Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 46 : Phá thang nhất kiếm

    trước sau   
Mặuwbnc đpyqpwtcni phu thoáuqxqng cómwoh chúyvxit kinh ngạwtcnc nhìiuqyn vềxpbv phífsbka dưmtedpbjpi bàmzhhn tay tráuqxqi củndbea mìiuqynh, sau đpyqpómwoh mớpbjpi chuyểhbgcn áuqxqnh mắvifnt hưmtedpbjpng Hàmzhhn Lậjkiqp mởbixp miệvifnng nómwohi vớpbjpi giọnuzang khinh miệvifnt:

"Cómwoh ýsfvn tứsfmo, xem ra mộlswdt năndbem nay ngưmtedơxdwri cũbixpng khôgsmnng cómwoh nhàmzhhn rỗmofyi, dĩivuq nhiêimgon cũbixpng cómwoh thểhbgc luyệvifnn ra mộlswdt côgsmnng phu cổhtpu quáuqxqi nhưmted vậjkiqy? Bấzyemt quáuqxq ngưmtedơxdwri đpyqptdaxng tưmtedbixpng rằuwbnng bằuwbnng vàmzhho ba miếimgong võkhacqizlo càmzhho củndbea ngưmtedơxdwri thìiuqymwoh thểhbgcmzhh đpyqplswdi thủndbe củndbea ta sao?"

"Xem ra, cũbixpng tốlswdt thôgsmni đpyqpãfemw mộlswdt thờzdlqi gian rồwybwi ta chưmteda đpyqplswdng thủndbe, hôgsmnm nay tựttpciuqynh ra tay hoạwtcnt đpyqplswdng giãfemwn gâfqpzn cốlswdt cũbixpng khôgsmnng tệvifn, ta cho ngưmtedơxdwri ra tay trưmtedpbjpc!"

mzhhn lậjkiqp khôgsmnng đpyqphbgc ýsfvn tớpbjpi đpyqplswdi phưmtedơxdwrng dùarlvng ngôgsmnn ngữtobx đpyqpivuqfsbkch mìiuqynh, hắvifnn quyếimgot đpyqpswixnh ra tay trưmtedpbjpc đpyqphbgc chiếimgom tiêimgon cơxdwr.

Tay tráuqxqi Hàmzhhn Lậjkiqp cầebhom đpyqpoảivuqn kiếimgom giơxdwr ngang mặuwbnt làmzhhm cho đpyqplswdi phưmtedơxdwrng chúyvxi ýsfvn, đpyqpwybwng thờzdlqi tay phảivuqi cho vàmzhho miệvifnng túyvxii trắvifnng nhỏwwyl treo ởbixpimgon hôgsmnng, thọnuzac tay vàmzhho trong vốlswdc mộlswdt vốlswdc bộlswdt trắvifnng, sau đpyqpómwoh hắvifnn phấzyemt tay ra, mộlswdt màmzhhn bụozjpi trắvifnng xuấzyemt hiệvifnn, che khuấzyemt hoàmzhhn toàmzhhn Hàmzhhn Lậjkiqp khỏwwyli tầebhom nhìiuqyn củndbea Mặuwbnc đpyqpwtcni phu, hơxdwrn nữtobxa, rấzyemt nhanh sau đpyqpómwoh, làmzhhn khómwohi trắvifnng nàmzhhy lan ra khắvifnp căndben phòyvxing, khiếimgon cho cảivuqndben phòyvxing mùarlv mịswixt bụozjpi trắvifnng, ngay cảivuq đpyqpưmteda tay ra cũbixpng khôgsmnng thểhbgc nhìiuqyn rõkhac đpyqpưmtedgsmnc năndbem đpyqpebhou ngómwohn tay. Thâfqpzn ảivuqnh Hàmzhhn Lậjkiqp dầebhon dầebhon biếimgon mấzyemt sau lớpbjpp bụozjpi trắvifnng.

Mặuwbnc đpyqpwtcni phu cau màmzhhy, đpyqplswdi vớpbjpi nhấzyemt cửwynn nhấzyemt đpyqplswdng nàmzhhy củndbea Hàmzhhn Lậjkiqp cómwoh chúyvxit ngoàmzhhi ýsfvn liệvifnu, bấzyemt quáuqxq nộlswdi tâfqpzm lãfemwo cũbixpng khôgsmnng cómwohiuqy biếimgon đpyqplswdng, vớpbjpi kinh nghiệvifnm củndbea lãfemwo, đpyqphbgc đpyqplswdi phómwoh vớpbjpi loạwtcni thủndbe đpyqpoạwtcnn nàmzhhy cómwoh quáuqxq nhiềxpbvu biệvifnn pháuqxqp. Lãfemwo chỉlowm sợgsmn trong làmzhhn vụozjp khómwohi nàmzhhy đpyqpãfemw bịswix đpyqplswdi phưmtedơxdwrng đpyqplswdng thủndbemtedpbjpc vàmzhho màmzhh thôgsmni, lãfemwo chỉlowm cầebhon ngừtdaxng hôgsmn hấzyemp, vớpbjpi côgsmnng lựttpcc thâfqpzm hậjkiqu củndbea lãfemwo, trong thờzdlqi gian năndbem ba khắvifnc khôgsmnng cầebhon hífsbkt thởbixp, hẳulvxn khôgsmnng làmzhh vấzyemn đpyqpxpbviuqy cảivuq.


"Hừtdax, chúyvxit tàmzhhi mọnuzan, màmzhhbixpng dáuqxqm ởbixp trưmtedpbjpc mặuwbnt ta hýsfvn lộlswdng!" Mặuwbnc đpyqpwtcni phu hừtdax lạwtcnnh mộlswdt tiếimgong tay phảivuqi đpyqpáuqxqnh vàmzhho làmzhhn sưmtedơxdwrng khómwohi phífsbka trưmtedpbjpc mộlswdt chưmtedbixpng pháuqxqch khôgsmnng, làmzhhn sưmtedơxdwrng trắvifnng trưmtedpbjpc mặuwbnt nhưmted bịswix mộlswdt câfqpzy gậjkiqy lớpbjpn khuấzyemy đpyqplswdng, lậjkiqp tứsfmoc tảivuqn ra, hiểhbgcn lộlswd ra mộlswdt khoảivuqng trốlswdng.

Khôgsmnng nhìiuqyn thấzyemy thâfqpzn ảivuqnh Hàmzhhn Lậjkiqp, Mặuwbnc đpyqpwtcni phu cũbixpng khôgsmnng cómwoh dừtdaxng tay màmzhh liêimgon tiếimgop đpyqpwybwng thờzdlqi cảivuq hai tay đpyqpxpbvu pháuqxqt ra pháuqxqch khôgsmnng chưmtedbixpng đpyqpáuqxqnh ra bốlswdn hưmtedpbjpng xung quanh, chỉlowm mộlswdt lúyvxic sau, làmzhhn khómwohi biếimgon mấzyemt, gian phòyvxing khôgsmni phụozjpc lạwtcni nhưmtedyvxic đpyqpebhou, nhưmtedng bómwohng dáuqxqng Hàmzhhn Lậjkiqp thìiuqy khôgsmnng còyvxin thấzyemy đpyqpâfqpzu cảivuq.

"Kỳuwbn quáuqxqi, têimgon tiểhbgcu tửwynnmzhhy cũbixpng cómwohmzhhi phầebhon tàmzhhgsmnn, cáuqxqnh nhiêimgon ngay tạwtcni trưmtedpbjpc mặuwbnt mìiuqynh màmzhh biếimgon mấzyemt." Mặuwbnc đpyqpwtcni phu cómwoh chúyvxit kinh hãfemwi, nhưmtedng lãfemwo khôgsmnng hốlswdt hoảivuqng, cầebhon biếimgot rằuwbnng, lãfemwo ngay từtdax đpyqpebhou đpyqpãfemw đpyqpsfmong thủndbe hộlswd gầebhon cửwynna ra vàmzhho, ngay cảivuq mộlswdt con trùarlvng nhỏwwyl bay ra hay bay vàmzhho cũbixpng đpyqpxpbvu nằuwbnm trong tầebhom kiểhbgcm soáuqxqt củndbea lãfemwo.

femwo cẩwwyln thậjkiqn nhìiuqyn ngómwoh khắvifnp phòyvxing, xung quanh bốlswdn váuqxqch đpyqpxpbvu cómwoh giáuqxquqxqch, mộlswdt cáuqxqi bàmzhhn viếimgot, mộlswdt cáuqxqi ghếimgo tháuqxqi sưmted, hếimgot thảivuqy đpyqpxpbvu bìiuqynh thưmtedzdlqng, nhưmtedng têimgon Hàmzhhn Lậjkiqp nàmzhhy, thếimgomzhho lạwtcni biếimgon mấzyemt trong khôgsmnng gian nhỏwwyl hẹpgovp nhưmted vậjkiqy?

Mặuwbnc đpyqpwtcni phu thầebhon sắvifnc mặuwbnc dùarlv khôgsmnng đpyqphtpui, nhưmtedng trong lòyvxing đpyqpãfemw bắvifnt đpyqpebhou cómwoh chúyvxit nghi hoặuwbnc. Nhưmtedng lãfemwo vốlswdn gan to, ho khan mộlswdt tiếimgong, liềxpbvn đpyqpi tớpbjpi chỗmofymzhhn Lậjkiqp biếimgon mấzyemt, cẩwwyln thậjkiqn nhìiuqyn ngómwoh, xem đpyqpếimgon tộlswdt cùarlvng làmzhh đpyqpãfemw xảivuqy ra chuyệvifnn gìiuqy.

Khi lãfemwo chỉlowmyvxin cáuqxqch chỗmofymzhhn Lậjkiqp đpyqpãfemw đpyqpsfmong chừtdaxng mộlswdt trưmtedgsmnng, thâfqpzn hìiuqynh lãfemwo liềxpbvn dừtdaxng lạwtcni, mởbixp to hai mắvifnt, lãfemwo cảivuqm giáuqxqc thấzyemy cómwoh mộlswdt tia sáuqxqt khífsbk mỏwwylng manh, liềxpbvn chậjkiqm rãfemwi di đpyqplswdng vùarlvng lâfqpzn cậjkiqn, cẩwwyln thậjkiqn đpyqpxpbv phòyvxing, chuẩwwyln bịswix xuấzyemt thủndbe.

Trong mắvifnt Mặuwbnc đpyqpwtcni phu, tinh quang lómwohe lêimgon, cẩwwyln thậjkiqn nhìiuqyn khắvifnp xung quanh, nhưmtedng khôgsmnng pháuqxqt hiệvifnn đpyqpưmtedgsmnc cómwohuqxqi gìiuqy kháuqxqc thưmtedzdlqng, trong lòyvxing lãfemwo bắvifnt đpyqpebhou cảivuqm thấzyemy phiềxpbvn muộlswdn, bốlswdn phífsbka xung quanh khôgsmnng cómwohmwohng ngưmtedzdlqi, lẽozjpmzhho lêimgon trờzdlqi, xuốlswdng đpyqpzyemt cũbixpng khôgsmnng tìiuqym ra?

"Lêimgon trờzdlqi, xuốlswdng đpyqpzyemt" mộlswdt ýsfvn nghĩivuq chợgsmnt xuấzyemt hiệvifnn trong đpyqpebhou lãfemwo, cảivuqm giáuqxqc nhưmted đpyqpãfemwiuqym ra đpyqpưmtedgsmnc manh mốlswdi gìiuqy đpyqpómwoh. Chífsbknh khi lãfemwo đpyqpang suy nghĩivuq, muốlswdn tìiuqym ra vấzyemn đpyqpxpbv thìiuqy đpyqplswdt nhiêimgon từtdax trêimgon đpyqpâfqpzu lãfemwo, thanh âfqpzm pyqpinh đpyqpang" vang lêimgon.

"Khôgsmnng tốlswdt" Mặuwbnc đpyqpwtcni phu đpyqplswdt nhiêimgon hiểhbgcu ra, đpyqpếimgon lúyvxic nàmzhhy lãfemwo mớpbjpi biếimgot đpyqplswdi phưmtedơxdwrng ẩwwyln nấzyemp dưmtedpbjpi máuqxqi nhàmzhh, lãfemwo cốlswd ngẩwwylng đpyqpebhou lêimgon, "hôgsmn" mộlswdt tiếimgong, cáuqxqnh tay lãfemwo đpyqpáuqxqnh ngưmtedgsmnc lêimgon trêimgon mộlswdt chưmtedbixpng pháuqxqch khôgsmnng vớpbjpi hi vọnuzang đpyqpem kẻimiewwyln nấzyemp trêimgon đpyqpebhou mìiuqynh mộlswdt chưmtedbixpng ngấzyemt luôgsmnn.

"oanh long long" thanh âfqpzm theo sáuqxqt chưmtedbixpng kìiuqynh đpyqpáuqxqnh ra truyềxpbvn tớpbjpi, đpyqpwybwng thờzdlqi phảivuqng phấzyemt cómwoh cảivuq tiếimgong vang pyqping đpyqpang".

Mặuwbnc đpyqpwtcni phu cómwoh chúyvxit buồwybwn bựttpcc, vộlswdi vàmzhhng ngẩwwylng đpyqpebhou lêimgon nhìiuqyn kỹtjjm trầebhon nhàmzhh, lãfemwo ngẩwwyln ngưmtedzdlqi ra, chỉlowm thấzyemy trêimgon đpyqpebhou trốlswdng khôgsmnng, đpyqpếimgon mộlswdt cáuqxqi quỷywctivuqnh cũbixpng khôgsmnng cómwoh, trêimgon đpyqpómwoh chỉlowmmwoh mộlswdt cáuqxqi chuôgsmnng sắvifnt nhỏwwyl treo ởbixp đpyqpómwoh, bịswix chưmtedbixpng phong củndbea lãfemwo đpyqpáuqxqnh vàmzhho, đpyqpang lung lay khôgsmnng ngừtdaxng. Vậjkiqy ra tiếimgong chuôgsmnng pyqpinh đpyqpang" pháuqxqt ra từtdax đpyqpómwoh, chứsfmo trêimgon đpyqpómwohmzhhm gìiuqymwohmwohng dáuqxqng Hàmzhhn Lậjkiqp đpyqpâfqpzu.

Chífsbknh vàmzhho lúyvxic Mặuwbnc đpyqpwtcni phu đpyqpang ngẩwwylng đpyqpebhou lêimgon, mộlswdt luồwybwng hàmzhhn quang hiệvifnn ra, vớpbjpi khífsbk thếimgo khôgsmnng gìiuqy ngăndben cảivuqn nổhtpui, từtdax phífsbka dưmtedpbjpi xuấzyemt ra, nhanh chómwohng hưmtedpbjpng vàmzhho bụozjpng Mặuwbnc lãfemwo tấzyemn côgsmnng tớpbjpi, tốlswdc đpyqplswd cựttpcc nhanh, dùarlvng tốlswdc đpyqplswd áuqxqnh sáuqxqng đpyqphbgc đpyqpem ra so sáuqxqnh cũbixpng khôgsmnng cómwohiuqymzhhmwohi quáuqxq, cho đpyqpếimgon khi quang mang sắvifnp chạwtcnm đpyqpếimgon y sam, Mặuwbnc đpyqpwtcni phu mớpbjpi pháuqxqt giáuqxqc ra.

Mặuwbnc đpyqpwtcni phu đpyqpwtcni kinh thấzyemt sắvifnc, trong lúyvxic hoảivuqng sợgsmnfemwo đpyqplswdt nhiêimgon nghĩivuq ra, sửwynn dụozjpng thếimgo 'Thiếimgot bảivuqn kiềxpbvu', cảivuq thâfqpzn thểhbgc bỗmofyng giốlswdng nhưmted khôgsmnng cómwohmtedơxdwrng, hưmtedpbjpng ngưmtedgsmnc vềxpbv phífsbka sau ngãfemw ra, gian nan tráuqxqnh đpyqpưmtedgsmnc mộlswdt chiêimgou kiếimgom, làmzhhm cho đpyqpưmtedzdlqng kiếimgom củndbea Hàmzhhn Lậjkiqp chỉlowmmtedpbjpt qua da bụozjpng lãfemwo màmzhh thôgsmni, làmzhhm cho bộlswd y sam trưmtedpbjpc bụozjpng lãfemwo khoéijbtt thàmzhhnh mộlswdt mảivuqnh lớpbjpn, chiêimgou kiếimgom nàmzhhy thiếimgou chúyvxit nữtobxa làmzhhmwoh thểhbgcmzhhm cho lãfemwo thủndbeng bụozjpng rồwybwi.


Mộlswdt kiếimgom vừtdaxa qua, nhưmtedng Mặuwbnc đpyqpwtcni phu khôgsmnng dáuqxqm coi thưmtedzdlqng, bàmzhhn châfqpzn dẫgbmtm mạwtcnnh xuốlswdng đpyqpzyemt, thâfqpzn lãfemwo khôgsmnng đpyqplswdng màmzhh cảivuq ngưmtedzdlqi lao ngưmtedgsmnc vềxpbv phífsbka sau mấzyemy trưmtedgsmnng, đpyqpếimgon lúyvxic nàmzhhy lãfemwo mớpbjpi đpyqpsfmong thẳulvxng ngưmtedzdlqi lạwtcni, vừtdaxa kinh vừtdaxa giậjkiqn, nhìiuqyn vềxpbv phífsbka kiếimgom quang xuấzyemt hiệvifnn.

Chỉlowm thấzyemy trêimgon mặuwbnt đpyqpzyemt chỗmofyfemwo vừtdaxa đpyqpsfmong, mộlswdt thâfqpzn hìiuqynh từtdax từtdax đpyqpsfmong lêimgon, càmzhhng lúyvxic càmzhhng cao hơxdwrn, cuốlswdi cùarlvng biếimgon thàmzhhnh mộlswdt hìiuqynh ngưmtedzdlqi hoàmzhhn chỉlowmnh, đpyqpómwoh chífsbknh làmzhhmzhhn Lậjkiqp, vừtdaxa rồwybwi đpyqpãfemw thi triểhbgcn Nhuyễsffjn cốlswdt côgsmnng, liễsffjm tứsfmoc côgsmnng cùarlvng ngụozjpy nặuwbnc thuậjkiqt kếimgot hợgsmnp.

mzhhn Lậjkiqp vàmzhho lúyvxic nàmzhhy, trêimgon thâfqpzn hắvifnn làmzhh mộlswdt bộlswd quầebhon áuqxqo màmzhhu đpyqpzyemt, tay tráuqxqi cầebhom thanh đpyqpoảivuqn kiếimgom, trong mắvifnt lộlswd ra thầebhon sắvifnc ảivuqo nãfemwo, xem ra mộlswdt kiếimgom vừtdaxa rồwybwi thấzyemt thủndbe, Hàmzhhn Lậjkiqp trong lòyvxing cảivuqm thấzyemy rấzyemt đpyqpáuqxqng tiếimgoc.

Khuôgsmnn mặuwbnt giàmzhhfemwo củndbea Mặuwbnc đpyqpwtcni phu lúyvxic nàmzhhy cómwoh chúyvxit xanh léijbtt, vừtdaxa rồwybwi lãfemwo bịswix mộlswdt kiếimgom hiểhbgcm hómwohc làmzhhm cho trong lòyvxing run rẩwwyly khôgsmnng thôgsmni, vộlswdi tráuqxqnh ra xa, lãfemwo khôgsmnng phảivuqi làmzhh kẻimie mớpbjpi gia nhậjkiqp giang hồwybw, gặuwbnp nguy hiểhbgcm làmzhh sợgsmnfemwi, nhưmtedng khoảivuqng cáuqxqch gầebhon vớpbjpi tửwynn thầebhon nhưmted lầebhon nàmzhhy, trong nửwynna đpyqpzdlqi tung hoàmzhhnh giang hồwybw củndbea lãfemwo, cũbixpng chưmteda lầebhon nàmzhho khiếimgon lãfemwo khiếimgop sợgsmn thếimgomzhhy, màmzhh kẻimiefqpzy ra nỗmofyi khiếimgop sợgsmn cho lãfemwo lạwtcni làmzhhmzhhn Lậjkiqp, kẻimiemzhhfemwo vốlswdn coi thưmtedzdlqng.

femwo hífsbkt sâfqpzu mộlswdt hơxdwri, áuqxqnh mắvifnt rốlswdt cuộlswdc khôgsmni phụozjpc lạwtcni sựttpciuqynh tĩivuqnh, thanh âfqpzm khôgsmn khốlswdc nómwohi:

"Xem ra, ta đpyqpãfemw coi nhẹpgov ngưmtedơxdwri rồwybwi, đpyqpwybw đpyqpvifn thâfqpzn áuqxqi củndbea ta! Thủndbe đpyqpoạwtcnn củndbea ngưmtedơxdwri vừtdaxa rồwybwi tốlswdt lắvifnm, đpyqpáuqxqng cho ta nghiêimgom túyvxic rồwybwi."

Sau khi nómwohi mộlswdt câfqpzu thịswix uy, Mặuwbnc đpyqpwtcni phu chậjkiqm rãfemwi giơxdwr hai tay lêimgon, đpyqpưmteda ra trưmtedpbjpc mặuwbnt, chăndbem chúyvxi nhìiuqyn vàmzhho hai tay củndbea mìiuqynh, mộlswdt lờzdlqi khôgsmnng nómwohi, trôgsmnng lãfemwo lúyvxic nàmzhhy giốlswdng nhưmted đpyqpang nhìiuqyn ngắvifnm tìiuqynh nhâfqpzn, tựttpca hồwybw nhưmted đpyqpãfemw quêimgon mấzyemt mìiuqynh đpyqpang đpyqplswdi phómwoh vớpbjpi Hàmzhhn Lậjkiqp.

mzhhn Lậjkiqp hai hàmzhhng lôgsmnng màmzhhy nhăndben lạwtcni, cưmtedzdlqi lạwtcnnh mộlswdt cáuqxqi, tay hắvifnn nắvifnm chặuwbnt lấzyemy đpyqpoảivuqn kiếimgom, nhấzyemc châfqpzn lêimgon, chậjkiqm rãfemwi hưmtedpbjpng Mặuwbnc đpyqpwtcni phu tiếimgon tớpbjpi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.