtyxin nữskxoa, màvqgx hai tay "Phanh" mộickxt chúrxjlt, đuxhurykei kíuhgych mộickxt chưvnmkiibyng, âddzvm thanh ồmaqxn àvqgxo pháfgght ra do kim chúrxjlc ma sáfgght làvqgxm cho tâddzvm thầeeibn con ngưvnmkggzdi khôavdbng cáfgghch nàvqgxo yêtxrvn bìyfianh.

Sau đuxhuóknxk, thâddzvn hìyfianh lãtvnuo thoáfgghng lêtxrvn mộickxt cáfgghi, ngưvnmkggzdi đuxhuãtvnuiiby giữskxoa khôavdbng trung, huy đuxhuickxng cựgozq chưvnmkiibyng màvqgxu bạufgwc, cảtsfc ngưvnmkggzdi hóknxka thàvqgxnh mộickxt cỗskxo cuồmaqxng phong, vớkedci thếqyqu tháfgghi sơmxyfn áfgghp đuxhuskxonh, hưvnmkkedcng Hàvqgxn Lậbnbkp đuxhuáfgghnh tớkedci.

Xem ra lãtvnuo khôavdbng đuxhuufgwnh lãtvnung phíuhgy thờggzdi gian nữskxoa, màvqgx muốryken ỷunbcvqgxo thầeeibn côavdbng, bằfsphng mộickxt cúrxjl đuxhuáfgghnh đuxhuem Hàvqgxn Lậbnbkp bắjohzt giữskxo.


vqgxn Lậbnbkp thầeeibn sắjohzc cũkewfng trởiibytxrvn ngưvnmkng trọqtprng, tậbnbkp trung toàvqgxn bộickx tinh thầeeibn chăhcwgm chúrxjl nhìyfian thếqyqu đuxhuáfgghnh tớkedci củtubea đuxhurykei phưvnmkơmxyfng, mắjohzt thấiibyy đuxhurykei phưvnmkơmxyfng đuxhuáfgghnh tớkedci đuxhuskxonh đuxhueeibu hắjohzn, mớkedci đuxhuem đuxhuoảtsfcn kiếqyqum giơmxyftxrvn, đuxhuâddzvm vàvqgxo vịufgw tríuhgy đuxhurykei phưvnmkơmxyfng tấiibyt phảtsfci cứkstfu nguy – yếqyqut hầeeibu.

Mặkedcc đuxhuufgwi phu thấiibyy Hàvqgxn Lậbnbkp ngạufgwo mạufgwn nhưvnmk thếqyqu, khôavdbng thu hồmaqxi thếqyquavdbng cưvnmkggzdng ngạufgwnh củtubea mìyfianh, trong lòoduqng khôavdbng khỏeeibi nhịufgwn đuxhuưvnmkwbjpc vui vẻtvnu, cưvnmkggzdi hiểommhm đuxhuickxc nóknxki: aiiai tìyfiam chếqyqut đuxhui!" sau đuxhuóknxk phâddzvn ra mộickxt tay khôavdbng bắjohzt lấiibyy đuxhuoảtsfcn kiếqyqum củtubea Hàvqgxn Lậbnbkp, tay kia nhắjohzm vàvqgxo vịufgw tríuhgy vai củtubea Hàvqgxn Lậbnbkp, mãtvnunh liệtyxit bổathw xuốrykeng.

Bấiibyt quáfggh mộickxt chưvnmkiibyng củtubea Mặkedcc đuxhuufgwi phu hưvnmkkedcng Hàvqgxn Lậbnbkp thoạufgwt nhìyfian khíuhgy thếqyqumxyfng hổathw, kỳfsph thậbnbkt lạufgwi chỉskxomxyfng nửgozqa thàvqgxnh côavdbng lựgozqc, so sáfgghnh vớkedci lờggzdi nóknxki tàvqgxn nhẫpmzxn từpmzx trong miệtyxing lãtvnuo pháfgght ra mộickxt đuxhuiểommhm cũkewfng khôavdbng tưvnmkơmxyfng xứkstfng, ngưvnmkwbjpc lạufgwi sợwbjpvqgxm trọqtprng thưvnmkơmxyfng Hàvqgxn Lậbnbkp, khôavdbng biếqyqut trong đuxhuóknxkknxktsfco diệtyxiu gìyfia.

vqgxn Lậbnbkp tựgozq nhiêtxrvn khôavdbng biếqyqut hưvnmk thậbnbkt trong đuxhuóknxk, nhưvnmkng chíuhgynh làvqgx nếqyquu biếqyqut châddzvn tưvnmkkedcng, hắjohzn cũkewfng khôavdbng dáfgghm dùmxyfng thâddzvn thểommh huyếqyqut nhụsheac chíuhgynh mìyfianh đuxhui kiểommhm tra đuxhuickx cứkstfng rắjohzn củtubea bàvqgxn tay đuxhurykei phưvnmkơmxyfng, chỉskxo thấiibyy cổathw tay cầeeibm kiếqyqum củtubea hắjohzn nhẹwelc nhàvqgxng rung lêtxrvn, đuxhuoảtsfcn kiếqyqum trong tay đuxhuickxt nhiêtxrvn quay ngang ra, bềathw ngoàvqgxi biếqyqun đuxhuathwi thàvqgxnh mộickxt hìyfianh tròoduqn bạufgwc cỡhway bằfsphng báfgghnh xe, bảtsfco vệtyxi nửgozqa ngưvnmkggzdi trêtxrvn củtubea mìyfianh.

Khóknxke miệtyxing Mặkedcc đuxhuufgwi phu lộickx ra vẻtvnu tràvqgxo phúrxjlng, nhưvnmkng hai bàvqgxn tay vẫpmzxn cứkstf thếqyqu khôavdbng thay đuxhuathwi, lầeeibn lưvnmkwbjpt mạufgwnh mẽxlap nhậbnbkp vàvqgxo trong kiếqyqum quang, trong đuxhueeibu khôavdbng cóknxk mộickxt chúrxjlt ýavdb niệtyxim tráfgghnh négozq.

aiiaang" mộickxt âddzvm thanh thanh thúrxjly vang lêtxrvn, đuxhuoảtsfcn kiếqyqum Hàvqgxn Lậbnbkp chégozqm lêtxrvn cựgozq chưvnmkiibyng màvqgxu bạufgwc, chớkedcp lóknxke lêtxrvn vàvqgxi tia lửgozqa, chẳatacng nhữskxong khôavdbng làvqgxm tổathwn thưvnmkơmxyfng da tóknxkc đuxhurykei phưvnmkơmxyfng màvqgxoduqn bịufgw phảtsfcn chấiibyn trởiiby lạufgwi.

Mặkedcc đuxhuufgwi phu nhâddzvn cơmxyf hộickxi nàvqgxy, đuxhuem bàvqgxn tay lậbnbkt lạufgwi, trong lúrxjlc mũkewfi kiếqyqum khôavdbng kịufgwp lùmxyfi vềathw vuơmxyfn mộickxt ngóknxkn tay nhẹwelc nhàvqgxng bắjohzn ra, Hàvqgxn Lậbnbkp cảtsfcm giáfgghc đuxhuưvnmkwbjpc hổathw khẩeeibu nóknxkng ran, vậbnbkt trong tay "sưvnmku đuxhuíuhgych" mộickxt tiếqyqung, bay xégozqo ra ngoàvqgxi, cũkewfng khôavdbng cóknxk mộickxt chúrxjlt ýavdb nghĩrxjlvnmku luyếqyqun, cắjohzm thậbnbkt sâddzvu trêtxrvn váfgghch tưvnmkggzdng.

Ngay sau đuxhuóknxkfgghnh tay ngâddzvn thủtube kháfgghc cũkewfng đuxhuickxt nhiêtxrvn đuxhuathwi chưvnmkiibyng thàvqgxnh trảtsfco, chụsheap vàvqgxo xưvnmkơmxyfng tỳfsphvqgx củtubea Hàvqgxn Lậbnbkp, muốryken phong bếqyquvqgxnh đuxhuickxng vàvqgx bắjohzt sốrykeng hắjohzn.

Mắjohzt thấiibyy tìyfianh huốrykeng nhanh chóknxkng thay đuxhuathwi, hãtvnum sâddzvu trong hiểommhm cảtsfcnh, nhưvnmkng Hàvqgxn Lậbnbkp vẫpmzxn khôavdbng lộickx ra ýavdb bốrykei rốrykei, đuxhueeibu vai hắjohzn khẽxlap nhoáfgghng lêtxrvn mộickxt cáfgghi, cảtsfc ngưvnmkggzdi trởiibytxrvn mơmxyf hồmaqx mộickxt chúrxjlt, dưvnmkkedci áfgghnh mắjohzt củtubea Mặkedcc đuxhuufgwi phu, huyễbnbkn hóknxka thàvqgxnh mộickxt làvqgxn khóknxki nhẹwelc, hưvnmkkedcng phíuhgya trưvnmkkedcc vọqtprt qua.

Mặkedcc đuxhuufgwi phu nhìyfian thấiibyy loạufgwi thâddzvn pháfgghp quỷunbc mịufgwvqgxy, cũkewfng giậbnbkt mìyfianh khôavdbng nhỏeeib, nhưvnmkng lãtvnuo nưvnmkơmxyfng theo thếqyqu hạufgw xuốrykeng, đuxhuem hai tay hóknxka thàvqgxnh mộickxt màvqgxn chắjohzn bạufgwc dàvqgxy đuxhukedcc, đuxhuem bao phủtube tấiibyt cảtsfcvqgxn khóknxki nhẹwelc trong đuxhuóknxk, khôavdbng cóknxk mộickxt tia ýavdb tứkstf buôavdbng tha Hàvqgxn Lậbnbkp.

Nhưvnmkng làvqgxn bụsheai mùmxyfvqgxy thậbnbkt sựgozqvqgxavdbn vôavdbmxyfng, nóknxk thoáfgghng mộickxt chúrxjlt hưvnmkkedcng đuxhui khắjohzp bốryken phíuhgya, góknxkc đuxhuickx quỷunbc dịufgw khóknxkknxk thểommhvnmkiibyng tưvnmkwbjpng đuxhuưvnmkwbjpc, từpmzxvnmkkedci màvqgxn chắjohzn bạufgwc sốrykeng sờggzd sờggzd thoáfgght ra ngoàvqgxi, sau đuxhuóknxk nhanh chóknxkng chuyểommhn hưvnmkkedcng, chạufgwy tớkedci góknxkc phòoduqng bêtxrvn tráfgghi củtubea Mặkedcc đuxhuufgwi phu, mớkedci ngừpmzxng lạufgwi vàvqgxkewfng từpmzx từpmzx trởiibytxrvn rõmaqxvqgxng, lộickx ra diệtyxin mụsheac củtubea Hàvqgxn Lậbnbkp.

cuồmaqxng phong sậbnbku vũkewf: gióknxk lớkedcn vàvqgxvnmka dôavdbng thìyfianh lìyfianh – mưvnmka dôavdbng gióknxk giậbnbkt

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.